(f// aca/t

(fcăf/


HOTĂRÂREA NR. 47 DIN 28.02.2020

privind asocierea Municipiului Bacău cu Federația Română de Natație și Pentatlon Modern și Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Bacău in vederea organizării în comun a unor evenimente sportive la Bazinul de înot Bacău, pe parcursul anului 2020

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 28.02.2020, potrivit art. 133(1) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ,

Având în vedere:

-Adresa nr.1753/ 05.12.2019, înregistrată la instituția noastră cu nr.41461/06.12.2019 înaintată de Federația Română de Natație și Pentatlon Modem prin care ne solicită Bazinul de înot Bacău pentru mai multe evenimente sportive desfășurate pe parcusul anului 2020;

-Adresa nr.120 ! 23.01.2020 înaintată de Direcția Județeană pentru Sport și Tineret prin care ne solicită Bazinul de înot, pentru mai multe evenimente sportive ce se vor desfășura pe parcursul anului 2020;

-Referatul nr. 1622 / 24.02.2020 întocmit de Secția Bazin înot din cadrul Direcției Salubrizare, Agrement, Parcuri prin care se propune asocierea Municipiului Bacău cu Federația Română de Natație și Pentatlon Modem și Direcția Județană pentru Sport și Tineret in vederea organizării în comun a unor evenimente sportive la Bazinul de înot Bacău, pe parcursul anului 2020 și alocarea sumei de 26.400 lei; -Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău, înregistrată cu nr. 1780/ 27.02.2020;

-Raportul Direcției Juridice și Administrație Locală, înregistrat cu nr. 1781/1/27.02.2020;

-Raportul comun al Direcției Economice și al Direcției Salubrizare, Agrement, Parcuri, înregistrat cu nr. 1781/2/27.02.2020;

-Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr.278/28.02.2020 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 279/28.02.2020 al Comisiei de specialitate nr.2, nr. 280/28.02.2020 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr.281/28.02.2020 al Comisiei de specialitate nr. 5:

-Prevederile art. 3 alin. (1) din Legea nr. 69/ 2000 a educației fizice și sportului, modificată și completată;

-Prevederile Legii nr. 273/ 2006 privind finanțele publice locale, modificată și completată; -Prevederile art. 140 alin. (1) și (3), ale art. 154 alin. (1), ale art. 196 alin.(l) lit. ”a", art. 197 alin. (1), art. 243 alin. (1) lit. ”a” și ”b” din OUG nr. 57 / 2019 privind Codul administrativ;

în temeiul art. 129 alin. (2) lit."d" și lit.’’e", alin. (7) lit. "f”, alin. (9) lit.”a” și art. 139 alin. 3 lit. ”a” și alin. 5 din OUG 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

ART.l - Se aprobă asocierea Municipiului Bacău cu Federația Română de Natație și Pentatlon Modem și cu Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Bacău in vederea realizării în comun a unor evenimente sportive, la Bazinul de înot Bacău pe parcursul Anului 2020, după cum urmează:

-Etapa regională înot Copii (10-11 ani), Centre - Bacău : 20-22.03.2020;

-Campionatul Național de Sărituri în apă Seniori, Tineret și Juniori: 27-29.03.2020; -Etapa Regională înot cădeți (12-14 ani): 03-05.04.2020;

-Campionatul Național de înot Seniori, Tineret, Juniori bazin 50 m: 20-24.05.2020;

-Cupa României Sărituri în apă Seniori, Tineret și Juniori: 29-31.05.2020;

-Campionatul Național Sărituri în apă pe echipe Seniori, Tineret (JA) și Juniori (JB) 20-22.11.2020.

ART. 2 - Se aprobă ca locația de desfășurare a evenimentelor menționate la art. 1 să fie Bazinul de înot Bacău și alocarea de la bugetul local a sumei de 26.400 lei, conform Anexelor nr. 1 și nr. 2, părți integrante ale prezentei hotărâri, iar decontarea se va face pe baza actelor doveditoare, conform prevederilor legale.

ART. 3 - Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Direcția Salubrizare Agrement Parcuri.

