)/) -

1 o/wuna


</ /?//

'"(ec j/Sr/w/ ^ora/a/  /if/sifcf/t(«/ftf ^3 <7<<7f/

1^I

HOTĂRÂREA NR. 45 DIN 28.02.2020

privind aprobarea dreptului de uz, de servitute și de servitute legală către Delgaz Grid S.A. asupra unor suprafețe de teren situate în Bacău

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 28.02.2020, potrivit art.l33(l) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ,

Având în vedere:

-Adresele Delgaz Grid SA nr. 17145/   21.01.2020, nr. 17584/   28.01.2020,

nr. 17586/ 28.01.2020, nr. 17583/ 28.01.2020, nr. 17750/ 29.01.2020, nr. 17752/29.01.2020 și nr. 18046/ 03.02.2020 prin care solicită acordarea dreptului de uz, de servitute și de servitute legală asupra unor suprafețe de teren situate în Bacău;

-Referatul comun nr. 78060/    11.02.2020 al Direcției Drumuri Publice și

Compartimentului Administrarea și Inventarierea Patrimoniului prin care se propune acordarea dreptului de uz, de servitute și de servitute legală asupra unor suprafețe de teren situate în Bacău;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău, înregistrată cu nr. 1235/ 13.02.2020;

-Raportul Direcției Juridice și Administrație Locală, înregistrat cu nr. 1236/1/13.02.2020;

-Raportul comun al Compartimentului Administrarea si Inventarierea Patrimoniului si al Direcției Drumuri Publice, înregistrat cu nr. 1234/2/21.02.2020 ;

-Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 260/27.02.2020 al Comisiei de specialitate nr.2, nr. 261/27.02.2020 al Comisiei de specialitate nr.3 și nr.262/27.02.2020 al Comisiei de specialitate nr. 5; -Prevederile art. 12 (2), lit. "a” și lit. „c”, art. 109 lit. „a” și „c", ale art. 111 alin. (1) și ale art. 130 alin. (2) lit. “h” din Legea nr. 123/ 2012 a energiei electrice și a gazelor naturale, cu modificările și completările ulterioare;

-Prevederile art. 140 alin. (1) și (3), ale art. 154 alin. (1), ale art. 196 alin.

 • (1), lit. ”a”, ale art. 197 (1) și ale art. 243 alin. (1), lit. "a" și ”b” din OUG nr. 57/ 2019 privind Codul administrativ;

în temeiul art. 129 (2) lit. „c", aliniatul (6) lit. „a” și art. 139 alin. 3 lit. ”g” și alin. 6 din OUG 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

ART.l- Se aprobă dreptul de uz și de servitute către Delgaz Grid S.A., astfel:

(1) pe durata realizării lucrărilor necesare asupra:

 • a)  suprafeței de 144 mp teren aparținând municipiului Bacău, aferentă lucrării "Alimentare cu energie electrică ansamblu locuințe de pe str. Prelungirea Bradului nr. 11, mun. Bacău, jud. Bacău", în vederea amplasării cablului electric subteran pe str. Prelungirea Bradului, mun. Bacău, jud. Bacău", delimitată conform planurilor de situație, Anexele nr. 1 și nr. 2, părți integrante ale prezentei hotărâri;

 • b)  suprafeței de 45 mp teren aparținând domeniului public al municipiului Bacău, aferentă lucrării "Alimentare cu energie electrică pensiunea turistică S.C.ELCRIS S.R.L. Bacău", în vederea amplasării cablului electric subteran pe str. Mioriței și str. Fagului din municipiul Bacău, delimitată conform planului de situație, Anexa nr. 3, parte integrantă a prezentei hotărâri;

 • c)   suprafeței de 30 mp teren aparținând domeniului public al municipiului Bacău, aferente lucrării "Alimentare cu energie electrică bloc dc locuințe S+7E, str.Tazlăului nr. 7K, mun. Bacău", în vederea amplasării cablului electric subteran pe str.Nordului din municipiul Bacău, delimitată conform planului de situație, Anexa nr. 4, parte integrantă a prezentei hotărâri.

