HOTĂRÂREA NR. 50 DIN 17.03.2020

privind aprobarea documentației tehnico-economice faza Proiect tehnic la obiectivul „înlocuire a ansamblului hidraulic existent în camera vanelor de la rezervoarele Barați”

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință extraordinară la data de 17.03.2020, potrivit art. 133(2) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ,

Având în vedere:

-Referatul nr. 2117/ 09.03.2020 al Direcției Drumuri Publice prin care se propune aprobarea documentației tehnico-economice faza Proiect tehnic la obiectivul „înlocuire a ansamblului hidraulic existent în camera vanelor de la rezervoarele Barați”;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr. 2195 din 11.03.2020; -Raportul Direcției Juridice și Administrație Locală înregistrat cu nr, 2196/1/11.03.2020;

-Raportul Direcției Drumuri Publice înregistrat cu nr. 2196/2/11.03.2020;

-Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 297'17.03.2020 al Comisiei de specialitate nr. 1, nr. 298'16.03.2020 al Comisiei de specialitate nr. 2 și nr. 299/17.03.2020 al Comisiei de specialitate nr. 5;

-Prevederile art. 44 (1) din Legea nr. 273/ 2006 privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare;

-Prevederile art. 5 (1) lit. ”b” alin, (iii) si art. 12 din HG nr. 907/ 2016 privind etapele de elaborare si conținutul - cadru al documentațiilor tehnico - economice aferente obiectivelor/ proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările si completările ulterioare;

-Prevederile art. 140 alin. (1) și (3), ale art. 154 alin. (1), ale art. 196 alin. (1), lit. ”a”, ale art. 197 (1) și ale art. 243 alin. (1), lit. ”a” și ”b” din OUG nr. 57/ 2019 privind Codul Administrativ;

în baza dispozițiilor art. 129 (2) lit. „b” și alineatul (4) lit. „d” și art. 139(3) lit.(a) și (5) din OUG nr. 57/ 2019 privind Codul Administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

ART. 1. - Se aprobă documentația tehnico-economică faza Proiect tehnic pentru obiectivul de investiții „înlocuire a ansamblului hidraulic existent în camera vanelor de la rezervoarele Barați”, conform Anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART. 2. - Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Direcția de Drumuri Publice.

ART. 3. - Hotărârea va fi comunicată către Primarul Municipiului Bacău, Direcția de Drumuri Publice, Direcția Economică și SC CRAB SA.

ART. 4. - Prin grija Secretarului General al Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.


CONTRASEMNEA2 / SECRETARUL G NICOLAE


’ENTRU LEGALITATE


SERAL AL MUN. BACĂU

VIDIU POPOVICI

ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL AL MUN. BACĂU

ANEXĂ LA HORĂRÂREA NR. 5<9 DIN 17.03.2020

ANEXĂ CU PROIECTUL DE HOTĂRE NR. 2194 DIN 11.03.2020

ȘI REFERATUL NR. 2117 DIN 09.03.2020

DOCUMENTAȚIE TEHNICO-ECONOMICĂ FAZA PROIECT TEHNIC PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII

,,înlocuire a ansamblului hidraulic existent în camera vanelor de la rezervoarele Barați”


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE ^SECRETARUL GENERAL AL MUN. BACĂU NICOLAE - OVIDIU POPOVICI


DIRECTOR EXECUTIV  MATEl\ȚĂ FLORIN


Având in vedere ca :

prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Bacau nr. 20/ 19.02.2020 s-a aprobat Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2020 , iar in Anexa 2A la Hotarare - Programul de investiții, cap. 74.02   ( Protecția Mediului), CI ( Alte cheltuieli de investiții), A2 ( Obiective in

continuare ) , punctul 4 este cuprinsa investiția „ înlocuire a ansamblului hidraulic existent in camera vanelor de la rezervoarele Barați”;

si

- Conform prevederilor art. 44 (1) din Legea nr. 273 / 2006 privid finanțele publice locale cu modificările si completările ulterioare precum si art. 5 (120 lit. a alin, iv si art. 7 alin 4 din HG 907 / 2016 privind etapele de elaborare si conținutul cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/ proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice , cu modificările si completările ulterioare.

Ne adresam d-voastra cu rugămintea de a supune aprobării Consiliului Local Bacau indicatorii tehnico - economici ai investiției „ înlocuire a ansamblului hidraulic existent in camera vanelor de Ia rezervoarele Barați ”.

Atașam acestei adrese o copie după Avizul CTE al S.C. CRAB S.A nr. 2638 / 26.02.2020 si un exemplar din PTH prin care se propune inlocuirea conductelor si a organelor de inchidere , de aerisire si de golire aferente celor doua rezervoare de 5.000 mc si camerei vanelor. Pentru a nu întrerupe alimentarea cu apa inlocuirea se va realiza in doua etape . In prima etapa se va izola unul din rezervoare care se va menține in functiune^ar cel de al doilea se va goli si se vor schimba instalațiile hidraulice. In etapa a doua se va pune in funcțiune rezervorul cu instalațiile hidraulice schimbate si se va goli si schimba instalațiile hidraulice la cel de-al doilea rezervor.

Valoarea investiției, conform Devizului General este de 662.865,02 lei fara TVA respectiv 788.80937 lei cu TVA din care C+M = 569.320,45 lei fara TVA si 677.491,34 lei cu TVA.

Având in vedere prevederile art. 11 lit. f din Legea 50 / 1991 republicata - privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, investiția mai sus menționata se va executa fara autorizație de construcție.

Va mulțumim !


Serviciul Idvestitii Claudifrrțnescu

ISO ¥001 tso 14001 BS OH$A5 ÎB0O1


AVIZ C.T.E.


Aprobat Directo

NiPrivind obiectivul de investiții:

„ LUCRĂRI DE ÎNLOCUIRE A ANSAMBLULUI HIDROTEHNIC EXISTENT IN CAMERA VANELOR DE LA REZERVOARELE DE LA BARAȚI ”

Faza : PTh + CS+DE întocmit de S.C. PRO HIDRO INSTAL S.R.L BACAU

Se supune spre avizare in Comisia Tehnico-Economica a unitarii, documentația mai sus menționata, din care rezulta necesitatea efectuării acestor lucrări, după cum urmeaza:

SITUAȚIA EXISTENTA

Instalația hidraulica de la Barați se compune din doua rezervoare cu capacitatea V=5.000mc, care au fost executate in anul 1958-1960.Ansamblul hidrotehnic existent in camera vanelor prezintă o uzura avansata.Camera vanelor face legătură intre rezervoarele de inmagazinare a apei cu rețeaua de transport a apei de la statia de Mărgineni I.

Pentru activarea rezervei de apa de la Gheraiesti I cu capacitatea de V=30.000 mc este in curs de execuție o conducta de legătură DN 600 mm,prin care se va putea transporta apa de la rezervoarele de la Gheraiesti la cele doua rezervoare de la Barați V=5.000 mc,de unde va fi distribuita gravitațional la consumatori.

Prin lucrarea de fata se prevede inlocuirea a conductelor si a organelor de închidere,de aerisire si de golire aferente celor doua rezervoare V=5.000mc si camerei vanelor.

Instalațiile hidraulice la ora actuala sunt tinute in funcțiune datorita întreținerii atente de către Compania Regionala de Apa Bacau.SITUAȚIA PROIECTATA

Prin lucrarea de fata se prevede înlocuirea a conductelor si organelor de închidere,de aerisire si de golire aferente celor doua rezevoare V=5.000 mc si camerei vanelor.

Fiecare din instalațiile hidraulice din camera vanelor la cele doua rezervoare de V=5.000 mc fiecare sunt compuse din :

 • •  Conducte de alimentare cu apa a rezervoarelor de la frontul de captare Mărgineni I,doua conducte din otel DN 600 mm.

 • • Conducte de alimentare cu apa a fiecărui rezervor conducte din otel DN 500 mm..

 • • Conducte de distribuție din otel DN 600mm.

 • • Conducte de golire si preaplin din otel DN 400 mm.

Amplasarea instalației hidraulice se va face conform planșelor anexate in proiect,după cum urmeza:

Conducte de alimentarea cu apa ale rezervoarelor de Ia frontul de capatare Mărgineni Ldoua conducte din otel DN 600 mm.

Conductele de alimentare cu apa intra in camera vanelor intr-un distribuitor din conducta otel DN 600 pe care este montata o vana de secționare cu sertar cauciucat DN 600 mm pentru a putea separa alimentarea rezervoarelor pe una din conducte.

Pe fiecare conducta este prevăzut o vana de secționare cu sertar cauciucat si corp plat actionata manual DN 600 mm.

Conducte de alimentare cu apa ale fiecărui rezervor cu conducte din otel DN 500 mm.

Din distribuitorul DN 600 mm in partea dreapta se va monta o flansa cu rol de reducere de la DN 600mm la DN 500 mm din care va pleca conducta de alimentare a rezervorului din partea dreapta cu conducta din otel DN 500 mm. Pe aceasta conducta este montata o vana de secționare cu sertar cauciucat DN 500 mm.

Conducta va trece prin peretele rezervorului prin piesa de trecere existenta care se va înlocui si se va monta pe suporți existenti din beton, iar in rezervor pe suporți metalici.

Pentru partea stanga, la conducta din distribuitorul de otel DN 600 mm se va monta o reducție din otel DN 600/500 mm , va continua cu conducta din otel DN 500 mm,pe care se va monta o vana sertar cauciucat corp plat DN 500 mm. In continuare conducta va fi simetrica cu cea din partea dreapta.

Conducte de distribuție din otel DN 600 mm.

In fiecare rezervor este prevăzut un sorb DN 600 mm de unde pleaca conductele de distribuție din otel DN 600 mm .Pe fiecare conducta de distribuție ce iese din rezervor este montata o vana de secționare tip fluture cu acționare electrica DN 600,vane caresunt noi si se vor pastra.Cele doua conducte de distribuție ce unesc printr-un teu egal DN 600 mm si se iese din camera vanelor cu conducta DN 600 mm.

Conducte de golire si preaplin din otel DN 400 mm.

In fiecare rezervor este prevăzut un sorb DN 400 mm de unde pleaca conductele de golire din otel DN 400 mm.Pe fiecare conducta de golire ce iese din rezervor este montata o vana de secționare cu setar cauciucat corp plat DN 400 mm.

După vana de secționare se va racorda si conducta de preaplin in conducta de golire,conducta care se va realiza tot din otel DN 400 mm.

Conducta de preaplin va intra in rezervor la distanta de d=3,85 m intre generatoarea inferioara a conductei si radierul camerei vanelor.

Instalațiile hidraulice sunt similare pentru cele doua rezervoare, inlocuirea lor se va realiza in doua etape.In prima etapa se va izola unul din rezervoare care se va menține in funcțiune,iar cel de al doilea se va goli si se vor schimba instalațiile hidraulice.In etapa a doua se va pune in funcțiune rezervorul cu instalațiile hidraulice schimbate si se vor goli si schimba instalațiile hidraulice la celalalt rezervor.

VALOAREA TOTALA A INVESTITIEIfinclusiv T.V.A 19%):

 • • PROIECT ARE+EXECUTIE=788.89937 LEI, DIN CARE

• C+M=677.491,34 LEI

In urma analizării documentației prezentate, Comisia tehnico - economica a Companiei Regionale de Apa Bacau S.A. propune avizarea favorabila a documentației, cu următoarea observație:

l.Serviciul Investiții din subordinea Director Dezvoltare Programe al S.C. CRAB S.A trebuie sa clarifice toate aspectele legate de avizările necesare in vederea emiterii cat mai urgente a ordinului de incepere a lucrărilor din cadrul proiectului supus avizării.


întocmit - Secretar C. T.E ING. Vartolomei Alexandru-IonutS.C. PRO HIDRO INSTAL S.R.L.

PROIECTARE HIDROEDILITARE SI INSTALAȚII

Sediu social î Str- Aleea Vișinului, bL9, sc.Br ap-18 Punct de lucru ; Str. George Baco via, nr.41-43. Parter


Telefon i 0334-405.115

E-mail; prohidroinstaleyahoo.com


J 04 71502 / 2005 CUI RO17875507

PROIECT nr. 1/2020

LUCRĂRI DE INLOCIURE A ANSAMBLULUI HIDROTEHNIC EXISTENT ÎN CAMERA VANELOR DE LA REZERVOARELE DE LA BARAȚI

MUNICIPIUL BACĂU, JUDEȚUL BACĂU

BENEFICIAR:

COMPANIA REGIONALA DE APA BACĂU

PROIECT TEHNIC + CAIETE DE SARCINI + DETALII DE EXECUȚIE

FAZA: PTh.+ CS+DE


’î

1.1

1


S.C. PRO HIDRO INSTAL S.R.L.

_________PROIECTARE HIDRQEDILlTARE SI INSTALAȚII _________


Sediu social r Str, Aleea Vișinului, bl.9, sc.B, ap.18 Punct de lucru : Str. George Bacovla, nr,41*43? Parter


Telefon: 0334-405.115

E-mail î prohldroinstal9yahoo.com


WQM»A»tMO1


J 04/1502/2005 CUI RO 17875507


BORDEROU

Pr. nr. 1/2020

Faza: PTh.+CS+DE


PIESE SCRISE

 • 1. Foaie de capăt

 • 2. Borderou

 • 3. Lista de semnături

 • 4. Memoriu de prezentare

 • 5. Memoriu hidro

 • 6. Caiet de sarcini

 • 7. Program de urmărire a lucrărilor pe șantier

 • 6. Deviz general

 • 7. Deviz pe obiect

8 Deviz pe categorii de lucrări

9. Antemăsurători

PIESE DESENATEHO Plan de incadrare in zonă

H1 Detalii instalații hidraulice rezervoare Barați

» »

H 2    Detalii instalații hidraulice rezervoare Barați

H 3    Detalii instalații hidraulice rezervoare Barați

H 4 Detaliu piesă de trecere Tip B

H 5 Detaliu piesă de trecere Tip B

H 6   Detaliu piesă de trecere Tip A

H 7   Detaliu piesă de trecere Tip A


1 / 5000


1/50

1/50

1/50

S.C. PRO HIDRO INSTAL S.R.L.

______________PROIECTARE HI PRO EDILITARE SI INSTALAȚII      _______

Telefon s 0334-405.115

E-mail: prohidroinstalCyăhoo.com


J 04/1502/2005

CUI RO 17875507

Clin*U»«W«H«KT«YtTP1


l*Q MX» «1*01*001 B*OH*A*10001


LISTA DE SEMNĂTURI

DIRECTOR

SEF PROIECT


Pr. nr. 1/2020 Faza: PTh +CS+DE

sing. BONTAȘ ILIE

sing. BONTAȘ ILIE


COLECTIV ELABORAR


Hidro:

Devize:


întocmit Verificat


Ing. Bontaș Alexandru

Sing. Ilie Bontaș


întocmit Verificat


Ing. Bontaș Alexandru

Sing. Ilie Bontaș


Numele si prenumele verificatorului atestat:

Ing. Albert V. Ana

Adresa: str. Comisa Bistriței, nr.7, bl 7, sc.B,et.3,ap14

Loc. Bacau, jud. Bacau

REFERAT VERIFICARE -

Privind verificarea de calitate la cerințele fundamentale:

 • a) rezistență mecanică și stabilitate;

 • b) securitate la incendiu;

 • c) igienă, sănătate și mediu;

 • d) siguranță în exploatare;

 • e) protecție împotriva zgomotului;

 • f) economie de energie și izolare termică.a proiectului: „ Lucrări de înlocuirea ansamblului hidrotehnic din camera vanelor de la ~ rezervoarele Barați, Municipiul Bacău, Județul Bacau”
1. Date de identificare:

Faza: PTH+DE ce faoe obiectul contractului:            1/2020

Proiectant general:                           S.C. PRO HIDRO INSTAL SRL

Proiectant de specialitate:                         ing. Alexandru Bontas

Investitor                                        S.C. Compania Regională de Apă Bacău S.A.

Amplasament                                  Mun. Bacau. jud. Bacau

Data prezentării proiectului pentru verificare: 29.01. 2020

2. Caracteristici principale ale proiectului si ale construcției:
Situația existenta

In prezent rezervoarele de la Barați cu capacitatea V = 2x 5000 mc, executate in anul 1958-1960, prezintă o uzura avansata. Camera vanelor face legătura intre rezervoarele de înmagazinare a apei cu rețeauja de transport a apei de la stația de pompare Mărgineni I.

/ Din rezervoarele de la Barați există o conductă de distribuție care face legătura cu plecarea nr.1 din rezervorul de 10.000 mc și stația de tratare Barați.

Pentru activarea rezervei de apă de la Gherăiești I cu o capacitate de 30.000 mc este in curs de execuție o conductă de legătură Dn 600 mm, prin care se va putea transporta apa de la rezervoarele de ia Gherăieși la rezervoarele de la Barați 2x5000 mc, de unde va fi distribuită gravitațional la consumatori.

Prin lucrarea de față se prevede înlocuire a conductelor și a organelor de închidere, de aerisire și de golire aferente rezervoarelor 2x5000 mc și camerei vanelor.

Instalațiile hidraulice ia ora actuală sunt ținute în funcțiune datorită întreținerii atente de către CRAB Bacau.

Situația proiectata

Prin lucrarea de față se prevede înlocuire a conductelor și a organelor de închidere, de aerisire și de golire aferente rezervoarelor 2x5000 mc și camerei vanelor..

Instalațiile hidraulice din camera vanelor la cele două rezervoare de 5000 mc fiecare sunt compuse din:

 • ❖ Conducte de alimentare cu apă a rezervoarelor de la frontul de captarea Mărgineni I , două conducte din oțel Dn 600 mm.

 • ❖ Conducte de alimentare cu apă a fiecărui rezervor conducte din oțel Dn 500 mm.

 • ❖ Conducte de distribuție din oțel Dn 600 mm.

 • ❖ Conducte de goiire și preaplin din oțel Dn 400 mm.

Amplasarea instalației hidraulice se va face conform planșelor anexate la proiect, după cum urmeaza:

Conducte de alimentare cu apă a rezervoarelor de la frontul de captarea Mărgineni I, două conducte din oțel Dn 600 mm.

Conductele de alimentare cu apă intră in camera vanelor intr-un distribuitor din conductă oțel Dn 600 mm pe care este montată o vană de secționare cu sertar cauci.ucat Dn 600 mm pentru a putea separa alimentarea rezervoarelor pe un din conducte.

Pe fiecare conductă este prevăzut o vana de secționare cu sertar cauciucat și corp plat acționată manual Dn 600 mm.

Conducte de alimentare cu apă a fiecărui rezervor conducte din oțel Dn 500 mm.

Din distribuitorul Dn 600 mm in partea dreaptă se va monta o fianșă cu rol de reducere de la Dn c 600 mm la Dn 500 mm din care va pleca conducta de alimentare a rezervorului din partea dreaptă cu conductă din oțel Dn 500 mm, pe această conductă este montată o vana de secționare cu sertar cauciucat Dn 500 mm.

Conducta va trece prin peretele rezervorului prin piesa de trecere existentă care se va înlocui si seva monta pe suporți existenți din beton iar in rezervor pe suporți metalici.

Pentru partea stângă conducta din distribuitorul de oțel Dn 600 m se va monta o reducție din oțel Dn 600/500 mm va continua cu conductă din oțel Dn 500 mm , pe care se va monta o vană cu sertar cauciucat corp plat Dn 500 mm , in continuare conducta va fi simetrică cu cea din partea dreaptă.

Conducte de distribuție din oțel Dn 600 mm.

In fiecare rezervor este prevăzut un sorb Dn 600 mm de unde pleacă conductele de distribuție din oțel Dn 600 mm . Pe fiecare conductă de distribuție ce iese din rezervor este montată o vană de secționare tip fluture cu acționare electrică Dn 600, vane care sunt noi si se vor păstra.

Cele două conducte de distribuție se unesc printr-un teu egal Dn 600 mm și iese din camera vanelor cu conductă Dn 600 mm

Conducte de golire și preaplin din oțel Dn 400 mm.

In fiecare rezervor este prevăzut un sorb Dn 400 mm de unde pleacă conductele de golire din oțel Dn 400 mm . Pe fiecare conductă de golire ce iese din rezervor este montată o vană de secționare cu sertar cauciucat corp plat Dn 400.

După vana de secționare se va racorda si conducta de preaplin în conducta de golire, conductă care se va realiza tot din oțel Dn 400 mm.

Conducta de preaplin va intra in rezervor la distanța de 3,85 m intre generatoarea inferioară a conductei și radierul camerei vanelor.

Instalațiile hidraulice sunt similare pentru cele două rezervoare înlocuirea lor se va realiza in două etape. In prima etapă se va izola unul din rezervoare care se va menține in funcțiune, iar cel de al doilea se va goli și se vor schimba instalațiile hidraulice.

In etapa a doua se va pune in funcțiune rezervorul cu instalațiile hidraulice schimbate și se va goli si schimba instalațiile hidraulice la celălalt rezervor.

3. Documente ce s-au prezentat la verificare:

Memoriu tehnic de prezentare

Memoriu specialitate hidro

Program urmărire lucrări

Caiet de sarcini

Planșe desenate: HO - H7.

4. Concluzii asupra verificării:

In urma verificării proiectului, se considera proiectul corespunzător si respecta normele in vigoare conform NP 133/1 - 2013, 19/2015. C56/87, STAS 1846/1, 2 -2007, legea nr. 10/1995, HG 930/2005.

VERIFICATOR TEHNIC ATESTAT.

Ing. ALBERT ANA

Atestat M.D.R.A.P. cu nr. 09582


Beneficiar

S.C. COMPANIA REGIONALA DE APĂ BACĂU S.A.S.C. PRO HIDRO INSTAL S.R.L. BACAU

Lucrări de înlocuire a ansamblului hidraulic din camera vanelor de la rezervoarele Barați,Municipiul Bacău, județul Bacău proiect nr. 1/2020 - Proiect tehnic

MEMORIU TEHNIC GENERAL

 • 1. INFORMAȚII GENERALE PRIVIND OBIECTIVUL DE INVESTIȚII

  • 1.1 DENUMIREA OBIECTIVULUI DE INVESTIȚIE :

„Lucrări de înlocuire a ansamblului hidrotehnic din camera vanelor de la rezervoarele Barați, Municipiul Bacău, Județul Bacau”

1.2 AMPLASAMENTUL INVESTIȚIEI (județ, localitate, stradă , număr):

Județul Bacău, Municipiul Bacău, sat: Barați

Bacău este municipiul de reședință al județului cu același nume, Moldova, România. Este situat pe râul Bistrița, pe care în oraș există două centrale hidroelectrice ce acoperă o parte a consumului local de energie electrică. Suprafața municipiului este de 43 km2, iar populația este de 144.307 de locuitori.

Rezervoarele de la Barați sunt amplasate în localitatea Barați aparținând comunei Mărgineni la o cotă CTN = 222.00 m , ce asigură distribuția gravitațională a apei în municipiul Bacău

 • 1.3. Actul administrativ prin care a fost aprobat studiul de fezabilitate

nu este cazul

 • 1.4 ORDNATORUL PRINCIPAL DE CREDITE :

S.C. Compania Regională de Apă Bacău s.a.