ART. 4 - Prezenta hotărâre va fi comunicată Direcției Salubrizare, Agrement, Parcuri, Federației Române de Natație și Pentatlon Modern și Direcției Județene pentru Sport și Tineret Bacău. ART. 5 - Prin grija Secretarului General al Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE ! SECRETARGENERAL AL MUN. BACĂU NICOZAE - OVIDIU POPOVIC1


ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU

ANEXA NR. 1

LA HOTĂRÂREA NR. 47 DIN 28.02.2020


CONTRACT DE ASOCIERE Nr.............din....................

 • I. PĂRȚILE CONTRACTANTE

Municipiul Bacau, cu sediul în Bacau, str. Marasesti nr. 6, județul Bacau , având contul nr. R064TREZ24A545000200130X deschis la Trezoreria municipiului Bacau, cu Cod Fiscal 4278337, reprezentată prin Primar Cosmin Necula.

si

Federația Română de Natație și Pentatlon Modern cu sediul social în București, strada Maior Coravu, nr. 34-36, sector 2 având codul fiscal nr. 10062779, prin reprezentant legal CAMELIA POTEC în calitate de organizator, au convenit următoarele:

Au convenit in temeiul prevederilor

 • •   Art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. ”d” și lit. ”e”, alin. (7) lit. ”f’ și alin. (9) lit. ”a” din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, ale art. 1180, 1182, 1166,1171, 1176,1179, 1270 și următoarele Cod Civil

 • •  Art. 35 din Legea nr. 273/ 2006 privind Finanțele publice Locale actualizata

 • •  Hotărâre Consiliu Local nr...........

la încheierea prezentului Contract de asociere cu respectarea următoarelor clauze:

 • II. OBIECTUL CONTRACTULUI

Art. 1. (1) Obiectul prezentului contract îl constituie asocierea părților în vederea organizării la Bazinul de înot Bacău a următoarelor competiții din calendarul competițional al federației pe anul 2020:

1.

2.

 • 3.

 • 4.


27-29.03.2020

20-24.05.2020

29 - 31.05.2020


Campionatul Național Sărituri în apă Seniori, tineret și juniori: Campionatul Național înot Seniori, Tineret, Juniori bazin 50m Cupa României Sărituri în apă Seniori, tineret și Juniori: Campionatul Național Sărituri în apă pe echipe Seniori, Tineret (JA) și Juniori (JB):


20-22.11.2020


(2) Locația de desfășurare a evenimentelor menționate la alin (1) să fie Bazinul de înot Bacău cu infrastructura aferentă acestuia. In ziua premergătoare începerii competițiilor, bazinul de înot va fi pus la dispoziție gratuit doar pentru desfășurarea antrenamentelor oficiale.


HI- DURATA CONTRACTULUI

Art 2. Prezentul contract se va derula de la data semnării de către parti, pana la data realizării obiectului asocierii.

 • IV. OBLIGAȚIILE PÂRTILOR

Art 3. Municipiul Bacau se obliga sa aloce evenimentelor prevăzuta la Art. 1 (1) suma maxima de 26.400 lei în timpul și după desfășurarea evenimentelor.

Art 4. Federația Română de Natație și Pentatlon Modem se obligă :

 • •  Sa aloce pentru realizarea evenimentelor prevăzute la Art. 1(1) din surse proprii si atrase cu diferența pana la acoperirea întregului buget (așa cum este prevăzut in Anexa la prezentul contract);

 • •  Sa răspundă de modul de utilizare a sumelor alocate;

 • •  Sa respecte prevederile legii 98/2016 privind achizițiile publice;

 • •  Sa asigure toate informațiile necesare pentru realizarea evenimentelor;

 • •  Sa înregistreze distinct in contabilitate sumele primite de la Municipiul Bacau si din alte

surse de finanțare pentru realizarea evenimentului;                                           ^5

 • •  Sa mențină evidenta tuturor datelor, corespondentei, registrelor contabile si a tuturor documentelor justificative, referitoare la eveniment, conform prevederilor legale;

 • •  La decontare să prezinte dovada (fotografii) utilizării corecte a Siglelor Municipiului Bacău așa cum sunt ele prezentate pe site-ul www.municipiulbacau.ro, secțiunea - Finanțări nerambursabile - Sigle și Ghid de Identitate Vizuală - Municipiul Bacău.

