)/> -

/</<// CZ7 acar/

''i-rw.i/'/i"/      ■<,/«/ O ji(<'f-/t(

II

HOTĂRÂREA NR. 4 DIN 31.01.2020

privind aprobarea valorilor reevaluate ale bunurilor ce aparțin domeniului privat al municipiului Bacău

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 31.01.2020, potrivit art. 133(1) din Ordonanța de Urgență nr,57/2019 privind Codul administrativ,

Având în vedere:

-Raportul de evaluare a activelor fixe corporale de natura construcțiilor și terenurilor aflate în domeniul privat al municipiului Bacău - întocmit de evaluatori autorizați Trocan Comei și Trocan Comeliu — Alexandru, care conține rezultatele reevaluării;

-Referatul comun nr. 78002/ 09.01.2020 al Direcției Economice și al Compartimentului Administrarea și Inventarierea Patrimoniului prin care se propune aprobarea valorilor reevaluate ale bunurilor ce aparțin domeniului privat al municipiului Bacău;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr. 537/ 22.01.2020;

-Raportul Direcției Juridice și Administrație Locală înregistrat cu nr. 538/1/22.01.2020;

-Raportul comun al Direcției Economice și al Compartimentului Administrarea și Inventarierea Patrimoniului înregistrat cu nr. 538/2/22.01.2020 ;

-Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 19/29.01.2020 al Comisiei de specialitate nr. 1, nr. 20/30.01.2020 al Comisiei de specialitate nr. 2, nr. 21/30.01.2020 al Comisiei de specialitate nr.3, nr. 22/30.01.2020 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr. 23/29.01.2020 al Comisiei de specialitate nr. 5;

-Prevederile art. 2'1 și ale art. 2'2 din Ordonanța Guvernului nr. 81/ 2003 privind reevaluarea și amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituțiilor publice, actualizată;

-Prevederile art. 11 (1) din Anexa la Ordinul nr. 3.471 din 25 noiembrie 2008 pentru aprobarea Normelor metodologice privind reevaluarea si amortizarea activelor fixe corporale aflate in patrimoniul instituțiilor publice, modificat și completat;

-Prevederile art. 140 alin. (1) și (3), ale art. 154 alin. (1), ale art. 196 alin. (1), lit. ”a”, ale art. 197 (1), ale art. 243 alin. (1), lit. ”a” și ”b” și ale art. 300 alin. (1) lit. ”j” din OUG nr. 57/ 2019 privind Codul administrativ;

în baza prevederilor art. 129 (2), lit. ”c”, art. 139 alin. 3 lit. ”g” și alin. 5 din OUG 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

ART. 1 - Se aprobă valorile reevaluate ale bunurilor ce aparțin domeniului privat al municipiului Bacău, așa cum reies din Anexă - parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART. 2. - Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Direcția Economică și Compartimentul Administrarea și Inventarierea Patrimoniului.

ART. 3. - Prezenta hotarare se comunica Primarului Municipiului Bacău, Direcției Economice și Compartimentului Administrarea și Inventarierea Patrimoniului.

ART. 4. - Prin grija Secretarului General al Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE / SECRETARUL

NICOLAE


ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU


ANEXĂ LA HOTĂRÂREA NR. 4 DIN 31.01.2020          w A

ANEXĂ COMUNĂ CU REFERATUL NR. 78002/09.01.2020 ȘI PROIECTUL DE HOTARARE


'SECRETARUL GCONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE ERAL AL MUN. BACĂU NICOLAE//OVIDIU POPOVICI

INVENTARUL BUNURILOR CARE APARȚIN DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI BACAU CU VALORILE REEVALUATE

CLĂDIRI ȘI TERENURI

Nr. Crt

Cod de clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii sau după caz, al dării in folosință

Valoare reevaluată

Situația juridică

0

1

2

3

4

5

6

1

1.6.1.

Bloc de locuințe

Str. Narciselor nr. 2Bis, P+8E, Sconstruită la sol=335mp

Carte funciară nr. 83148

Nr. cadastral 83148-C1

2007

3620717

Domeniul privat ai municipiului Bacău Proces verbal de recepție ia terminarea lucrărilor nr. 12460/2008

2

0

Teren aferent bloc locuințe

Str.NarciseIor nr. 2Bis, S=455mp Carte funciară nr. 83148

Nr.cadastral 83148

2007

195231

Domeniul privat al municipiului Bacău Act de dezmembrare nr. 1304/2017

3

1.6.5.

Centrală termică

Str. Narciselor nr. 2Bis, P, structură din zidărie portantă și acoperiș tip terasă, carte funciară 83149

2007

85200

Domeniul privat al municipiului Bacău

4

0

Teren aferent centrală

Str.NarciseIor nr. 2Bis, S=218mp Carte funciară nr. 83149

2007

93539

Domeniul privat al municipiului Bacău

0

Teren aferent centrală termică

Carte funciară nr. 83149

Nr.cadastral 83149

2007

municipiului Bacău Act de dezmembrare nr. 1304/2017

5

0

Teren curți construcții

S=741mp, str. Făgăraș nr. 4 Carte funciară nr.65020 Nr.cadastral 65020

2007

317947

Domeniul privat al municipiului Bacău

HCL 212/2013

6

0

Teren curți construcții

S=738mp, str. Făgăraș nr. 6 Carte funciară nr.65021

Nr.cadastral 65021

2007

316660

Domeniul privat al municipiului Bacău

HCL 212/2013

7

0

Teren curți construcții

S=739mp, str. Făgăraș nr. 8 Carte funciară nr.65022 Nr.cadastral 65022

2007

317075

Domeniul privat al municipiului Bacău HCL 212/2013

8

0

Teren curți construcții

S=738mp, str. Depoului nr. 80 (25)

Carte funciară nr.64992 Nr.cadastral 64992

2008

82617

Domeniul privat al municipiului Bacău

HCL 212/2013

9

0

Teren curți construcții

S=734mp, str. Depoului nr. 82 (25)

Carte funciară nr.64993

Nr.cadastral 64993

2008

82159

Domeniul privat al municipiului Bacău

HCL 212/2013

10

0

Teren curți construcții

S=731mp, str. Depoului nr. 84 (25)

Carte funciară nr.64994

Nr.cadastral 64994

2008

81823

Domeniul privat al municipiului Bacău

HCL 212/2013

11

0

Teren curți construcții

S=732mp, str. Depoului nr. 86 (25)

Carte funciară nr.64995 Nr.cadastral 64995

2008

81935

Domeniul privat al municipiului Bacău HCL 212/2013

12

0

Teren curți construcții

S=848mp, str. Letea 46

Nr.cadastral 16213 Carte funciară nr.44733

2007

363859

Domeniul privat al municipiului Bacău HCL 212/2013

13

0

Teren curți construcții

S=6.431mp, str. Letea 50 bis

Nr.cadastral 70185 (nr. cadastral vechi 16212), carte funciară nr. 70185 (nr. carte funciară vechi 44732)

2007

2759406

Domeniul privat al municipiului Bacău HCL 212/2013

14

0

Teren curți construcții

S=8.520mp, str. Teiului nr. 13

Nr.cadastral 83242 (transmis în folosință gratuită ANL, pe perioada realizării investiției)

2003

953674

Domeniul privat al municipiului Bacău HCL 108/2017 Act de dezmembrare

nr.2462/2007

Act de dezmembrare nr. 1024/2017

15

0

Teren curți construcții

S=2429mp, str. Serei și str. Făgăraș

Nr.cadastral 69132

2003

396501

Domeniul privat al municipiului Bacău

Act de dezlipire nr.932/2012

16

0

Teren curți construcții

S=506mp, str. Serei nr.9

Nr.cadastral 69133

2003

56638

Domeniul privat al municipiului Bacău

Act de dezlipire

nr.932/2012

17

0

Teren curți construcții

S=982mp, str. Făgăraș nr.23

Nr.cadastral 69134

2003

421355

Domeniul privat al municipiului Bacău

Act de dezlipire

nr.932/2012

18

0

Teren curți construcții

S=506mp, str. Făgăraș nr.21

Carte funciară 82194, nr. cadastral 82194 (Nr.cadastral vechi 69135)

2003

217114

Domeniul privat al municipiului Bacău

Act de dezlipire

nr.932/2012

19

0

Teren aferent locuințe

ANL str. Narciselor nr,14A

S=500,63mp, str. Narciselor nr,14A

Nr.cadastral 461

Carte funciară nr. 15760

2009

214668

Domeniul Privat al municipiului Bacău

HCL 180/2009

20

0

Teren aferent locuințe

ANL str. Orizontului nr.34

S=469,51mp, str. Orizontului nr.34

Nr.cadastral 16079

Carte funciară nr.44720

2009

52554

Domeniul Privat al municipiului Bacău HCL 180/2009

Act de dezlipire nr. 1000/2009

21

0

Teren aferent locuințe ANL str. Bucegi nr.136

S=904mp, str. Bucegi nr.136

Nr.cadastral 16239

Carte funciară nr.44723

2009

147566

Domeniul Privat al municipiului Bacău

HCL 180/2009

Act de dezlipire nr.

996/2009

22

0

Teren aferent locuințe ANL str. Bucegi nr.138

S=904mp, str. Bucegi nr.138

Nr.cadastral 16240

2009

147566

Domeniul Privat al municipiului Bacău

HCL 180/2009

Carte funciară nr.44724

Act de dezlipire nr.

996/2009

23

0

Teren aferent locuințe ANL str. Bucegi nr.140

S=893mp, str. Bucegi nr.140

Nr.cadastral 16241

Carte funciară nr.44725

2009

145770

Domeniul Privat al municipiului Bacău

HCL 180/2009

Act de dezlipire nr. 996/2009

24

0

Teren Fundația “Mitropolit Veniamin Costachi”

S=751mp, Aleea Ghioceilor f.n.

2008

686507

Domeniul privat al municipiului Bacău HCL 56/2008

25

1.6.2.

Magazie

S=18,26mp, construcție individuală din beton armat, str. Lalelelor nr.9

2008

2555

Domeniul privat al municipiului Bacău HCLnr.296/2008

26

0

Teren aferent magazie

S=18,26mp, str.Lalelelor nr. 9

2008

16692

Domeniul privat al municipiului Bacău HCLnr.296/2008

27

0

Teren Parohia “Intrarea Domnului în Ierusalim”

S=850,13mp, str. Milcov nr. 49

2006

777125

Domeniul privat al municipiului Bacău

HCL 276/2005

HCL 335/2006

28

0

Teren Parohia Ortodoxă Precista Bacău

S=7400mp, str.9 Mai nr. 48

2008

6764521

Domeniul privat al municipiului Bacău

HCL nr.389/2008

29

0

Teren de joacă pentru copii

S=13.600   mp, situat între Stadionul

Municipal Bacău și Sala Sporturilor

2003

12432092

Domeniul privat al municipiului Bacău

HCL 92/2003

30

0

Teren curți-construcții

S = 7.100mp, Sere - Parcul Cancicov, nr. cadastral 4782, carte funciară 78861

1938

6490283

Domeniul privat al municipiului Bacău

31

1.6.4.

Clădire administrativă -spații verzi

Birouri - cărămidă Sconstruită=245,56 mp, Nr. cadastral 4782 - CI, Carte funciară 78861

316094

Domeniul privat al municipiului Bacău

32

1.6.4.

Clădire

Str. Constantin Ene, Sconstruită=151mp

194373

Domeniul privat al municipiului Bacău

33

1.6.2.

Clădire Bazin înot

Aleea Ghioceilor

1985/

26432932

Domeniul privat al

acoperit

Sconstruită=3250mp, Sdesfășurată=5292mp,

2008

municipiului Bacău

HCL 199/2003

34

0

Teren agricol

S=40,3mp, str. Miron Costin nr.34, zona B

2009

21615

Domeniul privat al municipiului Bacău

35

0

Teren agricol

S=200mp, Calea Moldovei nr.198, zona D

2009

51303

Domeniul privat al municipiului Bacău

36

0

Teren agricol

S=104mp, Calea Bârladului nr.160, zona C

2009

10186

Domeniul privat al municipiului Bacău

37

0

Teren curți construcții

S=150mp, str.Prelungirea Bradului nr.35, zona B

2009

38477

Domeniul privat al municipiului Bacău P.V.

Predare- primire nr.47443/2009

38

0

Teren agricol

S=21mp, str. Bucegi nr.71, zona D

2009

9011

Domeniul privat al municipiului Bacău P.V.

Predare-primire nr.55970/2009

39

0

Teren agricol

S=287mp, str.V.Lupu nr.10, zona D

2009

21417

Domeniul privat al municipiului Bacău

40

0

Teren agricol

S=95mp, str.Ecaterina Teodoroiu nr.18

2009

6203

Domeniul privat al municipiului Bacău

41

0

Teren agricol

S=151,5mp, str.Siliștei nr.192, zona D

2009

9892

Domeniul privat al municipiului Bacău

42

0

Teren agricol

S=394mp, str.Lunca Bistriței, zona D

2009

25726

Domeniul privat al municipiului Bacău

43

0

Teren (pășune)

S = 15,06 ha

Sl=6,74 ha, T 61, P 1767

S2=7,83 ha, T 62, P 1782

S3=0,49 ha, T 62, P 1782/1

2010

6321450

Domeniul privat al municipiului Bacău HCL 120/2010

44

0

Teren

S=323mp, str. Prelungirea Bradului nr. 90

2010

138592

Domeniul privat al municipiului Bacău

HCL 123/2010

45

S=33,28mp, str. Teiului nr.80C

3725

Domeniul privat al

0

Teren curți construcții

(conform Sentinței Civile nr. 5804/2015)

2010

municipiului Bacău

46

1.6.1.1.

W.C. public - Dr. Aroneanu

Suprafață totală construită = 70mp, situat în Bacău, între Banc-Post - Casa de Cultură -bloc de locuințe (HCL 142/2011) Carte funciară 67226

Nr. cadastral 67226-C1

1989

130916

Domeniul privat ai municipiului Bacău

HCL 199/2003

46

0

Teren aferent W.C. public - Dr. Aroneanu

Suprafață totală teren = 160 mp CC, situat în Bacău, între Banc-Post ~ Casa de Cultură - bloc de locuințe, carte funciară 67226, nr. cadastral 67226

1989

146260

Domeniul privat al municipiului Bacău

HCL 199/2003

47

1.6.1.1.

W.C. public subteran -Parc Cancicov

Suprafață totală teren = 147 mp CC, suprafață totală construită = 73mp, situat în Parcul Cancicov lângă Spitalul Județean (conform HCL 142/29.04.2011)

Carte funciară 67232

Nr. cadastral 67232-C1

1990

136526

Domeniul privat al municipiului Bacău

HCL 199/2003

47

0

Teren aferent W.C. public subteran - Parc Cancicov

Suprafață totală teren = 147 mp CC, situat în Parcul Cancicov lângă Spitalul Județean, carte funciară 67232,

nr. cadastral 67232

1990

134376

Domeniul privat al municipiului Bacău HCL 199/2003

48

1.5.12.

Chioșc fanfara

Suprafață construită=37mp, situat în Parc Cancicov - insuliță, nr. cadastral 68216-C1

1990

8628.215

Domeniul privat al municipiului Bacău

HCL 199/2003

49

1.6.2.

Clădire anexă la P.T.nr.

96

Str. George Bacovia nr.70,

Suprafață construită =60,16mp,

Suprafață utilă=46,89mp, parter, acoperiș din azbociment

2011

8417

Domeniul privat al municipiului Bacău HCL 208/2011

50

1.6.1

Clădire de locuit

Cartier Parc Gherăiești, Str. Lunca Bistriței nr. 21, construită din cărămidă, acoperită cu etemită, regim de înălțime P, Suprafață construită=102mp,

Nr. cadastral 62114-C49

Carte funciară 62114

2011

119405

Domeniul privat al municipiului Bacău

HCL 230/2011

51

1.5.3.

Magazie

Cartier Parc Gherăiești, Str. Lunca Bistriței

2011

14691

Domeniul privat al

nr. 21, construită din cărămidă, acoperită cu tablă, regim de înălțime P

Suprafață construită=45mp,

Nr. cadastral 62114-C50

Carte funciară 62114

municipiului Bacău HCL 230/2011

52

1.6.2.

Anexă

Cartier Parc Gherăiești, Str. Lunca Bistriței nr. 21, construită din cărămidă, acoperită cu carton bitumat, regim de înălțime P, Suprafață construită=14mp,

Nr. cadastral 62114-C51

Carte funciară 62114

2011

4571

Domeniul privat al municipiului Bacău HCL 230/2011

53

1.6.2.

Anexa

Cartier Parc Gherăiești, Str. Lunca Bistriței nr. 21, construită din cărămidă, acoperită cu etemită, regim de înălțime P, Suprafață construita=4mp,

Nr. cadastral 62114-C52

Carte funciară 62114

2011

1306

Domeniul privat al municipiului Bacău HCL 230/2011

54

0

Teren

S = 627mp, str. Mărășești nr. 6, nr. casastral 68879, carte funciară nr. 68879

2012

269032

Domeniul privat al municipiului Bacău

HCL 3/2012

55

0

Teren

S = 763,94mp, str. Constantin Ene nr. 20, nr. cadastral 7745

2012

124703

Domeniul privat al municipiului Bacău HCL 3/2012

56

0

Teren

S = 1747,37mp, str. Constantin Ene, lângă Muzeul de Științe al Naturii,

nr. cadastral 4908, carte funciară 68573

2012

285235

Domeniul privat al municipiului Bacău

HCL 3/2012

57

0

Teren

S = 372,45 mp, str. Milcov nr. 55

2012

60797

Domeniul privat al municipiului Bacău HCL 99/2012

58

0

Teren

S = 620 mp, str Vadul Bistriței, Carte funciară 66526,

Număr cadastral 66526

2012

566757

Domeniul privat al municipiului Bacău HCL 99/2012

59

1.6.2.

Clădire

Str. Letea nr. 32,

Suprafață construită =595,8mp,

2012

1950684

Domeniul privat al municipiului Bacău

Suprafață desfășură tă=l 191,6mp

Număr cadastral 4783

HCL 316/2012

60

0

Teren

S = 3755mp, str. Letea nr. 32

2012

1611191

Domeniul privat al municipiului Bacău

HCL 316/2012

61

0

Teren

S = 721,94mp, str. Milcov nr. 81

2012

659943

Domeniul privat al municipiului Bacău

HCL 316/2012

62

0

Teren

S = 651mp, str. Calea Republicii nr. 2

2012

279330

Domeniul privat al municipiului Bacău

HCL 281/2012

63

0

Teren (pășune - spațiu verde)

S = 115mp (măsurată 101 mp), str. Bdul Unirii nr. 4 (atribuit în folosință gratuită Parohiei Ortodoxe „Sfanțul Nicolae” Carte funciară 70431

2012

105124

Domeniul privat al municipiului Bacău

HCL 273/2012

64

1.6.1

Spațiu comercial

Str. Marășești nr. 80,

Suprafața construită = 26mp,

Suprafața utilă = 17,78 mp, (conform HCL 350/2016)

2012

25950

Domeniul privat al municipiului Bacău HCL 25/2014

64

0

Teren

Str. Mărășești nr. 80 Suprafața teren = 26mp

2012

23767

Domeniul privat al municipiului Bacău HCL 25/2014

65

1.6.2.

Clădire Dispensar nr.10

Str. Calea Republicii nr. 64, P+l, construită pe structură din beton armat, pereți din zidărie, acoperiș tip terasă,

S construită la sol=367mp

Număr cadastral 77301

Carte funciară 77301-CI

1975

943527

Domeniul privat al municipiului Bacău HCL 339/2013

66

0

Teren aferent Dispensar nr. 10

S=454 mp, situat în str. Calea Republicii nr.

64 - Lotul 2

Număr cadastral 77301

Carte funciară 77301

-

194802

Domeniul privat al municipiului Bacău

HCL 339/2013

67

1.6.2.

Clădire Dispensar nr. 14,15,17

Str. Bicaz nr. 7, P+2, construită pe structură din beton armat, pereți din zidărie, acoperiș tip terasă,

1981

1273328

Domeniul privat al municipiului Bacău HCL 339/2013

S construită la sol=383mp,

Număr cadastral 77294 Carte funciară 77294-C1

68

0

Teren aferent Dispensar nr. 14,15,17

S=471 mp, situat în str. Bicaz nr. 7 - Lotul 2 Număr cadastral 77294

Carte funciară 77294

-

202096

Domeniul privat al municipiului Bacău

HCL 339/2013

69

1.6.2.

Clădire Dispensar nr.19

Str. Mihai Eminescu nr. 28A, P+l, construită pe fundație din beton, pereți din zidărie, acoperiș tip terasă,

S construită la sol=464mp

Număr cadastral 77286

Carte funciară 77286-C1

1968

1519163

Domeniul privat al municipiului Bacău

HCL 339/2013

70

0

Teren aferent Dispensar nr. 19

S=602 mp, situat în str. Mihai Eminescu nr.

28A - Lotul 2 Număr cadastral 77286

Carte funciară 77286

-

550303

Domeniul privat al municipiului Bacău

HCL 339/2013

71

1.6.2.

Clădire Dispensar nr.2

Str. Ozanei nr. 7A, P, construită cu pereți din zidărie, acoperit cu tablă,

S construită la sol=186mp

Număr cadastral 77299-C1

Carte funciară 77299

1959

217739

Domeniul privat al municipiului Bacău

HCL 339/2013

72

0

Teren aferent Dispensar nr. 2

S=236 mp, situat în str.Ozanei nr. 7A - Lotul 2

Număr cadastral 77299

Carte funciară 77299

-

26416

Domeniul privat al municipiului Bacău

HCL 339/2013

73

1.6.2.

Clădire Dispensar nr.4,16

Str. Martir Horia nr. 1, P+l S construită la sol=199mp Număr cadastral 16139-C1 Carte funciară 72502

1961

656445

Domeniul privat al municipiului Bacău

HCL 339/2013

74

0

Teren aferent Dispensar nr. 4,16

S=269 mp, situat în str. Martir Horia nr. 1,

Număr cadastral 16139,

Carte funciară 72502

-

245866

Domeniul privat al municipiului Bacău

HCL 339/2013

75

1.6.2.

Clădire Dispensar nr. 6

Str. Tecuciului nr. 1, S construită la sol=87mp Număr cadastral 9496-C1

1940

223982

Domeniul privat al municipiului Bacău

HCL 339/2013

Carte funciară 73109

76

0

Teren aferent Dispensar nr. 6

S=106 mp, situat în str. Tecuciului nr. 1 Număr cadastral 9496

Carte funciară 41301

-

11865

Domeniul privat al municipiului Bacău

HCL 339/2013

77

1.6.2.

Clădire Dispensar nr.7,11,12

Str. Miron Costin nr. 70, P+2, construită pe structură din beton armat, pereți din zidărie, acoperiș tip terasă,

S construită la sol=384mp Număr cadastral 77291 -C1

Carte funciară 77291

1961

1885857

Domeniul privat al municipiului Bacău

HCL 339/2013

78

0

Teren aferent Dispensar nr. 7,11,12

S=468 mp, situat în str. Miron Costin nr. 70 , Lotul 2

Număr cadastral 77291

Carte funciară 77291

-

427810

Domeniul privat al municipiului Bacău

HCL 339/2013

79

1.6.2.

Clădire Dispensar nr.

8,9

Bacău, str. Pictor Ion Andreescu nr. 5, P+2, construită pe structură din beton armat, pereți din zidărie, acoperiș tip terasă,

S construită la sol=383mp

Număr cadastral 77288-C1

Carte funciară 77288

1982

1875464

Domeniul privat al municipiului Bacău

HCL 339/2013

80

0

Teren aferent Dispensar

nr. 8, 9

S=495 mp, situat în str. Pictor Ion Andreescu nr. 5, Lotul 2

Număr cadastral 77288

Carte funciară 77288

-

452492

Domeniul privat al municipiului Bacău

HCL 339/2013

81

0

Teren Parcul Nord

S=7329mp, situat în str. Hatman Berescu, din care:

  • - Suprafață parcări + drumuri acces = 1307 mp;

  • - Suprafață spații verzi = 2643 mp;

  • -  Suprafață construită (foișoare + alte construcții) = 173 mp;

  • - Suprafață alei+trotuare=3022mp;

  • - Suprafață loc dejoacă = 184mp;

Carte funciară 73637

Nr. cadastral 73637

2013

3144141

Domeniul privat al municipiului Bacău HCL 354/2013

82

0

Teren curți-construcții

S = 830mp, str. Veronica Micle nr.13,

2014

92905

Domeniul privat al municipiului Bacău HCL 182/2014

83

0

Teren curți-construcții

S = 1482mp, str. Alecu Russo nr.25 (atribuit în folosință gratuită Centrului Județean de Aparatură Medicală), carte funciară 77456, nr. cadastral 77456

2014

1354548

Domeniul privat al municipiului Bacău HCL 45/2014

84

0

Teren curți-construcții

S = 2000mp, str. Emest Târțescu, nr. cadastral 78729

2014

326473

Domeniul privat al municipiului Bacău

HCL 269/2014

85

0

Teren curți-construcții

S = lOOOmp, str. Emest Târțescu (teren dat în folosință gratuită Asociației Lumina)

2016

163237

Domeniul privat al municipiului Bacău HCL 195/2016

86

1.6.1,

Apartament nr. 9

Str. B-dul Unirii nr. 32, bloc 32, sc. C, et. 3; Suprafața construită = 76,67mp;

Suprafața utilă = 57,18mp;

Carte funciară nr. 60140-C1-U28

2003

256745

Domeniul privat al municipiului Bacău HG 1138/2003 HCL 237/2016

87

1.6.1.

Apartament nr. 13

Str. B-dul Unirii nr. 32, bloc 32, sc. C, et. 5; Suprafața construită = 97,63mp;

Suprafața utilă = 65,02mp;

Carte funciară nr. 60140-C1-U29

2003

326936

Domeniul privat al municipiului Bacău HG 1138/2003 HCL 237/2016

88

1.6.1.

Apartament nr. 17

Str. B-dul Unirii nr. 32, bloc 32, sc. C, et. 6; Suprafața construită = 90,27mp;

Suprafața utilă = 69,37mp;

Carte funciară nr. 60140-C1-U30

2003

315337

Domeniul privat al municipiului Bacău HG 1138/2003 HCL 237/2016

89

1.6.1.

Apartament nr. 20

Str. B-dul Unirii nr. 32, bloc 32, sc. C, et. 7; Suprafața construită = 90,27mp;

Suprafața utilă = 69,37mp;

Carte funciară nr. 60140-C1-U26

2003

315337

Domeniul privat al municipiului Bacău

HG 1138/2003 HCL 237/2016

90

1.6.1.

Boxa nr. 2

Str. B-dul Unirii nr. 32, bloc 32, sc. C; Suprafața construită = 4mp;

2003

5765

Domeniul privat al municipiului

Suprafața utilă = 3,21 mp;

Carte funciară nr. 60140-C1-U52

Bacău

HG 1138/2003

HCL 237/2016

91

1.6.1.

Boxa nr. 3

Str. B-dul Unirii nr. 32, bloc 32, sc. C; Suprafața construită = 4mp; Suprafața utilă = 2,86mp;

Carte funciară nr. 60140-C1-U53

2003

5765

Domeniul privat al municipiului Bacău

HG 1138/2003 HCL 237/2016

92

1.5.12.

Căsuțe lemn

20 buc.

2016

167612

Domeniul privat al municipiului Bacău

94

1.2.7.

Adăposturi câini (cuști)

Str. Republicii nr. 181, S=288mp, 40 buc.

2015

251967

Domeniul privat al municipiului Bacău

95

1.2.7.

Adăposturi câini (cuști)

Str. Republicii nr. 181, S=144mp, 20 buc.

2015

128725

Domeniul privat al municipiului Bacău

96

1.2.7.

Adăposturi câini (cuști)

Str. Republicii nr. 181, S=216mp, 30 buc.

2017

132455

Domeniul privat al municipiului Bacău

97

1.2.7.

Adăposturi câini (cuști)

Str. Republicii nr. 181, S=403,2mp, 56 buc.

2017

423576

Domeniul privat al municipiului Bacău

98

0

Teren curți-construcții

S = 13,125mp, str. Calea Romanului

2015

5632

Domeniul privat al municipiului Bacău

HCL 24/2015

99

0

Teren curți-construcții

S = 13,125mp, str. Digu Bâmat

2015

5632

Domeniul privat al municipiului Bacău HCL 24/2015

100

0

Teren curți-construcții

S = 13,125mp, str. Aiexei Tolstoi nr.l 8

2015

5632

Domeniul privat al municipiului Bacău HCL 24/2015

101

0

Teren curți-construcții

S = 8,53mp, str. Cornișa Bistriței nr.23

2015

7797

Domeniul privat al municipiului Bacău HCL 24/2015

102

0

Teren curți construcții

S= 3mp, str. Cornișa Bistriței nr. 32, sc. C, ap. 2

2015

2742

Domeniul privat al municipiului Bacău

HCL 24/2015

103

2523

Domeniul privat al

0

Teren curți construcții

S=2,76 mp, str. Mioriței nr. 26, sc. A

2015

municipiului Bacău HCL 24/2015

104

0

Teren

S = 6.209mp, str. Calea Romanului nr.191

2015

2664150

Domeniul privat al municipiului Bacău HCL 66/2015

105

0

Teren curți-construcții

S = lOmp, str. George Bacovia nr.67, sc. B, ap. 3

2015

9141

Domeniul privat al municipiului Bacău

HCL 66/2015

106

0

Teren curți-construcții

S = 18mp, str. 22 Decembrie nr.l 15, sc. A

2015

7723

Domeniul privat al municipiului Bacău HCL 66/2015

107

0

Teren curți-construcții

S = 7mp, str. Tazlăului nr.4, sc. A

2015

3004

Domeniul privat al municipiului Bacău HCL 66/2015

108

0

Teren curți-construcții

S = 4.5mp, str. Miron Costin nr.2, sc. C, ap.4

2015

4114

Domeniul privat al municipiului Bacău

HCL 132/2015

109

0

Teren curți-construcții

S = 7.5mp, str. Mioriței nr.29, sc. B, ap.4

2015

6856

Domeniul privat al municipiului Bacău

HCL 132/2015

110

0

Teren curți-construcții

S = 10,30mp, str. Garofiței nr.3, sc.A, ap.l

2015

9415

Domeniul privat al municipiului Bacău

HCL152/2015

111

0

Teren curți-construcții

S - 12,7mp, str. Orizontului nr.8

2015

1422

Domeniul privat al municipiului Bacău

HCL152/2015

112

0

Teren curți-construcții

S = 10,89mp, str. Oituz nr.l

2015

9955

Domeniul privat al municipiului Bacău HCL152/2015

113

0

Teren curți-construcții

S = 5,25mp, str. M. Horia nr.l9, sc. A, ap.2

2015

4799

Domeniul privat al municipiului Bacău

HCL152/2015

114

0

Teren

S=4.272mp, str. Izvoare f.n, nr. cadastral

264992

Domeniul privat al municipiului Bacău

HCL 177/2015

82338, din care 3.214mp teren ape stătătoare și 1.058mp teren arabil

2015

Act de dezlipire nr.3 004/2015 Act de dezmembrare nr. 571/2016

115

0

Teren

S=6.321mp (lotul 18), str. Izvoare nr. 127-129

2015

412727

Domeniul privat al municipiului Bacău HCL177/2015 Act de dezlipire nr.3004/2015 Act de dezmembrare nr. 571/2016

HCL 345/2018 HCL 480/2018

116

0

Teren

S=223mp (lotul 1), str. Izvoare nr. 127-129

2015

14561

Domeniul privat al municipiului Bacău HCL 480/2018

117

0

Teren

S=216mp (lotul 2), str. Izvoare nr. 127-129

2015

14104

Domeniul privat al municipiului Bacău HCL 480/2018

118

0

Teren

S=215mp (lotul 3), str. Izvoare nr. 127-129

2015

14038

Domeniul privat al municipiului Bacău HCL 480/2018

119

0

Teren

S=214mp (Iotul 4), str. Izvoare nr. 127-129

2015

13973

Domeniul privat al municipiului Bacău HCL 480/2018

120

0

Teren

S=208mp (lotul 5), str. Izvoare nr. 127-129

2015

13581

Domeniul privat al municipiului Bacău HCL 480/2018

121

0

Teren

S=329mp (lotul 6), str. Izvoare nr. 127-129

2015

21482

Domeniul privat al municipiului Bacău HCL 480/2018

122

0

Teren

S=332mp (lotul 7), str. Izvoare nr. 127-129

2015

21678

Domeniul privat al municipiului Bacău

HCL 480/2018

123

S=325mp (lotul 8), str. Izvoare nr. 127-129

21221

Domeniul privat al

0

Teren

2015

municipiului Bacău HCL 480/2018

124

0

Teren

S=164mp (lotul 9), str. Izvoare nr. 127-129

2015

10708

Domeniul privat al municipiului Bacău HCL 480/2018

125

0

Teren

S=165mp (lotul 10), str. Izvoare nr. 127-129

2015

10774

Domeniul privat al municipiului Bacău

HCL 480/2018

126

0

Teren

S=164mp (lotul 11), str. Izvoare nr. 127-129

2015

10708

Domeniul privat al municipiului Bacău

HCL 480/2018

127

0

Teren

S=164mp (lotul 12), str. Izvoare nr. 127-129

2015

10708

Domeniul privat al municipiului Bacău

HCL 480/2018

128

0

Teren

S=164mp (lotul 13), str. Izvoare nr. 127-129

2015

10708

Domeniul privat al municipiului Bacău

HCL 480/2018

129

0

Teren

S=165mp (lotul 14), str. Izvoare nr. 127-129

2015

10774

Domeniul privat al municipiului Bacău HCL 480/2018

130

0

Teren

S=164mp (lotul 15), str. Izvoare nr. 127-129

2015

10708

Domeniul privat al municipiului Bacău HCL 480/2018

131

0

Teren

S=163mp (lotul 16), str. Izvoare nr. 127-129

2015

10643

Domeniul privat al municipiului Bacău HCL 480/2018

132

0

Teren

S=168mp (lotul 17), str. Izvoare nr. 127-129

2015

10969

Domeniul privat al municipiului Bacău HCL 480/2018

133

0

Teren

S = 80,30mp, str. 9Mai nr.19, sc.A,

2016

73404

Domeniul privat al municipiului Bacău HCL 41/2016

134

0

Teren

S = 129,7mp, str. Liniștei nr.5

2016

14518

Domeniul privat al municipiului Bacău HCL 41/2016

135

0

Teren

S = 4,84mp, str. Calea Mărășești nr.102, sc. B

2016

790

Domeniul privat al municipiului Bacău HCL 148//2016

136

0

Teren

S = 4,70mp, str. Aleea Ghioceilor nr.23, sc. C, ap.2

2016

4296

Domeniul privat al municipiului Bacău HCL 148//2016

137

0

Teren

S = 108mp, str. Oituz nr. 74

2016

98725

Domeniul privat al municipiului Bacău

HCL 148/72016

138

0

Teren

S = 340mp, str. Prelungirea Bradului nr. 60

2016

145887

Domeniul privat al municipiului Bacău HCL 148//2016

139

0

Teren

S = 843mp, str. Cronicar Neculce

2016

770607

Domeniul privat al municipiului Bacău HCL 148//2016

140

0

Teren

S = 89mp (58mp+31mp)str.Arcadie Șeptilici nr. 3,

2016

14528

Domeniul privat al municipiului Bacău HCL 148//2016

141

0

Teren

S = 4,18mp, str. Aleea Constructorului nr. 6, sc.B, ap.2

2016

1794

Domeniul privat al municipiului Bacău HCL 148//2016

142

0

Teren

S = 4,55mp, str. Carpați nr. 25, sc.B, ap.l

2016

4159

Domeniul privat al municipiului Bacău

HCL 148//2016

143

0

Teren

S = 39mp, str. B-dul Alexandru cel Bun nr. 7

2016

35651

Domeniul privat al municipiului Bacău HCL 247/2016

144

0

Teren

S = 181mp, str. Bradului nr. 60 (din care 134 mp închiriați cu destinația de cale de acces)

2016

77663

Domeniul privat al municipiului Bacău HCL 247/2016

145

0

Teren

S = 1051 mp, str. Dumbrava Roșie nr. 2

2016

960745

Domeniul privat al municipiului Bacău

HCL 247/2016

146

0

Teren

S = 3,78mp, str. Narciselor nr. 15/A

2016

1622

Domeniul privat al municipiului Bacău

HCL 247/2016

147

0

Teren

S = 463mp, str. Calea Moldovei nr. 55 A

2016

198663

Domeniul privat al municipiului Bacău HCL 247/2016

148

0

Teren

S = 577mp, str. Calea Moldovei T 33, A 1128

2016

247578

Domeniul privat al municipiului Bacău HCL 247/2016

149

0

Teren

S = 160mp, str. Orizontului nr. 51

2016

17909

Domeniul privat al municipiului Bacău HCL 247/2016

150

0

Teren

S = 108mp, str. I. S. Sturza nr. 27,

Carte funciară 65240, nr. cadastral 65240

2016

98725

Domeniul privat al municipiului Bacău

HCL 247/2016

151

0

Teren

S = 139mp, str. Bucegi

2016

22690

Domeniul privat al municipiului Bacău

HCL 247/2016

152

0

Teren

S = 908mp, str. V. Micle nr. 5

2016

101636

Domeniul privat al municipiului Bacău HCL 247/2016

153

0

Teren

S = 28mp, str. Alexandru cel Bun nr. 3

2016

25595

Domeniul privat al municipiului Bacău

HCL 247/2016

154

0

Teren

S = 27,22mp, str. Mioriței nr. 68/C

2016

24882

Domeniul privat al municipiului Bacău HCL 277/2016

155

0

Teren

S = 13,50mp, str. Aprodu Purice nr. 8

2016

5793

Domeniul privat al municipiului Bacău HCL 350/2016

156

0

Teren

S = 2,53mp, str. Mioriței nr. 32, sc. A, ap.2

2016

2313

Domeniul privat al municipiului Bacău

HCL 350/2016

157

0

Teren

S = 54,24mp, str. 9 Mai - Parcare Piața Centrală

2016

49582

Domeniul privat al municipiului Bacău

HCL 350/2016

158

S = 2mp, str. Caișilor nr. 10,

1828

Domeniul privat al

0

Teren

destinația: balcon

2016

municipiului Bacău HCL 391/2016

159

0

Teren

S = 34,46mp, str. Energiei nr. 8, sc. A

2017

31501

Domeniul privat al municipiului Bacău HCL 96/2017

160

0

Teren

S = 4,23mp, str. Aprodu Purice nr. 15

2017

1815

Domeniul privat al municipiului Bacău

HCL 133/2017

161

0

Teren

S = 3,48mp, str. 9 Mai nr. 28

2017

3181

Domeniul privat al municipiului Bacău

HCL 179/2017

162

0

Teren

S = 3,74mp, str. Mircea Eliade nr, 2, sc. D carte funciară 84004, nr. cadastral 84004

2017

3419

Domeniul privat al municipiului Bacău

HCL 243/2017

163

0

Teren

S = 260,54mp, str. Erou Ciprian Pintea

2017

238166

Domeniul privat al municipiului Bacău

HCL 243/2017

164

0

Teren

S = 181,17mp, str. Erou Ciprian Pintea

2017

165612

Domeniul privat al municipiului Bacău HCL 243/2017

165

0

Teren

S = 4,64mp, str. Carpați nr. 11

2017

4242

Domeniul privat al municipiului Bacău

HCL 379/2017

166

0

Teren

S = 20,89mp (dispus în 3 loturi: 12,56mp+4,29mp+4,04mp),    str.    I.L.