Cod de identificare fiscala: RO 27429315;

Adresa: Strada: Henri Coanda, nr. 2; Localitate: Bacau; Cod Postai: 600302; Tara: Romania; Codul NUTS: RO211 Bacau; Adresa de e-mail: achizitii@apabacau.ro;

Nr de telefon: +40 372401301;

Fax         +40 234551175;

 • 1.5 investitorul:

S.C. Compania Regională de Apă Bacău s.a.

Cod de identificare fiscala: RO 27429315;

Adresa: Strada: Henri Coanda, nr. 2; Localitate: Bacau; Cod Postai: 600302; Tara: Romania;

Codul NUTS: RO211 Bacau; Adresa de e-mail: achizitii@apabacau.ro;

Nr de telefon: +40 372401301;

Fax         +40 234551175;


1.6 BENEFICIARUL INVESTIȚIEI:

t

Locuitorii municipiului Bacău , județul Bacău

 • 1.7 Elaboratorul proiectului tehnic dE EXEcuȚiE:

S.C. PRO HIDRO INSTAL S.R.L. BACĂU

J04/1502/2005

Sediu social: strada Milcov, nr.16, sc. D, etaj 1, ap.3

Punct de lucru : strada George Bacovia, nr. 41-43, parter Tel : 0334-405115

Fax: 0334-405115

__________S.C. PRO HIDRO INSTAL S.R.L. BACAU _______ Lucrări de înlocuire a ansamblului hidraulic din camera vanelor de la rezervoarele Barați,Municipiul Bacău, județul Bacău Proiect nr. 1/2020 - Proiect tehnic

Email: prohidroinstal@yahoo.com

2. Prezentarea scenariului aprobat

Rezervoarele de la Barați 2x 5000 mc sunt executate in anul 1958-1960. punerea lor in funcțiune s-a realizat in anul 1960.

Ansamblul hidraulic existent în camera vanelor de la rezervoarele Barați prezintă o uzura avansata.

Aceasta camera a vanelor face legătura intre rezervoarele de înmagazinare a apei cu rețeaua do transport a apei do la stația do pompare Mărgineni I.

Din rezervoarele de la Barați există o conductă de distribuție care face legătura cu plecarea nr.1 din rezervoru]_de 10.000. mc și stația de tratare Barați.

Pentru activarea rezervei de apă de la Gherăiești I cu o capacitate de 30.000 mc este in curs de execuție o conductă de legătură Dn 600 mm, prin care se va putea transporta apa de la rezervoarele de la Gherăieși la rezervoarele de la Barați 2x5000 mc de unde va fi distribuită gravitațional la consumatori.

Prin lucrarea de față se prevede înlocuire a conductelor și a organelor de închidere, de aerisire și de golire aferente rezervoarelor 2x5000 mc și camerei vanelor.

Instalațiile hidraulice la ora actuală sunt tinute în funcțiune datorită întreținerii atente

J                                                                                                                                           ?                                                     J                                                                           J

de către CRAB și datorită faptului că manevrele de închidere deschidere a vanelor sunt relativ rare, o dată cu realizarea conductei de aducțiune de la Gherăiești frecvența de manevre a vanelor va fi mai mare și posibilitatea de cedare a acestora este mult mai mare.

De aceia înlocuirea acestor instalații este oportuna și necesară pentru a putea face față noilor funcțiuni ce trebuie asigurate prin realizarea conductei de aducțiune de la Gherăești.

 • 2.1. particularități ale amplasamentului

a) Descrierea amplasamentului

Amplasamentul rezervoarelor este in localitatea Barați la o cotă CTN = 222,00 m care asigură distribuția apei gravitațional în municipiul Bacău.

Ulterior in aceiași zonă s-a mai construit un rezervor cu capacitatea de 10.000 mc și o stație de tratare apă alimentată de aducțiunea de la Poiana Uzului.

b) Topografia.

Municipiul Bacău, reședința județului cu același nume, este dezvoltat în amonte de confluența râurilor Bistrița și Șiret.

In prezent municipiul Bacău dispune de un sistem centralizat de alimentare cu apă, ce deservește cca 150.000 de locuitori.

Rețeaua de transport și distribuție a municipiului Bacău, dezvoltată în sistem inelar, în lungime totală de cca. 238 km, este realizată din conducte de oțel, fontă presiune, beton precomprimat, azbociment și polietilenă de înaltă densitate , cu diametre cuprinse între 100 + 800 mm.

Dezvoltarea rețelei de transport și distribuție spre consumatori, s-a rezolvat de regulă de-a lungul tramei stradale existente, rețelele fiind pozate în carosabil, pe trotuar și spațiul verde fiind prevăzută în punctele de intersecție cu cămine de vane de secționare și golire.

__________S.C. PRO HIDRO INSTAL S.R.L. BACAU__________ Lucrări de înlocuire a ansamblului hidraulic din camera vanelor de la rezervoarele Barați,Municipiul Bacău, județul Bacău proiect nr. 1/2020 - Proiect tehnic

c)Date climatice și particularități de relief.

Din punct de vedere climateric teritoriul municipiului se încadrează într-un climat continental, caracterizat prin ierni lungi și cu precipitații în general bogate.

Temperastura medie absolută a aerului nu cobora sub - 21 °C, iar temperatura medie a lunii iulie urcă până spre + 20°C.

Geologia, seismicitate

Geomorfologic, localitatea se găsește amplasată de-a lungul terasei superioare a râului Bistrița, amonte de confluiență cu râul Șiret.

Relieful este în general puțin frământat, terenurile având o bună stabilitate și o pantă continuă, aproximativ paralelă cu panta naturală a râului Bistrița.

Din punct de vedere seismic, zonele amplasamentului se încadrează în gradul de seismicitate 7,5-8; în conformitate cu P100-1992.

f) surse de apă, energie electrică, gaze, telefon și alte asemenea pentru lucrări definitive și provizorii.
 • -  în zona cadrul gospodăriei de apă Barați, sunt rețele edilitare de alimentare cu apă, canalizare, rețele electrice, de telefonie, curenți slabi, etc.

 • -   Pentru execuția lucrărilor, există posibilități de racordare la rețele de utilități existente.

g) Cai de acces permanente, cai de comunicații și altele asemenea;

Pentru execuția lucrărilor prevăzute prin documentația de față există cai de acces pe drumurile locale existente, nu sunt necesare amenajări pentru căi de acces provizorii.

I) Bunuri de patrimoniu cultural imobil
 • -  pe amplasamentul pe care se propune realizarea lucrărilor de investiție, nu sunt monumente istorice, arhitectonice, situri arheologice sau zone protejate.

 • 2.2 Descrierea din punct de vedere tehnic, constructiv, funcțional-arhitectural si tehnologic

- Caracteristici tehnice și parametri specifici obiectivului de investiții:

Prin lucrarea de față se prevede înlocuire a conductelor și a organelor de închidere, de aerisire și de golire aferente rezervoarelor 2x5000 mc și camerei vanelor..

Instalațiile hidraulice din camera vanelor la cele două rezervoare de 5000 mc fiecare sunt compuse din:

 • a) Conducte de alimentare cu apă a rezervoarelor de la frontul de captarea Mărgineni I, două conducte din otel Dn 600 mm.

 • b) Conducte de alimentare cu apă a fiecărui rezervor conducte din oțel Dn 500 mm.

 • c) Conducte de distribuție din oțel Dn 600 mm.

 • d) Conducte de golire și preaplin din oțel Dn 400 mm.

__S.C. PRO HIDRO INSTAL S.R.L. BACAU__________ Lucrări de înlocuire a ansamblului hidraulic din camera vanelor de la rezervoarele Barați,Municipiul Bacău, județul Bacău Proiect nr. 1/2020 - Proiect tehnic

a) Conducte de alimentare cu apă a rezervoarelor de ia frontul de captarea Mărgineni l, două conducte din oțel Dn 600 mm.

Conductele de alimentare cu apă intră in camera vanelor prin peretele frontal la adâncimea de circa 2,5 m fată de cota terenului natural și la cota +1,3 m față de radierul camerei de vane . Pe fiecare conductă este prevăzut o vana de secționare cu sertar cauciucat și corp plat acționată manual Dn 600 mm.

Conductele de alimentare sunt amplasate la circa 2,6 m din ax una față de cealaltă.

Conductele intră intr-un distribuitor din conductă oțel Dn 600 mm pe care este montată o vană de secționare cu sertar cauciucat Dn 600 mm pentru a putea separa alimentarea rezervoarelor pe un din conducte.

Din cele două conducte care alimentează cu apă rezervoarele de la Barați, una va rămâne in continuare pentru alimentarea cu apă de la Mărgineni I, iar la cealaltă va fi racordată conducta de aducțiune de la stația de pompare Gherăiești I, care este in curs de execuție.

b) Conducte de alimentare cu apă a fiecărui rezervor conducte din oțel Dn 500 mm.

Din distribuitorul Dn 600 mm in partea dreaptă se va monta o flanșă cu rol de reducere de la Dn 600 mm la Dn 500 mm din care va pleca conducta de alimentare a rezervorului din partea dreaptă cu conductă din oțel Dn 500 mm, pe această conductă este montată o vana de secționare cu sertar cauciucat Dn 500 mm.

Conducta va trece prin peretele rezervorului prin piesa de trecere existentă care se va înlocui.

Conducta se va monta la o cotă de circa 1,30 m față de radierul camerei vane și a rezervorului in interiorul rezervorului conducta va avea un traseu in diagonală până in coltul opus zonei de distribuție.

Conducta se va monta in camera vanelor pe suporți existenți din beton iar in rezervor pe suporți metalici.?

Pentru partea stângă conducta din distribuitorul de oțel Dn 600 m se va monta o reducție din oțel Dn 600/500 mm va continua cu conductă din oțel Dn 500 mm , pe care se va monta o vană cu sertar cauciucat corp plat Dn 500 mm , in continuare conducta va fi simetrică cu cea din partea dreaptă.

c) conducte de distribuție din otel Dn 600 mm.

In fiecare rezervor este prevăzut un sorb Dn 600 mm de unde pleacă conductele de distribuție din otel Dn 600 mm .

Conductele distribuție sunt montate la distanța 0,56 m intre generatoarea inferioară a conductei și radierul camerei vanelor și a rezervorului.

Pe fiecare conductă de distribuție ce iese din rezervor este montată o vană de secționare tip fluture cu acționare electrică Dn 600, vane care sunt noi si se vor păstra.

Cele două conducte de distribuție se unesc printr-un teu egal Dn 600 mm și iese din camera vanelor cu conductă Dn 600 mm

d) Conducte de golire și preaplin din oțel Dn 400 mm.

In fiecare rezervor este prevăzut un sorb Dn 400 mm de unde pleacă conductele de golire din oțel Dn 400 mm .

S.C. PRO HIDRO INSTAL S.R.L. BACAU ____

Lucrări de înlocuire a ansamblului hidraulic din camera vanelor de la rezervoarele Barați,Municipiul Bacău, județul Bacău proiect nr. 1/2020 - Proiect tehnic

Conductele distribuție sunt montate la distanta 0,35 m între generatoarea inferioară a conductei și radierul camerei vanelor și a rezervorului.

Pe fiecare conductă de golire ce iese din rezervor este montată o vană de secționare cu sertar cauciucat corp plat Dn 400,

După vana de secționare se va racorda si conducta de preaplin în conducta de golire, conductă care se va realiza tot din oțel Dn 400 mm.

Conducta de preaplin va intra in rezervor la distanța de 3,85 m intre generatoarea inferioară a conductei și radierul camerei vanelor.

Instalațiile hidraulice sunt similare pentru cele două rezervoare înlocuirea lor se va realiza in două etape.

In prima etapă se va izola unul din rezervoare care se va menține in funcțiune, iar cel de al doilea se va goli și se vor schimba instalațiile hidraulice.

In etapa a doua se va pune in funcțiune rezervorul cu instalațiile hidraulice schimbate și se va goli si schimba instalațiile hidraulice la celălalt rezervor.

CATEGORIA DE IMPORTANTĂ A OBIECTIVULUI

J

Categoriile de importanță a construcțiilor se stabilesc în conformitate cu metodologia aprobată de către Ministerul Lucrărilor Publice și amenajării Teritoriului, pentru realizarea de niveluri de calitate determinate de respectarea cerințelor, precum și pentru delimitarea obligaților care revin persoanelor juridice și fizice implicate, în condițiile legii ținând seama de următoarele aspecte:

 • a)        implicarea vitală a construcțiilor în societate și în natura - gradul de risc sub aspectul siguranței și al sănătății;

 • b)       implicarea funcțională a construcțiilor în domeniul socioeconomic, în mediul construit și în natura - destinația, modul de utilizare, etc.

 • c)        caracteristici proprii construcțiilor - complexitatea și considerentele economice.

Categoria de importanță a construcției după HGR 766/1997 - anexa 3 este „C” -Importanță normală

Conform STAS 4273-83, clasa de importanta a construcțiilor hidrotehnice aferente așezărilor omenești se stabilește funcție de importanța acestor așezări conform tabel 9.

 • - Alimentare cu apă și canalizare localități rurale categoria           construcțiilor

hidrotehnice 2.

Conform tabel 13 - Lucrările sunt definitive - principale - clasa de importanta a construcțiilor hidrotehnice II.

J

c) Trasarea lucrărilor
 • - Trasarea lucrărilor se va realiza de către constructor pe baza planurilor de detaliu date de către proiectant.

Lucrările de înlocuire instalații hidraulice se vor realiza numai in incinta camerei vanelor și rezervoarelor legătura la conductele existente se va face la circa 1m de peretele camerei vanelor.

__________S.C. PRO HIDRO INSTAL S.R.L. BACAU__________ Lucrări de înlocuire a ansamblului hidraulic din camera vanelor de la rezervoarele Barați,Municipiul Bacău, județul Bacău p roiect nr. 1/2020 - proiect tehnic

d)       Protejarea lucrărilor executate și a materialelor din șantier

Antreprenorul este obligat sa asigure protejarea lucrărilor executate și a materialelor pe șantier pe toată perioada de execuție până la recepția lucrărilor.

e)      organizarea de șantier
 • 1   Organizarea de șantier se va proiecta, analiza si executa de către Antreprenor, in conformitate cu experiența si tehnologia proprie.

 • 2  Antreprenorul este obligat sa asigure o structura de organizare care cuprinde personal calificat, cu experiența si suficient din punct de vedere numeric, pentru a asigura respectarea riguroasa a programului de construcții si prevederilor contractului.

 • 3  Antreprenorul trebuie sa comunice Beneficiarului numele "Responsabilului Tehnic Cu Execuția", care trebuie sa fie atestat tehnico - profesional, care va verifica lucrările din secțiunea Antreprenorului.

9 Intre îndatoririle grupei de management vor fi incluse următoarele:

 • - pregătirea planificării, a programelor de lucru si a relațiilor cu autoritățile publice,

 • - supravegherea continua a lucrărilor si anticiparea factorilor care au posibilitatea sa afecteze derularea in timp a contractului,

 • - elaborarea propunerilor pentru modificarea planificării din cauze care s-au ivit pe parcurs,

 • - aprecierea continua a metodelor si rutinelor Contractului, relative la viteza de execuție si efectul lor asupra eficientei îndeplinirii contractului,

 • - planificarea anticipata pentru necesarul de resurse, luându-se in considerare posibilele lipsuri si întârzieri in aprovizionarea șantierului cu materiale,

 • - culegerea si prelucrarea ultimilor informații necesare la întâlnirile de lucru cu Antreprenorul si Beneficiarul,

condiția șantierului
 • 1  înainte de a efectua orice lucrare, Antreprenorul va inspecta Șantierul împreuna cu Inginerul sau Reprezentantul acestuia, pentru a stabili condițiile generale care vor fi hotărâte si înregistrate in scris, si unde, in opinia Inginerului sau a Reprezentantului sau se considera necesara înregistrarea prin mijloace de fotografiere sau video.

 • 2  Aceste locații vor include: birourile de șantier ale antreprenorului, atelierele, zone pentru materiale si stocare a utilajelor, drumurile de șantier, gropile de împrumut, etc.

curățenia si ordinea pe Șantier
 • 1  Antreprenorul va întreține șantierul intr-o stare curata, ordonata si sanitara adecvata, atâta timp cat el este răspunzător de realizarea lucrărilor si va respecta toate reglementările in vigoare ale organelor sanitare, ale politiei si ale municipalității, in vederea asigurării unui climat de ordine in desfășurarea lucrărilor.

 • 2  Antreprenorul va asigura in timpul lucrărilor de construcție întreținerea si curățarea instalațiilor sanitare pentru uzul angajaților săi. El se va asigura ca angajații săi nu vor murdari șantierul sau proprietatea din vecinătate. Costul întreținerii va fi inclus in prețul de contract.

 • 3  Antreprenorul va trebui sa curețe gropile de împrumut si alte surse de materiale, amplasamentele tuturor Lucrărilor Temporare, birourilor, magaziilor, atelierelor, depozitelor, mizeria de la barăci si alte

 • 4  Materialele si Echipamentul Antreprenorului vor fi plasate, depozitate si sortate in mod ordonat Materialele vor fi depozitate in conformitate cu recomandările producătorului.

__________S.C. PRO HIDRO INSTAL S.R.L. BACAU__________ Lucrări de înlocuire a ansamblului hidraulic din camera vanelor de la rezervoarele Barați,Municipiul Bacău, județul Bacău Proiect nr. 1/2020 - Proiect tehnic

 • 5  Conductele si fitingurile nu vor fi depozitate direct pe sol, vor fi depozitate intr-un mediu curat, pentru a preveni contaminarea si deteriorarea acestora înaintea incorporării in Lucrări.

 • 6  Conductele vor fi protejate la fiecare capăt, pana când acestea vor fi incorporate in Lucrări.

 • 7  Limitele suprafețelor care urmează a fi curățate vor fi indicate pe Schițe sau vor fi stabilite de către Inginer.

 • 8  Tot timpul si in toate activitățile, Antreprenorul va lua masurile necesare pentru protecția mediului in si in jurul Șantierului prin aderarea la măsurile detaliate din Planul de Management al Mediului înconjurător.

 • 9  Antreprenorul va trebui sa facă tot posibilul sa evite tăierea copacilor, afectarea vegetației, florei, etc. Daca Reprezentanții Inginerului cer ca anumiți copaci, arbuști si garduri vii vor trebui sa fie protejați, Antreprenorul se va conforma si va trebui sa ia toate precauțiile necesare pentru a preveni deteriorarea acestora.

 • 10 O data cu terminarea tuturor lucrărilor care au fost executate de către Antreprenor in orice parte a Șantierului, altele decât cele legate de întreținerea lucrărilor, Antreprenorul va curata partea menționata a Șantierului după cum este specificat in clauzele relevante ale Condițiilor Contractului.

 • 11 Antreprenorul nu va permite autovehiculelor sau utilajelor sa plece de pe șantier înainte de a fi curățate si spălate cu apa.

9. VERIFICAREA PROIECTULUI

Conform HG 925/1995 art. 6 din Legea 10/1995 republicată in 2015 privind calitatea in construcții art. 13 si art. 21c documentația de fata trebuie verificata la următoarele faze de proiectare respectiv P.TH. de verificatori atestați pentru specialitățile ls cerințele A, B, C, D, E, și F. Pentru lucrările de instalații se vor respecta Ghidul criteriilor de performanță a cerințelor de calitate conform Legii nr. 10/1995 republicată in 2015 privind calitatea in construcții.

I

S C. PRO HIDRO INSTAL S.R.L

BACAU


Proiect nr. 1/2020 PTh+DE „ Lucrări de înlocuirea ansamblului hidrotehnic din camera vanelor de la rezervoarele Barați, Municipiul Bacău, Județul Bacau”

MEMORIU TEHNIC HIDRO
1) DATE GENERALE

Rezervoarele de la Barați 2x 5000 mc sunt executate in anul 1958-1960. punerea lor in funcțiune s-a realizat in anul 1960.

J

Ansamblul hidraulic existent în camera vanelor de la rezervoarele Barați prezintă o uzura avansata.

Aceasta camera a vanelor face legătura intre rezervoarele de înmagazinare a apei cu rețeaua de transport a apei de la stația de pompare Mărgineni I.

Din rezervoarele de la Barați există o conductă de distribuție care face legătura cu plecarea nr.1 din rezervorul de 10.000 mc și stația de tratare Barați.

Pentru activarea rezervei de apă de la Gherăiești I cu o capacitate de 30.000 mc este in curs de execuție o conductă de legătură Dn 600 mm, prin care se va putea transporta apa de la rezervoarele de la Gherăieși la rezervoarele de la Barați 2x5000 mc de unde va fi distribuită gravitațional la consumatori.

Prin lucrarea de față se prevede înlocuire a conductelor și a organelor de închidere, de aerisire și de golire aferente rezervoarelor 2x5000 mc și camerei vanelor.

Instalațiile hidraulice la ora actuală sunt tinute în funcțiune datorită întreținerii atente

»                                                                                                                         J                                              I                                                                  »

de către CRAB și datorită faptului că manevrele de închidere deschidere a vanelor sunt relativ rare, o dată cu realizarea conductei de aducțiune de la Gherăiești frecvența de manevre a vanelor va fi mai mare și posibilitatea de cedare a acestora este mult mai mare.


De aceia înlocuirea acestor instalații este oportuna și necesară pentru a față noilor funcțiuni ce trebuie asigurate prin realizarea conductei de Gherăești.

 • 2.1. Particularități ale amplasamentului

a) Descrierea amplasamentului

Amplasamentul rezervoarelor este in localitatea Barați la o cotă asigură distribuția apei gravitațional în municipiul Bacău.

Ulterior in aceiași zonă s-a mai construit un rezervor cu capacitatea de stație de tratare apă alimentată de aducțiunea de la Poiana Uzului.

b) Topografia.

Municipiul Bacău, reședința județului cu același nume, este dezvoltat în amonte de confluența râurilor Bistrița și Șiret.

In prezent municipiul Bacău dispune de un sistem centralizat de alimentare cu apă, ce deservește cca 150.000 de locuitori.

Rețeaua de transport și distribuție a municipiului Bacău, dezvoltată în sistem inelar, în lungime totală de cca. 238 km, este realizată din conducte de oțel, fontă presiune, beton precomprimat, azbociment și polietilenă de înaltă densitate , cu diametre cuprinse între 100 + 800 mm.

Dezvoltarea rețelei de transport și distribuție spre consumatori, s-a rezolvat de regulă de-a lungul tramei stradale existente, rețelele fiind pozate în carosabil, pe trotuar și spațiul verde fiind prevăzută în punctele de intersecție cu cămine de vane de secționare și golire.

c) Date climatice și particularități de relief.

Din punct de vedere climateric teritoriul municipiului se încadrează într-un climat continental, caracterizat prin ierni lungi și cu precipitații în general bogate.

Temperatura medie absolută a aerului nu cobora sub - 21 °C, iar temperatura medie a lunii iulie urcă până spre + 20°C.

Geologia, seismicitate

Geomorfologic, localitatea se găsește amplasată de-a lungul terasei superioare a râului Bistrița, amonte de confluiență cu râul Șiret.

Relieful este în general puțin frământat, terenurile având o bună stabilitate și o pantă continuă, aproximativ paralelă cu panta naturală a râului Bistrița.