(2) Federația Română de Natație și Pentatlon Modern isi asuma intreaga răspundere luandu-si obligația sa nu prezinte spre finanțare elemente de costuri care au fost sau urmeaza a fi finanțate prin alte proiecte / finanțări.

Art 5. (1) Federația Română de Natație și Pentatlon Modern se obliga sa prezinte Municipiului Bacau un raport tehnic si financiar, insotit de documente justificative legale, in termen de 30 zile de la data evenimentului.

 • (2) Documentele justificative vor fi prezentate in original si copie cu mențiunea „conform cu originalul’*

 • (3) Federația Română de Natație și Pentatlon Modern se obliga sa completeze sau sa modifice la solicitarea Municipiului Bacau, documentele prezentate spre decontare in termen de 10 de zile de la data solicitării;

 • (4) Daca Federația Română de Natație și Pentatlon Modern nu furnizează Municipiului Bacau un raport in termenul prevăzut de Art 5 (1) si nu furnizează o explicație scrisa, acceptabila si suficienta asupra motivelor care l-au impiedicat sa-si indeplineasca aceasta obligație, Municipiul Bacau poate rezilia contractul si recupera sumele deja plătite si nejustificate;

 • (5) Municipiul Bacau prin primar poate rezilia contractul, fara preaviz si fara sa plateasca compensații de orice fel, atunci când Federația Română de Natație și Pentatlon Modern”:

 • •   nu isi îndeplinește fara justificare oricare din obligațiile care ii revin si, după ce a fost instiintat in scris sa isi indeplineasca aceste obligații, persista inca in neonorarea lor sau nu furnizează explicații satisfacatoare in 5 zile de la trimiterea notificării;

 • •  este in stare de faliment sau pe cale de lichidare, are afacerile administrate de către tribunal, a început proceduri de aranjamente cu creditorii, are activitatea suspendata sau este in orice situație analoga, provenind dintr-o procedura similara prevăzută in legislația si reglementările in vigoare

 • •  a suferit condamnări definitive datorate unei conduite profesionale printr-o condamnare împotriva careia nici un apel nu mai este posibil, sau este vinovat de grave greșeli profesionale care pot fi dovedite prin orice mijloace;

 • •  se angajeaza in orice act de frauda sau corupție sau este implicat in organizații criminale sau in alte activitati ilegale;

 • •  isi schimba personalitatea juridica, cu excepția cazurilor in care se încheie un act adițional in acest sens;

 • •  face declarații false sau incomplete sau furnizează raportări care nu corespund realitatii.

 • (6) In cazul rezilierii contractului din vina Federației Române de Natație și Pentatlon Modern, in cazurile specificate in Art. 5 (5) din contract, Municipiul Bacau poate solicita rambursarea parțiala sau integrala a sumelor deja plătite din finanțarea nerambursabila, corespunzător gravitații faptelor in cauza si după ce i s-a permis beneficiarului sa transmită observațiile sale;

Art 6 Plățile se vor face, pentru intreaga suma alocata, prin ordin de plata in contul organizatorului.

 • V. RAPUNDEREA PÂRTILOR

Art.7 Prezentul înscris servește interesul comun al pârtilor care se obliga sa-1 execute întocmai si intru totul cu buna stiinta.

Art.8 Părțile se obliga sa urmareasca si sa se informeze reciproc asupra derulării acestui contract. Art. 9 Cu excepțiile prevăzute de prezentul contract, nici o parte nu o poate modifica unilateral prezentul contract. Modificarea poate interveni numai prin acordul de voința exprimat al pârtilor prin act adițional.

Art.10. Pentru neindeplinirea, indeplinirea defectuoasa sau cu întârziere a obligațiilor asumate in acest contract partea in culpa va suporta daune.