Caragiale nr. 9

2017

19096

Domeniul privat al municipiului Bacău

HCL 448/2017

167

0

Teren

S = 4mp, str. Hatman Berescu nr. 10, sc. B, ap.l

2017

1716

Domeniul privat al municipiului Bacău

HCL 448/2017

168

0

Teren

S = 2,74mp, str. Lalelelor nr. 4, sc. D

2017

2505

Domeniul privat al municipiului Bacău HCL 448/2017

169

0

Teren

S=2,88mp, str. Costache Negri nr. 3, sc. C

2018

1236

Domeniul privat al municipiului Bacău HCL 24/2018

170

0

Teren

S=8,25mp, str. Metalurgiei nr. 4, sc. C, ap.2

2018

3540

Domeniul privat al municipiului Bacău HCL 24/2018

171

0

Teren

S=3mp, str. Proiectantului nr. 5, sc. C

2018

1287

Domeniul privat al municipiului Bacău

HCL 24/2018

172

0

Teren

S=12mp, str. Banatului nr. 16, sc. A

2018

10969

Domeniul privat al municipiului Bacău HCL 24/2018

173

0

Teren

S=2mp, str. Banatului nr. 3, sc. C

2018

1828

Domeniul privat al municipiului Bacău

HCL 24/2018

174

0

Teren

S=1 l,50mp, str. Mioriței nr. 31, sc. C

2018

10512

Domeniul privat al municipiului Bacău HCL 24/2018

175

0

Teren

S=74mp, str. Progresului

2018

67645

Domeniul privat al municipiului Bacău

HCL 24/2018

176

0

Teren

S=187mp, str. Decebal nr. 60

2018

170941

Domeniul privat al municipiului Bacău HCL 24/2018

177

0

Teren

S=3,25mp, str. Pictor Theodor Aman nr. 9 destinația: balcon,

carte funciară 85134, nr. cadastral 85134

2018

2971

Domeniul privat al municipiului Bacău HCL 203/2018

178

0

Teren

S=4mp, str. Bicaz nr. 152, destinația: balcon locuință

2018

1716

Domeniul privat al municipiului Bacău

HCL 235/2018

179

0

Teren

S=5mp, str. Mioriței nr. 72 B, destinația: balcon locuință

2018

4571

Domeniul privat al municipiului Bacău HCL 235/2018

180

0

Teren

S=3,81mp, str. Alecu Russo nr. 31, sc. B, ap.

2, destinația: balcon locuință

2018

3483

Domeniul privat al municipiului Bacău

HCL 235/2018

181

0

Teren

S=77mp, str. George Bacovia nr. 68

2018

70388

Domeniul privat al municipiului Bacău

HCL 235/2018

182

0

Teren

S=946mp, str. Cornișa Bistriței, destinația: loc dejoacă

2018

864762

Domeniul privat al municipiului Bacău

HCL 235/2018

183

0

Teren

S=618,61 mp, str. Toamnei, destinația: loc dejoacă

2018

565486

Domeniul privat al municipiului Bacău

HCL 235/2018

184

0

Teren

S= 127,26mp, str. Letea nr. 32, destinația: loc de joacă

2018

54605

Domeniul privat al municipiului Bacău

HCL 235/2018

185

0

Teren

S=4mp, str. Bicaz, nr. 132, sc. B, ap. 2

2018

1716

Domeniul privat al municipiului Bacău

HCL 282/2018

186

0

Teren

S=4mp, str. Bicaz nr. 128, sc. D, ap. 3, destinația: balcon locuință

2018

1716

Domeniul privat al municipiului Bacău HCL 352/2018

187

0

Teren

S=77mp, str. Ion iță Sandu Sturza nr. 101

2018

70388

Domeniul privat al municipiului Bacău

HCL 510/2018

188

0

Teren

S=8,05mp, str. Cornișa Bistriței nr. 10, sc. A

2018

7359

Domeniul privat al municipiului Bacău HCL 419/2018

189

0

Teren

S=64mp, str. Florilor nr. 11, destinația: extindere locuință

2018

58504

Domeniul privat al municipiului Bacău

HCL 510/2018

190

0

Teren

S=5mp, str. Prelungirea Bradului nr. 102, destinația: balcon locuință

2018

2145

Domeniul privat al municipiului Bacău HCL 510/2018

191

0

Teren

S=79mp, str. Alecu Russo nr. 48, destinația: extindere spațiu

2018

72216

Domeniul privat al municipiului Bacău

HCL 510/2018

192

0

Teren

S=2,75mp, str. Mioriței nr. 26, destinația: balcon locuință

2018

2514

Domeniul privat al municipiului Bacău

HCL 510/2018

193

S=5mp, str. Slănicului nr. 6,

4571

Domeniul privat al

0

Teren

destinația: balcon locuință

2018

municipiului Bacău HCL 510/2018

194

0

Teren

S=3,96mp, str. Milcov nr. 73, destinația: balcon locuință

2018

3620

Domeniul privat al municipiului Bacău HCL 510/2018

SEC

PIA PARC AUTO

195

1.6.2.

CI - Atelier mecanic

Str. Constantin Ene nr.3, construită din cărămidă, acoperiș din tablă,

Suprafață construită =519mp

Carte funciară 68725

Nr. cadastral 68725-C1

1990

508318

Domeniul privat al municipiului Bacău

196

1.6.2.

C2 - Birouri

Str. Constantin Ene nr.3,

Suprafață construită =   130mp, pereți

cărămidă, acoperiș tablă,

Carte funciară 68725

Nr. cadastral 68725-C2

1990

140057

Domeniul privat al municipiului Bacău

197

1.6.2.

C3 - Garaj

Str. Constantin Ene nr. 3, construită din cărămidă, acoperiș din tablă,

Suprafață construită =15mp

Carte funciară 68725

Nr. cadastral 68725-C3

1985

13992

Domeniul privat al municipiului Bacău

198

1.1.2.

C4 - Șopron

Str. Constantin Ene nr.3, construită pe stâlpi metalici, acoperiș din tablă,

Suprafață construită =473mp

Carte funciară 68725

Nr. cadastral 68725-C4

1994

57357

Domeniul privat al municipiului Bacău

199

1.6.2.

C6 - Sediu administrativ

Str. Constantin Ene nr. 3,

Suprafață construită =   118mp, pereți

cărămidă, acoperiș tablă Lindab,

Carte funciară 68725

Nr. cadastral 68725-C6

1985

193169

Domeniul privat al municipiului Bacău

200

1.1.2.

C7 - Șopron (depozit carburanți)

Str. Constantin Ene nr. 3, pereți cărămidă, acoperiș tablă,

Suprafață construită ~74mp

Carte funciară 68725

1990

8973

Domeniul privat al municipiului Bacău

Nr. cadastral 68725-C7

201

1.6.2.

C8 - Magazie

Str. Constantin Ene nr.3,

Suprafață construită = 117,33mp, pereți cărămidă, acoperiș tablă,

Carte funciară 68725

Nr. cadastral 68725-C 8

1985

12586

Domeniul privat al municipiului Bacău

202

1.1.2.

C9 - Șopron (magazie)

Str. Constantin Ene nr.3, construită pe stâlpi metalici, acoperiș din tablă,

Suprafață construită =133mp

Carte funciară 68725

Nr. cadastral 68725-C9

1990

16128

Domeniul privat al municipiului Bacău

PODURI, PASAJE, PARCĂRI

Nr. Crt.

Cod de clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii sau după caz, al dării în folosință

Valoare reevaluată

Situația juridică

0

1

2

3

4

5

6

203

1.3.7.3.

Parcare auto str. Pictor Aman

S=1800 mp, beton (lângă blocul Cascada)

1987

293826

Domeniul privat al municipiului Bacău HCL 340/2002

204

1.3.7.1.

Parcare auto la Camping Gherăiești

S=182 mp, balast

1986

8488

Domeniul privat al municipiului Bacău

HCL 342/2002

205

1.3.7.1.

Parcare auto Parc Gherăiești-intrare

S=336 mp, balast, zona Popas Gherăiești

1988

15671

Domeniul privat al municipiului Bacău

HCL 342/2002

206

1.3.7.2.

Parcare auto str. 9 Mai

S=310 mp, asfalt, (lângă Liceul Sportiv)

2002

36145

Domeniul privat al municipiului Bacău

HCL 145/2004

207

1.3.7.3.

Parcare auto str.Dumbrava Roșie

S=492 mp, beton, (lângă Trezorerie)

2001

80312

Domeniul privat al municipiului Bacău

HCL 145/2004

208

1.3.7.2.

Parcare auto str. Spiru Haret

S=195 mp, asfalt, ( în fața Universității)

2001

22737

Domeniul privat al municipiului Bacău

HCL 145/2004

209

1.3.7.3.

Parcare auto str. Ștefan cel Mare

S=1650 mp, beton, (lângă SPAS)

2002         269340

Domeniul privat al municipiului Bacău

HCL 145/2004

210

1.3.18.

Pasaj subteran Letea

Str. Letea - str.Republicii

2004         360203

Domeniul privat al municipiului Bacău HCL 43/2004

211

1.3.18.

Pasaj subteran Gară

Str. Gării - str. Gh. Donici

Suprafață construită = 439mp;

Suprafață utilă = 376,38mp, din care: Sl=pasaj subteran=341,36;

S2=spațiu=9,01mp;

S3=spațiu=4,59mp;

S4=spațiu=4,33mp;

S5~spațiu=2,30mp;

S6=spațiu:=4,24mp;

S7=spatiu=3,3 7m p;

S8=stație pompe=7,18mp

2004

329250

Domeniul privat al municipiului Bacău HCL 43/2004 HCL 195/2016

211

0

Teren aferent Pasaj subteran Gară

Str. Gării - str. Gh. Donici

Suprafață totală teren - 410 mp din care: S=139mp teren acces în pasajul subteran, S=271mp teren aferent luminator pasaj subteran

2004

374791

Domeniul privat al municipiului Bacău HCL 43/2004 HCL 195/2016

212

0

Teren cu destinația parcare

S = 56mp, str. Erou Ciprian Pintea nr. 2

2011

6529

Domeniul privat al municipiului Bacău HCL 348/2011

213

1.3.17.2

Pasarelă pietonală amplasată în interiorul Insulei de Agrement din Bacău, str. I.L. Caragiale (face legătura

L=26,5m,l=l,60m, infrastructură din două culei, fundația bloc de beton simplu, elevația-cadru portal din 2 stâlpi de beton armat cu înălțimea de

1980

38160

Domeniul privat al municipiului Bacău HCL 3/2012

dintre Insula Mare de Agrement și Insula Mică, situată în partea de sud a insulei mari)

3,5Om și o riglă de beton armat, suprastructură din 2 grinzi metalice cu zăbrele

214

13.7.1.

Sens giratoriu (reamenajare intersecție)

Situat la intersecția între str. 9 Mai și Bulevardul Unirii (casat parțial), Stotală teren = 1642mp, nr. cadastral 83574,

Sconstr. la sol = 140mp, nr. cadastral 83574-C1, carte funciară 83574

2014

120285

Domeniul privat al municipiului Bacău HCL 349/2016 HCL 396/2016

CULTURĂ

Nr. Crt.

Cod de clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii sau după caz, al dării în folosință

Valoare reevaluată

Situația juridică

0

1

2

3

4

5

6

215

3.4.

Bustul lui Vasile Alecsandri

Str.Vasile Alecsandri nr. 37, în curtea Colegiului Național Vasile Alecsandri

1897

8449

Domeniul privat al municipiului Bacău

216

3.4.

Bustul Maiorului Constantin Ene

Din bronz, str. Nicolae Bălcescu, în Parcul Trandafirilor

1977

602264

Domeniul privat al municipiului Bacău

217

3.4.

Bustul lui Ion Creangă

Din bronz, str. Spiru Haret nr. 6, Colegiul Pedagogic

1990

67594

Domeniul privat al municipiului Bacău

218

3.4.

Statuia lui Ștefan cel Mare

Din bronz, intersecția str. Nicolae Bălcescu - b-dul Unirii

1997

1606511

Domeniul privat al municipiului Bacău

219

3.4.

Statuia lui Vasile Pârvan

Din bronz, str. 9 Mai , Muzeul de Istorie

1997

737033

Domeniul privat al municipiului Bacău

220

3.4.

Bustul lui Mihai Eminescu

Din piatră, Parcul Cancicov

1965

81114

Domeniul privat al municipiului Bacău

221

3.4.

Sculptură George Bacovia

Din piatră, str. George Bacovia nr. 13,

323624

Domeniul privat

Casa Memorială George Baco via

1971

al municipiului Bacău

222

3.4.

Bustul      lui      Mihai]

Kogălniceanu

Din bronz, Parcul Cancicov

1976

8449

Domeniul privat al municipiului Bacău

CLĂDIRI - PUNCTE TERMICE, CENTRALE TERMICE

Nr. Crt.

Cod de clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii sau după caz, al dării în folosință

Valoare reevaluată

Situația juridică

0

1

2

3

4

5

6

223

1.6.5.

P.T. 37

Str. Victor Babeș, S=289 mp, conform

HCL nr.349/28.09.2007

2007

564073

Domeniul privat al municipiului Bacău HCL nr.349/2007

224

1.6.5.

P.T. 23

Str. Teiului - incinta SC. Soma SA., S=78 mp,    conform HCL nr.

349/28.09.2007

2007

141949

Domeniul privat al municipiului Bacău HCL nr.349/2007

225

1.6.5.

C.T. Cuza Vodă

Str. Cuza Vodă, S=69,l mp; 6 mp-exclusiv; 22,14 mp - în indiviziune, conf. HCL nr. 349/28.09.2007

2007

138225

Domeniul privat al municipiului Bacău HCL nr.349/2007

226

1.6.5

C3 - Centrală termică -

Liceul Tehnologic „Petru Rareș”

Str. Tecuciului nr. 17,

S=76,97 mp, cărămidă, planșeu beton

1972

75386

Domeniul Public al municipiului Bacău HCL135/2012

227

1.1.12.

C4 - Coș fum - Liceul

Tehnologic „Petru Rareș”

Str. Tecuciului nr. 17,

S=5,78 mp, cărămidă,

1972

10783

Domeniul Public al municipiului Bacău HCL135/2012

LOCUINȚE DIN FONDUL LOCATIV DE STAT

Nr. Crt.

Cod de clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii sau după caz, al dării în folosință

Valoare reevaluată

Situația juridică

0

1

2

3

4

5

6

228

1.6.1.

Locuință din fondul locativ de stat

str.22 Decembrie nr.l, sc.A, ap. 19,2 camere, Su=37,79mp

2000

124255

Domeniul privat al municipiului Bacău

229

1.6.1.

Locuință din fondul locativ de stat

str.22 Decembrie nr.38, sc.A, ap. 5 -3 camere, Su=67,48mp

2000

173725

Domeniul privat al municipiului Bacău

230

1.6.1.

Locuință din fondul locativ de stat

str. Alecu Russo nr.33, sc.A, ap.51,2cam,Su=42,76mp

2000

123446

Domeniul privat al municipiului Bacău

231

1.6.1.

Locuință din fondul locativ de stat

str. Alecu Russo nr.33, sc.A,ap.3,

Su=32,37mp

2000

93451

Domeniul privat al municipiului Bacău

232

1.6.1.

Locuință din fondul locativ de stat

str. Alecu Russo nr.35, sc.A,

ap. 18,2cam.Su=41,39mp

2000

119491

Domeniul privat al municipiului Bacău

233

1.6.1.

Locuință din fondul locativ de stat

Aleea Electricienilor nr.l,sc.A,ap.14 -

3 camere, Su=55,9mp

2000

166595

Domeniul privat al municipiului Bacău

234

1.6.1.

Locuință din fondul locativ de stat

Aleea Electricienilor nr.l,sc.A,ap.2O -

2 camere, Su=43,lmp

2000

147946

Domeniul privat al municipiului Bacău

235

1.6.1.

Locuință din fondul locativ de stat

Aleea Electricienilor nr.3,sc.B,ap.l8 -

2 camere, Su=43,45mp

2000

149148

Domeniul privat al municipiului Bacău

236

1.6.1.

Locuință din fondul locativ de stat

Aleea Electricienilor nr.7, sc.A, ap.l -

2 camere, Su=43,lmp

2000

147946

Domeniul privat al municipiului Bacău

237

1.6.1.

Locuință din fondul locativ de stat

Aleea Parcului nr.l, sc.A, ap.7 — 1 cameră, Su=14mp + 9 mp dependințe - în folosință comună (suprafața din contract: ll,20mp)

2000

20176

Domeniul privat al municipiului Bacău

238

1.6.1.

Locuință din fondul locativ de stat

Str. Aprodu Purice nr.7, sc.A, ap.4 - 2 camere, Su=54,13mp

2000

155009

Domeniul privat al municipiului Bacău

239

1.6.1.

Locuință din fondul locativ de stat

Str. Aprodu Purice nr.l2, sc.A, ap.14 -1 cameră, Su=24,55mp

2000

64119

Domeniul privat al municipiului Bacău

240

1.6.1.

Locuință din fondul locativ de stat

Str. Aprodu Purice nr.17, sc.B, ap.8 -

2 camere, Su=50,53mp

2000

144699

Domeniul privat al municipiului Bacău

241

1.6.1.

Sediu Asociație

Str. Aviatorilor nr.10, sc.A - 1 cameră, Su=8,77mp

2000

16729

Domeniul privat al municipiului Bacău

242

1.6.1.

Sediu Asociație

Str. Aviatorilor nr.10, sc.A - 1 cameră, Su=8,77mp

2000

16729

Domeniul privat al municipiului Bacău

243

1.6.1.

Sediu Asociație

Str. Aviatorilor nr.10, sc.A - 1 cameră, Su=8,77mp

2000

16729

Domeniul privat al municipiului Bacău

244

1.6.1.

Locuință din fondul locativ de stat

Str .Aviatorilor nr.10, sc.A, ap.36,

1 cameră, Su=25,3mp

2000

55340

Domeniul privat al municipiului Bacău

245

1.6.1.

Locuință din fondul locativ de stat

Str. Aviatorilor nr.10, sc.A, ap.51,1 cameră, Su=10,95mp

2000

20888

Domeniul privat al municipiului Bacău

246

1.6.1.

Sediu Asociație

Str. Aviatorilor nr. 11, sc.A, ap.6,1 cameră, Su=8,77mp

2000

16729

Domeniul privat al municipiului Bacău

247

1.6.1.

Locuință din fondul locativ de stat

Str. Aviatorilor nr.10, sc.A, ap.79,

1 cameră, Su=8,45mp

2000

16119

Domeniul privat al municipiului Bacău

248

1.6.1.

Locuință din fondul locativ de stat

Str. Aviatorilor nr.ll, sc.A, ap.34+51

- 2 camere, Su=44,06mp

2000

117541

Domeniul privat al municipiului Bacău

249

1.6.1.

Locuință din fondul locativ de stat

Str.    Aviatorilor nr.ll,    sc.A,

ap.40,1 cameră, Su=16,l lmp

2000

35239

Domeniul privat al municipiului Bacău

250

1.6.1.

Locuință din fondul locativ de stat

Str. Aviatorilor nr.ll, sc.A, ap.68,

1 cameră, Su=22,2mp

2000

48560

Domeniul privat al municipiului Bacău

251

1.6.1.

Locuință din fondul locativ de stat

Str.Aviatorilor nr.34, sc.C, ap. 12, 2camere, Su=47,51mp

2000

126745

Domeniul privat al municipiului Bacău

252

1.6.1.

Locuință din fondul locativ de stat

Str.Alexandru cel Bun nr.3, 2 camere, Su=49,64mp

2000

156968

Domeniul privat al municipiului Bacău

253

1.6.1.

Sediu Asociație

B-dul Republicii nr.l, sc.D, ap.l, 1 cameră, Su=22mp

2000

48122

Domeniul privat al municipiului Bacău

254

1.6.1.

Locuință din fondul locativ de stat

B-dul Republicii nr.29, sc.B, ap. 12, 2 camere, Su=41,74mp

2000

143278

Domeniul privat al municipiului Bacău

255

1.6.1.

Locuință din fondul locativ de stat

B-dul Republicii nr.58, sc.B, ap.6, 3 camere,

Su=46,86mp, Sconstr.=58,78mp,

Carte funciară 60090-C1-U41

2000

124851

Domeniul privat al municipiului Bacău

256

1.6.1.

Locuință din fondul locativ

B-dul Republicii nr.58, sc.B, ap. 19, 2

2000

112632

Domeniul privat al

de stat

camere, Su=42,22mp

municipiului Bacău

257

1.6.1.

Locuință din fondul locativ de stat

B-dul Republicii nr.60, sc.A ap.20, 2 camere, Su=42,58mp

2000

113593

Domeniul privat al municipiului Bacău

258

1.6.1.

Locuință din fondul locativ de stat

B-dul Republicii nr.62, sc.C ap.l, 2 camere, Su=39,22mp

2000

104629

Domeniul privat al municipiului Bacău

259

1.6.1.

Locuință din fondul locativ de stat

B-dul Republicii nr.70, sc.A ap.2, 3 camere, Su=65,5mp

2000

159158

Domeniul privat al municipiului Bacău

260

1.6.1.

Locuință din fondul locativ de stat

B-dul Republicii nr.72, sc.B ap.7, 3 camere, Su=69,43mp

2000

168707

Domeniul privat al municipiului Bacău

261

1.6.1.

Locuință din fondul locativ de stat

Str. Banatului nr.4B, sc.C, ap.5,

2camere, Su=42,08mp

2000

120502

Domeniul privat al municipiului Bacău

262

1.6.1.

Locuință din fondul locativ de stat

Str. Banatului nr.4B, sc.D, ap. 10, 3camere, Su=81,61mp

2000

180795

Domeniul privat al municipiului Bacău

263

1.6.1.

Locuință din fondul locativ de stat

Str. Bicaz nr.13, sc.A, ap. 15,4camere, Su=78,95mp

2000

184107

Domeniul privat al municipiului Bacău

264

1.6.1.

Sediu Asociație

Str. Bicaz nr.21, 1 cameră,

Su=23,4mp

2000

51184

Domeniul privat al municipiului Bacău

265

1.6.1.

Locuință din fondul locativ de stat

Str. Bicaz nr.23, sc.A, ap.20, 2 camere, Su=43,45mp

2000

85922

Domeniul privat al municipiului Bacău

266

1.6.1.

Locuință din fondul locativ de stat

Str. Bicaz nr.23, sc.C, ap.9,2 camere,

Su=43,45mp

2000

85922

Domeniul privat al municipiului Bacău

267

1.6.1.

Locuință din fondul locativ de stat

Str. Bicaz nr.23, sc.D, ap. 14, 3 camere, Su=56,4mp

2000

168085

Domeniul privat al municipiului Bacău

268

1.6.1.

Locuință din fondul locativ de stat

Str. Bicaz nr.130, sc.A, ap. 17, 2camere, Su=43,45mp

2000

85922

Domeniul privat al municipiului Bacău

269

1.6.1.

Locuință din fondul locativ de stat

Str. Bicaz nr.132, sc.A, ap. 13,

2camere, Su=43,45mp

2000

85922

Domeniul privat al municipiului Bacău

270

1.6.1.

Locuință din fondul locativ de stat

Str. Bicaz nr.132, sc.B, ap.20, 2camere; Suprafață construită totală = 54,28mp,Su=46,80mp (HCL 99/2011)

2000

92547

Domeniul privat al municipiului Bacău

271

1.6.1.

Locuință din fondul locativ de stat

Str. Bicaz nr.144, sc.A, ap.4,2camere, Su=54,77mp, suprafață construită indiviză=8,19mp, suprafață teren în folosință-9,47mp

2000

108307

Domeniul privat al municipiului Bacău

272

1.6.1.

Locuință din fondul locativ

Str. Bicaz nr.146, sc.A, ap.2, 3camere,

2000

183433

Domeniul privat al

de stat

Su=61,55mp

municipiului Bacău

273

1.6.1.

Locuință din fondul locativ de stat

Str. Bicaz nrl54, sc.E, ap. 17,2camere, Su=43,45mp

2000

85922

Domeniul privat al municipiului Bacău

274

1.6.1.

Locuință din fondul locativ de stat

Str. Bicaz nr.164, sc.B, ap. 15,

2camere, Su=43,45mp

2000

85922

Domeniul privat al municipiului Bacău

275

1.6.1.

Locuință din fondul locativ de stat

Str. Bicaz nr.164, sc.D, ap.2,2camere,

Su=43,45mp

2000

85922

Domeniul privat al municipiului Bacău

276

1.6.1.

Locuință din fondul locativ de stat

Str. Bicaz nr.166, sc.B, ap.2,2camere,

Su=43,45mp

2000

85922

Domeniul privat al municipiului Bacău

277

1.6.1.

Locuință din fondul locativ de stat

Str. Bucegi nr.119, sc.C, ap.3,

3camere, Su=74,47mp

2000

150737

Domeniul privat al municipiului Bacău

278

1.6.1.

Locuință din fondul locativ de stat

Str. Bucegi nr.,123 sc.B, ap.20, 2camere, Su=37,74mp, suprafață construită indiviză=5,31mp, suprafață teren în folosință=4,76mp

2000

74631

Domeniul privat al municipiului Bacău

279

1.6.1.

Locuință din fondul locativ de stat

Str. Bucegi nr.123, sc.C, ap.2, 3camere; Suprafață construită = 94,84mp,Su=71,89mp (HCL 99/2011)

2000

145515

Domeniul privat al municipiului Bacău

280

1.6.1.

Locuință din fondul locativ de stat

Str. Bucegi nr.135, sc.A, ap.43, 2camere, Su=55,6mp

2000

124729

Domeniul privat al municipiului Bacău

281

1.6.1.

Locuință din fondul locativ de stat

Str. Bucium nr.8,sc.B, ap.6,3camere,

Su=57,2mp

2000

147260

Domeniul privat al municipiului Bacău

282

1.6.1.

Locuință din fondul locativ de stat

Str. C-lea Mărășești nr.4, sc.C, ap.3,

2camere, Su=44,9mp

2000

110987

Domeniul privat al municipiului Bacău

283

1.6.1.

Sediu Asociație

Str. C-lea Mărășești nr.122, sc.C,

ap.31,2camere, Su=38,49mp

2000

112303

Domeniul privat al municipiului Bacău

284

1.6.1.

Locuință din fondul locativ de stat

Str. C-lea Mărășești nr.159, sc.A, ap.6, 2camere, Su=53,6mp

2000

132492

Domeniul privat al municipiului Bacău

285

1.6.1.

Sediu Asociație

Str. C-lea Mărășești nr.171, scA, ap.4,1 cameră, Su=34,45mp

2000

98634

Domeniul privat al municipiului Bacău

286

1.6.1.

Sediu Asociație

Str. C-lea Mărășești nr.187, scA, ap.3,1cameră, Su=35mp

2000

100064

Domeniul privat al municipiului Bacău

287

1.6.1.

Locuință din fondul locativ de stat

Str.     Călugăreni     nr.3,     sc.C,

ap 12,1 cameră, Su=24,8mp

2000

64772

Domeniul privat al municipiului Bacău

288

1.6.1.

Locuință din fondul locativ

Str.Călugăreni nr.20, sc.C, ap. 12,

2000

144069

Domeniul privat al

de stat

2camere, Su=50,31m

municipiului Bacău

289

1.6.1.

Locuință din fondul locativ de stat

Str. Carpați nr.2, scA, ap 19, 2camere, Su=42,82mp, Sconstr.=55,27mp, Carte funciară 61784-C1-U92

2000

123619

Domeniul privat al municipiului Bacău

290

1.6.1.

Sediu Asociație

Str. Carpați nr.13, sc.A, ap.3, 2camere,

Su=43,5mp

2000

125583

Domeniul privat al municipiului Bacău

291

1.6.1.

Locuință din fondul locativ de stat

Str. Carpați nr.14, sc.B, ap. 18,

2camere,

Su=42,43mp, Sconstr =55mp,

Carte funciară 61372-C1-U37

2000

122493

Domeniul privat al municipiului Bacău

292

1.6.1.

Locuință din fondul locativ de stat

Str. Castanilor nr.5, sc.A, ap. 19, 2 camere, Su=44,83mp, suprafață construită indiviză=7,73mp, suprafață teren în folosință=6,07mp

2000

129422

Domeniul privat al municipiului Bacău

293

1.6.1.

Locuință din fondul locativ de stat

Str. Castanilor nr.7, scF, ap. 16, 2camere,Su=29,18mp

2000

71993

Domeniul privat al municipiului Bacău

294

1.6.1.

Locuință din fondul locativ de stat

Str. Chimiei nr.l, sc.C, ap. 19,

3camere, Su=69,23mp

2000

168221

Domeniul privat al municipiului Bacău

295

1.6.1.

Locuință din fondul locativ de stat

Str. Chimiei nr.4, scB, ap.2, 3camere,

Su=62mp

2000

150364

Domeniul privat al municipiului Bacău

296

1.6.1.

Locuință din fondul locativ de stat

Str. Constructorului nr.2, scB, ap.20, 2camere, Su=43,45mp

2000

105376

Domeniul privat al municipiului Bacău

297

1.6.1.

Locuință din fondul locativ de stat

Str. Cornișa nr.10, scA, ap.22, 2camere, Su=51,77mp

2000

127969

Domeniul privat al municipiului Bacău

298

1.6.1.

Locuință din fondul locativ de stat

Str. Cornișa nr.10, scB, ap.44, 3camere, Su=77,78mp

2000

171222

Domeniul privat al municipiului Bacău

299

1.6.1.

Locuință din fondul locativ de stat

Str. Cornișa nr.36, scA, ap20, 2camere, Su=47,66mp

2000

117809

Domeniul privat al municipiului Bacău

300

1.6.1.

Locuință din fondul locativ de stat

Str. Cornișa nr.36, scC, ap 17, 2camere, Su=47,66mp

2000

117809

Domeniul privat al municipiului Bacău

301

1.6.1.

Locuință din fondul locativ de stat

Str. Cornișa nr.24, sc.A, ap.38,

2camere, Su=59,64mp

2000

147422

Domeniul privat al municipiului Bacău

302

1.6.1.

Locuință din fondul locativ de stat

Str. Coatache Negri nr.5, scB, ap. 18, 2camere, Su=39,2mp

2000

128892

Domeniul privat al municipiului Bacău

303

1.6.1.

Locuință din fondul locativ

Str. Costache Negri nr.10, scB, ap. 12,

2000

126162

Domeniul privat al

de stat

2camere, Su=38,37mp

municipiului Bacău

304

1.6.1.

Locuință din fondul locativ de stat

Str. Erou Gh. Rusu nr.4, sc.H, ap. 12, 2camere, Su=44,01 mp

2000

147375

Domeniul privat al municipiului Bacău

305

1.6.1.

Locuință din fondul locativ de stat

Str. Garofiței nr.l, sc.D, ap.7, 3camere, Su=73,5mp

2000

156315

Domeniul privat al municipiului Bacău

306

1.6.1.

Locuință din fondul locativ de stat

Str. Garofiței nr.7, sc.A, ap.7,

3camere, Su=64,75mp

2000

137706

Domeniul privat al municipiului Bacău

307

1.6.1.

Locuință din fondul locativ de stat

Str. George Apostu nr.ll, sc.A, ap.l, 2camere, Su=39,41mp

2000

138588

Domeniul privat al municipiului Bacău

308

1.6.1.

Locuință din fondul locativ de stat

Str. H.Berescu nr.4, sc.A, ap. 17, 2camere, Su=51,lmp

2000

146045

Domeniul privat al municipiului Bacău

309

1.6.1.

Locuință din fondul locativ de stat

Str. Ion Luca nr.l9, sc.C, ap.4,

2camere, Su=42,8mp

2000

133742

Domeniul privat al municipiului Bacău

310

1.6.1.

Locuință din fondul locativ de stat

Str. Ion Luca nr.56, sc.B, ap.l7,

2camere, Su=43,5mp

2000

143030

Domeniul privat al municipiului Bacău

311

1.6.1.

Locuință din fondul locativ de stat

Str. Iosif Cocea nr.3, sc.A, ap.l, 1 cameră, Su=34,49mp

2000

76890

Domeniul privat al municipiului Bacău

312

1.6.1.

Locuință din fondul locativ de stat

Str. Iosif Cocea nr.l6, sc.B, ap. 19,

2camere, Su=42,44mp

2000

139545

Domeniul privat al municipiului Bacău

313

1.6.1.

Locuință din fondul locativ de stat

Str. Iosif Cocea nr.6, sc.A, ap2, 3camere, Su=66,71mp

2000

163343

Domeniul privat al municipiului Bacău

314

1.6.1.

Locuință din fondul locativ de stat

Str. Lalelelor nr.3, sc.C, ap. 17, 2camere,Su=31,76mp

2000

91690

Domeniul privat al municipiului Bacău

315

1.6.1.

Locuință din fondul locativ de stat

Str. Lalelelor nr.5, sc.B, ap.7, 3camere, Su=40,59mp

2000

111313

Domeniul privat al municipiului Bacău

316

1.6.1.

Locuință din fondul locativ de stat

Str. Lalelelor nr.6, sc.A, ap.9,

2camere, Su=31,76mp

2000

78358

Domeniul privat al municipiului Bacău

317

1.6.1.

Locuință din fondul locativ de stat

Str. Lalelelor nr.6, sc.C, ap.4,

2camere, Su=27,12mp

2000

63495

Domeniul privat al municipiului Bacău

318

1.6.1.

Locuință din fondul locativ de stat

Str. Letea nr.l3, sc.C, ap.25, 3camere,

Su=63,98mp

2000

140843

Domeniul privat al municipiului Bacău

319

1.6.1.

Locuință din fondul locativ de stat

Str. Letea nr.l4, sc.B, ap.l, 2camere,

Su=40,97mp

2000

96113

Domeniul privat al municipiului Bacău

320

1.6.1.

Locuință din fondul locativ de stat

Str. Letea nr.6, sc.A, ap.20, 2camere; Suprafață construită totală = 51,50mp,

2000

102632

Domeniul privat al municipiului Bacău

Su=41,52mp (HCL 99/2011)

321

1.6.1.

Locuință din fondul locativ de stat

Str. Livezilor nr.2, sc.A, ap.8,

3camere, Su=68,67mp

2000

218744

Domeniul privat al municipiului Bacău

322

1.6.1.

Locuință din fondul locativ de stat

Str. Logofăt Tăutu nr.4, sc.A, ap.9, 3camere, Su=48,35mp

2000

168448

Domeniul privat al municipiului Bacău

323

1.6.1.

Locuință din fondul locativ de stat

Str. Logofăt Tăutu nr.8, sc.D, ap.7, 2camere, Su=45,4mp

2000

130009

Domeniul privat al municipiului Bacău

324

1.6.1.

Locuință din fondul locativ de stat

Str. Martir Horia nr.4, sc.D, ap.63,

2camere, Su=37,6mp

2000

129067

Domeniul privat al municipiului Bacău

325

1.6.1.

Locuință din fondul locativ de stat

Str. Martir Horia nr.13, sc.B, ap.7,3camere, Su=66,61mp

2000

182359

Domeniul privat al municipiului Bacău

326

1.6.1.