Din punct de vedere seismic, zonele amplasamentului se încadrează în gradul de seismicitate 7,5 - 8; în conformitate cu P100-1992.

3. Descrierea proiectului
- Caracteristici tehnice și parametri specifici obiectivului de investiții:

Prin lucrarea de față se prevede înlocuire a conductelor și a organelor de închidere, de aerisire și de golire aferente rezervoarelor 2x5000 mc și camerei vanelor..

Instalațiile hidraulice din camera vanelor la cele două rezervoare de 5000 mc fiecare

I

sunt compuse din:

 • ❖ Conducte de alimentare cu apă a rezervoarelor de la frontul de captarea Mărgineni I, două conducte din oțel Dn 600 mm.

 • ❖ Conducte de alimentare cu apă a fiecărui rezervor conducte din oțel Dn 500 mm.

 • ❖ Conducte de distribuție din otel Dn 600 mm.

»                                 J

 • ❖ Conducte de golire și preaplin din oțel Dn 400 mm.

- Conducte de alimentare cu apă a rezervoarelor de la frontul de captarea Mărgineni I, două conducte din oțel Dn 600 mm.

Conductele de alimentare cu apă intră in camera vanelor prin peretele frontal la adâncimea de circa 2,5 m fată de cota terenului natural și la cota +1,3 m față de radierul camerei de vane . Pe fiecare conductă este prevăzut o vana de secționare cu sertar cauciucat și corp plat acționată manual Dn 600 mm.

Conductele de alimentare sunt amplasate la circa 2,6 m din ax una față de cealaltă.

Conductele intră intr-un distribuitor din conductă oțel Dn 600 mm pe care este montată o vană de secționare cu sertar cauciucat Dn 600 mm pentru a putea separa alimentarea rezervoarelor pe un din conducte.

Din cele două conducte care alimentează cu apă rezervoarele de la Barați, una va rămâne in continuare pentru alimentarea cu apă de la Mărgineni I, iar la cealaltă va fi racordată conducta de aducțiune de la stația de pompare Gherăiești 1, care este in curs de execuție.

1

- Conducte de alimentare cu apă a fiecărui rezervor conducte din oțel Dn 500 mm.

Din distribuitorul Dn 600 mm in partea dreaptă se va monta o flanșă cu rol de reducere de la Dn 600 mm la Dn 500 mm din care va pleca conducta de alimentare a rezervorului din partea dreaptă cu conductă din oțel Dn 500 mm, pe această conductă este montată o vana de secționare cu sertar cauciucat Dn 500 mm.

7

Conducta va trece prin peretele rezervorului prin piesa de trecere existentă care se va înlocui.

Conducta se va monta la o cotă de circa 1,30 m față de radierul camerei vane și a rezervorului in interiorul rezervorului conducta va avea un traseu in diagonală până in coltul opus zonei de distribuție.

Conducta se va monta in camera vanelor pe suporți existenți din beton iar in rezervor pe suporți metalici.

Pentru partea stângă conducta din distribuitorul de oțel Dn 600 m se va monta o reducție din oțel Dn 600/500 mm va continua cu conductă din oțel Dn 500 mm , pe care se va monta o vană cu sertar cauciucat corp plat Dn 500 mm , in continuare conducta va fi simetrică cu cea din partea dreaptă.

- Conducte de distribuție din otel Dn 600 mm.

In fiecare rezervor este prevăzut un sorb Dn 600 mm de unde pleacă conductele de distribuție din otel Dn 600 mm .

)                                             i

Conductele distribuție sunt montate la distanța 0,56 m intre generatoarea inferioară a conductei și radierul camerei vanelor și a rezervorului.

Pe fiecare conductă de distribuție ce iese din rezervor este montată o vană de

I

secționare tip fluture cu acționare electrică Dn 600, vane care sunt noi si se vor păstra.

Cele două conducte de distribuție se unesc printr-un teu egal Dn 600 mm și iese din camera vanelor cu conductă Dn 600 mm

Conducte de golire și preaplin din oțel Dn 400 mm.

In fiecare rezervor este prevăzut un sorb Dn 400 mm de unde pleacă conductele de golire din oțel Dn 400 mm .

Conductele distribuție sunt montate la distanta 0,35 m între generatoarea inferioară a conductei și radierul camerei vanelor și a rezervorului.

Pe fiecare conductă de golire ce iese din rezervor este montată o vană de secționare cu sertar cauciucat corp plat Dn 400,

După vana de secționare se va racorda si conducta de preaplin în conducta de golire, conductă care se va realiza tot din otel Dn 400 mm.

J

Conducta de preaplin va intra in rezervor la distanța de 3,85 m intre generatoarea inferioară a conductei și radierul camerei vanelor.

Instalațiile hidraulice sunt similare pentru cele două rezervoare înlocuirea lor se va realiza in două etape.

In prima etapă se va izola unul din rezervoare care se va menține in funcțiune, iar cel de al doilea se va goli și se vor schimba instalațiile hidraulice.

In etapa a doua se va pune in funcțiune rezervorul cu instalațiile hidraulice schimbate și se va goli si schimba instalațiile hidraulice la celălalt rezervor.

3. Proba de etanșeitate

Instalațiile hidraulice nou executate trebuie sa fie supuse probei de presiune înainte de darea in funcțiune.

Scopul probei este verificarea etanșeității conductelor, îmbinărilor acestora si a tuturor accesoriilor etc., precum si a stabilității conductelor la regimul maxim de presiune.

Probarea rețelelor de presiune se face pentru fiecare tip de conducta conform prevederilor producătorului, a standardelor si reglementarilor tehnice specifice in vigoare, după o spălare prealabila.

Proba de presiune a conductelor se executa conform prevederilor SR 4163 si SR 6819 precum si a normativului NP 133/2013.

încercările de presiune a conductelor se fac numai cu apa potabila. Nu se admite proba de presiune pneumatica.

Umplerea conductelor cu apa potabila se începe de la punctul cel mai de jos al tronsonului de probat si numai după montarea dispozitivelor ce asigura eliminarea aerului. După umplere se recomanda o aerisire finala, prin realizarea unei ușoare suprapresiuni pana la eliminarea totala a bulelor de aer din apa. Apoi se procedează la închiderea dispozitivelor de aerisire.

4. Masuri de protecția muncii

în toate operațiile de execuție a instalațiilor hidraulice se respectă cerințele esențiale referitoare la protecția, siguranța și igiena muncii.

Conducătorii unităților de execuție precum și reprezentanții beneficiarului care urmăresc realizarea lucrărilor, au obligația să aplice toate prevederile legale privind protecția muncii: “Legea Securității și Sănătății în Muncă Nr. 319/2006”, HG 493 / 2006 Privind cerințe minime de securitate și sănătate referitoare la expunerea lucrătorilor la riscurile generate de zgomot” HG 1048 / 2006, Privind cerințe minime de securitate și sănătate pentru utilizarea de către lucrători a echipamente individuale de protecție la locul de muncă.”.

Principalele măsuri și acțiuni pentru asigurarea protecției, siguranței și igienei muncii sunt:

luarea măsurilor tehnice și organizatorice pentru asigurarea condițiilor de securitate a muncii;

 • - realizarea instructajelor de protecție a muncii ale întregului personal de exploatare și întreținere și consemnarea acestora în fișele individuale sau alte formulare specifice, semnate individual;

 • - controlul aplicării și respectării normelor specifice de către întreg personalul; verificarea periodică a personalului privind cunoașterea normelor și a măsurilor de protecție a muncii;

 • - pe toată durata execuției, trebuie asigurată o zonă de lucru și de protecție.

Instructajele de protecție a muncii la executarea lucrărilor se referă cu prioritate la:

 • - semnalizarea și supravegherea lucrărilor;

 • - execuția săpăturilor și sprijinirea pereților tranșeei(pentru racord canalizare și branșament apă)

manevrarea materialelor grele manual sau cu utilaje de ridicat;

 • - obligativitatea folosirii echipamentului de protecție și de lucru;

 • - lucrări în spații închise cămine;

5. Măsuri de protecția mediului

Materialele utilizate pentru realizarea instalațiilor hidraulice sunt:

 • - țevi din otel

 • - confecții metalice

Materiale folosite la realizarea lucrărilor sunt numai materiale agrementate conform reglementărilor naționale în vigoare, precum și legislației și standardelor naționale armonizate cu legislația U.E.; aceste materiale trebuie să fie în concordanță cu prevederile H.G. nr. 766/1997 și a legii 10/1995 privind obligativitatea utilizării de materiale agrementate la execuția lucrărilor.

Tuburile folosite pentru alimentarea cu apă, nu prezintă pericol pentru sănătatea oamenilor și pentru mediu.

După realizarea lucrărilor suprafețele de teren afectate de terasamente sau depozitarea materialelor vor fi aduse la forma inițiala, pământul excedentar sau deșeuri rezultate din demolări, resturi de materiale vor fi colectate de către constructor și transportate la rampa de gunoi a orașului

cA

 • 6. MĂSURI P.S.I.

  • 6.1 Prevenirea incendiilor

6.1.1 în timpul lucrărilor de execuție

Respectarea reglementărilor de prevenire și stingere a incendiilor, precum și echiparea cu mijloace de prevenire și stingere a incendiilor sunt obligatorii la execuția lucrărilor de instalații hidraulice, inclusiv în timpul operațiilor de revizie preventivă, reparații și remedieri ale avariilor.

Răspunderea pentru prevenirea și stingerea incendiilor revine antreprenorului, precum și șantierul care asigură execuția conductelor.

înainte de executarea unor operații cu foc deschis (sudură, lipire cu flacără, topire de materiale izolante,) se face instructajul personalului care realizează aceste operații, având în vedere prevederile normativului C 300 Normativul de prevenire și stingere a incendiilor pe durata de execuție a lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora.

Se interzice fumatul sau lucrul cu foc deschis în zonele unde se execută izolații sau operații cu substanțe inflamabile. Lucrările de sudură nu se execută în zonele în care se realizează vopsitorii sau izolații.

Se interzice depozitarea la sediul local de organizare a șantierului a carburanților necesari funcționării utilajelor. Utilajele se prezintă la program alimentate cu combustibilii necesari.

Pentru lucrările de execuție în spații închise (cămine), se prevăd măsurile necesare pentru prevenirea și stingerea incendiilor în funcție de natura lucrărilor și a condițiilor locale. Conducătorul formației de lucru asigură instruirea personalului și urmărește permanent respectarea măsurilor de prevenire și stingere a incendiilor.

Tuburile și piesele speciale din oțel se aprovizionează pe șantier numai în momentul punerii acestora în operă.

6.1.2 în timpul funcționării instalațiilor proiectate

Lucrările prevăzute in documentația de față nu prezintă pericol pentru incendiu.

7. PERSONAL DE EXPLOATARE, ÎNTREȚINERE SI REPARAȚII

In urma execuției noilor lucrări de instalații hidraulice, beneficiarul trebuie să asigure personal pentru a verifica aceste instalații. Instalațiile hidraulice se vor verifica periodic urmărindu-se in special etanșarea înbinarilor șu vanelor.

Dacă la instalațiile hidraulice se vor depista pierderile de apă se vor lua măsuri imediate de înlăturare a lor, realizându-se reparațiile necesare.

8. CONCLUZII FINALE

înainte de darea în folosință a rețelelor de apă, conductele se vor spăla și dezinfecta și se vor supune la proba de etanșeitate la presiune conform I - 9/2015 capitolul 14 (2,3,4).

Probele hidraulice ale instalației de alimentare cu apă se efectuează la presiunea de 1,5 ori presiunea de regim

Constructorul în execuție va acorda o atenție deosebita următoarelor normative și reglementari tehnice

 • -  I 9 - 2015         Normativ pentru proiectarea și executarea instalațiilor sanitare

 • -  NP 133-2013 Normativ pentru proiectarea și executarea și exploatarea sistemelor

de alimentare cu apă și canalizare ale localităților

 • -  C 300/94         Normativ de prevenire și stingere a incendiilor pe durata executării

lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora

Beneficiarul in exploatare va respecta următoarele normative și reglementari tehnice

 • -   I 9/1 - 96          Normativ pentru exploatarea instalațiilor sanitare

Legea nr.10 / 95 Legea privind calitatea în construcții.(revizuita si actualizata 2015)

CATEGORIA DE IMPORTANTĂ A OBIECTIVULUI

Categoriile de importanță a construcțiilor se stabilesc în conformitate cu metodologia aprobată de către Ministerul Lucrărilor Publice și amenajării Teritoriului, pentru realizarea de niveluri de calitate determinate de respectarea cerințelor, precum și pentru delimitarea obligaților care revin persoanelor juridice și fizice implicate, în condițiile legii ținând seama de următoarele aspecte:

 • a)        implicarea vitală a construcțiilor în societate și în natura - gradul de risc sub aspectul siguranței și al sănătății;

 • b)       implicarea funcțională a construcțiilor în domeniul socioeconomic, în mediul construit și în natura - destinația, modul de utilizare, etc.

 • c)        caracteristici proprii construcțiilor - complexitatea și considerentele economice.

Categoria de importanță a construcției după HGR 766/1997 - anexa 3 este „C” -

Importanță normală

10. VERIFICAREA PROIECTULUI

Verificarea atestata se va face pentru specialitățile ls cerințele A, B, C, D, E, și F. Pentru lucrările de instalații se vor respecta Ghidul criteriilor de performanță a cerințelor de calitate conform Legii nr. 10/1995 privind calitatea in construcții.
S.C. PRO HIDRO INSTAL SRL BACĂU


Proiect nr. 1/2020 - P.Th.+ C.S. + D.E.

„Lucrări de înlocuire a ansamblului hidrotehnic din camera vanelor de la rezervoarele Barați, Municipiul Bacău, Județul Bacau”


CAIET DE SARCINI


PENTRU* ( NR 09532


CONDUCTE DE ALIMENTARE CU APA


OBIECTIV: „ Lucrări de înlocuirea ansamblului hidrotehnic din camera vanelor de la rezervoarele Barați, Municipiul Bacău, Județul Bacau”

J1


BENEFICIAR: S.C. Compania Regională de Apă Bacău S.A.

FAZA: PROIECT TEHNIC


CUPRINS:

 • 1. CAPITOLUL 1. REȚELE DE CONDUCTE

 • 2. CAPITOLUL 2, ARMATURI SI ACCESORII

 • 3. LISTA CODURILOR SI STANDARDELORCAPITOLUL 1. REȚELE DE CONDUCTE


 • 1.1. GENERALITĂȚI

1.1.1. Domeniul lucrărilor                                          ■,

Aceasta secțiune a Specificațiilor cuprinde toate lucrările referitoare la pozarea, îmbinarea si testarea rețelelor de conducte. Toate elementele si lucrările vor fi conform Specificațiilor din aceasta secțiune si din alte secțiuni relevante ale Specificațiilor. Respectarea prevederilor din acest caiet, la execuția instalațiilor hidraulice, este obligatorie pentru Antreprenor, urmărirea pe șantier a modului de execuție de către Inginer si Angajator/Bonoficiar făcându-so in baza acestor prevederi. Abaterile la execuție, din punct de vedere al gabaritelor pieselor, al calității materialelor folosite, se vor remedia de Antreprenor pe cheltuiala acestuia.

 • 1.1.2. Asigurarea calității

A. Certificare

Antreprenorul va asigura certificarea, îndeplinind cerințele indicate in Specificații:

 • a) certificatul producătorului;

 • b) certificatul testării de laborator.

Conductele vor fi testate in fabrica si vor fi supuse testelor hidraulice si de impact (obiect in cădere). Numărul si alegerea eșantioanelor pentru testare, procedura de testare si cerințele vor fi cele din standardele in vigoare.

Toate bunurile importante vor avea certificate de conformitate, stabilite de legislația româneasca, anterior utilizării acestora in România.

Costurile eșantioanelor, transportul lor la laborator si testarea se considera incluse in preturile unitare si nu vor fi plătite separat.

B. Inspecția Angajatorului/Benefîciarului

Angajatorul/Beneficiarul, Inginerul sau reprezentanții autorizați ai acestora vor avea dreptul sa inspecteze conductele sau sa asiste la producerea si la testele de control al calității conductelor. Astfel de inspecții nu vor scuti Antreprenorul de responsabilitățile sale de a asigura produse care respecta standardele aplicabile din cadrul Specificațiilor.

Alternativ, Antreprenorul poate prezenta Inginerului certificate emise de laboratoare autorizate prin care se arata ca materialele au fost supuse testelor impuse de standarde iar rezultatele sunt satisfăcătoare. In acest caz Inginerul va avea dreptul (dar nu va fi obligat) de a renunța la alte teste.

Daca Angajatorul/Beneficiarul dorește sa asiste la producerea, testarea sau finisarea conductelor, nu înseamnă ca el aproba produsele sau testele respective.

C. Raportări

Antreprenorul va include in oferta sa, pe lângă articolele specificate, date suficiente pentru evaluarea globala a conductei propuse. Aceste date vor include, minimal, următoarele informații specifice:

- detalii referitoare la materialele conductelor, specificațiile producătorului si adresa-, furnizorului;

- detalii referitoare la materialele de îmbinări, specificațiile producătorului si adresa ■> furnizorului;


- detalii referitoare la alte materiale necesare (vane, alte materiale si echipamente hidraulice).

1.2. MATERIALE
1.2.1. Generalități

Aceasta secțiune a Specificațiilor acoperă toate lucrările cu privire la furnizarea si livrarea conductelor.

A. Aprobarea materialelor

înainte de a comanda orice material cu orice prezentare, destinat pentru Lucrări permanente, Antreprenorul va prezenta Inginerului datele de identificare ale producătorului sau furnizorului propus in Oferta, va supune aprobării specificațiile materialelor si detalii ale locului de origine sau de producție. Daca se cere de către Inginer, Antreprenorul va furniza acestuia pentru păstrare o copie a oricărei astfel de comenzi făcute.

Toate materialele folosite In lucrările permanente trebuie sa fie noi, In afara cazului când folosirea materialului existent este permis in mod expres de către Angajator/Beneficiar.

B. Probe

Antreprenorul va furniza Inginerului probele de material necesare sau supuse deja testării in conformitate cu Contractul. Daca nu este in mod expres scutit, Antreprenorul va furniza si probe ale tuturor articolelor fabricate, cerute pentru Lucrările permanente, sau atunci când este cazul, Antreprenorul va prezenta din literatura de specialitate, dovezile privind excluderea de la efectuarea probelor (cu acordul Beneficiarului). Toate probele aprobate vor fi depozitate la locul de montaj de către Antreprenorul pe durata contractului, si orice materiale sau articole fabricate ulterior, livrate la locul de montaj pentru incorporare in Lucrările permanente, vor fi de o calitate cel puțin egala cu proba aprobata.

C. Materiale in contact cu apa

Materialele folosite in lucrări, care sunt, sau pot fi in contact cu apa tratata sau netratata nu vor conține nici o substanța care ar putea da gust, miros sau toxicitate, sau sa fie in alt mod dăunător sănătății, sau sa afecteze negativ apa transportata.

Materialele si echipamentul vor fi conforme specificațiilor proiectului si acolo unde sunt alte materiale folosite trebuie obținută aprobarea prealabila a Inginerului si daca este necesar a Ministerului Sănătății sau a altor organisme abilitate.

Instalațiile hidraulice prevăzute in proiect se vor aproviziona conform indicațiilor din Listele de cantitatea de lucrări si prescripțiile oficiale privind calitatea instalațiilor.

Materialele folosite (țevi, armaturi, flanșe) vor avea caracteristicile prevăzute in standardele de stat si se vor verifica daca corespund tehnic si calitativ prevederilor proiectului respectiv, sa nu prezinte defasonări, blocări la armaturi. Se va verifica starea sudurilor, a flanșelor, funcționarea pompelor, armaturilor si aparatelor.

Antreprenorul va asigura toate conductele, fitingurile, vanele si alte materiale necesare, după cum este indicat in Planșele desenate si după cum este cerut pentru executarea corespunzătoare a Lucrărilor.

Daca este necesara furnizarea de către Antreprenor a unor conducte, vane, fitinguri sau alte materiale suplimentare, acestea vor respecta aceste Specificații sau alte Specificații detaliate, care ar putea fi solicitate de către Inginer.

Toate conductele vor avea clasa de presiune nominala minima PN 6 (in conformitate cu ISO R161) conform planșelor desenate, daca nu se specifica altfel.

Materialele conductelor vor respecta următoarele criterii:

1. Conducte din otel

Antreprenorul va trebui sa dovedească ca fabricantul propus de el pentru realizarea conductelor si fitingurilor este capabil sa respecte condițiile de calitate impuse de ISO 9001 sau EN 29001.

Materialul utilizat pentru tuburi si fitinguri vor fi conform ISO 2531, ISO 9002, EN 29002.

Toate materialele si calitatea lucrărilor vor fi supuse aprobării Inginerului.

înainte de a comanda orice material cu orice prezentare destinat pentru Lucrări permanente, Antreprenorul va prezenta Inginerului datele de identificare ale producătorului sau furnizorului propus in Oferta, va supune aprobării specificațiile materialelor si detalii ale locului de origine sau de producție. Antreprenorul nu va putea înlocui vreunul din furnizorii materialelor pentru lucrările permanente fora aprobarea Inginerului. Antreprenorului i se va putea cere sa predea Inginerului pentru uzul acestuia o copie pentru fiecare comanda de produse înaintata Furnizorilor.

Aprobarea materialelor din punct de vedere sanitar este strict necesara.

Diametrele exterioare ale conductei vor avea dimensiunea standard si grosimea pereților va fi conform ISO R161, Partea 1 - dimensiuni metrice. Tolerantele pentru diametrul conductei si grosimea pereților vor fi conform ISO 3607.

2. Alte materiale

Pot fi propuse si alte materiale, cu condiția de a fi potrivite pentru apa bruta/tratata. Vor fi, insa, acceptate de către Inginer numai daca se poate demonstra ca sunt echivalente sau superioare materialelor preferate, in termeni de siguranța si longevitate.

1.3 EXECUȚIA

>

1.3.1. Generalități

Antreprenorul va trimite certificatele producătorului si certificatele care atesta testele de laborator asupra conductelor, cu rezultate satisfăcătoare, conform standardelor specificate.

Manipularea si depozitarea conductelor

Din cauza proprietarilor fizice ale materiei prime, suprafața țevilor se poate deteriora cu ușurința. Pentru evitarea acestui fenomen, este necesar ca țevile sa fie manipulate, transportate si depozitate cu grija.

Transportul, manipularea si depozitarea conductelor si a accesoriilor pentru îmbinare se va face cu vehicule adecvate, încărcate si descărcate sub supraveghere atenta. Pe durata transportului, conductele nu vor depăși lungimea vehiculului cu mai mult de 0,6 m si in acest caz vor fi legate intre ele pentru a elimina balansarea lor. încărcăturile de conducte nu vor depăși înălțimea de depozitare de 2 m.

Țevile livrate in bare, pot fi transportate numai cu mijloace de transport prevăzute cu platforme. Țevile transportate trebuie fixate de platforma mijlocului de transport, in așa fel ca acestea sa nu alunece si sa nu fie deteriorate.

