)/> •

</< fr//

■>

acfif/

HOTĂRÂREA NR. 43 DIN 28.02.2020

de aprobare a Listei privind solicitanții care au acces la locuințe pentru tineri destinate închirierii

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 28.02.2020, potrivit art. 133( 1) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ,

Având în vedere:

-Referatul nr. 79009/ 12.02.2020 al Compartimentului Fond Locativ si îndrumare Asociații de Proprietari prin care se propune aprobarea listei nominale cu familiile și persoanele care au acces la locuințele pentru tineri destinate închirierii;

-Procesul Verbal nr. 1187/12.02.2020 al Comisiei sociale pentru analizarea solicitărilor de locuințe pentru tineri;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău, înregistrată cu nr. 1512/ 20.02.2020;

-Raportul Direcției Juridice și Administrație Locală, înregistrat cu nr. 1513/1/20.02.2020;

-Raportul Compartimentului Fond Locativ și îndrumare Asociații de Proprietari, înregistrat cu nr. 1513/2/21.02.2020;

-Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr.250/27.02.2020 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 251/27.02.2020 al Comisiei de specialitate nr.2, nr.252/27.02.2020 al Comisiei de specialitate nr.3, nr. 253/27.02.2020 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr.254/27.02.2020 al Comisiei de specialitate nr. 5;

-Prevederile art. 15(1) din Anexă și ale Anexei nr. 11 la normele metodologice, lit. A - Criterii de acces la locuință destinată închirierii și lit. B - Criterii de ierarhizare stabilite prin punctaj din HG nr. 962/ 2001 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/ 1998, privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, modificată și completată;

-Prevederile art. 140 alin. (1) și (3), ale art. 154 alin. (1), ale art. 196 alin. (1) lit."a", art. 197 alin. (1), art. 243 alin. (1) lit."a" și "b" din OUG nr. 57 / 2019 privind Codul administrativ;

în temeiul art. 129 alin. (2) lit."d", alin. (7) lit."q" și art. 139 alin. 1 și alin. 6 din OUG 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă Lista privind solicitanții care au acces la locuințe pentru tineri destinate închirierii, potrivit prevederilor HG nr. 962/ 2001 actualizată, conform Anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Contestațiile cu privire la stabilirea accesului la locuințe, precum și la acordarea priorităților în soluționarea cererilor se vor adresa primarului, în termen de 7 zile de la afișarea listei. Soluționarea contestațiilor se va asigura în termen de 15 zile de la primire, în condițiile legii.

Art. 3. - Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Compartimentul Fond Locativ și îndrumare Asociații de Proprietari.

Art. 4. - Prezenta hotărâre va fi comunicată Primarului Municipiului Bacău, Compartimentului Fond Locativ și îndrumare Asociații de Proprietari.

Art. 5. - Prin grija Secretarului General al Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen


legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.

PREȘEDINTE CĂTĂLIN-CONTRASEMNZĂ PENTRU LEGALITATE SECRETARUL GENERAL AL MUN. BACĂU NICOL -OVIDIU POPOVICI


ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU

ANEXA

LA HOTĂRÂREA NR. 43 DIN 28.02.2020


Lista privind solicitanții care au acces la locuințe pentru tineri destinate închirierii

Nr.Crt.

