)/> -

acâtf

o/tJ/AuAc/A fA/H-ici/tiuA/f ^(fcâff

raMDKBHKJKBKsa as^B^BB^^BBBBa0HnnBBBjHBBH

HOTĂRÂREA NR. 40 DIN 28.02.2020

privind modificarea și completarea HCL nr. 430/ 2011 prin care s-a aprobat includerea bunurilor de retur rezultate în urma implementării Măsurii ISPA nr. 2002/RO/16/P/PE/018 în inventarul domeniului public al municipiului Bacău și darea acestora în administrarea și exploatarea SC Compania Regională de Apă Bacău SA

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 28.02.2020, potrivit art. 133(1) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ,

Având în vedere:

-Adresa nr. 38498/ 24.10.2019 înaintată de SC Compania Regională de Apă Bacău SA prin care solicită modificarea și completarea HCL nr. 430/ 2011;

-Referatul nr. 78057/ 06.02.2020 al Compartimentului Administrarea și Inventarierea Patrimoniului prin care se propune modificarea și completarea HCL nr. 430/ 2011;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău, înregistrată cu nr. 1219/ 12.02.2020;

-Raportul Direcției Juridice și Administrație Locală, înregistrat cu nr. 1220/1/12.02.2020;

-Raportul Compartimentului Administrarea si Inventarierea Patrimoniului, înregistrat cu nr. 1220/2/12.02.2020 ;

-Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr.230/27.02.2020 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 231/27.02.2020 al Comisiei de specialitate nr.2, nr.232/27.02.2020 al Comisiei de specialitate nr.3, nr.233/27.02.2020 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr.234/27.02.2020 al Comisiei de specialitate nr. 5; -Prevederile art. 25 alin. (3) - (5) din Legea nr. 51/ 2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, modificată și completată;

-Prevederile art. 861 (3) din Legea nr. 287/ 2009 Codul Civil, republicată, modificată și completată; -Prevederile art. 59 și ale art. 60 (1) din Legea nr. 24/ 2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative, modificată și completată;

-Prevederile art. 140 alin. (1) și (3), ale art. 154 alin. (1), ale art. 196 alin. (1), lît. ”a”, ale art. 197 (1), ale art. 243 alin. (1), lit. ”a” și ”b”, art. 297 (1) lit. ”a” și ale art. 300 alin. (1) lit. ”a” din OUG nr. 57/ 2019 privind Codul administrativ;

în baza prevederilor art. 129 (2), lit. ”c” și ale alin. (6) lit. ”a” și art. 139 alin. 2 și alin. 5 din OUG 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

ART. 1. Se modifică art. 1 din HCL nr. 430/ 2011 și va avea următorul conținut:

”Art. 1 Se aprobă includerea bunurilor de retur rezultate în urma implementării componentelor A, B, C, și D aferente Măsurii ISPA nr.2002/RO/16/P/PR/018, cuprinse în Anexele nr. 1, nr. 2, nr. 3, nr. 4, nr. 5, nr. 6, nr. 7, nr. 8 și nr. 9, părți integrante ale prezentei hotărâri, în inventarul domeniului public și privat al municipiului Bacău.”

ART. 2. - Se modifică art. 2 din HCL nr. 430/ 2011 și va avea următorul conținut:

”Art. 2 - Se aprobă transmiterea bunurilor cuprinse în Anexele nr. 1, nr. 2, nr. 3, nr. 4, nr. 5, nr. 6, nr. 7, nr. 8 și nr. 9, părți integrante ale prezentei hotărâri, către S.C. Compania Regională de Apă Bacău SA, spre administrare și exploatare.”

ART. 3. Se modifică art. 3 din HCL nr. 430/ 2011 și va avea următorul conținut:

„Se aprobă modificarea contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare pentru Municipiul Bacău, în sensul includerii în contract a bunurilor cuprinse în Anexele nr. 1, nr. 2, nr. 3, nr. 4, nr. 5, nr. 6, nr. 7, nr. 8 și nr. 9, părți integrante ale prezentei hotărâri.”

ART. 4. - Se completează HCL nr. 430/ 2011 cu Anexele nr. 5, nr. 6, nr. 7, nr. 8 și nr. 9 reprezentate de Anexele nr. 1, nr. 2, nr. 3, nr. 4 și nr. 5, părți integrante ale prezentei hotărâri.

ART. 5. Celelalte prevederi ale HCL nr. 430/ 2011 sunt și rămân în vigoare.

ART. 6. — Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Direcția Economică și Compartimentul Administrarea și Inventarierea Patrimoniului.

