HOTĂRÂREA NR. 49 DIN 17.03.2020

privind aprobarea modificării HCL nr.20 din 19.02.2020 prin care s-a aprobat Bugetul de venituri si cheltuieli si Programul de investiții pe anul 2020, ale Consiliului Local al Municipiului Bacau

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință extraordinară la data de 17.03.2020, potrivit art.l33(2) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ,

Având în vedere:

-Hotararea nr.8/1 din 12.03.2020 a Comitetului Local pentru Situații de Urgenta si a Procesului Verbal nr.8/1/2 întocmit in data de 12.03.2020 cu ocazia ședinței Comitetului Local pentru Situații de Urgenta al municipiului Bacau convocat de președintele acestuia-dl. Primar Cosmin Necula;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacau, la proiectul de hotarare privind aprobarea modificării HCL nr.20 din 19.02.2020 prin care s-a aprobat Bugetul de venituri si cheltuieli si Programul de investiții pe anul 2020, ale Consiliului Local al Municipiului Bacau, nr. 2289 din 13.03.2020 -Raportul Direcției Juridice și Administrație Locală înregistrat cu nr. 2294/1/13.03.2020;

-Raportul comun al Direcției Economice și al Direcției Tehnice înregistrat cu nr. 2294/2/13.03.2020;

-Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 292/17.03.2020 al Comisiei de specialitate nr. 1, nr. 293/16.03.2020 al Comisiei de specialitate nr, 2, nr. 294/17.03.2020 al Comisiei de specialitate nr. 3, nr. 295/17.03.2020 al Comisiei de specialitate nr. 4 și nr. 296/17.03.2020 al Comisiei de specialitate nr. 5; -Prevederile art.l9(l) lit. «a» din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările si completările ulterioare;

-Prevederile Legii nr.5/2020 privind bugetul de stat pe anul 2020;

-Prevederile Legii nr.6/2020 privind asigurările sociale de stat pe anul 2020;

-Prevederile art.140 alin.l si alin.3; art.154 alin.l; art.196 alin.l lit.”a”; art.197 alin.l; art.243 alin.l lit.”a” si lit.”b” din OUG 57/2019 privind Codul administrativ;

-Amendamentele formulate de către dl. Primar Cosmin Necula la proiectul de hotărâre, amendamente care au fost aprobate;

In baza dispozițiilor articolului 129(2) litera “b“ alin.(4) litera «a» si art.139 (3) litera ”a” și (5) din Ordonanța de urgenta nr.57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aproba modificarea HCL nr.20 din 19.02.2020 prin care s-a aprobat Bugetul de venituri si cheltuieli si Programul de investiții pe anul 2020, ale Consiliului Local al Municipiului Bacau, conform Anexelor nr. IA, 1A1,1A2, 1B, 1B1, 1B2 si a Programului de investiții pe anul 2020: nr.2A, 2B, 2C, 2D, 2E, 2F, 2G, 2H, 21,2J, 2K, 2L, 2M, 2N.

Art.2. Primarul Municipiului Bacau va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotarari prin Direcția Economica si Direcțta^Fchnjca .

Art.3. Hotararea va* fi'cbmuntCața Primarului Municipiului Bacau și la Direcția Economica.

Art.4. Prin grija Secretarului Geheral al Municipiului Bacau prezenta hotarare se comunica in termen legal Institutîei'Pfefectului- Judetii Bacau pentru verificarea legalității.

r.’ f j ,•*■>.‘•■wvwîn ik>.:

I

PREȘE.bl^TE BE-M


----.b. r •• ••                  CONTRASEMNEAZĂ PENTRU

( LEGALITATE AlUN. BACĂU PQVICI


?U$ t           SECRETARUL GENERAL-AL

NICOLAE - ovjdbmW x‘r NA

N.O.P./M.Z./R,T,/EX,l/DS,l-A-2

ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL AL MUN. BACĂU

ANEXA IA

LA HOTĂRÂREA NR. 49 DIN 17.03.2020

Cod

Denumire indtcaler

Prevederi anuale buget 2020

Prevederi trimestriale buget 202(1

Estimări 2021

Estimări 2022

Estimări 2023

TOTAL

din care credite bugetare dtsrinale stingerii plăților restante

Triml

Trim.ll

Trim.lll

Trim.IV

A

B

|“3+4»5*6

2

3

d

5

6

7

»

9

UMHU2

TOCAI VENITURI-SUGET LOCAL

337166.37

126,105,83

79.848,(K)

fti 267,(X)

63 645.54

3IU.v54.28

351.740,10

368 939.26

VliOZOi

( VENITURI CURENTE

398 992,77

97.252,23

79848,00

68 3n7.no

63645.54

338.485.Hi

K3 527JJU

0WIÎV2

A VENITURI FISCALE

256.966,91

77 806.37

65 223.00

57,790.00

56.147,54

2*4.623.10

290 776,60

302930.00

0WMV?

Al IMPOZIT PE VENIT PROFITSI

CaSTIGURIDINCAPITAL

1114.372,00

41 108.1X1

41 108,00

41.108.00

176.596,(0

184.741,00

193 840.00

030002

Al 2 Impozit pc «cm, profil neasujun din capital de h pcrwaae Cixicc

164 372,30

4l.IOt.OV

-I1JV8.00

•iLMro

4 uuțou

176396,10

184.241.00

I91S40.4KI

0302

IMPOZIT PE VENIT

562.00

155,00

155.00

155.00

97.00

590.CO

620.00

651.00

0302]!!:

Impozitul pe v cmtirnie din uansfend pcopncUiilM imobiliue din patrimoniul personal

562.90

155,00

155.00

IS5.1»

97.1»

590.0)

430,00

651.00

0402

COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL

VENIT

163*10.00

40 953.00

40953.00

40.953.00

40.951.00

176 006.0)

IM.l’l.t»

M«2i)l

Coic defalcate din impozitul pe

vewt

UIJXW.OO

4II.953.1»

41? *5 3,00

40 953.00

40951.00

172 OOOJ»

IW r.Jti.oo

(U02<M

Sume akxite din cclck         dtp»

mpoztful pe Tcniipcniru «hiltbtMC* bu^cUlw locuit

4 006.130

3.521.00

3.559,00

»7<«lj

A 3 Impozite ji laxe pe proprietate

41 382.91

20.43237

10275.00

5.583.00

5.092.54

3S.W4.U)

38.479.W

40541.00

07(12

IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE

41.382,01

211.432,37

10.275.00

5.5*3.011

5.092,54

35.994.1»

îl 479.00

40541,00

O7O2OI

Impozit si laie pe clădiri

27756,54

13.056,00

7 711.1»

3.822.00

3.167.54

25 810.(1)

27.205.00

29357.UO

07(1202

Impozit si lax» pe icren

9.646.37

6036.37

1 559.00

886.00

1.165.00

6200.(1)

4.3S0.W

b.35<HW

070203

Taro judiciare de timbru u alic laxe

de timbru

2 245,00

840.00

505,00

450.00

45U.OU

3 loo.uo

3100.00

3 200,00

070250

Alic impozite si taro pe proprietare

1 735.00

500.00

500.00

425.00

310.00

1*4,0)

1.634,(10

1 634.00

100002

A4 Impozite >i laxe pe bunuri ii scrvKii

49.012.(30

15 416.00

13 340.00

14)599.00

9 657,00

72 O.U.U0

«7.556.00

68 558.60

1102

SUME DEFALCATE DIN TVA

35301.00

0 796,00

9.191,1»

8 238.1»

8082.00

57.122.0)

51.890,(10

52 118W)

110202

Sume defalcate dm laxa pe valoarea □daupta pentru finanțarea chcltuicldor dexcc nunii zare la nițelul comunelor, urarelot. mtuucipiilor n secioucloc Muureipwliri București

33 356.00

9.303.00

8 7O5.<»

7 752.00

7.596.00

43 075.no

44.377.00

44 788.00

)10206

Sume defalcate An laxa pe i aloarca

aAugau pentru echibbranea bugetelor

locale

11.202.181

5.577,00

$ 385.110

) 10209

Sume defalcate din Uxa pe < Nosre adau^aia

penuu finanțarea ini atamanudui particular

sau confesional acrcAut

1.945.00

487.00

486.00

486.00

486.00

1.94 5.00

l 945.1»

1 <745.00

1202

alte impozite st taxe generale PE

Si SERVICII

15.00

9.W

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale buget 2020

Prevederi trimestriale buget 2020

Estimări 2021

Estimări 2022

Estimări 2023

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim 1

Trim. II

Trim.III

Trim.1V

A

B

1=3+44-5+6

2

3

4

5

6

7

8

9

120207

Taxe hoteliere

15,00

9,00

6,00

1502

TAXE PE SERVICII SPECIFICE

296.0»

92,00

90,00

61.00

53,00

311,00

327,00

343,00

I5O2OI

Impozit pe spectacole

163.00

52,00

50,00

31.00

30,00

170.00

175,00

176,00

150250

Alte taxe pe servicii specifice

133.00

40,00

40,00

30.00

23.00

141.00

152.00

167,00

1602

TAXE PE UTILIZAREA

UTILIZĂRII BUNURILOR SAU PE

DE ACTIVITATI

13.400,00

5.525,00

4 053,00

2.300,00

1.522,00

14.600,00

15.330,00

16.097,00

169202

Impozit pe mijloacele de transport

11.787,00

5.000,00

3.500,00

1.900,00

1.387.00

12.987,00

13.717,00

14.484,00

160203

Taxe si tarife pentru eliberarea de

licențe si autorizații de funcționare

1.613.00

525,00

553,00

400,00

135.00

1.613,00

1.613,00

1.613,00

18.1002

A6.ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

2.200.00

850.00

500.00

500,00

350.00

1832

ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

2.200.00

850.00

500.00

500.00

350.00

IBO25O

Alte impozite si taxe

2.200.00

850,00

500.00

500.0»

350.00

290002

C Venituri ncfrscale

52 025.86

19.425.86

14 625,00

10477.00

7,498.00

53.862.00

56.559.00

59 388.00

300002

C1. Venituri din proprietate

10 143.47

3.401.47

3 050.00

2 500.00

1.192.00

12.097.00

I2.705.1W

13 340.00

3002

VENITURI DIN PROPRIETATE

10.143.47

3.401.47

3 050.0(1

2.500.00

1.192.00

12.097.00

I2.705.1W

13.340.00

300201

Varsarrunlc din profilul nci al regiilor

autonome

15.00

15.00

300205

Venituri din concesiuni si închirieri

9.978,47

3.286.47

3.000.00

2.500,00

1.192,00

12.097,00

12.7O5.1W

13.340.00

30020530

Alte venituri din concesiuni si inchi-

rien de către instituțiile publice

9.978.47

3.286,47

3.000,00

2.500,00

U92,00

12.097,00

I2.7O5.1W

13.340,00

300250

Alte venituri din proprietate

150,00

100,00

50.00

330002

C2 Vanzari de bunuri si servicii

41.882,39

16.024,39

11.575.00

7.977,00

6.306,00

41.765.00

43854.00

46.048,00

3392

VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII St

ACTIVITATI

8.800,00

2.455,00

2.310.00

2.232,00

1.803.00

9.647,00

IO 130,00

10.637,00

330208

Venituri din prestări de servicii

7 731.00

2.072,00

2.000.00

2017,00

1.642,00

9.647,00

IO 130,00

10.637.00

339210

Contribuția părinților sau susținătorilor

legali pentni întreținerea copiilor in

cresc

451.00

150.00

150,00

100,00

51,00

333228

Venituri din recuperarea cheltuielilor

de judecata, imputării si despăgubiri

63,00

33,00

10.00

10,00

10,00

333250

Alte venituri din prestări de servicii

si alte activitati

555.00

200.00

150,00

105.00

100.00

3402

VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE.

ELIBERĂRI PERMISE

215.00

70.00

65.00

45.00

35.00

343202

Taxe extrajudiciare dc timbru

215.00

70,00

65.00

45.00

35.00

3502

AMENZI. PENALITATl SI CONFISCĂRI

X.468.00

2.600,00

2.200,00

2.000.00

1.668.00

9.118.00

9.574,00

10.053.00

35020!

Venituri din amenzi si alte sancțiuni

aplicate potrivit dispozițiilor legale

2.400,00

800,00

700,00

500.00

400,00

3SO25O

Alte amenzi. penalități si confiscări

6.068,00

l 800,00

1 500.00

1 500.00

1.268.00

9.H8.INI

9.574,00

10053.0(1

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale buget 2020

Prevederi trimestriale buget 2020

Estimări 2021

Estimări 2022

Estimări 2023

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim.il

Trim.lll

Trim.IV

A

B

1-3+4+5+6

2

3

4

5

6

7

8

9

3402

DIVERSE VENITURI

21.000,00

7.500,00

7.000,00

3 790.00

2.800,00

23.O0O.Ot»

24.150,00

25.358,00

36021)6

Taxe speciale

17.762,00

6.000,00

6.000.00

3.000.00

2.762.00

23OOO.O»

24.150,00

25.358.00

360250

Alte menituri

3.238,00

1.500,00

1.000,00

700,00

38,00

3702

TRANSFERURI VOLUNTARE. ALTELE DECÂT

SUBVENȚIILE

3.399,39

3.399,39

370203

Varsamintc din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local

-31.457.91

-31.457.91

370204

Varsamtnte din secțiunea de funcționare

31.457,91

31.457,91

370250

Alte transferuri voluntare

3.399,39

3.399,39

410002

IV Subvenții

18.556.59

18.556.59

4.793.46-

1.516.87

878.96

420002

Subvenții de la alte nivele ale

administrației publice

18 556.59

18.556.59

4.793.46

1.516.87

878.96

4202

SUBVENȚII DE LA BUGETUL DE STAT

18 556.59

18 556.59

4.793.46

1.516.87

878.96

420265

Finanțarea programului National de

Dezvoltare Locala

17.018.36

17.018.36

420269

Subvenții de la bugetul de stal cave bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe «rambursabile (FEN) postaderare. aferente perioadei de programare 2014-2020

1.538,23

1.538,23

4.793,46.

1.516,87

878,96

4802

SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI IN

CONTUL PLĂȚILOR EFECTUATE SI

AFRENTE CADRULUI FINANCIAR 20)4-2020

10.317.01

10.317.01

36.775,82

9.888,23

5.733,30

48020)

Fondul European de Dezvoltare Regionala! FEDR)

8.064,48

8.064,48

36.775,82

9.888,23

5 733,30

48020)01

Sume pnmile in contul plăților efectuate

in anul curenl

8.064.48

8.064.48

36.775,82

9.888.23

5.733.30

480202

Fondul Social Europcan(FSE)

2.252,53

2.252.53

48020201

Sume pnmile in contul plăților efectuate

in anul curenl

2.252.53

2.252.53

4990

VENITURI PROPRII

270.292.38

84.042.84

70.657.00

60.029,00

55.563.54

281.363.00-

295.436.00

310.209,00

5002

TOTAL CHELTUIELI

347.762.59

191.938.59

78.001.10

50.402.00

27.420.90

380.054.28

358.740.10

368939.26

01

CHELTUIELI CURENTE

274 242.88

136.738.28

71.204.10

43.605.00

22.695.50

348.732.28

322.151.10

332 350.26

10

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

75 897.85

24.386.95

21.052.50

19.280.70

11.177.70

61.646.0»

62.355.00

62.171.00

20

TITLUL 11 BUNURI SI SERVICII

91.809.91

49 103.21

28 879.10

10.001.20

3.826.40

109.465.0»

120.361.00

135 252.00

30

TITLUL III DOBÂNZI

8.744.60

2.358.00

2.560.60

2.319.70

1.506.30

8.685.00-

7.141.00

5 807.00

40

TITLUL IV SUBVENȚII

5.500,00

5.500,00

50

TITLUL V FONDURI DE REZERVA

100.00

100.00

500.0»

500.00

500.00

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATl ALI

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

34.481.92

12.187,22

9.961,00

7.752,50

4.581,20

30.856.tHl-

30.300.00

31 100,00

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale buget 2020

Prevederi trimestriale buget 2020

Estimări 2021

Estimări 2022

Estimări 2023

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim 1

Trim.lt

Trim.111

Trim. IV

A

B

l=3+4+S+6

2

3

4

5

6

7

8

9

55

TITLUL vn ALTE TRANSFERURI

16 641,31

to 983,31

4.306,00

866.00

486,00

15 600,00

16.200.00

16800.00

56

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

POSTADERARE

1.515,55

1.515,55

44 248.24

50.098,88

51.078.26

57

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

19 650,00

12.433,00

4.114,00

3.075,00

28.00

20.312.00

18.000,00

18.000,00

S8

TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN

EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE

FINANCIAR 2014-2020

13.684,94

13.684.94

54.443.04

13.205,22

7.652,00

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

6.216,80

4.486,10

330,90

309,90

1.089,90

2.977,00

3.990,00

3.990,00

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

47.759.76

47 759.76

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

47.759.76

47 759.76

79

OPERAȚIUNI FINANCIARE

25.975.00

7 655.60

6.797,00

6.797.00

4.725.40

31.322,00

36.589.00

36.589.tX)

«1

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE

25.975.00

7 655.60

6 797.00

6.797.00

4.725.40

31.322,00

36.589.00

36 589.00

X4

Plan efectuate in anii prcccdemi si

recuperate in anul curent

-215,05

-215.05

*5

TITLUL XIX PLAT! EFECTUATE IN ANII

PRECEDENTl SI RECUPERATE IN ANUL

-215.05

-215.05

510002

Partea l-a Scnicii publice generale

66.803.71

25.148.0!