 • (2) pe durata existenței capacităților energetice asupra suprafeței totale de 0,21 mp teren aparținând domeniului public al municipiului Bacău, aferentă lucrării "Alimentare cu energie electrică Pensiunea turistică S.C. ELCRIS S.R.L. Bacău”, în vederea amplasării unui bloc de măsură și protecție trifazat la intersecția străzilor Fagului și Vrancei din municipiul Bacău, delimitată conform planului de situație, Anexa nr. 3, parte integrantă a prezentei hotărâri.

ART. 2- Se aprobă dreptul de uz și servitute legală către DELGAZ GRID SA asupra:

 • (1)   suprafeței de 14,80 mp teren aparținând municipiului Bacău, aferentă lucrării "Extindere rețea și racord gaze naturale presiune redusă pe str. Viorelelor nr. 5 C, Bacău , jud. Bacău" necesară pentru realizarea lucrărilor de extindere a conductei de gaze naturale presiune redusă și amplasării unui branșament gaze naturale presiune redusă pe str. Viorelelor din municipiul Bacău, delimitată conform planului de situație, Anexa nr. 5, parte integrantă a prezentei hotărâri;

 • (2)   suprafeței de 21,20 mp teren aparținând domeniului public al municipiului Bacău, aferentă lucrării "Extindere rețea și racord gaze naturale presiune redusă pe str. Ciprian Porumbescu nr. 51, Bacău, jud. Bacău”, necesară pentru realizarea lucrărilor de extindere a conductei de gaze naturale presiune redusă și amplasării unui branșament gaze naturale presiune redusă pe str. Ciprian Porumbescu, delimitată conform planului de situație, Anexa nr. 6, parte integrantă a prezentei hotărâri;

 • (3)   suprafeței de 2 mp teren aparținând domeniului public al municipiului Bacău, aferente lucrării "Extindere rețea și racord gaze naturale presiune redusă pe str. Veronica Micle nr. 55A6 Bacău, jud. Bacău”, necesară pentru lucrările de realizare a conductei de gaze naturale presiune redusă și a unui branșament gaze naturale presiune redusă pe str. Veronica Micle din municipiul Bacău, delimitată conform planului de situație, Anexa nr. 7, parte integrantă a prezentei hotărâri;

 • (4)   suprafeței de 0,74 mp teren aparținând domeniului public al municipiului Bacău, aferentă lucrării "Extindere rețea și racord gaze naturale presiune redusă” ce se va executa pe str. Calea Romanului nr. 211 , Bacău, jud. Bacău" necesară pentru realizarea lucrărilor de execuție a conductei de gaze naturale presiune redusă și a unui branșament gaze naturale presiune redusă pe str. Calea Romanului din municipiul Bacău, delimitată conform planului de situație, Anexa nr. 8 , parte integrantă a prezentei hotărâri.

ART. 3- Se aprobă Contractul - Cadru de constituire a dreptului de uz, de servitute și de servitute legală, conform Anexei nr. 9, parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART. 4 - Dreptul de uz și de servitute se acordă sub condiția ca lucrările efectuate să nu afecteze carosabilul, iar execuția subtraversărilor de alei și străzi se va efectua prin foraj orizontal. ART. 5 - După executarea lucrărilor, terenul ocupat temporar va fi adus la starea inițială prin grija constructorului.

ART. 6- Titularii dreptului de uz, servitute și servitute legală prevăzuți la art. 1 și la art. 2 sau, după caz, executanții lucrărilor, vor respecta întocmai prevederile HCL nr.253/ 25.10.2012 privind aprobarea Regulamentului privind condițiile de execuție a lucrărilor pe domeniul public sau privat al municipiului Bacău și de intervenție în caz de avarie la rețelele edilitare. ART, 7 - Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Direcția Drumuri Publice și Compartimentul Administrarea și Inventarierea Patrimoniului. ART. 8- Hotărârea va fi comunicată Primarului Municipiului Bacău, Direcției Drumuri Publice, Compartimentului Administrarea șî Inventarierea Patrimoniului și Delgaz Grid SA. ART. 9 - Prin grija Secretarului General al Municioiului Bacău orezenta hotărâre se comunică în


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE


1 secretarul/general al mun. bacău NICQKAE OVIDIU POPOVICI

ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU


ANEXA NR. 1

LA HOTĂRÂREA NR. 45 DIN 28.02.2020ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL BACĂU


ANEXA NR. 2

LA HOTĂRÂREA NR. 45 DIN 28.02.2020CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEG . /SECRETARUL


MUN. BACAULegenda:''"

fx] Firida de branșament E3:4 existenta ---LES I kV existenta tip ACYABY 3xl85+90mmp ---LEA 0.4 kV existenta tip funie AL 5x50 mmp

Stâlpi de beton existent!

