HOTĂRÂREA NR. 5 DIN 31.01.2020

privind aprobarea modificării tarifelor operatorului S.C. ECO SUD S.A. și aprobarea Actului Adițional nr. 2 la Contractul 1078/1087/16.04.2018

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 31.01.2020, potrivit art. 133( 1) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ,

Având în vedere:

-Adresa transmisa pe mail de către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău și înregistrată la Primăria Municipiului Bacău sub nr. 17363/23.01.2020 referitoare la eroarea materială strecurată la tariful pentru activitatea de preluare deșeuri în vederea transferului;

-Adresa nr. 354/22.01.2020 a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare, Bacău, înregistrată la Primăria Municipiului Bacău sub nr. 17284/23.01.2020, însoțită de adresele SC Eco Sud SA cu nr. 3114/30.10.2019, nr. 3567/27.11.2019 și nr. 166/17.01.2020 către ADIS Bacău și înregistrate la sediul acesteia cu nr. 3868/31.10.2019, nr. 4198/27.11.2019, respectiv 295/20.01.2020; -Referatul nr. 571/23.01.2020 al Compartimentului Unitatea Municipală pentru Monitorizare pentru inițierea unui proiect de hotărâre privind aprobarea modificării tarifelor operatorului S.C. ECO SUD S.A. și aprobarea Actului Adițional nr. 2 la Contractul 1078/1087/16.04.2018;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr. 573/ 23.01.2020;

-Raportul Direcției Juridice și Administrație Locală înregistrat cu nr. 668/1/28.01.2020;

-Raportul comun al Direcției Economice și al Unității Municipale pentru Monitorizare înregistrat cu nr.668 /2/28.01.2020 ;

-Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 24/29.01.2020 al Comisiei de specialitate nr. 1, nr. 25/30.01.2020 al Comisiei de specialitate nr. 2, nr. 26/30.01.2020 al Comisiei de specialitate nr.3, nr. 27/30.01.2020 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr. 28/29.01.2020 al Comisiei de specialitate nr. 5;

-Dispozițiile art.8 alin.(3) lit.dA2 și ale art.43, alin.(4) și (5) din Legea nr.51 din 8 martie 2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-Dispozițiile art.6 alin.(l) lit.T', ale art.26, alin.(5) și (7) și ale art.27, alin.(2) din Legea nr.101 din 25 aprilie 2006 a serviciului de salubrizare a localităților, cu modificările si completările ulterioare;

-Prevederile Anexei 5 ale Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.74/2018 pentru modificarea si completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, a Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor si a deșeurilor de ambalaje si a Ordonanței de urgenta a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu;

-Dispozițiile art. 9, alin. (1), lit. ”c” și ale Anexei nr.2 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 196/ 2005 privind Fondul pentru Mediu, cu modificările și completările ulterioare;

-Prevederile Ordinului Președintelui Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice nr. 109/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activitățile specifice serviciului de salubrizare a localităților; -Prevederile HCL nr. 463 din 28.12.2017 privind aprobarea atribuirii și încheierii contractului de delegare prin concesionare a gestiunii serviciului de operare a instalațiilor de deșeuri în Județul Bacău, modificată prin HCL nr. 55 din 6.02.2018;

-Dispozițiile art.l alin.(l) pct. Modificare legislativă, lit.’‘b”, art.8 pct.2, art.9 alin.(l) lit.”j” și alin.(2) art. 13 pct.2, art.29 din Contractul de delegare prin concesiune a gestiunii serviciului de operare a instalațiilor de deșeuri în Județul Bacău nr. 1078/1087 din 16.04.2018, modificat prin Actul Adițional nr. 1;

- Dispozițiile art.5. alin.(l) lit.”f' și art. 17 alin.(2) lit.”g” din Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău aprobat prin HCL nr. 176/2009 privind aprobarea participării Municipiului Bacău, în calitate de membru fondator la înființarea “Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacau” și a Statutului “Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău”, cu modificările ulterioare;

- Dispozițiile art. 140 alin.(l) și alin.(3), ale art. 154 alin.(l), ale art. 196 alin.(l) lit.”a”, ale art. 197 alin.(l) și ale art. 243 alin.(l) lit.”a” și lit. ”b” din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ.

în baza dispozițiilor art. 129 alin.(2) lit.”d” și ale alin.(7) lit.”n” și art. 139 alin. 3 lit. „a” și alin. 6 din OUG 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă, începând cu data intrării în vigoare a Actului Adițional nr. 2 la Contractul nr. 1078/1087/16.04.2018, modificarea și aplicarea de către ECO SUD S.A. a următoarelor tarife, conform Fișelor de Fundamentare din Anexa 1, parte integrantă din prezenta hotărâre: -208,46 lei/tonă pentru Preluarea deșeurilor în vederea transferului;

-347,46 lei/tonă pentru Preluarea deșeurilor reciclabile în vederea sortării;

-0,01 lei/tonă pentru Preluarea deșeurilor biodegradabile în vederea compostării;

-150,03 lei/tonă pentru Preluarea deșeurilor în vederea depozitării;

-121,85 lei/tonă pentru Preluarea deșeurilor voluminoase și a deșeurilor menajere periculoase;

-81 lei/tonă pentru Preluarea deșeurilor din construcții și demolări;

Tarifele menționate mai sus au incluse contribuția pentru economia circulară de 80 lei/ tonă aferentă anului 2020 și nu conțin T.V.A.