16 317.90

14 894.40

10.443,40

64.603.29

62.215.00

61.087.00

5102

AUTORITATI PUBLICE SI ACȚIUNI EXTERNE

50.932.12

19.451,72

12.095,00

11.304,00

8 081,40

49.016.29

48.000,00

48.200.00

01

CHELTUIELI CURENTE

25.787.96

‘>.626,96

6 298.00

5.507,00

4.356,00

21.894.29

16.411.00

16.611,00

IO

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

17.890,00

4.745,00

4455.00

4.435.00

4.255,00

16.335,00

13.411,00

13.611,00

1001

Cheltuieli salariate in bani

17.230,00

4.365,00

4.355,00

4 345,00

4.165,00

17230,00

17.230.00

17.230,00

100101

Salarii de baza

15.676.00

3.940,00

3.940,00

3.940.00

3.856,00

15 676.W)

15.676.00

15.676,00

100112

Indemnizații plătite unor persoane din

afara unilalii

414.00

115,00

115,00

115.00

69,00

414.00

414,00

414,00

100113

Drepturi de delegare

30.00

10.00

10,00

10,00

30,00

30,00

30.00

100117

Indemnizații de hrana

780,00

200.00

200,00

190,00

190.00

100130

Alte drepturi salariate in bani

330,00

100,00

90.00

90,00

50.00

330,00

330,00

330,00

1002

Cheltuieli salariate in natura

280.00

280,00

280,00

2X0,00

280.00

109206

Voucherc de vacanta

280.00

280.00

280,00

2X0,00

280,00

1003

Contribuții

380.00

100.00

100.00

90.00

90.00

380.00

3X0.00

380,00

101)307

Contribuția asiguratonc pentru munca

380.00

100.00

100.00

90.00

90.00

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

5 260.00

2 357.00

1 801.00

1.030.00

72.00

5 500.00

3.000.00

3 000,00

2001

Bunun si scnicii

2 867.00

1 242.00

1 075,00

540.00

10.00

20010)

Furnituri de birou

250,00

100,00

100.00

50.00

201)102

Materiale pentru curățenie

40.00

10.00

10.00

10.00

10.00

200103

Încălzit iluminat si forța molrica

200.00

100.00

100.00

200)04

Apa. canal 51 salubritate

40.00

15.00

15.00

10.00

200106

Piese de schimb

235.00

100,00

80.00

55,00

20010?

Transport

26.00

21,00

5.00

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale buget 2020

Prevederi trimestriale buget 2020

Estimări 2021

Estimări 2022

Estimări 2023

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Triml

Trim.ll

Trim.ill

Trim.1V

A

B

l=3+4+5+6

2

3

4

5

7

8

9

200108

Posta, telecomunicații, radio, b

micmci

645,(10

315,00

315,00

15,00

200130

Alte bunuri si sen teii pentru

întreținere si funcționare

1.431,00

581.00

450.00

400,00

2002

Reparații curente

100,00

100,00

2005

Bunuri de natura obiectelor de inventar

30.00

30,00

200530

Alte obicete de inventar

30,00

30,00

2006

Deplasări, delăsări, transferări

26,00

25,00

1,00

2OO6OI

Deplasări interne, delăsări, transferări

24.00

24,00

200602

Deplasați in străinătate

2.00

1,00

1,00

2011

Cam. publicații si materiale

documentare

30.00

15.00

15.00

2012

Consultanta st expertiza

480.00

230.00

200.00

50.00

2013

Pregătire profesionala

20.00

10.00

10.00

2014

Protccua muncii

10,00

5.00

5.00

2030

Alte cheltuieli

1.697.00

700.00

495.00

440.00

62.00

2O3OOI

Reclama si publicitate

520.00

160.00

200.00

160.00

203002

Protocol si reprezentare

40.00

40.00

203004

Chirii

432,00

150,00

UO.tKI

110,00

62.00

203030

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

705,00

350,00

185.00

170.00

58

TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN

EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE

FINANCIAR 2014-2020

2.482,96

2482,96

59.29

5802

Programe din Fondul Social European (FSE)

2.482,96

2.482,96

5X0201

Finanțarea naționala

360,31

360.31

5X0202

Finanțarea externa nerambursabila

2.041,73

2.041.73

5X0203

Cheltuieli neeligibile

80,92

80,92

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

155,00

42,00

42.00

42,00

29.00

5940

Sume aferente persoanelor cu handicap

neincadratc

155.00

42.00

42,00

42.00

29.00

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

3.169,16

3.169,16

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

3.169.16

3.169,16

7101

Active fixe

3.169.16

3.169.16

710101

Construcții

627.00

627.00

710103

Mobilier, aparatura birotica si alte

acute corporale

10,00

10.00

710130

Alte active fixe

2.532.16

2.532.16

79

OPERAȚIUNI FINANCIARE

21.975.00

6.655,60

5 797.00

5.797.00

3.725,40

27 122,00

31.5X9.00

31 589.00

81

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE

21 975.00

6.655,60

5 797,00

5 797,00

3.725.40

27.122.00

31.5X9.00

31.589.00

8102

Rambursați de credite interne

21 975,00

6.655,60

5 797,00

5 797,00

3.725,40

27.122,00

31.589,00

31.589.00

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale buget 2020

Prevederi trimestriale buget 2020

Estimări 2021

Estimări 2022

Estimări 2023

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim 1

Trim.il

Trim.lll

Triin.1V

A

B

l=3+4+5+6

2

3

4

5

6

7

8

9

810205

Rambursări de credite aferente datoriei

publice interne locale

21.775,(10

6.655,60

5.797,00

5.797,00

3.725,40

27.122,00

31.589,00

31 589,00

510201

Autoritari executive si legislative

50.932,12

19.451,72

12.095,00

11.304,00

8.081,40

49.016,29

48000,00

48.200,00

51020103

Autorități executive

50.932,12

19.451,72

12.095.00

11.304,00

8.081,40

49.016,29

48 000,00

48 200.00

5402

ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

6.817,79

3.077,29

1.642,10

1.267,70

830,70

6.702,00

6.874,00

6.880.00

Oi

CHELTUIELI CURENTE

6.796.51

3.056,01

1.642,10

1.267,70

«30,70

6.702,00

6.874,00

6.880.00

10

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

3.340,20

966,30

798,50

792.70

782.70

3.372,00

3.344,00

3.350,00

1001

Cheltuieli salariate in bani

3.195,20

«77,60

779,40

773.60

764.60

100101

Salarii de baza

2.951.00

«11,00

716,00

710.00

714,00

100113

Drepturi de delegare

5,80

4,00

0,80

1.00

100117

Indemnizații de hrana

204.40

$2.60

52.60

52.60

46.60

100130

Alte drepturi salarialc in bani

34.00

10.00

10,00

10.00

4.00

1002

Cheltuieli salariate in natura

69.60

69.60

100206

Vouchere de vacanta

69,60

69.60

1003

Contribuții

75.40

19.10

19.10

19.10

18.10

IOO3O7

Contribuția asiguratoric pentru munca

75.40

19.10

19.10

19,10

18.10

20

TITLUL 11 BUNURI SI SERVICII

1.708.31

1.262.71

314.60

86.00

45.00

L600.IXI

1.800.00

1.800.00

2001

Bunuri si servicii

421.11

227.01

115,10

49.00

30.00

200101

Furnituri de birou

49,41

22.41

17,<10

5.00

5.00

200102

Materiale penuu curățenie

4,00

2.00

2.00

2OOIO3

Încălzit, iluminai si forța metrica

105,00

62,50

12.50

20,00

10.00

200104

Apa, canal si salubritate

26,20

10,60

5,60

5,00

5.00

200105

Carburanți si lubrifiant!

20,00

15.00

5.00

200106

Piese de schimb

1.50

1.50

200108

Posta, telecomunicații, radio, tv.

internei

36,00

16,00

16,00

4,00

200109

Materiale si prestări de servicii cu

caracter funcționa]

14,00

7.00

7,00

200130

Alte bunuri si servicii pentru

întreținere si funcționare

165,00

90,00

50.00

15.00

10.00

2002

Reparații curente

33.00

13.00

20.00

200$

Bunuri de natura obiectelor de inventar

13.00

7.00

6.00

2OOS3O

Alte obiecte dc inventar

13.00

7.00

6.00

2006

Deplasări, delăsări, transferări

11.00

6,50

4.50

200601

Deplasări interne, delăsări, transferări

8.00

5.50

2.50

200602

Deplasări in străinătate

3.00

1.00

2.(10

2011

Cârti, publicații si materiale

documentare

0.50

0,50

2012

Consultanta si expertiza

5.00

5,00

2013

Pregătire profesionala

5.00

3,00

2.1»

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale buget 2020

Prevederi trimestriale buget 2020

Estimări 2021

Estimări 2022

Estimări 2023

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim 1

Trim.ll

Trim.lll

Trim. IV

A

B

l=3+4+5+6

2

3

4

5

6

7

8

9

2014

Proiecția muncii

3.20

3.2»

2030

Alic cheltuieli

1.216,50

997,50

167,00

37,00

15,00

203001

Reclama si publicitate

8,00

4,50

3,50

203002

Protocol si reprezentare

0.50

o.so

203003

Prime de asigurare non-viata

3.00

1,00

2.00

203030

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

1.205,00

991.50

161.50

37.00

15.00

50

TITLUL V FONDURI DE REZERVA

100.00

100,00

500,00

500.WJ

500,00

5004

Fond de rezerva bugetara la dispoziția

autoritarilor locale

100.00

100,00

55

TITLUL V.'l ALTE TRANSFERURI

1.500.00

600.00

520,00

380.00

1.200,00

1.200.00

1.200,00

5501

A Transferuri inicmc

1 500.00

600.00

520.00

380.00

550110

Alic transferuri curente interne

1.500,00

600.00

520.00

380.00

58

TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN

EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE

FINANCIAR 2014-2020

118.00

118.00

5801

Programe din Fondul European de Dezvoltare

Regionala (FEDR)

118.00

118.00

500101

Finanțarea naționala

17.70

17,70

500102

Finanțarea externa ncrambursabila

100,30

100.30

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

30,00

9.00

9.00

9,00

3,00

30,tK'

30,00

30,00

5940

Sume aferente persoanelor cu handicap

ncincndratc

30,00

9,00

9.00

9,00

3.00

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

26.19

26.19

71

TITLUL XIII ACTIVE NEF1NANC1ARE

26,19

26,19

7101

Active fixe

26,19

26.19

710101

Construcții

5,00

5.00

710(30

Alic active fixe

21.19

21.19

84

Plali efectuate in anii precedent! si

recuperate in anul curent

-1,91

-4,91

85

TITLUL XIX PLAT! EFECTUATE IN ANII

PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL

-1.91

-4.91

8501

Plăti efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent

-4.91

-4.91

850101

Plau efectuate m anii precedenti si recuperate in anul curent in secțiunea de funcționare a bugetului local

■4.91

-4.91

54020$

Fond de rezena bugetara la dispoziția oulomaiilor locale

100.00

100.00

500.00

500.00

500.00

540210

Sen ic ii publice comunitare de evidenta a persoanelor

31»66.I9

1.077,39

724.80

655,00

609,00

3.060,01*

3.374.00

3.380.001

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale buget 2020

Prevederi trimestriale buget 2020

Estimări 2021

Estimări 2022

Estimări 2023

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim 1

Trim.ll

Trim.lll

Trim.IV

A

B

l=3+4+S+6

2

3

4

5

6

7

8

9

540250

Alte sen teii publice generale

3 651,Ml

1.899,90

917,30

612.70

221,70

3.142.00

3.000,00

3.MNI.0O

5502

TRANZACȚII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI

ÎMPRUMUTURI

9.053,80

2.619,00

2.580.80

2.322,70

1.531,30

8.885.00

7.341.00

6 007.00

01

CHELTUIELI CURENTE

9.053,80

2.6)9,00

2.580.80

2.322,70

1.531,30

8.885.00

7.341,00

6 007.00

20

TITLUL 11 BUNURI St SERVICII

309,20

261.00

20.20

3.00

25.00

200.00

200.00

200,00

2024

Comisioane si alte cosiuri afcrcnic

împrumuturilor

309.20

261,00

20,20

3,00

25,00

202401

Comisioane si alte costuri aferenie

împrumuturi lor externe

272,20

255,00

17,20

202402

Comisioane st alte costuri aferente

împrumuturilor interne

37.00

6.00

3.00

3.00

25.00

30

TITLUL 111 DOBÂNZI

8.744.60

2.358.00

2.560.61»

2.319.70

1.506,30

8.6X5.IK-

7.141.1»

5.807.1»

3001

Dobânzi aferente datoriei publice interne

8.388.60

2.358.00

2 383.60

2.319.70

1.327.30

300101

Dobânzi aferente datoriei publice

interne directe

8.388.60

2.358.00

2 383,60

2.319.70

1.327.30

3002

Dobânzi aferente datoriei publice

externe

356.00

177,00

179.00

300201

Dobânzi. aferente datoriei publice

externe dirccie

356,00

177.1»

179,011

600002

Partea tl-a Aparate, ordine publica si

siguranța naționala

11.647.00

5.466,90

3.731,90

2.218,90

229,30

13.925,«•

12.012.00

12.760.00

6102

ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NATIONAL?

11.647.00

5.466.90

3.731,90

2.218,90

229,30

13.925.00

12012.00

12.760.00

Ol

CHELTUIELI CURENTE

11.097,00

4.916.90

3.731.90

2.218,90

229.30

13.925,04'

12.012,00

12.760,00

10

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

254,00

68.00

61.00

62.00

63,00

200,00

200.00

200.00

11X11

Cheltuieli salariate in bani

241,00

61.00

59,00

60,00

61.00

11» 101

Salarii de baza

224,00

56.00

56,00

56,00

56.00

11») 17

Indemnizații de hrana

16,00

4,00

3.00

4,00

5.00

100130

Alte drepturi salariate in bani

1,00

1.00

1002

Cheltuieli salariile in natura

5,00

5,00

100206

Vouchere de vacanta

5.00

5.00

1003

Contribuții

8.00

2.00

2.00

2.00

2.00

100307

Contribuția asiguratoric pentru munca

8.00

2.00

2.00

2.00

2.00

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

l 561.00

1 454.00

60.00

46.1»

1.00

210.00

212.00

220.00

2001

Bunun si servicii

73.90

56.90

15.00

1.00

1.00

200102

Materiale pentru curățenie

4,00

4,00

200103

Încălzit, iluminat si forța motrica

40,00

30,00

10.00

200104

Apa. canal si salubritate

1.00

1.00

200105

Carburanți si lubrifianti

5,00

2.00

1.00

1.00

1.00

21X1108

Posta, telecomunicații, radio, tv.

internet

6.00

6.00

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale buget 2020

Prevederi trimestriale buget 2020

Estimări 2021

Estimări 2022

Estimări 2023

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim.ll

Trim.III

Trim.1V

A

B

1-3+4+5+6

2

3

4

S

6

7

8

9

200130

Alic bunuri si servicii pentru

inirclincrc si funcționare

17,90

13,90

4.00

2004

Medicamente si materiale sanitare

61.10

0,10

200401

Medicamente

0.10

0.10

2005

Bunuri de r.alura obiectelor de inventar

27.60

27.60

200530

Alte obiecte de inventar

27.60

27,60

2014

Proiecția muncii

2,00

2,00

2030

Alte cheltuieli

1.457.40

1.367,40

45,00

45,00

203030

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

1.457.40

1.367,40

45,00

45,00

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UN1TATIAL1

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

9.279.00

3.394.00

3 610.00

2.110,00

165.00

13 515.08

11600.00

12.340.00

5101

Transferuri curente

9.279.00

3.394.00

3 610.00

2.110.00

165.00

510101

Transferuri către instituțiile publice

9 279.00

3.394.00

3 610.00

2.110.00

165.00

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

3.00

0.90

0.90

0.90

0.30

5910

Sume aferente persoanelor cu handicap

ncincadralc

3,00

0.90

<1.90

0.90

0.30

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

550.00

550.00

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

550.00

550,00

7101

Active fixe

550.00

550,00

710101

Construcții

50.00

50,00

710130

Ahc active fixe

500,00

500,00

€10203

Ordine publica

9.279,00

3 394,00

3.610.00

2.110,00

165,00

13 515.00

11.600,00

12.340,00

€1020304

Politie locala

9.279,00

3.394,00

3610.00

2.110.00

165,00

13.515,0»

11.600.00

12.340,00

610205

Proiecție civila si proiecția contra

incendiilor (proiecție civila

nonmililara)

2.368.00

2.072,90

121,90

108,90

64,30

410,0»

412.00

420.00

650002

Partea 11 La Cheltuieli social-cufturalc

149.657,78

80.935.28

33.494,80

23.933,50

11.294.20

139.595,75

132.972,22

147.893.00

6502

INVATAMANT

26.774.27

17.432.57

5.211,70

1.934,00

2.196.00

35.918,0»

45.767,00

60.792,00

01

CHELTUIELI CURENTE

24.678.77

15.337,07

5.211.70

1.934.00

2.196,00

35 918,0»

45.767.00

60.792.00

20

TITLUL 11 BUNURI SI SERVICII

19.125.77

12.159.07

4.709.70

1 447.00

810.00

35.918,0»

45.767,00

60.792.00

2001

Bunuri si servicii

14.968.70

9.656.50

3.532.20

1066.00

714.00

200101

Furnituri de birou

100.00

52.00

28.00

8.00

12.00

200102

Materiale pentru curățenie

520.00

351,00

92.00

53.00

24.00

2OOIO3

încălzit, iluminat si torta motrica

10 961.50

7 791.50

2 391.00

436.00

343.00

200104

Apa. canal si salubritate

1.278.00

577.00

420.00

167.00

114.00

200107

Transport

97.00

37,00

37,00

12.00

11.00

200108

Posta, telecomunicații, radio, iv.

internet

349.00

143.00

113.00

63.00

30.00

200109

Materiale st prestări de servicii cu

caracter funcțional

251,00

95,00

73,00

65,00

18,00

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale buget 2020

Prevederi trimestriale buget 2020

Estimări 2021

Estimări 2022

Estimări 2023

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Triro.II

Trim.lll

Trim. IV

A

B

l=3+4+5+6

2

3

4

5

6

7

8

9

20(1130

Atic bunuri si servicii pcnini

întreținere $i funcționare

1.412,20

610,00

378.20

262,00

162.00

2002

Reparații curente

528,00

427,00

60,00

40,00

1,00

2004

Medicamente si materiale sanitare

5.00

3.00

2,00

200403

Reactivi

5.00

3.00

2.00

2005

Bunun de natura obiectelor de inventar

1.291,57

985.57

187,00

65,00

54,00

2OO5OI

Uniforme si echipament

10,00

10,00

200503

Lenjene si accesorii de pal

5,00

5.00

200530

Alte obiecte de inventar

1.276.57

985,57

172,00

65,00

54,00

2006

Deplasări, detasan. transferări

27,00

16.00

9.00

1.00

1.00

200601

Deplasări interne, detașări, transferări

27,00

16.00

9.00

1.00

1.00

2011

Carii, publicații si materiale

documentare

7.00

t.00

6.00

2013

Pregătire profesionala

119.50

40.00

67.50

9.00

3.00

2014

Protecția muncii

6.00

5.00

1.00

2019

Contribuții ale administrației publice

locale la realizarea unor lucrări si

servicii dc interes public local, in baza

unor convenții sau contracte dc asociere

2.160,00

1.028,00

840.00

256,00

36,00

2030

Alte cheltuieli

13.00

2,00

7.00

3.00

1,00

203001

Reclama si publicitate

1.00

1,00

2O3O3O

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

12.00

2,00

7,00

2.00

1,00

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

2.045,00

587,00

486,00

486,00

486,00

5501

A Transferuri interne

2.045.00

587,00

486,00

486,00

486,00

550118

Alte transferuri curente interne

100,00

100.00

550163

Finanțarea tnvatamanlului particular sau

confesional acreditat

1 945,00

487,00

486,00

486,00

486,00

57

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

506,00

582,00

14.00

5702

Ajutoare sociale

596.00

582,00

14,00

57020!