—•— LES I kV proiectat, tip NA2X 3x240+120 mmp (3 FB E2:4 proiectata

. j ky proiec(aț țjp NA2XY 3x50+25 mmp

FDCP 15 proiectat

Manșon I kV


SC ENA ELECTRIC SRL


Alimentare cu energie electrica ansamblu locuințe de pe str. Prelungirea Bradului, nr. 11, mun. Bacau


fee. Lilieci, ilr. Bradului, tir. 54 C.CIF RO *


Plan de situație proiectat


Ordonator de Credite:

SC DOMUS EXCLUSIV ART SRL


Realizai


Veriikul


Aproba*


Funclia


Proiectant


Sef proiect


Sef proiectROMAN IAPROIECTAT

Ing. LXazareanu

7/

DESENAT

Jug. L.Lazsreanu

SEF PROIECT

Ing. loan Tiprigan

APROBAT

InR.IoanTiprigm

AJ'A
/

/

ST

d                  /

y 11» U      r~.

;l                         /

/ '£■■

.existent /

/ /


PROIECTAT

tog> L.Lazareanu

bESENAT-

lat. L.Lazareanu

SEF PROIECT

[ng. Ioan Tlprițan

APROBAT

Iu£. Ioan Tipriian


Nr. PcL

X lm|

Y imj

1

, 586347.393

645600.805

? '

■M663WJ87

645712.623i

3

i«așa<Ea

SESiSSSH

4

5« 348.795

M57D5.M2

5

566376.720

645735.118

6

*ay5.?37

645866.464ANEXA NR. 5

LA HOTĂRÂREA NR. 45 DIN 28.02.2020CATALI


('ONTRASEMNEAZA PENTRU LE / SECRETARUL GENERAL AL MU


?GD 2'Jț<6fJ09<’

EG’U

EGD


rfTEA DISTRIBUȚIE G.N.PRESIUNE

-»r-----REȚEA DISTRIBUȚIE GN.PRESIUNE

BRANȘAMENT GN PRESIUNE REDUSA EXISTENT. BRANȘAMENT GN.PRESIUNE REDUSA PROIECTAT; POST DE REGLARE MĂSURARE PROIECTAT.-CONDUC’A DE APA EXISTENTA.

CONDUCTA DE CANALIZARE EXISTENTA; CABLU


prm

---A ---- --C

 • — Tc--

 • — Tf--

~ i_fc--

“ Les---REDUSA EXISTENTA;Su

REDUSA PROIECTATA.


Proiectai


Desenaitelefonie montat in SĂPĂTURĂ Exțîft CABLU TELEFONIE MONTAT AERIAN EXISTENT: P0W O

ELECTRIC MONTAT AERIAN EXISțENT-

ELECTRIC IN SĂPĂTURĂ EXISTENT-


CABLU

CABLU

COND^L^TERMIC EXISTENTA.

K


jngjFțoreșcujl^

IngPodiraru R.

Ing.Poduraru R_________________ING. FLOPE

INSTALATOR AUTORIZAT

TiryyiRE- extindere conducta si racord g.n.presiune reousa ‘LASAMENT SÎR.VIORELELOR . NR, SC

LOC8ACAU. JUD. BACAU


SOLICITANT INVESTIȚIE SC KOMFORT HAUS IMMOBILIEN SRL


SCARA

1:500


PLAN D£ SITUAȚIE COOROONAÎOR PETELEProied


2020


F020

D.P Planșa

G'ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL B


CONTRASEMN

| SECRETARUL^EN NICO


R-

1

j|


“~Les--- CABLU ELECTRIC IN SĂPĂTURĂ EXISTENT,

---A--- CONDUCTA DE APA EXISTENTA.

--- < — CONOUCTA DE CANALIZARE EXISTENTA,

--- Tc--- CABLU TELEFONIE MONTaT IN SAPA TIPA EXISTENT, --- Tf--- CABLU TELEFONIE MONTAT AERIAN EXISTENTt

ANEXA NR. 6

LA HOTĂRÂREA NR. 45 DIN 28.02.2020


b *5

■r o /D o 4-

Praectat

îng.Fîorescu C <-

Desenai

Ing.Flarescu C.