Locuință din fondul locativ de stat

Str. Martir Horia nr.16, sc.A, ap.l,2camere, Su=51,77mp

2000

140575

Domeniul privat al municipiului Bacău

327

1.6.1.

Locuință din fondul locativ de stat

Str. Milcov nr.12, sc.B, ap.3,4camere,

Su=81,14mp

2000

218353

Domeniul privat al municipiului Bacău

328

1.6.1.

Locuință din fondul locativ de stat

Str. Milcov nr.63, sc.A, ap.l, 1 camere,

Su=33,lmp

2000

79194

Domeniul privat al municipiului Bacău

329

1.6.1.

Locuință din fondul locativ de stat

Str. Milcov nr.65, sc.A, ap.4,3camere,

Su=62,92mp

2000

169322

Domeniul privat al municipiului Bacău

330

1.6.1.

Locuință din fondul locativ de stat

Str. Milcov nr.71, sc.C, ap. 13, 2camere, Su=41mp

2000

118365

Domeniul privat al municipiului Bacău

331

1.6.1.

Locuință din fondul locativ de stat

Str. Milcov nr.75, sc.C, ap.7, 2camere,

Su=43,27mp

2000

124139

Domeniul privat al municipiului Bacău

332

1.6.1.

Locuință din fondul locativ de stat

Str. Milcov nr.83, sc.B, ap.3, 1 cameră,

Su=32,42mp, Sconstr.=39,18mp,

Carte funciară 62656-C1-U14

2000

77567

Domeniul privat al municipiului Bacău

333

1.6.1.

Locuință din fondul locativ de stat

Str. Milcov nr. 110, sc.D, ap.6,

2camere, Su=31,53mp

2000

77791

Domeniul privat al municipiului Bacău

334

1.6.1.

Locuință din fondul locativ de stat

Str. Milcov nr.110, sc.E, ap. 17, 2camere, Su=30,46mp

2000

75151

Domeniul privat al municipiului Bacău

335

1.6.1.

Locuință din fondul locativ de stat

Str. Milcov nr.114, sc.B, ap. 12, 2camere, Su=33,55mp

2000

82775

Domeniul privat al municipiului Bacău

336

1.6.1.

Locuință din fondul locativ de stat

Str. Milcov nr.128, sc.C, ap. 11, 3camere, Su=44,61mp

2000

126498

Domeniul privat al municipiului Bacău

337

1.6.1.

Locuință din fondul locativ

Str. Milcov nr.128, sc.C, ap. 17,

2000

126555

Domeniul privat al

de stat

3camere, Su=44,63mp

municipiului Bacău

338

1.6.1.

Locuință din fondul locativ de stat

Str. Milcov nr.128, sc.C, ap.25, 2camere, Su=32,9mp

2000

81171

Domeniul privat al municipiului Bacău

339

1.6.1.

Locuință din fondul locativ de stat

Str. Milcov nr.l 32,   sc.B, ap.9,

2camere,

Su=33,76mp

2000

83293

Domeniul privat al municipiului Bacău

340

1.6.1.

Locuință din fondul locativ de stat

Str. Milcov nr.l 36, sc.B, ap. 13, 3camere, Su=40,3mp

2000

114277

Domeniul privat al municipiului Bacău

341

1.6.1.

Locuință din fondul locativ de stat

Str. Milcov nr.146, sc.A, ap. 16, 2camere, Su=39,12mp

2000

96517

Domeniul privat al municipiului Bacău

342

1.6.1.

Locuință din fondul locativ de stat

Str. Milcov nr.146, sc.E, ap.l, 2camere, Su=39,12mp

2000

96517

Domeniul privat al municipiului Bacău

343

1.6.1.

Locuință din fondul locativ de stat

Str. Mioriței nr.l, sc.B, ap. 14, 2camere; Suprafață construită = 67,18mp,

Su=55,14mp (HCL 141/2011)

2000

152757

Domeniul privat al municipiului Bacău

344

1.6.1.

Locuință din fondul locativ de stat

Str. Mioriței nr.l 9, sc.A, ap.3,

3camere, Su=65,21mp

2000

159366

Domeniul privat al municipiului Bacău

345

1.6.1.

Locuință din fondul locativ de stat

Str. Mioriței nr.21, sc.C, ap. 16, 3camere, Su=72,37mp

2000

186315

Domeniul privat al municipiului Bacău

346

1.6.1.

Locuință din fondul locativ de stat

Str. Mioriței nr.25, sc.B, ap.4,

1 cameră, Su-32mp

2000

71190

Domeniul privat al municipiului Bacău

347

1.6.1.

Locuință din fondul locativ de stat

Str. Mioriței nr.26, sc.A, ap. 18, 2camere, Su=38,26mp

2000

89756

Domeniul privat al municipiului Bacău

348

1.6.1.

Locuință din fondul locativ de stat

Str. Mioriței nr.72, sc.A, ap. 19, 2camere, Su=56,44mp

2000

156359

Domeniul privat al municipiului Bacău

349

1.6.1.

Locuință din fondul locativ de stat

Str. Mioriței nr.74, sc.B, ap. 15, 2camere, Su-47,6mp

2000

131869

Domeniul privat al municipiului Bacău

350

1.6.1.

Locuință din fondul locativ de stat

Str. Mioriței nr.88, sc.A, ap.l,

3camere, Su=61,23mp

2000

149639

Domeniul privat al municipiului Bacău

351

1.6.1.

Locuință din fondul locativ de stat

Str. Miron Costin nr.l9, sc.C, ap.l,

2camere, Su=36,76mp

2000

100810

Domeniul privat al municipiului Bacău

352

1.6.1.

Locuință din fondul locativ de stat

Str. Mircea Eliade nr.ll, sc.B, ap. 18, 2camere, Su=41,35mp

2000

119376

Domeniul privat al municipiului Bacău

353

1.6.1.

Locuință din fondul locativ

Str. Narciselor nr.ll, sc.A, ap.4,

2000

133891

Domeniul privat al

de stat

2camere, Su=41,07mp

municipiului Bacău

354

1.6.1.

Locuință din fondul locativ de stat

Str. Narciselor nr.ll, sc.B, ap.47,

1 cameră, Su=21,26mp

2000

40554

Domeniul privat al municipiului Bacău

355

1.6.1.

Locuință din fondul locativ de stat

Str. Narciselor nr.15, sc.A, ap. 12,

1 cameră, Su=21,26mp

2000

40554

Domeniul privat al municipiului Bacău

356

1.6.1.

Locuință din fondul locativ de stat

Str. Neptun nr.12, sc.A, ap.2, 2camere,

Su=38,25mp

2000

124698

Domeniul privat al municipiului Bacău

357

1.6.1.

Locuință din fondul locativ de stat

Str. Nicu Enea nr. 42, ap. 5, 2 camere, Su=26,92mp, suprafață construită indiviză=2,53mp, suprafață teren în folosință=7,30mp

2000

82237

Domeniul privat al municipiului Bacău

358

1.6.1.

Locuință din fondul locativ de stat

Str. Nicu Enea nr.7, sc.B, ap.10,

1 cameră, Su=16,64mp

2000

23563

Domeniul privat al municipiului Bacău

359

1.6.1.

Locuință din fondul locativ de stat

Str. Nicu Enea nr.7, sc.B, ap.6,

1 cameră, Su=13,94mp

2000

20090

Domeniul privat al municipiului Bacău

360

1.6.1.

Locuință din fondul locativ de stat

Str. Nicu Enea nr.7, sc.B, ap.28, lcameră, Su=13,58mp

2000

19571

Domeniul privat al municipiului Bacău

361

1.6.1.

Locuință din fondul locativ de stat

Str. Nicu Enea nr. 42, sc.B, ap.35, lcameră, Su=10,57mp, suprafață construită indiviză=2,06mp, suprafață teren în folosință=3,01mp (conf.HCL 352/2018)

2000

15233

Domeniul privat al municipiului Bacău

362

1.6.1.

Locuință din fondul locativ de stat

Str. Nicu Enea nr.7, sc.B, ap.43, lcameră, Su=13,52mp

2000

19484

Domeniul privat al municipiului Bacău

363

1.6.1.

Locuință din fondul locativ de stat

Str. Nicu Enea nr.7, sc.B, ap.57, lcameră, Su=13,52mp

2000

19484

Domeniul privat al municipiului Bacău

364

1.6.1.

Locuință din fondul locativ de stat

Str. Nordului nr.8, sc.B, ap. 18, 2camere, Su=51,7mp

2000

169992

Domeniul privat al municipiului Bacău

365

1.6.1.

Locuință din fondul locativ de stat

Str. Orizontului nr.8, sc.B, ap. 17, 2camere, Su=39,22mp

2000

96947

Domeniul privat al municipiului Bacău

366

1.6.1.

Locuință din fondul locativ de stat

Str. Orizontului nr.10, sc.A, ap. 14, 3camere, Su=49,32mp

2000

101440

Domeniul privat al municipiului Bacău

367

1.6.1.

Locuință din fondul locativ de stat

Str. Orizontului nr.ll, sc.A, ap. 19, 2camere, Su=38,97mp

2000

96329

Domeniul privat al municipiului Bacău

368

1.6.1.

Locuință din fondul locativ

Str. Orizontului nr.12, sc.B, ap.7,

2000

100654

Domeniul privat al

de stat

2camere, Su=40,72mp

municipiului Bacău

369

1.6.1.

Locuință din fondul locativ de stat

Str. Pictor Aman nr.5, sc.A, ap. 15,

1 cameră, Su=13,77mp

2000

19845

Domeniul privat al municipiului Bacău

370

1.6.1.

Locuință din fondul locativ de stat

Str. Pictor Aman nr.5, sc.A, ap.18,

1 cameră, Su=13,77mp

2000

19845

Domeniul privat al municipiului Bacău

371

1.6.1.

Locuință din fondul locativ de stat

Str. Pictor Aman nr.5, sc.A, ap.30,

1 cameră, Su-1 l,37mp

2000

16386

Domeniul privat al municipiului Bacău

372

1.6.1.

Locuință din fondul locativ de stat

Str. Pictor Aman nr.5, sc.A, ap.33, lcameră, Su=13,77mp

2000

19845

Domeniul privat al municipiului Bacău

373

1.6.1.

Locuință din fondul locativ de stat

Str. Pictor Aman nr.5, sc.A, ap.38, lcameră,

Su=13,77mp

2000

19845

Domeniul privat al municipiului Bacău

374

1.6.1.

Locuință din fondul locativ de stat

Str. Pictor Aman nr.5, sc.A, ap.70, lcameră, Su=13,77mp

2000

19845

Domeniul privat al municipiului Bacău

375

1.6.1.

Locuință din fondul locativ de stat

Str. Pictor Aman nr.5, sc.A, ap.86, lcameră,

Su=l I,30mp, Sconstr.=13,77mp,

Carte funciară 61037-C1-U26

2000

19845

Domeniul privat al municipiului Bacău

376

1.6.1.

Locuință din fondul locativ de stat

Str.Pictor    Aman    nr.5    sc.A,

ap. 104,lcameră, Su=13,77mp

2000

19845

Domeniul privat al municipiului Bacău

377

1.6.1.

Sediu Asociație

Str. Pictor Aman nr.14, sc.A, ap.3, lcameră, Su=23,79mp

2000

39278

Domeniul privat al municipiului Bacău

378

1.6.1.

Locuință din fondul locativ de stat

Str. Pr. Bradului nr.100, sc.B, ap.8, 2camere, Su=50,63mp

2000

140263

Domeniul privat al municipiului Bacău

379

1.6.1.

Locuință din fondul locativ de stat

Str. Pr. Bradului nr.110, sc.A, ap.6, 2camere, Su=50,05mp

2000

138656

Domeniul privat al municipiului Bacău

380

1.6.1.

Locuință din fondul locativ de stat

Str. Pr. Bradului nr.113, sc.B, ap.8,

4camere, Su=82,43mp

2000

212214

Domeniul privat al municipiului Bacău

381

1.6.1.

Locuință din fondul locativ de stat

Str. Pr. Bradului nr.115, sc.A, ap.19, 2camere, Su=49,3mp

2000

136579

Domeniul privat al municipiului Bacău

382

1.6.1.

Locuință din fondul locativ de stat

Str. Prieteniei nr.12, sc.A, ap.l,

2camere, Su=43,4mp

2000

152620

Domeniul privat al municipiului Bacău

383

1.6.1.

Locuință din fondul locativ de stat

Str. Proiectantului nr.3, sc.C, ap.ll,

2camere, Su=44,9mp

2000

154125

Domeniul privat al municipiului Bacău

384

1.6.1.

Locuință din fondul locativ

Str. Proiectantului nr.3, sc.D, ap. 16,

2000

147946

Domeniul privat al

de stat

2camere, Su=43,1 mp

municipiului Bacău

385

1.6.1.

Locuință din fondul locativ de stat

Str. Proiectantului nr.10, sc.A, ap.9,

2camere, Su=45,9mp

2000

157558

Domeniul privat al municipiului Bacău

386

1.6.1.

Locuință din fondul locativ de stat

Str. Stadionului nr.5, sc.A, ap. 15, lcameră, Su=13,77mp

2000

19845

Domeniul privat al municipiului Bacău

387

1.6.1.

Locuință din fondul locativ de stat

Str. Stadionului nr.5, sc.A, ap. 18, lcameră, Su=ll,37mp, suprafață construită indiviză=2,80mp, suprafață teren în folosință=3,37mp

2000

16386

Domeniul privat al municipiului Bacău

388

1.6.1.

Locuință din fondul locativ de stat

Str. Stadionului nr.5, sc.A, ap. 19, lcameră, Su=13,77mp

2000

19845

Domeniul privat al municipiului Bacău

389

1.6.1.

Locuință din fondul locativ de stat

Str. Stadionului nr.5, sc.A, ap.56, lcameră, Su=13,77mp

2000

19845

Domeniul privat al municipiului Bacău

390

1.6.1.

Locuință din fondul locativ de stat

Str. Stadionului nr.5, sc.A, ap.63, lcameră, Su=13,77mp

2000

19845

Domeniul privat ai municipiului Bacău

391

1.6.1.

Locuință din fondul locativ de stat

Str. Stadionului nr.5, sc.A, ap.89, lcameră și dependințe,

Sconstruită = 14,97mp,

Sutilă = ll,53mp, teren aferent în indiviziune = 3,57mp, cote părți comune = 2,86mp, C.F. nr. 60605-C1-Ull,Nr.cad. 170/A;89

2001

16616

Domeniul privat al municipiului Bacău HCL310/2011

392

1.6.1.

Locuință din fondul locativ de stat

Str. Stadionului nr.5, sc.A, ap.96, lcameră, Su=13,77mp

2000

19845

Domeniul privat al municipiului Bacău

393

1.6.1.

Locuință din fondul locativ de stat

Str. Stadionului nr.5, sc.A, ap.21, lcameră, Su=13,77mp

2000

19845

Domeniul privat al municipiului Bacău

394

1.6.1.

Locuință din fondul locativ de stat

Str. Stadionului nr.7, sc.A, ap.36, lcameră, Su=13,77mp

2000

19845

Domeniul privat al municipiului Bacău

395

1.6.1.

Locuință din fondul locativ de stat

Str. Ștefan Cel Mare nr.42, sc.B, ap. 12,2camere, Su=54,3mp

2000

166638

Domeniul privat al municipiului Bacău

396

1.6.1.

Locuință din fondul locativ de stat

Str. Ștefan Cel Mare nr.42, sc.C, ap.3, lcameră, Su=28,68mp

2000

68619

Domeniul privat al municipiului Bacău

397

1.6.1.

Locuință din fondul locativ de stat

Str. Ștefan Cel Mare nr.46, sc.A, ap.33, lcameră, Su=34,29mp

2000

86360

Domeniul privat al municipiului Bacău

398

1.6.1.

Locuință din fondul locativ

Str. Tazlăului     nr.l, sc.B, ap9,

2000

160278

Domeniul privat al

de stat

2camere, Su=55,97mp

municipiului Bacău

399

1.6.1.

Locuință din fondul locativ de stat

Str. Tazlăului     nr.3, sc.A, ap8,

2camere, Su=58,1 mp

2000

166377

Domeniul privat al municipiului Bacău

400

1.6.1.

Locuință din fondul locativ de stat

Str. Tazlăului nr.5, sc.B, ap.4,

3camere, Su=80,48mp

2000

203065

Domeniul privat al municipiului Bacău

401

1.6.1.

Locuință din fondul locativ de stat

Str. Trandafirilor nr.l, sc.E, ap.5,

1 cameră,

Su=23,l lmp, Sconstr.-27,81mp,

Carte funciară 62351 -C1-U26

2000

66071

Domeniul privat al municipiului Bacău

402

1.6.1.

Locuință din fondul locativ de stat

Str.Valea Albă, nr.9, sc.B, ap. 15,

1 cameră, Su=40,65mp

2000

122474

Domeniul privat al municipiului Bacău

403

1.6.1.

Locuință din fondul locativ de stat

Str. Venus nr.l2, sc.B, ap.8,4camere,

Su=88,31mp

2000

234765

Domeniul privat al municipiului Bacău

404

1.6.1.

Locuință din fondul locativ de stat

Str. Venus nr.6, sc.A, ap.8, 3camere,

Su=77,69mp

2000

206533

Domeniul privat al municipiului Bacău

405

1.6.1.

Locuință din fondul locativ de stat

Str. Victor Babeș nr.2, sc.A, ap. 10, 1 cameră, Su=13,8mp

2000

26324

Domeniul privat al municipiului Bacău

406

1.6.1.

Locuință din fondul locativ de stat

Str. Victor Babeș nr.2, sc.A, ap.24,

1 cameră, Su=13,8mp

2000

26324

Domeniul privat al municipiului Bacău

407

1.6.1.

Locuință din fondul locativ de stat

Str. Victor Babeș nr.2, sc.A, ap.27,

1 cameră, Su=13,8mp

2000

26324

Domeniul privat al municipiului Bacău

408

1.6.1.

Locuință din fondul locativ de stat

Str. Victor Babeș nr.2, sc.A, ap.46,

1 cameră, Su= 13,8mp

2000

26324

Domeniul privat al municipiului Bacău

409

1.6.1.

Locuință din fondul locativ de stat

Str. Victor Babeș nr.2, sc.A, ap.58,

1 cameră, Su=13,8mp

2000

26324

Domeniul privat al municipiului Bacău

410

1.6.1.

Locuință din fondul locativ de stat

Str. Victor Babeș nr.2, sc.A, ap.85,

1 cameră, Su=13,8mp

2000

26324

Domeniul privat al municipiului Bacău

411

1.6.1.

Locuință din fondul locativ de stat

Str. Victor Babeș nr.2, sc.A, ap.93, 1 cameră,

Su= 11,44mp, Sconstr.=14,21 mp, Carte funciară 60850-C1-U52

2000

21822

Domeniul privat al municipiului Bacău

412

1.6.1.

Locuință din fondul locativ de stat

Str. Vile Letea nr.25, sc.A, ap.2, 4camere, Su= 103,71 mp

2000

202184

Domeniul privat al municipiului Bacău

413

1.6.1.

Locuință din fondul locativ de stat

Str.Vile    Letea    nr.28,     sc.A,

ap. 11,2camere, Su=51,26mp

2000

111407

Domeniul privat al municipiului Bacău

414

1.6.1.

Locuință din fondul locativ de stat

Str. Violetelor nr.2, sc.A, ap.ll,

2camere, Su=27,23mp

2000

67182

Domeniul privat al municipiului Bacău

415

1.6.1.

Locuință din fondul locativ de stat

Str. Violetelor nr.2, sc.B,     ap.9,

2camere, Su=26mp

2000

64147

Domeniul privat al municipiului Bacău

416

1.6.1.

Locuință din fondul locativ de stat

Str. Violetelor nr.3, sc.B, ap.3,

2camere, Su=27,23mp

2000

63753

Domeniul privat al municipiului Bacău

417

1.6.1.

Locuință din fondul locativ de stat

Str.     Violetelor     nr.6,     sc.A,

ap.5,.2camere, Su=29,86mp

2000

73671

Domeniul privat al municipiului Bacău

418

1.6.1.

Locuință din fondul locativ de stat

Str. Violetelor nr.6, sc.B,     ap. 13,

2camere, Su=29,86mp

2000

73671

Domeniul privat al municipiului Bacău

419

1.6.1.

Locuință din fondul locativ de stat

Str.     Violetelor     nr.6,     sc.C,

ap.l6,.2camere, Su=29,86mp

2000

73671

Domeniul privat al municipiului Bacău

420

1.6.1.

Locuință din fondul locativ de stat

Str.     Violetelor     nr.6,     sc.C,

ap.20,.2camere, Su=29,86mp

2000

73671

Domeniul privat al municipiului Bacău

CASE NAȚIONALIZATE

Nr. Crt.

Cod de clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii sau după caz, al dării în folosință

Valoare reevaluată

Situația juridică

0

1

2

3

4

5

6

421

1.6.1.

Casă naționalizată

Str. Avram  Iancu nr.2, 2camere,

Su=38,5mp

1996

16694

Domeniul privat al municipiului Bacău

421

0

Teren

S=112 mp, str. Avram Iancu nr. 2

1996

102382

Domeniul privat al municipiului Bacău

422

1.6.1.

Casă naționalizată

Str. Avram Iancu nr. 28, 9 camere, construită din cărămidă, acoperită cu țiglă,

Suprafață construită = 209mp; Suprafață utilă = 162,83mp,

Carte funciară 82344

1996

125681

Domeniul privat al municipiului Bacău

(conf.HCL 61/2016)

422

0

Teren

S=535 mp, Str. Avram lancu nr. 28 Carte funciară 82344

1996

489057

Domeniul privat al municipiului Bacău

423

1.6.1.

Casă naționalizată

Str. Banca Națională nr. 8, 1 cameră, Su=16,26mp

1996

14101

Domeniul privat al municipiului Bacău

424

1.6.1.

Casă naționalizată

Str. Calea Bârladului nr. 6, 1 cameră, Su=19,67mp

1996

8529

Domeniul privat al municipiului Bacău

425

1.6.1.

Casă naționalizată

Str. Crinului nr. 20, 4camere, Su=60,14mp

1996

41723

Domeniul privat al municipiului Bacău

425

0

Teren

S=672 mp, str. Crinului nr. 20

1996

75219

Domeniul privat al municipiului Bacău

426

1.6.1.

Casă naționalizată

Str.Cantonului    nr.12,    3camere,

Su=68,67mp

1996

47640

Domeniul privat al municipiului Bacău

426

0

Teren

S=407 mp, str. Cantonului nr. 12

1996

45557

Domeniul privat al municipiului Bacău

427

1.6.1.

Casă naționalizată

Str.Cuza vodă nr.2, Scamere, S=87,49mp

1996

204329

Domeniul privat al municipiului Bacău

427

0

Teren

S=74,21 mp, str. Cuza Vodă

1996

67837

Domeniul privat al municipiului Bacău

428

1.6.1.

Casă naționalizată

Casa Rafailă

Str.Cuza Vodă nr. 14bis, 7camere, Suprafață construită = 295mp, Suprafață utilă - 213,56mp, regim înălțime P, (conf. HCL 416/2017)

1996

110869

Domeniul privat al municipiului Bacău

428

0

Teren

S=515 mp, str. Cuza Vodă nr. 14bis

1996

470774

Domeniul privat al municipiului Bacău

429

1.6.1.

Casă naționalizată

Str.Calea Moldovei nr.184, 2camere

Su=45,7mp

1996

39631

Domeniul privat al municipiului Bacău

429

0

Teren

S=674 mp, str. Calea Moldovei nr. 184

1996

289199

Domeniul privat al municipiului Bacău

430

1.6.1.

Casă naționalizată

Str.Calea Moldovei nr.58, 1 cameră, Su=27,76mp

1996

24073

Domeniul privat al municipiului Bacău

431

1.6.1.

Casă naționalizată

Str.Calea Moldovei nr.58, 1 cameră, Su=13,19mp

1996

11438

Domeniul privat al municipiului Bacău

431

0

Teren

S=96 mp, str. Calea Moldovei nr. 58

1996

41192

Domeniul privat al municipiului Bacău

432

1.6.1.

Casă naționalizată

Str.Calea Moldovei nr.58, 1 cameră, Su=13,9mp

1996

12054

Domeniul privat al municipiului Bacău

432

0

Teren

S=96 mp, str. Calea Moldovei nr. 58

1996

41192

Domeniul privat al municipiului Bacău

433

1.6.1.

Casă naționalizată

Calea Romanului nr. 66,2camere, Suprafață construită = 67mp, (conform HCL 54/29.02.2012)

1996

36312

Domeniul privat al municipiului Bacău

433

0

Teren

S=533 mp, Calea Romanului nr. 66, din care:

  • - teren curți construcții = 270mp,

  • - teren arabil = 263mp

(conform HCL 54/29.02.2012)

1996

183314

Domeniul privat al municipiului Bacău

434

1.6.1.

Casă naționalizată

Calea Romanului nr. 66, 1 cameră, Su=24,6mp

1996

16000

Domeniul privat al municipiului Bacău

434

0

Teren

S=190 mp, Calea Romanului nr. 66

1996

81525

Domeniul privat al municipiului Bacău

435

1.6.1.

Casă naționalizată

Str. Gării nr.16, 2camere, Su=44,51mp

1996

35183

Domeniul privat al municipiului Bacău

436

1.6.1.

Casă naționalizată

Str. Gării nr.72,1 cameră, Su=43,38mp

1996

34290

Domeniul privat al municipiului Bacău

436

0

Teren

S=146 mp, str. Gării nr. 72

1996

133462

Domeniul privat al municipiului Bacău

437

1.6.1.

Casă naționalizată

Str. Gării nr.16,2camere, Su=25,63mp

20259

Domeniul privat al municipiului Bacău

438

1.6.1.

Casă naționalizată

Str. Gării nr.16, 1 camera, Su=31,42mp

24836

Domeniul privat al municipiului Bacău

439

1.6.1.

Casă naționalizată

Str. Gării nr.16, 2camere, Su=20,46mp

16173

Domeniul privat al municipiului Bacău

440

1.6.1.

Casă naționalizată

Str.Dr.Istrati      nr.19,      2camere,

Su=34,77mp

1996

37691

Domeniul privat al municipiului Bacău

440

0

Teren

S=416 mp, str. Dr. Istrati nr. 19

1996

46564

Domeniul privat al municipiului Bacău

441

1.6.1.

Casă naționalizată

Str.Decebal nr.l, 4camere, Suprafață construită = 83mp; Suprafață utilă = 62,60mp

1996

67858

Domeniul privat al municipiului Bacău

(conf.HCL 77/2013)

441

0

Teren

S=514 mp, str. Decebal nr. 1 (conf.HCL 77/2013)

1996

469860

Domeniul privat al municipiului Bacău

442

1.6.1.

Casă naționalizată

Str.Decebal     nr.39,     3camere,

Su=63,02mp

1996

68314

Domeniul privat al municipiului Bacău

443

1.6.1.

Casă naționalizată

Str. Lupeni nr. 48, 2camere, Su=56,75mp

1996

49214

Domeniul privat al municipiului Bacău

444

1.6.1.

Casă naționalizată

Str.     Gloriei     nr.7,     4camere,

Su=86,97mp

1996

75420

Domeniul privat al municipiului Bacău

444

0

Teren

S=190 mp, str. Gloriei nr. 7

1996

21267

Domeniul privat al municipiului Bacău

445

1.6.1.

Casă naționalizată

Str.L.Pătrășcanu nr. 36,  1 cameră,

Su=29,02mp

1996

25166

Domeniul privat al municipiului Bacău

446

1.6.1.

Casă naționalizată

Str.L.Pătrășcanu nr. 36,  1 cameră,

Su=17,64mp

1996

15297

Domeniul privat al municipiului Bacău

447

1.6.1.

Casă naționalizată

Str.Florilor      nr.34,       1 cameră,

Su=18,5mp

1996

16043

Domeniul privat al municipiului Bacău

447

0

Teren

S=240 mp, str. Florilor nr. 34

1996

219390

Domeniul privat al municipiului Bacău

448

1.6.1.

Casă naționalizată

Str.Holtului nr. 91,      3camere,

Su=44,79mp

2001

38842

Domeniul privat al municipiului Bacău

448

0

Teren

S=263 mp, str. Hoitului nr. 91

2001

29439

Domeniul privat al municipiului Bacău

449

1.6.1.

Casă naționalizată

Str. Ecaterina Teodoroiu nr.25, 2camere,

Suprafață construită =  55,10mp,

Suprafață utilă = 42,68mp

(conform HCL176/26.07.2012)

1996

39822

Domeniul privat al municipiului Bacău

449

0

Teren

S=55,10 mp, Str. Ecaterina Teodoroiu nr.25 (conform HCL176/26.07.2012)

1996

6168

Domeniul privat al municipiului Bacău

450

1.6.1.

Casă naționalizată

Str.E.C.M.Hasan nr.9,    1 cameră.

Su=26,36mp

1996

28574

Domeniul privat al municipiului Bacău

451

1.6.1.

Casă naționalizată

Str.E.C.M.Hasan nr.9, 2camere,

Su=23,01mp

1996

24943

Domeniul privat al municipiului Bacău

451

0

Teren

S=50 mp, str. E.C.M. Hasan nr. 9

1996

45706

Domeniul privat al

municipiului Bacău

452

1.6.1.

Casă naționalizată

Str.E.C.M. Hasan nr. 9, 2camere, Su=31,46mp

1996

28422

Domeniul privat al municipiului Bacău

452

0

Teren

S=20 mp, str. E.C.M. Hasan nr. 9

1996

18282

Domeniul privat al municipiului Bacău

453

1.6.1.

Casă naționalizată

Str.E.C.M.Hasan nr.9,    1 cameră

Su=18,65mp

1996

20217

Domeniul privat al municipiului Bacău

454

1.6.1.

Casă naționalizată

Str.E.C.M.Hasan nr.9,    1 cameră,

Su=26,36mp

1996

28574

Domeniul privat al municipiului Bacău

455

1.6.1.

Casă naționalizată

Str.E.C.M.Hasan nr.9, 3camere,

Su=85,49mp

1996

92671

Domeniul privat al municipiului Bacău

456

1.6.1.

Casă naționalizată

Str.E.C.M.Hasan nr.9,    1 cameră,

Su= 14,55 mp

1996

15772

Domeniul privat al municipiului Bacău

457

1.6.1.

Casă naționalizată

Str.G.Bacovia     nr.8,     3camere,

Su= 128,81 mp

1996

167556

Domeniul privat al municipiului Bacău

457

0

Teren

S=210 mp, str. G. Bacovia nr. 8

1996

191966

Domeniul privat al municipiului Bacău

458

1.6.1.

Casă naționalizată

Str.G.Bacovia     nr.8,     3camere,

Su=67,96mp

1996

88402

Domeniul privat al municipiului Bacău

458

0

Teren

S=192 mp, str. G. Bacovia nr. 8

1996

175512

Domeniul privat al municipiului Bacău

459

1.6.1.

Casă naționalizată

Str.G.Bacovia    nr.14,    3 camere,

Su=102,91mp

1996

221853

Domeniul privat al municipiului Bacău

460

1.6.1.

Casă naționalizată

Str.G.Bacovia    nr.30,    2camere,

S u=53 mp

1996

114257

Domeniul privat al municipiului Bacău

461

1.6.1.

Casă naționalizată

Str.G.Bacovia    nr.30,    4camere,

Su=88,58mp

1996

190961

Domeniul privat al municipiului Bacău

461

0

Teren

S=236 mp, str. G. Bacovia nr. 30

1996

215733

Domeniul privat al municipiului Bacău

462

1.6.1.

Casă naționalizată

Str.G.Bacovia    nr.30,    2camere,

Su=49,72mp

1996

107186

Domeniul privat al municipiului Bacău

463

1.6.1.

Casă naționalizată

Str.G.Bacovia    nr.33,    2camere,

Su=51,5mp

1996

44661

Domeniul privat al municipiului Bacău

463

0

Teren

S=50 mp, str. G. Bacovia nr. 33

1996

45706

Domeniul privat al municipiului Bacău

464

1.6.1.

Casă naționalizată

Str. G. Bacovia nr.35, Scamere, din cărămidă, acoperită cu tablă, Suprafață construită =   195mp

(47+82+66),

Carte funciară 82860

(conform HCL 247/31.08.2016)

1996

123305

Domeniul privat al municipiului Bacău

464

0

Teren

S=554 mp, str. G. Bacovia nr. 35,

Carte funciară 82860

(conform HCL 247/31.08.2016)

1996

506425

Domeniul privat al municipiului Bacău

465

1.6.1.

Casă naționalizată

Str. 9 Mai nr.94, 2camere, Su=58,25mp

1996

75772

Domeniul privat al municipiului Bacău

466

1.6.1.

Casă naționalizată

Str. 9 Mai nr.98, 2camere, Su=54,58mp

1996

50514

Domeniul privat al municipiului Bacău

467

1.6.1.

Casă naționalizată

Str. 9 Mai nr.100, 3camere, Su=65,36mp

1996

56628

Domeniul privat al municipiului Bacău

468

1.6.1.

Casă naționalizată

Str. 9 Mai nr.100,   1 cameră,

Su=33,51mp

1996

29060

Domeniul privat al municipiului Bacău

469

1.6.1.

Casă naționalizată

Str. M.Eminescu nr.27A, 2camere, construită din cărămidă, acoperită cu tablă, Su=31 mp, Sconstr.=43mp, Carte funciară 73650

1996

31072

Domeniul privat al municipiului Bacău

469

0

Teren

S=137 mp (Smăsurată=43mp), str. M.

Eminescu nr. 27A, Carte funciară 73650

1996

125235

Domeniul privat al municipiului Bacău

470

1.6.1.

Casă naționalizată

Str.Nufarului     nr.20,     2camere,

Su=44,31mp

1996

38426

Domeniul privat al municipiului Bacău

471

1.6.1.

Casă naționalizată

Str.Nufărului     nr.20,     2camere,

Su=57,95mp

1996

50254

Domeniul privat al municipiului Bacău

472

1.6.1.

Casă naționalizată

Str.Nufarului     nr.20,     lcameră,

Su=21,5mp

1996

18645

Domeniul privat al municipiului Bacău

472

0

Teren

S=17 mp, str. Nufărului nr. 20

1996

15540

Domeniul privat al municipiului Bacău

473

1.6.1.

Casă naționalizată

Str. Oituz nr.38, 6camere, Suprafață construită = 130mp; Suprafață utilă = 98,48mp

1996

85402

Domeniul privat al municipiului Bacău

(conf.HCL 77/2013)

473

0

Teren

S=312 mp, str. Oituz nr. 38 (conf.HCL 77/2013)

1996

285207

Domeniul privat al municipiului Bacău

474

1.6.1.

Casă naționalizată

Str.     Oituz    nr.42,     4camere,

Su=125,8mp

1996

163641

Domeniul privat al municipiului Bacău

474

0

Teren

S=153mp, str. Oituz nr. 42

1996

139861

Domeniul privat al municipiului Bacău

475

1.6.1.

Casă naționalizată

Str.     Oituz    nr.42,    4camere,

Su=93,03mp

1996

121013

Domeniul privat al municipiului Bacău

475

0

Teren

S=132 mp, str. Oituz nr. 42

1996

120664

Domeniul privat al municipiului Bacău

476

1.6.1.

Casă naționalizată

Str.     Oituz    nr.48,     1 cameră,

Su=17,36mp

1996

21829

Domeniul privat al municipiului Bacău

477

1.6.1.

Casă naționalizată

Str.     Oituz    nr.48,     2camere,

Su=44,48mp

1996

55931

Domeniul privat al municipiului Bacău

478

1.6.1.

Casă naționalizată

Str. N. Titulescu nr.17, 4camere,

Su=128,89mp, Steren=154mp

1996

167660

Domeniul privat al municipiului Bacău

478

0

Teren

S=154 mp, str. N. Titulescu nr. 17

1996

140775

Domeniul privat ai municipiului Bacău

479

1.6.1.

Casă naționalizată

Str. N. Titulescu nr.21, 2camere,

Su=45,09mp

1996

58653

Domeniul privat al municipiului Bacău

480

1.6.1.

Casă naționalizată

Str. N. Titulescu nr.21, 2camere,

Su=59,4mp

1996

77268

Domeniul privat al municipiului Bacău

480

0

Teren

S=34 mp, str. N. Titulescu nr. 21

1996

31080

Domeniul privat al municipiului Bacău

481

1.6.1.

Casă naționalizată

Str. N. Titulescu nr.37, 3camere,

Su=56,83mp

1996

122514

Domeniul privat al municipiului Bacău

481

0

Teren

S=35 mp, str. N. Titulescu nr. 37

1996

31994

Domeniul privat al municipiului Bacău

482

1.6.1.

Casă naționalizată

Str. I.G.Destelnica nr.4 (fost Trotuș), 3camere, construită din cărămidă, acoperită din tablă,

Suprafață construită = 95mp, carte funciară 69148

(conf. HCL 54/29.02.2012)

1996

68656

Domeniul privat al municipiului Bacău

482

0

Teren

S=133 mp, str. I.G. Destelnica nr. 4 carte funciară 69148

(conf. HCL 54/29.02.2012)

1996

121579

Domeniul privat al municipiului Bacău

483

1.6.1.