Ajutoare sociale m numerar

582,00

582,00

570203

Tichetc de cresa si lichele sociale

pentru grădiniță

14.00

14.00

58

TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN

EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE

FINANCIAR 2014-2020

210,80

210.80

5802

Programe din Fondul Social European (FSE)

210.80

210.80

580201

Finanțarea naționala

31.70

31.70

580202

Finanțarea externa ncrambursabila

179.10

179.10

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

2.701,20

1.798,20

2.00

1,00

900.00

5901

Burse

2.478,80

1.578,80

900,00

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale buget 2020

Prevederi trimestriale buget 2020

Estimări 2021

Estimări 2022

Estimări 2023

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim 1

Trim.ll

Trim.lll

Trim. IV

A

B

l=3+4+5+6

2

3

4

5

6

7

8

9

5922

Acțiuni cu caracter științific si

soc io -cultural

222,40

219,40

2,00

1.00

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

2.095.78

2.095,78

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

2.095.78

2.095.78

7101

Active fixe

2.095.78

2.095,78

710101

Construcții

1 752.50

l 752,50

710130

Alte active -Ixc

343,28

343.28

«4

Plăti efectuate in anii prcccdcnli si

recuperate in anul curent

•0,28

•0,28

«5

TITLUL XIX PLAT) EFECTUATE IN ANII

PRECEDENT! SI RECUPERATE IN ANUL

-0.28

-0.28

8501

Plan efectuate in anii prcccdcnli si

recuperate in anul curent

•0.28

•0.28

850101

Plăti efectuate in anii preccdcnti si

recuperate in anul curent in secțiunea

de funcționare a bugetului local

•0.28

-0.28

650203

Invatamant preșcolar si primar

8880.42

5.400.62

1.749.00

883,00

847.80

(.5020301

Invatamant preșcolar

4.880.81

2.754.01

975,00

608,00

543,80

65020302

Invatamant primar

3.999,61

2.646,61

774,00

275.00

304,00

650204

Invatamant secundar

17.610,85

11.851.95

3.404,70

1.021,00

1.333,20

35.9I8.1HI

45.767,00

60.792.00

65020401

Invaiamant secundar inferior

3.712.65

2.503,75

636.50

233.00

339.40

35.9I8.1H)

45.767.00

60.792.00

65020402

Invatamant secundar superior

13.322.20

9.034.20

2.601.20

730.00

956.80

65020403

Invatamant profesional

576,00

314,00

167.00

58.00

37,00

650205

Invatamant postliceal

168,00

79,00

44,00

30,00

15.00

6*0250

Alte cheltuieli in domeniul

invatamantului

115,00

101,00

14,00

«4)2

SANATATE

18.583.35

12.647.65

2.286,00

2.188.00

1.461.70

8.841.00

10.200.00

10.250.0(1

01

CHELTUIELI CURENTE

10 202,92

4.267.22

2.286,00

2.188,00

1.461.70

8 841.00

10.200,00

10 250,00

51

TITLUL V] TRANSFERURI INTRE UN1TAT1 ALI

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

10.202.92

4.267.22

2.286.00

2.188.00

1.461.70

8.841.00

10.200,00

10 250.00

5101

Transferuri curente

8.392.00

2.456.30

2.286.00

2.188.00

1.461.70

5IOIO3

Acțiuni dc sanatale

8.392.00

2.456.30

2.286.00

2.188.00

1,461.70

5102

Transferuri de capital

1810,92

1.810.92

5JO2I2

Transferuri pentru finanțarea

investițiilor la spitale

1810.92

1.810.92

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

8.380,43

8.380.43

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

8.380,43

8.380.43

7101

Active fixe

8.380.43

8.380.43

710101

Construcții

8.202,43

8.202.43

710130

Alte active fixe

178,00

178,00

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale buget 2020

Prevederi trimestriale buget 2020

Estimări 2021

Estimări 2022

Estimări 2023

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim 1

Trim.ll

Trim.ll 1

Trim. IV

A

B

1-3+4+S+6

2

3

4

5

6

7

8

9

660206

Servicii medicale in unilali sanitare

cu poluri

18.405.35

12.469,65

2.286,00

2.188,00

1.461,70

8.841.00

10.200,00

10250,00

66020601

Spitale generale

18.405,35

12.469,65

2.286,00

2.188.00

1.461,70

8.841.00

10.200.00

10.250.00

660250

Alte cheltuieli in domeniul sanaiaiii

178,00

178,00

66025050

Alte institui» si acțiuni sanitare

178,00

178.00

6?02

CULTURA, RECREERE SJ RELIGIE

37.480,59

19.299.49

7.585,10

5.600,50

4.995,50

41 759,60

25.005,22

24.851.00

Ol

CHELTUIELI CURENTE

33.410,09

15.228.99

7.585,10

5.600,50

4.995,50

41 759,60

25.005,22

24.851.00

10

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

5.563.00

1.772,00

1.451,00

l.l’S.OO

1.165,00

6.000,00

6.000,00

6.000,00

1001

Cheltuieli salanale in bani

5.233.00

1.532,00

1.421.00

1.145.00

1.135,00

100101

Salam de baza

4.621,00

1.351,00

1.270.00

1 000,00

1.000,00

100106

Alte sporuri

30.00

10,00

10,00

$.00

$.00

100113

Drepturi de delegare

2.00

1.00

1.00

100117

Indemnizații de hrana

500.00

140.00

120.00

120.00

120.00

100130

Alte drepturi salariate m bani

80.00

30,00

20,00

20.00

10.00

1002

Cheltuieli salariile in natura

190.00

190.00

100206

Vouchere de vacanta

190.00

190.00

1003

Contribui»

140.00

50.00

30.00

30.00

30.00

100307

Contribuția asiguratoric pentru munca

140.00

50.00

30,00

30.00

30.00

20

TITLUL El BUNURI SI SERVICII

8.240,99

4.400.49

2.039,10

941.00

860,40

7.500,0(1

7,500,00

7.500,00

200)

Bunuri si servicii

5.623,90

2.465,00

1.557,50

841,00

760,40

200)01

Furnituri de birou

23,00

16.00

5,00

1,00

1,00

200)02

Materiale pentru curățenie

85,00

70,00

12.00

3.00

200)03

încălzit, iluminat si forța motrica

998,00

747,00

171,00

30,00

50,00

200104

Apa. canal si salubritate

500,00

240,00

170.00

’0.00

20,00

200105

Carburanți si lubriiianti

3,00

3,00

200106

Piese de schimb

138,00

85,00

45.00

5,00

3.00

200107

Transport

1,00

1,00

200100

Posta, telecomunicații, radio, tv.

micmct

10,50

4,00

3,50

2,00

1,00

200130

Alic bunuri si servicii pentru

intrclincrc si funcționare

3.865,40

1 300,00

1.150,00

730,00

685.40

2002

Reparat» curente

935.29

935,29

2004

Medicamente si materiale sanitare

138.60

136.60

2.00

20040)

Medicamente

1.00

1.00

200402

Malcnalc sanitare

0.60

0.60

200403

Reactivi

7.00

5.00

2,00

200404

Dezmfecianli

130.00

130.00

2005

Bunuri de natura obiectelor de inventar

267.00

247,00

20.00

20050)

Uniforme si echipament

10,00

10.00

200530

Alte obiecte de inventar

257,00

247.00

10,00

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale buget 2020

Prevederi trimestriale buget 2020

Estimări 2021

Estimări 2022

Estimări 2023

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plătitor restante

Trim 1

Triro.ll

Trim.ill

Trim. IV

A

B

I-3+4+S+6

2

3

4

5

6

7

8

9

2006

Deplasări, delăsări, transferări

t.oo

1,00

2UO6O1

Deplasări interne. detașări, transferări

1,00

1,00

2013

Pregătire profesionala

32.OO

31,00

1,00

2014

Proiecția muncii

33,20

24.60

8.60

2030

Alte cheltuieli

1.210,00

560,00

450.00

100,00

100.00

2O3U3O

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

1.210,00

560,00

450,00

100,00

100.00

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITAT! ALI

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

15.000,00

4.526,00

4.065.00

3.4S4.50

2.954,50

8.500.0C

8.500,00

8 510,00

5101

Transferuri curente

15.000,00

4.526,00

4.065,00

3.454.50

2.954.50

510101

Transferuri către instituțiile publice

15 000.00

4.526,00

4.065,00

3.454.50

2.954.50

58

TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN

EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE

FINANCIAR 2014-2020

2 350.50

2 350.50

IK.072.6f

305.22

141.00

5801

Programe d:n Fondul European de Dezvoltare

Regionala (FEDR)

2 350,50

2.350.50

58010!

Finanțarea naționala

1.028,65

1.028.65

580102

Finanțarea externa ncranibursabila

895.14

895.14

580103

Cheltuieli neeligibile

426.71

426.71

5’3

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

2.255,60

2.180,00

30.00

30.00

15.60

1.687,00

2.700.00

2.7OO.OO

5’311

Asociații si fundații

1.650.00

1.650,00

5*312

Susținerea cultelor

500,00

500,00

5’340

Sume aferente persoanelor cu handicap

ncincadralc

105.60

30,00

30,00

30.00

15,60

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

4.070,79

4.070,79

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

4.070,79

4.070,79

7101

Active fixe

4.070,79

4.070.79

710101

Construcții

3.564.19

3.564,19

710130

Alte active fixe

506.60

506,60

84

Plăti efectuate in anii prccedcnti si

recuperate :n anul curent

-0.29

•0,29

85

TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENT! SI RECUPERATE IN ANUL

-0.29

•0.29

8501

Plan efectuate in anii pieccdcnti si

recuperate in anul curent

-0.29

-0.29

850101

Plăti efectuate m anii prccedcnti si

recuperate in anul curent in secțiunea

de funcționare a bugetului local

•0.29

-0.29

670203

Servicii culturale

6.890.86

2.402.46

1 967,00

1.250.00

1.271,40

6.900.0C

6.900.00

6’300.00

67020304

Instituții publice de spectacole si

concerte

6 500,00

2.145,00

1 895,00

1.212,00

1.248,00

6.500,00

6.500,00

6.500.00

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale buget 2020

Prevederi trimestriale buget 2020

Estimări 2021

Estimări 2022

Estimări 2023

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trirn 1

Trim.ll

Triro.lil

Trim.1V

A

B

l=3+4+5+6

2

3

4

5

6

7

8

9

6’020330

Alic servicii culturale

390,86

257,46

72.00

38,00

23,40

400,1)0

400,00

400.00

6’0205

Sen teii recreative si Sportive

29.254.73

15.562.03

5.618.10

4.350,50

3.724,10

33.859,60

17.105,22

16951,00

6’020501

Sport

9.100,00

2.981,00

2 170.00

2.242.50

1.706,50

3.000,00

3.000,00

3.000.00

6’020502

Tineret

550.00

550.00

500.00

500,00

500,00

6’020503

Întreținere grădini publice, parcuri

zone vern, baze sponis e si de agrement

19 604,73

12.031.03

3.448,10

2.108,00

2.017,60

30.359,60

13.605,22

13.451,00

6’0206

Servicii religioase

500.00

500,00

500,00

500,00

500,00

6’0250

Alte servicii in domenite culturii.

rccrocri si religiei

835.00

835,00

500,00

500,00

500,00

6802

ASIGURĂRI SI ASISTENTA SOCIALA

66.819.57

31.555.57

18.412,00

14 211.00

2.641,00

53.077.15

52.000,00

52.000,00

01

CHELTUIELI CURENTE

66.375.01

3I.III.OI

18 412.00

14 211,00

2.641,00

53.077,15

52.000,00

52.000,00

10

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

34.983.65

12.111.65

10.981.00

9.538.00

2.353.00

2I.454.IK)

25.000,00

25.000,00

1001

Cheltuieli salanâJc in bani

32.993,00

10.718.00

IO 726,00

9.288.00

2.261,00

100101

Salarii de baza

28 826,00

9.3OO.OO

9 438.00

8468.00

1.620.00

10010.5

Sporuri pentru condiții de munca

575,00

150,00

150.00

140.00

135.00

100106

Alic sporun

72,00

18.00

18.00

18.00

18,00

100113

Drepturi de delegare

1.00

1.00

100117

Indemnizații de hrana

3 034,00

949,00

1.040.00

582.00

463.00

100130

Alte drepturi salarialc in bani

485,00

300.00

80,1X1

80,00

25,00

1002

Cheltuieli salarialc in natura

1 163,65

1 167.65

11X1206

Vouchcrc de vacanta

1 163,65

t 163,65

1003

Contribuții

827.00

230,00

255,00

250,00

92,00

100307

Contribuția asiguratoric pentru munca

827,00

230,00

255.00

250.00

92.00

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

8.725.29

3.964,29

3.149.00

1.435,00

177,00

9.000,00

8.000,00

8.000,00

2001

Bunuri si servicii

3.192.29

l 730,29

1.081.00

305,00

76,00

200101

Furnituri de birou

257.29

104.29

102,00

51,00

200)02

Materiale pentru curățenie

64,00

28,00

23,00

12,00

1,00

200103

încălzit, iluminat si Torta molrica

686,00

486,00

135,00

60.00

5.00

200104

Apa, canal si salubritate

245,00

212,00

14.00

15.00

4.00

2OOIO5

Carburanți si lubrifiant i

16,00

10,00

6.00

200106

Piese de schimb

31,00

11,00

10,00

10.00

200107

Transport

40,00

30,00

10.00

200108

Posta, telecomunicații, radio, tv.

internet

395,00

191.00

136.00

62.00

6.00

200109

Materiale st prestări de servicii cu

caracter funcțional

74,00

34,00

30,00

5.00

5.00

21X1130

Alte bunuri si servicii pentru

întreținere si funcționare

1.384.00

624,00

615,00

90.00

55,00

2002

Reparații curente

60,00

40,00

15.00

3.00

2,00

2003

Hrana

555.00

177,00

170,00

115,00

93,00

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale buget 2020

Prevederi trimestriale buget 2020

Estimări 2021

Estimări 2022

Estimări 2023

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim 1

Trim.ll

Trim.ll]

Triro.1V

A

B

l=3+4+5+6

2

3

4

5

6

7

8

9

200301

Hrana pentru oameni

555,00

177,00

170,00

115,00

93,00

2004

Medicamente st materiale sanitare

21,00

8,00

7,00

5,00

1.00

200401

Medicamente

6,00

3,00

2,00

1,00

200402

Materiale sanitare

2,00

1.00

1.00

200404

Dezinfecianlt

13,00

4,00

4.00

4,00

1,00

2005

Bunun de natura obiectelor de inventar

112,00

56,00

51.00

2.00

3,00

200501

Uniforme si echipament

2,00

1,00

1,00

200530

Alte obiecte de inventar

110,00

55,00

50.00

2,00

3.00

2006

Deplasări, delăsări, transferări

26,00

23,00

2,00

1.00

200601

Deplasări interne, delăsări, transferări

26.00

23.00

2.00

1.00

2011

Cârti, publicații si materiale

documentare

21.00

10.00

10.00

1.00

2013

Pregătire profesionala

116.00

44.00

68.00

2.00

2.00

2014

Protccua muncii

80.00

45.00

35.00

2019

Contribuții ale administrației publice

locale la realizarea unor lucrări si

sen teii de interes public local, in baza

unor convenții sau contracte de asociere

4.500.00

1.800.00

1 700.00

1.000,00

2025

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare

derivate din acțiuni in reprezentarea

intereselor statului, potrivit

dispozițiilor legale

1,00

1,00

2030

Alte cheltuieli

41,00

30,00

10.00

1,00

203003

Prune de asigurare non-viata

11,00

8.00

3.00

203030

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

30,00

22,00

7,00

1,00

57

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

19.054.00

11.851.00

4.100,00

3.075.00

28.00

20.312.00

18.000.00

18.000,00

5702

Ajutoare sociale

19.054,00

11.851,00

4.100,00

3.075,00

28.00

57020)

Ajutoare sociale in numerar

16.054,00

8.851.00

4.100,00

3.075,00

28.00

570204

Tichctc cadou acordate pentru

cheltuieli sociale

3 000.00

3.000.00

58

TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN

EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE

FINANCIAR 2014-202»

2.793.07

2.793.07

1.311.15

5001

Programe din Fondul European de Dezvoltare

Regionala 1FEDR)