‘5^*/c

Verificai

Ing.Podvroru R.

Director

In^Foduraru R.

/A /

moM ralol9yohoa.com

............... 0234 570930 B              0744550511

In | j țj| SC MOLDINSTAL SRS SRL

SCARA


DENUMIRE. EXTIN0ERE CONDUCTA SI RACORO GN PRESIUNE REDUSA

AMPLASAMENT STRCIPRIAN PORUMBESCUAIR 51 LOC BACAU. JUD. BACAU< Z 14M»

JUDEȚUL fcĂCĂU

z

1S      14841

CONSILIUL /,OCAL BACĂU

.4'

/

j *M*1

14,43            |                        E.T.-«-

ZTw

<-44«M.        _tii^

~       '*‘“14444.

—.3 ol


Ă NR.145

E ȘEDINȚĂ 1

ANCRpȚU

__ I l . — 14MI

LEGALITAT11


.OCUINTAfl existenta


141©i

.■•Xteren liber de construcții


h< iu ~ r- Q

REȚEA OISTRIBUTIE G.N.PRESlUNE RpDȘA gxțSTEW^ > < ;


56

...y..............■>>■. REȚEA DISTRIBUȚIE G.N.PRES1UNE

BRANȘAMENT G.N.PRESlUNE REDUSA i PROIECTAT; T =>OST DE REGLARE MĂSURARE PROIECTAT; CABLU ELECTRIC MONTAT AERIAN ^EXISTENT. CABLU ELECTRIC IN SĂPĂTURĂ EXt3*fN*r“-----

CONDUCTA DE APA EXISTENTA, CONOUCTA DE CANALIZARE EXISTENTA;

CABLU TELEFONIE MONTAT IN SĂPĂTURĂ EXISTENT, CABLU TELEFONIE MONTAT AERIAN EXIS“ENT:


PRM

 • — Lea--

 • — Les--


PROIECTATA??

N *»

......   > rr

i


nc 82924 teren liber de construcții


Nr.

Pct

k-

Coordonate pct.de contur

Lungimi 9 teluri n

O0,h1) l

Y(m]

1

561053.818

648339.818

8.001

2

551047.634

848339.370

20.154

3

581049.670

648319.319

24.575

4

581052.151

«48294.870

6.000

5

581058.096

648295.682

31.786

6 {551054.087

640027.306

12.576

S=267mp             I

85058

Nr.

Coordonate pet.de contur

Lungimi

Put

laiUR

X[m)

Y[ml

0(1,i+1)

7

581037.942

648372,989

15.888

8

561022.098

648371.804

27.834

9

551023.164

648343.990

6.436

10

561023.452

548337.560

30.250

1

581053.618

646339.818

11.059

11

561052.501

848350.620

23.129

12

561050.166

648373.831

12.253

S=1000mp


$ Sistem de coordonate STEREO 70 (x.y)

2 Sistem de referința Marea Neagra (z)


BUmniioml

Exisrtr

Pro

pus

Zone fincwmle

nu

% .....

•»

ZoniaJhWtooMirucM

0,(P

0

«.«{

10

Zwrtcrni*» crus*il4

0.00

0

0.00

... ...o

ZonăafasJiăwratt

. 0.00

c

56.0C

4

Zool ar alție trienali

0$

60.00

0

Zonl ifcnna swp wra

1000.00

IM

7S7.48

79

Tool MvafiU anpteaman

1000.00

100

1000.00

too

Nr. unitari locative; 1; Suprafața spațiu verde: 787,48 mp


IRE EXTINDERE CONDUCTA SI RACORD G.N

^PLASAMENT; STR.VERONICA MICLE.NR.55A6

LOC.BACAU JUO. BACAVROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL BACĂU


ANEXA NR.8

LA HOTĂRÂREA NR. 45 DIN 28.02.20201

LmuîrU propus*

1

•<111.44

i k

i

Lecuint»

i

i L

propun

I

£2 j

brms j: IMpSlro; PE eMnw


Conducta gaze naturale presiune reduse existenta;

Branșament gaze naturale presiune redus» existent Conducta gaze naturale presiune redusa proiectata din PE 100 SDR11,0S3mm, L = 178,00 m;

Branșament gaze naturale presiune redusa proiectat din PE 100 5t>R 11, 0 31 x 3 mm, L = 4,50m;