Casă naționalizată

Str. Războieni nr. 14, P+l parțial, Suprafață utilă = 169,98mp, carte funciară 83637-C1-U1;

1996

305369

Domeniul privat al municipiului Bacău

483

0

Teren

Str. Războieni nr. 14, Steren=310,55mp, din care 135 mp în indiviviune cu Năstase Genovica și Ioan (10,50mp - Năstase Genovica și Ioan, 124,05 - domeniul privat al Municipiului Bacău), carte funciară 83637

1996

283379

Domeniul privat al municipiului Bacău

484

1.6.1.

Casă naționalizată

Str.I.S.Sturza     nr.22,     3camere,

Su=72,94mp

1996

79067

Domeniul privat al municipiului Bacău

484

0

Teren

S=53mp, str. I.S. Sturza nr. 22

1996

48449

Domeniul privat ai municipiului Bacău

485

1.6.1.

Casă naționalizată

Str.I.S.Sturza     nr.22,     2camere,

Su=20,98mp

1996

22742

Domeniul privat al municipiului Bacău

485

0

Teren

S=50mp, str. I.S. Sturza nr. 22

1996

45706

Domeniul privat al municipiului Bacău

486

1.6.1.

Casă naționalizată

Str.I.S.Sturza nr.36A, 3camere,

Suprafață construită totală = 95mp, din care:

Cl-casă-P+M = 79mp, C2-magazie ’ 27mp (conf. HCL 54/29.02.2012)

1996

95750

Domeniul privat al municipiului Bacău

486

0

Teren

S=106mp, Str.I.S.Sturza nr.36A

(conf. HCL 54/29.02.2012)

1996

96897

Domeniul privat al municipiului Bacău

487

1.6.1.

Casă naționalizată

Str.I.S.Sturza     nr.37,     1 cameră,

Su=20,65mp

1996

18656

Domeniul privat al municipiului Bacău

487

0

Teren

S=30 mp, str. I.S.Sturza nr. 37

1996

27424

Domeniul privat al municipiului Bacău

488

1.6.1.

Casă naționalizată

Str.I.S.Sturza     nr.37,     lcameră,

Su=15,25mp

1996

16531

Domeniul privat al municipiului Bacău

488

0

Teren

S=30mp, str. I.S. Sturza nr. 37

27424

Domeniul privat al municipiului Bacău

489

1.6.1.

Casă naționalizată

Str.I.S.Sturza nr.38, 2camere, din cărămidă, acoperită cu tablă, Su=18,59mp, Sconstr.=25mp, carte funciară 74249

1996

22580

Domeniul privat al municipiului Bacău

489

0

Teren

S=70mp, str. I.S.Sturza nr. 38, carte funciară 74249

1996

63989

Domeniul privat al municipiului Bacău

490

1.6.1.

Casă naționalizată

Str.I.S.Sturza     nr.47,     2camere,

Su=63,09mp

1996

68390

Domeniul privat al municipiului Bacău

490

0

Teren

S= 89mp, str. I.S.Sturza nr. 47

1996

81357

Domeniul privat al municipiului Bacău

491

1.6.1.

Casă naționalizată

Str.I.S.Sturza     nr.47,     1 cameră,

Su=29,24mp

1996

26417

Domeniul privat al municipiului Bacău

492

1.6.1.

Casă naționalizată

Str. I. S. Sturza nr.110, 2camere, Su=33,7mp

1996

29225

Domeniul privat al municipiului Bacău

492

0

Teren

S=100mp, str. LS.Sturza nr. 110

1996

91412

Domeniul privat al municipiului Bacău

493

1.6.1.

Casă naționalizată

B-dul Unirii nr.58, 2camere, Su=47,31mp

1996

42752

Domeniul privat al municipiului Bacău

493

0

Teren

S=70 mp, B-dul Unirii nr. 58

1996

63989

Domeniul privat al municipiului Bacău

494

1.6.1.

Locuință cu caracter social

Str. Teiului nr. 13, 2camere, S=78,86mp

1996

85484

Domeniul privat al municipiului Bacău

495

1.6.1.

Locuință cu caracter social

Str. Teiului nr. 13,   1 cameră,

S=33,22mp

1996

36010

Domeniul privat al municipiului Bacău

496

1.6.1.

Casă naționalizată

Str.     Traian     nr.5,     5camere,

Su=59,71mp

1996

107269

Domeniul privat al municipiului Bacău

496

0

Teren

S=200mp, str. Traian nr. 5

1996

182825

Domeniul privat al municipiului Bacău

497

1.6.1.

Casă naționalizată

Str. Traian nr. 12, 2camere, Su=34,99mp

1996

22127

Domeniul privat al municipiului Bacău

497

0

Teren

S=194mp, str. Traian nr. 12

1996

177340

Domeniul privat al municipiului Bacău

498

1.6.1.

Casă naționalizată

Str.    Traian    nr.18,    3camere,

1996

124790

Domeniul privat al

Su=138,14mp

municipiului Bacău

498

0

Teren

S=21mp, str. Traian nr. 18

1996

19197

Domeniul privat al municipiului Bacău

499

1.6.1.

Casă naționalizată

Str.    Traian    nr.18,     1 cameră,

Su=43,32mp

1996

46959

Domeniul privat al municipiului Bacău

500

1.6.1.

Casă naționalizată

Str.    Traian    nr.27,    2camere,

Su-46,92mp

1996

50861

Domeniul privat al municipiului Bacău

501

1.6.1.

Casă naționalizată

Str. Traian Vuia nr.3, 2camere, Su=50,65mp

1996

54905

Domeniul privat al municipiului Bacău

501

0

Teren

S=424mp, str. Traian Vuia nr. 3

1996

181929

Domeniul privat al municipiului Bacău

502

1.6.1.

Casă naționalizată

Str.Triumfului     nr.5,     2camere,

Su=49mp

1996

53116

Domeniul privat al municipiului Bacău

503

1.6.1.

Casă naționalizată

Str.Triumfului     nr.5,     2camere,

Su=36mp

1996

39024

Domeniul privat al municipiului Bacău

504

1.6.1.

Casă naționalizată

Str.V.Alecsandri nr.5I, 1 cameră,

Su=18mp

1996

15610

Domeniul privat al municipiului Bacău

504

0

Teren

S=68mp, str. V. Alecsandri nr. 51

1996

62160

Domeniul privat al municipiului Bacău

505

1.6.1.

Casă naționalizată

Str.V.Alecsandri nr.51,   1 cameră,

Su=28,36mp

1996

24594

Domeniul privat al municipiului Bacău

505

0

Teren

S=57mp, str. V. Alecsandri nr. 51

1996

52105

Domeniul privat al municipiului Bacău

506

1.6.1.

Casă naționalizată

Str.V.Alecsandri nr.51, lcameră,

Su=23,05mp, Steren=30mp

1996

19989

Domeniul privat al municipiului Bacău

506

0

Teren

S=30mp, str. V. Alecsandri nr. 51

1996

27424

Domeniul privat al municipiului Bacău

507

1.6.1.

Casă naționalizată

Str.V. Alecsandri nr. 51, 2camere,

Su=63,3mp

1996

54894

Domeniul privat al municipiului Bacău

508

1.6.1.

Casă naționalizată

Str.V. Alecsandri nr. 51, 2camere, Su=39,02mp

1996

33838

Domeniul privat al municipiului Bacău

508

0

Teren

S=20mp, str. V. Alecsandri nr. 51

1996

18282

Domeniul privat al municipiului Bacău

509

1.6.1.

Casă naționalizată

Str.V.Alecsandri nr.51, 2camere,

Su=32,45mp

1996

28141

Domeniul privat al municipiului Bacău

509

0

Teren

S=19,3mp, str. V. Alecsandri nr. 51

1996

17643

Domeniul privat al municipiului Bacău

510

1.6.1.

Casa naționalizată

Str.V.AIecsandri nr.51, 2camere,

Su=36,16mp

1996

31384

Domeniul privat al municipiului Bacău

511

1.6.1.

Casă naționalizată

Str.V.Alecsandri nr.53, 3camere,

Su=59mp

1996

63956

Domeniul privat al municipiului Bacău

512

1.6.1.

Casă naționalizată

Str.V.Alecsandri nr.53, 2camere,

Su=46mp

1996

49864

Domeniul privat al municipiului Bacău

513

1.6.1.

Casă naționalizată

Str.V.Alecsandri nr.61, 3camere,

Su=76,85mp

1996

165673

Domeniul privat al municipiului Bacău

513

0

Teren

S=77mp, str. V. Alecsandri nr. 61

1996

70388

Domeniul privat al municipiului Bacău

514

1.6.1.

Casă naționalizată

Str.V.Alecsandri nr.61, 2camere,

Su=36,2mp

1996

78040

Domeniul privat al municipiului Bacău

515

1.6.1.

Casă naționalizată

Str.V. Micle nr.12,

1 cameră; Suprafață totală construită = 156mp, din care:

CI casă = 70mp,

C2 casă = 40mp,

C3 casă = 38mp,

C4 magazie = 8mp, (HCL 99/31.03.2011)

1996

140920

Domeniul privat al municipiului Bacău

515

0

Teren

S-736mp, str. V. Micle nr. 12 (HCL 99/31.03.2011)

1996

82383

Domeniul privat al municipiului Bacău

516

1.6.1.

Casă naționalizată

Str.Vântului nr.25,

1 cameră

1996

11089

Domeniul privat al municipiului Bacău

517

1.6.1.

Casă naționalizată

Str.Vântului      nr.25,      1 cameră,

Su=10,5mp

1996

11382

Domeniul privat al municipiului Bacău

518

1.6.1.

Casă naționalizată

Str. Zefirului nr.2, 3camere,

Su~59,6mp

1996

64606

Domeniul privat al municipiului Bacău

PIEȚE, TÂRGURI, OBOARE

Nr. Crt.

Cod de clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii sau după caz, al dării în folosință

Valoare reevaluată

Situația juridică

0

1

2

3

4

5

6

519

1.1.5.

Teren Micropiață CFR

S=286,8 mp, str. Vasile Pârvan, teren pe care se găsește platoul și mesele din beton

1957

251010

Domeniul privat al municipiului Bacău

520

1.3.7.2.

Alee Obor vite

Construită din beton de ciment, situată în incinta Oborului de vite, S=800

1989

104471

Domeniul privat al municipiului Bacău

521

1.5.1.2.

CI- Pavilion administrativ Obor vite

Str. Tecuciului nr. 19, S=34 mp, din panouri PAL, finisate cu tencuială, situat în incinta Oborului de Vite, carte funciară 82981, nr. cadastral 82981-CI

1992

4440

Domeniul privat al municipiului Bacău

522

1.5.1.2.

C2 - Gheretă basculă Obor vite

S=20 mp, situată în incinta Oborului de Vite, construită din cărămidă, acoperiș din scânduri și carton,

1961

2612

Domeniul privat al municipiului Bacău

523

1.6.1.1.

C3 - WC Obor vite

S=50 mp, din cărămidă cu planșeu beton, 14 cabine, situat în incinta Oborului de Vite, carte funciară 82981, nr. cadastral 82981-C3

1960

16324

Domeniul privat al municipiului Bacău

524

1.6.1.1.

C4 - WC Talcioc

S=10 mp, cărămidă, situat în incinta Talciocului din Oborul de Vite, carte funciară 82981, nr. cadastral 82981-C4

1977

3265

Domeniul privat al municipiului Bacău

525

1.6.3.2.

Gard beton Obor vite

S=190 ml, prefabricate din beton (95 plăci X 2ml)

1959

66461

Domeniul privat al municipiului Bacău

526

1.6.3.2.

Gard metal Obor vite

L=6 m.l., h=2 m.l., grilaj metalic

1988

560

Domeniul privat al municipiului Bacău

527

1.6.3.2.

Poartă intrare Obor vite

L=6ml, metal

1981

5597

Domeniul privat al municipiului Bacău

528

1.6.3.2.

Poartă intrare Obor vite

L=6ml, metal

1981

5597

Domeniul privat al municipiului Bacău

529

1.6.3.2.

Poartă intrare Talcioc

L=3 ml, metal

1983

2798

Domeniul privat al municipiului Bacău

530

1.6.3.1.

Gard metalic Piața Gros

L=78ml, metal

2008

25777

Domeniul privat al municipiului Bacău

531

1.6.3.2.

Poartă metalică Piața Gros

Situată la intrarea în Piața de Gros

2008

8261

Domeniul privat al municipiului Bacău

532

1.6.2

Complex de 16 module comerciale

Suprafață construită=102mp,

cu structură de rezistență ușoară, tâmplărie aluminiu, geam termopan Nr. cadastral 69605-C1

Carte funciară 69605-C1

2013

23114

Domeniul privat al municipiului Bacău Contract de vânzare cumpărare nr.

1393/29.05.2013

533

1.6.2

Complex de 16 module comerciale

Suprafață construită=102mp, cu structură de rezistență ușoară, tâmplărie aluminiu, geam termopan Nr. cadastral 69605-C2

Carte funciară 69605-C2

2013

23114

Domeniul privat al municipiului Bacău Contract de vânzare cumpărare nr. 1393/29.05.2013

534

1.6.1

Complex de 10 module comerciale

Suprafață construită=66mp,

cu structură de rezistență ușoară, tâmplărie aluminiu, geam termopan Nr. cadastral 69605-C3

Carte funciară 69605-C3

2013

14956

Domeniul privat al municipiului Bacău Contract de vânzare cumpărare nr. 1393/29.05.2013

535

1.6.1

Complex de 10 module comerciale

Suprafață construită=66mp,

cu structură de rezistență ușoară, tâmplărie aluminiu, geam termopan Nr. cadastral 69605-C4

Carte funciară 69605-C4

2013

14956

Domeniul privat al municipiului Bacău Contract de vânzare cumpărare nr. 1393/29.05.2013

536

1.6.2

Complex de 16 module comerciale

Suprafață construită=103mp,

cu structură de rezistență ușoară, tâmplărie aluminiu, geam termopan Nr. cadastral 69605-C5

Carte funciară 69605-C5

2013

23341

Domeniul privat al municipiului Bacău Contract de vânzare cumpărare nr, 1393/29.05.2013

537

1.6.2

Complex de 16 module comerciale

Suprafață construită=103mp, cu structură de rezistență ușoară, tâmplărie aluminiu, geam termopan Nr. cadastral 69605-C6

Carte funciară 69605-C6

2013

23341

Domeniul privat al municipiului Bacău Contract de vânzare cumpărare nr. 1393/29.05.2013

538

1.6.2

Complex de 16 module comerciale

Suprafață construită=103mp,

cu structură de rezistență ușoară, tâmplărie aluminiu, geam termopan Nr. cadastral 69605-C7

Carte funciară 69605-C7

2013

23341

Domeniul privat al municipiului Bacău Contract de vânzare cumpărare nr. 1393/29.05.2013

539

1.6.2

Complex de 16 module comerciale

Suprafață construită=103mp, cu structură de rezistență ușoară, tâmplărie aluminiu, geam termopan Nr. cadastral 69605-C8

Carte funciară 69605-C8

2013

23341

Domeniul privat al municipiului Bacău Contract de vânzare cumpărare nr. 1393/29.05.2013

540

1.6.1

Complex de 10 module comerciale

Suprafață construită=69mp, cu structură de rezistență ușoară, tâmplărie aluminiu, geam termopan Nr. cadastral 69605-C9

Carte funciară 69605-C9

2013

15636

Domeniul privat al municipiului Bacău Contract de vânzare cumpărare nr. 1393/29.05.2013

541

1.6.1

Complex de 10 module comerciale

Suprafață construită=70mp, cu structură de rezistență ușoară, tâmplărie aluminiu, geam termopan Nr. cadastral 69605-C10

Carte funciară 69605-CIO

2013

15863

Domeniul privat al municipiului Bacău Contract de vânzare cumpărare nr. 1393/29.05.2013

542

1.6.1

Complex de 13 module comerciale

Suprafață construită=88mp,

cu structură de rezistență ușoară, tâmplărie aluminiu, geam termopan Nr. cadastral 69605-C11

Carte funciară 69605-C11

2013

19941

Domeniul privat al municipiului Bacău Contract de vânzare cumpărare nr. 1393/29.05.2013

543

1.6.2

Complex de 16 module comerciale

Suprafață construită=103mp, cu structură de rezistență ușoară, tâmplărie aluminiu, geam termopan Nr. cadastral 69605-C12

Carte funciară 69605-C12

2013

23341

Domeniul privat al municipiului Bacău Contract de vânzare cumpărare nr. 1393/29.05.2013

544

1,6.1

Spațiu comercial

Str. Pieții nr. 1,

Suprafața utilă = 55,12 mp

2012

1481

Domeniul privat al municipiului Bacău HCL 25/2014

PLATFORME PUBELE DEPOZITARE DEȘEURI MENAJERE

Nr. Crt.

Cod de clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii sau după caz, al dării în folosință

Valoare reevaluată

Situația juridică

0

1

2

3

4

5

6

545

1.5.9

Platformă pubele depozitare deșeuri menajere

S=82,08 mp, str.Republicii nr.68

2002,2017

37979

Domeniul privat al municipiului Bacău

546

1.5.9

Platformă pubele depozitare deșeuri           menaj ere-

str.Republicii nr.78

S=20 mp, placă beton monolit + plăci prefabricate + canalizare

2002

11818

Domeniul privat al municipiului Bacău

547

1.5.9

Platformă pubele depozitare deșeuri           menaj ere-

str.Republicii nr.82

S=19,6 mp, placă beton monolit + plăci prefabricate + canalizare

1999

21921

Domeniul privat al municipiului Bacău

548

1.5.9

Platformă pubele depozitare deșeuri           menaj ere-

str.Republicîi nr.86

S=20,33 mp, placă beton monolit + plăci prefabricate + canalizare

1999

21921

Domeniul privat al municipiului Bacău

549

1.5.9

Platformă pubele depozitare deșeuri menajere

Str.Republicii nr.84

2002

11818

Domeniul privat al municipiului Bacău

550

1.5.9

Platformă pubele depozitare deșeuri menajere-str.Henri Coandă nr.7

S=25 mp, placă beton monolit + plăci prefabricate + canalizare

1999

21921

Domeniul privat al municipiului Bacău

551

1.5.9

Platformă pubele depozitare deșeuri        menajere-str.

Aviatori nr.14

S=25 mp, placă beton monolit + plăci prefabricate + canalizare

1999

14102

Domeniul privat al municipiului Bacău

552

1.5.9

Platformă pubele depozitare deșeuri menajere-str. Neptun

S=20 mp, placă beton monolit + plăci prefabricate + canalizare

1999

14102

Domeniul privat al municipiului Bacău

nr.14

553

1.5.9

Platformă pubele depozitare deșeuri menajere-str. Victor Babeș nr.43

S=23,5 mp, placă beton monolit + plăci prefabricate + canalizare

1999

21921

Domeniul privat al municipiului Bacău

554

1.5.9

Platformă pubele depozitare deșeuri        menajere-str.

Narciselor nr.9

S=18 mp, placă beton monolit + plăci prefabricate + canalizare

1999

14102

Domeniul privat al municipiului Bacău

555

1.5.9

Platformă pubele depozitare deșeuri        menajere-str.

Narciselor nr.6

S=25,5 mp, placă beton monolit + plăci prefabricate + canalizare

2002

11818

Domeniul privat al municipiului Bacău

556

1.5.9

Platformă pubele depozitare deșeuri        menajere-str.

Narciselor nr.8

S=24,7 mp, placă beton monolit + plăci prefabricate + canalizare

1999

14102

Domeniul privat al municipiului Bacău

557

1.5.9

Platformă pubele depozitare deșeuri menajere - str. Bucegi nr. 109-117

S=18,6 mp, placă beton monolit + plăci prefabricate + canalizare

1999

21921

Domeniul privat al municipiului Bacău

558

1.5.9

Platformă pubele depozitare deșeuri menajere -str. Republicii nr. 54

S=17,4 mp, placă beton monolit + plăci prefabricate + canalizare

1999

20500

Domeniul privat al municipiului Bacău

559

1.5.9

Platformă pubele depozitare deșeuri menajere -Piața Aviatori

S=36,96 mp, placă beton monolit + plăci prefabricate + canalizare

1999

21921

Domeniul privat al municipiului Bacău

560

1.5.9

Platformă pubele depozitare deșeuri menajere -str. Bicaz nr.l44(farmacie)

S=36,5 mp, placă beton monolit + plăci prefabricate + canalizare

1999

21921

Domeniul privat al municipiului Bacău

561

1.5.9

Platformă pubele depozitare deșeuri menajere - str. Bicaz nr.9(biserică)

S=19,84 mp, placă beton monolit + plăci prefabricate + canalizare

1999

14102

Domeniul privat al municipiului Bacău

562

1.5.9

Platformă pubele depozitare deșeuri menajere - str. Bicaz nr.15

S=39,20 mp, placă beton monolit + plăci prefabricate + canalizare

1999

21921

Domeniul privat al municipiului Bacău

563

1.5.9

Platformă pubele depozitare deșeuri menajere - str. Bicaz nr. 154 (Bartolo)

S=37,23 mp, placă beton monolit + plăci prefabricate + canalizare

1999

21921

Domeniul privat al municipiului Bacău

564

1.5.9

Platformă pubele depozitare

S=18,43 mp, placă beton monolit +

1999

14102

Domeniul privat al

deșeuri menajere - str. Bicaz nr.21

plăci prefabricate + canalizare

municipiului Bacău

565

1.5.9

Platformă pubele depozitare deșeuri menajere - Aleea Proiectantului nr.3

S=17,52 mp, placă beton monolit + plăci prefabricate + canalizare

1999

14102

Domeniul privat al municipiului Bacău

566

1.5.9

Platformă pubele depozitare deșeuri menajere - Aleea Proiectantului nr.8

S=20,3 mp, placă beton monolit + plăci prefabricate + canalizare

1999

21921

Domeniul privat al municipiului Bacău

567

1.5.9

Platformă pubele depozitare deșeuri menajere - str. Electricienilor nr.3

S=17,69 mp, placă beton monolit + plăci prefabricate + canalizare

1999

21921

Domeniul privat al municipiului Bacău

568

1.5.9

Platformă pubele depozitare deșeuri menajere

S=56,25 mp, Str. Electricienilor nr. 1

2002,2017

32686

Domeniul privat al municipiului Bacău

569

1.5.9

Platformă pubele depozitare deșeuri menajere - str. Bicaz nr.166

S=26,46 mp, placă beton monolit + plăci prefabricate + canalizare

1999

21921

Domeniul privat al municipiului Bacău

570

1.5.9

Platformă pubele depozitare deșeuri menajere

S=33,60 mp, str. Constructorului nr.9

2002,2017

24298

Domeniul privat al municipiului Bacău

571

1.5.9

Platformă pubele depozitare deșeuri menajere

S=50,40 mp, str. Constructorului nr. 6

2002,2017

29736

Domeniul privat al municipiului Bacău

572

1.5.9

Platformă pubele depozitare deșeuri menajere - str. Metalurgiei nr.4

S=16,8 mp, placă beton monolit + plăci prefabricate + canalizare

2002

11818

Domeniul privat al municipiului Bacău

573

1.5.9

Platformă pubele depozitare deșeuri menajere

S=45,60 mp, str. Bicaz nr.132

2002,2017

38520

Domeniul privat al municipiului Bacău

574

1.5.9

Platformă pubele depozitare deșeuri menajere - str. Letea nr.5-7

S=18,3 mp, placă beton monolit + plăci prefabricate + canalizare

2002

7602

Domeniul privat al municipiului Bacău

575

1.5.9

Platformă pubele depozitare deșeuri menajere - str. Letea nr.32

S=18,3 mp, placă beton monolit + plăci prefabricate + canalizare

2002

11818

Domeniul privat al municipiului Bacău

576

1.5.9

Platformă pubele depozitare deșeuri menajere - str. Orizontului nr.4

S=18,75 mp, placă beton monolit + plăci prefabricate + canalizare

1999

14102

Domeniul privat al municipiului Bacău

577

1.5.9

Platformă pubele depozitare

S=17,4 mp, placă beton monolit +

2002

11818

Domeniul privat al

deșeuri menajere - str.

Milcov nr.85-89

plăci prefabricate + canalizare

municipiului Bacău

578

1.5.9

Platformă pubele depozitare deșeuri menajere - str. Milcov nr.79

S=39,2 mp, placă beton monolit + plăci prefabricate + canalizare

1999

21921

Domeniul privat al municipiului Bacău

579

1.5.9

Platformă pubele depozitare deșeuri menajere - str. Milcov nr.65

S=18,6 mp, placă beton monolit + plăci prefabricate + canalizare

1999

14102

Domeniul privat al municipiului Bacău

580

1.5.9

Platformă pubele depozitare deșeuri menajere - str. Milcov 95 - Bazar

S=20 mp, placă beton monolit + plăci prefabricate + canalizare

2002

11818

Domeniul privat al municipiului Bacău

581

1.5.9

Platformă pubele depozitare deșeuri menajere - str. Milcov nr.57

S=18 mp, placă beton monolit + plăci prefabricate + canalizare

1999

14102

Domeniul privat al municipiului Bacău

582

1.5.9

Platformă pubele depozitare deșeuri     menajere     -

str.Milcov nr.93-110

S=37,5 mp, placă beton monolit + plăci prefabricate + canalizare

2002

23764

Domeniul privat al municipiului Bacău

583

1.5.9

Platformă pubele depozitare deșeuri menajere -str. Alecu Russo nr.15

S=33,95 mp, placă beton monolit + plăci prefabricate + canalizare

1999

21921

Domeniul privat al municipiului Bacău

584

1.5.9

Platformă pubele depozitare deșeuri    menajere -str.

Milcov nr.122

S=39,50 mp, placă beton monolit + plăci prefabricate + canalizare

1999

21921

Domeniul privat al municipiului Bacău

585

1.5.9

Platformă pubele depozitare deșeuri menajere -str. Milcov nr. 168 (Pod)

S=34,56 mp, placă beton monolit + plăci prefabricate + canalizare

1999

21921

Domeniul privat al municipiului Bacău

586

1.5.9

Platformă pubele depozitare deșeuri menajere

Str. Pictor Andreescu nr.21

-

9150

Domeniul privat al municipiului Bacău

587

1.5.9

Platformă pubele depozitare deșeuri menajere

Str. Pictor Andreescu nr.40

-

8850

Domeniul privat al municipiului Bacău

588

1.5.9

Platformă pubele depozitare deșeuri    menajere -str.

Frasinului nr.4

S=25,50 mp, placă beton monolit + plăci prefabricate + canalizare

1999

21921

Domeniul privat al municipiului Bacău

589

1.5.9

Platformă pubele depozitare deșeuri menajere - str.

S=40 mp, placă beton monolit + plăci prefabricate + canalizare

1999

21921

Domeniul privat al municipiului Bacău

Mărășești 90 - Piața Sud

590

1.5.9

Platformă pubele depozitare deșeuri menajere -str. Tolstoi nr.l

S=18 mp, placă beton monolit + plăci prefabricate + canalizare

2002

11818

Domeniul privat al municipiului Bacău

591

1.5.9

Platformă pubele depozitare deșeuri menajere - str. Garofiței nr.l-3

S=18,6 mp, placă beton monolit + plăci prefabricate + canalizare

2002

11818

Domeniul privat al municipiului Bacău

592

1.5.9

Platformă pubele depozitare deșeuri menajere

S=31,50 mp, str. Carpați nr. 29

2002,2017

21234

Domeniul privat al municipiului Bacău

593

1.5.9

Platformă pubele depozitare deșeuri menajere

S=18 mp, str. Castanilor nr.5

2002,2017

23649

Domeniul privat al municipiului Bacău

594

1.5.9

Platformă pubele depozitare deșeuri menajere -str. Garofiței nr.l7

S=36,75 mp, placă beton monolit + plăci prefabricate + canalizare

1999

21921

Domeniul privat al municipiului Bacău

595

1.5.9

Platformă pubele depozitare deșeuri menajere

S=40,50 mp, str. Cornișa nr. 21

2002,2017

22798

Domeniul privat al municipiului Bacău

596

1.5.9

Platformă pubele depozitare deșeuri menajere -Aleea Cimitirului nr.l8

S-19,5 mp, placă beton monolit + plăci prefabricate + canalizare

1999

21921

Domeniul privat al municipiului Bacău

597

1.5.9

Platformă pubele depozitare deșeuri menajere

Aleea Cimitirului nr.l6

-

8120

Domeniul privat al municipiului Bacău

598

1.5.9

Platformă pubele depozitare deșeuri    menajere -str.

Cornișa nr.l4P (16)

S=18,60 mp, placă beton monolit + plăci prefabricate + canalizare

2002

11818

Domeniul privat al municipiului Bacău

599

1.5.9

Platformă pubele depozitare deșeuri menajere -Aleea Ghioceilor nr.25

S= 15,40 mp, placă beton monolit + plăci prefabricate + canalizare

2002

11818

Domeniul privat al municipiului Bacău

600

1.5.9

Platformă pubele depozitare deșeuri menajere - Aleea Ghioceilor nr.l 1

S=14,84 mp, placă beton monolit + plăci prefabricate + canalizare

2003

16726

Domeniul privat al municipiului Bacău

601

1.5.9

Platformă pubele depozitare deșeuri menajere -Cămin Bătrâni-Aleea    Ghioceilor

nr.2

S-9,80 mp, placă beton monolit + plăci prefabricate + canalizare

1999

14102

Domeniul privat al municipiului Bacău

602

1.5.9

Platformă pubele depozitare

Aleea Ghioceilor nr.5

-

7700

Domeniul privat al

deșeuri menajere

municipiului Bacău

603

1.5.9

Platformă pubele depozitare deșeuri menajere -str. Miron Costin nr.39

S=15,96 mp, placă beton monolit + plăci prefabricate + canalizare

1999

21921

Domeniul privat al municipiului Bacău

604

1.5.9

Platformă pubele depozitare deșeuri menajere - Aleea Vișinului nr.ll

S=17,50 mp, placă beton monolit + plăci prefabricate + canalizare

1999

21921

Domeniul privat al municipiului Bacău

605

1.5.9

Platformă pubele depozitare deșeuri menajere - Insula de Agrement

S=23,04 mp, placă beton monolit + plăci prefabricate + canalizare

1999

21921

Domeniul privat al municipiului Bacău

606

1.5.9

Platformă pubele depozitare deșeuri menajere

Str. Alecu Russo nr. 57

-

19875

Domeniul privat al municipiului Bacău

607

1.5.9

Platformă pubele depozitare deșeuri menajere

S=45,60 mp, str.Alecu Russo nr.33

2002,2017

30879

Domeniul privat al municipiului Bacău

608

1.5.9

Platformă pubele depozitare deșeuri menajere - str. Milcov nr. 134-140

S=41,80 mp, placă beton monolit + plăci prefabricate + canalizare

1999

21921

Domeniul privat al municipiului Bacău

609

1.5.9

Platformă pubele depozitare deșeuri menajere

S=34 mp, str.9 Mai nr. 80

2002,2017

25426

Domeniul privat al municipiului Bacău

610

1.5.9

Platformă pubele depozitare deșeuri menajere - str.Nicu Enea nr.40

S=21 mp, placă beton monolit + plăci prefabricate + canalizare

2002

11818

Domeniul privat al municipiului Bacău

611

1.5.9

Platformă pubele depozitare deșeuri menajere - str.Nicu Enea nr.54 (52)

S=21 mp, placă beton monolit + plăci prefabricate + canalizare

2002

11818

Domeniul privat al municipiului Bacău

612

1.5.9

Platformă pubele depozitare deșeuri menajere - str.Ștefan cel Mare nr.6-8

S=28,60 mp, placă beton monolit + plăci prefabricate + canalizare

2002

7424

Domeniul privat al municipiului Bacău

613

1.5.9

Platformă pubele depozitare deșeuri menajere - str.Ștefan cel Mare nr.36

S=24 mp, placă beton monolit + plăci prefabricate + canalizare

2002

7424

Domeniul privat al municipiului Bacău

614

1.5.9

Platformă pubele depozitare deșeuri menajere

Str. Ștefan cel Mare nr. 1 - E-ON

12000

Domeniul privat al municipiului Bacău

615

1.5.9

Platformă pubele depozitare deșeuri menajere - str.22

S=24 mp, placă beton monolit + plăci prefabricate + canalizare

2002

11818

Domeniul privat al municipiului Bacău

decembrie nr.32 (52)

616

1.5.9

Platformă pubele depozitare deșeuri menajere - str.Gării nr.70

S=21,35 mp, placă beton monolit + plăci prefabricate + canalizare

2002

11818

Domeniul privat al municipiului Bacău

617

1.5.9

Platformă pubele depozitare deșeuri menajere - str. Nordului nr. 5

S=21 mp, placă beton monolit + plăci prefabricate + canalizare

2002

11818

Domeniul privat al municipiului Bacău

618

1.5.9

Platformă pubele depozitare deșeuri menajere - str. Energiei nr. 36 (128)

S=24 mp, placă beton monolit + plăci prefabricate + canalizare

2002

7602

Domeniul privat al municipiului Bacău

619

1.5.9

Platformă pubele depozitare deșeuri menajere - str. Tipografilor nr.2

S=21 mp, placă beton monolit + plăci prefabricate + canalizare

2002

11818

Domeniul privat al municipiului Bacău

620

1.5.9

Platformă pubele depozitare deșeuri menajere

S=25.42 mp, str. Bucovinei nr.7

2002,2017

22269

Domeniul privat al municipiului Bacău

621

1.5.9

Platformă pubele depozitare deșeuri menajere - str. Mioriței nr.70

S=24 mp, placă beton monolit + plăci prefabricate + canalizare

1999

21921

Domeniul privat al municipiului Bacău

622

1.5.9

Platformă pubele depozitare deșeuri menajere

S=39,66 mp, str. 8 Martie nr.l

2002,2017

25824

Domeniul privat al municipiului Bacău

623

1.5.9

Platformă pubele depozitare deșeuri menajere - str. Izvoare nr.4 (Metra)

S=27 mp, placă beton monolit + plăci prefabricate + canalizare

2002

11818

Domeniul privat al municipiului Bacău

624

1.5.9

Platformă pubele depozitare deșeuri menajere - str. Neagoe Vodă nr.20

S=25 mp, placă beton monolit + plăci prefabricate + canalizare

1999

21921

Domeniul privat al municipiului Bacău

625

1.5.9

Platformă pubele depozitare deșeuri menajere

Str. Decebal nr. 21

9000

Domeniul privat al municipiului Bacău

626

1.5.9

Platformă pubele depozitare deșeuri menajere -str. Băncii nr.31

S=30 mp, placă beton monolit + plăci prefabricate + canalizare

2002

11818

Domeniul privat al municipiului Bacău

627

1.5.9

Platformă pubele depozitare deșeuri menajere -str. Băncii nr.43

S=21 mp, placă beton monolit + plăci prefabricate + canalizare

1999

21921

Domeniul privat al municipiului Bacău

628

1.5.9

Platformă pubele depozitare

S=21 mp, placă beton monolit + plăci

2002

11818

Domeniul privat al

deșeuri     menajere     -

str.Bucium nr.4 (CT 3)

prefabricate + canalizare

municipiului Bacău

629

1.5.9

Platformă pubele depozitare deșeuri menajere

S=45 mp, str. Venus nr. 6

2002,2017

27656

Domeniul privat al municipiului Bacău

630

1.5.9

Platformă pubele depozitare deșeuri menajere -str. Venus nr.12-14

S=21 mp, placă beton monolit + plăci prefabricate + canalizare

2002

11818

Domeniul privat al municipiului Bacău

631

1.5.9

Platformă pubele depozitare deșeuri menajere -str. Prelungirea Bradului nr. 131

S=21 mp, placă beton monolit + plăci prefabricate + canalizare

2002

7602

Domeniul privat al municipiului Bacău

632

1.5.9

Platformă pubele depozitare deșeuri    menajere -str.

Prelungirea Bradului nr. 102-131 (19)

S=24 mp, placă beton monolit + plăci prefabricate + canalizare

2002

11818

Domeniul privat al municipiului Bacău

633

1.5.9

Platformă pubele depozitare deșeuri    menajere -str.

Călugăreni nr. 12

S=24 mp, placă beton monolit + plăci prefabricate + canalizare

2002

7602

Domeniul privat al municipiului Bacău

634

1.5.9

Platformă pubele depozitare deșeuri    menajere -str.

Călugăreni nr.3-6

S=41,5 mp, placă beton monolit + plăci prefabricate + canalizare

2002

7602

Domeniul privat al municipiului Bacău

635

1.5.9

Platformă pubele depozitare deșeuri menajere

S=37,80 mp, str.Călugăreni nr. 8-10

2002,2017

38716

Domeniul privat al municipiului Bacău

636

1.5.9

Platformă pubele depozitare deșeuri menajere - str. Călugăreni nr.l 1

S=21 mp, placă beton monolit + plăci prefabricate + canalizare

1999

14102

Domeniul privat al municipiului Bacău

637

1.5.9

Platformă pubele depozitare deșeuri menajere - str. 22 Decembrie nr.l 6-18

S-25 mp, placă beton monolit + plăci prefabricate + canalizare

1999

14102

Domeniul privat al municipiului Bacău

638

1.5.9

Platformă pubele depozitare deșeuri menajere

S=42 mp, str. Energiei nr.37

2002,2017

23529

Domeniul privat al municipiului Bacău

639

1.5.9

Platformă pubele depozitare deșeuri menajere

S=31,50 mp, str. Gării nr.4

2002,2017

31677

Domeniul privat al municipiului Bacău

640

1.5.9

Platformă pubele depozitare deșeuri menajere

S=48,40 mp, str. Florilor nr. 10

2002,2017

25789

Domeniul privat al municipiului Bacău

641

1.5.9

Platformă pubele depozitare

1999

14102

deșeuri menajere - str. Războieni nr. 7 (Hotel Decebal)

S=25,20 mp, placă beton monolit + plăci prefabricate + canalizare

Domeniul privat al municipiului Bacău

642

1.5.9

Platformă pubele depozitare deșeuri menajere

S=31,62 mp, str. Pictor Aman nr.9 (2)

2002,2017

27516

Domeniul privat al municipiului Bacău

643

1.5.9

Platformă pubele depozitare deșeuri    menajere -str.

