)/> „ ■

t <>M/<t JlfCt^Â<f< ăfS

'('f'/tfft/fu ac<w


HOTĂRÂREA NR. 42 DIN 28.02.2020

privind aprobarea Listei nominale cu persoanele și familiile din municipiul Bacău care vor primi repartiție pentru locuințele sociale sau din fondul locativ de stat

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 28.02.2020, potrivit art. 133(1) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, Având în vedere:

-Procesul -Verbal nr. 651 / 28.01.2020 al comisiei sociale pentru analizarea solicitărilor de locuințe sociale și fond locativ prin care este stabilită lista nominală a persoanelor care vor primi repartiție pentru locuințele sociale sau din fondul locativ de stat;

-Referatul nr. 79006/ 04.02.2020 întocmit de Compartimentul Fond Locativ și îndrumare Asociații de Proprietari prin care se propune spre aprobare lista nominală cu persoanele și familiile care vor primi repartiție pentru locuințele sociale sau din fondul locativ de stat;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău, înregistrată cu nr. 1513/ 21.02.2020;

-Raportul Direcției Juridice și Administrație Locală, înregistrat cu nr. 1514/1/21.02.2020;

nr.


-Raportul Compartimentului Administrarea și Inventarierea Patrimoniului, înregistrat cu 1514/2/21.02.2020;

-Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr.245/27.02.2020 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 246/27.02.2020 al Comisiei de specialitate nr.2, nr.247/27.02.2020 al Comisiei de specialitate nr.3, nr. 248/27.02.2020 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr.249/27.02.2020 al Comisiei de specialitate nr. 5;

-H.C.L. nr. 238/ 2019 privind aprobarea criteriilor de acces și a listei cu actele necesare în soluționarea cererilor de locuințe sociale sau fond locativ de stat;

-H.C.L. nr. 440/ 2019 privind aprobarea listei cuprinzând solicitanții îndreptățiți să primească o locuință socială sau din fondul locativ de stat, în ordinea de prioritate stabilită în anul 2020;

-Prevederile art.2 lit.”c” , art. 39, art. 42, art. 43 și art . 44 din Legea locuinței nr. 114 / 1996 cu modificările și completările ulterioare;

-Prevederile art. 22, art. 23, art. 30 din H.G. nr. 1275/ 2000 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii locuinței nr.l 14 / 1996;

-Prevederile art. 140 alin. (1) și (3), ale art. 154 alin. (1), ale art. 196 alin. (1) lit."a", art. 197 alin. (1), art. 243 alin. (1) lit."a" și "b" din OUG nr. 57 / 2019 privind Codul administrativ;

în temeiul art. 129 alin. (2) lit."d", alin. (7) lit."q", art. 140 și art. 139 alin. 3 lit ”g” și alin. 6 din OUG 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

ART. 1 - Se aprobă "Lista nominală" cu persoanele și familiile din municipiul Bacău care vor primi repartiție pentru locuințele sociale sau din fondul locativ de stat conform Anexei, parte integrantă a prezentei hotărâri.

ART. 2 - Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Compartimentul Fond Locativ și îndrumare Asociații de Proprietari.

ART. 3 - Prezenta hotărâre va fi comunicată Primarului Municipiului Bacău, Compartimentului Fond Locativ și îndrumare Asociații de Proprietari precum și solicitanților prevăzuți în Anexă.

ART. 4 - Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Compartimentul Fond Locativ și îndrumare Asociații de Proprietari.

ART. 5 Prin ,gf^ Sec^faîuțui General al Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în

termen legal lnstituțr$r^refectuluV.- Județul Bacău pentru verificarea legalității.


PREȘEDINTE CĂTĂLIN- BUK


î!$ța

<|tu ,

■ /


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE ' SECRETARULJCENERAL AL MUN. BACĂU NICOLAE - OVIDIU POPOV1CI

ROMÂNIA

ANEXĂ

LA HOTĂRÂREA NR. 42 DIN 28.02.2020


JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU

Lista solicitanțiior de locuințe sociale și fond locativ de stal care vor primi repartiție

Nr. crt

Numele si prenumele

Punctaj

Repartiția

Obs.

1

AVĂDÂN1I GEANINA

Toi

Henri Coandă 9/A/5

garsonieră

2

CAJVAN ANCA MIHAELA

95

Bucegi 138/A/23

garsonieră

3

ICHIM CONSTANTIN

95

Teiului 9B/B/12

apartament 2 cam

4

MASTAHAC IOANA

93

Henri Coandă 9/A/6

garsonieră

5

DRAGOMIR ELENA

90

Henri Coandă 9/A/2

garsonieră

6

M1ROSLOVICI ALINA ELENA

89

Tipografilor 16/A/23

garsonieră

7

ARDELEANU IRINA

89

Mioriței 90/A/11

apartament 2 cam

8

VLAD GRIGORE

84

Mioriței 90/A/20

apartament 2 cam

9

CONSTANTINESCU CARMEN ELENA

82

Mioriței 92/A/6

apartament 2 cam

10

LOVIN IONICĂ CRISTINEL

80

Milcov 128/C/17

apartament 3 cam

11

OJOC CARMEN

79

Henri Coandă 9/A/27

garsonieră

DIRECTOR ADJUNCT

CRISTINA BUZDUGANCONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE / SECRETARUL GENERAL AL MUN. BACĂU NICOIĂE - OVIDIU POPOVICI