Art. 2.(1) Se aprobă Actul Adițional nr. 2 la Contractul 1078/1087/16.04.2018, conform Anexei 2, parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Se acordă mandat Președintelui Asociației, Sorin Brașoveanu, să semneze în numele și pentru Municipiului Bacău Actul Adițional nr. 2, conform Anexei 2.

Art. 3. Se mandatează reprezentantul Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău - ADIS, să voteze în ședința AGA ADIS conform art.l și art. 2 alin. (1) din prezenta hotărâre.

Art. 4. Primarul Municipiului Bacău prin reprezentantul Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 5. Primarul Municipiului Bacău prin reprezentantul Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 6. Prezenta hotărâre va fî comunicată persoanelor nominalizate la art.2 alin. (2) și la art.3, Direcției Economice, Direcției Salubrizare Agrement Parcuri, Compartimentului Unitatea Municipală pentru Monitorizare și Asociației de Dezoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău.

Art. 7. Prin grija Secretarului General al Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE f SECRETARUL GENERAL AL MUN. BACĂU NICOLAE -/DVIDIU POPOVICI

ROMANIA

ANEXA NR. 1

LA HOTĂRÂREA NR. 5" DIN 31.01.2020


JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU

FIȘE DE FUNDAMENTARE TARIFE


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE r SECRETARUL GENERAL AL MUN. BACĂU NICOLAE -/OVIDIU POPOVICI

Compartiment Unitatea Municipală pentru Monitorizare

Isabela PINTILIE

Fisa de fundamentare a tarifului pentru preluarea deșeurilor voluminoase sl a deșeurilor menajere periculoase

fntxnttta conform Aneui 2 la Ordinat 109/200?                                  ______________________________________________ ________ MODIFICARE


Propus


Actual

Act

Nr. cri

Specificație

Total

Unitar tei/to

Total Iri/eu

Tuta! creșteri

Unitar lei/to

1

Ckehxiril maieririe din cort:

9.WJ.25

13.63

3.073.72

■6,37153

43.93

t.l.

Combustibil »i hibrffianti

850.96

Î.I7

195.68

-655.28

2.79

1.2.

Energie electrica

3.61

0.00

15.76

12.15

0J2

1.3

Alimentare cu apa

586.13

0.80

278.50

-307.63

356

1.4

Materii prime si materiale consumabile

44,78

0.06

5.07

-39.71

0.07

1.5

Întreținerea utiUjdct si a autovehiculelor

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.0

Reparații

0.00

0.00

ooo

0.00

0.00

1.7

EchipsxncfiU. dc lucru si ptutu-lie muncii

265.79

0.36

433 W

157 71

602

1.8

Chdwielt cu proiecția mediului

500.00

0.68

0.00

-500.00

0.00

1.9

Âiteservicti executate de tem

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.1!)

Alte cheltuieli materiale

314.01

0.43

24.23

-289.78

0.34

Ml

Amortizarea investițiilor proprii

7,385.96

10.12

2,136.48

-5,249.48

30.42

1.12

Redeveni»

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2

Chritairii cu munca vie, din care;

73/937.14

193.95

4,116.00

•71,771.14

53.60

2.1

Cesturi totale de pemonal (inclusiv contribuțiile salariatului si ale aoixajitiorukii in conformitate cu cariatele legale, costuri de management)

75,887.14

10355

4,116.00

•71,771.14

58.60

2.2

Costuri cu instruirea personalului

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3

Taxe licențe, certificări si aatnrizarif sa vor prezenta detailat pentru fiecare certtfican/eemficarriaMorizare)

0.00

0.09

0.00

OM

OM

4

Cheltuirii cu închirierea uftlajaior

0.00

0.99

0.00

OM

OM

i

Fond pentru ineeidarte depautriwi si urmărirea acestuia postinchUert

0.00

0.99

0.00

-

0.00

9.00

6

Alta cheltuirii

0.00

0.09

000

0.00

3.09

K

Cheltuieli de exploatare (l+2+3+4t5+6+7)

85,«839

117.59

7,194.72

■ 73,643.67

102-43

B

Cheltuirii ftnaodart

0.00

0.00

0.00

0.00

OM

I

Cheltuirii totale (A+B)

85,83839

îî 7.59

7,194.72

•73,643.67

102.43

11

Profit

858.38

l.tt

71.95

-736*4

1.02

m

Cota de dezvoltare

0.00

9.M

0.63

OM

0.00

rv

Venituri obținute din activitatea de talubrUare (l-rlMII)

84<59<£77

113.76

7,266.66

•19,436.11

(03.45

V

Cantitate pro<ramata(ttwe)

730.00

7024

Vlî

Tarif |T0|, exclusiv TVA (V: VI) (Iri'wn*)

113. 76

193.45

EAct

an se poate aplka parametru, este aegatlv

At« (KAct +     x r) i {VT}

(tel / tona)

Tarif propas

T|-T»+At firi/tona}

Contriback ecosornle circular*

5JW7.00

6.98

1.292-41

19.40

18.40

Tarif propus (iocturiv contribuție economica circulara)

125.74

121.85

121.85

12135

Tarif final propus

121.85

‘Fundamentarea prezentata tnal sus nu cuprinde componenta legata de recuperarea pierderilor suportate de EcoSud. pierderi pentru ai căror «icul porțile au convenit, in cadrul Întâlnirilor avute, efectuarea cu respectarea dlspoiltlitor legale incidente a urmi expertize financiar-contabile sau contabile, după caz. Aceasta expertiza va analiza aiat pierderea Eca Sud expusa deja prin Cererea nr. 3114/30.10.2019, cat sl cea ulterioara formulării cererii menționate, pana la data soluționării cererii de modificare a tarifelor cu aceasta componenta.