2.793.07

2.793,07

500101

Finanțarea naționala

417.46

417,46

500102

Finanțarea externa ncrambursabila

2.365.61

2.365.61

580103

Cheltuieli nccligibile

10.00

10.00

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

819.00

391,00

182.00

163.00

83.00

1.000.00

1.000.00

1.000.00

5911

Asociații si fundații

200.00

200,00

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale buget 2020

Prevederi trimestriale buget 2020

Estimări 2021

Estimări 2022

Estimări 2023

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Triml

Trim.ll

Trim.lll

Trim.IV

A

B

1-3+4+S+6

2

3

4

5

«

7

8

9

5940

Sume aferente persoanelor cu handicap

Reîncadrau

619,(10

191,00

182,00

163.00

83,00

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

449,50

449,50

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

449,50

449,50

7101

Active fixe

449,50

449,50

710)01

Construcții

221,00

221,00

710130

Alte active fixe

228,50

228.50

84

Plali efectuate in anii prcccdcnli si

recuperate in anul curent

-4,94

-4,94

85

TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENT! SI RECUPERATE IN ANUL

-4.94

-1.94

MOI

Plăti efectuate in anii prcccdcnli si

recuperate m anul curent

-4.94

-4,94

850101

Plăti efectuate in anii prcccdcnli si

recuperate :n anul curent in secțiunea

de funcționare a bugetului local

-4,94

-4,94

680204

Asistenta acordata persoanelor in varsta

6.106,00

2.480.00

1.597.00

1.312,00

717.00

5.100.00

5.100.00

5.100,00

6X0205

Asistenta sociala in caz de boli si

invalidități

31.604,00

11.060,00

9.980.00

9.080,00

1.484,00

30.000,00

30.000,00

30.Utl0.U0

68020502

Asistenta sociala in caz de invaliditate

31.604,00

11,060,00

9.980,00

9.080,00

1.484,00

30.000.00

30.U00.U0

30.UOO.UO

680211

Cresc

8.680,57

4.786,57

1.948.00

1,534,00

412,00

6.311,15

5.(KK).(K)

5000,00

680215

Prevenirea excluderii sociale

3.404,00

3.251,00

50.00

75,00

28,00

2.500,00

2.500.00

2.500.00

68021501

Ajutor social

3.404,00

3.251,00

50.00

75,00

28,00

2.500,00

2.500,00

2.500,00

680250

Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor

si asistentei sociale

17.025,00

9.978,00

4.837,00

2.210,00

9.166,00

9.400,00

9.4011,00

68025050

Alte cheltuieli in domeniul asistentei

sociale

17.025,00

9.978.00

4.837,00

2.210,00

9.166,00

9.400.00

9.400,00

700002

Partea IV-a Servicii si dezvoltare

publica, locuințe, mediu si ape

79 564,47

SO 606,77

17 125,50

7.522.20

4.310,00

61.697.00

66.742,00

66.800,00

7002

LOCUINȚE, SERVICII SI DEZVOLTARE

12.458.27

5.709.57

3.203,50

2.619,20

836.00

I2.94S.OO

15.552,00

15 600,00

0!

CHELTUIELI CURENTE

11.987.85

5.329.15

3.20330

2.619,20

836.00

12.945.00

15.552.00

15 600,00

10

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

3.980,00

1.145.00

1.012.00

1.000,00

823.00

4.000.00

4.100.00

4.200.00

1001

Cheltuieli salariate in bani

3 792.00

1.017.00

9X7.00

977,00

811.00

100101

Salam de baza

3432.00

926.00

890.00

881.00

735.00

100113

Drepturi de delegare

3,00

2.00

1.00

100117

Indemnizații de hrana

269,00

69.00

68.00

68,00

64.00

100130

Alte drepturi salariate in bani

88.00

20.00

28.00

28.00

12.00

1002

Cheltuieli salariate in natura

103.00

103,00

100206

Vouchcre de vacanta

103,00

103.00

11)03

Contribuții

85,00

25.00

25,00

23,00

12,00

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale buget 2020

Prevederi trimestriale buget 2020

Estimări 2021

Estimări 2022

Estimări 2023

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim 1

Trim.ll

Trim.111

Trim.1V

A

B

l=3+4+5+6

2

3

4

5

6

7

8

9

1)10307

Contribuția asiguraioric pentru munca

85,00

25,00

25.00

23.00

12,00

20

TITLUL II BUNURI Si SERVICII

7.947,85

4.168,15

2.175.50

1.604,20

8.885,0).

11.392,00

11.340,00

200)

Bunuri si servicii

5.333,10

2.374,10

I 751,80

1.207.20

200101

Furnituri de birou

151,00

86.00

7.00

58.00

200)02

Materiale pentru curățenie

44,00

20,00

14,00

10,00

200)03

Încălzii, iluminat si Tona motrica

4.166,70

1 761,70

1.470.00

935,00

200104

Apa, canal si salubritate

156,00

61,00

45,00

50,00

200105

Carburanți si lubrilianți

19,00

14,00

3,00

2,00

200106

Piese de schimb

79,00

43,00

26,00

10,00

200107

Transport

9,50

4,00

3,50

2,00

2001OR

Posta. telecomunicații. radio. lv.

internet

7.00

3.40

2.30

1.30

200130

Alte bunuri si servicii pentru

uttreuncre si funcționare

700.90

381.00

181.00

138.90

2002

Reparații curente

1 275.85

1 185.15

20.70

70.00

2)XM

McdiCâmcnic $i materiale sanitare

2.50

2.50

2WM0I

Medicamente

1.50

1,50

200402

Materiale sanitare

1.00

1,00

2005

Bunun de natura obiectelor de inventar

67,00

32,00

25.00

111.00

2)10530

Alte obiecte de inventar

67,00

32,00

25.00

1(1.00

2)106

Deplasări, dclaSMi. transferări

6,20

4,20

2.00

200601

Deplasări interne, delăsări. transferări

6,20

4,20

2.00

2012

Consultanta si expertiza

60,00

55,00

5.00

2013

Pregătire profesionala

5,10

0.10

5,00

2014

Protecția muncii

7,10

2.10

1.00

4,00

2030

Alte cheltuieli

l 191,00

513,00

370,00

3 08.00

2O3QO1

Reclama si publicitate

3.00

1,00

1,00

1,00

203003

Prime de asigurare non-viala

122,00

50,00

50.00

22,00

203030

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

1.066,00

462,00

319.00

285.00

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

60,00

16.00

16.1X1

15,00

13.00

60,00

60,00

60.00

5940

Sume aferente persoanelor cu handicap

neincadratc

60.00

16.00

16.00

15.00

13.00

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

544.00

544.00

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

544.00

544.00

7101

Active fixe

544.00

544.00

710101

Construcții

16,00

16.00

710)30

Alte active fixe

528,00

528.00

X4

Plăti efectuate in anii preccdcnti si

recuperate in anul curent

-73.58

-73,58

TITLUL XIX PLAT! EFECTUATE IN ANII

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale buget 2020

Prevederi trimestriale buget 2020

Estimări 2021

Estimări 2022

Estimări 2023

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim 1

Trim.ll

Trim.lll

Trim. IV

A

B

l=3+4+S+6

2

3

4

5

6

7

8

9

PRECEDENT! SI RECUPERATE IN ANUL

-73.58

-73,58

8501

Plau efectuate in anii precedent! si

recuperate in anul curent

-73,58

-73,58

«$0101

Plăti efccluate in anii precedent! si

recuperate m anul curent in secțiunea

de funcționare a bugetului local

-71,85

-71,85

«SOI02

Plăti efectuate in anii prcccdcnli si recuperate in anul curent in secțiunea de dezvoltare a bugetului local

-1.73

-1,73

700203

Locuințe

1 990.32

757,62

523.70

446.00

263.00

2.000.0C

2.000,00

2.000.00

70020330

Alte cheltuieli in domeniul locuințelor

t 990,32

757,62

523,70

446.00

263.00

2.000.0C

2.000.00

2.000.00

71X1206

Iluminat public si electrificări

4 4 72.00

2.522.00

I.25O.OO

700.00

5.500.18

5.600,00

5.700.00

700250

Alte servicii in domeniile locuințelor.

serviciilor si dezvoltării comunale

5 995.95

2.519.95

1429.80

1.473.20

573.00

5.445.IM

7.952,00

7 900.00

7402

PROTECȚIA MEDIULUI

67 106.20

44 807.20

13 922.00

4.903.00

3.474.00

48.752.1K

51.190.00

51 200.00

0)

CHELTUIELI CURENTE

45.355.X3

23.056.83

13.922.00

4.903.00

3.474.00

48.752.tK.

51.190.00

51.200.00

10

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

9.203.00

3.345.00

2.140.00

2.122.00

1.596.00

9.5OO.IK.

9.500,00

9.<HM1.00

1001

Cheltuieli salariate in bani

8.638.00

2.940.00

2085.00

2.067.00

1.546.00

I00KII

Salarii de baza

7 539.00

2.639,00

1.800,00

t.800,00

1.300,00

100106

Alte sporuri

85,00

34,00

24,00

12,00

15,00

100113

Drepturi de delegare

4,00

1,00

1,00

1,00

1,00

100117

Indemnizații de hrana

920,00

230,00

230,00

230,00

230,00

100130

Alte drepturi salariate in bani

90,00

36,00

30,00

24.00

1002

Cheltuieli salariate in natura

340.00

340,00

100206

Vouchere de vacanta

340.00

340,00

1003

Contribuții

225.00

65,00

55,00

55,00

50.00

IOO3O7

Contribuita asiguratoric pentru munca

225.00

65,00

55,00

55,00

50,00

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

23.8X8,50

10.873,50

8440.00

2.739,00

1.836.00

24.652.0C

26.490,00

26400.00

2001

Bunuri si servicii

20.4X4.50

8.204.50

8.010,00

2.5X9,00

1.681,00

200101

Furnituri de birou

10.00

$.00

5.00

21X1102

Materiale pentru curățenie

40.00

20,00

10,00

10.00

200103

Încălzit, iluminat si forța molrica

662.50

4OX.5O

218,00

36.00

200104

Apa. canal si salubritate

3.531.00

1.011.00

955.00

960.00

605.00

200105

Carburanți si lubrifianti

1 200.00

400.00

400.00

200.00

200.00

21X1106

Piese de sctiimb

150.00

65.00

35,01»

25.00

25.00

21X1108

Posta, telecomunicații, radio, tv.

internei

8.00

3.00

2.00

2.00

1.00

200109

Materiale si prestări de serv ic ii cu

caracter funcțional

600,00

300.00

200.00

50.00

50,00

200130

Alte bunur. si servicii pentru

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale buget 2020

Prevederi trimestriale buget 2020

Estimări 2021

Estimări 2022

Estimări 2025

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim.II

Trim.lll

Trim.1V

A

B

1-3+4+5-F6

2

3

4

5

6

7

8

9

intietincrc si funcționare

14.283,00

5.992,00

6.185.00

1 306,<K)

800.00

2002

Reparam curente

1 150,00

850,00

200.00

50,00

50,00

2003

Hrana

30,00

7.50

7,50

7.50

7,50

200302

Hrana pentru animale

30,00

7.50

7,50

7,50

7,50

2004

Medicamente si materiale sanitare

55,00

25,00

10,00

IU,00

10.00

200401

Medicamente

25,00

10.00

5.00

5,00

5.00

200404

Dezinfectanli

30,00

15,00

5,00

5,00

5.00

2005

Bunuri de natura obiectelor de inventar

429,00

379,00

50,00

200530

Alte obiecte de inventar

429.00

379,00

50,00

2013

Pregătire profesionala

10,00

10,00

2014

Proiecția muncii

30.00

7,50

7.50

7.50

7.50

2030

Alte cheltuieli

1 71X1.00

1.390.00

155.00

75.00

80.00

203003

Prime de asigurare non-viata

70.00

20.00

15.00

15.00

20.00

203030

Alte cheltuieli cu bunuri si sen ic ii

I 630,00

1.370.00

140,00

60.00

60.00

55

TITLUL Vil ALTE TRANSFERURI

12 096.33

8.796.33

3 300.00

14.4OO.IK1

15.000.00

15 600.00

5501

A Transferuri intenta

12.096,33

8.796.33

3.3OO.OO

550112

investirii ale agoniilor economici cu

capital de stat

4.496.33

4.496.33

55011»

Alte transferuri curente interne

7.600,00

4.300,00

3.300,00

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

168.00

42,00

42.00

42.00

42,00

200,(W

200.00

200.00

5940

Sume aferente persoanelor cu handicap

netncadratc

168,00

42,00

42.00

42.00

42.00

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

21.879,87

21.879,87

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

21.879,87

21.879,87

7101

Active fixe

21.879.87

21.879,87

710101

Construcții

20.522,17

20.522,17

710130

Alte active fixe

1 357,70

1.357,70

84

Plăti efectuate in anii prcccdcmi si

recuperate in anul curent

-129,50

-129,50

85

TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENT! SI RECUPERATE IN ANUL

-129.50

-129.50

8501

Plăti efectuate in anii precedent! si

recuperate m anul curent

-129.50

-129,50

850101

Plau efectuate in anii prcccdcnri si recuperate in anul curent in secțiunea de funcționare a bugetului local

-129.50

-129.50

■*40205

Salubritate si gestiunea deșeurilor

38.275.69

18.476.69

12.972.00

3.953,00

2.874.00

44 952.00

47 190.00

46.71Hl.00

■'4020501

Salubritate

18.651.00

6.942.00

5.334,00

3.561.00

2.814.00

20.000.00

21.000,00

22 000.00

74020502

Colectarea, tratarea si distrugerea

deșeurilor

19.624,69

11 534,69

7.638,00

392.00

60,00

24.952.1M

26.190,00

24.700,00

Denumire indicator

Prevederi anuale buget 2020

Prevederi trimestriale buget 2020

Estimări 2021

Estimări 2022

Estimări 2023

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim 1

Trim.ll

Trim.lll

Trim.IV

A

B

1—34-4+5+6

2

3

4

5

«

7

8

9

740206

Canalizarea si tratarea apelor reziduale

28.830,51

26.330,51

950,00

950.00

600.00

3.800,1*1

4.0011,00

4.500,00

800002

Partea V-n Acțiuni economice

4(1.089,63

29.781,63

7.331.00

1,833,00

I 144,00

100.233,24

84.798,88

80.399,26

8102

COMBUSTIBILI 51 ENERGIE

12.641,44

9.641,44

1.000.00

1.000,00

1.000,00

48.448,24

55.098,88

56.078.26

0]

CHELTUIELI CURENTE

8.015,53

8.015.53

44.248,24

50.098,88

51.078,26

40

TITLUL ZV SUBVENȚII

5.500,00

5.500,00

4003

Subvenții pentru acoperirea diferentelor

de preț si tarif

5.500.00

5.500,00

55

TITLUL Vil ALTE TRANSFERURI

999.98

999.98

5501

A. Transferuri interne

999,98

999,9*

550112

Investiții pic «geniilor economici cu

capiul de stai

963 51

WS.SI

55011»

Alte transferuri curente interne

JMT

Wl.jf?

56

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

POSTA DE RARE

1.515,55

1.515,55

« M4U4

50.091 mt

51 WUJ*

5603

Programe din Fondul de Coeziune (FC>

1.515.55

1.515.55

560303

Cheltuieli ncdigibilc

1.515.55

1 515.55

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

627.46

627.46

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

627,46

627,46

7101

Active fixe

627,46

627,46

710101

Construcții

627,46

627,46

79

OPERAȚIUNI FINANCIARE

4.UU0,00

L 000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

4.200,00

5.000,00

5.000.00

81

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE

4.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000.00

1.000,00

4.2DO.DO

5.000.00

5 000,00

8102

Rambursări de credite interne

4.000,00

I.000.00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

810205

Rambursări de credite aferente datoriei

publice interne locale

l.tMt.OQ

1 WC.00

IJGiMm

IW.1H.I

i Ok iojw

84

Riali efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent

-!.S5

-Ui

85

TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENT! SI RECUPERATE IN ANUL

4.5S

-UI

85(11

Plăti efectuate in anii precedent! si

recuperate in anul curent

-Ui

-us

«50102

Plăti efectuare in anii precedenti si

recuperate in anul curent in secțiunea

de dezvoltare * bugetului local

-F.Sl

■Ui

XI0206

Energic termica

9JJM7

b536,4?

i oiHi.no

k IHRI.T6

i. urt.oo

JJMJd

5 iHWi.rfa

< 600.00

810250

Alte cheltuieli privind combustibili st

energia

3.104.97

3.104,97

44.248.24

50.098,88

51.078,26

8402

TRANSPORTURI

27.448,19

20.140,19

6.3JJ.M

144.00

51 ?85.ao

29.700,00

24.321.00

01

CHELTUIELI CURENTE

21.4*1,61

14 173,61

m.M

144,00

51 785,»O

29.700,00

24.321,00

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale buget 2020

Prevederi trimestriale buget 2020

Estimări 2021

Estimări 2022

Estimări 2023

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim 1

Trim.ll

Trim.lll

Trim.IV

A

B

1=3+44-5+6

2

3

4

5

6

7

8

9

IO

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

684,00

234,00

154.00

156,00

140,00

785,00

800,00

810,00

1001

Cheltuieli salariate in bani

652,50

214,50

150,00

152.00

136,00

100101

Salarii de baza

582,50

190,50

131.00

136,00

125,00

100106

Alic sporuri

7,00

4.00

3.00

100113

Drepturi de delegare

15,00

5,00

5.00

5,00

100117

Jndcmnizâlii de hrana

44,00

11,00

11,00

11,00

11,00

100130

Alte drepturi salariate in bani

4.00

4,00

1002

Cheltuieli salariate in natura

14.50

14,50

100206

Vouchcre de vacanta

14.50

14,50

1003

Contribuții

17,00

5,00

4.00

4,00

4.00

100308

Contribuții plătite de angajator in

numele angajatului

17,00

5.00

4.00

4.00

4.00

20

TITLUL 11 BUNURI SI SERVICII

15 043.00

8 203.00

6 170.00

670.00

16.000.00

16.000.00

16000.00

2001

Bunuri si servicii

1 072.00

802.00

170.00

100.00

200103

Încălzit. Luminat si forța motrica

29,00

15.00

14,00

200104

Apa. canal si salubritate

1.00

1.00

200105

Carburanți si lubrilianti

250.00

250.00

200106

Piese de schimb

12.00

6.00

6.00

2OOIO8

Posta, telecomunicații, radio. l>.

internei

1,00

1.00

200109

Materiale st prestări de scoicii cu

caracter funcțional

250.00

200,00

50,00

200130

Alte bunuri si sco icii pentru

întreținere si funcționare

529,00

329,00

100.00

100,00

2002

Reparații curente

13 320,00

6750.00

6.000,00

570.00

2005

Bunuri de natura obiectelor de inventar

30,00

30.00

200530

Alte obiecte de inventar

30,00

30,00

2006

Deplasări, delăsări, transferări

1,00

1.00

200601

Deplasări inteme, delăsări, transferări

1,00

1,00

2014

Proiecția muncii

2.00

2.00

2030

Alte cheltuieli

618.00

618.00

203003

Prime de asigurare non-viata

28.00

28.00

203030

Alte cheltuieli cu bunuri si sen teii

590.00

590.00

58

TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN

EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE

FINANCIAR 2014-2020

5.729.61

5.729.6)

35.000.t0

12.900.00

7 511.00

5801

Programe din Fondul European de Dezvoltare

Regionala (FEDR)

5.729.61

5.729.61

58010!

