7t//

(sy      ?

TTToca/a/ <° //rt HfCf/t.iu/ftf    W<7"

HOTĂRÂREA NR. 53 DIN 17.03.2020

privind aprobarea Programului anual al finanțărilor nerambursabile de la bugetul local al Consiliului Local al Municipiului Bacău, pentru activități nonprofit de interes general, aferent anului 2020

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință extraordinară la data de 17.03.2020, potrivit art. 133(2) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ,

Având în vedere:

-Nota internă nr. 1872/ 11.03.2020 a Direcției Economice prin care sunt transmise sumele repartizate în buget pentru finanțări nerambursabile în anul 2020;

-Referatul nr. 2201/ 2/ 11.03.2020 si Programul anual al finanțărilor nerambursabile pe anul 2020, inaintate de Comisia Tehnica Legea nr. 350. 2005;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău inregistrată cu nr. 2203/11.03.2020;

-Raportul Direcției Juridice și Administrație Locală înregistrat cu nr. 2204/1/11.03.2020;

-Raportul comun al Direcției Economice și al Comisiei Tehnice Legea 350/2005 înregistrat cu nr. 2204/2/11.03.2020;

-Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 308/17.03.2020 al Comisiei de specialitate nr. 1, nr. 309/16.03.2020 al Comisiei de specialitate nr. 2, nr. 310'17.03.2020 al Comisiei de specialitate nr. 3, nr. 311/17.03.2020 al Comisiei de specialitate nr. 4 și nr. 312/17.03.2020 al Comisiei de specialitate nr. 5; -Prevederile Legii nr. 5/ 2020 privind bugetul de stat pe anul 2020;

-Prevederile Legii nr. 273/ 2006 privind finanțele publice locale, modificată si completată;

-Prevederile art. 15 din Legea nr. 350/ 2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, modificată și completată;

-Prevederile HCL nr. 20 din 19.02.2020 privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli și Programului de investiții pe anul 2020 și următorii trei ani ale Consiliului Local al Municipiului Bacău, modificată și completată;

-Prevederile art. 140 alin. (1) și alin .(3), ale art. 196 alin. (1) lit."a", ale art. 197 alin. (1) și ale art. 243 alin. (1) lit."a" și lit. "b" din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ.

în baza dispozițiilor art. 129 alin. (1) și alin. (2) lit."d", alin. (7) lit."e", alin. (14) si art.139 (3) litera ”a” și (5) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă Programul anual al finanțărilor nerambursabile de la bugetul local al Consiliului Local al Municipiului Bacău, pentru activități nonprofit de interes general, aferent anului 2020, conform Anexei parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2. Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Direcția Economică și Comisia Tehnică Legea nr. 350/ 2005.


Art. 3. Hotărârea va fi comunicată Primarului Municipiului Bacău, Direcției Economice și Comisiei Tehnice Lege^jtf-350/ 2005.

Art. 4. Pfiff știja Secretarului General al Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal IrjȘtitu|iei Prefectului Județul Bacău pentru verificarea legalității.


CONTRASEMNE SECRETAR



V^ENTRU LEGALITATE ERAL AL MUN. BACĂU IU POPOVICI

ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL AL MUN. BACĂU

ANEXĂ

LA HOTĂRÂREA NR. 53 DIN 17.03.2020

PROGRAMUL ANUAL

AL FINANȚĂRILOR NERAMBURSABILE DE LA BUGETUL PROPRIU AL UAT BACĂU, PENTRU ACTIVITĂȚILE NONPROFIT - DOMENIUL TINERET AFERENT ANULUI 2020, IN CONDIȚIILE PREVĂZUTE DE LEGEA NR. 350/ 2005

Autoritatea finanțatoare, Municipiul Bacău, str. Mărășești, nr.6, Cod Fiscal 4278337, tel 0234-581849, fax 0234-588757. e-maii contact@primariabacau.ro, în baza Legii nr.350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general face cunoscute domeniile pentru care se acordă finanțări nerambursabile pentru anul de execuție financiară 2020.

Criteriile in baza carora vor fi atribuite contracte de finanțare nerambursabila sunt: relevanta si coerenta, metodologie, capacitate de realizare, bugetul proiectului, participarea pârtilor, durabilitate si sustenabilitate.

LAT Municipiul Bacau face cunoscut Programul anual al finanțărilor nerambursabile de la bugetul local pentru activitati nonprofit pentru domeniul tineret pentru anul 2020 in condițiile prevăzute de Legea nr. 350/ 2005, in suma totala de 533.619 lei.

Nr. Crt.

DOMENIUL

SUMA 2020 (lei)

1

Tineret

533.619

TOTAL

533.619


PRE>EDJN I i: DE ȘEDINȚĂ


CONTRASEMNEAZĂ P SECRETARUL GE NICOLA




TRU LEGALITATE L AL MUN. BACĂU

POPOVICI

Comisia Tehnica Lg. 350/200

Diana Ilie