ECO SUD SulFisa de fundamentare a tarifului pentru preluarea deșeurilor din construcții si demolări In vederea sortării si tratării

întocmiră conform Anerrtt 2 la Ordinul 109/2007

MODIFICARE

1

Actual

Propus                   |

ZVt

Nr. ert

Specificare

Total leV an

Unitar ki/to

Tatei ki/an

Total creșteri

Unitar ki/to

/

Cheftuiefi materiale din care:

491J 17.35

3012

357,29202

-123,924.53

24.39

l.L

Combustibil si lubrifianri

202,204.3!

12,65

136,211.95

•65,99236

930

1.2.

Energic electrica

283.23

0.02

475.46

19223

0.03

13

Ahmentere cu ape

5,038.10

0.32

698.74

4339.36

0.05

1.4

Materii |<rune si materiale consumabile

5,053.12

032

4303-40

-749.72

0.29

1.5

întreținerea utilajelor si a autovehicule k>i

39,843.16

2.49

29392.91

40,550-25

2.00

1.6

Reparații

28,490.78

1.78

12376.65

46,114.13

0.84

1.7

Echipamente de lucru si prouxtitt muncii

747.25

0.05

846.00

98.75

0.06

1,8

Chdtuioli cu proiecția madjului

2,596. RO

fl 16

0.00

-2,596.80

0.00

1..9

.Alte servicii executate de terti

5,006.37

0.31

3,035.70

-1,970.67

0.21

1.10

Alte cheltuieli materiale

52,31543

327

49,042.89

3372.24

335

1.11

Amortizarea investirilor proprii

31306.91

1.96

11,127.9!

-20,179.00

0.76

1.12

Rcdevetrta

108,332.40

6.78

109,881.4!

1,549.0!

7.50

2

CSr&ukri eu muaca vk, dzn caret

14.530.43

0.91

30.14769

15,617.26

2.06

2,1

Costuri totale de personal (inclusiv contribuțiile salariatului si ale angajatorului iu conformitate cu cerințele legate, costuri de management)

14,530.43

0.91

30,147.69

15,617.26

2.06

2.2

Costuri cu instruirea personalului

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3

laxe licențe, certificări fi autorizării se »arprezenta detaliat pentru fiecare cerdficere/certificare/aMorizanr)

8,968,83

0,56

0,00

-8.96W

0.00

4

Cheltuirii cu inchlrierta uttiajriar

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5

Fond pentru închiderea depozitului si urmărirea acestuia postinchidcre

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

6

Alte chriarieii

X%300.7î

14J0

402,722.97

-639,223.75

-27.49

A

ChcftvieU de exploatare (1+2+3H+5+6+7)

74133739

4639

45,282.26

-756,499^5

4.04

R

Chakuleli financiare

39.0OT.OO

188

30,000.00

0.00

24)5

1

CbeltuWI totale (A+B)

777394.04

48.67

14.717.74

-762.87639

1.00

II

Frofit

77,759.40

4.87

0.00

-77.759.40

0.00

ni

Cota de dezvoltare

--M0

03)0

0.00

0.00

0.00

IV

Venituri obținute din activitatea de salubrizare (11 11*111)

855353.44

53.53

14.717.74

1.00

V

Cajitirste programxtc(toDa)

15,978.26

14.6S2.17

VI

Tarif {TOj, exciMiv TVA tIVtV 1 (ki/toui)

5333

14)0

SAci

-762J7630

Al«(SAct + EAct x rpjVf] (Ici/tona)

au te poate «.pile* parametru, aste negativ

Tarif propus Tj“Te + At llri/tonaj

Contribuție economie circulara

397^30,00

24.90

1372,173.91

80.00

80410

Tarif propus (iatlosiv contribuție economica circular»)

78.43

81.00

81.00

Tarif final pro pa» (LRI/TG)

81.00

„—____________________________—. ——

'Fundamentarea prezentata mai sus nu cuprinde componenta legata de recuperarea pierderilor suportate de Eco Sud, pierderi pentru al căror calcul partite au convenit. In cadrul întâlnirilor avute, efectuarea cu respectarea dispozițiilor legale Incidente a unei expertize rinanciar-contablie sau contabile, după caz. Aceasta expertiza va analiza atat pierderea EcoSud expusa deja prin Cererea nf. 3114/30.10.2019, cat si cea ulterioara formulării cererii menționate, pana la data soluționării careril de modificare a tarifelor cu aceasta componenta.Actual " I                      Propt»

â«

Nr. j . crt :

Specificație

Total Idriu»

Unitar iel/to

Total feOan

Total creșteri

Unitar tei/to

CMtuMi martrioLt din care:

3.711 ,865.23

18.W

MWXSfcll

! 379^689.99

37.84

l.L

Uombustibil fi luhrifUmi

510,128.51

3 85

807.812.22

297,683.7)

6.00

IJ.