Când conductele sunt transportate una in interiorul celeilalte, se va acorda atenție ca:

 • •  conductele sa fie curate, fără pietriș;

 • •  sa fie asigurata acoperirea capetelor expuse pentru a preveni intrarea pietrișului pe durata-, transportului;

 • •  conductele din stratul inferior sa nu fie încărcate cu sarcini care ar putea sa le deterioreze sau deformeze.

Conductele vor fi manipulate cu mare atenție la încărcare si descărcare. Antreprenorul va fi responsabil de calitatea conductelor si de starea lor din momentul livrării. Se va evita manipularea brutala a conductelor. Pe durata depozitarii si transportului, conductele vor avea suport continuu pe cat este posibil si se va evita deteriorarea prin contactul cu obiecte ascuțite, cuie etc. Târârea conductelor pe sol nu este permisa si este un motiv suficient pentru a se respinge o conducta.

Depozitarea țevilor pe șantier se va face pe platforme bine nivelate. La depozitarea pe șantier, terenul va fi neted, fără pietre. Pe timpul stocării se vor lua masuri astfel încât conductele sa nu fie deteriorate. Toate conductele trebuie protejate împotriva contactelor

4

oT cu materiale deteriorate: combustibil de motor, solventi sau alte lichide similare. Nu sunt admise zgârieturi sau striațiuni cu o adâncime mai mare de 10% din grosimea peretelui conductei.

Antreprenorul trebuie sa aibă capacitatea de supervizare, forța de munca, utilajele de execuție, materialele si depozitele necesare pentru a preveni in orice mod deteriorarea oricărui material folosit la lucrările permanente.

Antreprenorul va prezenta Inginerului propunerile sale pentru a preveni deteriorarea conductelor pe durata transportului si instalării in tranșee.

Antreprenorul va avea grija pentru a preveni deteriorarea conductelor pe durata coborârii in tranșee, a pozării si îmbinării.

Manipularea țevilor se poate face manual când dimensiunile țevilor si greutatea lor o permit, sau cu ajutorul utilajelor de ridicat (încărcător cu furca, macara, etc.)

Pentru evitarea deteriorării țevilor in cazul manipulării cu ajutorul utilajelor, cablul (lanțul) de ridicat de la utilaj, va fi obligatoriu prevăzut cu o banda de cauciuc sau pâslă care sa protejeze țevile.

Din punct de vedere al protecției muncii, este interzisa prinderea si ridicarea țevilor dintr-un singur punct.

Inginerul va verifica conductele pe șantier, iar Antreprenorul va marca toate conductele defecte sau deteriorate identificate de către Inginer, le va scoate imediat de pe șantier si le va înlocui cu unele corespunzătoare, pe cheltuiala proprie. In Lucrări se vor incorpora numai conductele marcate de Inginer ca fiind corespunzătoare.

Inginerul va avea dreptul de a respinge transporturi sau loturi de conducte si alte materiale din care s-au extras exemplare deteriorate, sau poate cere testarea la presiune in afara rețelei de conducte, chiar daca nu exista defecte aparente, daca se presupune ca au fost manipulate necorespunzător. Toate costurile apărute in acest fel vor fi suportate de Antreprenor.

Pozarea conductelor

Lucrări preliminare

înainte de a începe lucrările de construcție, executantul, pe baza proiectului, trebuie sa procedeze la operațiile de trasare care permit:

• sa se materializeze traseul si profilul in lung al conductelor;

Executantul trebuie sa se asigure de concordanta intre ipotezele proiectului si condițiile de execuție ale lucrărilor sunt in discordanta cu prescripțiile proiectului, trebuie sa fie informat proiectantul general.

Conducte otel

Conductele se vor realiza din țevi din otel sudate elicoidal pentru conducte STAS 6898/2-77

Capetele de conducta si elementele de rețea trebuie curățate înainte de instalare si părțile defecte trebuie înlocuite. Tăieturile vor fi executate vertical pe axa longitudinala a acestora cu ajutorul unui echipament adecvat.

Bavurile si suprafețele neregulate sunt netezite folosind scule adecvate.

Capetele tăiate sunt apoi pregătite in funcție de tipul de asamblare folosit.

Nu se pun in opera conducte daca temperatura exterioara atinge nivelul minim specificat de producător.

Pentru schimbarea de direcție, se vor utiliza coturi prefabricate uzinate. Amplasarea exacta va fi convenita cu Inginerul, la fata locului.

 • 1.4. îmbinarea conductelor

1.4.1. Generalități

J

Toate îmbinările vor avea clasa de presiune egala sau mai mare decât cea a conductelor la care se branșează. In nici un caz clasa de presiune a îmbinării nu va fi mai mica de PN

 • 6, iar clasa de presiune va fi mai mare în cazurile indicate în desene sau când Inginerul consideră necesar,

Tăierile din conducte vor fi reduse la minim. Daca pana la sfârșitul Contractului rămân materiale nefolosite, Antreprenorul nu va putea solicita decontarea lor suplimentara. Antreprenorul va include in preturile unitare si pierderile tehnologice sau cele cauzate de risipa.

Daca este necesara tăierea conductelor, aceasta se va realiza cu precizie, cu ajutorul unei mașini de tăiat, astfel încât capătul conductei sa fie un cerc perpendicular pe axa conductei.

In toate situațiile, capetele conductelor vor fi curtate cu atenție, atât in interior cat si in exterior, înainte de a începe îmbinarea. îmbinările vor fi lăsate descoperite pana la finalizarea testului de presiune, daca nu este stabilit altfel de câtre Inginer.

Ca regula stricta, capetele libere ale conductelor vor fi închise cu capace etanșe de siguranța, pana la realizarea îmbinării.

A. Conducte Otel

Constructorul va avea obligatoriu in dotare utilajele, ustensilele si aparatura necesara recomandate de furnizori pentru montarea acestor conducte.

Conductele prevăzute prin proiect se îmbina prin următoarele procedee:

 • •  sudura cap la cap (îmbinare nedemontabila);->

 • •  îmbinare cu flanșe (îmbinare demontabila)-.

Materialul conductei proiectului de conducte este o țeavă de oțel sudată în spirală, cu o grosime a peretelui de 6-10,31 mm funcție de diametrul conductei.

Conform documentelor de proiectare și a condițiilor specifice de la șantier, sudarea manuală cu arc sunt utilizate pentru sudare.

îmbinare cu flanșe

Acest tip de îmbinări se practica pentru montajul armaturilor pe rețea (vane de separare).

Toate flanșele vor fi găurite si vor fi in concordanta cu EN 4504. Presiunea nominala a flanșelor va fi cel puțin egala cu cea mai mare presiune nominala a conductelor sau fitingurilor la care sunt atașate, dar nu mai mica de PN 6. Toate flanșele vor fi prevăzute cu șuruburile, piulițele, șaibele si garniturile de etanșare aferente, conform specificației de fata.

Cea mai des întâlnită este îmbinarea cu flanșa metalica care necesita utilizarea unei piese speciale (adaptor pentru flanșe) care se racordează la conducta printr-una dintre îmbinările fixe amintite.

Flanșa utilizata este introdusa liber pe aceasta piesa, fiind utilizata drept contraflanșă pentru fixarea armaturilor.

După curățirea flanșelor, garnitura va fi poziționată cu grija iar șuruburile se vor strânge inițial cu mana. In continuare, șuruburile de fixare se vor strânge cu cheia alternându-le pe cele diametral opuse.

Garnitura de etanșare si lungimea șuruburilor folosite, trebuie sa fie potrivite tipului de adaptor.

Garniturile de etanșare din cauciuc vor fi păstrate la întuneric, la adăpost de efectele temperaturilor reduse sau mari si se va evita deformarea lor pana in momentul utilizării.

Șuruburile, piulițele si șaibele vor fi zincate la cald.

Zonele filetate ale șuruburilor vor fi acoperite cu unsoare gravitata pana in momentul utilizării lor.

Lungimea șuruburilor trebuie sa fie suficient de mare pentru ca atunci când acestea sunt strânse cu piulițele sa romana cel puțin un pas peste piulița.

In situația in care trecerea de la PEID la otel se face in pământ, de exemplu in cazul supratraversărilor, îmbinarea se va face tot cu ștuț adaptor, flanșele fiind protejate împotriva coroziunii.

 • 1.5. Fitinguri

1.5.1. Generalități f

Prin “fitinguri” se înțelege: coturi, teuri, cruci, reducții, racorduri, staturi, cuplaje si alte asemenea repere.

Fitingurile vor fi din otel așa cum este specificat in Planșele desenate si vor avea clasa minima de presiune egala cu cea a conductei pe care se montează.

Protecția exterioara si interioara a pieselor de legătura metalice se va face conform specificațiilor EN 545/1994 si ISO 8179- partea 1/1995

Testele pentru piesele de legătura si accesorii se vor face conform EN545/1994 si ISO 2531-91 sau echivalent.

Piesele de legătura vor fi cu flanșe după cum este specificat in fiecare lista in parte, îmbinările cu flanșe vor corespunde cu dimensiunile si cu detaliile de găuri specificate conform ISO 1092-2/93.

Furnizorul trebuie sa dea toate detaliile despre caracteristicile materialelor si tehnica de aplicare a protecției anticorosive interne si externe prin învelișuri la îmbinări sau in locurile in care învelișurile sunt deteriorate.

Toate fitingurile din oțel vor avea caracteristici identice cu cele ale conductei de legătura.

1.5.2. Reducții

f

Toate reducțiile vor fi de tip concentric si confecționate din otel așa cum este specificat in Planșele desenate.

Reducțiile vor fi incluse in linia de conducte cu același tip de îmbinări utilizate intre secțiunile de conducte sau după cum recomanda producătorul conductelor si fitingurilor si conform aprobării Inginerului.

1.5.3. Coturi

Toate coturile vor fi confecționate din otel așa cum este specificat in Planșele desenate. Coturile vor fi incluse in linia de conducte cu același tip de îmbinări utilizate intre secțiunile de conducte sau după cum recomanda producătorul conductelor si fitingurilor si conform aprobării Inginerului. Coturile vor fi asigurate după necesitați.

1.5.4. Teuri

Toate teurile, egale sau reduse, vor fi de tip 90° si confecționate din otel pe care se montează după cum este specificat in Planșele desenate. Teurile vor fi incluse in linia de conducte cu îmbinări cu flanșe sau după cum recomanda producătorul fitingurilor si conform aprobării Inginerului.

1.5.5. Flanșe oarbe

Flanșele oarbe vor fi instalate la capetele conductelor, fie ca sunt sau nu indicate pe Planșele desenate.

Se vor utiliza o garnitura de etanșare si buloane din otel galvanizat, aprobate de Inginer. Dimensiunile flanșelor vor fi in conformitate cu STAS 7451-88 sau EN 1092-1-2001. Nu se accepta garnituri din cauciuc pentru etanșarea flanșelor oarbe.

1.5.6. Adaptor cu flanșa

Adaptoarele cu flanșe vor fi instalate la îmbinările demontabile din cămine sau rezervoare, fie daca sunt sau nu indicate pe desene. Vor avea același diametru si clasa de presiune egala sau mai mare ca a conductei pe care se montează.

1.5.9. Fitinguri din fonta cu flanșe

Fitingurile din fonta turnate vor avea flanșe sudate, in conformitate cu Standardul ISO 2531-1991.

îmbinare cu flanșe:

Garnitura îmbinării cu flanșe are o grosime minima de 3 mm; materialul utilizat pentru garniturile de îmbinare cu flanșe este un elastomer EPDM sau echivalent, in conformitate cu Standardul Internațional SREN 598/2005.

Condițiile cele mai potrivite pentru depozitarea elastomerilor vulcanizați sunt stabilite prin Standardul Internațional ISO 2230/1973.;

Rezistenta minima la tracțiune este de 400 N/mm ." limita convenționala de elasticitate de0,2 % este de minim 300 daN/ mm"

Alungirea minima la ruptura este de 5%.

Manevrarea:

Manevrarea cu grija a fitingurilor in timpul transportului, descărcarea si montajul, reprezintă condiții esențiale pentru o durata de viata lunga. De aceea fitingurile trebuie sa fie descărcate si pozate numai sub supravegherea personalului calificat.

Este necesar sa se respecte anumite dispoziții de baza, cum sunt:

-se folosesc echipamente de ridicat de putere adecvata,

-se manevrează cu grija,

-se evita balansurile, șocurile sau frecările fitingurilor de pereți, sol sau ghidaje.

Transportul:

Este necesar sa se respecte câteva reguli simple de ancorare pentru a reduce riscurile de deteriorare in timpul transportului:

o târârea fitingurilor pe sol, aceste mișcări riscând sa degradeze izolația exterioara

o transportarea fitingurilor in locuri cu factori cu risc

o depozitarea tuburilor pe pietre mari sau instabile

o interzicerea oricui contact intre fitinguri si suprafețe metalice (pentru a evita deteriorarea izolațiilor)

o asigurarea încărcării si descărcării fitingurilor in condiții de siguranța (se folosesc chingi textile sau cârlige adaptate; se interzice folosirea de șufe metalice neizolate)

o asigurarea stabilității încărcăturii in timpul transportului

o folosirea de vehicule sau remorci prevăzute cu un echipament lateral obligatoriu pentru stabilizarea încărcăturii

Depozitare si conservare:

Depozitarea fitingurilor pe șantier trebuie sa permită o buna gestiune a pieselor si sa ușureze eventualele reparații.

Pentru aceasta se impune respectarea unor dispoziții de baza:

o suprafața de depozitare trebuie sa fie plana

o trebuie sa se evite terenurile mlăștinoasa, solurile corozive

o la sosirea lor la locul de depozitare, fitingurile trebuie sa fie controlate si daca prezintă-, avarii, ele trebuie sa fie reparate înainte de a fi depozitate, o fitingurile se depozitează pe diametre in stive omogene si stabile, o se folosesc suporți sau distanțiere din lemn suficient de rezistente si de buna calitate.

Depozitarea garniturilor de îmbinarea trebuie sa se facă având in vedere caracteristicile elastomerilor.

In vederea asigurării stabilității îmbinărilor este esențial sa se folosească numai garnituri care sa corespunda specificațiilor de calitate si se recomanda sa fie livrate de producătorul fitingurilor.

Condițiile de depozitare vor tine seama de:

o temperatura de depozitare

o umiditatea sau uscăciunea mediului

o expunerea la lumina, aceasta însemnând ca trebuie păstrate la loc răcoros, uscat si nedeformate. Se va evita expunerea lor directa la razele soarelui

Temperaturi de montare pe șantier:

Se recomanda ca depozitarea sa se facă la o temperatură mai mica de 25°.

Trebuie sa se evite deformarea garniturilor la temperatura scăzuta, deoarece la temperatura sub 0 0 rigiditatea garniturilor poate creste până la un anumit punct.

De aceea, când montarea fitingurilor se realizează la temperaturi sub 0 °, garniturile trebuie sa fie depozitate pe cât posibil la temperatura peste 10 0 C, in vederea uzurarii îmbinării.

Garniturile nu trebuie scoase din depozit decât in momentul realizării îmbinării. înainte de montaj, temperatura garniturilor trebuie sa fie adusa la 20 ° C timp de câteva ore, pentru ca acestea sa-si regăsească suplețea inițiala.

Se considera optima utilizarea garniturilor de îmbinare intr-un termen de 6 ani după fabricarea lor, acestea fiind depozitate in condiții prevăzute prin Norma ISO 2230.

îmbinări cu flanșe:

îmbinarea cu flanșe , este constituita din 2 flanșe, garnitura de îmbinare si buloane ale căror număr si dimensiuni depind de Pn si Dn.

Etanșeitatea este asigurata prin compresiune axiala a garniturii, obținută prin strângerea buloanelor.

Caracteristicile principale ale îmbinării cu flanșe sunt:

o precizia de asamblare,

o posibilitatea montării si demontării in linie.

o îmbinările cu flanșe sunt de 2 tipuri:-,

o îmbinări cu flanșe orientabile,

o îmbinări cu flanșe mobile, îmbinarea cu flanșe orientabile este constituita din 2 flanșe mobile montate pe corpul piesei.

Rotirea flanșelor ușurează orientarea pieselor si montarea buloanelor. îmbinarea cu flanșe fixe are flanșe care fac parte integranta din corpul piesei. Aceste flanșe sunt obținute direct prin turnare.

Acestor îmbinări corespund 2 tipuri de garnituri:

o garnituri plate fără inserție o garnituri cu inserție metalica

Garnitura plata fără inserție este indicata pentru situațiile curente.

Norme ce trebuie respectate:

-SR EN 545/2003 Tuburi, racorduri si accesorii din fonta ductila pentru rețea cu presiune -SR ISO 7005-2/2001 Flanșe din fonta

Montarea îmbinărilor cu flanșe

Montarea îmbinării cu flanșe prin garnituri plate tradiționale, necesita respectarea următoarelor operațiuni:

o curățarea si alinierea flanșelor, se controlează aspectul si curățenia flanșelor si garniturii de îmbinare,

o se aliniază piesele de montat

o se lasă intre cele doua flanșe de asamblat un mic interval permițând trecerea garniturii de îmbinare

Poziționarea garniturii:

 • 1. se introduce garnitura de îmbinare intre flanșe si se așează la locul lor șuruburile

 • 2. se centrează garnitura intre proeminentele celor 2 flanșe.

Strângerea buloanelor

 • 1. se montează piulițele

 • 2. se strâng butoanele încrucișat

Strângerea buloanelor este destinata doar pentru a asigura compresia îmbinării si nu are ca obiect exercitarea de forță de tracțiune asupra elementelor conductelor

 • 1.5.9. Verificarea, testarea si dezinfectarea conductelor

1.5.9.1. Generalități

9

Verificările, încercările si probele punerii in funcțiune se fac la conductele noi si la înlocuire de conducte. Acestea se pot efectua la întreaga rețea prevăzuta in documentația de investiție, sau pe tronsoane de conducte ce pot fi puse in funcțiune.

înainte de punerea in opera, fiecare conducta va fi curățată si se va verifica starea ei.

Conductele care au fost deteriorate si care, in opinia Inginerului nu mai pot fi remediate in mod satisfăcător, vor fi respinse si îndepărtate de pe șantier.

După ce conductele sunt in poziția finala si îmbinate, tranșeea se va umple la un nivel care depășește cu puțin partea superioara a conductei, lăsându-se îmbinările neacoperite.

îmbinările se vor lăsa neacoperite pana la finalizarea următoarei liste de acțiuni, iar Inginerul acorda permisiunea de acoperire:

o inspectarea vizuala;

o testarea de presiune.

o spălarea si dezinfectarea.

Toate testele se vor derula in prezenta Inginerului.

Cu cel puțin o luna înainte de inspectarea si testarea primei secțiuni de conducta, Antreprenorul va prezenta Inginerului, spre aprobare, o planificare detaliata si metodele de lucru pentru realizarea inspecțiilor, a testului de presiune, dezinfectării si predării spre exploatare. Orice modificări solicitate de Inginer fata de detaliile prezentate vor fi aplicate de Antreprenor pe cheltuiala proprie.

Daca Inginerul considera ca un anumit număr de tronsoane de conducta inacceptabil nu a răspuns in mod corespunzător la testele de presiune, Antreprenorul este obligat sa refacă probele pe șantier înainte de montaj. In acest caz, rezultatele trebuiesc prezentate Inginerului spre aprobare înainte de reluarea montajului. Costul acestor probe va fi suportat in întregime de Antreprenor.

Punerea in funcțiune a obiectivelor se va face etapizat, pe baza graficului de execuție a lucrărilor. După terminarea lucrărilor la un obiectiv, care funcționează independent de restul componentelor din contract (tronsoane de conducte intre cămine), toate lucrările aferente acestui obiectiv vor fi testate, urmând apoi punerea in funcțiunea a obiectivului.

1.5.9.2. Verificarea conductelor

Pe parcursul executării lucrărilor, in afara verificărilor pe care le va efectua Inginerul (prin dirigintele de șantier), Antreprenorul va efectua verificări de calitate prin persoane autorizate de I.S.C. (responsabilul tehnic cu execuția si responsabilul cu controlul tehnic de calitate in construcții) după cum urmează:

o calitatea materialelor utilizate, după certificatele de calitate

o respectarea tehnologiei de montaj

o respectarea traseelor conductelor, amplasarea căminelor etc.

Toate materialele pot fi introduse in lucrare numai daca sunt conform prevederilor din proiect, daca au fost livrate cu certificate de calitate si daca in cursul manipulării nu au suferit deteriorări.

Inspectarea vizuala va fi realizata de Inginer, care va verifica inclinație, direcția, liniaritatea, aspectul suprafeței interioare, adâncimea si îmbinarea corecta. Orice modificări cerute de Inginer vor fi realizate înainte de testul de presiune si dezinfectare.

La conductele sudate vor fi verificate prin sondaj cordoanele de sudura folosindu-se metode nedistructive (de exemplu gamagrafiere) respectându-se prescripțiile tehnice specifice in vigoare.

Verificarea debitului de apa efectiv transportata este recomandat sa se facă odată cu spălarea totala a conductei.

Verificările, încercările si probele se executa coform Legii 10/1995, cu completările si modificările ulterioare, privind calitatatea construcțiilor, Regulamentul de recepție a lucrărilor de construcții si instalații aferente acestora (HG nr. 273/94), STAS 4163 si a altor reglementari specifice.

înainte de efectuarea probei de presiune se verifica:

 • 1) Concordanta lucrărilor executate cu proiectul;

 • 2) Caracteristicile robinetelor, hidranților, golirilor, ventilelor de aerisire-dezaerisire, reductoarelor de presiune, clapetelor, altor armaturi etc.;

 • 3) Poziția hidranților si a vanelor îngropate;

 • 4) Poziția si execuția căminelor, echiparea acestora;

 • 5) Protecția anticorosiva si termoizolațiile, unde este cazul;

 • 6) Calitatea sudurilor si a altor tipuri de îmbinări;

 • 7) Execuția masivelor de ancoraj.

1.5.9.3. Proba de presiune a conductelor

Rețelele de distribuție nou executate trebuie sa fie supuse probei de presiune înainte de darea in funcțiune.

J

Scopul probei este verificarea etanșeității conductelor, îmbinărilor acestora si a tuturor accesoriilor etc., precum si a stabilității conductelor la regimul maxim de presiune.

Probarea rețelelor de presiune se face pentru fiecare tip de conducta conform prevederilor producătorului, a standardelor si reglementarilor tehnice specifice in vigoare, după o spălare prealabila.

Proba de presiune a conductelor se executa conform prevederilor SR 4163 si SR 6819 precum si a normativului NP 133/2013.

încercările de presiune a conductelor se fac numai cu apa potabila. Nu se admite proba de presiune pneumatica. Tronsonul de proba nu va depăși 500 m. Lungimea acestuia poate fi mai mare la propunerea Antreprenorului, cu acordul Inginerului.

Tronsoanele de proba pot fi mai scurte in cazul terenurilor in panta sau pentru porțiunile de rețea pentru care condițiile locala impun închiderea rapida a tranșeelor.

Tronsoanele de proba trebuie sa cuprindă porțiuni de rețea cu aceeași presiune de funcționare (nominala).

La începerea probei de presiune tronsoanele de rețea trebuie sa aibă montate toate armaturile. închiderea capetelor tronsoanelor se face cu blinduri, flanșe oarbe, capace.

Probarea tronsoanelor de rețea se face cu conductele de branșament montate pana la robinetele de concesie.