ART. 7. Prezenta hotarare se comunica Primarului Municipiului Bacău, Direcției Economice și Compartimentului Administrarea și Inventarierea Patrimoniului.

ART. 8. Prin grija Secretarului General al Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.

PREȘEDINTE DE CĂTĂLIN- BOGMCONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE

■ SECRETARULyGENERAL AL MUN. BACĂU NICOLAE^OVIDIU POPOVICI

Domeniu public
NR. CRT

NR.INV

cod clasificare

Denumire bunului si elemente de identificare

Anul dobândirii sau după caz al darii in folosința

Valoare inventar -lei-

TVA

valoare totala

1

284534

2.2.32.

Detector acustic pierderi apa cu corelator

2010

623.780,46

149.707,41

773.487,87

2

N00171

N

Software system scada in clădirea tehnica statie tratare

2011

11.032,71

2.647,85

13.680,56

3

N00172

N

Software System scada in clădirea tehnica statie tratare

2011

11.032,71

2.647,85

13.680,56

4

N00173

N

Software PLC instalat in clădirea filtrelor

2011

13.213,02

3.171,12

16.384,14

5

N00174

N

Software PLC instalat in clădirea filtre

2011

13.213,02

3.171,12

16.384,14

6

NOO175

N

Software PLC instalat in clădirea chimica

2011

13.213,02

3.171,12

16.384,14

7

N00176

N

Software PLC instalat in clădirea dorinare

2011

13.213,02

3.171,12

16.384,14

8

N00177

N

Software PLC instalat in clădirea tehnica

2011

13.213,02

3.171,12

16.384,14

TOTAL

711.910,98

170.858,71

882.769,69

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE SECRETARUL GENERAL AL MUN. BACĂU NICOLAE# OVIDIU POPOVICI

Domeniu publicCONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE , SECRETARUL GENERAL AL MUN. BACĂU NICOLAE - OVIDIU POPOVICI


NR. CRT

NR.INV

cod clasificare

Denumire bunului si elemente de identificare

Anul dobândirii sau după caz al darii in folosința

Valoare inventar -lei-

TVA

total

4

NOOO67

N

LICENȚA WINDOWS XP

2008

851,55

204,37

1.055,92

5

N00068

N

SOFTWARE SPECIALIZAT DE INSPECȚIE VIDEO

2008

1.084,00

260,16

1.344,16

echipament multifuncțional

2008

11.324,37

2.717,95

14.042,32

TOTAL

13.259,92

3.182,48

16.442,40

DOMENIUL PUBLIC


NR. CRT

Denumire piesa schimb si elemente de identificare

Anul dobândirii sau după caz al darii in folosința

Valoare inventar -lei-

tva

total

1

ELECTROPOMPA AN80

1998

3,74

0,90

4,64

2

ELECTROPOMPA 8 NDS

2006

21,51

5,16

26,67

3

ELECTROPOMPA BRATES-4 BUC (227,36*4)

1998

909,44

218,27

1.127,71

4

ELECTROPOMPA CERNA 150

1997

15,00

3,60

18,60

5

ELECTROPOMPA EPET 65

1998

121,15

29,08

150,23

6

MECANISM DE ACȚIONARE

1998

339,76

81,54

421,30

7

MOTOR ELECTRIC

1998

8,49

2,04

10,53

8

ROBINET OVAL DN 500/10-3 BUC*3952,55

1997

11.857,65

2.845,84

14.703,49

9

ROBINET OVAL DN 600

1997

2.982,00

715,68

3.697,68

10

VANE METALICE

1997

57,67

13,84

71,51

11

VENTILATOR W4OO

1998

0,79

0,19

0,98

TOTAL

16.317,20

3.916,14

20.233,34

DIRECTOR ADJUNCT

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE SECRETARUL GENERAL AL MUN. BACĂU NICOLAE # OVIDIU POPOVICI

Domeniul privat


Lista bunuri rezultate din Măsură ISPA Componenta A "Aductiune uz"

NR. CRT

NR.INV

cod clasificare

Denumire bunului si elemente de identificare

Anul dobândirii sau după caz al darii in folosința

Valoare inventar -lei-

Tva

total

1

284535

2,1.24.4.1.

UNITATE MOBILA DE CLORINARE-LOGAN

2010

95.974,18

23.033,80

119.007,98

TOTAL

95.974,18

23.033,80

119.007,98

DIRECTOR ADJUNCT CRISTINA BUZDUGAN


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE fSECRETAR

NICO


Domeniu privat

NR. CRT

NR.INV

cod clasificare

Denumire bunului si elemente de identificare

Anul dobândirii sau după caz al darii in folosința

Valoare invertar -lei-

TVA

TOTAL

1

284486

2.3.2.3.