NUME și PRENUME

Nr. Dosar/Dataînregistrării

Punctaj

1

BACIU ILEANA

47213/22.11.2010

99

2

EVU ALINA GEORGETA

17862/26.04.2007

96

3

SANDULACI1I-IIUȚANU RAMONA ELENA

55934/21.11.2008

96

4

MARIN IONUȚ CĂTĂLIN

52900/23.10.2008

90

5

LUPU LAURA

40452/28.07.2009

88

6

SILION VIOLETA

43179/10.10.2007

84

7

LUPU ALINA

40451/28.07.2009

84

8

BOGHIU TAMARA ANDREIA

32340/02.07.2012

81

9

MIHĂ1LĂ ELENA ALINA

44794/03.11.2011

80

10

LOV1N MARIAN VALENTIN

43455/09.11.2012

79

11

PRUNĂ MIHAELA

44228/28.10.2011

77

12

AVRAM-CÎMPANU ALINA

45619/14.11.2011

77

13

ROMEDEA MARLENA ALEXANDRA

32656/17.06.2011

75

14

PETREA SIMONA ELENA

43531/12.11.2012

73

15

NASTASA MARLENA ANDRA

40566/20.09.2011

70

16

AGOP LOREDANA IONELA

30625/18.06.2013

69

17

DUMEA IRINA ANDREEA

26539/23.04.2015

69

18

PA VEL CODRINA MARIA

32497/26.07.2019

68

19

SAMSON RAMONA GABRIELA

16699/15.01.2019

67

20

SLOBOZEANU ANDREEA LUMINIȚA

47917/17.12.2015

66

21

DRÎNGĂ ELENA RAMONA

20595/26.02.2019

66

22

STĂNESCU MARCELA

31825/16.07.2019

66

23

LUPU ELENA GIORGIANA

33568/20.07.2018

65

24

ȚARĂLUNGĂ IONELA VIOLETA

21772/29.02.2016

64

25

MUNTEANU MARINA

38427/13.09.2017

64

26

FILIPOAIA PETRONELA

28353/06.05.2016

63

27

MARCU AURICA

46455/12.12.2018

63

28

MORARU OCTAVIAN MARIUS

16205/07.01.2019

63

29

COVRIG ANA MARIA

36515/21.08.2017

61

30

ALEXA ANCUȚA IOANA

41237/18.10.2018

61

31

BERNEVIC MITRI IOANA

43565/13.11.2018

61

32

REBEGEA ANCA IUSTINA

22521/19.03.2019

61

33

COBUZ M1HĂIȚĂ GABRIEL

27621/17.05.2019

61

34

CHIPER ELENA GEORGIANA

20753/27.02.2018

60

35

BOGHLAN VASILICA LAVINIA

20402/25.02.2019

60

36

PASCU VASILICA

37195/09.10.2019

60

37

DUMA ELENA ROXANA

41008/28.11.2019

60

38

PETREA MIOARA ELENA

47966/18.12.2017

59

39

LAZAR MARIAN ȘTEFĂNEL

24565/09.04.2019

59

40

FILIP CLAUDIU GABR1EL

16809/14.01.2015

58

41

PA VĂL DRAGOȘ CONSTANTIN

17693/22.01.2016

58

42

STAN DRAGOȘ VASILE

46652/07.12.2017

58

43

CARAIMAN RALUCA IONELA

34287/30.07.2018

58

44

ALEXANDRESCU ADRIAN

43969/19.11.2018

58

45

JURISCA CARMEN CRISTINA

17371/22.01.2019

58

46

CIOROABÂ ROXANA MARIA

17932/30.01.2019

58

47

TĂNASĂ ROCSANA ELENA

28381/29.05.2019

58

48

STOLERU ELENA DIANA

42102/16.12.2019

58

49

BERBECE GEORGIANA

32826/11.07.2018

57

50

BITER RAMONA MIHAELA

20200/21.02.2019

57

51

CIOBANU ADRIANA

33560/14.08.2019

57

52

BREHOI FLORIN

40134/18.11.2019

57

53

HAMZĂU MARIA

17444/19.01.2017

56

54

MIRON ROXANA MIHAELA

41874/18.10.2017

56

55

UTUREANU ANCA MARIA

19564/13.02.2018

56

56

S1LION MĂDĂL1NA GEANINA

20688/27.02.2019

56

57

TROFIN NICOLETA

21566/07.03.2019

56

58

GHIURCUȘOR CRISTINA ANDREEA

29626/14.06.2019

56

59

AFRENȚOAE MONICA IOANA

37182/08.10.2019

56

60

PRICOP LĂCRĂMIOARA

41163/18.10.2018

55

61

LAMBAN ANA MARIA

41939/26.10.2018

55

62

ANDRONACHI CONSTANTIN COSMIN

21180/05.03.2019

55

63

BĂCĂUANII MIHAELA

32890/02.08.2019

55

64

IONAȘCU MARIA FLORENTINA

35970/20.09.2019

55

65

RADU BIANCA IONELA