Finanțarea naționala

1 112.07

1 112,07

580102

Finanțarea externa ncrambursabila

4.617,54

4.617,54

Cad

Denumire indicator

Prevederi anuale buget 2020

Prevederi trimestriale buget 2020

Estimări 2021

Estimări 2022

Es.inii.ri 2023

TOTAL

din cere <r edict bugetare destinate stingerii plăților restante

Trh» J

Triin.ll

Trim.Jll

TrimJV

A

0

1-3+4+S+A

2

3

4

5

6

7

ju

TITLUL X! ALTE CHELTUIELI

g&M»

7.00

7.1MI

7,90

4,00

Sume 4ctciiic pcrw*ifck< cu haidctkp

IK(IK«df«lC

25.QU

7,00

7.ttO

w

4 UD

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

5%6,5«

S.W63K

îi

TITLUL XJU ACTIVE NEFINA MOARE

5.966.58

7|OI

Acute fixe

JM&S»

3.966,58

7TOWI

CouMmciii

4.7<M,M

4.7M.44

ÎWlJO

Alic jcUcr fixe

i .261.74

1.261,74

W0203

îrafts^on rwitr

25.701,19

t9.1JU9

6 000.00

370.00

51 785,(X>

29.700,00

24.32 U»

M020W

Svazi

25.701.19

to.ui.to

6.000.00

57O.W

51 785.01

29.700,00

24 J! 1.00

unjjo

Alic chcOwciî in domeniul iranjpwturiloi

i 747.00

1 Q09.00

331.60

143.4»

144.00

990?