Autolaborator inspecție video

2008

397.206,29

95.329,51

492.535,80

ASAMBLARE CABLU CAMERA ED 3*3155,98

9.467,94

2.272,31

11.740,25

ATENUATOR TENSIUNE 2*1243,60

2.487,20

596,93

3.084,13

Bara protecție- 4buc‘101,43

405,72

97,37

503,09

Capac protecție gri pentru conector camera -3 buc‘86,94

260,82

62,60

323,42

Capac protecție roșu -4 buc‘68,71

274,84

65,96

340,80

Ccoloana sticla-4buc*352,64

1.410,56

338,53

1.749,09

Conector standard military 14 -19P -3buc*202,87

608,61

146,07

754,68

Conector standard military 14 -19S -4 BUC‘202,87

811,48

194,76

1.006,24

ETANSARE CAPAC CARUCIOR-8BUC*113,78

910,24

218,46

1.128,70

EXTENSIE PRELUNGIRE VALVA-3BUC‘13,91

41,73

10,02

51,75

GEAM INSPECT)E-4BUC‘742,28

2.969,12

712,59

3.681,71

GEAM PROTECȚIE STICLA CUART-8BUC*247,97

1.983,76

476,10

2.459,86

îmbinare filetate cablu PG11, metal-4BUC*50,44

201,76

48,42

250,18

INEL CUPLARE-2BUC‘427,78

855,56

205,33

1.060,89

MEMBRANA CURATARE-12BUC‘36,50

438,00

105,12

543,12

O-RING-4BUC* 11,80

47,20

11,33

58,53

O-RING 20X2-8BUC‘11,80

94,40

22,66

117,06

O-RING 36X2 SILICON PENTRU CAPAC-8 BUC*19,87

158,96

38,15

197,11

O-RING 41X1,8 SILICON PENTRU CAPAC-8BUC‘77,83

622,64

149,43

772,07

PIESA DE CAPAT PENTRU CAMERA-2BUC ‘115,92

231,84

55,64

287,48

PLACA DREAPTA LAMPA-2BUC*363,35

726.70

174,41

901,11

PLACA STANGA LAMPA-2BUC’363,35

726,70

174,41

901,11

ANVELOPA-8 BUC‘60,10

480,80

115,39

596,19

ANVELOPA CU PROFIL CROSS COUNTRY-8 BUC‘245,29

1.962,32

470,96

2.433,28

ANVELOPA PENTRU ROTI SUPLIMENTARE NW300-8 BUC*64,93

519,44

124,67

644,11

ANVELOPA PENTRU ROTI SUPLIMENTARE NW400-8 BUC*83.75

670,00

160,80

830,80

ANVELOPA PENTRU ROTI SUPLIMENTARE T7S-8 BUC‘50,44

403,52

96,84

500,36

BEC HALOGEN H7 12V-20BUC'52,08

1.041,60

249,98

1.291,58

BEC HALOGEN 12V/20W/38-8BUC*65.48

523,84

125,72

649,56

TRUSA SCULE

3.495,18

838,84

4.334,02

34.832,48

8.359,80

43.192,28

2   284489 23.2.2.9.3.

Autocuratitor combinat Mercedes

2008

1.053.987,10

252.956,90

1.306.944,00

GARNITURA ETANSARE USA SPATE

2008

4.321,49

1.037,16

5.358,65

TUB DE NIVEL DN 100 MM 2*1681.26

2008

3.362,52

807,00

4.169,52

LAMA POMPA VID RFW260V

2008

2.515,27

603,66

3.118,93

FURTUN ÎNALTA PRESIUNE DN13-40*45,89

2008

1.835,69

440,57

2.276,26

VENTILATOR RĂCIRE 24V

2008

3.454,30

829,03

4.283,33

MANOVACUUMETRU

2008

1.657,43

397,78

2.055,21

GARNITURA CAPAC

2008

2.206,38

529,53

2.735,91

CUREA TRANSMISIE

2008

1.717,44

412,19

2.129,63

21.07032

5.056,92

26.127,44

3   284505 2.1.20.1.

Buldoexcavator Komatsu tip WB

2008

259.782,83

62.347,88

322.130,71

TOTAL

1.766.879,22

424.051,01

2.190.930,23

DIRECTOR ADJUNCT

A BUZDUGAN

PREȘEDINTE ] CĂTĂLIN - BQ(


Ce A

WȚA J

X f


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE SECRETARUL GENERAL AL MUN. BACĂU - OVIDIU POPOVICI


NICOL