Energic electrica

1T7.7IO.14

1.34

459^93.30

282,283.16

3.42

h.3

Alimentate cu apa

9.281.25

0.07

14.860.98

5X79.73

0.U

1.4

Materii prime si materiale eotuumabile

272,784.12

2.06

357.709.79

84,925.66

2.66

1.5

întreținerea utilajelor » a autovehiculelor

81.949.58

O.62

139,194.78

57245.20

1.03

IX

Rrtpuraril

89,833-81

0.68

î 52,586.47

62,752.66

1.13

1.7

Echipamente de lucra si protecția muncii

6,704.65

0.05

1439124

7,686X9

(Ml

1.8

Cheltuieli cu protecția mediului

47,689.64

0.36

82,99835

35308.7)

0.62

19

Alte servicii cincuUlc tic toii

I67324.il

1.26

545,537.87

378,213.76

4.05

1.10

Alte cheltuieli materiale

38,737.91

0.29

61,902.70

W

0.46

j.n

Amortizarea in vet ti iii lot proprii

182,055X2

1.37

295,159.23

113,1 04 -21

2.19

1.12

Redeveni*

2.127.666X0

16.05

2,159,407.80

31,741.80

16.05

2

CAa/hrfdli cu munca vie, din oare:

478.440.17

3X1

1,612X99X3

1.133X59X6

11.98

2.1

Costuri totale dc personal (inclusiv contribuțiile w Lari a iubii s ale angajatorului in conformitate cv cerințele legale, cori un de management)

476,703.86

3.60

1,609,665.77

1,132X61X1

11.96

2.2

Costuri w mtrwrea penonaluUri

1.73630

0.01

2,733.76

997.4$

0.02

3

Taxe derute, certificări el autorizări/ te vor prezenta detaliat pentru fiecare txrtifiatre/cenlfican/atuaritare)

96,15163

0X8

16S7XM6

175X74.73

1.97

4

Cieltiutli eu închirierea utilajelor

60.WXQ

0.45

56X53-95

6,655.95

<1X0

s

fond pentru închiderea depozitului îi urmărire» acestuia pAftînchidere

1,137,874.62

«38

1,246,057.04

108,1 «2.42

9X6

4

Alte eMtirieli

2Î.782J6

0.Z2

52X48.02

23X65X6

0X9

Â

Cheltuieli «te uptoatare (1+2EÎ+4+5+6+7)

5X07J.21.W

41X4

«L33S.M9.12

2X27XMU1

61,94

B

CbeituieU flpanclare

2062594»

1X6

206X56X0

0A0

1X3

J

Cheltuieli tataie (A+Bț

8,713371X0

4349

8541X99.12

2X273M.11

63.47

2427,92831

Al “ (XAct * XAct ir)/ fVT) (lei/ (ana)

23.12

Tarif propus (1)

T)“T| + M [Iți l tonal, «tal puțin arta de dezvoltare

6631

îF~

Profit

571337.10

4JI

«54,129.91

6-35 j

in

Cota de dezvoltare

514,161.45

51436145

3X2

3.82

IV

Venituri obținute din «etiviutea de salubrizare (t+U+UD

6,798X69X5

SlJft

9.9WXW.47

73.64

V

Cantitate programa tastau»)

132X8336

134X63.40

VI

Tarif (TO), excluaiv TVA <TV:V) IfciĂanll

51. a

73.M

7043

Coatribntie economie circulara

3X77,49733

30.00

10,765,071X2

80.00

«0.00

Tarif propui (intiuriv conrrlbuik economica circulara)

8138

153X4

130.03

153.64

Tariful calculat cnnform formalei prezentate In Ordinul 11)9/2987 ȚI-TQ + Jt tete l iO. Oî lel'ta

*rH ftoai (LX VTO)                                                                     150.03

’Fundartientarea prezentata mai fus nu cuprinde component» («gata de recuperare» pierderilor suportate de Eco Sud. pierderi pentru eî căror calcul parttle au convenit In cadrul întâlnirilor avute, efectuarea cu respectarea dispozițiilor Ireale incidente a uneJ expertize flnanciar-conuMe wu contabile, după cai. Aceasta expertiza va anaiita atât pierderea Eco Sud expusa deja prin Cererea «r, 3114/30-10.2019, cat sl «a ulterioara formulării cererii menționate, pana la data soluționării cererii de modificare a tarifelor cu aceasta componenta.

Fisa de fundamentare a tarifului pentru preluarea deșeurilor bîodegradabile in vederea compostării

MODIFICARE


Inntciaho ecrftrm mierii ? ia Orxljtu! 109f2tK>7

Aciuai                             Propus

Au

Xr. ert

Specificație

Total Id/an

Hotar kf/w

Total leVan

Tanti creșteri

Utritar Iri/to

7

Cheltuieli materiale din cart:

932,683.27

77.46

197,174.67

-735,588.59

175.16

l.l.

Combustibil ai hibrifianti

l fi 1,878.86

15.10

l i.928.07

-169,950.79

10.60

1.2.