Umplerea conductelor cu apa potabila se începe de la punctul cel mai de jos al tronsonului de probat si numai după montarea dispozitivelor ce asigura eliminarea aerului. După umplere se recomanda o aerisire finala, prin realizarea unei ușoare suprapresiuni pana la eliminarea totala a bulelor de aer din apa. Apoi se procedează la închiderea dispozitivelor de aerisire.

 • 1.5.10. Conținutul probelor hidraulice

1.5.10.1. Generalități

1

Conductele vor fi supuse la probe hidraulice de presiune care se vor efectua in prezenta Inginerului si vor fi conforme cu SR 4163-3.

După atingerea presiunii de proba, se mențin tronsoanele de proba sub presiune circa 2 ore, pentru stabilizare.

Pentru efectuarea probei de presiune se folosesc:

o pompe pentru ridicarea presiunii;

o manometre cu domeniu de măsurare care acoperă presiunea de proba si cu diviziuni de 0,1-! bar.

o clapete de reținere

o dispozitive de aerisire-.

o armaturi de închidere;

Presiunea de proba este de regula 1,5 x Pregim.

P regim pentru rețeaua proiectata este de 6-16 bari.

Durata probei este 1 ora.

11

Desfășurarea probei de presiune, cu toate datele din măsurările efectuate se înscriu in fise speciale. Aceste fise trebuie sa cuprindă si toate defecțiunile constatate pe perioada probei si remedierile efectuate.

Scăderea presiunii, după încheierea probei, se face in trepte.

Antreprenorul va furniza toate materialele necesare testelor.

Manometrele care vor fi folosite la probe vor trebui sa fie acceptate de Beneficiar. Acestea pot fi mecanice sau electronice iar domeniul lor de măsura trebuie sa acopere valoarea presiunii de proba. Toate aparatele de măsura vor fi etalonate si vor avea verificările metrologice impuse de lege in termenele de valabilitate, înainte de începerea probelor si la intervale regulate după aceea, conform solicitărilor Inginerului.

Testul de presiune se considera reușit daca după trecerea intervalului de o ora de la atingerea presiunii de încercare, scăderea presiunii in tronsonul testat nu depășește 0,2 bari si nu apar scurgeri vizibile de apa.

In cazul in care testul de presiune nu a reușit, Antreprenorul va localiza pierderile si va repara, înlocui sau reface tronsonul/îmbinarea defecta si va relua probele hidraulice pe cheltuiala sa.

Verificări si probe după efectuarea probei de presiune

După testul de presiune se vor efectua următoarele:

 • 1) întocmirea procesului verbal al probei de presiune;

 • 2) Executarea marcării traseului rețelelor in vederea reperării ulterioare conform STAS 9570/1.

 • 3) Umplerea tranșeei;

 • 4) Verificarea gradului de compactare conform prevederilor proiectului;

 • 5) Refacerea părții carosabile a drumului conform prevederilor din proiect;

 • 6) Refacerea trotuarelor;

 • 7) Refacerea spatiilor verzi;

 • 8) înainte de execuția umpluturilor la cota finala se efectuează ridicarea topografica detaliata a conductei (plan si profil in lung) cu precizarea robinetelor îngropate, căminelor (echiparea acestora), hidranților, branșamentelor etc.

 • 9) Releveele rețelelor se anexează Cărții Construcției si se introduc in Sistemul Geografic Informațional (acolo unde exista) deținut de unitatea de exploatare a sistemului de alimentare cu apa a localității.

înainte de punerea in funcțiune, se face spălarea si dezinfectarea rețelei, conform normelor specifice. Punerea in funcțiune a rețelei se face de către personalul unității de exploatare a rețelelor, asistat de Antreprenor conform prevederilor SR 4163 -3.

La proiectarea, execuția, darea in funcțiune, exploatarea si întreținerea rețelelor se vor respecta normele de protecție a muncii.

Spălarea si dezinfectarea conductelor

După ce proba de presiune a fost încheiata si s-a constatat ca nu mai sunt necesare nici un fel de reparații, se procedează la spălarea conductelor. Spălarea se face de către Antreprenor, cu apa potabila, pe tronsoane de 100-500 m.

Durata spălării este determinata de necesitatea îndepărtării tuturor impurităților din interiorul conductei. Spălarea se face din amonte in aval.

Dezinfectarea se face imediat după spălare, pe tronsoane separate de restul rețelei si cu branșamentele închise conform SR 4163 - 3.

Toate tronsoanele de conducta vor fi dezinfectate înainte de a fi racordate la sistemul de distribuție existent.

J

Soluția dezinfectanta si apa se introduc in rețea prin hidranți sau prin prize special amenajate si se verifica daca a ajuns in întreaga parte de rețea supusa dezinfectării.

Verificarea se face prin hidranți sau cișmelele de la capetele tronsoanelor, umplerea fiind considerata terminata in momentul in care soluția dezinfectată apare in toate aceste puncte de verificare.

Dezinfectarea se face de regula cu clor sau cu o alta substanța dezinfectanta, sub forma de soluție, care asigura in rețea minimum (25 - 30) mg clor activ la 1 I apa.. Soluția va trebui sa rămână in rețea 24 de ore sau mai mult conform indicațiilor Inginerului după care se evacuează prin robinetele de golire sau prin hidranți si se procedează la o noua spălare.

In aceasta perioada, vanele din sistem vor fi acționate cel puțin o data.

La sfârșitul perioadei mai sus amintite se vor face teste pentru măsurarea reziduurilor de clor.

Testele se vor face in capătul cel mai depărtat de locul in care a fost introdus clor. Clorul rezidual trebuie sa fie de cel puțin 10 mg/l. In caz contrar se mărește concentrația dezinfectantului pana la obținerea acestei valori.

Antreprenorul trebuie sa obțină de la Beneficiar aprobarea pentru metoda de eliminare a apei clorinate precum si momentul in care va avea loc aceasta la sfârșitul probelor finale. Se recomanda ca evacuarea apei provenind de la dezinfectarea rețelei in rețeaua de canalizare sa se facă cu luarea masurilor necesare de neutralizare a clorului.

Spălarea conductelor după dczinfocțio se va face pana dispare mirosul do clor. După terminarea spălării este obligatoriu efectuarea analizelor fizico chimice si bacteriologice.

In cazul in care intre dezinfectarea si darea in exploatare a rețelei trece o perioada de timp mai mare de 3 zile si in cazul in care, după dezinfectare, apa transportata prin tronsonul respectiv nu îndeplinește condițiile bacteriologice si biologice de calitate, dezinfecția se repeta.

Operațiunile de proba de presiune si dezinfectare se pot face concomitent, daca in prealabil a fost realizata spălarea conductei si numai daca exista acordul Inginerului.

Recepția lucrărilor

Recepția reprezintă acțiunea prin care Beneficiarul accepta si preia lucrarea, aceasta putând fi data in funcțiune, certificându-se faptul ca Antreprenorul si-a îndeplinit obligațiile conform prevederilor contractuale si ale documentației de execuție.

Recepția conductelor pentru alimentare cu apa rece a consumatorilor din localități se efectuează atât la lucrări noi cat si la înlocuiri sau devieri locale de conducte.

Recepția se face conform Legii nr.10/1995, cu completările si modificările ulterioare privind calitatea in construcții, „Regulamentul de recepție a lucrărilor de construcții si instalații aferente acestora,, (HG nr. 273/94) si altor reglementari specifice.

Etapele de realizare a recepției sunt:

 • 1) Recepția la terminarea lucrărilor prevăzute in contract;

 • 2) Recepția finala - după terminarea perioadei de garanție prevăzuta in proiect.

 • 3) Recepția rețelelor de alimentare cu apa și canalizare ale localităților se efectuează in conformitate cu prevederile normativului NP 133/2013 si a reglementarilor in vigoare

In vederea recepției se va urmări daca executarea lucrărilor s-a făcut in conformitate cu prevederile din proiect, a reglementarilor tehnice privind execuția lucrărilor aferente, precum si a instrucțiunilor de montaj ale producătorului de echipamente.

Verificarea se refera atât la elementele de construcții, cat si la instalațiile hidraulice, mecanice, electrice, etc., efectuandu-se cu respectarea standardelor in vigoare si a actelor cu caracter normativ.

La recepție se verifica si executarea tuturor lucrărilor conexe rețelei.

Se vor avea in vedere in special condițiile tehnice privind:

o Echiparea cu aparate corespunzătoare;

o Folosirea echipamentelor prevăzute in proiect;

o Respectarea traseelor conductelor, a diametrelor si tipurilor de materiale stabilite in proiect;

o Montarea si funcționarea corespunzătoare a armaturilor aferente rețelei si a tuturor-n echipamentelor auxiliare;

o Rigiditatea fixării elementelor de instalații de elementele de construcții;-, o Asigurarea dilatării libere a conductelor;-!

13

<ble o Modul de amplasare a aparatelor de reglare, măsură si control si accesabilitatea acestora;-.

o Echiparea si funcționarea corespunzătoare a instalațiilor pentru stingerea cu apa a incendiilor, conform prevederilor din proiect si a indicațiilor producătorului echipamentelor;

o Calitatea izolațiilor si vopsitoriilor;—.

o Aspectul estetic general al instalațiilor;-.

o Realizarea in condițiile proiectului tehnic a instalațiilor de alimentare cu energie electrica-, a punctelor de consum de pe traseul rețelelor;

o Finalizarea lucrărilor speciale stabilite de Inginer-.

Intre condițiile obligatorii de efectuare a recepției se număra si punerea la dispoziția Inginerului a tuturor documentelor de execuție necesare întocmirii Cârtii Construcției si care trebuie sa cantina cel puțin:

 • a) documentele de calitate si de garanție a materialelor, utilajelor, aparatelor si echipamentelor folosite in execuție;

 • b) cărțile tehnice de punere in funcțiune si exploatare a utilajelor, aparatelor, echipamentelor mecanice si electrice;

 • c) planurile conforme cu execuția pentru toate obiectivele investiției.

Scopul recepției este sa verifice:

 • d) Realizarea lucrărilor de construcții-montaj in conformitate cu documentația tehnicoeconomica si cu prescripțiile tehnice;

 • e) îndeplinirea condițiilor pentru exploatarea normala;

 • f) Realizarea indicatorilor tehnico-economici aprobați.

 • g) Recepția obiectivelor de investiții se desfășoară in următoarele etape:

 • h) Recepția lucrărilor de construcții-montaj care se efectuează pe parcursul executării lucrărilor sau la terminarea obiectelor sau grupelor de obiecte care pot funcționa independent;

 • i) Recepția punerii in funcțiune a capacității finale a obiectivului de investiții;

 • j) Recepția definitiva a obiectivului, care se efectuează la termenul prevăzut pentru realizarea indicatorilor tehnico-economici aprobați.

 • k) Comisia de recepție examinează respectarea prevederilor din autorizația de construire, precum si avizele si condițiile de execuție impuse de autoritățile competente. Examinarea se va face prin:

o cercetarea vizuala a lucrării;

o analiza documentelor aferente cărții tehnice a construcției sau a utilajului;-.

o executarea lucrărilor in conformitate cu prevederile contractului, ale documentației de execuție si ale reglementarilor specifice, cu respectarea exigentelor esențiale conform legii;

o analizarea referatului de prezentare întocmit de proiectant, cu privire la modul in care a fost executata lucrarea. Beneficiarul va urmări ca aceasta activitate sa fie cuprinsa in contractul de proiectare;

o terminarea tuturor lucrărilor prevăzute in contractul încheiat intre Beneficiar si executant si in documentația anexata la contract.

J

In cazurile in care exista dubii asupra înscrisurilor din documentele cărții tehnice a construcției sau a utilajului, comisia poate cere expertize, alte documente, încercări suplimentare, probe si alte teste.

La terminarea examinării, comisia va consemna observațiile si concluziile in procesul verbal de recepție si îl va înainta in termen de 3 zile lucrătoare Beneficiarului împreuna cu recomandarea de admitere cu sau fără obiecții a recepției, de amânare sau de respingere a ei.

Comisia de recepție recomanda admiterea recepției, in cazul in care nu exista obiecții sau cele consemnate nu sunt de natura sa afecteze utilizarea lucrării conform destinației sale.

Comisia de recepție recomanda amânarea recepției când:

 • 1. se constata lipsa sau neterminarea unor lucrări ce afectează siguranța in exploatare a lucrărilor din punct de vedere al exigentelor esențiale;

 • 2. lucrarea prezintă vicii a căror remediere este de durata si care, daca nu ar fi făcuta, ar diminua considerabil utilitatea ei;

 • 3. exista in mod justificat dubii cu privire la calitatea lucrărilor si este nevoie de încercări de orice fel pentru a le clarifica;

 • 4. se constata lipsa sau neterminarea unor lucrări ce afectează siguranța in exploatare a utilajului, echipamentului si a instalației tehnologice sau capacitatea de producție prevăzuta sau nu permit punerea in funcțiune;

 • 5. nu au fost respectate condițiile cerute de către organele de avizare abilitate in acest scop.

Comisia de recepție recomanda respingerea recepției, daca constata vicii care nu pot fi înlăturate si care, prin natura lor, împiedica realizarea uneia sau a mai multor exigente esențiale, caz in care se impun expertize, reproiectări, refaceri de lucrări, etc.

Președintele comisiei de recepție va prezenta Beneficiarului procesul-verbal de recepție cu observațiile participanților si cu recomandarea comisiei. Pe baza procesului-verbal de recepție, Beneficiarul hotărăște admiterea, amânarea sau respingerea recepției si notifica hotărârea sa, in interval de 3 zile lucrătoare, Antreprenorului, împreuna cu un exemplar din procesul-verbal.


In cazul in care admiterea recepției se face cu obiecții, in procesul-verbal de recepție se vor indica in mod expres acele lipsuri care trebuie sa fie remediate. Termenele de remediere se vor conveni cu Antreprenorul, dar ele nu vor depăși, de regula, 90 de zile calendaristice de la data recepției, daca, datorita condițiilor climatice, nu trebuie fixat alt termen.

Recepționarea lucrărilor este precedată de controlul riguros al acestora, care cuprinde in mod obișnuit:

o Verificarea tranșeei si patului conductelor;

o Verificarea conductei montate in sânt;

o Verificarea cotelor conductelor;-i

o Verificarea respectării prescripțiilor de montaj si funcționare corecta a vanelor, aparatelor de măsura, ventilelor de aerisire;

o Respectarea dimensiunilor si a cotelor prevăzute in proiectele de execuție;

o Asigurarea etanseitatii conductei

o Verificarea la presiune;-.

o Verificarea capacității de transport (debitului);

o Verificarea umpluturilor, refacerii pavajelor si străzilor betonate;

o Respectarea masurilor de protecție si de securitate a muncii;

o Respectarea masurilor de protecție a mediului sau a celor stabilite de autoritățile locale.

Marcaje aferente rețelelor de apa

Sunt utilizate plăcute de marcaj doar pentru căminele de vane și vane îngropate.

hr

CAPITOLUL 2.
ARMATURI SI ACCESORII
2.1. GENERALITĂȚI
Domeniu de lucrări

Aceasta secțiune cuprinde furnizarea si instalarea vanelor, branșamentelor de serviciu, hidranți si alte anexe pentru transportul apei si rețelele de distribuție.

Daca nu se specifica altfel, toate armaturile care se vor livra si monta pe rețeaua de apa vor avea clasa de presiune PN 6 bari.

Planșe desenate

Detalii cuprinzând desenele de execuție aplicabile căminelor, hidranților, vanelor si branșamentelor de serviciu sunt prezentate in Planșele desenate. Amplasamentele branșamentelor de serviciu se vor stabili pe durata fazei de construcție.

Informări si rapoarte

Antreprenorul va prezenta, la momentul licitării, detalii complete (incluzând specificațiile si desenele producătorului) pentru toate vanele si instrumentele de măsura pe care intenționează sa le furnizeze, incluzând toate vanele cu clapeta, vanele de închidere, vanele de aerisire/dezaerisire, vanele de izolare, vanele de golire,, rezervoare si instrumentele de măsura necesare.

2.2. MATERIALE
2.2.1. Generalități

>

Antreprenorul va furniza armaturi care îndeplinesc specificațiile tehnice prevăzute in acest capitol, numai de la fabricanți autorizați ale căror produse sunt folosite in instalații similare.

Antreprenorul va pune la dispoziția Inginerului spre aprobare cate o mostra din fiecare tip de armatura si accesurile acesteia ce vor rămâne ca martor in proprietatea beneficiarului.

Fisele tehnice de calitate prezentate de furnizor vor fi întocmite in conformitate cu Standardele Internaționale recunoscute (ISO, EN), normele si caietele de sarcini de omologare a produsului.

Produsele vor fi agrementate tehnic si acceptate de către Ministerul Sănătății pentru vehicularea apei potabile.

Materialele de construcție (corp, capac, piese interioare, șuruburi, garnituri, etc.) trebuie sa reziste condițiilor de lucru normale si maxim admise ale instalației din care face parte (presiune, temperatura).

Vanele acționate manual vor fi prevăzute cu roata de manevra din fonta turnata sau cu tija. Sensul de mișcare al rotii de manevra va fi cel al acelor de ceasornic pentru închiderea vanei.

Vanele fluture vor fi prevăzute cu indicatoare de poziție închis-deschis.

Fiecare armatura va avea gravat pe corpul sau numele producătorului, anul de fabricație, diametrul nominal, presiunea nominala, standardul de conformitate si acolo unde este cazul, o săgeata care va indica direcția de curgere a fluidului.

Utilizarea altor tipuri de armaturi in afara celor specificate se va putea face numai cu avizul proiectantului, care va stabili si condițiile de acceptare.

Condițiile de garanție pentru toate armaturile si accesoriile livrate conform contract trebuie sa acopere o perioada de min. 12 luni de la punerea in funcțiune si min 18 luni de la livrare.

La livrare, se vor prezenta următoarele documente:

o certificatul de calitate al produsului;

o Declarație de conformitate;

o Certificat de garanție;

o buletinul de teste si măsurători dimensionale (lungimea de construcție si dimensiunile de legătura ale flanșelor, alte dimensiuni caracteristice);

o instrucțiuni de montaj si exploatare.

Se vor furniza următoarele tipuri de armaturi:

Vane sertar cu corp scurt

Toate vanele sertar vor fi de tipul cu flanșe..

Vanele sertar vor fi fabricate conform EN 1074-1 și 2, vor avea regimul de presiune de lucru de minim 10 bar si vor avea flanșe în conformitate cu ISO 7005 partea 2 (EN 1092-2: 1997, DIN 2501).

Contractantul va prezenta un certificat de calitate prin care să dovedească faptul că vanele au fost testate hidraulic în conformitate cu EN 1074-1 și 2 / EN 12266. De asemenea furnizorul va pune la dispoziție un certificat de probe care să confirme faptul ca vanele au fost testate și au rezistat la presiunea de încercare.

Vanele cu sertar vor fi de tip „fără întreținere” și vor avea următoarele caracteristici: o corpul și capacul vor fi din fontă ductilă conform DIN 1693.

o sertarul vanei va fi din fontă ductilă și va fi încapsulat interior si exterior în cauciuc de tip EPDM avizat pentru apa potabilă.

o piulița sertarului pană va fi din aliaj de alama.

o axul vanei va fi neascendent și va fi confecționat din oțel inoxidabil roluit la rece.

o sistemul de etanșare de pe tijă va fi de tipul „fără întreținere”și va cuprinde:

o garnitură hidraulică din cauciuc EPDM

o garnituri tip O-ring din cauciuc care să nu permită contactul metal-metal dintre tijă și-> capac.

o inel raclor rezistent la radiații ultraviolete care va preveni pătrunderea murdăriei dinspre-^ exterior.


Acoperirea cu pulberi epoxidice la interior și exterior va fi conformă cu DIN 30677.

Vanele vor avea posibilitatea demontării capacului pentru schimbarea sertarului fără a fi necesara demontarea corpului din instalație.

în cazul îngropării directe se vor folosi tije extensibile și cutii de suprafață.

Cutiile de suprafață vor avea următoarele caracteristici:

 • -  corpul va fi din poliamidă rezistentă la temperaturi de până la 250°C.

 • -  capacul din fontă GG.

Robinet automat aerisire-dezaerisire

Constructiv, se vor folosi robineți de aerisire-dezaerisire specializați pentru apa potabila, cu funcționare îngropata sau supraterana. Cele supraterane vor avea asigurata protecția împotriva înghețului.

Vanele de aerisire-dezaerisire vor avea o presiune nominală de lucru corelata cu cea a rețelei, vor fi cu triplă acțiune si se vor conecta la instalația aferenta prin flanșe conforme ISO 7005-2 (EN1092-2, DIN 2501). Cele cu diametre mai mici de 50 mm se pot cupla si prin

fileta re.


Vanele vor permite.

 • -  Admisia aerului la golirea rețelei;

 • -   Eliberarea aerului la încărcarea rețelei;

 • -  Eliberarea aerului sub presiune in timpul funcționarii rețelei.

 • -  Aceste dispozitive vor avea capacitatea de evacuare/admisie corelata cu dimensiunea rețelei.

 • -  Atât corpul cât și angrenajul sistemului trebuie să fie protejate împotriva coroziunii și să nu existe pericol de blocare sau deteriorare.

Vanele de aerisire-dezaerisire vor trebui să aibă forme netede și volume și greutăți reduse pentru o ușoară manipulare și montare.

 • -  Fiecare vană de aerisire-dezaerisire va fi montata împreuna cu un ventil de separare cu același diametru si presiune nominala.

 • -  Corpul acestora va fi din fontă ductilă conform DIN 1693 si va fi acoperita la interior si exterior cu pulberi epoxidice aplicate electrostatic.

2.3. EXECUȚIA


Vane de separare

Vanele de separare vor fi prevăzute pe întreg parcursul sistemului de alimentare cu apa, după cum este indicat in Planșele desenate. Vanele de separare vor fi de tip sertar, conform specificațiilor anterioare. Vanele de separare vor fi montate intr-un cămin de vane.

Dimensiunile vanelor vor corespunde cu dimensiunile conductelor in care sunt montate, daca nu este altfel specificat in Planșele desenate sau in cerințele Inginerului.

Vane de golire

Vanele de golire pentru rețeaua de conducte se vor monta in toate punctele joase din sistemul de transport al apei si in locațiile indicate in Planșele desenate.

Vanele de golire vor fi montate conform detaliilor de construcție prezentate in Planșele desenate.

Instalația de golire va consta dintr-o derivație cu teu, o vana sertar (conform specificațiilor) instalata intr-un cămin de vane (conform specificațiilor).

Vanele si conductele pentru golire vor avea dimensiunile indicate in Planșele desenate.

Vane automate de aerisire - dezaerisire

Vanele de aerisire - dezaerisire pentru rețeaua de conducte se vor monta in toate punctele înalte din sistemul de transport al apei si in locațiile indicate in Planșele desenate.

Vanele de aerisire - dezaerisire vor fi montate conform detaliilor de construcție prezentate in Planșele desenate.

Instalația de aerisire - dezaerisire va consta dintr-o derivație cu teu, o vana sertar (conform specificațiilor) si robinetul automat de aerisire - dezaerisire instalata intr-un cămin de vane (conform specificațiilor).