Art 11. Federația Română de Natație și Pentatlon Modern isi va asuma intreaga responsabilitate cu privire la obligațiile fiscale si in raport cu terte parti, inclusiv pentru daune de orice natura aduse s terțelor parti pe perioada desfășurării evenimentelor sau ca o consecința a desfășurării evenimentelor va exonera Municipiul Bacau de orice răspundere asociata cu orice cerere de despăgubire sau acțiune aparuta ca urmare a incalcarii reglementarilor legale de către noi sau ca rezultat ai incalcarii drepturilor unei terte parti.

 • VI.FORTA MAJORA

Art. 12 Prin forța majora părțile inteleg împrejurarea imprevizibila si de neinlaturat care face imposibila executarea obligațiilor asumate de către oricare parte si care exonerează de răspundere partea care o invoca, cu condiția ca aceasta sa fie lipsita de culpa.

Art. 13 (1) Forța majora apara de răspundere partea care o invoca.Forta majora are caracter bilateral astfel ca fiecare dintre parti, in caz de forța majora , poate renunța la executarea in continuare a contractului. Pentru ca forța majora sa înlăture răspunderea ,partea care o invoca este obligata :

 • a) sa comunice partenerului contractual in scris cazul de forța majora in termen de una zi de la apariție;

 • b) sa comunice in scris partenerului contractual in termen de cinci zile de la apariție dovada cazului de forța majora;

 • c) sa comunice in scris partenerului contractual încetarea cazului de forța majora in termen de doua zile de ia incetare;

 • d) sa ia toate masurile necesare pentru a limita consecințele ce le generaza cazul de forța majoră;

 • (2) Toate comunicările se vor face in scris, iar termenele de comunicare mai sus menționate vor curge de la data luării la cunoștința.

 • (3) Daca forța majora depășește o durata de cinci zile , fiecare parte poate sa renunțe la executarea contractului in continuare,fara ca sa poata cere despăgubiri de la cealalta.

Art.14 Cazul fortuit este un evenimemt imprevizibil si de neinlaturat care ia naștere din natura, fapta omului sau lucrul si care exclude culpa pârtii care il invoca.Cazul fortuit ca si forța majora este exonerator de răspundere.

VIL LITIGII

Art.15 Eventualele litigii care s-ar putea ivi in legătură cu acest contract vor fi soluționate pe cale amiabila, iar daca părțile nu cad de acord, vor fi soluționate de instanțele de judecata competente. Contractul a fost incheiat in doua exemplare originale, cate unul pentru fiecare parte contractanta.

Municipiul Bacau            Federația Română de Natație și Pentatlon Modern

PRIMAR

COSMIN NECULA


Președinte CAMELIA POTEC


Director Economic MARIANA ZAMFIR

Economist

DANIELA ILDEȘ


Vizat juridic

Anexa la Contractul nr_________/_________

BUGETUL Campionatului Național Sărituri în apă Seniori, tineret și juniori

DENUMIRE INDICATORI

UM/Cant itate

Valoare

(lei)

Finanțare Municipiul Bacau (lei)

Finanțare FRNPM (lei)

TOT AL (lei)

1

2

3

4

5

6

Cheltuieli ACȚIUNEA 1 din contract

2. Cazare:

6 persoane * 3 zile * 200 lei

3.600

3.600

3.600

3. Masa:

6 persoane * 3,4 zile * 55 lei

1122

1122

1122

4. Barem arbitraj:

14 persoane * 5 reuniuni * 70 lei

8 persoane * 3 reuniuni * 50 lei

5 persoane * 5 reuniuni * 50 lei

4900 1200 1250

4900

1200

1250

4900

1200

1250

5. transport:

2000

2000

2000

6. medalii:

150 buc(50set) x 20 lei

3000

3000

3000

7. tricouri campion:

70 buc x 60 lei

4200

4200

4200

8. diplome:

170 buc * 2 lei

340

340

340

9. rechizite, toner

800

800

800

10. Ambulanta

21 ore * 210 lei/ora

4410

4410

0

4410

11. Tricouri arbitri

20 buc * 30 lei

600

600

0

600

TOTAL

27422

5010

22412

BUGETUL Campionatului Național înot Seniori, Tineret, Juniori bazin 50m

DENUMIRE INDICATORI

UM/Cant

Itate

Valoare (lei)

Finanțare Municipiul Bacau (lei)

Finanțare FRNPM (lei)

TOT AL (lei)

1

2

3

4

5

6

Cheltuieli ACȚIUNEA 2 din con

tract

2. Cazare:

2 persoane * 7 zile * 200 lei

7 persoane * 5 zile * 200 lei

2.800

7.000

2800

7000

2800

7000

3. Masa :

2 persoane * 7 zile * 55 lei

7 persoane * 5 zile * 55 lei

770

1.925

770

1925

770

1925

4. Barem arbitraj:

28.000

28.000

28.000

40 persoane * 10 reuniuni *

70 lei

5. Secretariat

8 persoane * 10 reuniuni x 50 lei

4.000

4000

4000

6. transport:

3.000

3000

3000

7. medalii:

630 buc x 20 lei

12.600

12600

12600

8. cupe-18 buc

3.000

3000

3000

9. tricouri campion:

210 buc x 60 lei

12.600

12600

12600

10. diplome:

700 buc * 2 lei

1.400

1400

1400

11. asistenta electronica:

10 reuniuni x 2320,50 lei

23.205

23205

23205

12. rechizite, toner

1.000

1000

1000

13. banner:

1.000

1000

1000

14. Ambulanta

47 ore * 210 lei/ora

9.870

9.870

0

9870

15. Tricouri arbitri

50 buc * 30 lei

1.500

1.500

0

1500

TOTAL

113.670

11.370

102.30 0

Bugetul Cupei României Sărituri în apă Seniori, tineret și Juniori

DENUMIRE INDICATORI

UM/Cant itate

Valoare

(lei)

Finanțare Municipiul Bacau (lei)

Finanțare FRNPM (lei)

TOT AL (lei)

1

2

3

4

5

6

Cheltuieli ACȚIUNEA 3 din con

tract

2. Cazare:

6 persoane * 3 zile * 200 lei

3.600

3.600

3.600

3. Masa :

6 persoane * 3,4 zile * 55 lei

1122

1122

1122

4. Barem arbitraj:

14 persoane * 5 reuniuni * 70 lei

8 persoane * 3 reuniuni * 50 lei

5 persoane * 5 reuniuni * 50 lei

4900

1200

1250

4900

1200

1250

4900

1200

1250

5. transport:

2000

2000

2000

6. medalii:

150 buc(50set) x 20 lei

3000

3000

3000

7. tricouri campion:

70 buc x 60 lei

4200

4200

4200

8. diplome:

170 buc * 2 lei

340

340

340

9. rechizite, toner

800

800

800

10. Ambulanta

21 ore * 210 lei/ora

4410

4410

0

4410

11. Tricouri arbitri

20 buc * 30 lei

600

600

0

600

TOTAL

27422

5010

22412

Bugetul Campionatului Național Sărituri în apă pe echipe Seniori,Tineret (JA) și Juniori (JB)


DENUMIRE INDICATORI

UM/Cant itate

Valoare (lei)

Finanțare Municipiul Bacau (lei)

Finanțare FRNPM (lei)

TOT AL (lei)

1

2

3

4

5

6

Cheltuieli ACȚIUNEA 4 din con

tract

2. Cazare:

6 persoane * 3 zile * 200 lei

3.600

3.600

3.600

3. Masa :

6 persoane * 3,4 zile * 55 lei

1122

1122

1122

4. Barem arbitraj:

14 persoane* 5 reuniuni * 70 lei

8 persoane * 3 reuniuni * 50 lei

5 persoane * 5 reuniuni * 50 lei

4900 1200 1250

4900 1200 1250

4900 1200 1250

5. transport:

2000

2000

2000

6. medalii:

150 buc(SOset) x 20 lei

3000

3000

3000

7. tricouri campion:

70 buc x 60 lei

4200

4200

4200

8. diplome:

170 buc * 2 lei

340

340

340

9. rechizite, toner

800

800

800

10. Ambulanta

21 ore * 210 lei/ora

4410

4410

0

4410

11. Tricouri arbitri

20 buc * 30 lei

600

600

0

600

TOTAL

27422

5010

22412

ENTRU LEGALITATE AL MUN. BACĂU IU POPOVICI

CONTRASEMNEAZĂ f SECRETARUL GE NICOLAE -

PREȘEDINTfDE CĂTĂLIN - B'
ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU

ANEXA NR. 2

LA HOTĂRÂREA NR. 47 DIN 28.02.2020

CONTRACT DE ASOCIERE Nr.............din....................

L PĂRȚILE CONTRACTANTE

Municipiul Bacau, cu sediul în Bacau, str. Marasesti nr. 6, județul Bacau , având contul nr. R064TREZ24A545000200130X deschis la Trezoreria municipiului Bacau , cu Cod Fiscal 4278337, reprezentată prin Primar Cosmin Necula.

si

Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Bacău cu sediul social în București, strada Maior Coravu, nr. 34-36, sector 2 având codul fiscal nr. 10062779, prin reprezentant legal CAMELIA POTEC în calitate de organizator, au convenit următoarele:

Au convenit in temeiul prevederilor

 • •   Art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. ”d” și lit. ”e”, alin. (7) lit. ”f” și alin. (9) lit. ”a” din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, ale art. 1180, 1182, 1166,1171, 1176, 1179, 1270 și următoarele Cod Civil

 • •  Art. 35 din Legea nr. 273/ 2006 privind Finanțele publice Locale actualizata

 • •  Hotărâre Consiliu Local nr...........

la încheierea prezentului Contract de asociere cu respectarea următoarelor clauze:

 • II.   OBIECTUL CONTRACTULUI

Art. 1. (1) Obiectul prezentului contract îl constituie asocierea părților în vederea organizării ia Bazinul de înot Bacău a următoarelor competiții din calendarul competițional al federației pe anul 2020:

 • 1. Etapa regională înot copii (10-11 ani):         22 - 23.03.2020

 • 2.  Etapa Regională înot cădeți (12-14 ani)        03 - 05.04.2020

(2) Locația de desfășurare a evenimentelor menționate la alin (1) să fie Bazinul de înot Bacău cu infrastructura aferentă acestuia. In ziua premergătoare începerii competițiilor, bazinul de înot va fi pus la dispoziție gratuit doar pentru desfășurarea antrenamentelor oficiale.

 • III.  DURATA CONTRACTULUI

Art 2. Prezentul contract se va derula de la data semnării de către parti, pana la data realizării obiectului asocierii.

 • IV.  OBLIGAȚIILE PÂRTILOR

Art 3. Municipiul Bacău va asigura folosința netulburată a infrastructurii bazinului de înot și va asigura plata utilităților precum și igienizarea și salubrizarea locației pe perioada desfășurării competițiilor.

Art 4. Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Bacău se obligă :

• Sa aloce pentru realizarea evenimentelor prevăzute Ia Art. 1(1) din surse proprii si atrase cu diferența pana ia acoperirea întregului buget (așa cum este prevăzut in Anexa la prezentul contract);

• Sa răspundă de modul de utilizare a sumelor alocate;

 • •  Sa respecte prevederile legii 98/2016 privind achizițiile publice ;

 • •  Sa asi gure toate informațiile necesare pentru realizarea evenimentelor;

 • •  Sa înregistreze distinct in contabilitate sumele primite de la Municipiul Bacau si din alte surse de finanțare pentru realizarea evenimentului;

 • •  Sa mențină evidenta tuturor datelor, corespondentei, registrelor contabile si a tuturor documentelor justificative, referitoare la eveniment, conform prevederilor legale;

 • •  La decontare să prezinte dovada (fotografii) utilizării corecte a Siglelor Municipiului Bacău așa cum sunt ele prezentate pe site-ul www.municipiulbacau.ro, secțiunea - Finanțări nerambursabile - Sigle și Ghid de Identitate Vizuală - Municipiul Bacău.