Energic electrica

20,762.73

1.72

6,053.43

•14,709.30

5.38

1.3

Alimentare cu apa

7,024.12

0.58

987,63

-6,036.49

0.88

1.4

Materii prime si materiale consumabile

31.963.05

2.65

4.147.06

-27,817.99

3.68

1.5

întreținerea utiltuelor si a autovehiculelor

*3X503253

7.68

7,832.22

•84,67631

6.96

L6

Reparații

225,118.16

18.70

17.304.58

-207.813.58

1537

l 7

Ediinwwtc da lu®M « orotKto ffiffîțit

5.270.99

0.44

0.41

726.00

-4,544.99

0.64

1o

C.helHik'lt cu protecția mediului

4.94858

3,160.00

-i.7ita.5ii

2.8 f

1.9

Alte servicii executate tic teii

170.059.83

14.12

6,787.98

-163,271.85

6 03

1.10

Alte cheltuieli materiale

46.79232

3.89

1,722.68

-45,06954

1.53

1.11

Ănwrtia#* invMiitiiloc proprii

53,885.40

4.48

42.814-64

-11,070.76

38.0»

1.12

Rakveota

92,468.80

7.68

93,710.40

1,241.60

83.25

2

Cheltuieli cu munca rfr, din cort:

J2SU75.68

27.35

332,928.22

-96.330.46

206.92

2.1

Costuri totale dc personal (inclusiv contribuțiile salariatului si ale angajatorului in conformitate cu cerințele legale, costuri de tnanogetneni)

.128,692.5’

27.30

232,342.1)

-96.350.46

206.40

2.2

Costuri cu instruirea personalului

586.11

0.05

586.1)

0.00

0.52

3

7arr licențe, ctnificari ti autorwiri(sa var prezenta detaliat pentru fiecare ceniflcare/certificare/autarizaft)

22,39174

1.86

130,662.98

108.2741.24

11607   |

4

Cheltuieli eu închirierea utttajelar

P.M

0.00

0.00

0.00

OM   j

$

Fvrui pentru includerea depozitului ti timarirta acestuia pasănchidere

9M

M9

OM

OM

OM

6

Alte t'hefruieli

79,861.82

6.63

41,079.11

-38,782.71

36.49

7

Venituri estimau: din vânture cumpatr

-1,370.466.59

-113.81

-604,293.47

-766.173.93

-536.81

A

Cbclwririltk cspkuttre (l+2+3+4+5-t 6+7)

-6450.00

■0.52

-2.44fl.«

3,801.52

1 -2.18

B

Cheltuieli finsaclxrt

6050.00

032

2,907.76

•334224

238

ii

Cheltuirii totale IA+B)

0.00

OO

459.73

4S948

|      0.41

EAcf

no sc poate <

plic» parametru, «tte negativ

At-fEiel+£Ari xr)/|V) (tel / tuna)

0.00

Tarif propus

Tf^Tț + 6t {tel/tonaj

Ml

n

Profit

37.80

0.01

IU6

0.01

iu

Cot» de dezvoltare

04)0

0.00

0.00

0.00

IV

Venituri obținute dlo activitatea dc salubrizare (I+I1+HI)

37.30

0.01

47034

0.42

V

Cantitate programxt»(t<uie)

i 2.04133

1,125.63

VI

Tarif 1'ICH. exclusiv TVA (IVtV) (idrtvuli

03)1

0.42

I

Contribuție ccoaomie circulara

3.780.00

031

0.00

0.00

0,00

Tarif propus (inclusiv contribuție econotnlet c Ireal ara)

032

0.42

03)1

0.42

Tariful calculai conform formulei prezentate in Ordinul 109/2007 T1«“T0 + At este 0.8 (leVto

Trrif flasl propus (lei/m)

0.01

TundamentarM preientaia mai sus nu cuprinde compnnenta legata de recuperarea pierderilor suportate de Eco Suc, picrden pcnkv ai raw catari partlle au convenit, in cadru) întâlnirilor avute, efectuarea cu respectarea dispozițiilor legale incidente » urteî expertize flnancar-contabilc sau contabile, după caz. Aceasta expertiza va anali» atai pierderea Eco Sud expusa deja prin Cererea or. 3114/30.10.2019. cat si cea ulterioara formular ii cererii menționate, pena Ia data soluționării cererii de modificare a tarifelor cu aceasta componenta.

ECO SUD S-A Adrian Mîrcl Scarlat, Director Ge ner^=~-:t

Actual           I                   Propus

Nr. crt

Specificație

Total kl/aa

Unitar lel/to

Total ieVan

Tctal creșteri i

Unitar fci/to

/

Cheltuieli materiale din cart:

2,513,210.87

42.69

1J28.915.84

-687.294.72 |

168.42

I 1.

Combustibil si lubrifiant»

566,784.07

9.63

154,964.13

•411,819.94

14.33

12.

Energie electrica

229.70621

3.90

238,944.11

9,237.90

22.09

13

Alimentare cu apa

39.404.03

0.67

8,343.83

-31,060.20

0.77

1.4

Materii ptirac si material# consumabile

24,884.13

0.42

0.00

-24.884 J 3

0.00

1.5

Ini reținerea utilajelor si a auto vehiculelor

12536438

2.13

<4.731.84

-70.633.14

3.06

1.6

Reparații

176.712.34

3.00

60.116.96

-116.595.38

5.56

1.7

Echipamente de lucru si proiecția muncii

24,787.35

0.42

10345.83

• 14,441.52

0.96

1.8

Cheltuieli cu proiecția mediului

13.467.26

0.23

4,740.00

•8,727.26

0.44

1.9

A îte set vicii executate dc tciti

389.351.04

6.61

408,803 36

19.451 7 <

37 80

l.)0

Afle cheltuieli materiale

41371.13

0.70

7,31620

-33,954.93

068

LII

Amortizarea Investițiilor proprii

16,145.74

027

637.85

-15,507.89

005

l.i?

