)('<//Cf/ <~^ft Sift'f/tfff/fff■kmow^


HOTĂRÂREA NR. 48 DIN 11.03.2020

privind darea în folosință gratuită a unor dotări și echipamente medicale către Spitalul Județean de Urgență Bacău

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință extraordinară la data de 11.03.2020, potrivit art.133(2) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ,

Având în vedere:

-Adresa nr. 20700/10.03.2020 înaintată de d-na Consilier local Doina Emanuela Lazăr prin care solicită darea în folosință gratuită a 9 ventilatoare, 12 paturi ATI și un monitor funcții vitale către Spitalul Județean de Urgență Bacău;

-Necesitatea a 9 ventilatoare, 12 paturi ATI și un monitor funcții vitale identificată de medicul Șef Secție A.T.I.;

-Adresa nr. 9758/ 10.03.2020 a Ministerului Afacerilor Interne prin care este înaintată Hotărârea nr. 6/ 09.03.2020 a Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgență privind aprobarea unor măsuri suplimentare de combatere a noului Coronavirus;

-Adresa nr. 5442/ 09.03.2020 a Instituției Prefectului - Județul Bacău înregistrată la Primăria Municipiului Bacău cu nr. 20702/10.03.2020 prin care ne sunt solicitate precizări în legătură cu Spitalul Municipal Bacău, aparatura, echipamentele și dotările existente;

-Hotărârea Comitetului Local pentru Situații de Urgență nr.8/1/10.03.2020 prin care s-a stabilit darea în folosință gratuită, a unor dotări și echipamente medicale la solicitarea Spitalului Județean de Urgență Bacău, pe perioada pe care situația o impune;

-Referatul nr. 78110/ 10.03.2020 al Compartimentului Administrarea și Inventarierea Patrimoniului prin care se propune darea în folosință gratuită a unor dotări și echipamente medicale către Spitalul Județean de Urgență Bacău;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău și a doamnei consilier Doina-Emanuela Lazăr înregistrată cu nr. 2164/10.03.2020;

-Raportul Direcției Juridice și Administrație Locală înregistrat cu nr. 2165/1/10.03.2020;

-Raportul Comparimentului Administrarea și Inventarierea Patrimoniului înregistrat cu nr. 2165/2/10.03.2020;

-Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 287/11.03.2020 al Comisiei de specialitate nr. 1, nr. 288/1 1.03.2020 al Comisiei de specialitate nr. 2, nr. 289/11.03.2020 al Comisiei de specialitate nr. 3, nr. 290/11.03.2020 al Comisiei de specialitate nr. 4 și nr. 291/11.03.2020 al Comisiei de specialitate nr. 5;

-Prevederile art. 163 (1) din Legea nr. 95/ 2006 privind reforma în domeniul sanatatii, republicată, modificată și completată;

-Prevederile art. 874 (1) din Legea nr. 287/ 2009 privind Codul Civil, republicată, ulterior modificată și completată;

-Prevederile art. 108 lit. ”d”, ale art. 140 alin. (1) și (3), ale art. 154 alin. (1), ale art. 196 alin. (1), lit. ”a”, ale art. 197 (1), ale art. 243 alin. (1), lit. ”a” și ”b”, ale art. 349 - 353 și ale art. 362 (2) și (3) din OUG nr. 57/ 2019 privind Codul Administrativ;

în baza dispozițiilor art. 129 alin. (2) lit. “c”, alin. (6) lit. „b” și art. 139(3) lit.”g” și (5) din OUG nr. 57/ 2019 privind Codul Administrativ:

HOTĂRĂ ȘTE:

ART. 1 - Se aprobă darea în folosință gratuită, în caz de nevoie, a unor dotări și echipamente medicale din categoria A.T.I. (paturi pentru bolnavi critici, ventilatoare adulți, monitor funcții vitale) la solicitarea Spitalului Județean de Urgență Bacău, pe perioada pe care situația o impune.

ART. 2 - Condițiile de dare în folosință vor fi precizate în contractul de folosință gratuită ce va fi încheiat între părți dacă situația o impune.

ART. 3 Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Compartiment Administrare și Inventarierea Patrimoniului.

ART. 4 - Hotărârea va fi comunicată Primarului Municipiului Bacău, Compartimentului Administrare și Inventarierea Patrimoniului și Spitalului Județean de Urgență Bacău.

ART. 5 - Prin grija Secretarului Generalul al Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE SECRETARUL GENERAL AL MUN. BACĂU

NICOLAE - OVIDIU