Viorelelor nr.6 (9)

S=32 mp, placă beton monolit + plăci prefabricate + canalizare

2002

7602

Domeniul privat al municipiului Bacău

644

1.5.9

Platformă pubele depozitare deșeuri    menajere -str.

Lalelelor nr.3

S=24 mp, placă beton monolit + plăci prefabricate + canalizare

1999

14102

Domeniul privat al municipiului Bacău

645

1.5.9

Platformă pubele depozitare deșeuri    menajere -str.

Lalelelor nr.8

S=27 mp, placă beton monolit + plăci prefabricate + canalizare

2002

7602

Domeniul privat al municipiului Bacău

646

1.5.9

Platformă pubele depozitare deșeuri menajere

Str. 9 Mai nr. 34

7525

Domeniul privat al municipiului Bacău

647

1.5.9

Platformă pubele depozitare deșeuri menajere -str. 9 Mai nr.3 8

S= 12,50 mp, placă beton monolit + plăci prefabricate + canalizare

1999

14736

Domeniul privat al municipiului Bacău

648

1.5.9

Platformă pubele depozitare deșeuri    menajere -str.

Mărășești nr. 11

S=21 mp, placă beton monolit + plăci prefabricate + canalizare

1999

21921

Domeniul privat al municipiului Bacău

649

1.5.9

Platformă pubele depozitare deșeuri menajere

Str. George Apostu nr. 1

17500

Domeniul privat al municipiului Bacău

650

1.5.9

Platformă pubele depozitare deșeuri    menajere    -str.

Șoimului nr.16 bis

S=20,30 mp, placă beton monolit + plăci prefabricate + canalizare

2002

11818

Domeniul privat al municipiului Bacău

651

1.5.9

Platformă pubele depozitare deșeuri    menajere -str.

Mărășești nr.4(Forum)

S=11,75 mp, placă beton monolit + plăci prefabricate + canalizare

1999

6600

Domeniul privat al municipiului Bacău

652

1.5.9

Platformă pubele depozitare deșeuri menajere -Aleea Parcului nr.34

S=21 mp, placă beton monolit + plăci prefabricate + canalizare

2002

11818

Domeniul privat al municipiului Bacău

653

1.5.9

Platformă pubele depozitare deșeuri    menajere -str.

S=21 mp, placă beton monolit + plăci prefabricate + canalizare

2002

11818

Domeniul privat al municipiului Bacău

I.S.Sturza nr.30

654

1.5.9

Platformă pubele depozitare deșeuri menajere

Str. Războieni nr. 48

10500

Domeniul privat al municipiului Bacău

655

1.5.9

Platformă pubele depozitare deșeuri    menajere -str.

Războieni nr.8

S=9,52 mp, placă beton monolit + plăci prefabricate + canalizare

1999

14102

Domeniul privat al municipiului Bacău

656

1.5.9

Platformă pubele depozitare deșeuri menajere

S=52,65 mp, str. Ana Ipătescu nr. 17

2002,2017

27812

Domeniul privat al municipiului Bacău

657

1.5.9

Platformă pubele depozitare deșeuri menajere

S=45,6 mp, str. Iernii

2002,2017

25613

Domeniul privat al municipiului Bacău

658

1.5.9

Platformă pubele depozitare deșeuri menajere -str. Valea Albă nr.5(PT4)

S=23,72 mp, placă beton monolit + plăci prefabricate + canalizare

1999

21921

Domeniul privat al municipiului Bacău

659

1.5.9

Platformă pubele depozitare deșeuri    menajere -str.

Slănicului nr.4

S=30 mp, placă beton monolit + plăci prefabricate + canalizare

1999

21921

Domeniul privat al municipiului Bacău

660

1.5.9

Platformă pubele depozitare deșeuri    menajere -str.

Energiei nr.30-32

S=21 mp, placă beton monolit + plăci prefabricate + canalizare

2002

11818

Domeniul privat al municipiului Bacău

661

1.5.9

Platformă pubele depozitare deșeuri    menajere -str.

Veniamin Costache nr.2

S=21 mp, placă beton monolit + plăci prefabricate + canalizare

2002

11818

Domeniul privat al municipiului Bacău

662

1.5.9

Platformă pubele depozitare deșeuri menajere

S=35 mp, Str. Victor Babeș nr.19

2002,2017

20323

Domeniul privat al municipiului Bacău

663

1.5.9

Platformă pubele depozitare deșeuri menajere

Str. Garofiței nr.5-7

2002

7602

Domeniul privat al municipiului Bacău

664

1.5.9

Platformă pubele depozitare deșeuri menajere

Str. Cornișa nr.37 (45)

2002

11818

Domeniul privat al municipiului Bacău

665

1.5.9

Platformă pubele depozitare deșeuri menajere

Str. Mărășești nr. 10

2002

11818

Domeniul privat al municipiului Bacău

666

1.5.9

Platformă pubele depozitare deșeuri menajere

Str. Trecătoarea 9 Mai nr. 8 (9 Mai)

2002

7602

Domeniul privat al municipiului Bacău

667

1.5.9

Platformă pubele depozitare deșeuri menajere

Str. 9 Mai nr. 42 (73)

2002

7602

Domeniul privat al municipiului Bacău

668

1.5.9

Platformă pubele depozitare

Str. Martin Horia nr. 19

2002

7424

Domeniul privat ai

deșeuri menajere

municipiului Bacău

669

1.5.9

Platformă pubele depozitare deșeuri menajere

Str. 22 Decembrie nr. 4, S=42,50 mp

2002

24964

Domeniul privat al municipiului Bacău

670

1.5.9

Platformă pubele depozitare deșeuri menajere

Str. Tazlăului nr. 7

2002

7602

Domeniul privat al municipiului Bacău

671

1.5.9

Platformă pubele depozitare deșeuri menajere

Str. Aprodu Purice nr. 5 (7)

2002

11817

Domeniul privat al municipiului Bacău

672

1.5.9

Platformă pubele depozitare deșeuri menajere

Str. Aeroportului nr. 4

13625

Domeniul privat al municipiului Bacău

673

1.5.9

Platformă pubele depozitare deșeuri menajere

Str. Victor Babeș nr. 33

12625

Domeniul privat al municipiului Bacău

674

1.5.9

Platformă pubele depozitare deșeuri menajere

Str. Al. Proiectantului nr. 5

15750

Domeniul privat al municipiului Bacău

675

1.5.9

Platformă pubele depozitare deșeuri menajere

Str. Letea nr. 11

19110

Domeniul privat al municipiului Bacău

676

1.5.9

Platformă pubele depozitare deșeuri menajere

Str. Orizontului nr. 2

18750

Domeniul privat al municipiului Bacău

677

1.5.9

Platformă pubele depozitare deșeuri menajere

Str. Stadionului nr. 4

11520

Domeniul privat al municipiului Bacău

678

1.5.9

Platformă pubele depozitare deșeuri menajere

Str. Mărășești nr. 2 (Prefectură)

12600

Domeniul privat al municipiului Bacău

679

1.5.9

Platformă pubele depozitare deșeuri menajere

Str. Războieni nr. 30

5000

Domeniul privat al municipiului Bacău

680

1.5.9

Platformă pubele depozitare deșeuri menajere

Str. Dumbravei nr. 2

11400

Domeniul privat al municipiului Bacău

681

1.5.9

Platformă pubele depozitare deșeuri menajere

Str. 22 Decembrie nr. 20

12000

Domeniul privat al municipiului Bacău

682

1.5.9

Platformă pubele depozitare deșeuri menajere

Str. 22 Decembrie nr. 22-24

12000

Domeniul privat al municipiului Bacău

683

1.5.9

Platformă pubele depozitare deșeuri menajere

Str. Pictor Aman nr. 8

12500

Domeniul privat al municipiului Bacău

684

1.5.9

Platformă pubele depozitare deșeuri menajere

Str. Pictor Aman nr. 14

12125

Domeniul privat al municipiului Bacău

685

1.5.9

Platformă pubele depozitare deșeuri menajere

Str. Al. Vișinului nr. 2

8750

Domeniul privat al municipiului Bacău

686

1.5.9

Platformă pubele depozitare deșeuri menajere

Str. Nufărului nr. 2

8910

Domeniul privat al municipiului Bacău

687

1.5.9

Platformă pubele depozitare deșeuri menajere

Str. Nufărului nr. 3

15600

Domeniul privat al municipiului Bacău

TERENURI AGRICOLE ÎNCHIRIATE

Nr. Crt.

Cod de clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii sau după caz, al dării în folosință

Valoare reevaluată

Situația juridică

0

1

2

3

4

5

6

688

0

Teren agricol închiriat

S=94mp, str.Siliștei nr.3, zona D

2006

6138

Domeniul privat al municipiului Bacău

689

0

Teren agricol închiriat

S=77mp, str. Hoitului nr.121, zona D

2007

5028

Domeniul privat al municipiului Bacău

690

0

Teren agricol închiriat

S=5mp, str.Izvoare nr.6, zona D

2004

326

Domeniul privat al municipiului Bacău

691

0

Teren agricol închiriat

S=224mp, str.Bucegi nr.37-39, zona C

2006

21939

Domeniul privat al municipiului Bacău

692

0

Teren agricol închiriat

S=23mp, str.Izvoare nr.23, zona D

2004

1502

Domeniul privat al municipiului Bacău

693

0

Teren agricol închiriat

S=129mp, str.Viitorului nr.22, zona D

2008

8423

Domeniul privat al municipiului Bacău

694

0

Teren agricol închiriat

S=37mp, str. Militari nr.29, zona D

2003

2416

Domeniul privat al municipiului Bacău

695

0

Teren agricol închiriat

S=80mp, str.Calea Moldovei nr.6Bis, zona

D

2005

5224

Domeniul privat al municipiului Bacău

696

0

Teren agricol închiriat

S=44mp, str. Banatului nr.36, zona A

2003

23599

Domeniul privat al municipiului Bacău

697

0

Teren agricol închiriat

S=105mp, str.Slănicului nr.7, zona D

2004

6856

Domeniul privat al

municipiului Bacău

698

0

Teren agricol închiriat

S=81mp, str.Frunzei nr.14, zona D

2003

5289

Domeniul privat al municipiului Bacău

699

0

Teren agricol închiriat

S=115mp, str. Șiretului nr.7, zona D

2006

7509

Domeniul privat al municipiului Bacău

700

0

Teren agricol închiriat

S=53,13mp, Calea Moldovei, zona B

2006

13625

Domeniul privat al municipiului Bacău

701

0

Teren agricol închiriat

S=118mp, str. Viorelelor nr.19, zona A

2003

63289

Domeniul privat al municipiului Bacău

702

0

Teren agricol închiriat

S=30,18mp, str. Ion Roată nr.48, zona D

2007

1971

Domeniul privat al municipiului Bacău

703

0

Teren agricol închiriat

S=1 lmp, str.Gării nr.14, zona A

2007

5900

Domeniul privat al municipiului Bacău

704

0

Teren agricol închiriat

S=53mp, Calea Romanului nr.18, zona D

2000

3461

Domeniul privat al municipiului Bacău

705

0

Teren agricol închiriat

S=34,45mp, str.Holtului nr.93, zona D

2007

2249

Domeniul privat al municipiului Bacău

706

0

Teren agricol închiriat

S=117,3lmp, str.Tudor Vladimirescu nr.2, zona A

2007

62919

Domeniul privat al municipiului Bacău

707

0

Teren agricol închiriat

S=85mp, str.Republicii nr.41, zona D

2002

5550

Domeniul privat al municipiului Bacău

708

0

Teren agricol închiriat

S=38mp, str.Ion Luca nr.30, zona

2004

20381

Domeniul privat al municipiului Bacău

709

0

Teren agricol închiriat

S=76mp, str.Vasile Micle nr.l, zona D

2003

4962

Domeniul privat al municipiului Bacău

710

0

Teren agricol închiriat

S=23mp, str.Muncii nr.3, zona D

2004

1502

Domeniul privat al municipiului Bacău

711

0

Teren agricol închiriat

S=505mp, str.Izvoare nr.125, zona D

2007

32974

Domeniul privat al municipiului Bacău

712

0

Teren agricol închiriat

S=102,2mp, str.Viitorului nr.l 1

2002

6673

Domeniul privat al municipiului Bacău

713

0

Teren agricol închiriat

S=161,89mp,str.Electricienilor

nr.l Bis,zonaB

2001

41527

Domeniul privat al municipiului Bacău

714

0

Teren agricol închiriat

S=735mp, Calea Bârladului nr.l81, zona D

2001

47992

Domeniul privat al municipiului Bacău

715

0

Teren agricol închiriat

S=570mp, str.Militari nr.71, zona D

1999

37218

Domeniul privat al municipiului Bacău

716

0

Teren agricol închiriat

S=130,89mp, str.TriumfuIui nr.23A, zona D

2001

8546

Domeniul privat al municipiului Bacău

717

0

Teren agricol închiriat

S=533mp, str.Bicaz nr.46, zona D

1999

34802

Domeniul privat al municipiului Bacău

718

0

Teren agricol închiriat

S=325mp, str.Șoimului nr.30, zona D

2000

21221

Domeniul privat al municipiului Bacău

719

0

Teren agricol închiriat

S=389mp, str.Rozelor nr.2, zona D

2001

25400

Domeniul privat al municipiului Bacău

720

0

Teren agricol închiriat

S=134,22mp, str.Grigore Cantili nr.2, zona

D

2001

8764

Domeniul privat al municipiului Bacău

721

0

Teren agricol închiriat

S=270mp, Calea Moldovei nr.235, zona D

2001

17630

Domeniul privat al municipiului Bacău

722

0

Teren agricol închiriat

S=9,91mp, str.Republicii nr.l 17, zona C

2008

971

Domeniul privat al municipiului Bacău

723

0

Teren agricol închiriat

S=53mp, str.Viselor nr.l5, zona D

2007

3461

Domeniul privat al municipiului Bacău

724

0

Teren agricol închiriat

S=87,l lmp, str.Venus nr.l00, zona B

2001

22345

Domeniul privat al municipiului Bacău

725

0

Teren agricol închiriat

S=561,73mp, Calea Moldovei nr.21, zona D

2003

36678

Domeniul privat al municipiului Bacău

726

0

Teren agricol închiriat

S=63,12mp, Calea Moldovei, zona B

2006

16191

Domeniul privat al municipiului Bacău

727

0

Teren agricol închiriat

S=365mp, str.Alecu Russo nr.74, zona A

2001

195767

Domeniul privat al municipiului Bacău

728

0

Teren agricol închiriat

S=16mp, calea DN 11 Bacău-Onești, zona D

2006

1045

Domeniul privat al municipiului Bacău

729

0

Teren agricol închiriat

S=51mp, str.Republicii nr.324, zona C

2004

31733

Domeniul privat al municipiului Bacău

730

0

Teren agricol închiriat

S=37mp, str.Venus nr.5, zona B

2004

9491

Domeniul privat al municipiului Bacău

731

0

Teren agricol închiriat

S=55mp, str.Holtului nr.39, zona D

2006

3591

Domeniul privat al municipiului Bacău

732

0

Teren agricol închiriat

S=100mp, str.Cireșoaiei nr.80, zona D

2007

6529

Domeniul privat al

municipiului Bacău

733

0

Teren agricol închiriat

S=162mp, str.Izvoare nr.48, zona D

2002

10578

Domeniul privat al municipiului Bacău

734

0

Teren agricol închiriat

S=290mp, Calea Moldovei nr.70, zona D

2008

18935

Domeniul privat al municipiului Bacău

735

0

Teren agricol închiriat

S=124mp, Calea Moldovei nr.258, zona B

2006

31808

Domeniul privat al municipiului Bacău

736

0

Teren agricol închiriat

S=68,95mp, str.Vadu Pomilor nr.2A, zona

D

2007

4502

Domeniul privat al municipiului Bacău

737

0

Teren agricol închiriat

S=242,51mp, str.Mihai Eminescu nr.27B, zona A

2001

130070

Domeniul privat al municipiului Bacău

738

0

Teren curți construcții închiriat

S=39mp, Calea Romanului nr.3, zona B

2009

10004

Domeniul privat al municipiului Bacău

739

0

Teren agricol închiriat

S=149,77mp, str. 13 Septembrie nr.25, zona

D

2006

9779

Domeniul privat al municipiului Bacău

740

0

Teren agricol închiriat

S=179mp, str.Gh.Donici nr.65, zona D

1999

11688

Domeniul privat al municipiului Bacău

741

0

Teren agricol închiriat

S=32mp, str.Arcadie Șeptilici nr.30A, zona

D

2002

2089

Domeniul privat al municipiului Bacău

742

0

Teren agricol închiriat

S=36mp, str.Vulturului nr.27, zona B

2000

9235

Domeniul privat al municipiului Bacău

743

0

Teren agricol închiriat

S=30,32mp, str.Republicii nr.242, zona B

2008

7778

Domeniul privat al municipiului Bacău

744

0

Teren agricol închiriat

S=66mp,B-du! Unirii nr.75, zona A

2002

35399

Domeniul privat al municipiului Bacău

745

0

Teren agricol închiriat

S=25mp, str.Teiului nr.70, zona D

2006

1632

Domeniul privat al municipiului Bacău

746

0

Teren agricol închiriat

S=20mp, Bucium nr.63A, zona B

2004

5130

Domeniul privat al municipiului Bacău

747

0

Teren agricol închiriat

S=180mp, str.Ecaterina Varga nr.22, zona A

1999

96543

Domeniul privat al municipiului Bacău

748

0

Teren agricol închiriat

S=706,7mp, str.Canalului nr.6, zona D

2000

46144

Domeniul privat al municipiului Bacău

749

0

Teren agricol închiriat

S=140mp, Calea Moldovei nr.206, zona B

2000

35912

Domeniul privat al municipiului Bacău

750

0

Teren agricol închiriat

S=79mp, str.V.Pârvan nr.27, zona B

2004

20265

Domeniul privat al municipiului Bacău

751

0

Teren agricol închiriat

S=89mp, str.Victor Babeș nr.l 7, zona B

2003

22830

Domeniul privat al municipiului Bacău

752

0

Teren agricol închiriat

S=431mp, str.Arcadie Șeptilici nr.2, zona C

2002

42213

Domeniul privat al municipiului Bacău

753

0

Teren agricol închiriat

S=312mp, str.C.Porumbescu nr.23, zona D

2006

20372

Domeniul privat al municipiului Bacău

754

0

Teren agricol închiriat

S=343mp, str.Licurici nr.8, zona D

2002

22396

Domeniul privat al municipiului Bacău

755

0

Teren agricol închiriat

S=73mp, str.Bradului nr.60A, zona B

2004

18726

Domeniul privat al municipiului Bacău

756

0

Teren agricol închiriat

S=16,9mp, str.Slt.Adam nr.4, zona D

2006

1103

Domeniul privat al municipiului Bacău

757

0

Teren agricol închiriat

S=52mp, Calea Bârladului nr.l 12bis, zona C

2001

5093

Domeniul privat al municipiului Bacău

758

0

Teren agricol închiriat

S=80,69mp, str,Izvoare nr.51, zona D

2006

5269

Domeniul privat al municipiului Bacău

759

0

Teren curți construcții închiriat

S=T35mp, str.Brândușei nr.45, zona D

2009

15111

Domeniul privat al municipiului Bacău

760

0

Teren agricol închiriat

S=70mp, str.Militari nr.27B, zona D

1999

7840

Domeniul privat al municipiului Bacău

761

0

Teren agricol închiriat

S=80mp, str.Decebal nr.43, zona A

2007

42908

Domeniul privat al municipiului Bacău

762

0

Teren agricol închiriat

S=629mp, str,Arinilor nr.3bis, zona D

2004

41070

Domeniul privat al municipiului Bacău

763

0

Teren agricol închiriat

S=63mp, str.Bicaz nr.l2, zona C

2004

6170

Domeniul privat al municipiului Bacău

764

0

Teren agricol închiriat

S=48mp, str.Războieni nr.21, zona A

2007

25745

Domeniul privat al municipiului Bacău

765

0

Teren agricol închiriat

S=13,91mp, str.Viitorului nr.22, zona D

2008

908

Domeniul privat al municipiului Bacău

766

0

Teren agricol închiriat

S=12mp, str.Orizontului nr.26, zona B

2007

3078

Domeniul privat al municipiului Bacău

767

0

Teren agricol închiriat

S=46,7mp, str.Banca Națională nr,14bis,

2005

25047

Domeniul privat al

zona A

municipiului Bacău

768

0

Teren agricol închiriat

S=26,47mp, str.Republicii nr.89B, zona C

2008

2593

Domeniul privat a! municipiului Bacău

769

0

Teren agricol închiriat

S=336mp, str. Șiretului nr.91, zona D

2005

21939

Domeniul privat al municipiului Bacău

770

0

Teren agricol închiriat

S=80mp, str.Trecătoarea Gherăiești, zona D

2002

5224

Domeniul privat al municipiului Bacău

771

0

Teren agricol închiriat

S=197mp, str.Ulmilor nr.76, zona D

2002

12863

Domeniul privat al municipiului Bacău

772

0

Teren agricol închiriat

S=122,5mp, str.Gh.Asachi nr.2, zona D

2002

7999

Domeniul privat al municipiului Bacău

773

0

Teren agricol închiriat

S=8mp, str.V.Alecsandri nr.21, zona A

2007

4291

Domeniul privat al municipiului Bacău

774

0

Teren agricol închiriat

S=89mp, str.Vasile Pârvan nr.72, zona B

2003

22830

Domeniul privat al municipiului Bacău

775

0

Teren agricol închiriat

S=23,33mp, str.Trecătoarea Gherăiești nr.l, zona D

2006

1523

Domeniul privat al municipiului Bacău

776

0

Teren agricol închiriat

S=28mp, str.Frunzei, zona D

2001

1828

Domeniul privat al municipiului Bacău

777

0

Teren agricol închiriat

S=34,96mp, str.Gheorghe Glod nr.8, zona C

2008

3424

Domeniul privat al municipiului Bacău

778

0

Teren agricol închiriat

S=269,lmp, Calea Romanului nr.248, zona B

2004

69028

Domeniul privat al municipiului Bacău

779

0

Teren agricol închiriat

S=42,71mp, str.Oituz nr.46, zona A

2002

22907

Domeniul privat al municipiului Bacău

780

0

Teren curți construcții închiriat

S=71mp, str.Nicolae Titulescu nr.15, zona A

2009

38081

Domeniul privat al municipiului Bacău

781

0

Teren agricol închiriat

S=35,56mp, str. 13 Septembrie nr.83, zona

D

2007

2322

Domeniul privat al municipiului Bacău

782

0

Teren agricol închiriat

S=16mp, str.Poet Cârlova nr.10, zona D

2001

1045

Domeniul privat al municipiului Bacău

783

0

Teren agricol închiriat

S=177mp, str.Arțarului nr.8, zona D

2005

11557

Domeniul privat al municipiului Bacău

784

0

Teren agricol închiriat

S=215mp, str.Aviatori nr.l4bis, zona B

2005

55151

Domeniul privat al municipiului Bacău

785

0

Teren agricol închiriat

S=26mp, Calea Moldovei nr.220D, zona B

2008

6669

Domeniul privat al municipiului Bacău

786

0

Teren agricol închiriat

S=136mp, str.Vasile Lupu nr.8, zona D

2009

8880

Domeniul privat al municipiului Bacău

787

0

Teren agricol închiriat

S=241mp, str.Victor Babeș nr.73, zona C

2007

23604

Domeniul privat al municipiului Bacău

788

0

Teren agricol închiriat

S=60mp, Calea Moldovei nr.8, zona B

1999

15391

Domeniul privat al municipiului Bacău

789

0

Teren agricol închiriat

S=45mp, str.Gării nr.30, zona A

2008

24136

Domeniul privat al municipiului Bacău

790

0

Teren curți construcții închiriat

S=24,75mp, str.B.P.Hașdeu nr.2, zona D

2009

2770

Domeniul privat al municipiului Bacău

791

0

Teren agricol închiriat

S=16mp, str.Erou Ciprian Pintea nr.18, zona A

2008

8582

Domeniul privat al municipiului Bacău

792

0

Teren agricol închiriat

S=105mp, str.V.Micle nr.9, zona D

2005

6856

Domeniul privat al municipiului Bacău

793

0

Teren agricol închiriat

S=18,2mp, str.Mărăști nr.58A zona C

2007

1783

Domeniul privat al municipiului Bacău

794

0

Teren agricol închiriat

S=41mp, str.Frunzei nr.12, zona D

2005

2677

Domeniul privat al municipiului Bacău

795

0

Teren agricol închiriat

S=115mp, str.Gheorghe Donici nr.65, zona D

2000

7509

Domeniul privat al municipiului Bacău

796

0

Teren agricol închiriat

S=35mp, str.Izvoare nr.63, zona D

2009

2285

Domeniul privat al municipiului Bacău

797

0

Teren agricol închiriat

S~55mp, str.Cezar Boliac nr.4, zona A

2006

29499

Domeniul privat al municipiului Bacău

798

0

Teren agricol închiriat

S=19mp, str.Gh.Lazăr nr.10, zona D

2007

1241

Domeniul privat al municipiului Bacău

799

0

Teren agricol închiriat

S=43mp,str. Viselor nr.l5A, zona D

2007

2808

Domeniul privat al municipiului Bacău

800

0

Teren agricol închiriat

S=165mp, str.Decebal nr. 47, zona A

2004

88498

Domeniul privat al municipiului Bacău

801

0

Teren agricol închiriat

S=172mp, str.Decebal nr.47, zona A

1999

92252

Domeniul privat al municipiului Bacău

802

0

Teren agricol închiriat

S=92mp, Calea Bârladului nr.208, zona C

2003

9011

Domeniul privat al

municipiului Bacău

803

0

Teren agricol închiriat

S=66,5mp, str.Zefirului nr. 10, zona B

2000

17058

Domeniul privat al municipiului Bacău

804

0

Teren agricol închiriat

S=74mp, str.Aurel Vlaicu nr.35, zona A

2001

39690

Domeniul privat al municipiului Bacău

805

0

Teren agricol închiriat

S=20,78mp, str.Tudor Vladimirescu nr.12, zona D

2006

1357

Domeniul privat al municipiului Bacău

806

0

Teren agricol închiriat

S=432mp, str.Bucegi nr.68, zona C

2004

110814

Domeniul privat al municipiului Bacău

807

0

Teren agricol închiriat

S=117mp, Calea Moldovei nr.202, zona B

2006

30012

Domeniul privat al municipiului Bacău

808

0

Teren curți construcții închiriat

S=17mp, str.Mărășești nr.25, zona C

2005

2775

Domeniul privat al municipiului Bacău

809

0

Teren curți construcții închiriat

S=375mp, str.V.Alecsandri nr. 71, zona A, carte funciară 70638, număr cadastral 70638

2003

342797

Domeniul privat al municipiului Bacău

810

0

Teren agricol închiriat

S=152mp, str.Letea nr.23, zona B

2003

34416

Domeniul privat al municipiului Bacău

811

0

Teren agricol închiriat

S=73mp,str.Bucegi nr.52, zona C

2006

7150

Domeniul privat al municipiului Bacău

812

0

Teren agricol închiriat

S=37mp, str.Vadul Pomilor nr.7, zona D

2007

2416

Domeniul privat al municipiului Bacău

813

0

Teren agricol închiriat

S=10,04mp, str.Holtului nr.52, zona D

2006

656

Domeniul privat al municipiului Bacău

814

0

Teren agricol închiriat

S=104mp, str.Nordului nr.20, zona C

2004

10186

Domeniul privat al municipiului Bacău

815

0

Teren agricol închiriat

S=14mp, str.Păcii nr.8, zona A

2007

7509

Domeniul privat al municipiului Bacău

816

0

Teren agricol închiriat

S=73mp, str.Pomilor nr.l 1, zona D

2001

4767

Domeniul privat al municipiului Bacău

817

0

Teren agricol închiriat

S=53mp,str. Decebal nr.66, zona A

2000

28426

Domeniul privat al municipiului Bacău

818

0

Teren agricol închiriat

S=46mp, str.l 3 Septembrie nr.78, zona D

2004

3004

Domeniul privat al municipiului Bacău

819

0

Teren agricol închiriat

S=85mp, Calea Romanului nr.222, zona D

2008

5550

Domeniul privat al municipiului Bacău

820

0

Teren agricol închiriat

S=17mp, str.Pictor N.Grigorescu nr.l, zona

D

2004

1110

Domeniul privat al municipiului Bacău

821

0

Teren agricol închiriat

S=187mp, str.Cornișa nr.9B, zona A, destinația: curți - construcții

2000

170941

Domeniul privat al municipiului Bacău HCL 350/2016

822

0

Teren agricol închiriat

S=15mp, str.Miron Costin nr.58, zona A

2001

8045

Domeniul privat al municipiului Bacău

823

0

Teren agricol închiriat

S=19mp, str.Orizontului nr.38, zona B

2007

4874

Domeniul privat al municipiului Bacău

824

0

Teren agricol închiriat

S=68mp, str.Viilor nr.3, zona D

2006

4440

Domeniul privat al municipiului Bacău

825

0

Teren agricol închiriat

S=72mp, str.Banu Mărăcine nr.39, zona A

1999

38617

Domeniul privat al municipiului Bacău

826

0

Teren agricol închiriat

S=23mp, str.Gheorghe Donici nr.l, zona D

2009

1502

Domeniul privat al municipiului Bacău

827

0

Teren agricol închiriat

S=149mp, str.Lupeni nr.33, zona D

2009

9729

Domeniul privat al municipiului Bacău

828

0

Teren agricol închiriat

S=29mp, str. Victor Babeș nr.l 9, zona B

2007

7439

Domeniul privat al municipiului Bacău

829

0

Teren agricol închiriat

S=276mp, str.Traian nr.6, zona A

2008

148032

Domeniul privat al municipiului Bacău

830

0

Teren agricol închiriat

S=71mp, str.Oituz nr.63, zona A

1999

38081

Domeniul privat al municipiului Bacău

831

0

Teren agricol închiriat

S=167mp, str.Ion Roată nr.26, zona D

2007

10904

Domeniul privat al municipiului Bacău

832

0

Teren agricol închiriat

S=77mp, str.Dorului nr.l, zona D

2006

5028

Domeniul privat al municipiului Bacău

833

0

Teren agricol închiriat

S=830mp, str.Cireșoaiei nr.2bis, zona D

2009

54195

Domeniul privat al municipiului Bacău

834

0

Teren agricol închiriat

S=54mp, str.Mîlitari nr.49, zona D

1999

3526

Domeniul privat al municipiului Bacău

835

0

Teren agricol închiriat

S=64mp, str.Caișilor nr.l, zona A

1999

34326

Domeniul privat al municipiului Bacău

836

0

Teren agricol închiriat

S=39,18mp, str.Mîlitari nr.l3, zona D

1999

2558

Domeniul privat al municipiului Bacău

837

0

Teren agricol închiriat

S=12mp, str. Victor Babeș nr.71B, zona B

2001

3078

Domeniul privat al municipiului Bacău

838

0

Teren agricol închiriat

S=375,5mp, str.V.Micle nr.37, zona D

2004

24518

Domeniul privat al municipiului Bacău

839

0

Teren agricol închiriat

S=150mp, str.Electricienilor nr.3A, zona B

2002

38477

Domeniul privat al municipiului Bacău

840

0

Teren agricol închiriat

S=73mp, str.Bradului nr.60A, zona B

2004

18726

Domeniul privat al municipiului Bacău

841

0

Teren agricol închiriat

S=117mp, Calea Moldovei nr.l 14, zona B

2008

30012

Domeniul privat al municipiului Bacău

842

0

Teren agricol închiriat

S=16mp, str.Luceafârului nr.l8, zona D

2002

1045

Domeniul privat al municipiului Bacău

843

0

Teren agricol închiriat

S=216,18mp, str .Câmpului nr.25, zona C

2007

21173

Domeniul privat al municipiului Bacău

844

0

Teren agricol închiriat

S=18mp, Calea Bârladului nr.41, zona D

2008

1175

Domeniul privat al municipiului Bacău

845

0

Teren agricol închiriat

S=62mp, str.Poet A. Mureșan nr.14, zona A

2006

33254

Domeniul privat al municipiului Bacău

846

0

Teren agricol închiriat

S=212,65mp, str.Agudu!ui nr.41, zona D

2008

13885

Domeniul privat al municipiului Bacău

847

0

Teren agricol închiriat

S=44mp, str.Procopie Strat nr.30, zona D

2004

2873

Domeniul privat al municipiului Bacău

848

0

Teren agricol închiriat

S=98mp, str.Orizontului nr.30, zona D

2002

6399

Domeniul privat al municipiului Bacău

849

0

Teren agricol închiriat

S=218mp, Calea Moldovei nr.46, zona D, cartea funciară 74168, număr cadastral 74168

2008

14234

Domeniul privat al municipiului Bacău

850

0

Teren agricol închiriat

S=25,74mp, str.Prel Bradului nr.94, zona B

2006

6603

Domeniul privat al municipiului Bacău

851

0

Teren agricol închiriat

S=132mp, str.Prel Bradului nr.98, zona B

2000

33860

Domeniul privat al municipiului Bacău

852

0

Teren agricol închiriat

S=109mp, Calea Moldovei nr.l3, zona B

2008

27960

Domeniul privat al municipiului Bacău

853

0

Teren agricol închiriat

S=76mp, str.Avram lancu nr.14, zona A

2008

40762

Domeniul privat al municipiului Bacău

854

0

Teren agricol închiriat

S=174mp, str.Vasile Alecsandri nr.36, zona A

2002

93325

Domeniul privat al municipiului Bacău

855

0

Teren agricol închiriat

S=313mp, str. Ion Roată nr.32, zona D

2005

20437

Domeniul privat al municipiului Bacău

856

0

Teren agricol închiriat

S=100mp, str.Siretului nr.2bis, zona D

2001

6529

Domeniul privat al municipiului Bacău

857

0

Teren agricol închiriat

S=100mp, str,Alexandru Lăpușneanu nr.15, zona D

2003

6529

Domeniul privat al municipiului Bacău

858

0

Teren agricol închiriat

S=64mp, str.Vasile Pârvan nr.46, zona B

1999

16417

Domeniul privat al municipiului Bacău

859

0

Teren agricol închiriat

S=35mp, str.Corbului nr.25, zona D

2001

2285

Domeniul privat al municipiului Bacău

860

0

Teren agricol închiriat

S=41mp, str.Toamnei nr.4, zona A

2004

21990

Domeniul privat al municipiului Bacău

861

0

Teren agricol închiriat

S=650mp, Calea Moldovei nr.20, zona D

1999

42441

Domeniul privat al municipiului Bacău

862

0

Teren agricol închiriat

S=48,35mp, str.Oituz nr.26, zona A

2001

25932

Domeniul privat al municipiului Bacău

863

0

Teren agricol închiriat

S=47mp, str.Lupeni nr.37, zona D

2004

3069

Domeniul privat al municipiului Bacău

864

0

Teren agricol închiriat

S=96mp, str.Nicolae Copemic nr.59, zona D

2001

6268

Domeniul privat al municipiului Bacău

865

0

Teren agricol închiriat

S=108mp, str.Teiului nr,80, zona D

2000

7052

Domeniul privat al municipiului Bacău

866

0

Teren agricol închiriat

S=181mp, str.Teiului nr.80, zona D

2009

11818

Domeniul privat al municipiului Bacău

867

0

Teren agricol închiriat

S=74mp, str.Războieni nr.6, zona A

2003

39690

Domeniul privat al municipiului Bacău

868

0

Teren agricol închiriat

S=65mp, str.C.Radu Negru nr.l, zona D

2005

4244

Domeniul privat al municipiului Bacău

869

0

Teren agricol închiriat

S=261mp, str.Miron Costin nr.63, zona A

2004

139987

Domeniul privat al municipiului Bacău

870

0

Teren agricol închiriat

S=73mp, str.Bradului nr.60A, zona B

2004

18726

Domeniul privat al municipiului Bacău

871

0

Teren agricol închiriat

S=254,2mp, Calea Moldovei nr.l 12, zona B

2008

65206

Domeniul privat al

municipiului Bacău

872

0

Teren agricol închiriat

S=93mp, str.Iașilor nr.25, zona D

2004

6072

Domeniul privat al municipiului Bacău

873

0

Teren agricol închiriat

S=46mp, str.Oituz nr.67, zona A

2004

24672

Domeniul privat al municipiului Bacău

874

0

Teren agricol închiriat

S=84mp, str.înfrățirii nr.48, zona C

2002

8227

Domeniul privat al municipiului Bacău

875

0

Teren agricol închiriat

S=28mp, str.Banatului nr.40A, zona A

2005

15018

Domeniul privat al municipiului Bacău

876

0

Teren curți construcții închiriat

S=18mp, str.Decebal nr.39, zona A

2009

16454

Domeniul privat al municipiului Bacău

877

0

Teren agricol închiriat

S=341mp, Calea Moldovei nr.38, zona B

2006

87471

Domeniul privat al municipiului Bacău

878

0

Teren agricol închiriat

S=402mp, str.Bucegi nr.22, zona C

1999

39373

Domeniul privat al municipiului Bacău

879

0

Teren agricol închiriat

S=10mp, Calea Bârladului nr.121, zona C

2003

979

Domeniul privat al municipiului Bacău

880

0

Teren agricol închiriat

S-292mp, Str.Pomilor nr.lBIS, zona D

2005

19066

Domeniul privat al municipiului Bacău

881

0

Teren agricol închiriat

S=540mp, Calea Romanului, zona D

2008

35259

Domeniul privat al municipiului Bacău

882

0

Teren agricol închiriat

S=189mp, str.Holtului nr.64, zona D

2004

12341

Domeniul privat al municipiului Bacău

883

0

Teren agricol închiriat

S=25mp, Calea Moldovei nr.66, zona B

2004

6413

Domeniul privat al municipiului Bacău

884

0

Teren agricol închiriat

S=70mp, str.Trecătoarea Gherăiești nr.10, zonaD

2001

4571

Domeniul privat al municipiului Bacău

885

0

Teren agricol închiriat

S=850mp, str.Prelungirea Bradului nr.51, zona B

2001

218037

Domeniul privat al municipiului Bacău

886

0

Teren agricol închiriat

S=26mp, str.Vasile Pîrvan nr.24, zona B

2004

6669

Domeniul privat al municipiului Bacău

887

0

Teren agricol închiriat

S=342,28mp,str.Nicolae Titulescu nr.17, zona A

2008

183581

Domeniul privat al municipiului Bacău

888

0

Teren agricol închiriat

S=30,18mp,str.Ion Roată nr.48, zona D

2007

1971

Domeniul privat al municipiului Bacău

889

0

Teren agricol închiriat

S=30mp, str.Ion Roată nr.48, zona D

2009

1959

Domeniul privat al municipiului Bacău

890

0

Teren agricol închiriat

S=16mp, str.Vasile Pîrvan nr.7, zona B

1999

4104

Domeniul privat al municipiului Bacău

891

0

Teren agricol închiriat

S=88mp,str.Tecuciului nr. 15, zona C

2001

8619

Domeniul privat al municipiului Bacău

892

0

Teren agricol închiriat

S=208mp, str.Războieni nr.38, zona A

2004

111560

Domeniul privat al municipiului Bacău

893

0

Teren agricol închiriat

S-96mp, str. 13 Septembrie nr.55, zona D

2001

6268

Domeniul privat al municipiului Bacău

894

0

Teren agricol închiriat

S=90mp, str.Frunzei nr.23, zona D

2001

5877

Domeniul privat al municipiului Bacău

895

0

Teren agricol închiriat

S=384mp, str.Siliștei nr.3 (în HCL este înregistrată adresa Siliștei nr. 5), zona D