36670/01.10.2019

55

66

DIMA MIHAELA

22120/15.03.2018

54

67

STOICA RAMONA

45110/29.11.2018

54

68

TUDURIU MIHAICOSTEL

22328/18.03.2019

54

69

NEGEL CLAUDIU GABRIEL

32662/30.07.2019

54

70

GĂLÂȚANU IONUȚ CĂTĂLIN

42215/17.12.2019

54

71

COTFAȘ ANDREI ȘTEFAN

45062/21.11.2017

53

72

TURCĂ OANA MĂDĂLINA

47096/19.12.2018

53

73

PÎNZARU DIANA MARIA

17424/23.01.2019

53

74

NIȚĂ CODRUȚA

20139/21.02.2019

53

75

ANTOHE MĂDĂLIN IONUȚ

20888/01.03.2019

53

76

FALLERONI ADELA IOANA

24504/08.04.2019

53

77

HUMĂ RADU GHEORGIIE

25023/12.04.2019

53

78

MÂLINICI ADRIAN DUMITRU

28862/05.06.2019

53

79

BULAI MIHAELA

38774/29.10.2019

53

80

BOLOGAIULIANA

40561/22.11.2019

53

81

MIREA CLAUDIA CRISTINA

30724/19.06.2018

52

82

FERARU RĂZVAN IONUȚ

31551/11.07.2019

52

83

SAIGIU CRISTINA IONELA

41997/13.12.2019

52

84

LUPAȘCU ȘTEFAN

21567/26.02.2015

51

85

SIMIONESCU CODRIN

44506/23.11.2018

51

86

GODOI BOGDAN ANDREI

34055/26.08.2019

51

87

ANDRONIC ȘTEFAN C1PRIAN

36003/23.09.2019

51

88

LÂCÂTUȘU ANCUȚA FLORENTINA

31160/22.06.2018

50

89

GAIBAR RAMONA MESALINA

22647/20.03.2019

50

90

ANDRONIC IONUȚ SEBASTIAN

31146/05.07.2019

50

91

STAMATE IULIA

32470/26.07.2019

50

92

STOINA ALEXANDRA ELENA

33941/23.08.2019

50

93

ISPAS VIOREL RĂZVAN

31524/10.07.2019

49

94

CHIRVASA CONSTANTIN

32471/26.07.2019

49

95

ANTOCHINICOLAE

39577/11.11.2019

49

96

CIUMEREA GABRIELA

25707/25.04.2018

48

97

ANDRONIC ELENA

31145/05.07.2019

48

98

LUPU LOREDANA

39521/08.11.2019

48

99

REȚEA EDUARD

41177/02.12.2019

48

100

LUNGOCI PETRONELA IRINA

42514/23.12.2019

48

101

SILION FLORIN

38457/13.09.2017

46

102

PĂTRĂȘCAN IOAN

39178/21.09.2017

46

103

ROMEDEA SORIN

17340/22.01.2019

46

104

EL1SEIIRINEL

18444/05.02.2019

46

105

MIRON EMANUELA

18961/11.02.2019

45

106

ZIMERMAN MARIANA

41045/29.11.2019

44

107

ABABI RADA

42140/16.12.2019

44

108

ZIRNEA SORINA

43042/07.11.2018

43

109

MORARU ALEXANDRU CODRIN

33914/22.08.2019

43

110

BLÂNARU MAR1A

35990/23.09.2019

42

111

IVAN ANDREEA

36668/31.08.2018

41

112

MUNTEANU ANDREEA CARMEN

21246/05.03.2019

41

113

GHELASE VASILE

19557/15.02.2019

40

114

PALADE DANIEL EMIL

29749/18.06.2019

40

115

BORDEANU SILVRJ IULIAN

32232/23.07.2019

39

116

PEȘTE GEORGETA SIMONA

35943/20.09.2019

39

117

TURCAN RĂZVAN COSTEL

42553/23.12.2019

39

118

PAIU ANDREEA CRISTINA

27470/15.05.2019

38

119

TURCAN OVIDIU MARIAN

25830/25.04.2018

37

120

DOLOMAN RONALDO

46885/17.12.2018

37

121

BOTEZ CELINO

26634/07.05.2019

36

122

AGAPI MÂDĂLIN IONUȚ

35972/20.09.2019

36

123

DUȘAN MJRELA

44711/26.11.2018

35

124

PAVEL PAUL FLORIN

37120/08.10.2019

34

125

PASCU ELISABETA

47543/21.12.2018

31

126

POPA DRAGOȘ GABR1EL

17146/18.01.2019

31

127

MÂGUR1ANU ANDREEA MĂDĂL1NA

18919/08.02.2019

26

128

GAFIȚA ADRIAN

33540/14.08.2019

25

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE ■ SECRETAR NICOGENERAL AL MUN. BACĂU

- OVIDIU POPOVICI


CĂTĂLIN - BOGDAN CREȘTI

■ • r /

DIRECTOR ADJUNCT