EXCEDENT/DEHCIT

EXCEDENT/DEFICir

-♦ a<xui

-45.8J2.76

1 846.90

17. «65.60

36.224.64


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE SECRETARUL GENERAL AL MUN. BACĂU NICOLAE - OVIDIU POPOVICI

ÎNTOCMIT


ROMÂNIA                                                                ANEXA 1A1

JUDEȚUL BACĂU                                                      LA HOTĂRÂREA NR. 49 DIN 17.03.2020

CONSILIUL LOCAL AL MUN. BACĂU

BUGETUL LOCAL PE ANUL 2020

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

Data :  17/03/2020       Tît:pag:    1  -mii lei-

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program

2020

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

TrimJI

Trim.III

Trim.IV

A

B

1—3+4+5+6

2

3

4

5

6

000)02

TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL

277.534,86

65.774.32

79.848.00

68.267,00

63.645,54

000202

1 VENITURI CURENTE

277.534,86

65.774,32

79 848,00

68.267,00

63.645,54

000302

A VENITURI FISCALE

256.966,91

77.806,37

65.223.00

57.790,00

56.147,54

000402

Al. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI

CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

164 372,00

41.108,00

41.108.00

41.108,00

41.048.00

030002

A 1.2 Impozit pc venit, profit si câștiguri

dtn capiu) de la persoane fizice

164.372,00

41 108.00

41 108.00

41.108,00

41.048,00

0302

IMPOZIT PE VENIT

562,00

155,00

155,00

155,00

97,00

030218

Impozitul pe veniturile din transferul

proprietăților imobiliare din

patrimoniul personal

562,00

155,00

155,00

155,00

97,00

0402

COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL

VENIT

163 810.00

40.953,00

40 953,00

40.953.00

40.951,00

040201

Cote defalcate din impozitul pe

venit

163.810,00

40.953.00

40 953,00

40.953,00

40.951,00

070002

A3 Impozite si taxe pe proprietate

41.382,91

20.432,37

10275,00

5.583,00

5.092,54

0702

IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE

41.382,91

20.432,37

10 275,00

5.583,00

5.092,54

070201

Impozit si taxa pe clădiri

27.756,54

13 056,00

7 711,00

3.822,00

3,167,54

070202

Impozit si taxa pe teren

9.646,37

6.036,37

1.559,00

886,00

1.165,00

070203

Taxe judiciare de timbru st alte taxe

de timbru

2.245,00

840,00

505,00

450,00

450,00

070250

Alte impozite si taxe pe proprietate

1.735,00

500.00

500.00

425.00

310.00

100002

A4 Impozite si laxe pe bunuri si servicii

49.012,00

15.416.00

13-340,00

10.599,00

9.657,00

1102

SUME DEFALCATE DIN TVA

35.301,00

9 790.00

9.191,00

8.238,00

8.082.00

110202

Sume defalcate din taxa pe valoarea

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2020

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim.II

Trim.III

Trim.IV

A

B

1=3+4+5+6

2

3

4

5

6

adaugata pentru finanțarea cheltuielilor

descentralizate la nivelul comunelor,

orașelor, municipiilor si sectoarelor

Municipiului București

33 356,00

9 303,00

8 705,00

7.752,00

7.596,00

110209

Sume defalcate din taxa pe valoare adaugata

pentru finanțarea invatamantului particular

sau confesional acreditat

1.945,00

487,00

486,00

486,00

486,00

1202

ALTE IMPOZITE SI TAXE GENERALE PE

SI SERVICII

15,00

9,00

6,00

120207

Taxe hoteliere

15,00

9,00

6,00

1502

TAXE PE SERVICII SPECIFICE

296,00

92,00

90,00

61,00

53,00

150201

Impozit pe spectacole

163,00

52,00

50,00

31,00

30,00

150250

Alte taxe pe servicii specifice

133,00

40,00

40,00

30,00

23,00

1602

TAXE PE UTILIZAREA

UTILIZĂRII BUNURILOR SAU PE

DE ACTIVITATI

13.400,00

5.525,00

4.053,00

2.300.00

1.522.00

160202

Impozit pe mijloacele de transport

11.787,00

5.000,00

3 500,00

1.900,00

1.387,00

160203

Taxe si tarife pentru eliberarea de

licențe si autorizații de funcționare

1.613,00

525,00

553,00

400,00

135,00

180002

A6 ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

2.200,00

850,00

500,00

500,00

350,00

1802

ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

2.200,00

850,00

500,00

500,00

350,00

180250

Alte impozite si taxe

2.200,00

850,00

500,00

500.00

350,00

290002

C Venituri nefiscale

20.567,95

-12.032,05

14 625,00

10.477,00

7.498,00

300002

CI Venituri din proprietate

10.143,47

3.401,47

3 050,00

2.500.00

1.192,00

3002

VENITURI DIN PROPRIETATE

10.143,47

3.401,47

3 050,00

2.500,00

1.192,00

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2020

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim.il

Trim.III

Trim.IV

A

B

l=3+4+5+6

2

3

4

5

6

300201

Vărsăm in te din profitul net al regiilor

autonome

15,00

15,00

300205

Venituri din concesiuni si închirieri

9.978,47

3.286,47

3.000,00

2.500.00

1.192.00

300250

Alte venituri din proprietate

150,00

100,00

50,00

330002

C2. Vanzari de bunuri si servicii

10.424,48

-15.433,52

11.575.00

7.977.00

6.306,00

3302

VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII SI

ACTIVITATI

8.800,00

2.455,00

2 310.00

2.232,00

1.803.00

330208

Venituri din prestări de servicii

7.731,00

2.072,00

2 000,00

2.017,00

1.642,00

330210

Contribuția părinților sau susținătorilor

legali pentru intretinerea copiilor in

crese

451,00

150,00

150,00

100.00

51,00

330228

Venituri din recuperarea cheltuielilor

de judecata, imputatii si despăgubiri

63,00

33,00

10,00

10,00

10,00

330250

Alte venituri dm prestări de servicii

si alte activitati

555,00

200,00

150,00

105,00

100,00

3402

VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE,

ELIBERĂRI PERMISE

215,00

70,00

65,00

45,00

35,00

340202

Taxe extrajudiciare de timbru

215,00

70,00

65,00

45,00

35,00

3502

AMENZI, PENALITATI SI CONFISCĂRI

8.468,00

2.600,00

2.200,00

2.000,00

1.668,00

350201

Venituri din amenzi si alte sancțiuni

aplicate potrivit dispozițiilor legale

2.400,00

800,00

700,00

500,00

400,00

350250

Alte amenzi, penalitati si confiscări

6.068,00

1.800,00

1 500,00

1.500,00

1.268,00

3602

DIVERSE VENITURI

21.000,00

7.500,00

7 000,00

3.700,00

2.800,00

360206

Taxe speciale

17.762,00

6.000,00

6000,00

3.000,00

2.762,00

360250

Alte venituri

3.238,00

1.500,00

I 000,00

700,00

38,00

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2020

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim.II

Trim.III

Trim.IV

A

B

1=3+44-5+6

2

3

4

5

6

3702

TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECÂT

SUBVENȚIILE

-28.058,52

-28.058,52

370203

Vărsăm in te din secțiunea de funcționare

pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare

a bugetului local

-31.457,91

-31.457,91

370250

Alte transferuri voluntare

3.399,39

3.399,39

5002

TOTAL CHELTUIELI

277.534,86

121.710,86

78.001,10

50.402,00

27.420,90

01

CHELTUIELI CURENTE

251.771,63

114.267,03

71.204,10

43.605,00

22.695,50

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

75.897,85

24.386,95

21.052,50

19.280,70

11.177,70

1001

Cheltuieli salariate in bani

71.974,70

21.725,10

20.562,40

18.807,60

10.879,60

100101

Salarii de baza

63.851,50

19.213,50

18.241,00

16.991,00

9.406,00

100105

Sporuri pentru conditn de munca

575,00

150,00

150,00

140,00

135,00

100106

Alte sporuri

194,00

66,00

55,00

35,00

38,00

100112

Indemnizații plătite unor persoane din

afara unitatii

414,00

115,00

115,00

115,00

69,00

100113

Drepturi de delegare

60,80

24,00

18,80

17,00

1,00

100117

Indemnizații de hrana

5.767,40

1.655,60

1.724,60

1.257,60

1.129,60

100130

Alte drepturi salariate in bani

1.112,00

501,00

258,00

252,00

101,00

1002

Cheltuieli salariale in natura

2.165,75

2.165,75

100206

Vouchere de vacanta

2.165,75

2 165,75

1003

Contribuții

1.757,40

496,10

490,10

473,10

298,10

100307

Contribuția asiguratone pentru munca

1.740,40

491,10

486,10

469,10

294,10

100308

Contribuții plătite de angajator in

numele angajatului

17,00

5,00

4,00

4,00

4,00

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

91.809,91

49 103,21

28.879,10

10.001,20

3.826.40

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2020

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim.II

Trim.III

Trim.1V

A

B

l=3+4+5+6

2

3

4

5

6

2001

Bunuri si servicii

54.036,50

26.758,30

17.307,60

6.698,20

3.272.40

200101

Furnituri de birou

840,70

385,70

264,00

173,00

18,00

200102

Materiale pentru curatente

801,00

505,00

163,00

98,00

35,00

200103

încălzit, iluminat si forța motrica

17.848,70

11.402,20

4.521,50

1.517,00

408,00

200104

Apa. canal si salubritate

5.778,20

2.128,60

1.624.60

1.277.00

748,00

200105

Carburanți si lubrifianti

1.513,00

694,00

415,00

203,00

201,00

200106

Piese de schimb

646,50

311,50

202.00

105,00

28.00

200107

Transport

173,50

92,00

56,50

14,00

11,00

200108

Posta, telecomunicații, radio, tv,

internet

1.457,50

682,40

587,80

149,30

38,00

200109

Materiale si prestări de servicii cu

caracter funcționai

1.189,00

636,00

360,00

120,00

73,00

200130

Alte bunuri si servicii pentru

întreținere si funcționare

23.788,40

9.920,90

9.113,20

3.041,90

1.712,40

2002

Reparații curente

17.402,14

10.300,44

6.315,70

733,00

53,00

2003

Hrana

585,00

184.50

177,50

122,50

100.50

200301

Hrana pentru oameni

555,00

177,00

170,00

115.00

93,00

200302

Hrana pentru animale

30,00

7,50

7,50

7,50

7,50

2004

Medicamente si materiale sanitare

222,20

175,20

21,00

15,00

11,00

200401

Medicamente

33,60

15,60

7,00

6,00

5,00

200402

Materiale sanitare

3,60

2,60

1,00

200403

Reactivi

12,00

8,00

4,00

200404

Dezinfectând

173,00

149,00

9,00

9,00

6,00

2005

Bunuri de natura obiectelor de inventar

2.267,17

1 794,17

339,00

77,00

57,00

200501

Uniforme si echipament

22,00

1,00

21,00

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2020

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim 1

Trim.II

Trim.III

Trim.1V

A

B

l=3+4+5+6

2

3

4

5

6

200503

Lenjerie si accesorii de pat

5,00

5,00

200530

Alte obiecte de inventar

2 240,17

1 793,17

313,00

77,00

57,00

2006

Deplasări, detasari, transferări

98,20

76,70

18,50

2,00

1,00

200601

Deplasări interne, detasari, transferări

93,20

74,70

15,50

2,00

1,00

200602

Deplasări in străinătate

5,00

2,00

3,00

2011

Cârti, publicații si materiale

documentare

58,50

26,50

25,00

7.00

2012

Consultanta si expertiza

545,00

290,00

205,00

50,00

2013

Pregătire profesionala

307,60

138,10

148,50

16,00

5,00

2014

Protecția muncii

173,50

91,40

62,10

12,50

7,50

2019

Contribuții ale administrației publice

locale la realizarea unor lucrări si

servicii de interes public local, in baza

unor convenții sau contracte de asociere

6660,00

2.828,00

2.540,00

1.256,00

36,00

2024

Comisioane si alte costuri aferente

împrumuturilor

309,20

261,00

20,20

3,00

25,00

202401

Comisioane si alte costuri aferente

împrumuturilor externe

272,20

255,00

17,20

202402

Comisioane si alte costuri aferente

împrumuturilor interne

37,00

6,00

3,00

3,00

25,00

2025

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare

derivate din acțiuni in reprezentarea

intereselor statului, potrivit

dispozițiilor legale

1,00

1,00

2030

Alte cheltuieli

9.143,90

6.177,90

1.699,00

1.009,00

258,00

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2020

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim.II

Trim.III

Trim.1V

A

B

1-3+4+S+6

2

3

4

5

6

203001

Reclama si publicitate

532,00

165,50

204,50

162,00

203002

Protocol si reprezentare

40,50

40,50

203003

Prime de asigurare non-viata

234,00

107,00

70,00

37,00

20,00

203004

Chim

432,00

150,00

110,00

110,00

62,00

203030

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

7.905,40

5.714,90

1.314,50

700,00

176.00

30

TITLUL II) DOBÂNZI

8.744,60

2.358,00

2.560,60

2.319,70

1.506,30

3001

Dobânzi aferente datoriei publice interne

8.388.60

2.358.00

2 383,60

2.319.70

1.327,30

300101

Dobânzi aferente datoriei publice

interne directe

8.388,60

2.358,00

2 383,60

2.319,70

1.327,30

3002

Dobânzi aferente datoriei publice

externe

356,00

177,00

179,00

300201

Dobânzi, aferente datoriei publice

externe directe

356,00

177,00

179,00

40

TITLUL IV SUBVENȚII

5.500,00

5.500,00

4003

Subvenții pentru acoperirea diferentelor

de preț si tarif

5.500,00

5.500,00

50

TITLUL V FONDURI DE REZERVA

100,00

100,00

5004

Fond de rezerva bugetara Ia dispoziția

autoritatilor locale

100,00

100,00

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALI

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

32.671,00

10.376,30

9.961,00

7.752,50

4.581,20

5101

Transferuri curente

32.671,00

10.376,30

9.961,00

7.752,50

4.581,20

510101

Transferuri către instituțiile publice

24.279,00

7.920,00

7.675,00

5.564,50

3.119,50

510103

Acțiuni de sanatate

8.392,00

2.456,30

2.286,00

2.188,00

1.461,70

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

11.181,47

5.523,47

4.306,00

866,00

486,00

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2020

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim.II

Trim.III

Trim.IV

A

B

1=3+4+54-6

2

3

4

5

6

5501

A Transferuri interne

11.181,47

5.523,47

4.306,00

866,00

486.00

550118

Alte transferuri curente interne

9.236,47

5.036,47

3.820,00

380,00

550163

Finanțarea invatamantului particular sau

confesional acreditat

1.945,00

487,00

486,00

486.00

486,00

57

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

19.650,00

12.433,00

4.114,00

3.075,00

28,00

5702

Ajutoare sociale

19.650,00

12.433,00

4.114,00

3.075,00

28,00

570201

Ajutoare sociale in numerar

16.636,00

9.433,00

4 100,00

3.075.00

28,00

570203

Tichete de cresa si tichete sociale

pentru grădiniță

14,00

14,00

570204

Tichete cadou acordate pentru

cheltuieli sociale

3.000,00

3.000,00

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

6.216,80

4.486,10

330,90

309,90

1.089,90

5901

Burse

2.478,80

1.578,80

900,00

5911

Asociații si fundații

1.850,00

1.850,00

5912

Susținerea cultelor

500,00

500,00

5922

Acțiuni cu caracter științific si

sociocultural

222,40

219,40

2,00

1,00

5940

Sume aferente persoanelor cu handicap

neincadrate

1.165,60

337,90

328,90

308,90

189,90

79

OPERAȚIUNI FINANCIARE

25.975,00

7.655,60

6.797,00

6.797,00

4.725,40

81

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE

25.975,00

7.655,60

6.797,00

6.797,00

4.725,40

8102

Rambursări de credite interne

25.975,00

7.655,60

6.797,00

6.797,00

4.725,40

810205

Rambursări de credite aferente datoriei

publice interne locale

25.975,00

7.655,60

6.797,00

6.797,00

4.725,40

84

Plăti efectuate in anii precedenti si

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2020

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim.II

Trim.IlI

Trim.IV

A

B

l=3+4+5+6

2

3

4

5

6

recuperate in anul curent

-211,77

-211,77

85

TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL

-211,77

-211,77

8501

Plăti efectuate m anii precedenti si

recuperate in anul curent

-211,77

-211,77

850101

Plăti efectuate in anii precedent! si

recuperate in anul curent in secțiunea

de funcționare a bugetului local

-211,77

-211,77

510002

Partea l-a Servicii publice generale

61.007,40

19.351,70

16.317,90

14.894,40

10.443,40

5102

AUTOR1TATI PUBLICE SI ACȚIUNI EXTERNE

45.280,00

13.799,60

12.095,00

11.304,00

8.081,40

01

CHELTUIELI CURENTE

23.305,00

7.144,00

6.298,00

5.507,00

4.356,00

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

17.890,00

4.745,00

4.455,00

4.435,00

4.255,00

1001

Cheltuieli salariale in bani

17.230,00

4.365,00

4 355,00

4.345,00

4.165,00

100101

Salarii de baza

15.676,00

3.940,00

3 940,00

3.940,00

3.856,00

100112

Indemnizații plătite unor persoane din

afara unitatii

414,00

115,00

115.00

115,00

69,00

100113

Drepturi de delegare

30,00

10,00

10,00

10,00

100117

Indemnizații de hrana

780,00

200,00

200,00

190,00

190,00

100130

Alte drepturi salariate tn bani

330,00

100,00

90,00

90,00

50,00

1002

Cheltuieli salariale m natura

280,00

280,00

100206

Vouchere de vacanta

280,00

280,00

1003

Contribuții

380,00

100,00

100,00

90,00

90,00

100307

Contribuția asiguratone pentru munca

380,00

100,00

100,00

90,00

90,00

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

5.260,00

2.357,00

1.801,00

1.030,00

72,00

2001

Bunuri si servicii

2.867,00

1.242,00

1.075,00

540,00

10,00

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program

2020

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim 1

Trim.ll

Trim.III

Trim.IV

A

B

l=3+4+5+6

2

3

4

5

6

200101

Furnituri de birou

250,00

100,00

100,00

50,00

200102

Materiale pentru curățenie

40,00

10,00

10,00

10,00

10,00

200103

Încălzit, iluminat si forța motrica

200,00

100,00

100,00

200104

Apa, canal si salubritate

40,00

15,00

15,00

10,00

200106

Piese de schimb

235,00

100,00

80.00

55,00

200107

Transport

26,00

21,00

5,00

200108

Posta, telecomunicații, radio, tv.

internet

645,00

315,00

315,00

15,00

200130

Alte bunuri si servicii pentru

intretinere si funcționare

1.431,00

581,00

450,00

400,00

2002

Reparații curente

100,00

100,00

2005

Bunuri de natura obiectelor de inventar

30,00

30,00

200530

Alte obiecte de inventar

30,00

30,00

2006

Deplasări, detasari, transferări

26.00

25,00

1.00

200601

Deplasări interne, detasari, transferari

24,00

24,00

200602

Deplasări in străinătate

2,00

1,00

1,00

2011

Cârti, publicații si materiale

documentare

30,00

15,00

15,00

2012

Consultanta si expertiza

480,00

230,00

200,00

50,00

2013

Pregătire profesionala

20,00

10,00

10,00

2014

Protecția muncii

10,00

5,00

5,00

2030

Alte cheltuieli

1.697,00

700,00

495,00

440,00

62,00

203001

Reclama si publicitate

520,00

160,00

200,00

160,00

203002

Protocol si reprezentare

40,00

40,00

203004

Chirii

432,00

150,00

110,00

110,00

62,00

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2020

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim 1

Trim.ll

Trim.III

Trim.IV

A

B

1=3+44-5+6

2

3

4

5

6

203030

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

705,00

350,00

185,00

170,00

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

155,00

42,00

42,00

42,00

29,00

5940

Sume aferente persoanelor cu handicap

neincadrate

155,00

42,00

42,C0

42,00

29,00

79

OPERAȚIUNI FINANCIARE

21.975,00

6.655,60

5.797,C0

5.797,00

3.725,40

81

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE

21.975,00

6.655,60

5.797,00

5.797,00

3.725,40

8102

Rambursări de credite interne

21.975,00

6.655,60

5 797,00

5.797,00

3.725,40

810205

Rambursări de credite aferente datoriei

publice interne locale

21.975,00

6.655,60

5 797,00

5.797,00

3.725,40

5402

ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

6.673,60

2.933,10

1 642,10

1.267,70

830,70

01

CHELTUIELI CURENTE

6.678,51

2.938,01

1 642,10

1.267,70

830,70

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

3.340,20

966,30

798,50

792,70

782,70

1001

Cheltuieli salariate in bani

3.195,20

877,60

779,40

773,60

764,60

100101

Salarii de baza

2.951,00

811,00

716,00

710,00

714,00

100113

Drepturi de delegare

5,80

4,00

0,80

1,00

100117

Indemnizații de hrana

204,40

52,60

52,60

52,60

46.60

100130

Alte drepturi salariale in bani

34,00

10,00

10,00

10,00

4,00

1002

Cheltuieli salariale in natura

69,60

69,60

100206

Vouchere de vacanta

69,60

69,60

1003

Contribuții

75,40

19,10

19,10

19,10

18,10

100307

Contribuția asiguratorie pentru munca

75,40

19,10

19,10

19,10

18,10

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

1.708,31

1.262,71

314,60

86.00

45,00

2001

Bunuri si servicii

421,11

227,01

115,10

49,00

30,00

200101

Furnituri de birou

49,41

22,41

17,00

5,00

5,00

200102

Materiale pentru curățenie

4,00

2,00

2,00

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2020

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim.II

Trim.III

Trim.IV

A

B

l=3+4+5+6

2

3

4

5

6

200103

Încălzit, iluminat si forța motrica

105,00

62,50

12,50

20,00

10,00

200104

Apa, canal si salubritate

26,20

10,60

5,60

5,00

5,00

200105

Carburanți st lubrifianti

20,00

15,00

5,00

200106

Piese de schimb

1,50

1,50

200108

Posta, telecomunicații, radio, tv,

internet

36,00

16,00

16,00

4,00

200109

Materiale si prestări de servicii cu

caracter funcțional

14,00

7,00

7,00

200130

Alte bunuri si servicii pentru

întreținere si funcționare

165,00

90,00

50,00

15,00

10,00

2002

Reparații curente

33,00

13,00

20,00

2005

Bunuri de natura obiectelor de inventar

13,00

7,00

6,00

200530

Alte obiecte de inventar

13,00

7,00

6,00

2006

Deplasări, detasari. transferări

11,00

6,50

4,50

200601

Deplasări interne, detasari, transfera»

8,00

5,50

2,50

200602

Deplasați in străinătate

3,00

1,00

2,00

2011

Cârti, publicații si materiale

documentare

0,50

0,50

2012

Consultanta si expertiza

5,00

5,00

2013

Pregătire profesionala

5,00

3,00

2,00

2014

Protecția muncii

3,20

3,20

2030

Alte cheltuieli

1.216,50

997,50

167,00

37,00

15,00

203001

Reclamași publicitate

8,00

4,50

3,50

203002

Protocol si reprezentare

0,50

0,50

203003

Prime de asigurare non-viata

3,00

1,00

2,00

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2020

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim.II

Trim.IIl

Trim.IV

A

B

I=3+4+5+6

2

3

4

5

6

203030

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

1.205,00

991,50

161,50

37,00

15,00

50

TITLUL V FONDURI DE REZERVA

100,00

100,00

5004

Fond de rezerva bugetara la dispoziția

autoritatilor locale

100,00

100,00

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

1.500,00

600,00

520,00

380,00

5501

A Transferuri interne

1.500,00

600,00

520,00

380,00

550118

Alte transferuri curente interne

1.500,00

600,00

520,00

380,00

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

30,00

9,00

9,00

9,00

3,00

5940

Sume aferente persoanelor cu handicap

neincadrate

30,00

9,00

9,00

9,00

3,00

84

Plăti efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent

-4,91

-4,91

85

TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL

-4,91

-4.91

8501

Plăti efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent

-4,91

-4,91

850101

Plăti efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent in secțiunea

de funcționare a bugetului local

-4,91

-4,91

5502

TRANZACȚII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI

ÎMPRUMUTURI

9.053,80

2 619,00

2.580,80

2.322,70

1.531,30

01

CHELTUIELI CURENTE

9.053,80

2 619,00

2.580,80

2.322,70

1.531,30

20

TITLUL 11 BUNURI SI SERVICII

309,20

261,00

20,20

3,00

25.00

2024

Comisioane si alte costuri aferente

împrumuturilor

309,20

261,00

20,20

3,00

25,00

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2020

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim 1

Trim.ll

Trim.III

Trim.1V

A

B

l=3+4+5+6

2

3

4

5

6

202401

Comisioane si alte costuri aferente

Împrumuturilor externe

272,20

255,00

17,20

202402

Comisioane si alte costuri aferente

împrumuturilor interne

37,00

6,00

3,00

3,00

25,00

30

TITLUL III DOBÂNZI

8.744,60

2.358,00

2.560,60

2.319,70

1.506,30

3001

Dobânzi aferente datoriei publice interne

8.388,60

2.358,00

2 383,60

2.319,70

1.327,30

300101

Dobânzi aferente datoriei publice

interne directe

8.388,60

2.358,00

2.383,60

2.319,70

1.327.30

3002

Dobânzi aferente datoriei publice

externe

356,00

177,00

179,00

300201

Dobânzi, aferente datoriei publice

externe directe

356,00

177,00

179,00

600002

Partea Il-a Aparare, ordine publica si

siguranța naționala

11.097,00

4 916,90

3.731.90

2.218.90

229,30

6102

ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NATIONAL?

11.097,00

4 916,90

3 731,90

2.218.90

229,30

01

CHELTUIELI CURENTE

11.097.00

4.916,90

3 731,90

2.218,90

229,30

10

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

254,00

68,00

61,00

62,00

63,00

1001

Cheltuieli salariale in bani

241,00

61,00

59,00

60,00

61,00

100101

Salarii de baza

224,00

56,00

56,00

56,00

56,00

100117

Indemnizații de hrana

16,00

4,00

3,00

4,00

5,00

100130

Alte drepturi salariale in bani

1,00

1,00

1002

Cheltuieli salariale m natura

5,00

5,00

100206

Vouchere de vacanta

5,00

5,00

1003

Contribuții

8,00

2,00

2,00

2.00

2,00

100307

Contribuția asiguratorie pentru munca

8,00

2,00

2,00

2.00

2,00

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program

2020

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim.II

Trim.III

Trim.IV

A

B

l=3+4+5+6

2

3

4

5

6

20

TITLUL 11 BUNURI SI SERVICII

1 561,00

1.454,00

60,00

46,00

1,00

2001

Bunuri si servicii

73,90

56,90

15,00

1,00

1,00

200102

Materiale pentru curățenie

4,00

4.00

200103

Încălzit, iluminat si forța motnca

40,00

30,00

10,00

200104

Apa. canal si salubritate

1,00

1,00

200105

Carburanți si lubrifiant!

5,00

2,00

1,00

1,00

1,00

200108

Posta, telecomunicații, radio, tv.

internet

6,00

6,00

200130

Alte bunuri si servicii pentru

întreținere si funcționare

17,90

13,90

4,00

2004

Medicamente si materiale sanitare

0,10

0,10

200401

Medicamente

0,10

0,10

2005

Bunuri de natura obiectelor de inventar

27.60

27,60

200530

Alte obiecte de inventar

27,60

27.60

2014

Protecția muncii

2,00

2,00

2030

Alte cheltuieli

1.457.40

1.367,40

45.00

45.00

203030

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

1.457,40

1.367,40

45,00

45,00

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATl AL1

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

9.279,00

3.394,00

3.610,00

2.110,00

165,00

5101

Transferuri curente

9.279,00

3.394,00

3.610,00

2.110,00

165,00

510101

Transferuri către instituțiile publice

9.279,00

3.394,00

3.610,00

2.110,00

165.00

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

3,00

0,90

0,90

0.90

0,30

5940

Sume aferente persoanelor cu handicap

neincadrate

3,00

0,90

0,90

0,90

0,30

650002

Partea 111-a Cheltuieli social-culturale

127.495,99

58.773,49

33 494,80

23.933.50

11 294,201

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2020

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim 1

Trim.II

Trim.III

Trim.IV

A

B

l=3+4+S+6

2

3

4

5

6

6502

1NVATAMANT

24.467,69

15.125,99

5.211,70

1.934,00

2.196.00

01

CHELTUIELI CURENTE

24.467,97

15.126,27

5.211,70

1 934,00

2.196,00

20

TITLUL II BUNURI Si SERVICII

19.125,77

12.159,07

4 709,70

1 447,00

810,00

2001

Bunuri si servicii

14.968,70

9.656,50

3 532,20

1 066,00

714,00

200101

Furnituri de birou

100,00

52,00

28,00

8,00

12,00

200102

Materiale pentru curățenie

520,00

351,00

92,00

53,00

24,00

200103

încălzit, iluminat si forța motrica

10.961,50

7 791,50

2 391,00

436,00

343,00

200104

Apa, canal si salubritate

1.278,00

577,00

420,C0

167,00

114,00

200107

Transport

97,00

37,00

37,00

12,00

11,00

200108

Posta, telecomunicații, radio, tv,

internet

349,00

143,00

113,00

63,00

30,00

200109

Materiale si prestări de servicii cu

caracter funcțional

251,00

95,00

73,00

65,00

18,00

200130

Alte bunuri si servicii pentru

întreținere si funcționare

1 412,20

610,00

378,20

262,00

162,00

2002

Reparații curente

528.00

427.00

60,00

40,00

1.00

2004

Medicamente si materiale sanitare

5,00

3,00

2,00

200403

Reactivi

5,00

3,00

2.C0

2005

Bunuri de natura obiectelor de inventar

1.291,57

985,57

187,00

65,00

54,00

200501

Uniforme si echipament

10,00

10,00

200503

Lenjerie si accesorii de pat

5,00

5,C0

200530

Alte obiecte de inventar

1 276,57

985,57

172,00

65.00

54,00

2006

Deplasări, delăsări, transferări

27,00

16,00

9,00

1,00

1,00

200601

Deplasați interne, detasari, transfera»

27,00

16,00

9,00

1,00

1,00

2011

Cârti, publicații si materiale

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program

2020

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim 1

Trim.II

Trim.lII

Trim.1V

A

B

l=3+4+5+6

2

3

4

5

6

documentare

7,00

1,00

6,00

2013

Pregătire profesionala

119,50

40,00

67,50

9,00

3,00

2014

Protecția muncii

6,00

5,00

1,00

2019

Contributu ale administrației publice

locale la realizarea unor lucrări si

servicii de interes public local, in baza

unor convenții sau contracte de asociere

2.160,00

1.028,00

840,00

256.00

36,00

2030

Alte cheltuieli

13,00

2,00

7,00

3,00

1,00

203001

Reclamași publicitate

1,00

1,00

203030

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

12,00

2,00

7,00

2,00

1,00

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

2.045,00

587,00

486,00

486,00

486,00

5501

A Transferuri interne

2.045,00

587,00

486,00

486,00

486,00

550118

Alte transferuri curente interne

100,00

100,00

550163

Finanțarea invatamantului particular sau

confesional acreditat

1.945,00

487,00

486,00

486,00

486,00

57

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

596,00

582,00

14,00

5702

Ajutoare sociale

596,00

582,00

14,00

570201

Ajutoare sociale in numerar

582,00

582,00

570203

Tichete de cresa si tichete sociale

pentru grădiniță

14,00

14,00

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

2.701,20

1.798,20

2,00

1,00

900,00

5901

Burse

2,478,80

1.578,80

900,00

5922

Acțiuni cu caracter științific si

socio-cultural

222,40

219,40

2,00

1,00

84

Plăti efectuate in anii precedentt si

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2020

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim.II

Trim.HI

Trim.IV

A

B

l=3+4+S+6

2

3

4

5

6

recuperate in anul curent

-0,28

-0,28

85

TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL

-0,28

-0,28

8501

Plăti efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent

-0,28

-0,28

850101

Plăti efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent in secțiunea

de funcționare a bugetului local

-0,28

-0,28

6602

SANATATE

8 392,00

2.456,30

2 286,C0

2.188,00

1.461,70

01

CHELTUIELI CURENTE

8 392,00

2.456,30

2 286,C0

2.188,00

1.461,70

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UN1TATI ALl

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

8 392,00

2.456,30

2 286,C0

2.188,00

1.461,70

5101

Transferuri curente

8.392,00

2.456,30

2.286,C0

2.188,00

1.461,70

510103

Acțiuni de sanatate

8.392,00

2.456,30

2.286,00

2.188,00

1.461.70

6702

CULTURA. RECREERE SI RELIGIE

31.059,30

12.878,20

7.585,10

5.600,50

4.995,50

01

CHELTUIELI CURENTE

31.059,59

12.878,49

7.585,10

5.600.50

4.995.50

10

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

5.563,00

1.772,00

1.451,00

1.175.00

1.165,00

1001

Cheltuieli salariate in bani

5.233,00

1.532,00

1.421,00

1.145,00

1.135.00

100101

Salarii de baza

4.621,00

1 351,00

1.270,00

1.000,00

1.000,00

100106

Alte sporuri

30,00

10,00

10,co

5.00

5,00

100113

Drepturi de delegare

2,00

1,00

1,00

100117

Indemnizații de hrana

500,00

140,00

120,00

120,00

120,00

100130

Alte drepturi salanale in bani

80,00

30,00

20,00

20,00

10,00

1002

Cheltuieli salariale m natura

190,00

190,00

100206

Vouchere de vacanta

190,00

190,00

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2020

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

TrimI

Trim.II

Trim.III

Trim.1V

A

B

l=3+4+S+6

2

3

4

5

6

1003

Contribuții

140,00

50,00

30,00

30,00

30,00

100307

Contribuția asiguratorie pentru munca

140,00

50,00

30,00

30,00

30,00

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

8,240,99

4.400,49

2.039,10

941,00

860,40

2001

Bunuri si servicii

5.623,90

2.465,00

1.557,50

841,00

760,40

200101

Furnituri de birou

23,00

16.00

5,00

1,00

1,00

200102

Materiale pentru curățenie

85,00

70,00

12,00

3,00

200103

Încălzit, iluminat si forța motrica

998,00

747,00

171,00

30,00

50,00

200104

Apa, canal si salubritate

500,00

240,00

170,00

70,00

20,00

200105

Carburanți si lubrifiant)