2001

25073

Domeniul privat al municipiului Bacău

HCL 277/2016

896

0

Teren curți construcții închiriat

S=31,52mp, str.Martin Crișan nr.51, zona A

2009

13525

Domeniul privat al municipiului Bacău

897

0

Teren agricol închiriat

S=45,18mp, str.Vrancei nr.73, zona B

2006

11589

Domeniul privat al municipiului Bacău

898

0

Teren agricol închiriat

S=10mp, str.Gheorghe Șincai nr.17, zona D

2006

653

Domeniul privat al municipiului Bacău

899

0

Teren agricol închiriat

S=89mp, str.Salciei nr.9bis, zona D

2007

5811

Domeniul privat al municipiului Bacău

900

0

Teren agricol închiriat

S=75mp, str.Orizontului nr.45, zona D

2005

4897

Domeniul privat al municipiului Bacău

901

0

Teren agricol închiriat

S=140mp, str.Oituz nr.91, zona A

2002

75089

Domeniul privat al municipiului Bacău

902

0

Teren agricol închiriat

S=90mp, str.Letea nr.25, zona B

1999

23086

Domeniul privat al municipiului Bacău

903

0

Teren agricol închiriat

S= 15 8,3 mp, str.Vasile Pârvan nr.23, zona B

2007

40606

Domeniul privat al municipiului Bacău

904

0

Teren agricol închiriat

S=192mp, str.Frunzei, nr. 72, zona D

2003

12537

Domeniul privat al municipiului Bacău

905

0

Teren agricol închiriat

S=157mp, str.Șerbănești nr.9, zona D

2006

10251

Domeniul privat al municipiului Bacău

906

0

Teren agricol închiriat

S=90mp, Calea Moldovei nr.100, zona B

2003

23086

Domeniul privat al municipiului Bacău

907

0

Teren agricol închiriat

S=73mp, str.Arcadie Șeptilici nr.l, zona C

2007

7150

Domeniul privat al municipiului Bacău

908

0

Teren agricol închiriat

S=172mp, str.Alexei Tolstoi nr.67, zona D

2006

11231

Domeniul privat al municipiului Bacău

909

0

Teren agricol închiriat

S=85,52mp, Calea Republicii nr.138, zona C

2005

8376

Domeniul privat al municipiului Bacău

910

0

Teren agricol închiriat

S=314mp, str.Bucium nr.12, zona B

2005

80546

Domeniul privat al municipiului Bacău

911

0

Teren agricol închiriat

S=30mp, Calea Republicii, zona B

2003

7695

Domeniul privat al municipiului Bacău

912

0

Teren agricol închiriat

S=14mp, Calea Republicii nr.68, zona B

2003

3591

Domeniul privat al municipiului Bacău

913

0

Teren agricol închiriat

S=1 lmp, str.Izvoare nr.l 1, zona D

2003

718

Domeniul privat al municipiului Bacău

914

0

Teren agricol închiriat

S=126mp, Calea Republicii nr.193, zona D

2002

8227

Domeniul privat al municipiului Bacău

915

0

Teren curți construcții închiriat

S=92mp, Calea Onești nr.47, zona D

2009

10298

Domeniul privat al municipiului Bacău

916

0

Teren agricol închiriat

S=55mp, str.Oituz nr.64, zona A

2009

29499

Domeniul privat al municipiului Bacău

917

0

Teren agricol închiriat

S=84,19mp, str.Arcadie Șeptilici nr.l, zona C

2008

8246

Domeniul privat al municipiului Bacău

918

0

Teren agricol închiriat

S=32,lmp,str.Letea nr.12, zona B

2008

8234

Domeniul privat al municipiului Bacău

919

0

Teren agricol închiriat

S=110,36mp, str.Banatului nr. 27, zona A

2006

59191

Domeniul privat al municipiului Bacău

920

0

Teren agricol închiriat

S=446mp, str.Narciselor nr.5, zona B

2003

114405

Domeniul privat al municipiului Bacău

921

0

Teren agricol închiriat

S=82mp, str.Narciselor nr.5, zona B

2005

21034

Domeniul privat al municipiului Bacău

922

0

Teren agricol închiriat

S=53mp, str.Bucegi nr.100, zona B

2008

13595

Domeniul privat al municipiului Bacău

923

0

Teren agricol închiriat

S=79mp, str.Republicii nr.93, zona D

2002

5158

Domeniul privat al

municipiului Bacău

924

0

Teren agricol închiriat

S=316mp, str.Nordului nr.31, zona C

2007

30950

Domeniul privat al municipiului Bacău

925

0

Teren agricol închiriat

S=75mp, Calea Moldovei nr.43, zona B

2008

19239

Domeniul privat al municipiului Bacău

926

0

Teren agricol închiriat

S=135mp, str.Republicii nr.193, zona C

2004

13222

Domeniul privat al municipiului Bacău

927

0

Teren agricol închiriat

S=300mp, str.Nordului nr.25, zona B

1999

76954

Domeniul privat al municipiului Bacău

928

0

Teren curți construcții închiriat

S=19,8mp, str.Mioriței nr.46, zona A

2002

18100

Domeniul privat al municipiului Bacău

929

0

Teren agricol închiriat

S=1410mp, str.Izvoare nr.87, zona D

2003

92065

Domeniul privat al municipiului Bacău

930

0

Teren curți construcții închiriat

S=18mp,str.Miron Costin nr. 58

2009

16454

Domeniul privat al municipiului Bacău

931

0

Teren agricol închiriat

S=82mp,str.Theodor Neculuță nr. 1, zona D

2009

5354

Domeniul privat al municipiului Bacău

932

0

Teren agricol închiriat

S=176,80mp, str. Hoitului nr. 4, zona D

2010

11554

Domeniul privat al municipiului Bacău HCL nr. 99/2012

933

0

Teren agricol închiriat

S=45mp, str.Dragoș Vodă nr.10, zona D

2010

2938

Domeniul privat al municipiului Bacău

934

0

Teren agricol închiriat

S=33mp, str. Calea Moldovei nr.135, zona

B

2010

8465

Domeniul privat al municipiului Bacău

935

0

Teren curți construcții închiriat

S=39mp, str. Rozelor nr.22Bis

2010

4365

Domeniul privat al municipiului Bacău

936

0

Teren agricol închiriat

S=90mp, str. Aviatori lor, zona B

2010

23086

Domeniul privat al municipiului Bacău

937

0

Teren curți construcții închiriat

S=14mp, str. Aviatorilor

2010

6007

Domeniul privat al municipiului Bacău

938

0

Teren curți construcții închiriat

S=66mp, str. 9 Mai nr.26/B

2010

60332

Domeniul privat al municipiului Bacău

939

0

Teren agricol

S=397mp, str. Hoitului nr.129

2010

44438

Domeniul privat al municipiului Bacău HCL nr. 99/2012

940

0

Teren curți construcții închiriat

S=49 mp,str. Miron Costin nr. 68, zona A

2010

44792

Domeniul privat al municipiului Bacău

941

0

Teren agricol închiriat

S=63mp, str.Tudor Vladimirescu nr.2, zona

D

2011

4114

Domeniul privat al municipiului Bacău

942

0

Teren agricol

S=152mp, str. Calea Moldovei nr. 45

2011

38990

Domeniul privat al municipiului Bacău HCL nr. 99/2012

943

0

Teren agricol

S=186mp, str. 13 Septembrie nr.27

2011

12145

Domeniul privat al municipiului Bacău HCL nr. 99/2012

944

0

Teren agricol închiriat

S=62mp, str.Procopie Strat nr. 2A,zona D

2011

4048

Domeniul privat al municipiului Bacău

945

0

Teren agricol închiriat

S=191mp, str.Daciei nr.66, zona D

2012

12471

Domeniul privat al municipiului Bacău

946

0

Teren agricol închiriat

S=189mp, str.Tecuciului nr.76, zona C

2012

18511

Domeniul privat al municipiului Bacău

947

0

Teren agricol închiriat

S=130mp, str. Oituz nr. 63, zona A (reînnoire contract în 2012 și completarea suprafeței de 64,5 mp)

1999,

2012

69725

Domeniul privat al municipiului Bacău HCL 195/2016

948

0

Teren agricol închiriat

S=148mp, str. Daciei nr.39, zona D

2012

79380

Domeniul privat al municipiului Bacău

949

0

Teren agricol închiriat

S=93,68mp, str. Plaiului nr.18

2013

9175

Domeniul privat al municipiului Bacău

950

0

Teren agricol închiriat

S=169,63mp, str. Col. Nicolae Drăghici

2014

11076

Domeniul privat al municipiului Bacău

951

0

Teren curți construcții închiriat

S=66mp, str. Ioniță Sandu Sturza nr. 27, destinația: curți construcții, număr cadastral 83494, carte funciară 83494

2016

60332

Domeniul privat al municipiului Bacău

HCL 391/2016

TERENURI - SCHIMBURI DE TEREN

Nr. Crt.

Cod de clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii sau după caz, al dării în folosință

Valoare reevaluată

Situația juridică

0

1

2

3

4

5

6

952

0

Teren obținut în urma schimbului de teren cu Grigoriu Elena Ciuhodaru Neculai

S=270mp,str.9 Mai nr.2

Teren curți construcții,

Nr.cadastral 4837

Vecinii:N-teren prop.stat și Trec.9 Mai,E-Mantu Aritina,

S-Biserica Precista,V-Iacob Vasile

2002

246814

Domeniul privat al municipiului Bacău

HCL 21/2000 Contract de schimb nr.828/2002

953

0

Teren obținut în urma schimbului de teren cu SC VASION SRL Vlasie Gică

S=30mp,str. 9 Mai nr. 88

2000

27424

Domeniul privat al municipiului Bacău

HCL 133/2000

954

0

Teren obținut în urma schimbului de teren cu Rus Ioan și Aneta

S=421,99mp, Bacău, str.13

Septembrie, nr.2, nr.cadastral 1208,

carte funciară nr.2002/N

1999

47235

Domeniul privat al municipiului Bacău

HCL 178/1999 Contract de schimb nr.5737/1999

955

0

Teren obținut în urma schimbului de teren cu SC Agricola Internațional SA

S=3988,69mp,str.Abatorului nr.5, vecini:N-SC Compil Impex SRL și SC Agricola Internațional SA, S-Tăbăcărie, SC Atlas SA, SC Agrotransport SA și SC Agricola Internațional SA, E-str Abatorului, V-str.Brândușei, nr.cadastral 1283/2 S2=1073,54mp,str.Brândușei, vecini:N-teren municipiul Bacău,E-SC Agrotransport SA, S-sector particular,V-SC Pratobac SA, nr.cadastral 1283/1

2001

446492

120167

Domeniul privat al municipiului Bacău

HCL 118/2000 Contract de schimb nr.809/2001

956

0

Teren obținut în urma schimbului de teren cu Sechelariu Dumitru și Laudeta

S=4473mp, str.Aeroportului nr.13, sola 57, parcela 1647/2/3, nr.cadastral 6433

2002

1150310

Domeniul privat al municipiului Bacău HCL nr. 161/2002 contract de schimb nr.2409/2002

957

0

Teren obținut în urma schimbului de teren cu

SC UNILUX SRL - Ciuche Daniel

S2= 140 m p,str. Alexandru Lăpușneanu nr.32, nr.cadastral 6858/1, carte funciară nr. 19883/N Vecini:N-Popa Jan și drum comun,E-Babașa Vasile și str.Alexandru Lăpușneanu,S-Buciumel Ioan,V-Dănculea Maria

2003

15671

Domeniul privat al municipiului Bacău

HCL 384/2003 Contract de schimb nr.2855/2003

958

0

Teren obținut în urma schimbului de teren cu

SC EXPOCOM SERV SRL

S=100inp str.Alexandru Lăpușnea n u,n r.32

-51,34 mp teren curți construcții -48,66 mp teren aflat în indiviziune afectat unei căi de acces

Nr.cadastral 6858/2/2

Vecinii:N-drum comun in indiviziune și Popa Jan

E-teren Consiliul Local și str.a.Lăpușneanu

S-Babașa Vasile,teren Consiliul Local și Buciumel Ioan,V-Babașa Vasile și Dănculea Maria

2004

11193

Domeniul privat al municipiului Bacău

HCL 158/2004 Contract de schimb nr. 1368/2004 încheiere

nr. 17223/2004

959

0

Teren obținut în urma schimbului de teren cu Suditu Liliana Mihaela

S=170mp,$tr.Alexandru Lăpușneanu nr.32, nr.cadastral 6858/3, vecini: N-Popa Jan;E-Babașa Vasile și str. Alex. Lăpușneanu;S-Buciumel loan;V-Babașa Vasile

2004

19029

Domeniul privat al municipiului Bacău

HCL 383/2003 Contract de schimb nr.1367/2004

960

0

Teren obținut în urma schimbului de teren cu SC PANEURO INVEST SRL

S=149,80mp, str.Arcadie Șeptilici, teren arabil, sola 43, P 1557/1/10, nr.cadastral 7374/1, carte funciară nr.l9883/N, vecini:N-Matanie Vasile;E-drum acces;S-Asociația

2003

24453

Domeniul privat al municipiului Bacău HCL 77/2003 Contract de schimb nr. 1082/2003

Familială Vasii Aur ica;V-str. Arcadie Șeptilici

961

0

Teren obținut în urma schimbului de teren cu AF VASIIIOAN

S=199,88m p,str. Arcadie Șeptilici, parcela 1557/1/10, sola43, nr.cadastral 7374/2

Vecini:N-Bantaș Ștefan,E-drum acces, S-farmacia Elvaruj,V-str.Arcadie Șeptilici

2003

32628

Domeniul privat al municipiului Bacău

HCL 74/2003 Contract de schimb nr.826/2003

962

0

Teren obținut în urma schimbului de teren cu Elvaruj SRL

S=15032mp, str .Arcadie Șeptilici, teren arabil, parcela 1557/1/10, sola 43, nr.cadastral 7375, carte funciară nr.l9643/N, vecini:Bantaș Ștefan, E-drum acces,S-teren Primărie,V-str.Arcadie Șeptilici

2003

24538

Domeniul privat al municipiului Bacău

HCL 215/2003 Contract de schimb nr.l 347/2003

963

0

Teren obținut în urma schimbului de teren cu S.C. SELENA S.A.

S=2.500mp, situat în Bacău, str. Arinilor nr.l, sola 9 parcela 26/27, nr.cadastral 1337, Carte Funciară nr. 4167/N

2004

163237

Domeniul privat al municipiului Bacău HCL 87/2000 HCL 116/2000 HCL 173/2000 Contract de schimb nr.l 89/2001

964

0

Teren obținut în urma schimbului de teren cu SC GRITI & CO IMPORT- EXPORT

S=188mp.str.AustruIui,teren arabil,sola 72,parcela 85, nr.cadastral 2233/1

Vecinii:N-Toma Ghe.,E-Cărămida Eugen,S-Balu Misu,

V-Teren Primăria Bacau

2003

12275

Domeniul privat al municipiului Bacău

HCL 144/2003 Contract de schimb nr.758/2003 încheiere

nr.l 8133/2003

965

0

Teren obținut în urma schimbului de teren cu ELERAD SRL

S=300mp,str.Austrului, teren arabil, sola 72, parcela 85, nr.cadastral 2233/2, carte funciară nr.20750/N, vecini:N-Toma Gh.,E-Cărămidă E.;S-Bâlu Mișu, V-Cărămidă Eugen

2003

19588

Domeniul privat al municipiului Bacău

HCL 146/2003 Contract de schimb nr.621/2003 încheiere nr.14665/2003

966

0

Teren obținut în urma schimbului de teren cu SC Locart SRL

S=lllmp, str.Austrului, teren arabil, parcela 85, sola 72, nr.cadastral 2233/3, carte funciară nr.l9883/N Vecini:N-Toma Gheorghe;E-Cărămidă Eugen; S-Bâlu Mișu, V-Cărămidă Eugen

2003

7248

Domeniul privat al municipiului Bacău

HCL 137/2003 Contract de schimb nr.829/2003 încheiere nr. 18671/2003

967

0

Teren obținut în urma schimbului de teren cu GRIMIS SRL

S=215mp, str.Austrului,teren arabil, parcela 85,sola 72 Nr.cadastral 2233/4

Vecinii:N-Toma Ghe.,E-Cărămida Eugen,S-Balu Mișu,

V-Cărămida Eugen

CF nr.20805/N

2003

14039

Domeniul privat al municipiului Bacău

HCL 138/2003 Contract de schimb nr.577/2003 încheiere

nr. 13297/2003

968

0

Teren obținut în urma schimbului de teren cu S.C.Alcorada S.R.L.Bacău

S=110mp, Bacău, str. Austrului, sola 72, parcela 85, nr.cadastral 2233/5, carte funciară nr.l9883/N, contract de schimb nr.689/23.06.2003, Vecinii:N-Toma Ghe,E-Caramida Eugen,S-Balu Mișu,V-Caramida Eugen

2003

7182

Domeniul privat al municipiului Bacău

HCL 145/2003 Contract de schimb nr.689/2003 încheiere

nr. 15371/2003

969

0

Teren obținut în urma schimbului de teren cu SC Arledor Exim SRL (Munteanu Dorina)

S=100mp, str.Austrului, teren arabil, parcela 85, sola 72, nr.cadastral 2233/6, carte funciară nr.20983/N

2003

6529

Domeniul privat al municipiului Bacău

HCL 143/2003

Contract de schimb nr.1405/2003 încheiere nr.25348/2003

970

0

Teren obținut în urma schimbului de teren cu SC Santin Corn SRL

S=100mp, str.Austrului, teren arabil, sola 72, parcela 85, nr.cadastral 2233/7, carte funciară nr.l9883/N, vecini:N-Toma Gh,E-Cărămidă Eugen,S-Bâlu Mișu,V-Cărămidă Eugen

2003

6529

Domeniul privat al municipiului Bacău

HCL 142/2003 Contract de schimb nr.828/2003 încheiere nr. 18673/2003

971

0

Teren obținut în urma schimbului de teren cu SC Amarilis SRL (Roșea Andreea)

S=110mp, str.Austruiui, teren arabil, sola 72, parcela 85, nr.cadastral 2233/8, carte funciară nr.21004/N

2003

7182

Domeniul privat al municipiului Bacău

HCL 140/2003 Contract de schimb nr.582/2003 încheiere nr.13300/2003

972

0

Teren obținut în urma schimbului de teren cu Matei Nicoleta

S=220mp, str.Austruiui, teren arabil, parcela 85, sola 72, nr. cadastral 2233/9, vecini:N-Toma Gh.E-Cărămidă Eugen;S-Bâlu Mișu;V-Cărămidă Eugen

2003

14365

Domeniul privat al municipiului Bacău

HCL 136/2003 Contract de schimb nr.640/2003

973

0

Teren obținut în urma schimbului de teren cu SC Deșteptarea SA(Ion Tudorel)

S=225mp, str.Austruiui, teren arabil, sola 72, parcela 85, nr.cadastral 2233/10, carte funciară nr.21731/N Vecini:N-Toma Gh.,E-Cărămidă Eugen,S-Bălu Mișu,V-Cărămidă Eugen

2004

14691

Domeniul privat al municipiului Bacău

HCL 336/2003

Contract de schimb nr.439/2004 încheiere nr.5520/2004

974

0

Teren obținut în urma schimbului de teren cu SC LIVALO COM SRL

S=199mp, str.Austruiui, teren arabil, parcela 85, sola72, nr.cadastral 2233/11, carte funciară nr.l9883/N Vecini:N-Toma Gheorghe; E-SC Sorelly Corn SRL;S-Bâlu Mișu; V-Cărămidă Eugen

2004

12994

Domeniul privat al municipiului Bacău

HCL 341/2003 Contract de schimb nr. 150/2004 încheiere nr.3389/2004

975

0

Teren obținut în urma schimbului de teren cu SC Sorelly Corn SRL

S=697mp, str.Austruiui, teren arabil, sola 72, parcela 85, nr.cadastral 2233/12, carte funciară nr.l9883/N, vecini :N-Toma Gh,E-Cărămidă Eugen,S-Bâlu Mișu,V-Cărămidă Eugen

2004

45510

Domeniul privat al municipiului Bacău

HCL 340/2003 Contract de schimb nr.151/2004 încheiere nr.3390/2004

976

0

Teren obținut în urma schimbului de teren cu

2003

61638

Domeniul privat al municipiului Bacău

SC Huștiu lasmin SRL

S=944mp, str.Austrului, teren arabil, sola 72, parcela 85, nr.cadastral 2233/13, carte funciară nr.l9883/N

HCL 139/2003 Contract de schimb nr.2117/2003 încheiere nr. 11609/2003

977

0

Teren obținut în urma schimbului de teren cu Comeliac Lucian Vladimir

S=244mp, str. Austru lui, teren arabil, sola 72, parcela 85, nr.cadastral 2233/14, carte funciară nr.21214/N Vecini:N-Toma Gh.,E-Cărămidă Eugen,S-Cojocaru Ion,V-Cărămidă Eugen

2003

15932

Domeniul privat al municipiului Bacău

HCL 220/2003 Contract de schimb nr.1621/2003 încheiere

nr. 16565/2003

978

0

Teren obținut în urma schimbului de teren cu ROMPRI EXPO SRL(Florea Valeria și Adrian Florin)

S=141mp, str.Austrului, teren arabil, sola 72, parcela 85, nr.cadastral 2233/15, carte funciară nr.l9883/N

2004

9207

Domeniul privat al municipiului Bacău

HCL 214/2003 Contract de schimb nr.192/2004 încheiere nr. 1948/2004

979

0

Teren obținut în urma schimbului de teren cu SC Alternativa SRL(Huluță Gh.)

S=170mp, str.Austrului, teren arabil, nr.cadastral 2233/16, carte funciară nr.21671/N

2004

11100

Domeniul privat al municipiului Bacău

HCL 212/2003 Contract de schimb nr.339/2004 încheiere nr.8088/2004

980

0

Teren obținut în urma schimbului de teren cu Butucaru Ion

S=300mp,str. Austrului, sola 72, parcela 85,nr.cadastral 2233/17, carte funciară nr.21952/N

2003

19588

Domeniul privat al municipiului Bacău

HCL nr.404/2003 contract de schimb nr.2863/2003 încheiere nr.67/2004

981

0

Teren obținut în urma schimbului de teren cu

S=151 mp,str.Austrului,teren arabil,sola 72,parcela 85

2003

9859

Domeniul privat al municipiului Bacău

Grădinaru Constantin și Luminița Vasilica

nr. ca da strai 2233/18

Vecinii: N-Toma Ghe.,E-Cărămida Eugen,S-Asultanei

Neculai,V- Cărămida Eugen

HCL 344/2003 Contract de schimb nr.2809/2003 încheiere nr.29320/2003

982

0

Teren obținut în urma schimbului de teren cu Șalaru Marina

S=275mp, str.Austrului, sola 72, parcela 85, nr.cadastral 2233/19, carte funciară nr.l9883/N, vecini :N-Toma Gh;E-Cărămidă Eugen;S-Asultanei Neculai;V-Cărămidă Eugen

2003

17956

Domeniul privat al municipiului Bacău

HCL 343/2003 Contract de schimb nr.l 603/2003 încheiere nr.29632/2003

983

0

Teren obținut în urma schimbului de teren cu Suditu Liliana Mihaela

S=200mp, str.Austrului nr.85, teren arabil, sola 72, parcela 85, nr.cadastral 2233/20, carte funciară nr.l9883/N, vecini:N-Toma Gh, E-drum acces, Bârgu Neculai, Rotaru Ion, S-Asultanei Neculai, V-Cărămidă Eugen

2004

13059

Domeniul privat al municipiului Bacău

HCL 383/2003 Contract de schimb

nr.l 367/2004 încheiere nr.l 5891/2004

984

0

Teren obținut în urma schimbului de teren cu SC Bic Trans International SRL

S=2000mp, str.Aviatori nr.l, teren arabil, sola 56, parcela 1666/7, nr.cadastral 3030

2000

514335

Domeniul privat al municipiului Bacău HCL 179/1999 Contract de schimb nr.3459/2000 încheiere nr.l 4026/2000

985

0

Teren obținut în urma schimbului de teren cu Aizic Oscar

S=1036mp, str. Banca Națională nr.4-6

2002

555657

Domeniul privat al municipiului Bacău HCL 70/2002

986

0

Teren obținut în urma schimbului de teren cu Manole Nicu

S=200mp, teren arabil, str.Barajului nr.l, sola73, parcela 5, nr.cadastral 7028/1, carte funciară nr.l9883/N, vecini:N-str.Baraju!ui,E-str.Barajului,S-Manole Nicu,V-

2004

51303

Domeniul privat al municipiului Bacău

HCL 22/2004 Contract de schimb nr.431/2004

rezervă Primărie

încheiere

nr.5 524/2004

987

0

Teren obținut în urma schimbului de teren cu SC SICU FLORĂRIA GEANINA SRL

S=2393mp, Calea Moinești nr.5, nr.cadastral 5443/2, carte funciară nr.l8979/N,

VecinirN-Velimar ToaderjE-Catană Anton;S-SC Vinalcol și rezervă Primărie;V-Velimar Toader

2003

390625

Domeniul privat al municipiului Bacău

HCL 308/2002 Contract de schimb nr.660/2003

988

0

Teren obținut în urma schimbului de teren cu SC VASION SRL Vlasie Gică

S-290,86mp, Calea Moldovei nr.56, nr.cadastral 2530, carte funciară nr.5857/N

2000

74610

Domeniul privat al municipiului Bacău

HCL 19/2000 Contract de schimb

nr. 1706/2000

989

0

Teren obținut în urma schimbului de teren cu SC Camelor Exim SRL

S=601mp, Calea Moldovei nr.179, teren arabil, parcela 116, sola 82, nr.cadastral 6376, carte funciară nr.l7164/N, vecini:N-Puiu Vasile, drum acces,E-Iacob Suzana,S-Palcău Gh.,V-zonă protecție CFR

2003

154165

Domeniul privat al municipiului Bacău HCL 338/2003 Contract de schimb nr. 1546/2003 încheiere nr.28865/2003

990

0

Teren obținut în urma schimbului de teren cu SC Blanalov SRL

S=217,31mp, teren arabil,

Calea Romanului nr.122,

sola 82, parcela749/22, nr.cadastral

1813/1/1/3, carte funciară nr.22812/N

2003

55743

Domeniul privat al municipiului Bacău HCL 381/2003 Contract de schimb nr.2790/2003 încheiere nr.29528/2003

991

0

Teren obținut în urma schimbului de teren cu

SC MUNTEAN IMPORT-

EXPORT SRL

S=540,03mp, teren arabil, Calea Romanului nr.122, sola 82, parcela 749/22, nr.cadastral 1813/1/1/1, carte funciară nr.l9883/N, compusă din:

S=490,27mp proprietate exclusivă S=49,76mp cotă indiviza de '/z din suprafața de 99,52mp

2003

138526

Domeniul privat al municipiului Bacău

HCL 337/2003 Contract de schimb nr.2679/2003 încheiere

nr. 1295/2003

Vecini.N-Chirilă Constanți n,E-SC Milistef SRL,S- drum în cotă indiviză,V-Calea Romanului

992

0

Teren obținut în urma schimbului de teren cu PF PETREA DANA

S"165,475mp,teren arabil, Calea Romanului nr.122, sola 82, parcela 749/22, compusă din:

S1=151,20mp, nr.cadastral

1813/1/1/1/1/1/1/3

Vecini:N-Chirilă C.;E-Gurău; V-drum în cotă indiviză; V-moșt. Butucaru S2=14,275mp, cotă indiviză de 16 ce constituie drum în indiviziune, nr.cadastral

1813/1/1/1/1/1/1/6

2004

42447

Domeniul privat al municipiului Bacău HCL 24/2004

Contract de schimb nr.343/2004 încheiere nr.4134/2004

993

0

Teren obținut în urma schimbului de teren cu

GREMPA SRL

S=322,70mp,Calea Romanului nr.122, teren arabil, sola 82, parcela 749/22,

Nr.cadastral 1813/1/1/1/1/1/1/7

S=30,31 mp cota indiviza de din supr.60,62mp ce constituie drum în indiviziune,

nr.cadastrall 813/1/1/1/1/1/1/4

CF nr.24349/N

Vecinii:N-moșt.Butucaru E-moșt.Butucaru,S-Lovin Ghe. V-moșt.Butucaru

2004

82777

7775

Domeniul privat al municipiului Bacău

HCL 342/2003 Contract de schimb nr.442/2004 încheiere nr.5523/2004

994

0

Teren obținut în urma schimbului de teren cu GILROCOMSRL

S=232,92mp,Calea Romanului, nr.122, teren arabil, sola 82, parcela 749/22, nr.cadastral 1813/1/1/2 Vecinii: N-Chirila C-tin E-Anton Iordache Bogdan S-Lovin Ghe,Lovin Măndita, Dospinescu Pavel,V-str. Calea Romanului

2003

59747

Domeniul privat al municipiului Bacău HCL 382/2003 Contract de schimb nr.2792/2003 încheiere nr.29682/2003

995

0

Teren obținut în urma

S=209,47mp,Calea Romanului

2004

53732

Domeniul privat al

schimbului de teren cu SC MILISTEF EX1M SRL

nr.122, sola 82, parcela 749/22, nr.cadastral 1813/l/l/4(compusă din S= 190,11 mp și S=19,36mpcotă indiviză)

Vecini:N-Chirilă Constantin;E-Anton lordache BogdanjS-Lovin Gh.,Lovin Măndița, Dospinescu Pavel;V-str.Calea Romanului

municipiului Bacău HCL 25/2004 Contract de schimb nr.448/2004 încheiere nr.5731/2004

996

0

Teren obținut în urma schimbului de teren cu SC MIDURINA SRL

S=220,52mp, teren arabil, str. Calea Romanului nr.122, sola 82, parcela 749/22 nr.cadastral 1813/1/1/5, carte funciară nr.l9883/N

Vecini:N-Chirilă C.;E-Anton lordache Bogdan;S-Lovin Gh. Dospinescu PaveI,V-str.Calea Romanului

2003

56567

Domeniul privat al municipiului Bacău

HCL 379/2003 Contract de schimb nr.2805/2003 încheiere nr.29680/2003

997

0

Teren obținut în urma schimbului de teren cu SC MAPELA SRL

S=220,70mp, teren arabil, str.Calea Romanului nr.122, sola 82, parcela 749/22,

Din care:

S=200,13mp în proprietate exclusivă Și

S=20,57mp cotă indiviză de ’A din suprafața de 41,14mp

nr.cadastral 1813/1/1/6,

vecini:N-Chirilă C.;E-Anton lordache Bogdan;S-Lovin Gh.,Lovin Măndiță, Dospinescu Pavel;V-Str.Calea Romanului

2003

56613

Domeniul privat al municipiului Bacău

HCL 380/2003 Contract de schimb nr.2791/2003

998

0

Teren obținut în urma schimbului de teren cu SC KAMPING ADRIAN HEMEIUȘ SRL

S=145mp, teren intravilan, str. Carpați nr.llA(fost 36), nr. cadastral 6672/1, carte funciară nr.l8849/N Vecini:N-Herghelegiu A.,E-alee acces, S-teren primărie, V-teren aferent bl. nr.l 1

2002

77771

Domeniul privat al municipiului Bacău

HCL 266/2002 Contract de schimb nr.4286/2002 încheiere nr. 29832/2002

999

0

Teren obținut în urma schimbului de teren cu SC UNILUX SRL - Ciuche Daniel

Sl=12mp,str.Carpați nr.llA (fost 36),nr.cadastral 6672/2, carte funciară nr. 19883/N

Vecini:N-Herghelegiu Aneta,E-aleeacces,S-Herghelegiu Aneta,V-alee acces

2003

6436

Domeniul privat al municipiului Bacău

HCL 384/2003 Contract de schimb nr.2855/2003 încheiere nr. 13/2003

1000

0

Teren obținut în urma schimbului de teren cu SC SIBARIS COM SRL + SC RICAM SRL

S=91,02mp, str.Carpați nr.llA, nr.cadastral 6672/3, carte funciara nr.l9883/N, vecini:N-Herghelegiu Aneta,E-alee acces,S-Herghelegiu Aneta,V-teren aferent bl.nr.l l,sc.A

2003

48818

Domeniul privat al municipiului Bacău

HCL 303/2002 Contract de schimb nr.485/2003 încheiere

nr. 10801/2003

1001

0

Teren obținut în urma schimbului de teren cu Babiceanu Adrian

S=41,60mp, str.Carpați nr.HA(fost nr.36), nr.cadastral 6672/4, carte funciară nr.l8326/N

Vecinii:N-teren Consiliul Local,E-teren aferent bl. 1 l,sc.A,S-Herghelegiu Aneta,V-Alee acces

2002

22312

Domeniul privat al municipiului Bacău HCL 242/2002

Contract de schimb nr. 1385/2002 încheiere nr.28594/2002

1002

0

Teren obținut în urma schimbului de teren cu SC TISECO SRL

S=481,54 mp,teren curți, situat în intravilanul municip. Bacău, str. Carpați nr.llB, nr.cadastral 6671; Vecini:N-teren aferent bl.l l,sc.A+B; V-terenCL, bloc nefamiliști; E-teren CL

2002

258273

Domeniul privat al municipiului Bacău

HCL 233/2002 Contract de schimb nr.4469/2002 încheiere nr.77/2003

1003

0

Teren obținut în urma schimbului de teren cu SC CILIENI COM SRL

S=86mp, str.Carpați nr.HC, teren curți construcții, carte funciară nr.l8712/N, nr.cadastral 6885/2

2002

46126

Domeniul privat al municipiului Bacău

HCL 234/2002 Contract de schimb nr.4794/2002 încheiere nr.30177/2002

1004

0

Teren obținut în urma schimbului de teren cu SC TISECO SRL

S=200mp, str. Carpați nr.llC, nr.cadastral 6885/2

Vecini:N-Herghelegiu Aneta; E-alee acces; S-teren CL; V-alee acces

2002

107270

Domeniul privat al municipiului Bacău

HCL 233/2002 Contract de schimb nr.4469/2002 încheiere nr.77/2003

1005

0

Teren obținut în urma schimbului de teren cu SC ȚINU IMPEX SRL

S=307,66mp, str.Carpați nr.llC, nr.cadastral 6893, carte funciară nr.l8193/N, vecini:N-teren CL + teren aferent bl.lstr.Violetelor;V-teren CL; S-teren CL; E-teren aferent bl. 11 str.Carpați+teren CL

2002

165013

Domeniul privat al municipiului Bacău HCL 232/2002

Contract de schimb nr.4470/2002 încheiere nr.76/2003

1006

0

Teren obținut în urma schimbului de teren cu SC TROLL SRL

S=401 mp,teren arabil, str.Câmpului, sola 10, parcela 334, nr.cadastral 6444/1, carte funciară nr.20132/N, vecini :N-G-ral

Gr.Cantili,E-str.Câmpului;S-Ciocârlan E.;V-Haidău M.