Vanele si conductele pentru aerisire - dezaerisire vor avea dimensiunile indicate in Planșele desenate.

 • 2.4. Protecția la coroziune

Suporți

Pentru asigurarea stabilității conductelor intr-o instalație, acestea se vor amplasa pe suporturi metalici daca nu este specificat altfel in planșele desenate. Suporturile pentru conducte vor trebui sa asigure o rezemare pe o suprafața delimitată de un unghi de 90°. Rezemarea se va asigura prin intermediul unor șei metalice, fiind interzisa rezemarea punctiforma direct pe profire de diverse forme.

Se vor confecționa suporturi din profire, asamblate prin sudura, urmat de protejarea anticorosiva.

Cu referire la execuția sudurilor se vor respecta prevederile din prezentul caiet de sarcini. Protecția suporților se va realiza prin grunduire - vopsire cu vopsea perclorvinilica, după o prealabila curatore a suprafețelor cu peria de sârma si degresare.

Vopsitorii

In vederea vopsirii elementelor metalice ale instalației hidraulice, fiecare piesa va fi frecata cu peria de sârma până la îndepărtarea totala a ruginii, exfolierilor si a altor depuneri pe conducta. Se vor îndepărta, cu solvenți adecvați, toate petele de uleiuri si grăsimi, după care se vor lăsa sa se usuce.

Se va aplica stratul de grund, cu pensula sau pistolul de vopsit, in grosimea de minim 20 microni, având in vedere realizarea unei pelicule uniforme.

Peste stratul de grund se va aplica vopsea perclorvinilica in doua straturi, grosimea totala fiind cca. 60 microni.

Instalațiile se vor vopsi in culoarea albastru.

Fiecare circuit va fi marcat cu o săgeata, indicând direcția normala de curgere a fluidului.

Montajul armaturilor in instalații

Vanele care se vor instala pe linia de conducta vor fi prevăzute cu îmbinări demontabile sau adaptoare cu flanșe care sa permită demontarea facila.

18

M

La montajul robinetelor pe o conducta tehnologica se va evita ca robinetul sa constituie punct de sprijin pentru conducta.

In mod normal, robinetul trebuie sa fie susținut de conducta.

Robinetele se pot monta pe conducta in orice poziție. La robinetele tip fluture se va evita instalarea robinetului cu axul clapetei in poziție verticala, iar la robinetele cu sertar, se va evita montarea pe conducta cu axul vertical in jos.

Șuruburile si prizoanele îmbinărilor cu flanșe ale armaturilor vor fi astfel stinse incit:

 • •  sa se realizeze eforturi uniforme in fiecare șurub sau prizon; se recomanda utilizarea unor chei dinamometrice;

 • •  sa asigure etanșeitatea îmbinării;

 • •  sa nu genereze eforturi excesive in ansamblul îmbinării datorita neparalelismului-i contraflanselor sau a altor cauze.

La robineții de reținere cu clapa, înainte de montaj, se va controla daca mișcarea clapetei nu este împiedicata. Se va verifica daca exista corespondenta intre mișcarea clapetei si poziția indicatorului de cursa.

La montarea robinetelor de reținere cu clapeta se va acorda o deosebita atenție montării corecte in raport cu sensul de curgere. Săgeata marcata pe robinet va corespunde sensului de curgere al apei pe conducta tehnologica.

Robineții de aerisire-dezaerisire vor fi cu flanșe respectiv cu vane de separare.

Cuplajele flexibile vor fi prevăzute la ambele capete ale fiecărei secțiuni aeriene, pentru a permite mișcările longitudinale.

Montajul fitingurilor in instalații

Toate îmbinările cu flanșe vor trebui sa fie lipsite de eforturi.

Șuruburile si prizoanele îmbinărilor cu flanșe vor fi astfel strânse încât:

 • •  sa se realizeze eforturi uniforme in fiecare șurub sau prezon. Se recomanda utilizarea unor-, chei dinamometrice;

 • •  sa asigure etanșeitatea îmbinării;

 • •  sa nu genereze eforturi excesive in ansamblul îmbinării datorita neparalelismului-, contraflanselor sau a altor cauze.

Ștuțurile, reducțiile, coturile si alte piese vor avea diametrul conductei pe care se montează si se vor asambla cu ajutorul flanșelor si butoanelor.

Dispoziții finale

La predarea lucrărilor Beneficiarului, toate utilajele, armaturile, etc., vor trebui sa funcționeze silențios, iar îmbinările sa fie perfect etanșe, nefiind admise pierderi de apa.

Antreprenorul va garanta calitatea lucrărilor si atingerea parametrilor proiectați, pentru întregul ansamblu al lucrărilor. Inginerul are dreptul de a controla tot șantierul, atelierele de confecții, Antreprenorul asigurând facilitatule pentru acestea.

Controlul Inginerul nu diminuează cu nimic responsabilitatea Antreprenorului privind calitatea execuției lucrărilor.

J

Materialele si produsele folosite de Antreprenor, trebuie sa fie însoțite de certificate de calitate si declarație de conformitate. Este interzisa utilizarea materialelor care nu sunt

J

însoțite de certificatul de calitate si declarația de conformitate a producătorului.

Utilizarea altor materiale in afara celor specificate in proiect, se va putea face numai cu avizul Inginerului, care va stabili condițiile de acceptare.

Beneficiarul, poate dispune oprirea lucrărilor daca se constata abateri sau nerespectări ale caietului de sarcini sau poate dispune demontarea unor lucrări sau instalații executate necorespunzător.

Antreprenorul va pune la dispoziția Inginerului, la cererea acestuia, documentele din care sa rezulte calitatea materialelor puse in opera, sau a calității lucrărilor executate. Toate deficientele de execuție, de schimbare a calității materialelor, puse in opera fără acordul Inginerului, se vor remedia prin grija si pe cheltuiala Antreprenorului.

CAPITOLUL 3.

LISTA CODURILOR SI STANDARDELOR

Materialele si calitatea bunurilor ce urmează a fi furnizate in cadrul contractului, vor fi in concordanta cu Standardele Internaționale adecvate (ISO).

Toți furnizorii pentru materialele si bunurile ce urmează a fi procurate conform listei de cantități, vor fi atestați prin ISO 9001 sau EN 29001.

Exceptând cazurile in care se specifica altfel, toate utilajele, materialele si forța de munca vor corespunde standardelor si normativelor valabile in România.

Alte standarde autorizate, care asigura o calitate egala sau mai ridicata decât standardele si codurile specificate, vor fi supuse analizei si aprobării prealabile in scris de câtre Beneficiar.

Diferențele dintre standardele specificate si standardele alternative propuse vor fi descrise amănunțit in scris de câtre Antreprenor si trimise Beneficiarului cu cel puțin 28 zile înainte de data la care Antreprenorul cere aprobarea Beneficiarului.

Antreprenorul va obține si va tine pe șantier cel puțin o copie a Standardelor si codurilor de utilizare la care se refera specificația si oricare alt standard care se aplica la materialele care urmează a fi furnizate sau care se refera la calitatea lucrărilor ce urmează a fi executate.

Un Antreprenor care isi propune sa folosească versiuni alternative ale codurilor si standardelor specificate va trimite versiunea alternativa Beneficiarului pentru aprobare.

Toate materialele si calitatea lor, nespecificate pe deplin aici sau neacoperite de un standard aprobat, vor fi de tip superior.

Acolo unde cerințele oricărei specificații sau reglementari standard contravin cerințelor acestei specificații, sau oricărui articol din Planșele desenate, Antreprenorul va cere Beneficiarului clarificări înaintea începerii lucrărilor.

Aceste standarde sunt descriptive si nu restrictive. Antreprenorul poate furniza bunuri care sa se conformeze si altor standarde, dovedit fiind ca acestea asigura o calitate cel puțin

egala cu standardele menționate.

STAS, SR ISO

DIN

EN

I

Standarde Romanești

Standarde Internationale

Standarde Internationale Germane Standarde Internaționale Europene Normativ pentru lucrări de instalații

C PE

P NP

Normativ pentru lucrări de construcții

Normativ pentru lucrări de instalații electrice

Normativ pentru lucrări de arhitectura, rezistenta, drumuri Normativ pentru lucrări de rezistenta


STAS 4163-88 Alimentari cu apa. Rețele exterioare de distribuție. Prescripții fundamentale de proiectare.

SR 4163-1: 1995 Alimentari cu apa. Rețele de distribuție. Prescripții fundamentale de proiectare.

SR 4163-3: 1996 Alimentari cu apa. Rețele de distribuție. Prescripții de execuție si exploatare.

STAS 2308-81 Alimentari cu apa si canalizări. Capace si rame pentru cămine de vizitare.


STAS 1478-90 Instalații sanitare. Alimentarea cu apa la construcții civile si industriale. Prescripții fundamentale de proiectare.

STAS 7335/3,6,7,8,9 Protecția contra coroziunii a construcțiilor metalice îngropate

STAS 297/2-92 Culori si indicatoare de securitate

STAS 4791/85 Flanșe din otel. Flanșe rotunde, libere pe țeava

STAS 8804/3-92 Fitinguri din otel nealiat si aliat pentru sudare cap la cap. Coturi cu raza 30o , 45o , 60o , 90o . Dimensiuni.


STAS 2550/90 Armaturi industriale din fonta. Robinete de închidere cu sertar.

STAS 10617-2/84 Țevi din PEID de înalta densitate.

SR ISO 4427/01 Țevi de polietilena (PEID) pentru distribuția apei.

STAS 1882/74 Tuburi si piese de legătura din fonta pentru conducte de presiune.

STAS 1875/76 Piese de legătura pentru conducte sub presiune. Cot cu picior, cu flanșa si mufa pentru hidranți.

SR EN 14387/2006 Echipamente de stingerea a incendiilor. Hidranți supraterani.

STAS 3932/88 Brutari pentru țevi de instalații.

STAS 1180-90 Armaturi industriale din fonta si otel. Robinete de închidere cu sertar si robinete de închidere cu ventil.

ISO 9001, EN 29001 Sistemele calității. Modul pentru asigurarea calității in proiecta re,dezvoltare

ISO 9002, EN 29002 Model pentru asigurarea calității in producție si montaj

ISO 9003, EN 29003 Model pentru asigurarea calității in inspecția si încercarea finala

ISO 5966 Vane de închidere din fonta

ISO 2531-91, EN 545Conducta din fonta ductila, fitinguri, accesorii

EN 545 Tuburi, piese de legătura si accesorii de fonta ductila si îmbinarea lor la rețelele de apa.

STAS 10933/1 Armaturi industriali din fonta si otel. Robinete cu clapa fluture. Condiții tehnice speciale de calitate. STAS 10933/2 Armaturi industrial din fonta si otel. Robinete cu clapa fluture.

STAS 1180 Armaturi industriale din fonta si otel. Robinete de închidere cu sertar si robinete de închidere Condiții tehnice speciale de calitate.

STAS 2250 Armaturi industriale din fonta. Robinete de închidere cu sertar Pn 2,5, Pn 4, Pn 6, PN 6, Pn 16. Dimensiuni principale

114/1976 Normativ pentru protecția contra coroziunii construcțiilor metalice. îngropate

C 56/1985 Normativ pentru verificarea calității si recepția lucrărilor de construcții si instalații aferente.

NP 001/1996 Instrucțiuni tehnice pentru proiectarea si executarea construcțiilor fundate pe pământuri cu umflături si contracții mari

NP 133/2013 Normativ privind proiectarea, execuția si exploatarea sistemelor de alimentare cu apa si canalizare a localităților

GP-043-1999 Ghid privind proiectarea, execuția si exploatarea sistemelor de alimentare cu. apa si canalizare utilizând conducte din. PVC si polietilena

SR 4163-3:1996 Alimentari cu apa. Rețele de distribuție. Partea a 3-a. Prescripții de execuție si exploatare.

SR 1343:2006 Alimentari cu apa

SR 10898:1985 Alimentari cu apa si canalizări

SR 8591:1997 Rețele edilitare subterane

SR 6819:1997 Alimentari cu apa. Aducțiuni. Studii, prescripții de proiectare si de execuție

Legislație in domeniul securității si sanatatii in munca, condiții de munca (protecția muncii)

Norma metodologica din 11.10.2006 de aplicare a prevederilor Legii securității si sanatatii in munca nr. 319 din 2006

Codul Muncii - Legea nr. 53 din 24 ianuarie 2003, text in vigoare începând cu data de 22 decembrie 2005. Text actualizat in baza actelor normative modificatoare, publicate in Publicata in Monitorul Oficial, nr. 52 din 22 ianuarie 2015

Legea nr. 319/2006 - Legea securității si sanatatii in munca, cu modificările si completările ulterioare

Legea nr. 436/2001 pentru aprobarea Ordonanței de urgenta a Guvernului nr. 99/2000 privind masurile ce pot fi aplicate in perioadele cu temperaturi extreme pentru protecția persoanelor încadrate in munca

Legea nr. 177/2000 privind modificarea si completarea Legii Protecției Muncii nr.90/1996 „Regulamentul privind protecția si igiena muncii in construcții” (conform cu H.G. nr. 456/1994 si aprobat de M.L.P.A.T.)

Normele specifice de securitate a muncii pentru evacuarea apelor uzate, aprobate de Ministerul Muncii si Protecției Sociale cu ordinul nr. 357/1995, publicat in Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 11/1996;

„Normele republicane de protecția muncii”, aprobate de Ministerul Muncii si Ministerul Sanatatii cu Ordinele nr. 34/1975 si 60/1975

„Normele de protecția muncii in activitatea de construcții montaj” aprobate de M. C. Ind. cu ordinul nr. 1233/D 1980.

S.C PRO HIDRO INSTAL S.R.L. BACĂU


PROIECT NR 1/2020

FAZA : P.Th+CS+DE


I.S.J.C. Bacău

Se aproba


PROGRAM DE CONTROL PE ȘANTIER

pentru controlul calității lucrărilor la faze de control ale execuției pentru obiectul: Lucrări de înlocuirea ansamblului hidrotehnic din camera vanelor de la rezervoarele Barați, Municipiul Bacău, Județul Bacău”


£ ti

2 O

Lucrări ce se controlează, se verifică sau se recepționează calitativ, pentru care se întocmesc documente scrise.

Documentul care se întocmește:

-P.V.R.C.-Proces verbal de recepție a calității

-P.V.-Proces verbal

-P.V.R.-Proces verbal de recepție la terminarea lucrărilor

Cine întocmește și semnează: 1-lnspecția de stat în construcții B-Beneficiar E - Executant P - Proiectant

Numărul și data actului încheiat

Obs.

1

2

3

4

5

6

Instalații hidraulice

1

Predare - primire amplasament

P.V

B, E P

2

Verificarea materialelor privind aspectul, certificatul de calitate

P.V.R

B,E

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1

3.

I 4.

Proba de presiune

P.V

B.E.P

Recepția la terminarea lucrărilor

P.V.R

B.E.P.

-Co

oana 5 se completează la data încheierii actului prezeni

at în coloana 3.

 • - Executantul va anunța în scris, cu 5 zile înainte, factorii care trebuie să participe la fazele de control și la fazele determinante.

 • - La recepție, la terminarea lucrărilor un exemplar din prezentul PROGRAM se va anexa la cartea construcției.


ing. &


întocmit:

Bj®t<rșAlexandru

PROIECTANT^,

S.C PRO HIDRO INSTAL: S.R.L..

// *z’

Șef proiect,

< ---


BENEFICI AR/\0^’'^ A <-^0, ALĂ bacău ’ S.A. L


CONSTRUCTOR,SC PRO HIDRO INSTAL SRL Bacau


Pr. nr. 1/2020 Pth+CS+DE

Lucrări de înlocuire a ansamblului hidraulic din camera vanelor de la rezervoarele Barați, Municipiul Bacau, Județul Bacau

* DEVIZ GENERAL *

privind cheltuielile necesare realizării lucrărilor pentru :

"LUCRĂRI DE ÎNLOCUIRE A ANSAMBLULUI HIDRAULIC DIN CAMERA VANELOR DE LA REZERVOARELE BARAȚI, MUNICIPIUL BACĂU, JUDEȚUL BACĂU"

1 euro =  4.7750 lei din data 07/01/2020

Nr.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

VALOARE

TVA

VALOARE

(fara TVA)

19%

(inclusiv TVA)

crt.

Lei

Lei

Lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1: Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea

terenu

ui

1.1.

Obținerea terenului

0,00

0,00

0,00

1.2.

Amenajarea terenului

0,00

0,00

0,00

1.3.

Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială

0,00

0,00

0,00

1.4.

Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 1

0,00

0,00

0,00

CAPITOLUL 2: Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

2.1.

Alimentare cu apa

0.00

0,00

0,00

2.2.

Canalizare

0,00

0,00

0,00

2.3.

Alimentare cu energie electrica

0,00

0,00

0,00

2.4.

Racord gaz

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 2

0,00

0,00

0,00

CAPITOLUL 3: Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1.

Studii

0,00

0,00

0,00

3.1.1.

Studii de teren (topo, geo, hidro)

0,00

0,00

0,00

3.1.2.

Raport privind impactul asupra mediului

0,00

0,00

0,00

3.1.3.

Alte studii specifice

0,00

0,00

0,00

3.2.

Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații

0,00

0,00

0,00

3.2.1.

faza SF

0,00

0,00

0,00

Documentațiile tehnice necesare în vederea obținem a vizelor/acordurilor/ autorizațiilor

0,00

0,00

0,00

3.3.

Expertizare tehnică

10.000,00

1.900,00

11.900,00

3.4.

Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor

0,00

0,00

0,00

3.5.

Proiectare

17.100,00

3.249,00

20.349,00

3.5.1.

Temă de proiectare

0,00

0,00

0,00

3.5.2.

Studiu de prefezabilitate

0,00

0,00

0,00

3.5.3.

Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general

0,00

0,00

0,00

3.5.4.

Plan SSM

600,00

114,00

714,00

3.5.5.

Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție

1.000,00

190,00

1.190,00

3.5.6.

Proiect tehnic si proiect autorizare lucrări

15.000,00

2.850,00

17.850,00

3.5.7.

DTOE

500,00

95.00

595,00

3.6.

Organizarea procedurilor de achiziție

0,00

0,00

0,00

3.7.

Consultanta

0,00

0,00

0,00

3.7.1.

Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

0,00

0,00

0,00

3.7.2.

Auditul financiar

0,00

0,00

0,00

3.8.

Asistenta tehnica

1.400,00

266,00

1.666,00

3.8.1.

Asistență tehnică din partea proiectantului

1.400,00

266,00

1.666,00

3.8.1.1.

pe perioada de execuție a lucrărilor

400,00

76,00

476,00

3.8.1.2.

pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții

1.000,00

190,00

1.190,00

3.8.2.

Dirigenție de șantier

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 3

28.500,00

5.415,00

33.915,00

CAPITOLUL 4: Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1.

Construcții si instalații

569.320,45

108.170,89

677.491,34

înlocuire instalații hidraulice rezervoare 2x5000mc - Bai

569.320,45

108.170,89

677.491,34

4.2.

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.3.

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.4.

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționate care nu necesită montaj și echipamente de transport

0,00

0,00

0,00

4.4.1. Utilaj tehnologic

0,00

0,00

0,00

4.4.2. Mijloc de transport

0,00

0,00

0,00

4.5.

Dotări

0,00

0,00

0,00

4.6.

Active necorporale

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 4

569.320,45

108.170,89

677.491,34

CAPITOLUL 5: Alte cheltuieli

5.1.

Organizare de șantier

0,000

0,000

0,000

5.1.1. Lucrări de construcții si instalații aferente orqanizării de șantier

0,00%

0,00

0,00

0,00

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului

0,00

0,00

0,00

5.2.

Comisioane,cote, taxe, costul creditului

6.262,52

1.189,88

7.452,40

5.2.1. Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0,00%

0,00

0,00

0,00

5.2.2. Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții

0,50%

2.846,60

540,85

3.387,46

5.2.3. Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții

0,10%

569,32

108,17

677,49

5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor-CSC

0,50%

2.846,60

540,85

3.387,46

5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de constr./desfîințare-timbru arhitectura

0,00%

0,00

0,00

0,00

5.3.

Cheltuieli diverse si neprevăzute

58.782,05

11.168,59

69.950,63

5.3.1. Diverse si neprevăzute

10,00%

58.782,05

11.168,59

69.950,63

5.4.

Cheltuieli pentru informare și publicitate

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 5

65.044,57

12.358,47

77.403,04

CAPITOLUL 6: Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

6.1.

Pregătirea personalului de exploatare

0,00

0,00

0,00

6.2.

Probe tehnologice si teste

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 6

0,00

0,00

0,00

TOTAL GENERAL

662.865,02

125.944,35

788.809,37

din care C+ M

569.320,45

108.170,89

677.491,34

SC PRO HIDRO INSTAL SRL

Bacau


Pr. nr. 1/2020 Pth+CS+DE

Lucrări de inlocuire a ansamblului hidraulic din camera vanelor de la rezervoarele Barați, Municipiul Bacau, Județul Bacau

DEVIZUL OBIECTULUI NR. 1

înlocuire instalații hidraulice rezervoare 2x5000mc - Barați

Nr. Crt.