Post de reglare maspra proiectat; nod calcul;


PREȘEDIMEt^/ȘEDlNȚĂ

> * \

â 1


CĂTĂLIN - BOG

/»/'


WȚ V. J

Ir’•
PLAN TOPOG

SonLWO
CtfîwS


Urum rn oob inaisî» MLP H6US7


S.C, PROIECT INSTAL S.R.L


Denumire proiect:

Extindere rețea si branșament gaze naturale presiune redusa
CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE SECRETARUL GENERAL AL MUN. BACAU NICOLAE - Q¥IDIU POPOVICI


ANEXA NR. 9

LA HOTĂRÂREA NR. 45 DIN 28.02.2020

I. PĂRȚILE CONTRACTANTE

MUNICIPIUL BACAU cu sediul in Bacau, sti .Marasesti, nr.6, avand contul 07TREZ06121A300530XXXX, deschis la Trezoreria Municipiului Bacau, CUI 4278337, reprezentat prin Primarul Municipiului Bacau COSMIN NECULA, denumit în continuare proprietar

S.C. DELGAZ GRID S.A., cu sediul în Tg, Mureș, Bulevardul Pandurilor, nr. 42, etaj IV, jud. Mureș, nr. înregistrare în Registrul Comerțului J26/326/2000, CUI RO10976687, cod IBAN ROII BRDE 270S V275 4041 2700 deschis la BRD Tg. Mureș, reprezentată legal prin dl Ferenc Csulak -Director General și dl Radu Petre - Director General Adjunct, în calitate de BENEFICIAR

II. OBIECTUL CONTRACTULUI

Art.l. Obiectul contractului îl reprezintă constituirea cu titlu gratuit de către Proprietar în favoarea Beneficiarului, a dreptului de uz și servitute asupra terenului în suprafață de.................situat în Bacău,

str...................... aflat în proprietatea Proprietarului, conform Planului de situație ce constituie Anexă

la prezentul contract.

Art. 2. Predarea - primirea obiectului contractului va fi consemnată în procesul verbal de predare -primire care se încheie la predarea amplasamentului în vederea ....................................................

delimitat conform planului de situație Anexa nr.....parte integrantă a HCL nr...../................

III. DURATA CONTRACTULUI

Art. 3. Prezentul contract se încheie pe durata existenței construcției, începând de la data punerii în funcțiune.

IV. OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

Art. 4. Proprietarul se obligă:

 • a)     să predea spre folosință cu titlu gratuit suprafața de.................mp necesară pentru realizarea

lucrării;

 • b)     să permită necondiționat și cu titlu gratuit accesul beneficiarului la imobilul care face obiectul prezentului contract în vederea efectuării reviziilor, reparațiilor și a tuturor operațiunilor curente, precum și a tuturor operațiunilor specifice și necesare exploatării și întreținerii;

 • c)     în caz de înstrăinare a imobilului, să comunice noilor proprietari prezentul contract.

Art. 5. Beneficiarul se obligă:

 • a)     să folosească bunul potrivit destinației menționate la art. 2 din prezentul contract;

 • b)     să solicite și să obțină toate autorizațiile și avizele necesare realizării lucrărilor pe cheltuiala

proprie;

c.)      să efectueze reviziile, reparațiile curente de la data punerii în funcțiune pe propria cheltuială;

 • d)     să exploateze și să întrețină........................pe propria cheltuială;

 • e)     să execute , pe cheltuiala lor și fără nici o despăgubire din partea administratorului drumului, demolarea, mutarea sau modificarea acestora. în condițiile în care acest lucru este impus de construirea, modernizarea, modificarea, întreținerea sau exploatarea drumului public, precum și de asigurarea condițiilor pentru siguranța circulsției. în termen de 60 de zile de la primirea înțtiințării,

 • f)      să respecte condițiile stabilite în contract;

 • g)     să întrețină bunul ca un bun gospodar și ca pe un bun al sau și să nu transmită către terți drepturile pe care le are în urma acestui contract;

 • h)     să predea proprietarului bunul în aceleași condiții în care i-a fost încredințat spre folosință, fără a avea vreo pretenție materială sau de alt gen asupra îmbunătățirilor ce eventual le va aduce acestuia;

 • i)  să respecte întocmai prevederile HCL nr. 253/ 25.10.2012 privind aprobarea Regulamentului privind condițiile de execuție a lucrărilor pe domeniu] public sau privat al municipiului Bacău și de intervenție în caz de avarie la rețelele edilitare., asa cum a fost completat prin H.C.L. nr.407/29.10.2018.