3,00

3,00

200106

Piese de schimb

138,00

85,00

45,00

5,00

3,00

200107

Transport

1,00

1,00

200108

Posta, telecomunicații, radio, tv,

internet

10,50

4,00

3,50

2,00

1,00

200130

Alte bunuri si servicii pentru

întreținere si funcționare

3 865,40

1 300,00

1 150,00

730,00

685,40

2002

Reparații curente

935,29

935.29

2004

Medicamente si materiale sanitare

138,60

136,60

2,00

200401

Medicamente

1,00

1,00

200402

Materiale sanitare

0,60

0,60

200403

Reactivi

7,00

5,00

2,00

200404

Dezmfectanti

130,00

130,00

2005

Bunuri de natura obiectelor de inventar

267,00

247,00

20,00

200501

Uniforme si echipament

10,00

10,00

200530

Alte obiecte de inventar

257,00

247,00

10,00

2006

Deplasări, detasari, transferări

1,00

1,00

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2020

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim.II

Trim.III

Trim.IV

A

B

l=3+4+5+6

2

3

4

5

6

200601

Deplasări interne, delăsări, transferări

1,00

1,00

2013

Pregătire profesionala

32,00

31,00

1,00

2014

Protecția muncii

33,20

24,60

8,60

2030

Alte cheltuieli

1.210,00

560,00

450,00

100,00

100,00

203030

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

1.210,00

560,00

450,00

100,00

100,00

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATIALI

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

15.000,00

4.526,00

4.065,00

3.454.50

2.954,50

5101

Transferuri curente

15.000,00

4.526,00

4.065,00

3 454,50

2.954,50

510101

Transferuri către instituțiile publice

15.000,00

4.526,00

4 065,00

3 454,50

2.954,50

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

2.255,60

2.180,00

30,00

30,00

15,60

5911

Asociații si fundații

1.650,00

1.650,00

5912

Susținerea cultelor

500,00

500,00

5940

Sume aferente persoanelor cu handicap

neincadrate

105.60

30,00

30,00

30,00

15,60

84

Plăti efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent

-0,29

-0,29

85

TITLUL XIX PLAT! EFECTUATE IN ANII

PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL

-0,29

-0,29

8501

Plăti efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent

-0,29

-0,29

850101

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in secțiunea de funcționare a bugetului local

-0,29

-0,29

6802

ASIGURĂRI SI ASISTENTA SOCIALA

63 577,00

28 313,00

18.412,00

14.211,00

2.641,00

01

CHELTUIELI CURENTE

63.581,94

28.317,94

18.412,00

14.211,00

2.641,00

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2020

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim.II

Trim.IIl

Trim.IV

A

B

1=34-4+5+6

2

3

4

5

6

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

34.983,65

12.1 11,65

10.981,00

9.538,00

2.353,00

1001

Cheltuieli salariale in bani

32.993,00

10.718,00

10.726,00

9.288,00

2.261,00

100101

Salarii de baza

28.826,00

9.300,00

9.438,00

8.468,00

1.620,00

100105

Sporuri pentru condiții de munca

575,00

150,00

150,00

140,00

135,00

100106

Alte sporuri

72,00

18,00

18,00

18,00

18,00

100113

Drepturi de delegare

1,00

1,00

100117

Indemnizații de hrana

3.034,00

949,00

1 040,00

582,00

463.00

100130

Alte drepturi salariale in bani

485,00

300,00

80,00

80,00

25,00

1002

Cheltuieli salariale in natura

1.163,65

1 163,65

100206

Vouchere de vacanta

1.163,65

1 163,65

1003

Contribuții

827,00

230,00

255,00

250,00

92,00

100307

Contribuția asiguratorie pentru munca

827,00

230,00

255,00

250,00

92,00

20

TITLUL 11 BUNURI SI SERVICII

8.725,29

3 964,29

3.149,00

1 435,00

177,00

2001

Bunuri si servicii

3.192,29

1 730,29

1 081,00

305.00

76,00

200101

Furnituri de birou

257,29

104,29

102,00

51,00

200102

Materiale pentru curățenie

64,00

28,00

23.00

12.00

1.00

200103

încălzit, iluminat si forța motrica

686,00

486,00

135,00

60,00

5,00

200104

Apa, canal si salubritate

245,00

212,00

14,00

15,00

4.00

200105

Carburanți si lubrifiant!

16,00

10,00

6,00

200106

Piese de schimb

31,00

11,00

10,00

10,00

200107

Transport

40,00

30,00

10,00

200108

Posta, telecomunicații, radio, tv,

internet

395,00

191,00

136,00

62,00

6,00

200109

Materiale si prestări de servicii cu

caracter funcțional

74,00

34,00

30,00

5,00

5,00

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2020

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim.II

Trim.III

Trim.IV

A

B

l=3+4+5+6

2

3

4

5

6

200130

Alte bunuri si servicii pentru

întreținere si funcționare

1 384,00

624,00

615,00

90.00

55,00

2002

Reparații curente

60,00

40.00

15,00

3,00

2.00

2003

Hrana

555,00

177,00

170,00

115,00

93,00

200301

Hrana pentru oameni

555,00

177.00

170,00

115,00

93.00

2004

Medicamente si materiale sanitare

21,00

8,00

7,00

5,00

1,00

200401

Medicamente

6,00

3,00

2,00

1,00

200402

Materiale sanitare

2,00

1,00

1,00

200404

Dezinfectanti

13,00

4,00

4,00

4.00

1.00

2005

Bunuri de natura obiectelor de inventar

112,00

56,00

51,00

2,00

3,00

200501

Uniforme si echipament

2,00

1,00

1,00

200530

Alte obiecte de inventar

110,00

55,00

50,00

2,00

3,00

2006

Deplasări, detasan. transferări

26,00

23,00

2,00

1.00

200601

Deplasări interne, detasari, transferări

26,00

23,00

2.00

1,00

2011

Cârti, publicat» si materiale

documentare

21,00

10,00

10.00

1.00

2013

Pregătire profesionala

116,00

44,00

68,00

2,00

2,00

2014

Protecția muncii

80,00

45.00

35,00

2019

Contribuții ale administrației publice

locale la realizarea unor lucrări si

servicii de interes public local, in baza

unor conventit sau contracte de asociere

4 500,00

i 800,00

1 700.00

1 000,00

2025

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare

derivate din acțiuni in reprezentarea

intereselor statului, potrivit

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2020

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim 1

Trim.II

Trim.III

Trim.1V

A

B

l=3+4+5+6

2

3

4

5

6

dispozițiilor legale

1,00

1,00

2030

Alte cheltuieli

41,00

30,00

10,00

1,00

203003

Prtme de asigurare non-viata

11,00

8,00

3,00

203030

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

30,00

22,00

7,00

1,00

57

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

19.054,00

11.851,00

4.100,00

3.075.00

28,00

5702

Ajutoare sociale

19.054,00

11.851,00

4 100,00

3.075,00

28,00

570201

Ajutoare sociale in numerar

16.054,00

8 851,00

4 100,00

3.075,00

28,00

570204

Tichete cadou acordate pentru

cheltuieli sociale

3.000,00

3 000,00

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

819,00

391,00

182,00

163,00

83,00

5911

Asociații si fundații

200,00

200,00

5940

Sume aferente persoanelor cu handicap

neincadrate

619,00

191,00

182,00

163,00

83,00

84

Plăti efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent

-4,94

-4,94

85

TITLUL XIX PLAT! EFECTUATE IN ANII

PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL

-4,94

-4,94

8501

Plăti efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent

-4,94

-4,94

850101

Plăti efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent m secțiunea

de funcționare a bugetului local

-4,94

-4,94

700002

Partea 1 V-a Servicii si dezvoltare

publica, locuințe, mediu si ape

52.646,00

23.688,30

17 125,50

7.522,20

4.310,00

7002

LOCUINȚE, SERVICII SI DEZVOLTARE

11.916,00

5.257,30

3.203,50

2.619,20

836.00

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2020

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim.II

Trim.III

Trim.IV

A

B

I=3+4+5+6

2

3

4

5

6

01

CHELTUIELI CURENTE

11.987,85

5.329,15

3 203,50

2 619,20

836.00

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

3.980,00

1.145,00

1 012,00

1 000,00

823,00

1001

Cheltuieli salariale in bani

3.792,00

1.017,00

987,00

977,00

811,00

100101

Salarii de baza

3.432,00

926,00

890,00

881,00

735,00

100113

Drepturi de delegare

3,00

2,00

1,00

100117

Indemnizații de hrana

269,00

69,00

68,00

68,00

64,00

100130

Alte drepturi salariale in bani

88,00

20,00

28.00

28,00

12.00

1002

Cheltuieli salariale in natura

103,00

103,00

100206

Vouchere de vacanta

103,00

103,00

1003

Contribuții

85,00

25,00

25,00

23,00

12.00

100307

Contribuția asiguratorie pentru munca

85,00

25,00

25,00

23,00

12,00

20

TITLUL 11 BUNURI SI SERVICII

7.947,85

4 168,15

2.175,50

1.604,20

2001

Bunuri st servicii

5.333,10

2 374,10

1.751,80

1 207,20

200101

Furnituri de birou

151,00

86,00

7,00

58,00

200102

Materiale pentru curățenie

44,00

20,00

14,00

10,00

200103

încălzit, iluminat si forța motrica

4.166,70

1 761,70

1.470,00

935,00

200104

Apa, canal si salubritate

156,00

61,00

45,00

50,00

200105

Carburanți si lubrifiant)

19,00

14,00

3,00

2,00

200106

Piese de schimb

79,00

43,00

26,00

10,00

200107

Transport

9,50

4,00

3,50

2,00

200108

Posta, telecomunicații, radio, tv,

internet

7,00

3,40

2,30

1.30

200130

Alte bunuri si servicii pentru

întreținere si funcționare

700,90

381,00

181,00

138,90

2002

Reparații curente

1.275,85

1.185,15

20’0

70,00

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2020

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim.II

Trim.III

Trim.IV

A

B

1=34-4+5+6

2

3

4

5

6

2004

Medicamente si materiale sanitare

2,50

2,50

200401

Medicamente

1,50

1,50

200402

Materiale sanitare

1,00

1.00

2005

Bunuri de natura obiectelor de inventar

67,00

32,00

25,00

10,00

200530

Alte obiecte de inventar

67,00

32,00

25.00

10,00

2006

Deplasări, detasari, transferări

6,20

4,20

2,00

200601

Deplasări interne, detasari, transferări

6,20

4.20

2.00

2012

Consultanta si expertiza

60,00

55,00

5,00

2013

Pregătire profesionala

5,10

0,10

5,00

2014

Protecția muncii

7,10

2,10

1,00

4,00

2030

Alte cheltuieli

1.191,00

513,00

370,00

308,00

203001

Reclama si publicitate

3,00

1,00

1,00

1,00

203003

Prime de asigurare non-viata

122,00

50,00

50,00

22,00

203030

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

1.066,00

462,00

319,00

285,00

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

60,00

16,00

16,00

15,00

13,00

5940

Sume aferente persoanelor cu handicap

neincadrate

60,00

16,00

16,00

15,00

13,00

84

Plăti efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent

-71,85

-71,85

85

TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL

-71,85

-71,85

8501

Plăti efectuate in anii precedenti si

recuperate m anul curent

-71,85

-71,85

850101

Plăti efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent in secțiunea

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2020

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim.II

Trim.111

Trim.IV

A

B

l=3+4+5+6

2

3

4

5

6

de funcționare a bugetului local

-71,85

-71,85

7402

PROTECȚIA MEDIULUI

40.730,00

18.431,00

13 922,00

4 903,00

3.474,00

01

CHELTUIELI CURENTE

40.859,50

18.560,50

13 922,00

4 903,00

3.474.00

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

9.203,00

3.345,00

2 140,00

2 122,00

1.596,00

1001

Cheltuieli salariale in bani

8.638,00

2.940,00

2 085,00

2 067,00

1.546,00

100101

Salarii de baza

7.539,00

2.639,00

1 800,00

1 800,00

1.300,00

100106

Alte sporuri

85,00

34,00

24,00

12,00

15.00

100113

Drepturi de delegare

4,00

1,00

1,00

1,00

1.00

100117

Indemnizații de hrana

920,00

230,00

230,00

230.00

230,00

100130

Alte drepturi salariate in bani

90,00

36,00

30,00

24,00

1002

Cheltuieli salariale m natura

340,00

340,00

100206

Vouchere de vacanta

340,00

340,00

1003

Contribuții

225,00

65,00

55,00

55,00

50,00

100307

Contribuția asiguratorie pentru munca

225,00

65,00

55,00

55,00

50.00

20

TITLUL 11 BUNURI SI SERVICII

23.888,50

10 873,50

8.440,00

2.739,00

1.836,00

2001

Bunuri si servicii

20.484,50

8 204,50

8.010.00

2.589,00

1.681,00

200101

Furnituri de birou

10,00

5,00

5,00

200102

Materiale pentru curățenie

40,00

20,00

10,00

10,00

200103

Încălzit, iluminat si forța motrica

662,50

408,50

218,00

36,00

200104

Apa, canal si salubritate

3.531,00

1.011,00

955,00

960,00

605,00

200105

Carburanți si lubrifiant!

1.200,00

400,00

400,00

200,00

200,00

200106

Piese de schimb

150,00

65,00

35,00

25,00

25,00

200108

Posta, telecomunicații, radio, tv,

internet

8,00

3,00

2,00

2,00

1,00

200109

Materiale si prestări de servicii cu

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2020

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim.il

Trim.III

Trim.1V

A

B

1=3+4+54-6

2

3

4

5

6

caracter funcțional

600,00

300,00

200,00

50,00

50,00

200130

Alte bunuri si servicii pentru

întreținere si funcționare

14.283,00

5 992,00

6.185,00

1 306,00

800,00

2002

Reparații curente

1.150,00

850,00

200,00

50,00

50,00

2003

Hrana

30,00

7,50

7,50

7,50

7,50

200302

Hrana pentru animale

30,00

7,50

7,50

7,50

7,50

2004

Medicamente si materiale sanitare

55,00

25,00

10,00

10,00

10,00

200401

Medicamente

25,00

10,00

5,00

5,00

5,00

200404

Dezinfectant!

30,00

15,00

5,00

5,00

5,00

2005

Bunuri de natura obiectelor de inventar

429,00

379,00

50,00

200530

Alte obiecte de inventar

429,00

379,00

50,00

2013

Pregătire profesionala

10,00

10,00

2014

Protecția muncii

30,00

7,50

7,50

7,50

7,50

2030

Alte cheltuieli

1.700,00

1.390,00

155,00

75.00

80.00

203003

Prime de asigurare non-viata

70,00

20,00

15,00

15,00

20,00

203030

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

1.630,00

1.370,00

140,00

60,00

60,00

55

TITLUL Vil ALTE TRANSFERURI

7.600,00

4.300,00

3 300,00

5501

A. Transferuri interne

7.600.00

4,300.00

3 300,00

550118

Alte transferuri curente interne

7.600,00

4.300,00

3 300,00

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

168,00

42,00

42,00

42,00

42,00

5940

Sume aferente persoanelor cu handicap

neincadrate

168,00

42,00

42,00

42,00

42,00

84

Plăti efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent

-129,50

-129,50

85

TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2020

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim.II

Trim.III

Trim.1V

A

B

l=3+4+5+6

2

3

4

5

6

PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL

-129,50

-129,50

8501

Plăti efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent

-129,50

-129,50

850101

Plăti efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent in secțiunea

de funcționare a bugetului local

-129,50

-129,50

800002

Partea V-a Acțiuni economice

25,288,47

14.980,47

7 331,00

1 833,00

1.144,00

8102

COMBUSTIBILI SI ENERGIE

9.536,47

6.536,47

1.000,00

1 000,00

1.000,00

01

CHELTUIELI CURENTE

5.536,47

5.536,47

40

TITLUL IV SUBVENȚII

5.500,00

5.500,00

4003

Subvenții pentru acoperirea diferentelor

de preț si tarif

5.500,00

5.500,00

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

36,47

36,47

5501

A Transferuri interne

36,47

36,47

550118

Alte transferuri curente interne

36,47

36,47

79

OPERAȚIUNI FINANCIARE

4 000,00

1.000,00

1.000.00

1 000,00

1.000,00

81

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE

4 000,00

1.000,00

1.000,00

1 000,00

1.000,00

8102

Rambursați de credite interne

4 000,00

1.000,00

1 000,00

1 000,00

1.000.00

810205

Rambursa» de credite aferente datoriei

publice interne locale

4 000,00

1 000,00

1 000,00

1 000,00

1.000,00

8402

TRANSPORTURI

15 752,00

8444,00

6.331,00

833,00

144,00

01

CHELTUIELI CURENTE

15 752,00

8 444,00

6 331,00

833,00

144,00

10

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

684,00

234,00

154,00

156,00

140,00

1001

Cheltuieli salariale in bani

652,50

214,50

150,00

152,00

136,00

100101

Salarii de baza

582,50

190,50

131,00

136,00

125,00

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2020

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim.il

Trim.III

Trim.IV

A

B

l=3+4+S+6

2

3

4

5

6

100106

Alte sporuri

7,00

4,00

3,00

100113

Drepturi de delegare

15,00

5,00

5,00

5,00

100117

Indemnizații de hrana

44,00

11,00

11,00

11,00

11,00

100130

Alte drepturi salariate in bani

4,00

4,00

1002

Cheltuieli salariate in natura

14,50

14,50

100206

Vouchere de vacanta

14,50

14,50

1003

Contribuții

17,00

5,00

4,00

4,00

4,00

100308

Contribuții plătite de angajator in

numele angajatului

17,00

5,00

4,00

4,00

4,00

20

TITLUL 11 BUNURI SI SERVICII

15.043,00

8.203,00

6.170,00

670,00

2001

Bunuri si servicii

1.072,00

802,00

170,00

100,00

200103

Încălzit, iluminat si forța motrica

29,00

15,00

14,00

200104

Apa, canal si salubritate

1,00

1,00

200105

Carburanți si lubrifiant!