Denumirea capitolelor si subcapitlelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

lei

lei

iei

Cap. 4

- Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții si instalații

4.1.1

înlocuire instalații hidraulice

569.320,45

108.170,89

677.491,34

Total 1 - subcap. 4.1

569.320,45

108.170,89

677.491,34

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

Total II - subcap. 4.2

0,00

0,00

0,00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

0,00

0,00

0,00

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

4.5

Dotări

4.6

Active necorporale

Total III - subcap. 4.3 + 4.4 + 4.5 + 4.6

0,00

0,00

0,00

Total deviz pe obiect (Total I + Total II + Total III)

569.320,45

108.170,89

677.491,34

întocmit,

OBIECTIV:

Lucrări de inlocuire a ansamblului hidraulic existent in camera vanelor de la rezervoarele Barați - Expertiza, Proiectare, Asistenta Tehnica si Execuție (2)

Beneficiar:

SC COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU SA

Proiectant:

SC PRO HIDRO 1NSTAL SRL

Executant:

SC CONEXTRUST SA

Anexa Nr. 7

DEVIZUL GENERAL


al obiectivului de investiții

Lucrări de înlocuire a ansamblului hidraulic existent in camera vanelor de la rezervoarele Barați

- Expertiza, Proiectare, Asistenta Tehnica si Execuție (2)

Conform H.G. nr. 907 din 2016

Nr. crt

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (faraTVA) lei

TVA

lei

Valoare cu TVA lei

1

2

3

4

5

CAPITOL 1

Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0,00

0,00

0,00

1.2

Amenajarea terenului

0,00

0,00

0,00

1.3

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea terenului la starea

0,00

0,00

0,00

inițiala

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilităților

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 1

0,00

0,00

0,00

CAPITOL 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

TOTAL CAPITOL 2

0,00

0,00

0,00

CAPITOL 3

3.1

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

Studii                                                                                       0,00

0,00

0,00

3.1.1

Studii de teren

0,00

0,00

0,00

3.1.2

Raport privind impactul asupra mediului

0,00

0,00

0,00

3.1.3

Alte studii specifice

0,00

0,00

0,00

32

Documentatii-suport si cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si

0,00

0,00

0,00

3.3

autorizații

Expertizare tehnica

0,00

0,00

0,00

3.4

Certificarea performantei energetice si auditul energetic al clădirilor

0,00

0,00

0,00

3.5

Proiectare

23.500,00

5.415,00

33.915,00

3.5.1

Expertiza tehnica

10.000,00

1.900,00

11.900,00

3.5.2

Studiu de prefezabilitate

0,00

0,00

0,00

3.5.3

Plan SSM

600,00

114,00

714,00

3.5.4

Documentație pentru organizarea execuției

500,00

95,00

595,00

3.6.5

Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de

1.000,00

190,00

1.190,00

3.5.6

execuție

Proiect tehnic si detalii de execuție

15.000,00

2.850,00

17.850,00

3.5.7

Asistenta tehnica

1X00,00

190,00

1.190,00

3.5.8

As - built

400,00

76,00

476,00

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

0,00

0,00

0,00

3.7

Consultanta

0,00

0,00

0,00

3.7.1

Managementul de proiect pentru obiectivul de investit»

0,00

0,00

0,00

3.7.2

Auditul financiar

0,00

0,00

0,00

3.8

Asistenta tehnica

0,00

0,00

0,00

3.8.1

Asistenta tehnica din partea proiectantului

0,00

0,00

0,00

3.8.1.1

pe perioada de execuție a lucrărilor

0,00

0,00

0,00

3.8.1.2

As - built

0,00

0,00

0,00

3.8.2

Dirigentie de șantier

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 3

28.500,00

5.415,00

33.915,00

CAPITOL 4

Cheltuieli pentru investiția de baza

DEVIZUL GENERAL: Lucrări de inlocuire a ansamblului hidraulic existent in camera vanelor de la rezervoarele

Barați - Expertiza, Proiectare, Asistenta Tehnica si Execuție (2)

1

2

3

4

5

4.1

Construcții si instalații

569.320,45

108.170,89

677.491,34

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

0,00

0,00

0,00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

0,00

0,00

0,00

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0,00

0,00

0,00

4.S

Dotări

0,00

0,00

0,00

4.6

Active necorporale

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 4

569.320,45

108.170,89

677.491,34

CAPITOL 5 Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

0,00

0,00

0,00

5.1.1

Lucrări de construcții si instalații aferente organizării de șantier

0,00

0,00

0,00

5.1.2

Cheltuieli conexe organizării șantierului

0,00

0,00

0,00

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

0,00

0,00

0,00

5.2.1

Comisioanele si dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0,00

0,00

0,00

5.2 2

Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrărilor de construcții

0,00

0,00

0,00

5.2.3

Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului,

0,00

0,00

0,00

urbanism si pentru autorizarea lucrărilor de construcții

5.2.4

Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC

0,00

0,00

0,00

5.2.5

Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizația de

0,00

0,00

0,00

construire/desfiintare

53

Cheltuieli diverse si neprevăzute

0,00

0,00

0,00

5.4

Cheltuieli pentru informare si publicitate

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 5

0,00

0,00

0,00

CAPITOL 6

Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

6.1       Pregătirea personalului de exploatare

0,00

0,00

0,00

6.2       Probe tehnologice si teste

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 6

0,00

0,00

0,00

TOTAL GENERAL

597.820,45

113.585,89

711.406,34

din care: C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)

569.320,45

108.170,89

677.491,34
OBIECTIV.

Lucrări de înlocuire a ansamblului hidraulic existent in camera vanelor de la rezervoarele Barați - Expertiza, Proiectare, Asistenta Tehnica si Execuție (2)

Beneficiar:

SC COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU SA

Proiectant:

SC PRO HIDRO INSTAL SRL

Executant:

SCCONEXTRUSTSA

F1 - CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiectiv

Nr. cap./ subcap. deviz general

Denumirea capitolelor de cheltuieli

Valoarea cheltuielilor pe obiect (exclusiv TVA)

Din care: C+M

lei

lei

1

2

3

4

3.5

Proiectare

28.500,00

0,00

3.5.1

Expertiza tehnica

10.000,00

0,00

3.5.2

Studiu de prefezabilitate

0,00

0,00

3.5.3

Plan SSM

600,00

0,00

3.5.4

Documentație pentru organizarea execuției

500,00

0,00

3.5.5

Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de execuție

1.000,00

0,00

3.5.6

Proiect tehnic si detalii de execuție

15.000,00

0,00

3.5.7

Asistenta tehnica

1.000,00

0,00

3.5.8

As - buitt

400,00

0,00

4

investiția de bază

569.320,45

569.320,45

4.1

Construcții si instalații

569.320,45

569.320,45

4.1.1

înlocuire instalații hidraulice rezervoare 2x5000mc - Barați

569.320,45

569.320,45

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

0,00

0,00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

0,0i

0,00

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0,00

0,00

4.5

Dotări

0,00

0,00

4.6

Active necorporale

0,00

0,00

TOTAL VALOARE (exclusiv TVA)

597.820,45

569.320,45

TVA 19 %

113.585,89

108.170,89

TOTAL VALOARE (inclusiv TVA)

711.406,34

677.491,34

OBIECTIV:

Lucrări de inlocuire a ansamblului hidraulic existent in camera vanelor de la rezervoarele Barați - Expertiza, Proiectare, Asistenta Tehnica si Execuție (2)

OBIECTUL:

înlocuire instalații hidraulice rezervoare 2x5000mc - Barați

STADIUL FIZIC:

înlocuire instalații hidraulice - Barați

Beneficiar:

SC COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU SA

Proiectant:

SC PRO HIDRO INSTAL SRL

Executant:

SC CONEXTRUST SA

-Iei-

F3 - LISTA cu cantitati de lucrări pe categorii

de lucrări

SECȚIUNEA TEHNICA

SECȚIUNEA FINANCIARA

Prețul unitar

TOTALUL

Nr.

Capitolul de lucrări

U.M.

Cantitatea

(exclusiv TVA)

(exclusiv TVA)

-lei-

-leî-

0

1

2

3

4

5 = 3x4

1

TSA02G1

Săpătură manuala de pamant in spatii limitate,avand sub 1.00 m sau peste 1.00 m latime.executata fara sprijini,cu taluz vertical,la

mc

9,00

material:

95,20

0,00

Ac nfi

856,80

0,00

fundații,canale,subsoluri,drenuri,trepte de înfrățire

manopera:

95r20

856,80

etc...in pamant coeziv mijlociu sau foarte coeziv

utilaj:

0,00

0,00

adâncime <1.5 m teren foarte tare

transport:

0,00

0,00

2

TSD01D1

Imprastierea cu lopata a pamant afinat,strat

mc

9,00

19,38

174,42

uniform 10-30cm. gros cu sfarim. bulg. teren...terer

material:

0,00

0,00

foarte tare

manopera:

19,38

174,42

utilaj:

0,00

0,00

transport

0,00

0,00

3

TSD04D1

Compactarea cu maiul de mana a umpluturilor

mc

9,00

23,08

207,72

executate in săpături orizontale sau inclinate la

material:

0,30

2,70

1/4,inclusiv udarea fiecărui strat de pamant in parte,avand :..20 cm grosime pamant coeziv

manopera:

22,78

205,02

utilaj:

0,00

0,00

transport:

0,00

0,00

4

RPSF01A#L

Spalare rezervoare

mc

1.000,00

1,36

1.360,00

material:

0,00

0,00

manopera:

1,36

1.360,00

utilaj:

0,00

0,00

transport

0,00

0,00

5

M1M05I1

Demontarea conductei dn = 400

m

17,00

32,53

552,98

material:

1,86

31,59

manopera:

8,50

144,50

utilaj:

22,17

376,89

transport

0,00

0,00

6

M1M05J1

Demontarea conductei dn= 500

m

140,00

45,78

6.409,59

material:

2,48

346,64

manopera:

11,90

1.665,90

utilaj:

31,41

4.397,05

transport

0,00

0,00

7

M1M05K1

Demontarea conductei dn - 400

m

11,00

53,55

589,02

material:

3,00

32,98

manopera:

13,60

149,59

utilaj:

36,95

406,45

transport:

0,00

0,00

8

M1M06E1

Demontat cot 90gr dn=200

buc

4,00

25,86

103,43

material:

8,83

35,32

manopera:

17,03

68,11

utilaj:

0,00

0,00

transport

0,00

0,00

0

1

2

3

4

5 = 3x4

9

M1M06I1

Demontat cot 90gr dn=400

buc

8,00

181,66

1.454,91

material:

18,66

149,31

manopera:

44,96

359,68

utilaj:

118,24

945,92

transport:

0,00

0,00

10

M1M06J1

Demontat cot 90gr dn=500

buc

8,00

234,76

1.878,06

material:

24,73

197,84

manopera:

58,53

468,26

utilaj:

151,50

1.211,96

transport:

0,00

0,00

11

M1M06K1

Demontat cot 90gr dn=500

buc

2,00

304,02

608,03

material:

29,85

59,69

manopera:

72,79

145,59

utilaj:

201,38

402,76

transport

0,00

0,00

12

M1M07C#

Demontare suporți conducte

buc

14,00

34,14

477,97

material:

7,96

111,45

manopera:

26,18

366,52

utilaj:

0,00

0,00

transport:

0,00

0,00

13

RPCT04B1

Demolare elemente construcție

mc

0,45

130,56

58,75

material

0,00

0,00

manopera:

130,56

58,75

utilaj:

0,00

0,00

transport:

0,00

0,00

14

RPCT09H1.

Spargerea parțiala cu mijloace mec si manuala a

mc

4,60

750,00

3.450,00

eiem ctii din b.a.

material

0,00

0,00

manopera:

714,00

3.284,40

utilaj:

36,00

165,60

transport:

0,00

0,00

15

RPCB22A1.

Beton B300 turnat in condiții.grele de lucru la

mc

5,06

495,58

2.507,65

consolidări

material:

0,00

0,00

manopera:

495,58

2.507,65

utilaj:

0,00

0,00

transport

0,00

0,00

16

2100983

Beton de ciment C20/25 /B300)

mc

5,06

274,00

1.386,44

material:

274,00

1.386,44

manopera:

0,00

0,00

utilaj:

0,00

0,00

transport:

0,00

0,00

17

TRA06A10

Transportul rutier al betonului-mortarului cu

tona

12,14

8,33

101,13

autobetoniera de..5,5mcdist =10km

material:

0,00

0,00

manopera:

0,00

0,00

utilaj:

0,00

0,00

transport:

8,33

101,13

18

TRA01A05

Transportul rutier al..materialelor,semifabricatelor tona

25,60

3,53

90,37

cu autobasculanta pe dist= 5 km.

material:

0,00

0,00

manopera:

0,00

0,00

utilaj:

0,00

0,00

transport:

3,53

90,37

19

AUT1101

Ora pr automacara cu braț cu zăbrele 4,5-5,8 tf 1

ora

16,00

184,75

2.956,00

schimb

material:

0,00

0,00

manopera:

0,00

0,00

utilaj:

184,75

2,956,00

transport:

0,00

0,00

M1J04D1

Instalații hidraulice In camere vane               tona

27,70

3.362,03

93.128,12

material:

249,93

6.923,07

manopera:

2.568,65

71.151,48

utilaj:

543,45

15.053,57

transport

0,00

0,00

YC01

Procurare materiale                             lei

326.236,65

1,00

326.236,65

material:

1,00

326.236,65

manopera:

0,00

0,00

utilaj:

0,00

0,00

transport

0,00

0,00

M1G27A1

Polizarea cordoanelor de sudura la recip.-.asamblm

75,20

27,61

2.076,64

pe sânt in vederea prot. anticorozrve

material:

1,62

121,46

manopera:

13,60

1.022,69

utilaj:

12,40

932,48

transport:

0,00

0,00

PJ21B#

Curățirea cu peria de sarma                    tona

29,00

71,22

2.065,44

material:

10,02

290,64

manopera:

61,20

1.774,80

utilaj:

0,00

0,00

transport

0,00

0,00

IZD05B

Grunduire conducte in doua straturi             tona

29,00

192,07

5.570,14

material:

53,70

1.557,16

manopera:

138,38

4.012,98

utilaj:

0,00

0,00

transport:

0,00

0,00

IZD06B

Vopsitorii in doua straturi                          tona

29,00

167,38

4.854,02

material:

92,55

2.683,95

manopera:

63,58

1.843,82

utilaj:

11,25

326,25

transport

0,00

0,00

RPCG04B1

Zidărie din cărămidă la umpleri de goluri în clădiri mc

0,45

1.160,07

522,03

existente cu grosime mai mare de 12,5cm

material:

850,67

382,80

manopera:

309,40

139,23

utilaj:

0,00

0,00

transport

0,00

0,00

RPCJ08D1

Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, mp executate, la pereți sau stâlpi, pe..zidărie de cărămidă sau blocuri mici de beton, cu mortar de

3,80

material:

54,93

3,93

208,74

14,94

var-ciment marca 100 - T, pentru sprit si mortar de

manopera:

31,00

193,80

var-ciment marca M 25-T, pentru grund si ipsos-va

utilaj:

0,00

0,00

marca 10-T, pentru stratul vizibil

transport:

0,00

0,00

RPCJ22B1.

Reparații de tencuieli interioare, driscuite, cu adao-mp

33,00

210,57

6.948,78

de apastop, executate la pereți, cu mortar de

material:

80,01

2.640,35

ciment marca 100-T având dozarea de 600kg ciment/mc pentru sprit si 800 kg ciment/mc pentru

manopera:

130,56

4.308,44

grund si stratul vizibil, cu adaos de 3% apastopla pereții din., beton armat a rezervoarelor, castelelor de apa, pentru etansare, executate în 5 straturi ț1j

utilaj: transport:

0,00

0,00

0,00

0,00

RPCJ49A1

Tencuieli exterioare driscuite, pe zidărie de      mp

33,00

60,21

1.986,96

cărămidă sau beton de 2,5 cm grosime, executate

material:

4.11

135.66

cu mortar de dment-var marca 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment marca 25-T pentru grund si

manopera:

56,10

1.851,30

stratul vizibil, în., câmp continuu

utilaj:

0,00

0,00

transport

0,00

0,00

CL26A1

Capace din tabla striata                        mp

9,40

397,28

3.734,43

material:

210,62

1.979,83

manopera:

186,66

1.754,60

utilaj:

0,00

0,00

transport:

0,00

0,00

0

fs/

1

2

3

4

5 = 3x4

31

CL13C1

Scări, parapete, pasarele, podește, contravîntuii, pane cu zăbrele, bare si construcții metalica de susținere a utilajelor tehnologice sau platforme de

tona

0,65

material:

1.696,69

133,21

1.102,85

86,59

deservire a agregatelor mari, peste 0,1501 masa

manopera:

1.248,48

811,51

proprie sudura, până la înălțimi de 35 m, inclusiv;

utilaj:

315,00

204,75

transport:

0,00

0,00

311

. 6305646

Scara tip vapor

kg

650,00

6,00

3.900,00

32

EF03A1

Tablou electric, format panou, dulap, celula sau

buc

1,00

309,63

309,63

pupitru, având greutatea pîna la 150 kg

material:

11,79

11,79

manopera:

297,84

297,84

utilaj:

0,00

0,00

transport:

0,00

0,00

33

YC01

Procurare tablou

lei

2.186,00

1,00

2.186,00

material:

1,00

2.186,00

manopera:

0,00

0,00

utilaj:

0,00

0,00

transport:

0,00

0,00

34

EF09B1

Racordarea conductelor din cupru, la borne (aparate, motoare, tablouri electrice), conducta având secțiunea de 10 sau 16 mmp

buc

6,00

material:

6,93

0,47

41,55

2,79

manopera:

6,46

38,76

utilaj:

0,00

0,00

transport

0,00

0,00

35

EFO9B1

Racordarea conductelor din cupru, la borne (aparate, motoare, tablouri electrice), conducta având secțiunea de 10 sau 16 mmp

buc

6,00

material:

6,93

0,47

41,55

2,79

manopera:

6,46

38,76

utilaj:

0,00

0,00

transport

0,00

0,00

35.L

5203360

Papuc stantat din cupru pentru condcupru 5x

5,4 mmp

buc

6,00

0,60

3,60

36

EF09A1

Racordarea conductelor din cupru, la borne (aparate, motoare, tablouri electrice), conducta având secțiunea de pîna la 10 mmp (exclusiv)

buc

64,00

material:

2,38

0,00

152,32

0,00

manopera:

2,38

152,32

utilaj:

0,00

0,00

transport:

0,00

0,00

37

EA16C1

Doza de derivație, pentru cabluri sau țevi de

buc

8,00

10,68

85,44

instalații, montata în mediu normal, tip NBU-PG16

material:

2,52

20,16

manopera:

8,16

65,28

utilaj:

0,00

0,00

transport:

0,00

0,00

37.L

7318987

Doza de derivație pentru cabluri sau țevi insttipmbu pg16

buc

8,00

3,80

30,40

38

EC19A1

Presetupa pentru fixarea cablurilorla electromotoare, tablouri sau aparate, având diametrul pana la 16 mm,

buc

24,00

material:

1,36

0,00

32,64

0,00

manopera:

1,36

32,64

utilaj:

0,00

0,00

transport:

0,00

0,00

38.L

5217440

Presetupa pentru fixare cabluri iatablouri,aparate [buc

24,00

6,20

148,80

= 16

39

EC02A1

Cablu pentru energie electrica, montat cu scoabe (cleme de prindere) din bachelita, direct pe zid, cablul având conducte cu secțiunea pîna Ea 10

m

242,00

material:

25,49

5,43

6.167,85

1.313,33

mmp, pe dibluri de lemn

manopera:

20,06

4.854,52

utilaj:

0,00

0,00

transport:

0,00

0,00

40

3064349

Cablu cupru CYY-F 3x1,5

m

116,00

3,15

365,40

material:

3,15

365,40

manopera:

0,00

0,00

utilaj:

0,00

0,00

transport:

0,00

0,00

41

3064350

Cablu cupru CYY-F 3x2,5

m

36,00

4,50

162,00

material:

4,50

162,00

manopera:

0,00

0.00

utilaj:

0,00

0,00

transport

0,00

0,00

42

3064302

Cablu cupru CYY-F 5x4,0

m

68,00

15,00

1.020,00

material

15,00

1.020,00

manopera:

0,00

0,00

utilaj:

0,00

0,00

transport:

0,00

0,00

43

3064303

Cablu cupru CYY-F 5x6,0

m

18,15

18,15

329,42

material:

18,15

329,42

manopera:

0,00

0,00

utilaj:

0,00

0,00

transport:

0,00

0,00

44

ED01D1

Intreruptor manual unipolar, construcție normala

buc

3,00

10,98

32,94

sau construcție etanșa în carcasa de bachelita

material:

2,14

6,42

(antigron, etc), montat aparent pe dibluri de lemn

manopera:

8,84

26,52

utilaj:

0,00

0,00

transport:

0,00

0,00

44.L

5500720

Întrerupător manual pt etanș, 10A

buc

3,03

12,88

39.03

45

ED08E1

Priza bipolara, construcție normala sau constructiebuc

17,00

12,34

209,80

capsulata in bachelita (antigron etc), montata aparent pe dibluri de lemn

material:

2.14

36,40

manopera:

10,20

173,40

utilaj:

0,00

0,00

transport:

0,00

0,00

45.L

5536145

Priza bipolara construcție etanșa, PT cu contact de protecție 10A

buc

17,17

16,55

284,16

46

ED08H1

Priza tripolara, de 10 sau 25 A, cu fisa, în carcasa buc

1,00

13,70

13,70

de bachelita, montata aparent pe dibluri de lemn

material

2,14

2,14

manopera:

11,56

11,56

utilaj:

0,00

0,00

transport:

0,00

0,00

46.L

5535995

Priza tripolara de 25A, cu fisa in carcasa de bachelita

buc

1,01

167,00

168,67

47

EE12G1

Corp de iluminat, pentru lămpi fluorescente

buc

6,00

26,19

157,14

tubulare etanș, montat pe dibluri de material plastic

material:

5.11

30.66

manopera:

21,08

126,48

utilaj:

0.00

0,00

transport:

0,00

0,00

47.L

1000988

Corp de iluminat, pentru lămpi cu led IP65 2x1200 buc

6,18

86,00

531.48

48

EE14B1

Lampa (bec sau tub), montata în interiorul

buc

12,00

3,74

44,88

construcțiilor sau pe elementele exterioare ale

material

0,00

0,00

acestora fluorescenta tubulara, la corp de iluminat

neetans sau etanș

manopera:

3.74

44,88

utilaj:

0,00

0,00

transport:

0,00

0,00

48.L 5101029      Tub cu led 36w, l=1200mm

buc          12,84

31,50

404,46

procent

material

manopera         utilaj

transport

total

Total Cheltuieli directe:

356.406,95

106.542,81       27.379,67

191,49

490.520,92

Recapitulatia:

Recap 1 mai 2019 -10+5

Contribuție asiguratorie

2,2500 %

0,00

2.397,21            0,00

0,00

2.397,21

pentru munca (CAM)

Total Inclusiv Cheltuieli directe:

356.406,95

108.940,02

27.379,67

191,49

492.918,14

Cheltuieli indirecte

10,0000%

35.640.69

10.894,00

2.737,97

19,15

49.291,81

Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:

392.047,64

119.834,03

30.117,64

210,64

542.209,95

Profit

5,0000 %

19.602,38

5.991,70

1.505,88

10,53

27.110,50

Total Inclusiv Beneficiu:

411.650,03

125.825,73

31.623,52

221,18

569.320,45


O                              1

TOTAL GENERAL (fara TVA): TVA:

TOTAL GENERAL:


19,00 %


569.320,45

108.170,69

677.491,33


1 euro = 4,76 lei, curs la data de 28.01.2019

OFERTANT,

ASOCIEREA

SC CONEXTRUST SA SI SC PRO,


DRO IWȘIAL SRL

Raport general cu ISDP . www.devize.ro,I e-mail. offioe@intersoft.ro, tel.: 0236 477.007S.C. PRO HIDRO INSTAL S.R.L. BACĂU


Proiect nr 1/2020 PTh. + C.S. + D.E. „înlocuirea ansamblului hidrotehnic existent in camera vanelor de la rezervoarele Barați, Municipiul Bacău, Județul Bacau”

ANTEMĂSURĂTOARE înlocuire instalații hidraulice

Nr.

Simbol

U.M

Cant.

Denumire articol

1

TSA02G1

mc

9

Săpătură manuală în spații lim. sub 1 m cu taluz vertical, nesprijinit h < 1,5 m teren foarte tare 5 m x 1 m x 1,5 m = 9 mc

2

TSD01D1

mc

9

împrăștiere cu lopata a pământului

3

TSD04D1

mc

9

Compactare cu mai de mână a umpluturilor

4

RPSF01A#L

mc

1000

Spălare rezervoare 2x5000 mc

5

M1M05I1

m

17

Demontare conductă Dn 400 mm

6

M1M05JI1

m

140

Demontare conductă Dn 500 mm

7

M1M05K1

m

11

Demontare conductă Dn 400 mm

8

M1M06E1

buc

4

Demontare cot 90° Dn 200 mm

9

M1M06I1

buc

8

Demontare cot 90° Dn 400 mm

10

M1M06J1

buc

8

Demontare cot 90° Dn 500 mm

11

M1M06K1

buc

2

Demontare cot 90° Dn 600 mm

12

M1M07C#

buc

14

Demontare suporți conducte

13

RPCT04B1

mc

0,45

Demontare elemente construcție

14

RPCT09H1

mc

4,6

Spargere parțială cu mijloace mecanice și manuale a elementelor de construcții din b.a.

