ară"

^ffr/tjt/fft/3^£ora/€f/*° /la ".tet/ita/at j^acăr/

HOTĂRÂREA NR. 44 DIN 28.02.2020 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 246/03.12.2015 prin care s-a aprobat majorarea plafonului veniturilor cumulate din pensii până la care pensionarii din Municipiul Bacău beneficiază de un sprijin material constând în tichete valorice

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 28.02.2020, potrivit art. 133(1) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ,

Având în vedere:

-Adresa Consiliului Județean al Persoanelor Vârstnice Bacău nr. 67 din 14.02.2020 înregistrată la Consiliul Local Bacău sub nr. 1311 din 14.02.2020 și la Direcția de Asistență Socială a Municipiului Bacău sub nr. 3006 din 18.02.2020;

-Referatul nr. 3109 din 19.02.2020 al Direcției de Asistență Socială a Municipiului Bacău prin care se propune modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 246/03.12.2015, modificată și completată de Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 330/29.11.2016;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău, înregistrată cu nr. 3111/ 19.02.2020;

-Raportul Direcției Juridice și Administrație Locală, înregistrat cu nr. 1590/1/21.02.2020;

-Raportul Direcției de Asistenta Sociala a Municipiului Bacău, înregistrat cu nr. 1590/2/21.02.2020 ; -Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr.255/27.02.2020 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 256/27.02.2020 al Comisiei de specialitate nr.2, nr.257/27.02.2020 al Comisiei de specialitate nr.3, nr. 258/27.02.2020 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr.259/27.02.2020 al Comisiei de specialitate nr. 5;

-Prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 246/03.12.2015 privind majorarea plafonului veniturilor cumulate din pensii până la care pensionarii din Municipiul Bacău beneficiază de un sprijin material constând în tichete valorice în valoare de 100 lei semestrial, în vederea achiziționării de alimente de bază;

-Prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 418/08.11.2019 privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 246/03.12.2015 privind majorarea plafonului veniturilor cumulate din pensii până la care pensionarii din Municipiul Bacău beneficiază de un sprijin material constând în tichete valorice în valoare de 100 lei semestrial, în vederea achiziționării de alimente de bază;

-Prevederile art. 86 alin. (2) Iit. ”a” și ale art. 182 alin. (1), lit. ”a” din Legea nr. 127/2019 privind sistemul public de pensii;

-Prevederile art. 23 din Legea nr. 74/1999 pentru ratificarea Cartei sociale europene revizuite, adoptată la Strasbourg la 3 mai 1996;

-Prevederile Legii nr. 292/2011 a asistenței sociale, cu modificările și completările ulterioare;

-Prevederile Legii nr. 17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-Prevederile art. 140 alin. (1) și (3), ale art. 154 alin. (1), ale art. 196 alin. ( 1), lit. ”a”, ale art. 197 (1) și ale art. 243 alin. (1), lit. ”a” și ”b” din OUG nr. 57/ 2019 privind Codul administrativ;

In baza dispozițiilor art. 129 alin. (2) lit. “d”, alin. (7) lit. “b” și art. 139 alin. 3 lit. ”a” și alin. 5 din OUG 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l .Se modifică art. 1 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Bacău nr, 246/03.12.2015 și va avea următorul conținut:

„ Art.l .Se aprobă majorarea plafonului veniturilor cumulate din pensii până la care pensionarii din

Municipiul Bacău beneficiază de un sprijin material constând în tichete valorice în valoare de 150 lei semestrial, în vederea achiziționării de alimente de bază, respectiv 1380 lei inclusiv." Art.2. Se modifică art. 2 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 246/03.12.2015 și va avea următorul conținut:

„ Art. 2 Se aprobă acordarea unui sprijin material constând în tichete valorice în valoare de 150 lei semestrial, pensionarilor din Municipiului Bacău în vederea achiziționării de alimente de bază, în limita fondurilor bugetare disponibile care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

  • a) domiciliul în municipiul Bacău;

  • b)   beneficiar de pensie de orice tip;

  • c)   venituri din pensii de până la 1380 lei brut/lună. "

Art.3. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se abrogă Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 418/08.11.2019.

Art.4 Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 246/03.12.2015 sunt și rămân în vigoare.

Art.5. Prevederile prezentei hotărâri se aplică începând cu semestrul I al anului 2020; Art. 6. Primarul Municipiului Bacău va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Direcția de Asistență Socială a Municipiului Bacău.

Art.7. Hotărârea va fi comunicată Direcției de Asistență Socială a Municipiului Bacău. Art,8. Prin grija Secretarului Municipiului Bacău, prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului Județului Bacău pentru verificarea legalității.


( CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE ' SECRET ARUL GENERAL AL MUN. BACĂU

NICOEAE OVIDIU POPOVICI