Redevenit

865332.28

14.70

876,972.84

11,640.56

81.08

2

Cheltuieli au monra vie, din cart:

l, 818,377.61

30.84

3,820,801.49

2,{HHJ23.88

353.15

2.1

Costuri totale dc personal (inclusiv cootributiile salariatului ti ale angajatorului ia coefonrutate cu cerințele legale, costuri de management)

1,813.414.31

30.80

3,818,638.19

2,005^23.88

353.05

2.2

Costuri cu instruirea parsonsiului

2,165.30

0.04

2,163.30

0.00

0.20

3

Tttc# iteenu, certificări .ti autoritarif se w>r prezenta detaliat pentru flecare cernficare/ccrtificarc/aMeritarrj

83.711-15

1.42

185J46.50

102,133.35

17.18

4

Cheltuirii cu inchiriureu utilajelor

MO

0.00

0.W

0.00

0.00

5

Fond pentru închiderea depn tirului ei urmărirea acestuia pcstiwhidve

o.tw

9.00

9.00

0.M

0.00

6

Atu cheltuirii

235,947.14

4.01

144,829.00

-91,418.14

1X36

7

Venituri estimai» din voalare recllobUe

-4,655,095.25

-79.97

-2.310.109J4

2,344,985.41

-21X58

A

CbcituW» de exploatare (1+2+3+4+5+6+7)

■45,648.78

-0.11

3^46382.99

3^73.631.77

339.03

B

Cheltuieli financiare

6.648.78

0.11

4500.00

-2,148.78

0.42

Cheltuieli tataie (A+B)

0.90

0.00

3A7M82.W

3.671^82.99

339.45

H

Profit

523.82

0.01

96.24

-427.58

0.01 f

ÎÎJ

Cot» de dezvoltare

0.60

0.00

0.00

aoo

0.00 1

IV

(Venituri obținut» din activitate» de sak>bri»re (I+H+lHl

52J4Î

0.01

3,671,579.23

339,4

V

(Cantitate progranazaitone)

58469213

10.816.01

VJ

Tarif (TOI, excltuiv TVA (IV: V) (tei/tmxl)

0,01

339.46

Hâct

3,671,48X99

> - (Taci +     z r) / fvi|

(W.'tooa)

339.45

i

T«rlf propus

Tf-T» + M (leiftaua]

339.46

1—

1

Cantribatleecoooorie circular»

176.610.00

3.00

86328.05

8.00

8.00

Tarif propui (inclusiv contribuție economica circulara)

3.81

347.47

347.46

347.47

i

1

L

îarfjiri caicufat eon/erm fontuifa prewttat* m QrHînnl țw*

JW17 ii-*fii r

1/ csie ja-, 4 filet-ta

i     iTarif finii propus (LK1/TO)

347.46

'Fundamentarea prezentata mal sas nu cuprinde componenta legata de recuperarea pierderilor suportate de Eco Sud, pierderi pentru al căror cakui partite au convenit, In cadrul întâlnirilor avute, efectuarea cu respectarea dispozițiilor iegale Incidente a unei ezpertke financlar-contablle sau contabile, după caz. Aceasta expertiza va analiza arat pierderea Eco Sud expusa deja prin Cetatea or. 3114/30.10.201$, cat si cea ulterioara formulării cererii menționate, pana la data soluționării rereui de modificare a tarifelor cu aceasta componenta.

ECO SU» S.A

Adrian Mirel Scarlat,Actual

Act

JK O

Specifica] ie

Total lei/an

'letal tet/an

Total creitcrl

Voltar lei/ac

i

Cheltuirii materiale: dl» cure;

1.597.033.46

27.70     j

2,893.398.76

496J73.39

40.02

1.1.

Combustibil st lubrifiant»

630.475.66

10.93

778.860.05

148384.39

14.89

1.2.

Energic electrica

23.500.69

0.41

238,886.96

215,38637

4.57

1.3

Alimentare cu ap*

3.360.54

0.15

8,34937

-31.17

0.16

1.4

Materii prime si materiale consumibile

33,279.50

0.58

32,556.32

-723.13

0.62

1.5

Întreținerea utilajelor si a autovehiculelor

132.060.23

2J9

133.037,14

976.91

2.54

1.6

Sept talii

H 3.828.41

1.96

182,737.51

69.909.10

3.49

1.7

Echipamente de lucru si protecția muncii

9,224.82

0.16

5,967.00

3,257.82

0.11

1.8

Cheltuieli cu protecția mediului

5,245.22

0.09

4,740.00

-505.22

0.09

i.9

Aiic servicii executate de (erti

266,766.73

4,63

347,621.98

80.85535

6.65

1.10

Alte cheltuieli maieriak

29.291.72

0.51

26J0422

-2,987.50.