15

RPCB22A1

mc

5,06

Beton B300 turnat în condiții grele de lucru la consolidări.

16

2100983

mc

5,06

Beton ciment C20/25 (B300)

17

TRA06A10

to

12,14

Transport rutier al betonului - mortarului, cu autobetoniera de 5,5 mc dist. 10 km

18

TRA01A05

to

25,6

Transport rutier al materialelor, semifabricatelor, cu autobasculanta dist 5 km

19

AUT1101

ora

16

Ora pentru automacara cu braț cu zăbrele 4,5-5,8 tf 1 schimb

20

M1J04D1

to

27,7

Instalații hidraulice în camera vanelor și rezervoare

21

YC01

to

27,7

Procurare materiale - instalații hidraulice în

1

camera vanelor și rezervoare

22

M1G27A1

m

75,2

Polizarea cordoanelor de sudură la conducte asamblate pe șantier in vederea protecției anticorozive

23

PJ21B#

to

29

Curățarea cu peria de sârmă

24

IZD05B

to

29

Grunduire conducte în două straturi

25

IZD06B

to

29

Vopsitorii în două straturi

26

RPCG04B1

mc

0,45

Zidărie de cărămidă la umpluturi de goluri in clădiri existente cu grosimea mai mare de 12,5 cm27

RPCJ08D1

mp

3,8

Tencuieli interioare de 2 cm grosime, drișcuite executate la pereți sau stâlpi pe zidărie de cărămidă sau blocuri mici de beton, cu mortar var - ciment marca 100T, pentru șpriț și mortar de var -ciment marca M25-T pentru grund și ipsos var marca 10T, pentru stratul vizibil

28

RPCJ22B1

mp

33

Reparații de tencuieli interioare drișcuite cu adaos de apastop, executate la pereți, cu mortar de ciment marca 100T, având dozare de 600 kg ciment /mc pentru șpriț și 800 kg ciment/mc pentru grund și stratul vizibil, cu adaos de 3% apastop la pereți din beton armat a rezervoarelor , pentru etanșare in cinci straturi.

29

RPCJ49A1

mp

33

Tencuieli exterioare drișcuite pe pereți de zidărie de cărămidă sau beton de 2,5 cm grosime, executate cu mortar de ciment -var marca 50T, pentru șpriț și mortar de var - ciment marca 25T pentru grund și stratul vizibil, în că mp continuu .

30

CL26A1

mp

9,4

Capace tablă striată .

31

CL13C1

to

0,65

Scări, parapete , podește bare și construcții metalice până la înălțimi de 35 m .

31.1

6305646

kg

650

Scară tip vapor

32

EF03A1

buc

1

Tablou electric format panou , având greutatea până la 150 kg

33

YC01

buc

1

Procurare tablou

34

EF09B1

buc

6

Racordarea conductelor din cupru, la borne( aparate, motoare ,tablouri electrice) conducta având secțiunea de 10 sau 16 mmp

35

EF09B1

buc

6

Racordarea conductelor din cupru, la borne( aparate, motoare .tablouri electrice) conducta având secțiunea de 10 sau 16 mmp

35.1

5203360

buc

6

Papuc ștanțat din cupru pentru cond. cupru 5x5,4 mmp

36

EF09A1

buc

64

Racordarea conductelor din cupru, la borne( aparate, motoare .tablouri electrice) conducta având secțiunea până la 10 mmp (exclusiv)

37

EA16C1

buc

8

Doză de derivație, pentru cabluri sau țevi de instalații, montate in mediul normal, tip NBU-PG16 ’

37.1

7318987

buc

8

Doză de derivație, pentru cabluri sau țevi de instalații, montate in mediul normal, tip NBU-PG16 ’

38

EC19A1

buc

24

Presetupă pentru fixarea cablurilor la electromotoare, tablouri sau aparate, având diametrul până la 16 mm

38.1

5217440

buc

24

Presetupă pentru fixarea cablurilor la electromotoare, tablouri sau aparate, având diametrul până la 16 mm

39

EC02A1

m

242

Cablu pentru energie electrică, montat cu scoabe din bachelită, direct pe zid , cablul având conductori cu secțiunea până la 10 mmp, pe dibluri de lemn

40

3064349

m

116

Cablu cupru CYY-F 3x1,5

41

3064350

m

36

Cablu cupru CYY-F 3 x 2,5

42

3064302

m

68

Cablu cupru CYY-F 5 x 4,0

43

3064303

m

18,15

Cablu cupru CYY-F 5x6


44

ED01D1

buc

3

întrerupător manual unipolar, construcție normală sau construcție etanșă în carcasă de bachelită, montat aparent pe dibluri de lemn

44.1

5500720

buc

3

45

ED08E1

buc

17

Priză bipolară , construcție normală sau construcție capsulată în carcasă de bachelită, montat aparent pe dibluri de lemn

45.1

5536145

buc

17

Priză bipolară , construcție etanșă, PT cu contact de protecție 10 A

46

ED08H1

buc

1

Priză tripolară, de 10 sau 25A, cu fișă, în carcasă de bachelită, montat aparent pe dibluri de lemn

46.1

5535995

buc

1

Priză tripolară, de 25 A cu fișă în carcasă de bachelită

47

EE12G1

buc

6

Corp de iluminat, pentru lămpi fluorescente tubulare etanș, montate pe dibluri de material plastic

47.1

1000988

buc

6,18

Corp de iluminat pentru lămpi cu led IP652x1200

48

EE14B1

buc

12

Lampă (bec sau tub) montată în interiorul construcțiilor sau pe elemente exterioare ale acestora fluorescentă tubulară, la corp de iluminat neetanș sau etanș

48.1

5101029

buc

12,84

Tub led 36 w, l=1200mm

CENTRALIZATOR MATERIALE (fitinguri, țevi, etc.) - Poz. 21

NR. CRT

SPECIFICAȚIE

U.M

CANT

GREUTATE

IND. NOMA DEVIZ

P.U.

VALOARE

SPECIFICA

TOTALA

1

Țeava SL 0 219x6

ml

2,00

31,52

63,04

M1J04D

191,05

382,10

2

Țeava SL 0 406,40 x 7,1

ml

24,00

70,26

1.686,24

M1J04D

348,87

8.372,88

3

Țeava SL 0 509 x 7,92

ml

120,00

97,91

11.749,20

M1J04D

492,73

59.127,60

4

Țeava SL 0 609,60x10,31

ml

12,00

152,39

1.828,68

M1J04D

739,10

8.869,20

5

Cot 90°, R = 1,5 Dn, Dn200

bc

4,00

15,10

60,40

M1J04D

187,00

748,00

6

Cot 90°, R = 1,5 Dn, Dn400

bc

8,00

85,20

681,60

M1J04D

1.089,00

8.712,00

7

Cot 90°, R= 1,5 Dn, Dn500

bc

6,00

132,40

794,40

M1J04D

1.639,00

9.834,00

8

Cot 90°, R= 1,5 Dn, Dn600

bc

2,00

164,80

329,60

M1J04D

2.090,00

4.180,00

9

Teu egal Dn400

bc

2,00

170,50

341,00

M1J04D

1.430,00

2.860,00

10

Teu egal Dn 600

bc

3,00

258,30

774,90

M1J04D

3.245,00

9.735,00

11

Reducție excentrica 600 x 500

bc

2,00

74,50

149,00

M1J04D

1.199,00

2.398,00

12

RSP cauciucat Pn 10 Dn 200

bc

2,00

62,00

124,00

M1J04D

1.067,00

2.134,00

13

RSP cauciucat Pn 10 Dn 400

bc

2,00

298,00

596,00

M1J04D

7.243,50

14.487,00

V 4

RSP cauciucat Pn 10 Dn 500

bc

2,00

458,00

916,00

M1J04D

10.972,50

21.945,00

15

RSP cauciucat Pn 10 Dn 600

bc

2,00

670,00

1.340,00

M1J04D

14.971,00

29.942,00

16

RSP dublu ex. cu act AUMA Pn 10 Dn600

bc

1,00

708,00

708,00

M1J04D

30.057,50

30.057,50

17

Rob, Aut, aerisire Pn 10 Dn 100

bc

2,00

19,50

39,00

M1J04D

1.275,00

2.550,00

18

Sorb Pn10Dn400

bc

2,00

124,50

249,00

M1J04D

1.018,50

2.037,00

19

Compens. montaj Pn 10 Dn 200

bc

2,00

49,00

98,00

M1J04D

1.595,00

3.190,00

20

Compens. montaj Pn 10 Dn 400

bc

2,00

125,00

250,00

M1J04D

3.355,00

6.710,00

21

Compens. montaj Pn 10 Dn 500

bc

2,00

162,00

324,00

M1J04D

5.170,00

10.340,00

22

Compens. montaj Pn 10 Dn 600

bc

3,00

205,00

615,00

M1J04D

6.050,00

18.150,00

23

FlansagatPn 10 Dn 100

bc

2,00

4,54

9,08

M1J04D

269,00

538,00

24

FlansagatPn10Dn200

bc

4,00

11,30

45,20

M1J04D

609,10

2.436,40

25

FlansagatPn 10 Dn 400

bc

6,00

30,40

182,40

M1J04D

1.110,45

6.662,70

26

FlansagatPn 10 Dn 500

bc

4,00

39,30

157,20

M1J04D

1.532,20

6.128,80

27

FlansagatPn 10 Dn 600

bc

12,00

42,40

508,80

M1J04D

1.672,00

20.064,00

28

Șurub M 16x80

bc

16,00

0,16

2,56

M1J04D

4,76

76,16

29

Șurub M 20 x 80

bc

32,00

0,26

8,32

M1J04D

7,54

241,28

30

Șurub M 24x100

bc

176,00

0,46

80,96

M1J04D

17,95

3.159,20

1

Șurub M 27 x 120

bc

240,00

0,69

165,60

M1J04D

19,64

4.713,60

32

Piulițe M16

bc

32,00

0,03

0,96

M1J04D

0,60

19,20

33

Piulițe M20

bc

64,00

0,06

3,84

M1J04D

1,15

73,60

34

Piulițe M24

bc

352,00

0,10

35,20

M1J04D

2,45

862,40

35

Piulițe M27

bc

480,00

0,15

72,00

M1J04D

3,85

1.848,00

36

Piese trecere preset. Dn 400

bc

6,00

45,30

271,80

M1J04D

479,80

2.878,80

37

Piese trecere preset. Dn 500

bc

2,00

53,56

107,12

M1J04D

592,55

1.185,10

38

Piese trecere preset. Dn 600

bc

5,00

54,20

271,00

M1J04D

596,64

2.983,20

39

Suport conducta

bc

15,00

88,00

1.320,00

M1J04D

642,12

9.631,81

40

Pâlnii, confecții diverse

kg

746,64

1,00

746,64

M1J04D

8,00

5.973,12

27.705,74

326.236,65
S.C. PRO HIDRO INSTAL S.R.L. BACĂU


Proiect nr 1/2020 PTh. + C.S. + D.E. „înlocuirea ansamblului hidrotehnic existent in camera vanelor de la rezervoarele Barați, Municipiul Bacău, Județul Bacau”
Centralizator materiale - Poz 21

Nr.

Simbol

U.M

Cant.

Denumire articol

Greutate

unitară

totala

1

M1J04D1

ml

2

Țeava SL 0219x6 mm

31,52

63,04

2

M1J04D1

ml

24

Țeava SL 0406,4x7,1 mm

70,26

1686,24

3

M1J04D1

ml

120

Țeava SL 0509x7,92 mm

97,91

11.749,20

4

M1J04D1

ml

12

Țeava SL 0609,60x10,31 mm

152,39

1828,68

5

M1J04D1

buc

4

Cot 90°, R= 1,5 Dn 200 mm

15,10

60,40

6

M1J04D1

buc

8

Cot 90°, R= 1,5 Dn 400 mm

85,20

681,60

7

M1J04D1

buc

6

Cot 90°, R= 1,5 Dn 500 mm

132,40

794,4

8

M1J04D1

buc

2

Cot 90°, R= 1,5 Dn 600 mm

164,8

329,60

9

M1J04D1

buc

2

Teu egal Dn 400 mm

170,50

341,00

10

M1J04D1

buc

3

Teu egal Dn 600 mm

258,30

774,90

11

M1J04D1

buc

2

Reducție excentrică Dn 600/500 mm

74,50

149,00

12

M1J04D1

buc

2

RSP cauciucat Pn 10 Dn 200 mm

62,00

124,00

13

M1J04D1

buc

2

RSP cauciucat Pn 10 Dn 400 mm

298,00

596,00

14

M1J04D1

buc

2

RSP cauciucat Pn 10 Dn 500 mm

458,00

916,00

15

M1J04D1

buc

2

RSP cauciucat Pn 10 Dn 600 mm

670,00

1340,00

16

M1J04D1

buc

1

RCF dublu ex. cu act. AUMA Pn 10 Dn 600 mm

350,00

350,00

17

M1J04D1

buc

2

Rob. Aut. aerisire Pn 10 Dn 100

19,50

39,00

18

M1J04D1

buc

2

Sorb Pn 10Dn 400 mm

124,50

249,00

19

M1J04D1

buc

2

Compens, de montaj Pn 10 Dn 200

49,00

98,00

20

M1J04D1

buc

2

Compens. de montaj Pn 10 Dn 400

125,00

250,00

21

M1J04D1

buc

2

Compens. de montaj Pn 10 Dn 500

162,00

324,00

22

M1J04D1

buc

3

Compens. de montaj Pn 10 Dn 600

205,00

615,00

23

M1J04D1

buc

2

Flanșă cu gat Pn 10 Dn 100

4,54

9,08

24

M1J04D1

buc

4

Flanșă cu gat Pn 10 Dn 200

11,30

45,20

25

M1J04D1

buc

6

Flanșă cu gat Pn 10 Dn 400

30,40

182,40

26

M1J04D1

buc

4

Flanșă cu gat Pn 10 Dn 500

39,30

157,20

27

M1J04D1

buc

12

Flanșă cu gat Pn 10 Dn 600

42,40

508,80

28

M1J04D1

buc

16

Șurub ,M16x80 mm

0,16

2,56

29

M1J04D1

buc

32

Șurub .M20x80 mm

0,26

8,32

30

M1J04D1

buc

176

Șurub .M24x100 mm

0,46

80,96

31

M1J04D1

buc

240

Șurub ,M27x120 mm

0,69

165,60

32

M1J04D1

buc

32

Piulițe M16

0,03

0,96

33

M1J04D1

buc

64

Piulițe M20

0,06

3,84

34

M1J04D1

buc

352

Piulițe M24

_______ 1

0,10

35,20

35

M1J04D1

buc

480

Piulițe M27

0,15

72,00

36

M1J04D1

buc

6

Piese de trecere preset. Dn 400

36,35

218,10

37

M1J04D1

buc

2

Piese de trecere preset. Dn 500

44,89

89,78

38

M1J04D1

buc

5

Piese de trecere preset. Dn 600

45,20

226,00

39

M1J04D1

buc

15

Suporți conducte

88,00

1320,00

40

M1J04D1

kg

746.64

Pâlnii, confecții diverse

-

746,64

27705,42

VERIFICATOR/ EXPERT REVIZIE

NUME

SEMNĂTURĂ

CERINȚA

REFERAT / EXPERTIZA NR. / DATA

ESX-     S.C. PRO HIDRO INSTAL S.R.L.

J™lf           BACAU

J 04/1502/ 2005

Titlu proiect:

Lucrări de înlocuire a ansamblului hidraulic din camera vanelor de la rezervoarele Barați, Municipiul Bacau, Județul Bacau

Beneficiar: SC COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU

PROIECT:

1/2020 FAZA: Pth+CS+DE

NUMELE

Qra

SCARA:

1 :5.000

TITLUL PLANȘEI

PLAN DE ÎNCADRARE IN ZONA

PLANȘA:

HO

PROIECTAT

ING. ALEXANDRU BONTAS

z\

DESENAT

ING. ALEXANDRU BONTAS

VERIFICAT

SING. ILIE BONTAS

DATA: 1/2020

ȘEF PROIECT

SING. ILIE BONTAS

DIRECTOR

SING. ILIE BONTAS
0 De

Poz.1

Poz.2

Poz.3

0 D1

0D2

cn

Zj

Masa pentru M

0D2

0D3

Ol O)

Masa

0D4

0 D5

07

O)

CM —J

Masa

120

150

180

200

250

300

mm

kg

mm

kg

kg

405.4

440

430

5

1366

10.79

12.41

14.02

15.10

17.80

20.50

443

590

6

5.61

427

411

8

1316

1.01

508

545

535

5

1696

13.39

15.40

17.41

18.75

22 10

25.44

548

690

6

6.50

532

516

1645

1.26

609

645

635

5

2010

15.87

18.25

20.63

22.22

26.19

30.15

648

800

8

10.78

632

615

1959j

1.500 De

I 1

I2

I 3

I4

Masa totala

pentru m

pentru m

120

150

180

200

250

300

120

150

180

200

250

300

120

150

180

200

250

300

120

150

150

200

250

300

mm

kg

406

200

230

260

280

330

380

50

60

70

80

78

108

128

148

188

238

17.41

19.03

20.66

21.72

24.42

27.12

508

200

230

260

2B0

330

380

60

60

70

80

68

98

118

138

178

228

21,1!

23 ie

25.17

26.5'

29.85

33.20

609

200

230

260

280

330

380

60

60

70

80

68

98

118

138

178

228

28 15

30 5!

32 91

34.50

38 47

42.44NOTA

 • - Etansarea (poz.5) se va realiza cu una din următoarele variante :

 • - varianta I - celochit - STAS 661 - 71

 • - varianta II - alutchit - NI 7397 - 73 (produs de CIPA - Rimnicu - Vilcea)

 • - Pentru dimensiuni se vor consulta planșa H45

Etansare

1

Vezi nota

--F

-

4

Garnitura etansare

1

Fringhie gudronata

3

Inel

1

OL 37.2

2

Flansa rigidizare

1

OL 37.2

1

Piesa inzidita

1

OL 312

Poz.

Denumire

Nr. desen sau nr. standard

Buc.

Material

Observații

Masa neta kg. / buc.CERINȚA
S.C. PRO HIDRO INSTAL S.R.L. BACAU

J 04/1502/2005


Titlu proiect:

inlociurea ansamblului hidrotehnic existent în cmera vanelor de la rezervoarele de la Barați municipiul Bacău, Județul Bacau

Beneficiar: S.C. Compania Regională de apă Bacău S.A.


PROIECT: 1/2020 FAZA: PTh+CS+DE.


PROIECTAT DESENAT VERIFICAT ȘEF PROIECT DIRECTOR01 /2020


TITLUL PLANȘEI

DETALIU PIESA DE TRECERE TIPA


PLANȘA:


H5
LO

<c

Q

Q

O

Q


Conducta


VER/F/CATOR/

EXPERT REVIZIE

NUME

SEMNĂTURĂ

CERINȚA        REFERAT 1 EXPERTIZA NR.IDA TA

EjiL.    s.c. pro HIDRO INSTAL S.R.L.

BACAU

J 04/1502/2005    .

Titlu proiect:

Inlociurea ansamblului hidrotehnic existent în cmera vanelor de la rezervoarele de la Barați municipiul Bacău, Județul Bacau

Beneficiar: S.C. Compania Regională de apă Bacău S.A.

PROIECT: 1/2020 FAZA: PTh+CS+DE.

HUMELE

SEMNATjURA

SCARA:

TITLUL PLANȘEI

DETALIU PIESA DE TRECERE TIPA

PLANȘA:

H6

PROIECTAT

ING. ALEXANDRU BONTAS

DESENAT

INC. ALEXANDRU BONTAS

VERIFICAT

SING. ILIE BONTAS

z7% !

DATA: 01 /2020

SEF PROIECT

SING. ILIE BONTAS

DIRECTOR

SING. ILIE BONTAS

b f / Lr
<D Q Q

Poz.1

Poz.2

Poz.3

0 D1

CM

Q Q

V

_J

Masa pentru M

0D3

0D4

CM CD

Masa

0D5

0 D6

CO CD

CM —I

Masa

120

150

180

200

250

300

mm

kg

mm

kg

kg

405.4

450

440

5

12.07

13.71

15.36

15.45

19.20

21.94

600

452

5

4.83

435

421

7

1343

7.90

508

555

545

5

14.91

16.95

18.98

20.34

23.72

27.11

710

557

5

6 00

540

526

1673

9.83

609 5

655

645

5

18.02

20.34

22.82

24 43

28 44

32 44

850

657

6

10 76

640

625

1987

12.80

0 De

11

I 3

I4

Masa totala

pentru m

I2

pentru m

120

150

180

200

250

300

120

150

180

200

250

300

120

150

180

200

250

300

120

150

180

200

250

300

mm

kg

405.4

220

250

280

300

350

400

105

100

160

230

110

118

138

158

198

248

26 48

28 12

29 77

30.86

33.61

36.35

507

220

250

280

300

350

400

105

100

160

230

110

116

138

158

198

248

32 29

34 73

36 76

38 12

41 50

44.89

609 5

225

255

285

305

355

405

115

90

150

220

120

108

128

148

188

238

30 78

33 25

35 59

37.19

41 20

45.20


NOTA

 • - Etansarea (poz.5) se va realiza cu una din următoarele variante :

 • - varianta I - celochit - STAS 661 - 71

 • - varianta II - alutchit - NI 7397 - 73 (produs de CIPA - Rimnicu - Vilcea)

 • - Pentru dimensiuni se vor consulta planșa H6
7

Ureche II

12

-

6

Ureche I

12

5

Etansare

1

Vezi nota

4

Garnitura etansare

1

Fringhie gudronata

3

Inel

1

OL 37.2

2

Flansa rigidizare

1

OL 37.2

1

Piesa Inzidita

1

OL 37.2

Poz.

Denumire

Nr. desen sau

nr. standard

Buc.

Material

Observații

Masa neta kg. / buc.
VERIFICATORI EXPERT REVIZIE

NUME

SEMNĂTURĂ

CERINȚA        REFERAT 1 EXPERTIZA NR.IDATA

țjjjbl     S.c. PRO HIDRO INSTAL S.R.L.

BACAU

J 04/1502/2005

Titlu proiect:

Inlociurea ansamblului hidrotehnic existent în cmera vanelor de la rezervoarele de la Barați municipiul Bacău, Județul Bacau

Beneficiar: S.C. Compania Regională de apă Bacău S.A.

PROIECT: 1/2020 FAZA: PTh+CS+DE.

NUMELE

SCARA:

TITLUL PLANȘEI

DETALIU PIESA DE TRECERE TIPA

PLANȘA:

H7

PROIECTAT

ING. ALEXANDRU BONTAS

DESENAT

ING. ALEXANDRU BONTAS

VERIFICAT

SING. IUE BONTAS

DATA:

01 / 2020

SEF PROIECT

SING. IUE BONTAS

HM

DIRECTOR

SING. IUE BONTAS