(2) Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Bacău isi asuma întreaga răspundere luandu-si obligația sa nu prezinte spre finanțare elemente de costuri care au fost sau urmeaza a fi finanțate prin alte proiecte / finanțări.

Art 5. (1) Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Bacău se obliga sa prezinte Municipiului Bacau un raport tehnic si financiar, insotit de documente justificative legale, in termen de 30 zile de la data evenimentului.

 • (2) Documentele justificative vor fi prezentate in original si copie cu mențiunea „conform cu originalul”

 • (3) Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Bacău se obliga sa completeze sau sa modifice la solicitarea Municipiului Bacau, documentele prezentate spre decontare in termen de 10 de zile de la data solicitării;

 • (4) Daca Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Bacău nu furnizează Municipiului Bacau un raport in termenul prevăzut de Art 5 (1) si nu furnizează o explicație scrisa, acceptabila si suficienta asupra motivelor care l-au împiedicat sa-si indeplineasca aceasta obligație, Municipiul Bacau poate rezilia contractul si recupera sumele deja plătite si nejustificate;

 • (5) Municipiul Bacau prin primar poate rezilia contractul, fara preaviz si fara sa plateasca compensații de orice fel, atunci când Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Bacău”:

 • •  nu isi îndeplinește fara justificare oricare din obligațiile care ii revin si, după ce a fost instiintat in scris sa isi indeplineasca aceste obligații, persista inca in neonorarea lor sau nu furnizează explicații satisfacatoare in 5 zile de la trimiterea notificării;

 • •  este in stare de faliment sau pe cale de lichidare, are afacerile administrate de către tribunal, a început proceduri de aranjamente cu creditorii, are activitatea suspendata sau este in orice situație analoga, provenind dintr-o procedura similara prevăzută in legislația si reglementările in vigoare

 • •  a suferit condamnări definitive datorate unei conduite profesionale printr-o condamnare împotriva careia nici un apel nu mai este posibil, sau este vinovat de grave greșeli profesionale care pot fi dovedite prin orice mijloace;

 • •  se angajeaza in orice act de frauda sau corupție sau este implicat in organizații criminale sau in alte activitati ilegale;

 • •  isi schimba personalitatea juridica, cu excepția cazurilor in care se încheie un act adițional in acest sens;

 • •  face declarații false sau incomplete sau furnizează raportări care nu corespund realitatii.

 • (6) In cazul rezilierii contractului din vina Federației Române de Natație și Pentatlon Modern, in cazurile specificate in Art. 5 (5) din contract, Municipiul Bacau poate solicita rambursarea parțiala sau integrala a sumelor deja plătite din finanțarea nerambursabila, corespunzător gravitații faptelor in cauza si după ce i s-a permis beneficiarului sa transmită observațiile sale;

Art 6 Plățile se vor face, pentru intreaga suma alocata, prin ordin de plata in contul organizatorului.

 • V. RAPUNDEREA PÂRTILOR


Art.7 Prezentul înscris servește interesul comun al pârtilor care se obliga sa-1 execute intocmai si intru totul cu buna stiinta.

Art.8 Părțile se obliga sa urmareasca si sa se informeze reciproc asupra derulării acestui contract. Art. 9 Cu excepțiile prevăzute de prezentul contract, nici o parte nu o poate modifica unilateral prezentul contract. Modificarea poate interveni numai prin acordul de voința exprimat al pârtilor prin act adițional.

Art. 10. Pentru neindeplinirea, indeplinirea defectuoasa sau cu întârziere a obligațiilor asumate in acest contract partea in culpa va suporta daune.

Art 11. Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Bacău” isi va asuma întreaga responsabilitate cu privire la obligațiile fiscale si in raport cu terte parti, inclusiv pentru daune de orice natura aduse terțelor parti pe perioada desfășurării evenimentelor sau ca o consecința a desfășurării evenimentelor va exonera Municipiul Bacau de orice răspundere asociata cu orice cerere de despăgubire sau acțiune obligațiilor asumate de către oricare parte si care exonerează de răspundere partea care o aparuta ca urmare a încălcării reglementarilor legale de către noi sau ca rezultat al încălcării drepturilor unei terte parti .

