((//

'^o/fSf/fff^^^o<‘c^/d&artfff

HOTĂRÂREA NR. 41 DIN 28.02.2020

privind aprobarea Organigramei și a Statului de Funcții ale Centrului Bugetar Creșe Bacău

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 28.02.2020, potrivit art. 133(1) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ,

Având în vedere:

-Referatul nr. 18879/ 12.02.2020 înaintat de Centrul Bugetar Creșe Bacău prin care solicită aprobarea Organigramei și a Statului de Funcții;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău, înregistrată cu nr. 1235/ 13.02.2020; -Raportul Direcției Juridice și Administrație Locală, înregistrat cu nr. 1236/1 /13.02.2020;

-Raportul Centrului Bugetar Creșe, înregistrat cu nr. 1236/2/13.02.2020 ;

-Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr.235/27.02.2020 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 236/27.02.2020 al Comisiei de specialitate nr.2, nr.237/27.02.2020 al Comisiei de specialitate nr.3, nr. 238/27.02.2020 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr.239/27.02.2020 al Comisiei de specialitate nr. 5; -Prevederile HCL nr. 127/ 2001 privind constituirea Centrului Bugetar "Creșe”;

-Prevederile art. 28 (1) din Legea nr. 153/ 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, modificată și completată;

-Prevederile art. 44 (1) din Anexa Ia HG nr. 1252/ 2012 privind aprobarea Metodologiei de organizare și funcționare a creșelor și a altor unități de educație timpurie antepreșcolarâ. modificată și completată și ale Anexei nr. 1 b) la Metodologie;

-Prevederile HG nr. 286/ 2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, modificată și completată;

-HCL nr. 481/ 2018 privind aprobarea Organigramei și a Statului de Funcții ale Centrului Bugetar Creșe Bacău;

-Prevederile art. 140 alin. (1) și (3), ale art. 154 alin. (1), ale art. 196 alin. (1), lit. ”a”, ale art. 197 (1), ale art. 243 alin. (1), lit. ”a” și ”b” și ale art. 293 din OUG nr. 57/ 2019 privind Codul administrativ;

în baza dispozițiilor art. 129 alin. (2) lit. ”a” și alin. (3) lit. ”c” și art. 139 alin. 3 lit. ”a” și alin. 5 din OUG 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă Organigrama Centrului Bugetar Creșe Bacău, conform Anexei nr. 1, parte integrantă a prezentei hotărâri.

Art. 2. Se aprobă Statul de funcții cu numărul de personal al Centrului Bugetar Creșe Bacău, conform Anexei nr. 2, parte integrantă a prezentei hotărâri.

Art. 3. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se abrogă prevederile HCL nr. 481/ 2018.

Art. 4. Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Direcția Economică.

Art. 5. Prezenta hotărâre se comunică Primarului Municipiului Bacău, Direcției Economice și Centrului Bugetar Creșe Bacău. .

Art. 6. Prin grijaJSLcretaruîuiGeneral al Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției PrefectjJ[tji ^ Județul Bacău pentru verificarea legalității.


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE f secretarul General al mun. bacău NICOLAEfr- OVIDIU POPOVICI

ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU


ANEXA NR. 1

LA HOTĂRÂREA NR. 41 DIN 28.02.2020
ROMÂNIA

ANEXA NR. 2

LA HOTĂRÂREA NR. 41 DIN 28.02.2020


JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL BACĂU

STAT DE FUNCȚII

PENTRU CENTRUL BUGETAR CREȘE BACĂU

NR. CRT.

STRUCTURA

FUNCȚIA CONTRACTUALĂ

NR. POST

TREAPTA/ GRAD PROF.

NIVELUL STUDIILOR

DE CONDUCERE

DE EXECUȚIE

CONDUCERE

1.

_

DIRECTOR

1

H ...

s

TOTAL PERSONAL = 1 POST

COMPARTIMENT CONTABILITATE ■ RESU

RSE UMANE

1.

CONTABIL ȘEF

1

II

S

2.

INSP. DE SPECIALITATE RESURSE UMANE

1

III

s

3.

CONTABIL

1

II

M

4.

REFERENT

1

II

M

TOTAL PE

RSONAL 5 4 POSTURI

COMPARTIMENT JURIDIC - ADMINISTRAI

riv

1.

CONSILIER JURIDIC

1

1

S

2.

ADMINISTRATOR

1

1

M

3.

MUNCITOR ÎNTREȚINERE Șl REPARAȚII

1

III

M

TOTAL PERSONAL = 3 POSTURI

COMPARTIMENT

MEDICAL Șl DE SPECIAI

LITATE

1.

MEDIC (normă’/,)

1

S

2.

PSIHOLOG

1

S

TOTAL PERSONAL = 2 POSTURI

CREȘANR.3

1.

COORDONATOR PERSONAL DE SPECIALITATE

1

S/SSD/P L

2.

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

1

PL

ASISTENT MEDICAL

2

PL

3.

EDUCATOR-PUERICULTOR

2

PL

4.

ÎNGRIJITOR COPII

1S

PL/G/M

5.

ÎNGRIJITOR CLĂDIRI

3

G/M

6.

BUCĂTAR

2

M

7.

AJUTOR BUCÂTĂR

1

G/M

TOTAL PERSONAL = 27 LOCURI

CREȘA NR. LETEA

1.

COORDONATOR PERSONAL DE SPECIALITATE

1

S/SSD/P L

2.

ASISTENT MEDICAL

2

PL

3.

ÎNGRIJITOR COPII

6

PUG/M

4.

ÎNGRIJITOR CLĂDIRI

2

G/M

5.

BUCĂTAR

1

M

TOTAL PERSONAL = 12 POSTURI

CREȘA NR. 4

1.

COORDONATOR PERSONAL DE SPECIALITATE

1

S/SSD/P L

2.

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

1

PL

3.

ASISTENT MEDICAL

2

PL

4.

“Îngrijitor copii

10

PUG/M

5.

Îngrijitor clădiri

2

G/M

6.

“bucătar

1

M

7.

AJUTOR BUCĂTAR

1

G/M

TOTALP

ERSONAL» 18 POSTURI

CREȘA NR. 6

1.

COORDONATOR PERSONAL DE SPECIALITATE

1

S/SSD/P L

1

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

1

PL

3.

ASISTENT MEDICAL

1

PL

4.

ÎNGRIJITOR COPII

10

PUG/M

5.

ÎNGRIJITOR CLĂDIRI

2

G/M

6.

BUCĂTAR

1

M

7.

AJUTOR BUCĂTAR

1

G/M

TOTAL P

ERSONAL = 17 POSTURI

CREȘA NR. 9

1.

COORDONATOR PERSONAL DE SPECIALITATE

1

S/SSD/P L

2.

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

3

PL

3.

' ÎNGRIJITOR COPII

9

PUG/M

4.

ÎNGRIJITOR CLĂDIRI "

2

G/M

5.

BUCĂTAR

1

M

6.

AJUTOR BUCĂTAR

1

G/M

TOTALP

ERSONAL -17 POSTURI

CREȘA NR. 19

1.

COORDONATOR PERSONAL DE SPECIALITATE

1

S/SSD/P L

2.

ASISTENT MEDICAL

2

PL

3.

ÎNGRIJITOR COPII

7

PUG/M

4.

ÎNGRIJITOR CLĂDIRI

2

G/M

5.

BUCĂTAR

1

M

TOTALP

ERSONAL = 13 POSTURI

Statul de funcții al Centrului Bugetar Creșe Bacău cuprinde un număr total de 114 de posturi, dintre care 8 posturi de conducere și 106 posturi de execuție.