2003

26183

Domeniul privat al municipiului Bacău HCL 83/2003 Contract de schimb nr. 1936/2003 încheiere nr. 13417/2003

1007

0

Teren obținut în urma schimbului de teren cu Electric Plus SRL

S=313mp, str.Câmpului, teren arabil, parcela 334, sola 10, nr.cadastral 6444/2, carte funciară nr.20133/N, vecini :N-Ciocârlan Ema, E-str.Câmpului, S-General Zămescu,V-Haidău Mi hai

2003

20437

Domeniul privat al municipiului Bacău

HCL 84/2003 Contract de schimb nr.609/2003 încheiere nr. 13299/2003

1008

0

Teren obținut în urma schimbului de teren cu Filipescu Neculai

S=1985,56m p,str.Ciprian

Porumbescu,sola 62,parcela 1784/2,nr.cadastral 3779

CF nr.9068/N

Vecinii:N-Anda Gheorghe E-most.Corocea Gheorghe S-Ciprian Porumbescu

2001

129646

Domeniul privat al municipiului Bacău

HCL 31/2001 Contract de schimb nr.748/2001 încheiere nr.3766/2001

V-Unguru Aneta

1009

0

Teren obținut în urma schimbului de teren cu Atanasiu Irinel și Elena

S=978mp,Bacău, str. Ciprian Porumbescu, sola 62, P1788/4, nr. cadastral 4486, carte funciară nr.H220/N,

Vecini:N-str.Ciprian Porumbescu; E-Dinu Lucreția;S-rezervă Primărie;V-Ivan Georgeta

2003

63858

Domeniul privat al municipiului Bacău

HCL 34/2003 Contract de schimb 1245/2003 încheiere nr.8371/2003

1010

0

Teren obținut în urma schimbului de teren cu Filomon Ovidiu Marcel

S=3000mp,str.Ciprian

Porumbescu,teren arabil

Sola 62, parcela 1788/5, nr.cadastral 3491,

Vecinii:N-str.Ciprian Porumbescu,S-teren rezervă

Primărie Bacău,E-Mihăilă Vasile,V-Unguru E.

2001

195884

Domeniul privat al municipiului Bacău

HCL 114/2000

Contract de schimb nr.152/2001 încheiere nr.1470/2001

1011

0

Teren obținut în urma schimbului de teren cu SC DISCOVOLANTE

TRANSSRL (Munteanu Radu)

S=1980mp, str.Cireșoaiei nr.l, nr.cadastral 5569/3/1, carte funciară nr.l4977/N, vecini:N-Munteanu Radu,E-Bordeianu P și Munteanu C,S-Stan I.,V-Prăjescu V.

2002

129283

Domeniul privat al municipiului Bacău

HCL 100/2002 Contract de schimb

nr.l 544/2002

1012

0

Teren obținut în urma schimbului de teren cu

Munteanu Radu

S=433mp, str.Cireșoaiei nr.l, teren intravilan, nr.cadastral 5569/3/2, carte funciară nr.20739/N

Vecini:N-str.Cireșoaiei;E-drum acces;S-Munteanu Radu; V-Prăjescu Vasile

2003

28273

Domeniul privat al municipiului Bacău HCL 33/2003

Contract de schimb nr.l 088/2003 încheiere nr.7216/2003

1013

0

Teren obținut în urma schimbului de teren cu Ionescu Ernest

S=500mp, teren arabil extravilan, sola 63, parcela 2185/11, str.Cireșoaiei nr.l, nr.cadastral 3330, carte funciară nr.7923/N

Vecini:N-Niță P.Mihail; E-CET Bacău; S-Beldie Constantin; V-drum acces

2000

32647

Domeniul privat al municipiului Bacău

HCL 181/1999 Contract de schimb nr.7329/2000

1014

0

Teren obținut în urma schimbului de teren cu Motrici Gheorghe

S=500mp, str.Cireșoaiei nr.9 (cartier Izvoare), tarla 63, parcela 2185/28/1, nr.cadastral 1980, carte funciară nr.3545/N

Vecini:N-CET;E-CET;S-drum acces și propr.Iacobovici Aurel;V-Buiceanu Mihai și Anton Vasile

2000

32647

Domeniul privat al municipiului Bacău

HCL 58/1999 Contract de schimb nr.777/2000 încheiere nr.2778/2000

1015

0

Teren obținut în urma schimbului de teren cu

SC BEL ROM CINCI SRL

S=4196mp, teren extravilan, tarla 68, P2105/33/2,2105/85, 2105/86, 2105/87,2105/90, 2105/91, carte funciară nr.37913, nr.cadastral 13402

2007

47359

Domeniul privat al municipiului Bacău

HCL nr. 49/2007 contract de schimb nr. 1415/2007

1016

0

Teren obținut în urma schimbului de teren cu Snopu Gelu

S=1000mp, str.Cireșoaiei, sola

63,parcela 1911/30, vecini:N-Saul Alexandrina,E-Arcip Doina,S-Rotaru Gh.,V-linie ferată

1998

65295

Domeniul privat al municipiului Bacău

HCL 109/1998 Contract de schimb nr.8385/1998

1017

0

Teren obținut în urma schimbului de teren cu

SC Allodia Impex Corn SRL

S=1378,12mp, str.Cireșoaiei nr.154, sola 63, parcela 1911/34, nr.cadastral 4755

S=1863,24mp, str.Cireșoaiei, sola 68, parcela 2109/17, nr.cadastral 8233, carte funciară nr.23188/N

2004

89984

121717

Domeniul privat al municipiului Bacău

HCL 339/2003 Contract de schimb nr. 144/2004 încheiere nr.903/2004

1018

0

Teren obținut în urma schimbului de teren cu AF MĂRIUȚ IONEL

S=13746mp, str.Cireșoaiei nr.54, teren arabil și curți din care: S=86,51mp, teren curți construcții, parcela 1815/18/1, sola 63 S=50,75mp, teren arabil, parcela 1815/18/2, sola 63

Vecini:N-SC Pascaru Marconst SRL; E-str.Cireșoaiei; S-Beca Maria;V-Beca Maria

2003

8962

Domeniul privat al municipiului Bacău

HCL 42/2003 Contract de schimb nr.529/2003 încheiere nr. 12364/2003

1019

0

Teren obținut în urma schimbului de teren cu

S=137,26mp, str.Cireșoaiei nr.54, teren din care S=86,51mp teren curți

2003

8962

Domeniul privat al municipiului Bacău

S.C. OTIS IMPEX S.R.L.

construcții, -parcela 1815/18/1, sola 63, și 50,75mp teren arabil -parcela 1815/18/2, sola 53, nr.cad.

(6508/4/1/3-6508/4/1 )/l , C.F. 19883/N,

HCL 38/2003 Contract de schimb nr.825/2003 încheiere nr.l 8672/2003

1020

0

Teren obținut în urma schimbului de teren cu GABINEX IMPEX

S=500,06m p,str.Cireșoaiei, nr.54, teren arabil(2A)

Parcela 1815/18/2, sola 63

Nr.cadastral 6508/4/1/2 Vecinii:N-Tucanu Lucretia

E- Beca Maria(3A),S-Rosca Maria,V-Beca Maria(l A)

2003

32651

Domeniul privat al municipiului Bacău

HCL 307/2002 Contract de schimb nr.36/2003 încheiere nr.858/2003

1021

0

Teren obținut în urma schimbului de teren cu SC PASCARU MARCONST SRL

S=137,26mp, str.Cireșoaiei nr.54, teren arabil și curți construcții, din care:

S=86,51mp, teren curți construcții, P1815/18/1, sola 63

S=50,75mp, teren arabil, PI 815/18/2, sola 63, nr.cadastral (6508/4/1/3 -6508/4/1)/3, vecini:N-Tucanu Lucreția;E-str.Cireșoaiei;S-Beca Maria;V-Beca Maria

2003

8962

Domeniul privat al municipiului Bacău

HCL 41/2003 Contract de schimb nr.329/2003 încheiere nr.7879/2003

1022

0

Teren obținut în urma schimbului de teren cu Pușcașu Vasile

S=500mp, str.Cireșoaiei nr.54, teren arabil, sola 63, Parcela 1815/18/2, nr.cadastral 6508/4/2, carte funciară nr.l8980/N, vecini:N-Turcanu Lucreția;E,V-Beca 8Maria,S-Roșca Maria

2002

32647

Domeniul privat al municipiului Bacău

HCL 301/2002 Contract de schimb nr.5299/2002 încheiere nr.557/2003

1023

0

Teren obținut în urma schimbului de teren cu SC CASI SRL

S=131mp, str.Cireșoaiei nr.54, sola

69, parcela 1815/18/3, nr.cadastral 6508/2,carte funciară nr.l 8748/N, vecini:N-Turcanu Lucreția,E-Beca Maria,S-Roșca Maria,V-Beca Maria

2003

8554

Domeniul privat al municipiului Bacău

HCL 268/2002 Contract de schimb nr.58/2003

1024

0

Teren obținut în urma schimbului de teren cu

S.C. OVIMED COM S.R.L.

S=450mp, teren curți-construcții, situat în Bacău, str. Cireșoaiei nr.54, sola 63, parcela 1815/18/4, nr.cad.6508/1, C.F.18742/N

2003

29383

Domeniul privat al municipiului Bacău

HCL 304/2002 Contract de schimb nr.207/2003 încheiere nr. 1936/2003

1025

0

Teren obținut în urma schimbului de teren cu S.C. NICOFAX S.R.L.

S=300mp teren arabil situat în Bacău, str. Cireșoaiei nr.54, sola 63, parcela 1815/18/5, nr.cad.6508/3, C.F.18772/N,

2002

19588

Domeniul privat al municipiului Bacău HCL 302/2002

Contract de schimb

nr. 1761/2002 încheiere nr.389/2003

1026

0

Teren obținut în urma schimbului de teren cu SC MANOMIIMPEX SRL

S=250mp, str.Cireșoaiei nr.54, teren arabil (IA), nr.cadastral 6508/4/1/1, carte funciară nr.l9009/N, vecini:N-Turcanu Lucreția;E-SC Gabinex Impex SRL, S-Roșca Maria, V-Beca Maria

2002

16324

Domeniul privat al municipiului Bacău

HCL 306/2002 Contract de schimb nr. 1659/2002 încheiere nr.3 87/2003

1027

0

Teren obținut în urma schimbului de teren cu Ionică Maria

S=156mp, teren arabil(3A), str.Cireșoaiei nr.54, nr.cadastral 6508/4/3, carte funciară nr.l8981/N Vecini:N-Turcanu Lucreția; E-Beca Maria; S-Roșca Maria; V-Pușcașu Vasile

2002

10186

Domeniul privat al municipiului Bacău HCL 300/2002 Contract de schimb nr. 1660/2002 încheiere nr.388/2003

1028

0

Teren obținut în urma schimbului de teren cu

SC TEFOMID COM SRL

S=100mp,str.Cornișa Bistriței nr.8bis, nr.cadastral 6761, carte funciară nr.l8308/N,

vecin i :N-teren Primărie;E-str.Corn ișa Bistriței;S-teren Primărie; V-teren Primărie

2004

53635

Domeniul privat al municipiului Bacău

HCL 23/2004 Contract de schimb nr.430/2004 încheiere nr.5525/2004

1029

0

Teren obținut în urma schimbului de teren cu SCTEFOMID COM SRL

S=100mp,str.Cornișa Bistriței nr.9bis, nr.cadastral 3893, carte funciară nr.9468/N, vecini:N-teren Primărie;E-teren Primărie;S-teren Primărie; V-str.Comișa Bistriței

2002

53635

Domeniul privat al municipiului Bacău HCL 191/2002

Contract de schimb nr2011/2002 încheiere nr.23694/2002

1030

0

Teren obținut în urma schimbului de teren cu Sandu Valentin

S=180mp,str.Costache Radu, sola

20, parcela 448/1/4/1, nr.cadastral 6441/2/1,carte funciară nr.22208/N

Vecini:N-teren CLB, E-Stan Gavril, S-teren CLB

2005

11753

Domeniul privat al municipiului Bacău

HCL 242/2005 Contract de schimb nr. 1567/2005 încheiere nr.31045/2005

1031

0

Teren obținut în urma schimbului de teren cu SC SOS MARKETING SRL

S-300mp,str.Costache Radu, parcela 448/4/1, sola 20, nr.cadastral 6441/1, carte funciară nr.l9883/N, vecini:N-str.Costache Radu; E-Stan Gavril; S-Cernat Sandu;V-Bejan Ion

2004

19588

Domeniul privat al municipiului Bacău

HCL 216/2003 Contract de schimb nr.34/2004 încheiere nr.947/2004

1032

0

Teren obținut în urma schimbului de teren cu SC COST-JENY SRL

S=163mp,str.Costache Radu, teren arabil, sola 20, parcela 448/4/1, nr.cadastral 6441/2/2/1, carte funciară 76675

2004

10643

Domeniul privat al municipiului Bacău HCL 119/2004

Contract de schimb

nr. 1898/2004 încheiere nr.23645/2004

1033

0

Teren obținut în urma schimbului de teren cu Muraru Eugen

S=300mp, teren arabil, str.Depoului, sola 38, parcela 1433/6, nr.cadastral 3934, carte funciară nr.l0204/N, vecini:N-drum acces;E-Paragină C.;S-Paragină C.;V-Paragină C

2003

19588

Domeniul privat al municipiului Bacău HCL 36/2003 Contract de schimb nr.879/2003 încheiere nr.7853/2003

1034

0

Teren obținut în urma schimbului de teren cu Palade Vasile

S=400mp, teren arabil, parcela 1433/15/1, sola 38, str.DepouIui, nr.cadastral 2871/1/1/1, carte funciară nr.l5879/N,

vecini:N-moșt. Radu Dumitru, E-Sava Ioan,S-alee acces, V-drum acces

2002

26118

Domeniul privat al municipiului Bacău HCL 99/2002

Contract de schimb

nr.l 136/2002 încheiere nr.24270/2002

1035

0

Teren obținut în urma schimbului de teren cu SC REDOS SRL Dospinescu Dumitru

S=720mp, str.DepouIui, tarlaua 38, parcela 1433/15/1-1A, carte funciară nr.l5972/N, nr.cadastral 2871/1/1/3

2002

47012

Domeniul privat al municipiului Bacău HCL 103/2002

Contract de schimb

nr.l 877/2002 încheiere nr.12010/2002

1036

0

Teren obținut în urma schimbului de teren cu

SC VRACIU IMPEX SRL

S=400mp, str.DepouIui, tarlaua 38, parcela 1433/15/1-2A, carte funciară nr.l5966/N, nr.cadastral 2871/1/1/2 Vecini:N-Radu Dumitru,E-Sava

Ioan,S-Alee acces,V-Sava Ioan

2002

26118

Domeniul privat al municipiului Bacău

HCL 104/2002 Contract de schimb nr.2076/2002 încheiere

nr. 13468/2002

1037

0

Teren obținut în urma schimbului de teren cu SC Cartel Plus SRL

S=207,26mp, str.DepouIui, tarla(sola) 38, parcela 1433/15/1-4A, carte funciară nr.l5938/N, nr.cadastral 2871/1/1/4

2002

13533

Domeniul privat al municipiului Bacău

HCL 102/2002 Contract de schimb nr.2026/2002 încheiere

nr.l 3087/2002

1038

0

Teren obținut în urma schimbului de teren cu

SC Bios Impex SRL(Pușcașu Grigore)

S~165mp, str.DepouIui, teren arabil, sola 38, parcela 1433/15/3, nr.cadastral 2871/1/2/1/2, carte funciară nr.l6874/N

2002

10774

Domeniul privat al municipiului Bacău

HCL 157/2002 Contract de schimb nr.553/2002 încheiere

nr.l 6547/2003

1039

0

Teren obținut în urma schimbului de teren cu SC SOMINTEX SRL

S=165mp,str. Depoului, teren arabil, sola 38, parcela 1433/15/3, nr.cadastral 2871/1/2/1/3, carte funciară nr.l6867/N, vecini:N-alee acces,E-SC Vladmamic SRL,S-lacovici Petre,V-SC Bios Impex SRL

2002

10774

Domeniul privat al municipiului Bacău HCL 160/2002 Contractul de schimb nr.552/2002 încheiere nr. 16545/2002

1040

0

Teren obținut în urma schimbului de teren cu SC VLADMARNIC SRL -Nechita Neculaie

S=168mp, str.Depoului, sola 38, parcela 1433/15/3, nr.cadastral 2871/1/2/1/4, carte funciară nr.l6829/N

Vecin i:N-alee acces,E-SC New Trade SRL,S-Iacovici Petre,V-teren Primărie

2002

10969

Domeniul privat al municipiului Bacău

HCL 158/2002 Contract de schimb nr.554/2002 încheiere nr.16541/2002

1041

0

Teren obținut în urma schimbului de teren cu S.C.NEW TRADE S.R.L.,

S=293mp teren arabil situat în Bacău str. Depoului, sola 38, parcela 1433/15/3, nr.cad. 2871/1/2/1/5, C.F. 16875/N

2002

19131

Domeniul privat al municipiului Bacău

HCL 159/2002 Contract de schimb nr.555/2002 încheiere

nr. 16543/2002

1042

0

Teren obținut în urma schimbului de teren cu

S.C. OTTO IMPEX S.R.L.,

S=160mp, teren situat în Bacău, str.Depoului, Tarlaua 38, parcela 1433/15/3-6A, nr.cad.2871/1/2/2, C.F. nr.l5939/N,

2002

10447

Domeniul privat al municipiului Bacău

HCL 98/2002

Contract de schimb nr. 1952/2002 încheiere nr. 12534/2002

1043

0

Teren obținut în urma schimbului de teren cu SC Copanex SRL

S=400mp, str.Depoului, sola 38, parcela 1433/15/3-7A, nr.cadastral 2871/1/2/3, carte funciară nr.l5973/N

2002

26118

Domeniul privat al municipiului Bacău

HCL 101/2002 Contract de schimb nr.2077/2002 încheiere

nr. 13467/2002

1044

0

Teren obținut în urma schimbului de teren cu Doboșeru Valentin

S=39mp, str.Depoului nr.21, teren arabil, sola 38, parcela 1433/16, nr.cadastral 3935/1, carte funciară nr.24384/N, vecini:N-CLB, E-Paragină C.,S-Paragină C.,V-Paragină C.

2004

2546

Domeniul privat al municipiului Bacău

HCL 440/2003 Contract de schimb

nr. 193/2004 încheiere nr.7313/2004

1045

0

Teren obținut în urma schimbului de teren cu Gepex SRL

S=680,36mp, teren arabil, intravilan, str. Nordului nr.95A, sola 38, parcela 1433/28, nr.cadastral 11651

2005

174430

Domeniul privat al municipiului Bacău HCL nr.274/2005 și contract de schimb nr.

2629/12.12.2005

1046

0

Teren obținut în urma schimbului de teren cu Gepex SRL

S=380mp, teren arabil, str. Depoului nr.29, sola 38, parcela 1433/36/2/1, nr.cadastral 1405/2

2005

24812

Domeniul privat al municipiului Bacău HCL nr.274/2005 contract de schimb nr.

2629/12.12.2005

1047

0

Teren obținut în urma schimbului de teren cu S.C. SELENA S.A.

S=4.700mp, situat în Bacău str.

Depoului, sola 38, parcela

1433/36/1/1, nr.cad.3488, C.F. 8099/N,

S=4.500mp, situat în Bacău, str.

Depoului, sola 38, parcela 1433/36, nr.cad.3489, C.F. 3210/N,

2004

307017

293950

Domeniul privat al municipiului Bacău HCL 87/2000

HCL 116/2000

HCL 173/2000 Contract de schimb nr.189/2001

1048

0

Teren obținut în urma schimbului de teren cu Muscalu Gheorghe și Georgeta

S=38,83mp, str, Depoului nr.21, teren curți construcții, sola 38, parcela 1433/16, nr. cadastral 64165, C.F. 64165

2012

2535

Domeniul privat al municipiului Bacău

HCL nr.53/2012 Contract de schimb nr. 1130/2012

1049

0

Teren obținut în urma schimbului de teren cu Dâncuță Dobrin

S=5601mp, str.Depoului, teren arabil, sola 38, parcela 1433/36/1/2, nr.cadastral 3223, carte funciară

2000

365715

Domeniul privat al municipiului Bacău HCL 113/2000

nr.6693/N, vecini.N-Botezatu Anastasia,E-Lăstun Vasile,S-Pricop Elena,V-drum acces

Contract de schimb nr. 1797/2000

1050

0

Teren obținut în urma schimbului de teren cu Băicea Cârstea Florentina

S=690mp,teren arabil situat în str Digu Bârnat, tarla74, P41, nr.cadastral 3304

Vecinii:N-drum acces,E-teren CLB,S-Biserica Catolica,V-teren CLB

2000

176995

Domeniul privat al municipiului Bacău HCL nr. 171/2000 Contract de schimb nr. 1173/2001

1051

0

Teren obținut în urma schimbului de teren cu Aizic Oscar

S=4128mp, str. Digu Bârnat, sola 36, parcela 1210/4

Vecini: N-Romedea I., E-SC Luvi Trade SRL, S-teren Primărie, V-SC Agricola Internațional

S=772mp, str. Digu Bârnat, sola 33, parcela 1126/1

Vecini: N-teren Primărie, E-teren Primărie, S-Pr. Bârnat, V-Calea Moldovei

1998

1058892

198017

Domeniul privat al municipiului Bacău

HCL 118/1998 Contract de schimb nr.8307/1998

1052

0

Teren obținut în urma schimbului de teren cu GREMPA SRL

S=563m p.str.Dorului,

teren arabil,sola 28,parcela 903/1/30/1 nr.cadastral 6442/1

CF nr.22303/N

Vecinii: N-Pâțu Eugen,E-Munte Virginia,S-D.E(str.Dorului),V-Ardeleanu

Ghe.

2004

36761

Domeniul privat al municipiului Bacău

HCL 342/2002 Contract de schimb nr.442/2004 încheiere nr.5523/2004

1053

0

Teren obținut în urma schimbului de teren cu SC Cost-Jeny SRL

S=152mp, str.Dorului, teren arabil, sola 28, parcela903/l/30/l, nr.cadastral 6442/2, carte funciară nr.25106/N

2004

9925

Domeniul privat al municipiului Bacău HCL 119/2004 Contract de schimb nr. 1898/2004 încheiere nr.23645/2004

1054

0

Teren obținut în urma schimbului de teren cu

S=500mp, teren arabil,cartier Șerbănești,parcela 903/2/91, sola 28,

2002

32647

Domeniul privat al municipiului Bacău

SC RODICA SRL

nr.cadastral 6663, carte funciară nr.l7833/N

Vecini:N-Costică R. Dumitru; E-Luncanu Lucreția; S-Lucaci Mihai; V-DE

HCL 265/2002 Contract de schimb nr.l 716/2002 încheiere nr.390/2003

1055

0

Teren obținut în urma schimbului de teren cu Frunză C-tin

S=491,88mp, cartier Șerbănești, tem arabil, sola 28, parcela 903/3/23, nr.cadastral 3442, carte funciară nr.8695/N, vecini:N-Pușcuță Irimia,E-Armeanu C-tin,S-drum,V-Antochi

2002

32117

Domeniul privat al municipiului Bacău Contract de schimb nr.4109/2002

1056

0

Teren obținut în urma schimbului de teren cu Munteanu Vasile

S=700mp, str.EIectricienilor, tarla 65, parcela 1954/6, nr.cadastral 6368, carte funciară nr.l6753/N, vecini:N-teren de stat,E-drum acces,S-Fecioru Constantin,V-moșt. Macaru Lucreția

2002

68559

Domeniul privat al municipiului Bacău HCL 67/2002 Contract de schimb nr.2199/2002 încheiere nr. 14451/2002

1057

0

Teren obținut în urma schimbului de teren cu S.C. SELENA S.A.

S=325mp situat în Bacău, str.

Energiei 44 bis, nr.cad.2662, C.F.5194/N

2004

174313

Domeniul privat al municipiului Bacău HCL 87/2000 HCL 116/2000 HCL 173/2000 Contract de schimb nr.l 89/2001

1058

0

Teren obținut în urma schimbului de teren cu Dimofte Victor și Janeta

S=279mp, str.Erou Ciprian Pintea nr.30, nr.cadastral 3959, carte funciară nr. 9550/N, vecini:N-str.E.C.Pintea,E-Landskron Elena,S-stradă,V-stradă

2002

149641

Domeniul privat al municipiului Bacău HCL 236/2002

Contract de schimb

nr.l 765/2002 încheiere nr.857/2003

1059

0

Teren obținut în urma schimbului de teren cu SC ROMBET SA -stație de betoane

SW690U1P, str.Erou Ciprian

Pintea nr.29, nr.cadastral 6279

2005

906429

Domeniul privat al municipiului Bacău HCL 41/2005 Contract de schimb

nr.776/2005 încheiere nr.6246-8/2005

1060

0

Teren obținut în urma schimbului de teren cu Ungureanu Adrian

S=48,5mp,str.Erou Ciprian Pintea nr.30, nr.cadastral 3866/2, carte funciară nr.l5601/N, vecinizN-str.Erou Ciprian Pintea;E-teren Primărie;S-Ungureanu Adrian;V-teren Primărie

2003

26013

Domeniul privat al municipiului Bacău

HCL 162/2003 Contract de schimb nr.4419/2003

1061

0

Teren obținut în urma schimbului de teren cu Cazacu Vasile și Ana

S=1000mp, str.Frunzei, teren arabil, sola 72, parcela 38/1, carte funciară nr.8782/N, nr.cadastral 326

2001

65295

Domeniul privat al municipiului Bacău

HCL 197/2000 Contract de schimb nr. 185/2001 încheiere nr. 1490/2001

1062

0

Teren obținut în urma schimbului de teren cu Stan Aglaia

S=39,90mp,str.Garofiței

nr.2 IA,nr.cadastral 11179, vecini zN-E-S-teren CLB, V-teren CLB și alee acces

S=40,97mp,str.Garofiței

nr.21B,nr.cadastral 11178, vecinizN-E-S-teren CLB, V-str.Garofiței

2005

21400

21967

Domeniul privat al municipiului Bacău

HCL 144/2005

1063

0

Teren obținut în urma schimbului de teren cu Cristudor Vasile și Elena

S=1870mp, str.Grigore Tăbăcaru, sola 28, parcela 903/2/5, carte funciară nr.8781/N

2001

122101

Domeniul privat al municipiului Bacău

HCL 192/2000 Contract de schimb nr. 187/2001 încheiere nr.1487/2001

1064

0

Teren obținut în urma schimbului de teren cu Petri lă Alecu

S=315,27mp, str. Hoitului nr.91, din carez

S=184,35mp, teren curți construcții, și S=130,92mp, teren arabil cu veciniizN-Petrilă Alecu,E-Bâmă

2002

20635

8548

Domeniul privat al municipiului Bacău HCL 68/2002 Contract de schimb nr.

Maria,S-str.Holtului,V-Lancic Liviu, nr. cadastral 4009/1, carte funciară nr.l7061/N

504/2002 încheiere nr. 14786/2002

1064

1.6.1.

Casă obținută în urma schimbului cu Petrilă Alecu

Str. Hoitului nr. 91, construită din vălătuci, acoperită cu tablă neagră, compusă din trei camere, în suprafață construită de 45,72mp

2002

12900

Domeniu] privat al municipiului Bacău

HCL 68/2002 Contract de schimb nr. 504/2002

1065

0

Teren obținut în urma schimbului de teren cu Umbrărescu Dorinei

S=1650,30mp, sola 28, parcela 991, nr.cadastral (5990-7284-7286)/l,vecini:N-Umbrărescu Dorinei,teren domeniul public,str.Tecuciului, E- teren domeniul public, str.Tecuciului,S-B-dul Unirii, V-Calea Romanului S=841,22mp, sola 28, parcela 991/3, nr.cadastral (5990-7284-7286)/2, vecini:N-Calea Romanului,E-teren domeniul public,str.Tecuciului,S-Umbrărescu Dorine l,V-Calea Romanului, terenuri situate în intravilanul municipiului Bacău, colț cu b-dul Unirii, cu str Tecuciului și Calea Romanului Carte funciară nr.l9883/N

2004

423249

215785

Domeniul privat al municipiului Bacău

HCL 345/2003 Contract de schimb nr. 154/2004 încheiere nr.2266/2004

1066

0

Teren obținut în urma schimbului de teren cu Ciohodaru Florinei și Elena

S=500mp,str.G-ral Grigore Cantilli nr.14, sola 24, parcela 583/66, nr.cadastral 3896, carte funciară nr.9827/N

2002

32647

Domeniul privat al municipiului Bacău

HCL 63/2002

Contract de schimb nr. 1598/2002 încheiere nr. 14756/2002

1067

0

Teren obținut în urma schimbului de teren cu

S=500mp,str.G-ral Grigore Cantilli, teren arabil, sola 24, parcela 583/40,

2001

32647

Domeniul privat al municipiului Bacău

Russu Grigore

nr.cadastral 4083, carte funciară

nr.9721/N

HCL 32/2001 Contract de schimb nr.l 310/2001 încheiere nr.6538/2001

1068

0

Teren obținut în urma schimbului de teren cu Antoniu Flavia Cătălina(fostă Stanișor)

S=152mp, Bacău, str. Ioniță Sandu

Sturza nr.100 bis, nr. cadastral 4079, carte funciară nr.9598/N,

Vecinii: N-teren expropiat-CLB E-teren expropiat-CLB,S-teren expropiat CLB,V-Stanișor Flavia Cătălină

2002

81525

Domeniul privat al municipiului Bacău contract de schimb nr.

2464/03.12.2002, HCL nr.270/2002 încheiere nr.28421/2002

1069

0

Teren obținut în urma schimbului de teren cu Herghelegiu Anna-Marie

S=50mp, str.Ioniță Sandu Sturza nr.108, nr.cadastral 12954, vecini: N-Lichi Toader,E-acces servitute,S-parcela cu nr.cadastral 8623,V-parcela cu nr.cadastral 599-3015

2008

26817

Domeniul privat al municipiului Bacău contract de schimb nr.l 192/2008

1070

0

Teren obținut în urma schimbului de teren cu

S.C. Andprod Trading SRL Bacău

S-150mp, str. Izvoare, sola 60, parcela nr.76/1, nr.cadastral 6035/2, carte funciară nr.l8370ZN vecini:N-teren Primărie;E-str.Izvoare;S-Nicolăescu George; V-str.Izvoare,

2002

16790

Domeniul privat al municipiului Bacău

HCL 264/2002 Contract de schimb nr.2442/2002 încheiere nr.28680/2002

1071

0

Teren obținut în urma schimbului de teren cu SC MIGLIORE SRL

S=150mp, str.Izvoare, teren curți construcții, Sola 60, parcela 76Z2, nr.cadastral 6035/1, carte funciară nr.l8542/N

Vecini:N-Nicolaescu George,E-str.Izvoare,S-Nicolaescu George,V-str. Izvoare

2003

16790

Domeniul privat al municipiului Bacău

HCL 267/2002 Contract de schimb nr.63/2003 încheiere nr.572/2003

1072

0

Teren obținut în urma schimbului de teren cu Ion Tudorel

S-1400mp, str. Izvoare, curti-construcții, sola 62, parcela 14, nr. cadastral 327, carte funciară

2001

156707

Domeniul privat al municipiului Bacău

HCL 33/2001

o             o

nr.9551/N

Vecini:N-teren Primărie;E,S-SC Punctual Transport; V-str.Izvoare

Contract de schimb nr.211/2001 încheiere nr.3569/2001

1073

0

Teren obținut în urma schimbului de teren cu Toderașc Dumitru

S=14.818mp, cartier Izvoare sola 68, parcela nr.2142/1, nr. cadastral 6084, carte funciară nr.l6231/N, vecin i:N-rezervă Primărie ;E-zona CFR;S-Beca Lina;V-Romsilva Bacău;

2002

533448

Domeniul privat al municipiului Bacău

HCL 69/2002 Contract de schimb nr.862/2002 încheiere nr. 11028/2002

1074

0

Teren obținut în urma schimbului de teren cu SC STADION SRL -Zaharia lulia

S=1298,12mp,teren arabil, str.înfrățirii nr.2, sola 60, parcela nr.1756/2, veciniiN-Cimitirul Catolic,Iacob Maria, E-str.înfrățirii,S-Mănăstirea Catolică,V-Biserica Catolică, nr.cadastral 2543, carte funciară nr.5255/N

2001

127140

Domeniul privat al municipiului Bacău

HCL 176/2000 Contract de schimb nr. 169/2001 încheiere nr.2642/2001

1075

0

Teren obținut în urma schimbului de teren cu Stan Aglaia

Sl=65,55mp, str.Letea nr.l6A, nr.cadastral 11177,vecini:N-E-S-V-teren CLB

S2=18,32mp, str.Letea nr.l6B, nr.cadastral 11180, vecini:N-E-S-V-teren CLB

2005

28126

7861

Domeniul privat al municipiului Bacău

HCL 144/2005

1076

0

Teren obținut în urma schimbului de teren cu

SC LETEA SA

S=55.614mp, str.Letea nr 17, teren curți construcții din care : -Lotul 1 - S = 3.403 mp, nr. cadastral 75462, carte funciară nr. 75462 ;

- Lotul 3 - S = 52.211 mp, nr. cadastral 75464, carte funciară nr. 75464, ocupat de un nr. de 11 corpuri de construcție

2003

23862000

Domeniul privat al municipiului Bacău

HCL 209/2003 Act de dezmembrare nr.

3291/2014

1077

1.6.2.

Complex Sportiv

Str.Letea nr 17

-CI-complex sportiv-1398mp, -C2-beci-72mp,

2003

733076

24161

Domeniul privat al

„ Constantin Anghelache” (obținut în urma schimbului cu SC LETEA SA)

-C3-grup sanitar-24mp, -C4-cabină bilete-7mp, -C5-cabină bilete-7mp, -C6-magazie-8mp, -C7-bazin mare-830mp, -C8-bazin mic-175mp, -C9-cabină poartă-5mp, -C10-tribună-464mp, -CI l-tribuna-208mp

6240

2100

2100

840 141183 29768

900 58464 26208

municipiului Bacău HCL 209/2003 Act de dezmembrare nr. 3291/2014

1078

0

Teren obținut în urma schimbului de teren cu

SC VETUMITRADE SRL

S=80mp (Lotul 2), str.Letea nr 17, teren curți construcții, nr. cadastral 75463,

carte funciară 75463

2015

34326

Domeniul privat al municipiului Bacău

HCL 22/2015 Act de dezmembrare nr. 3291/2014 Contract de schimb nr.488/2015

1079

0

Teren obținut în urma schimbului de teren cu Lupu Constantin

S=2514,07mp, str.Letea nr.17, teren curți construcții, nr.cadastral 2096/1/2/1/2

Vecini:N-SC Letea; E-SC Letea; S-str.Letea; V-teren Cons.Local

2004

1078734

Domeniul privat al municipiului Bacău

HCL 91/2004 Contract de schimb nr.925/2004 încheiere nr. 11293/2004

1080

0

Teren obținut în urma schimbului de teren cu Lupu Constantin

S=278,51mp, nr.cadastral 2096/3/2 Vecini:N-alee acces ștrand Letea; E-bază sportivă(ștrand)-Consiliul Local; S-alee acces stadion; V-str.Letea

2004

119502

Domeniul privat al municipiului Bacău HCL 91/2004

Contract de schimb nr.925/2004 încheiere nr. 11293/2004

1081

0

Teren obținut în urma schimbului de teren cu

Botez Gheorghe

S=501mp, teren arabil, situat în extravilanul municipiului Bacău, str.Lt. Victor Botocan nr.3,sola 26, parcela 778/6, nr.cadastral 4076, carte

2001

32713

Domeniul privat al municipiului Bacău HCL 175/2000, contract de schimb

funciară nr.9622/N, Vecinii:N-mostenitorîi defunctului Pascaru Necu lai,S-str. Lt. V .B otocan,E-mostenitorii defunctului Morarescu Mircea,V-

Pirgariu Petrea Mi hai

nr.740/2001 încheiere nr.4745/2001

1082

0

Teren obținut în urma schimbului de teren cu S.C.Aquaproiect Raba SNC Bacău

S=500mp(la măsurătoare supraf. de 547mp), teren situat în Bacău, str.Lunei nr.2, sola 32, parcela 1003, nr. cadastral 4037, carte funciară nr.9620/N,

Vecinii:N-Frigură Gh și Apostol T.(str. Venu s), S-str .Luni i,E-Dargac iu C-tin,Balan Ion și Zaharescu I(str.I.I. de la Brad)

V-Cojocaru Ion

2001

140313

Domeniul privat al municipiului Bacău contract de schimb nr.516/2001 HCL 112/2000 încheiere nr.3382/2001

1083

0

Teren obținut în urma schimbului de teren cu

SC SIERRA QUADRANT CONSULTING GRUP SA Dragomir Florin administrator

S=4208mp, str.Lupeni nr.26, carte funciară nr.9283/N, din care: Sl=2118mp, sola 18, nr.cadastral 3922,carte funciară nr.9283/N,vecini:N-Panaite Ana,E-D.E.,S-Popovici Const.,V-str.Lupeni S2=2090mp, sola 18,parcela 311/41, nr.cadastral 3920,carte funciară nr .9284/N, vec ini :N-Butucaru Gh ..E-D.E.,S-Butucaru Vasile,V-str.Lupeni

2002

274760

Domeniul privat al municipiului Bacău

HCL 112/2002 Contract de schimb nr.4140/2002 încheiere nr.26901/2002

1084

0

Teren obținut în urma schimbului de teren cu SC ZA VIO SRL

S=486mp,str.Lupeni, sola 18, parcela 311/41/1, nr.cadastral 3921/1, carte funciară nr.l6783/N, vecini :N-rezervă Primărie, E-limită com.Săucești,S-Popovici Constantin,V-DE

2002

31733

Domeniul privat al municipiului Bacău HCL 168/2002 Contracz de schimb nr.944/2002 încheiere nr.21234/2002

1085

0

Teren obținut în urma

S=223mp, teren arabil, str.Lupeni

2002

14561

Domeniul privat al

schimbului de teren cu SC PIETRĂREANU& CO SNC

,sola 18, parcela 311/41/1, nr.cadastral 3921/2

Carte funciară nr.l6782/N Vecini:N-rezervă Primărie;E-limită comuna Săucești;S- Popovici C.;V-DE

municipiului Bacău

HCL 163/2002

Contract de schimb nr.l 973/2002 încheiere nr.22350/2002

1086

0

Teren obținut în urma schimbului de teren cu SC.Bibire Stedact SRL

S=110mp, str.Lupeni, teren arabil, solal8, parcela 311/41/1, nr. cadastral 3921/3, carte funciară nr.l6766/N,

Vecinii:N-rezerva Primăriei,E-lim ita Comuna Saucesti,S-Popovici C-tin,V-DE

2002

7182

Domeniul privat al municipiului Bacău HCL 162/2002, contract de schimb nr.l 979/2002 încheiere nr.22722/2002

1087

0

Teren obținut în urma schimbului de teren cu SC Dixecom SRL

S=226mp, str.Lupeni, teren arabil, sola 18, parcela 311/41/1, nr.cadastral 3921/4, carte funciară nr.6765/N

2002

14757

Domeniul privat al municipiului Bacău HCL 165/2002 Contract de schimb nr. 1974/2002

1088

0

Teren obținut în urma schimbului de teren cu Pozânărea Remus

S=91mp, str.Lupeni, sola 18, parcela 311/41/1, teren arabil intravilan, nr cadastral 3921/5, carte funciară nr. 16764/N

Vec in i :N-rezervă pr imăr ie;S-Popo viei C.