V. ÎNCETAREA CONTRACTULUI

Art. 6. Prezentul contract încetează:

 • a) prin ridicarea, dezafectarea sau neîntrebuințarea......................;

 • b) prin reziliere, dar numai la cererea părții interesate, în cazul nerespectării obligațiilor de către cealaltă parte semnatară.

 • c) în cazul în care beneficiarul folosește bunul, obiect al prezentului contract, în alt scop decât cel prevăzut la art. 2 din contract.

 • d) prin restituirea de către beneficiar a bunului care face obiectul contractului.

VI.FORȚA MAJORĂ

Art- 7. Așa cum este definită forța majoră exonerează Părțile dc răspundere pentru neîndeplinirea obligațiilor lor contractuale. In scopul acestui Contract, forța majoră înseamnă un eveniment sau o împrejurare care e mai presus de controlul rezonabil al unei Părți și care face imposibilă îndeplinirea de către Partea respectivă a obligațiilor sale asumate prin prezentul Contract și include, dar fără a se limita la. război, revoluție, război civil, cutremur, incendiu, explozie, furtună, inundație sau alte condiții meteo nefavorabile, confiscare.

Partea care invocă forța majoră are obligația să o aducă la cunoștința celeilalte părți în scris. în termen de 3 zile de la apariție, iar dovada forței majore se va comunica în 15 zile de la apariție.

Partea care invocă forța majoră este obligată să informeze cealaltă Parte în legătură cu încetarea acesteia în termen de 15 zile de la încetare.

In cazul în care evenimentul de forță majoră determină o suspendare a executării prezentului Contract pentru o perioadă care depășește 2 luni, oricare dintre Părți poate denunța unilateral Contractul. în acest caz, nici una dintre Părți nu are dreptul să pretindă despăgubiri de la cealaltă Parte, dar ele au datoria să-și îndeplinească obligațiile acumulate până la data respectivă.

VII.  LITIGII

Art. 8. Părțile au convenit ca toate neînțelegerile privind validitatea prezentului contract sau rezultate din interpretarea, executarea ori încetarea acestuia să fie rezolvate pe cale amiabilă de reprezentanții lor.

Art. 9. In cazul în care nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părțile se vor adresa instanțelor judecătorești competente.

VIII. NOTIFICĂRILE ÎNTRE PĂRȚI

Art. 10. în accepțiunea părților contractante, orice notificare adresată de una dintre acestea celeilalte, este valabil îndeplinită dacă va fi transmisă la adresa/sediul prevăzut în partea introductivă a prezentului contract.

Art. 11. în cazul în care notificarea se face pe cale poștală, ea va fi transmisă prin scrisoare recomandată, cu confirmare dc primire ți se consideră primită de destinatar la data menționată de oficiul poștal primitor pe această confirmare.

Art. 12. Dacă confirmarea se trimite prin telex, telefax sau e-mail, ea se consideră primită în prima zi lucrătoare după ce a fost trimisă.

Art. 13. Notificările verbale nu se iau în considerare de nici una dintre părți, dacă nu sunt confirmate prin intermediul uneia dintre modalitățile prevăzute la aliniatele precedente.

IX. CLAUZE FINALE

Art. 14. Modificarea prezentului contract se face numai prin act adițional semnat de părțile contractante.

Art. 15. Prezentul contract a fost încheiat în număr de 2 (două) exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

Art. 16. Anexele cu Planul de încadrare în zonă și Planul de situație fac parte integrantă din prezentul contract.


PROPRIETAR


BENEFICIAR


MUNICIPIUL BACĂU

DELGAZ GRID SA

PRIMAR


Radu Petre


Cosmin Necula


Director General Adjunct


Direcția Juridică


Liviu Man


împuternicit DELGAZ GRID


Director Direcția Drumuri Publice


Mateuta Florin


Director Executiv Adj.


Buzdugan Cristina


DIRECTOR EXECUTIV ADJ.


CRISTINA BUZDUGANComp.Adm.și Inventariere Patrimoniu

DANIELA NĂSTASE