 • VI. FORTA MAJORA

Art. 12 Prin forța majora părțile înțeleg împrejurarea imprevizibila si de neinlaturat care face imposibila executarea invoca, cu condiția ca aceasta sa fie lipsita de culpa.

Art. 13 (1) Forța majora apara de răspundere partea care o invoca.Forta majora are caracter bilateral astfel ca fiecare dintre parti, in caz de forța majora , poate renunța la executarea in continuare a contractului. Pentru ca forța majora sa inlature răspunderea,partea care o invoca este obligata :

 • a) sa comunice partenerului contractual in scris cazul de forța majora in termen de una zi de la apariție;

 • b) sa comunice in scris partenerului contractual in termen de cinci zile de la apariție dovada cazului de forța majora;

 • c) sa comunice in scris partenerului contractual încetarea cazului de forța majora in terrnen de doua zile de la încetare;

 • d) sa ia toate masurile necesare pentru a limita consecințele ce le generaza cazul de forța majoră;

 • (2) Toate comunicările se vor face in scris, iar termenele de comunicare mai sus menționate vor curge de la data luării la cunoștința.

 • (3) Daca forța majora depășește o durata de cinci zile , fiecare parte poate sa renunțe la executarea contractului in continuare,fara ca sa poata cere despăgubiri de la cealalta.

Art.14 Cazul fortuit este un evenimemt imprevizibil si de neinlaturat care ia naștere din natura, fapta omului sau lucrul si care exclude culpa pârtii care îl invoca.Cazul fortuit ca si forța majora este exonerator de răspundere.

 • VII. LITIGII

Art.15 Eventualele litigii care s-ar putea ivi in legătură cu acest contract vor fi soluționate pe calc amiabila, iar daca părțile nu cad de acord, vor fi soluționate de instanțele de judecata competente. Contractul a fost încheiat in doua exemplare originale, cate unul pentru fiecare parte contractanta.

Municipiul Bacau


PRIMAR

COSMIN NECULA


Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Bacău

Director

GEORGEL COJOCARU

Economist


Director Economic MARIANA ZAMFIR

Vizat juridic

Anexa la Contractul nr_________/_________

BUGETUL Etapei regionale înot copii

DENUMIRE INDICATORI

UM/Cant itate

Valoare

(lei)

Finanțare Municipiul Bacau (lei)

Finanțare

DJST (lei)

TOT AL (lei)

1

2

3

4

5

6

Cheltuieli ACȚIUNEA 1 din con

Organizare

Barem arbitri - 28 arbitri *

200

raci

5600

5600

5600

Amenajatori/ auxiliari 10 persoane * 111

1110

1110

1110

Asistenta medicala

800

800

800

Consumabile

500

500

500

Cronometraj electronic si secretariat

4000

4000

4000

Medalii

240 buc * 6 lei

1440

1440

1440

Cupe

6 buc * 80 lei

480

480

480

Diplome

250 buc * 2 lei

500

500

500

TOTAL

14.430

0

14.430

BUGETUL Etapei Regionale înot cădeți

DENUMIRE INDICATORI

UM/Cant itate

Valoare (lei)

Finanțare Municipiul Bacau (lei)

Finanțare DJST (lei)

TOT AL (lei)

1

2

3

4

5

6

Cheltuieli ACȚIUNEA 2 din con

tract

Organizare

Barem arbitri - 28 arbitri *

200

5600

5600

5600

Amenajatori/ auxiliari

10 persoane *111

1110

1110

1110

Asistenta medicala

800

800

800

Consumabile

500

500

500

Cronometraj electronic si secretariat

4000

4000

4000

Medalii

260 buc * 6 lei

1560

1560

1560

Cupe

960

960
PENTRU LEGALITATE NERAL AL MUN. BACĂU

- OVIDIU POPOVICI