0.50

l.li

Amortizarea investițiilor proprii

43,404.92

0.75

27,851.68

-15353.24

0.53

1.12

Redcvcola

302,577.00

5.25

306,396.55

3,81935

5.86

Chritutrii cu munca rir, din care:

893,931.58

i'i.so

1,614,82^74

129.089.16

1938

2.1

Costuri totale de personal (ioclusiv contribuțiile salariatului si ale angajatorului in conformitate cu cerințele legale, conuri de management)

892,002.84

15.47

1,012,092.00

120.089.16

19.35

2J

Costuri cu instruirea personalului

1 ,928.74

0.03

1.928.74

0.00

0.04

3

7axr Utnnte. certificări il autoritarii xt vor prețgKta detaliat pentra fiecare certificartrcartifican/autoritara)

74.797.28

1.30

232,096.11

157/208.83

4.44

/

Cheltuirii cu închirierea utiUfriar

0.00

0.00

0.00

0.00

0.09

5

Fond pentru închiderea depotitufuixl urmărirea acextulo pominchUtre

0.00

9.W

6.M

9.00

0.09

6

Alte cheltuirii

2.100,98952

36.42

3,189,474.23

1,089,384.71

64.9?

A

Cheltuieli de exploatare (! +2+3+4+5+61

4.665.853.84

8052

6528309.84

1,86235600

124.80

B

Cheltuieli financiare

13,000.00

0.26

15.000.00

0.00

0.29

1

Cheltuieli totale (A+B>

■1480J5M4

81.18

6543309.84

1X62,956.00

125.09

11

Profit

468,885J8

8.12

654,380.9»

186,29540

1131

MI

Cota dc dezvoltare

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

IV

Venituri obținute din activitatea de salubrizare (f+II+TIl)

5.148,939,22

89.29

7J98.190-83

137X0

V

Cantitate proțramauțwnc)

57,66332

5231233

VI

Tarif 1T0), exclusiv TVA (JV;V) (JeVtott*)

89,29

137.60

zici

1,862356.00

Al * (iaci + r Act X r) / |V1] <M / tor»)

39.16

Tarif propaa

Ti^T» T At {lei / tăun]

128.46

Contribuție economie circulara

1,729^05.60

30.00

43 84.99 MO

80.00

80.00

Tarif propn» {Inclusiv contribuție economica circulara}

119.29

217.60

208.46

217.60

Tariful calculat conform formulai prezentate in Ordinul 109/2007 TJ^TO + 4t esu 208.4{f Icir'ip

Tarif final propui fLEVTO)

208,46

Propua


•Fundamentarea prexennta mai sus nu cuprinde componenta legata de recuperarea pierderilor suportate de Eco Sud, pierderi pentru al căror cakiul partite au convenit, In cadrul întâlnirilor avute, efectuarea cu respectarea disporit«tor legale incidente a unei expertUeflnanciar-corrtebUe sau contabile, după cat. Aceasta expertlta va antMiiaaut pierderea Eccr Sud «pusa deja prin Cererea nr. 3114/30.10.2019, cal si cea ulterioara formulării cererii menționare, pana b data soluționării cererii de modificare a tarifelor cu aceasta componenta.

ECO SUD S.A Adrian Mirel Scartet, Director General


ROMANLA

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU


ANEXA NR. 2

LA HOTĂRÂREA NR. 5 DIN 31.01.2020

ACT ADIȚIONAL NR. 2 LA CONTRACTUL DE DELEGARE

A GESTIUNII SERVICIULUI DE SALUBRIZARE NR. 1078/1087

DIN DATA DE 16.04.2018


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE I SECRETARUL GENERAL AL MUN. BACĂU NICOLAE/- OVTOIU POPOVICI

Compartiment Unitatea Municipală pentru Monitorizare

Isabela P1NTILIE


ACT ADIȚIONAL NR. 2 LA CONTRACTUL DE DELEGARE

A GESTIUNII SERVICIULUI DE SALUBRIZARE NR. 1087/1078 DIN DATA DE 16.04.2018

PĂRȚILE

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău, („AD1S Bacău”) cu sediul în Calea Mărășești nr. 2, municipiul Bacău, județul Bacău, înregistrată în registrul asociațiilor și fundațiilor de pe lângă Judecătoria Bacău cu 6/A/2010 din data de 28.01.2010, CIF 26601020, cont R048RZBR0000060017648194 deschis la Raiffeisen Bank Bacău, reprezentata prin Sorin Brașoveanu, având funcția de președinte, in numele si pe seama unităților administrativ-teritoriale membre:

Județul Bacău; municipiile: Bacău, Onești, Moinești; orașele: Buhtiși, Comanești, Dărmănești, Slănic Moldova, Tg. Ocna; comunele: Agăș, Ardeoani, Asău, Balcani, Bârsănești, Berești Bistrița, Berești Tazlău, Bcrzunți, Blăgcști, Bogdănești, Brusturoasa, Buciumi, Buhoci, Căiuți, C.așin, Cleja, Colonești, Corbasca, Coțofănești, Dâmienești, Dealu Morii, Dofteana, Faraoani, Filipeni, Filipești, Găiceana, Gioseni, Gârleni, Ghimeș Făget, Glăvănești, Gura Văii, Helegiu, Hemeiuș, Horgești, Huruiești, Itești, Izvora Berheciului, Letea Veche, Lipova, Livezi, Luizi Căltigăra, Măgirești, Măgura, Mănăstirea Cașin, Mărgineni, Motoșeni, Negri, Nicolae Bâlcescu, Odobești, Oituz, Oncești, Orbeni, Palanca, Parava, Parincea, Pârgărești, Pâncești, Pârjol, Plopana, Poduri, Podu Turcului, Prăjești, Racova, Răcâciuni, Râchitoasa, Roșiori, Săndulcni, Sascut, Sărata, Săucești, Scorțeni, Secuieni, Stănișești, Solonț, Strugari, Ștefan cel Mare, Tamași, Târgu Trotuș, Traian, Tătărăști, Ungureni, Ureehești, Valea Seaca, Vultureni, Zcmeș.