250,00

250,00

200106

Piese de schimb

12,00

6,00

6,00

200108

Posta, telecomunicații, radio, tv.

internet

1,00

1,00

200109

Materiale si prestări de servicii cu

caracter funcțional

250,00

200,00

50,00

200130

Alte bunuri si servicii pentru

intretinere si funcționare

529,00

329,00

100,00

100,00

2002

Reparații curente

13 320,00

6.750,00

6.000,00

570.00

2005

Bunuri de natura obiectelor de inventar

30,00

30,00

200530

Alte obiecte de inventar

30,00

30,00

2006

Deplasări, detasan, transferări

1,00

1,00

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2020

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Tritn.II

Trim.II!

Trim.IV

A

B

W3+4+5+6

2

3

4

5

6

200601

Deplasări interne, delăsări, transferări

1.00

1,00

2014

Proiecția muncii

2,00

2,00

2010

Alte cheltuieli

618.00

618.00

203003

Prime de asigurare non-viata

28,00

28,00

2O3OÎO

Alte cheltuieli cu bunuri st servicii

590.00

590.00

59

TITl.UL XI ALTE CHELTUIELI

25,00

7,00

7,03

7.00

4,00

5940

Sume aferente persoanelor cu handicap

neincadraie

25,00

7,00

7,03

7.00

4.00

9902

EXCEDENT/DEFIC1T

EXCEDENTOEF1CÎT

-55 936.54

1.846,93

17.865,00

36.224.64


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE SECRETARUL GENERAL AL MUN. BACĂU

NICOLAE - OVIDIU POPOVICIÎNTOCMIT

A.ȚURCU

ROMÂNIA                                                              ANEXA 1A2

JUDEȚUL BACAU                                                     LA HOTĂRÂREA NR. 49 DIN 17.03.2020

CONSILIUL LOCAL AL MUN. BACAU

BUGETUL LOCAL PE ANUL 2020

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

Data : 17/03/2020 Tit:pag; ]   - mii le»-

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2020

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

TrimI

Trim.ll

Trim.lll

Trim.1V

A

B

l=3+4+5+6

2

3

4

5

6

000)02

TOTAL VENITURl-BUGET LOCAL

60.331,51

60.331,51

000202

1 VENITURI CURENTE

31.457,91

31.457,91

290002

C Venituri nefiscale

31.457,91

31.457,91

330022

C2 Vanzari de bunuri si servicii

31.457,91

31.457,91

3702

TRANSFERURI VOLUNTARE. ALTELE DECÂT

SUBVENȚIILE

31.457,91

31.457,91

370234

Varsanunte din secțiunea de funcționare

31.457,91

31.457,91

4)0002

IV Subvenții

18.556,59

18 556,59

420002

Subvenții de la alte nivele ale

administrației publice

18.556,59

18.556,59

4202

SUBVENȚII DE LA BUGETUL DE STAT

18.556,59

18.556,59

420265

Finanțarea programului National de

Dezvoltare Locala

17.018,36

17.018,36

420269

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerumbursabiie (FEN) postaderare, aferente perioadei de programare 2014-2020

1.538,23

1.538,23

4802

SUME PRIMITE DE LA UE/ALTi DONATORI IN

CONTUL PLĂȚILOR EFECTUATE SI

AFRENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

10.317,01

10.317,01

480201

Fondul European de Dezvoltare Regionala(FEDR)

8.064,48

8.064,48

48023101

Sume primite in contul plăților efectuate

in anul curent

8.064,48

8.064,48

480202

Fondul Social EuropeanfFSE)

2.252,53

2.252,53

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE


Data: 17/03/2020


TîtCod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2020

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim.ll

Trim.HI

Trim.IV

A

B

l=3+4+5+6

2

3

4

5

6

48020201

Sume primite in contul plăților efectuate

in anul curent

2.252,53

2.252,53

5002

TOTAL CHELTUIELI

70.227,73

70.227,73

01

CHELTUIELI CURENTE

22.471,25

22.471,25

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITAT1 ALI

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

1.810,92

1.810,92

5102

Transferuri de capital

1.810,92

1.810,92

510212

Transferuri pentru finanțarea

investițiilor la spitale

1.810,92

1.810,92

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

5.459,84

5.459,84

5501

A Transferuri interne

5.459,84

5.459,84

550112

Investiții ale agentilor economici cu

capital de stat

5.459,84

5.459,84

56

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

POSTADERARE

1.515,55

1.515,55

5603

Programe din Fondul de Coeziune (FC)

1.515,55

1.515,55

560303

Cheltuieli neeligibile

1.515,55

1.515,55

58

TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN

EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE

FINANCIAR 2014-2020

13.684,94

13.684,94

5801

Programe din Fondul European de Dezvoltare

Regionala (FEDR)

10.991,18

10.991,18

580101

Finanțarea naționala

2.575,88

2.575,88

580102

Finanțarea externa nerambursabila

7 978,59

7 978,59


SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE


Data: 17/03/2020pag:     3   - mii lei-


Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2020

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim 1

Trim.II

Trim.III

Trim.1V

A

B

l=3+4+5+6

2

3

4

5

6

580103

Cheltuieli neeligibile

436,71

436,71

5802

Programe din Fondul Social European (FSE)

2.693,76

2.693,76

580201

Finanțarea naționala

392,01

392,01

580202

Finanțarea externa nerambursabila

2.220,83

2.220,83

580203

Cheltuieli neeligibile

80,92

80,92

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

47.759,76

47.759,76

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

47.759,76

47.759,76

7101

Active fixe

47.759,76

47.759,76

710101

Construcții

40.292,59

40.292,59

710103

Mobilier, aparatura birotica si alte

active corporale

10,00

10,00

710130

Alte active fixe

7.457,17

7.457,17

84

Plăti efectuate in anii precedent! si

recuperate in anul curent

-3,28

-3.28

85

TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENT! SI RECUPERATE IN ANUL

-3,28

-3,28

8501

Plăti efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent

-3,28

-3,28

850102

Plăti efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent in secțiunea

de dezvoltare a bugetului local

-3,28

-3,28

510002

Partea l-a Servicii publice generale

5.796,31

5.796,31

5102

AUTORITAT1 PUBLICE SI ACȚIUNI EXTERNE

5.652,12

5.652,12

01

CHELTUIELI CURENTE

2.482,96

2.482,96

58

TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN


SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE


Data: 17/03/2020


Tit:Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2020

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim.II

Trim.II!

Trim.IV

A

B

1=3+44-5+6

2

3

4

5

6

EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE

FINANCIAR 2014-2020

2.482,96

2.482,96

5802

Programe din Fondul Social European (FSE)

2.482,96

2.482,96

580201

Finanțarea naționala

360,31

360,31

580202

Finanțarea externa nerambursabila

2.041,73

2.041,73

580203

Cheltuieli neeligibile

80,92

80,92

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

3.169,16

3 169,16

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

3.169,16

3 169,16

7101

Active fixe

3.169,16

3 169,16

710101

Construcții

627,00

627,00

710103

Mobilier, aparatura birotica si alte

active corporale

10,00

10,00

710130

Alte active fixe

2.532,16

2.532,16

5402

ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

144,19

144,19

01

CHELTUIELI CURENTE

118,00

1 18,00

58

TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN

EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE

FINANCIAR 2014-2020

118,00

118,00

5801

Programe din Fondul European de Dezvoltare

Regionala (FEDR)

118,00

118,00

580101

Finanțarea naționala

17,70

17,70

580102

Finanțarea externa nerambursabila

100,30

100,30

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

26,19

26,19

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

26,19

26,19

7101

Active fixe

26,19

26,19


SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE


Data: 17/03/2020


Tit:Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2020

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim 1

Trim.II

Trim.III

Trim.1V

A

B

l=3+4+5+6

2

3

4

5

6

710101

Construcții

5,00

5,00

710130

Alte active fixe

21,19

21,19

600002

Partea Il-a Aparare, ordine publica si

siguranța naționala

550,00

550,00

6102

ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NATIONAL?

550,00

550,00

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

550,00

550,00

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

550,00

550,00

7101

Active fixe

550,00

550,00

710101

Construcții

50,00

50,00

710130

Alte active fixe

500,00

500,00

650002

Partea IlI-a Cheltuieli social-culturale

22,161,79

22.161,79

6502

JNVATAMANT

2.306,58

2.306,58

01

CHELTUIELI CURENTE

210,80

210,80

58

TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN

EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE

FINANCIAR 2014-2020

210,80

210.80

58C2

Programe din Fondul Social European (FSE)

210,80

210,80

580201

Finanțarea naționala

31,70

31.70

580202

Finanțarea externa nerambursabila

179,10

179,10

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

2.095,78

2.095.78

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

2.095,78

2.095,78

7101

Active fixe

2.095,78

2.095,78

710101

Construcții

1.752,50

1.752,50

710130

Alte active fixe

343,28

343.28

6602

SANATATE

10.191,35

10.191,35


SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE


Data: 17/03/2020


TitCod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2020

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim.II

Trim.III

Trim.IV

A

B

l=3+4+5+6

2

3

4

5

6

01

CHELTUIELI CURENTE

1.810,92

1.810,92

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITAT1 ALI

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

1.810.92

1.810,92

5102

Transferuri de capital

1.810,92

1.810,92

510212

Transferuri pentru finanțarea

investițiilor la spitale

1.810,92

1.810,92

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

8.380.43

8.380,43

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

8.380,43

8.380,43

7101

Active fixe

8.380.43

8.380,43

710101

Construcții

8.202,43

8.202,43

710130

Alte active fixe

178,00

178,00

6702

CULTURA, RECREERE SI RELIGIE

6.421,29

6.421,29

01

CHELTUIELI CURENTE

2.350,50

2.350,50

58

TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN

EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE

FINANCIAR 2014-2020

2.350,50

2.350,50

5801

Programe dm Fondul European de Dezvoltare

Regionala (FEDR)

2.350,50

2.350,50

580101

Finanțarea naționala

1.028,65

1.028,65

580102

Finanțarea externa nerambursabila

895,14

895,14

580103

Cheltuieli neeligibile

426,71

426,71

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

4.070,79

4.070,79

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

4.070,79

4.070,79

7101

Active fixe

4.070,79

4.070,79

710101

Construcții

3.564,19

3.564,19SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE


Data:  17/03/2020


Tit:


pag:    7  - mii lei-


Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program

2020

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim.II

Trim.III

Trim.IV

A

B

l=3+4+5+6

2

3

4

5

6

710130

Alte active fixe

506,60

506,60

6802

ASIGURĂRI SI ASISTENTA SOCIALA

3.242,57

3.242,57

01

CHELTUIELI CURENTE

2.793,07

2.793,07

58

TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN

EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE

FINANCIAR 2014-2020

2.793,07

2.793,07

580!

Programe din Fondul European de Dezvoltare

Regionala (FEDR)

2 793,07

2.793,07

580101

Finanțarea naționala

417,46

417.46

580102

Finanțarea externa nerambursabila

2 365,61

2.365,61

580103

Cheltuieli neeligibile

10,00

10,00

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

449,50

449,50

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

449,50

449.50

7101

Active fixe

449,50

449,50

710101

Construcții

221,00

221,00

710130

Alte active fixe

228,50

228,50

700002

Partea IV-a Servicii si dezvoltare

publica, locuințe, mediu si ape

26.918,47

26 918,47

7002

LOCUINȚE, SERVICII SI DEZVOLTARE

542,27

542,27

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

544,00

544,00

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

544,00

544,00

7101

Active fixe

544,00

544,00

710101

Construcții

16,00

16,00

710130

Alte active fixe

528,00

528,00

84

Plăti efectuate in anii precedenti si


SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE


Data: 17/03/2020


Tir:Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2020

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim.II

Trim.III

Trim.IV

A

B

l=3+4+5+6

2

3

4

5

6

recuperate in anul curent

-1,73

-1,73

85

TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL

-1,73

-1.73

8501

Plăti efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent

-1,73

-1,73

850102

Plăti efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent in secțiunea

de dezvoltare a bugetului local

-1,73

-1,73

7402

PROTECȚIA MEDIULUI

26.376,20

26.376,20

01

CHELTUIELI CURENTE

4.496,33

4.496,33

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

4.496,33

4.496,33

5501

A. Transferuri interne

4.496,33

4.496,33

550112

Investiții ale agentilor economici cu

capital de stat

4.496,33

4.496,33

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

21.879,87

21.879,87

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

21.879,87

21.879,87

7101

Active fixe

21.879,87

21.879,87

710101

Construcții

20.522,17

20.522,17

710130

Alte active fixe

1.357,70

1 357,70

800002

Partea V*a Acțiuni economice

14.801,16

14801,16

8102

COMBUSTIBILI SI ENERGIE

3.104,97

3 104,97

01

CHELTUIELI CURENTE

2.479,06

2.479,06

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

963,51

963,51

5501

A Transferuri interne

963,51

963,51

550112

Investiții ale agentilor economici cuSECȚIUNEA DE DEZVOLTARE


Data: 17/03/2020


Tît:Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2020

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim.il

Trim.IIl

Trim.IV

A

B

l=3+4+5+6

2

3

4

5

6

capital de stat

963,51

963,51

56

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

POSTADERARE

1.515,55

1.515,55

5603

Programe din Fondul de Coeziune (FC)

1.515,55

1.515,55

560303

Cheltuieli neeligibile

1.515,55

1.515,55

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

627,46

627,46

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

627,46

627,46

7101

Active fixe

627,46

627,46

710101

Construcții

627,46

627,46

84

Plăti efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent

-1,55

-1,55

85

TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL

-1,55

-1,55

8501

Plăti efectuate in anii precedent! si

recuperate in anul curent

-1,55

-1,55

850102

Plăti efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent m secțiunea

de dezvoltare a bugetului local

-1,55

-1,55

8402

TRANSPORTURI

11.696,19

11 696,19

01

CHELTUIELI CURENTE

5.729,61

5 729,61

58

TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN

EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE

FINANCIAR 2014-2020

5.729,61

5 729,61

5801

Programe din Fondul European de Dezvoltare


SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

Data:  17/03/2020


Tit:Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2020

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim 1

Trim.JI

Trim.lii

Trim.1V

A

H

1=3+445+6

2

3

4

5

6

Regionala (FEDR)

5.729,61

5 729,61

58010)

Finanțarea naționala

1 112,07

1 112,07

580102

Finanțarea externa nerainbucsabtla

4 617,54

4 617,54

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

5 966,58

5 966,58

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANC1ARE

5 966.58

5.966,58

7101

Active fixe

5.966,58

5 966,58

710101

Construcții

4.704,84

4.704,84

710130

Alte active fixe

1.261,74

1.261,74

9902

EXCEDENT/DEFIC1T

EXCEDENT/DEFIC1T

-9.896,22

-9.896.22CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE SECRETARUL GENERAL AL MUN. BACĂU NICOLAE - OVID1U POPOVICIÎNTOCMIT


ROMÂNIA                                                                                       ANEXA 1B

JUDEȚUL BACAU                                                                                  LA HOTĂRÂREA NR. 49 DIN 17.03.2020

CONSILIUL LOCAL AL MUN. BACAU

BUGETUL INSTITUȚIILOR PUBLICE SI ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII

PE ANUL 2020 SI ESTIMĂRI PE ANII 202L20W

Datai 17/03/2020 Tii:          paj:    I - mii lei-

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale buget 2020

Prevederi trimestriale buget 2020

Estimări 2021

Estimări 2022

Estimări 2023

TOTAL

din care credite bugetare deariaate stingerii plăților restante

Trius 1

Trim.ll

Trim.111

Trim.IV

A

B

1-3+4+53-6

2

3

4

5

6

7

8

(MMI HO

TOTAL VEN1TURI-VEN1TURI

75.487,66

26 578.51

20 21*9,20

13.30»,70

12.891,25

38 827.1»

93.272.00

97 746.00

txxuio

1. VENITURI CURENTE

2» 208.25

8 466.30

7.496.20

5.960.20

6.235,1*5

32.663,1»

34 292.00

3 5 940.00

29WiU

C. VchUw» ocftsc*lc

2«.mjs

8466.80

7.496.20

S.%0.20

6235.05

32.663,1»

34.292.00

35 '240,00

31XX110

CI. Venituri dm pspprittMc