împreună în calitate de delegatar (denumiți în cele ce urmează „Delegatarul”), pe de o parte,

Și

ECO SUD S.A., cu sediul social în București, Str. Ankara nr. 3, sector 1, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului București, sub nr. J40/4022/2001. CUI RO 1383255, reprezentată legal prin domnul Administrator Adrian Mirel Scarlat, în calitate de delegat (denumită în cele ce urmează „Delegatul”), lider al asocierii ECO SUD S.A. - HIGH SORTING S.A. - ANDUNA SERVIMOB S.R.L.,

denumite în continuare împreuna „Părțile” și separat „Partea”,

AVÂND ÎN VEDERE CĂ:

  • (1) între părți a fost încheiat contractul de Delegare a Gestiunii Serviciului de Salubrizare nr. 1087 din data de 16 aprilie 2018 („Contractul de Delegare*’),

  • (2) în prezent este în vigoare Ordonanța de Urgență nr. 74/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, a Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje și a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu („OUG 74/2018”), cu modificările și completările ulterioare, prin care, printre alte măsuri, a fost instituită și contribuția pentru economia circulara, cu aplicare începând din data de 01.01.2019, pentru anul 2020 fiind în valoare de 80 de lei + TVA/ tonă;

  • (3) ECO SUD S.A. a transmis adresa nr. 166/17.01.2020, înregistrată la sediul AD1S Bacău sub nr. 295/20.01.2020, privind tarifele modificate rezultate în urma negocierilor dintre părți

  • (4) HOTĂRÂREA AGA AD1S NR. 10/ 15.12.2019 privind modificarea Contribuției la Economia Circular pentru deșeurile municipale, deșeurile din construcții și desființări și destinate a fi eliminate prin depozitare pentru anul 2020.

Părțile au decis încheierea prezentului Act Adițional („Actul Adițional”), cu următorul conținut:

Art. 1. (1) Capitolul VIII, articolul 16 alineatul (1) se modifică în conformitate cu fișele de fundamentare puse la dispoziție de către Delegat și va avea următorul conținut:

„(2) Tariful pe care Delegatul are dreptul să îl aplice este de:

  • •  208,46 lei/tonă pentru Preluarea deșeurilor în vederea transferului;

  • •  347,46 lei/tonă pentru Preluarea deșeurilor reciclabile în vederea sortării;

  • •  0,01 lei/tonă pentru Preluarea deșeurilor biodegradabile în vederea compostării;

  • •   150,03 lei/tonă pentru Preluarea deșeurilor în vederea depozitării;

  • •  121,85 lei/tonă pentru Preluarea deșeurilor voluminoase și a deșeurilor menajere periculoase;

  • •  81 lei/tonă pentru Preluarea deșeurilor din construcții și demolări;

Tarifele menționate mai sus au incluse contribuția pentru economia circulară de 80 lei/ tonă aferentă anului 2020 și nu conțin T.V.A.

în cazul creșterii cantităților pe orice fracție de deșeuri față de cele evidențiate la fundamentarea tarifelor modificate prin prezentul Act Adiționai, Delegatarul, prin AD1S Bacău, poate solicita, iar Delegatul, în termen de maxim o lună de la primirea solicitării De legatarul ui, va prezenta spre verificare și aprobare, tarifele și fișele de fundamentare aferente cantităților rectificate, conform reglementărilor legale în vigoare.

Prezenta modificare are ca temei prevederile OUG 74/2018, cu modificările și completările ulterioare, Ordinul A.N.R.S.C. nr. 109 din 9 iulie 2007 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activitățile specifice serviciului de salubrizare a localităților și se întemeiază pe Fișele de Fundamentare anexate la prezentul Act Adițional.

Ari. 2- Fișele de fundamentare - Anexa 1 la prezentul Act Adițional, sunt parte integrantă din acesta.

Art. 3- Se modifică și se completează art. 14 din Contract, se introduce alin. (3) și va avea următorul cuprins:

•* Art. 14. (3)- în valoarea totală a facturii lunare emise de către Delegat, va fi evidențiată separat valoarea contribuției la economia circulară (80 Iei/ tonă fără T.V.A. pentru anul 2020), în vederea calculării și reținerii garanției de bună execuția conform contractului.”

Prezentul Act Adițional a fost încheiat în 3 exemplare originale, în limba romană, astăzi............. 2020, la Sediul ADIS Bacău, două pentru ADIS și unul pentru Delegat și intră în

vigoare la data semnării lui.

Delegat,

Prin Director General,

Adrian Mirel Scarlat


Pentru Deiegatar, ADIS

Prin Președinte,

Sorin Brașoveanu