2002

5942

Domeniul privat al municipiului Bacău HCL 164/2002

Contract de schimb

nr.l 972/2002 încheiere nr.22354/2002

1089

0

Teren obținut în urma schimbului de teren cu SC MANRO FOTO SRL

S=839mp, str.Lupeni, teren arabil, sola 18, parcela 311/41/1, nr.cadastral 3921/6, carte funciară nr.l6792/N Vecin i:N-rezervă primărie ;E-lim ită comuna Săucești;S-Popovici C.;V-DE

2002

54782

Domeniul privat al municipiului Bacău

1090

0

Teren obținut în urma schimbului de teren cu SC Dapemar SRL

S=396mp,str.Lupeni, teren arabil, sola 18, parcela 311/41/1, nr.cadastral 3921/7, vecini :N-rezervă Primărie,E-limita corn. Săucești,S-Popo viei C.,V-Chiriac Dragoș

2002

25857

Domeniul privat al municipiului Bacău

HCL 167/2002 Contract de schimb nr.l 065/2002

încheiere

nr .23241/2002

1091

0

Teren obținut în urma schimbului de teren cu SCLETOEXCOM SRL

S=150,02mp, teren arabil, str.Lupeni nr.50-54,

vecini:N-Bejan Constantin; E-Ungureanu Elena; S-Tutuianu 1; V-SC Selpa Prod Corn SRL, nr.cadastral 6865/1, carte funciară nr.l8279/N

2002

9795

Domeniul privat al municipiului Bacău HCL 239/2002 Contract de schimb nr.l 168/2002 încheiere nr.24821/2002

1092

0

Teren obținut în urma schimbului de teren cu SC SELPAPROD COM SRL

S=150,03mp,str.Lupeni nr.50-54, nr.cadastral 6865/2, carte funciară nr.l8229/N,

vecini:N-Bejan Constantin, E-teren Primărie, S-Tutuianu I.,V-Ungureanu Elena

2002

9814

Domeniul privat al municipiului Bacău

HCL 235/2002 Contract de schimb nr.l 170/2002 încheiere m.24819/2002

1093

0

Teren obținut în urma schimbului de teren cu Coman Valeriu

S=140,25inp, str.Lupeni nr.50-54, teren arabil, nr.cadastral 6865/3, carte funciară nr.!8460/N, vecini:N-Bejan C-tin,E-Ungureanu Elena, S-Tutuianu I.,V-Ungureanu Elena

2002

9158

Domeniul privat al municipiului Bacău HCL 236/2002

Contract de schimb

nr.l 234/2002 încheiere nr .26224/2002

1094

0

Teren obținut în urma schimbului de teren cu SC Arina Tex SRL

S=130mp, str.Lupeni nr.50-54, teren arabil, nr.cadastral 6865/4, carte funciară nr. 18280/N

2002

8488

Domeniul privat al municipiului Bacău HCL 238/2002

Contract de schimb

nr.2190/2002 încheiere nr 26057/2002

1095

0

Teren obținut în urma schimbului de teren cu Jipa Gheorghe

S=999,97mp, teren arabil intravilan, str.Lupeni nr. 50-54, nr. cadastral 6865/5, carte funciară nr.l8369/N, Vecini:N-Bejan Constantin; E-drum acces; S-Țuțuianu I.,V-Sandu Rodica,

2002

65293

Domeniul privat al municipiului Bacău HCL 237/2002 Contract de schimb nr.l 224/2002

Potoroacă I.,Popa Florin

încheiere

nr. 18223/2002

1096

0

Teren obținut în urma schimbului de teren cu SC ȘTEFANIA SRL

8=1009,50, teren arabil, intravilan, str. Lupeni nr.50-54, nr.cadastral 6865/6, carte funciară nr.20165/N, vecini :N-Bejan Constantin;S-Tutuianu I.;E-V-Ungureanu Elena

2003

65915

Domeniul privat al municipiului Bacău HCL 43/2003

Contract de schimb nr. 1396/2003 încheiere rn.7058/2003

1097

0

Teren obținut în urma schimbului de teren cu SC IMPEXCERTOSRL

S=340mp, teren intravilan, str.Lupeni nr.50-54, nr.cadastral 6865/7, carte funciară nr.l9883/N Vecini:N-Bejan Constantin; E-Ungureanu Elena;S-Țuțuianu I.;V-Ungureanu Elena

2003

22200

Domeniul privat al municipiului Bacău

HCL 35/2003

Contract de schimb nr. 1742/2003 încheiere nr. 11874/2003

1098

0

Teren obținut în urma schimbului de teren cu S.C. NORSIT COM S.R.L.

S=180,17mp teren arabil situat în

Bacău str. Lupeni nr.50-54,

nr.cadastral 6865/8, C.F.nr.20768/N,

2003

11764

Domeniul privat al municipiului Bacău

HCL 80/2003 Contract de schimb nr.803/2003 încheiere nr. 18675/2003

1099

0

Teren obținut în urma schimbului de teren cu SC SAVONI SRL

S=154,98mp,teren arabil, str.Lupeni nr.50-54, nr.cadastral 6865/9, carte funciară nr.20134/N, vecini:N-Bejan Constantin; E-Ungureanu Elena, S-Tutuianu I.,V-Ungureanu Elena

2003

10119

Domeniul privat al municipiului Bacău

HCL 39/2003 Contract de schimb nr.354/2003 încheiere nr.8799/2003

1100

0

Teren obținut în urma schimbului de teren cu SC MUSACON SRL

S=480,70mp,teren arabil, str.Lupeni nr.50-54, nr.cadastral 6865/10, carte funciară nr.l9883/N, vecini:N-Bejan C.;E-Ungureanu Elena;S-Tutuianu L;V-Ungureanu Elena

2003

31387

Domeniul privat al municipiului Bacău

HCL 135/2003 Contract de schimb nr.2090/2003

încheiere

nr.22442/2003

1101

0

Teren obținut în urma schimbului de teren cu Scarlat Constantin

S=146,95mp, str.Lupeni nr.50-

54,nr.cadastral 6865/11, carte funciară nr.l9883/N, vecini:N-Bejan Const., E-Ungureanu E lena, S-Tutuianu I.,V-Ungureanu Elena

2003

9595

Domeniul privat al municipiului Bacău

HCL 79/2003 Contract de schimb nr.573/2003 încheiere nr. 13064/2003

1102

0

Teren obținut în urma schimbului de teren cu Elerad SRL

S=108,04, str.Lupeni nr.50-54, teren arabil, nr.cadastral 6865/12, carte funciară nr.20390/N, vecini:N-Bejan C-tin,E-Ungureanu E.,S-Tutuianu I.,V-Ungureanu E.

2003

7054

Domeniul privat al municipiului Bacău

HCL 40/2003 Contract de schimb nr.565/2003 încheiere nr.13525/2003

1103

0

Teren obținut în urma schimbului de teren cu SC Athoniada SRL

S=108,01mp, str.Lupeni nr.50-54, teren arabil, nr.cadastral 6865/13, carte funciară nr. 20524/N

2003

7052

Domeniul privat al municipiului Bacău

HCL 76/2003 Contract de schimb nr.653/2003 încheiere nr. 18136/2003

1104

0

Teren obținut în urma schimbului de teren cu SC PROINSTAL SRL

S=108,83mp, teren arabil, str.Lupeni nr.50-54, nr.cadastral 6865/14, carte funciară nr,19883/N, vecini:N-Bejan C.;E-Ungureanu Elena; S-Tutuianu I;V-Ungureanu Elena

2003

7106

Domeniul privat al municipiului Bacău

HCL 73/2003 Contract de schimb nr.596/2003 încheiere nr.13527/2003

1105

0

Teren obținut în urma schimbului de teren cu

SC Excever Exchange SRL

S=294,04, str.Lupeni nr.50-54, teren arabil, nr.cadastral 6865/15, carte funciară nr.20528/N, vecini:N-Bejan C-tin,E,V-Ungureanu Elena,S-Tutuianu I.

2003

19199

Domeniul privat al municipiului Bacău

HCL 71/2003 Contract de schimb nr.2078/2003

încheiere

nr. 15620/2003

1106

0

Teren obținut în urma schimbului de teren cu SC IVORY SRL

S=457,29mp teren arabil, str.Lupeni nr.50-54, Bacău, vecini :N-Bejan Constantin; EșiV-Ungureanu Elena; S-Țuțuianu I.

Nr.cadastral 6865/16, carte funciară nr.20523/N

2003

29859

Domeniul privat al municipiului Bacău HCL 75/2003 Contract de schimb nr.2085/2003

1107

0

Teren obținut în urma schimbului de teren cu SC Diamed SRL

S=82,15mp, str.Lupeni nr.50-54, teren arabil, nr.cadastral 6865/17, carte funciară nr.20519/N, vecini:N-Bejan C-tin,E-Ungureanu Elena,S-

Tutuianu I,V-Ungureanu Elena

2003

5364

Domeniul privat al municipiului Bacău

HCL 72/2003 Contract de schimb nr.422/2003 încheiere nr. 15747/2003

1108

0

Teren obținut în urma schimbului de teren cu SC FARTEC BB SRL

S=609,99m p,str.Lu peni,n r.

50-54,teren arabil,

Nr.cadastral provizoriu6865/18

CF nr.20769/N

Vecinii:N-Bejan C-tin,S-Țuțuianu

I.,V-E-Ungureanu E.

2003

39829

Domeniul privat al municipiului Bacău

HCL 78/2003 Contract de schimb

nr. 1549/2003 încheiere nr. 15680/2003

1109

0

Teren obținut în urma schimbului de teren cu SC Ducadra Prod SRL (Duca Adriana și Ștefan)

S=129,92mp, str.Lupeni nr.50-54, teren arabil, nr.cadastral 6865/19, carte funciară nr.20746/N, vecini:N-Bejan C-tin,E-Ungureanu Elena, S-Tutuianu I,V-Ungureanu Elena

2003

8483

Domeniul privat al municipiului Bacău

HCL 81/2003 Contract de schimb nr.804/2003 încheiere nr. 18674/2003

1110

0

Teren obținut în urma schimbului de teren cu SC MIRALEX SRL

S=163,75mp, str.Lupeni nr.50-54, nr. cadastral 6865/20, carte funciară nr.l9883/N, vecini:N-Bejan C.;E-Ungureanu E.;S-Tutuianu I.;V-Ungureanu E.

2003

10692

Domeniul privat al municipiului Bacău

HCL 82/2003 Contract de schimb nr.2092/2003 încheiere

nr.21536/2003

1111

0

Teren obținut în urma schimbului de teren cu Paris Gheorghe

S=380mp, str. Martir Horea, teren curți construcții, vecini:N-alee de acces,E-Pintilie Ion, S-Lupu Romulus, V-parc dejoacă pt.copii

1998

203812

Domeniul privat al municipiului Bacău HCL87/1996

Contract de schimb nr.4092/1998

1112

0

Teren obținut în urma schimbului de teren cu Babiuc Dumitru și Babiuc Elena, Babiuc SNC

S=185mp, str. Mărășești nr.122, nr.cadastral 6913/2/1, carte funciară nr.l9883/N,

Vecinii: N-teren dom public primăria mun.Bacau,E-Aleea de pe langa pasajul peste calea ferata Bacau-Adjud.V-parcela care s-a instrainat S-teren dom public primăria mun Bacau

2003

99224

Domeniul privat al municipiului Bacău contract de schimb nr. 1406/.2003 HCL 217/2003 încheiere nr.25 349/2003

1113

0

Teren obținut în urma schimbului de teren cu SC Artetina SRL

S=68mp, str.Mărășești nr.122, teren curți construcții, nr.cadastral 6913/2/2, carte funciară nr.22556/N

2003

36472

Domeniul privat al municipiului Bacău HCL 218/2003 Contract de schimb nr.l 597/2003 încheiere nr .29522/2003

1114

0

Teren obținut în urma schimbului de teren cu Solomon Stelian

S=895mp,teren arabil, sola58, parcela 1721/5^tr.

Metalurgiei,vecini: N-Manea Mircea,E-calea ferată București-Bacău,S-Solomon Eugen, V-Școala nr.l, nr.cadastral 3369,carte funciară nr.84871/N

2000

229580

Domeniul privat al municipiului Bacău HCL 50/2000 Contract de schimb nr.7946/2000 încheiere nr .23519/2000

1115

0

Teren obținut în urma schimbului de teren cu Damian Valeriu și Veronica

S=135mp, str.Mikovțlimitrof bazarului Milcov), teren curți construcții, vecini:N-Damian Valeriu,S-drum acces,E-teren Primărie,V-teren primărie

1998

123407

Domeniul privat al municipiului Bacău Contract de schimb nr.2308/1998

1116

0

Teren obținut în urma

S=41mp, str. Mioriței nr.27, teren

2003

37479

Domeniul privat al

schimbului de teren cu Petraru Ionel

curți construcții, nr. cadastral 7390/2, carte funciară nr.l9883/N, vecini:N-teren primărie;E-teren primărie;S-Petraru Ionel;V-teren Primărie

municipiului Bacău HCL 141/2003

Contract de schimb nr.528/2003 încheiere nr.l 2365/2003

1117

0

Teren obținut în urma schimbului de teren cu Butucaru Mar ia

S=114mp, str.Mioriței nr.74A, nr.cadastral 7105, carte funciară nr.l9029/N,

2003

104210

Domeniul privat al municipiului Bacău contract de schimb 1767/2003, HCL nr.l 17/2000 încheiere nr.l 0540/2003

1118

0

Teren obținut în urma schimbului de teren cu

SC Allodia Impex Corn SRL

S=1002,95mp, str.Muncii, teren arabil, sola 28, parcela 903/2/36, carte funciară nr.2588/N, nr.cadastral 1574

1999

65487

Domeniul privat al municipiului Bacău HCL 62/1999 Contract de schimb nr.l 787/1999 încheiere nr.8622/1999

1119

0

Teren obținut în urma schimbului de teren cu SC Anteco SRL

S=4440mp, str.Muncii, teren pășuni, sola 28, parcela 903/2/4/1, nr.cadastral 6784, carte funciară nr.l8683/N

2003

289908

Domeniul privat al municipiului Bacău

HCL 305/2002 Contract de schimb nr.25/2003 încheiere nr.556/2003

1120

0

Teren obținut în urma schimbului de teren cu Ursachi Mihaela

S=15mp,str.Nordului nr,19A, parcela 1433/36, nr.cadastral 13623, carte funciară nr.5716

2007

6436

Domeniul privat al municipiului Bacău

HCL 178/2007 Contract de schimb nr.866/2007

1121

0

Teren obținut în urma schimbului de teren cu

SC ROMBET SA -stație de

S2=2720mp, str.Pictor Aman nr.l,

sola72, parcelal21, nr.cadastral 6969/1,

2005

1458868

Domeniul privat al municipiului Bacău HCL 41/2005

betoane

Contract de schimb nr.776/2005 încheiere nr.6246-8/2005

1122

0

Teren obținut în urma schimbului de teren cu

SC ROMBET SA -stație de betoane

S3=646mp, sola72, parcela 121, str.Pictor Aman nr.3, nr.cadastral 6969/2,

2005

346481

Domeniul privat al municipiului Bacău

HCL 41/2005 Contract de schimb nr.776/2005 încheiere nr.6246-8/2005

1123

0

Teren obținut în urma schimbului de teren cu Otobâcu Dumitru

S=650mp, teren curți-construcții situat în Bacău, str. Prieteniei nr.72,

1995

278901

Domeniul privat al municipiului Bacău

HCL 48/1995

Contract de schimb

nr.725/1995

1124

0

Teren obținut în urma schimbului de teren cu SCFEL1X-GIS SRL

S=110mp,str.Republicii,

nr.cadastral 2660

2000

47199

Domeniul privat al municipiului Bacău

HCL 20/2000 Contract de schimb nr.2879/2000

1125

0

Teren obținut în urma schimbului de teren cu

Baciu Ghe. și Baciu Tatiana

S=150mp, str Șiretului, teren arabil, P511/1, sola 21, nr. cadastral 4710/3/2, carte funciară nr.l9883/N, vecin i:N-Baciu Gh.,E-Avramia Ioan, S-Butucaru Ion, V-drum exploatare,

2003

9794

Domeniul privat al municipiului Bacău contract de schimb nr. 1456/2003

HCL nr.211/2003 încheiere nr.26405/2003

1126

0

Teren obținut în urma schimbului de teren cu SC CAB. MED.BOAN SRL

Boană Sorin

S=2521mp, teren arabil, Bacău, str.Siretului, din suprafața totală de 3521mp,sola 21,parcela 511/1, nr.cadastral 4710/1,carte funciară nr.l5967/N

Vecinii: N-rezerva Primăriei,E-Avramia Ioan,S-Dănceanu Elena și

2002

164608

Domeniul privat al municipiului Bacău HCL nr.109/2002

Contract de schimb nr.1402/2002 încheiere nr. 16069/2002

Fasola Daniela,V-drum

1127

0

Teren obținut în urma schimbului de teren cu Isăilă Constantin

S=750mp, teren arabil» str.Siretului, sola 21, parcela 511/1, nr.cadastral 4710/2, carte funciară nr.l5950/N (din suprafața totală de 3521mp, sola 21, P 511/1) Vecini:N-Dănceanu Elena și Fasolă Daniela;E-Avramia Ioan;S-Dănceanu Elena și Fasolă Daniela;V-drum

2002

48971

Domeniul privat al municipiului Bacău HCL 105/2002

Contract de schimb

nr.l 238/2002 încheiere nr.14219/2002

1128

0

Teren obținut în urma schimbului de teren cu Botezatu Florin și Silvia

S=1052mp,teren situat în intravilanul municipiului Bacău, str.Siretului nr.77, tarla 20 + 24A, parcela 497/2+583/4, nr.cadastral 3010/2,carte funciară nr. 10912/N, Vecinii:N-canal HC,E și S-Botezatu Florin și Silvia,V-Hanganu E

2001

68690

Domeniul privat al municipiului Bacău contract de schimb nr.l 954/2001 HCL nr.199/2000 încheiere nr. 10070/2001

1129

0

Teren obținut în urma schimbului de teren cu Butucaru Ion

S=510mp, str.Siretului, teren arabil,sola 21, parcela510/5/1, nr.cadastral 3403/2, carte funciară nr.9170/N

S=614mp,str. Șiretului, teren arabil, sola 21,parcela 511/1, nr.cadastral 4709, carte funciară nr.l 1746/N

2002

33317

40091

Domeniul privat al municipiului Bacău contract de schimb nr.l529/2002 HCL nr.66/2002 încheiere nr.l 8827/2002

1130

0

Teren obținut în urma schimbului de teren cu

Butucaru Ion

S=490mp,str.Siretului, teren arabil,sola21 ,parcela510/5/1, nr.cadastral 3403/1,carte funciară nr.9170/N

2001

31994

Domeniul privat al municipiului Bacău contract de schimb nr.970/2001 HCL

nr.l 91/20.12.2000

1131

0

Teren obținut în urma schimbului de teren cu Găină Sever

S=3808,12 mp,str.Siretului,

nr.70, teren arabil, sola 23, parcela 538/20

nr.cadastral 3209

CF nr.6592/N

2000

248650

Domeniul privat al municipiului Bacău

HCL 117/2000 Contract de schimb nr.2409/2000

Vecinii:N- str. Șiretului,E-Șova Cristian, S- Nemțanu Neculai,V-Lupu Mirel

1132

0

Teren obținut în urma schimbului de teren cu Burghelea Maria

S=9451mp, teren arabil dispus astfel: -S=1729mp, str.Siretului, sola 24, parcela 583/2, nr.cadastral 602 -S=7722mp, str.Siretului, sola 21, parcela 510/7, nr.cadastral 603

1999

617099

Domeniul privat al municipiului Bacău

HCL 57/1999 Contract de schimb nr. 12/1999

1133

0

Teren obținut în urma schimbului de teren cu SC Contact SRL (Lazăr Nicoleta)

S=2062mp, str.Siretului, teren arabil, sola 21, parcela 510/5/4, nr.cadastral 3410/1/3, carte funciară nr.9233/N, vecini:N-SC Sam Impex SRL, E-Stoichici C-tin, S-Senteș Ionel, V-rezervă Primărie

2001

134637

Domeniul privat al municipiului Bacău

HCL 198/2000 Contract de schimb nr.315/2001 încheiere nr.4161/2001

1134

0

Teren obținut în urma schimbului de teren cu SC Dabog SRL (Dobreanu Aurora)

S=301mp, str.Siretului, teren arabil, sola 21, parcela 510/5/2, nr.cadastral 3410/2, carte funciară nr.8717/N, vecini:N-Butucaru Ion,E-Stoichici C,S-Fasolă D,Dănceanu E,V-cale de acces și rezervă Primărie

2001

19654

Domeniul privat al municipiului Bacău

HCL 194/2000 Contract de schimb nr.556/2001 încheiere nr.7302/2001

1135

0

Teren obținut în urma schimbului de teren cu Davnic Impex SRL

S=435mp, str.Siretului, teren arabil, sola 21, parcela 510/11, nr.cadastral 6249/2, carte funciară nr.19811/N, vecini:N-drumul lui Roată,E-moșt.Platon Victor, S-drum acces canal,V-Jigău Ioan

2003

28403

Domeniul privat al municipiului Bacău

HCL 219/2003 Contract de schimb nr. 1268/2003 încheiere nr.23290/2003

1136

0

Teren obținut în urma schimbului de teren cu SC MILIV SRL Ciubotaru Florin

S=1595,74mp, str.Siretului, sola21, parcela 510/11, nr.cadastral 6249/1, carte funciară nr.!9883/N Vecini:N-drumul lui Rața; E-rezervă Primărie;S-drum acces canal;V-Platon Victor

2003

104193

Domeniul privat al municipiului Bacău

HCL 37/2003 Contract de schimb nr.4019/2003 încheiere

nr.23673/2003

1137

0

Teren obținut în urma schimbului de teren cu SC Daan SRL (Chelariu Dan și Adriana)

S=2003,47mp, str.Siretului, teren arabil, parcela 524/4-2, nr.cadastral 6163, carte funciară nr.l5996/N, vecini:N-moșt,Popa V.Maria,S-parcela 524/4-1 ,E-str. A lex.Averescu, V-moșt.Săndulache Vasile

2002

130816

Domeniul privat al municipiului Bacău

HCL 108/2002 Contract de schimb nr.2588/2002 încheiere

nr. 16976/2002

1138

0

Teren obținut în urma schimbului de teren cu SC PALMEDICUM SRL

S=2265mp, str.Siretului, teren arabil, parcela 524/4-1, nr.cadastral 6164, carte funciară nr.l5992/N, vecini :N-parcela 524/4-2, E-str.Alex.

Averescu,S-parcela 524/4, V-moșt. Săndulache Vasile

2002

147893

Domeniul privat al municipiului Bacău

HCL 109/2002 Contract de schimb nr.2654/2002 încheiere

nr. 16337/2002

1139

0

Teren obținut în urma schimbului de teren cu Senteș Ionel

S=922mp,teren arabil, str.Siretului, sola 21,parcela 510/5, nr.cad as trai 3410/1/4,carte funciară nr..8831/N, vecini:N-SC Contact, E-Stoichici Const.,S-Dănceanu Elena, V-cale acces

2002

60202

Domeniul privat al municipiului Bacău

HCL 97/2002 Contract de schimb nr.437/2002 încheiere nr. 13292/2002

1140

0

Teren obținut în urma schimbului de teren cu SC SAM IMPEXSRL-asociat Săndulescu Adriana

S=1566mp, teren arabil, str.Siretului, sola 21, parcela 510/5/3, nr.cadastral 3410/1/2, vecini: N-SC DABOG SRL, E-Stoichici C-tin, S-SC CONTACT SRL,V-rezervă Primărie

2001

102251

Domeniul privat al municipiului Bacău

HCL 195/2000 Contract de schimb nr.384/2001 încheiere nr.3674/2001

1141

0

Teren obținut în urma schimbului de teren cu Todosi Gheorghe.

S=3864mp, teren arabil, str. Șiretului, parcela 524/4, nr. cadastral 6165, carte funciară nr. 16049/N

Vecini:N-SC Palmedicum SRL; S-Toma Milica; E-str. Alex.Averescu;

2002

252297

Domeniul privat al municipiului Bacău

HCL 107/2002 Contract de schimb nr.2545/2002

V-moștenire Săndulache Vasile

1142

0

Teren obținut în urma schimbului de teren cu SC GLOBUS INTERNAȚIONAL SRL

S=500m p,intra vilan ul mun.Bacau,teren arabil,sola 26,parcela 778/5,nr.cadastral 8458

Vecinii:N-Pascaru Neculai,E-Botey Ghe.,S-Str. Lt.Victor Botocan.V- Tataru Mihai

2003

32647

Domeniul privat al municipiului Bacău HCL 260/2003

Contract de schimb

nr. 1576/2003 încheiere nr.26222/2003

1143

0

Teren obținut în urma schimbului de teren cu Coteanu Iulian

S=684mp, str.Spicului nr.10, teren curți construcții, sola 8, parcela 169, carte funciară nr.l7906/N, nr.cadastral 6513

2002

44662

Domeniul privat al municipiului Bacău

HCL 62/2002 Contract de schimb nr.3468/2002 încheiere nr.22044/2002

1144

0

Teren obținut în urma schimbului de teren cu Munteanu Constantin

S=2500mp, teren arabil, parcela 1587/1/34, șoseaua națională Bacău-Onești, vecini:N-drum acces, E-drum național Bacău-Onești,S-Grigoriu Maria,V-drum acces, rezervă Primărie

1996

28217

Domeniul privat al municipiului Bacău HCL 9/1996 Contract de schimb nr.3011/1996

1145

0

Teren obținut în urma schimbului de teren cu SC Casa Latină SRL

S=5000mp, șoseaua Bacău-Onești, teren arabil, sola 48, parcela 1592/4, nr.cadastral 3519, vecini:N-Rusu Gh.,E-SCLegume Fructe SA,S-Nichita Gh.V-DNll (asfalt)

2001

56433

Domeniul privat al municipiului Bacău

HCL 34/2001 Contract de schimb nr.822/2001 încheiere nr.4545/2001

1146

0

Teren obținut în urma schimbului de teren cu

SC RENO IMPERIAL OIL SA (Stoica Nicolina)

S=5000mp(la măsurătoare 5008mp), teren arabil, extravilan, sola 48, parcela 1592/1, nr.cadastral 3717, carte funciară nr.9195/N, vecini:Pintea loan, Cimitirul Evreiesc, Daba Dorina (Cimitirul Sărata), DJ Bacău-Onești

2001

56433

Domeniul privat al municipiului Bacău HCL 193/2000 Contract de schimb nr.278/2001 încheiere nr.4522/2001

1147

0

Teren obținut în urma

S=7000mp, sola 48,

1997

79006

Domeniul privat al

schimbului de teren cu Romedea Gheorghe

pa rcela1592/1,vec ini: Daba

Dorina,Cimitirul Evreiesc, Cimitirul Sărata,DJ Bacău Onești

municipiului Bacău HCL 75/1997 Contract de schimb nr.8686/1997

1148

0

Teren obținut în urma schimbului de teren cu SC MEDENA COM SRL-parțial SC LUVITRADE SRL

S=3000mp, teren arabil, sola 48, parcela 1592/2

Vecini:N-SC Luvi Trade SRL, E-Cimitirul Evreiesc,S-Romedea Maria, V-șoseaua Bacău-Onești

1998

33860

Domeniul privat al municipiului Bacău

HCL 48/1998 Contract de schimb nr.3824/1998 și 7048/1998

1149

0

Teren obținut în urma schimbului de teren cu SC LUVI TRADE SRL

S=6500mp, teren arabil intravilan,sola

48, parcela 1592/2/1

Vecini:N- Cimitir Evreiesc; E- SC

Medena; S-D.N.; V-Nechita Gheorghe

1998

73363

Domeniul privat al municipiului Bacău

HCL 49/1998 Contract de schimb nr.7048/1998

1150

0

Teren obținut în urma schimbului de teren cu Dăncuță Aurel și Elena

S=1500mp, șoseaua Bacău-Onești, sola 51, parcela 1629/3, nr.cadastral 3545, carte funciară nr.8171, vecini:N-drum național Bacău-Onești,E-Bălăceanu C.,S-Ancuța M,.V-drum DC

2001

16930

Domeniul privat al municipiului Bacău

HCL 174/2000 Contract de schimb nr. 129/2001 încheiere nr.595/2001

1151

0

Teren obținut în urma schimbului de teren cu Onel Elena

S=2500,17mp, teren arabil, tarlaua 51, parcela 1629/11, la DN11 Bacău-Onești,

C.F. nr.4574/N, nr.cad.2361,

2000

28219

Domeniul privat al municipiului Bacău HCL 18/2000 Contract de schimb nr.559/2000 încheiere nr.5877/2000

1152

0

Teren obținut în urma schimbului de teren cu Rusu Vasile și Aneta

S=1000mp, teren arabil, extravilan, parcelai 627/52, sola 50, nr.cadastral 445, carte funciară nr.941/N

1999

11287

Domeniul privat al municipiului Bacău HCL 60/1999 Contract de schimb nr.3 876/1999 încheiere

nr.2163/1999

1153

0

Teren obținut în urma schimbului de teren cu Dragomir Daniel și Gabriela

S=440mp, str.Teiului nr.3, nr.cadastral 2886, carte funciară nr.6322/N, vecini:N-alee acces, S-teren propr.de stat,E-teren propr.de stat,V-str.Bucegi

2000

28730

Domeniul privat al municipiului Bacău

HCL 115/2000 Contract de schimb nr;4269/2000 încheiere nr.23000/2000

1154

0

Teren obținut în urma schimbului de teren cu UNIVERSITATEA GEORGE BACOVIA

S~1200mp, str.Traian nr.8

1999

643618

Domeniul privat al municipiului Bacău

HCL 150/1998

Contract de schimb

nr.5777/1999

1155

0

Teren obținut în urma schimbului de teren cu SC SOCALP SA

S=49 mp (Sl=34mp și S2=15mp), str.Vadu Bistriței nr.3

2007

26281

Domeniul privat al municipiului Bacău

HCL nr. 236/2006 contract de schimb nr. 108/17.01.2008

1156

0

Teren obținut în urma schimbului de teren cu

SC TERMOPORT SRL

8=140,30, str.Vadu Bistriței nr.4, nr. cadastral 67454, vecini: NE -parcelă identificată cu nr. cadastral 67455, SE - SC Fiald Imobiliare SRL, V și NV - municipiul Bacău

2011

128251

Domeniul privat al municipiului Bacău HCL nr. 222/2011 contract de schimb nr.2711/01.09.2011

1157

0

Teren obținut în urma schimbului de teren cu Zichil Valentin

S=645,08mp,str. Vasile Alecsandri nr.87B, nr.cadastral 6110, carte funciară nr.l7028/N, vecini: N-SC Ecor, E-propr.I.L.L., S-teren CFR, V-teren primărie și propr.Vasoiu

2002

345988

Domeniul privat al municipiului Bacău

HCL 71/2002 Contract de schimb nr.666/2002 încheiere nr.18196/2002

1158

0

Teren obținut în urma schimbului de teren cu Mihăilă Vasile și Nela

S=900mp, teren arabil, sola 67, parcela 2091/2, nr. cadastral 14061, C.F. 64668

2010

386171

Domeniul privat al municipiului Bacău

HCL 207/2010 Contract de schimb nr.1757/2010

TERENURI CONCESIONATE

Nr. Crt.

Cod de clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii sau după caz, al dării în folosință

Valoare reevaluată

Situația juridică

0

1

2

3

4

5

6

1159

0

Teren concesionat

S=28,44mp, str. Mîlcov nr.7-9, destinația: garaj, carte funciară 83386, nr. 83386, nr. cadastral 83386

1999

25998

Domeniul privat al municipiului Bacău

1160

0

Teren concesionat

S=150mp, str. N. Titulescu Inters. Str.Războieni destinația:complex comercial

1998

137119

Domeniul privat al municipiului Bacău

1161

0

Teren concesionat

S=300mp,str.Câmpului destinația: locuință

1998

33580

Domeniul privat al municipiului Bacău

1162

0

Teren concesionat

S=27,6mp, str.L.Tăutu 10-12, Inters. 22 Decembrie 11 destinația:garaj

1997

11843

Domeniul privat al municipiului Bacău

1163

0

Teren concesionat

S=21,06mp, str. Nicu Enea nr.54 destinația:ext.pt.acces

2005

19197

Domeniul privat al municipiului Bacău

1164

0

Teren concesionat

S=16mp,str.Digu Bămat nr.l destinația:ext. sediu

2006

6865

Domeniul privat al municipiului Bacău

1165

0

Teren concesionat

S = 39,73 mp, str.Mihai Viteazu nr.2 destinația :ext. sp.al.publ ic

2006

36318

Domeniul privat al municipiului Bacău

1166

0

Teren concesionat

S=27,5 mp (măsurată 23mp), str.Bicaz nr.142,

destinația:garaj,

Carte funciară 72640,

Număr cadastral 72640

1999

4489

Domeniul privat al municipiului Bacău

1167

0

Teren concesionat

S=16mp, str.9 Mai, nr.82 destinația:cotă ind. locuință

2001

14626

Domeniul privat al municipiului Bacău

1168

0

Teren concesionat

S=27,5mp,str.Bucegi, nr. 144 destinația:garaj, carte funciară 83668,

1999

4489

Domeniul privat al municipiului Bacău

nr. cadastral 83668

1169

0

Teren concesionat

S=27,5mp,str.Bicaz, nr.13 destinația:garaj

1997

4489

Domeniul privat al municipiului Bacău

1170

0

Teren concesionat

S=9mp,str.E.C.Pintea, nr.2 destinațiaxotă ind. locuință

2003

8227

Domeniul privat al municipiului Bacău

1171

0

Teren concesionat

S=28mp, str.L.Tautu 10-12, inters. 22 Decembrie destinația:garaj

1997

12014

Domeniul privat al municipiului Bacău

1172

0

Teren concesionat

S=140mp,Piața Sud destinațiaxomerț

1998

127977

Domeniul privat al municipiului Bacău

1173

0

Teren concesionat

S=72mp,str.Mioriței, nr.5 destinația:sp.comercial

2007

65817

Domeniul privat al municipiului Bacău

1174

0

Teren concesionat

S=71 mp,str.Mioriței,nr.5 destinația:sp.comercial

2007

64903

Domeniul privat al municipiului Bacău

1175

0

Teren concesionat

S= 16mp,str.Marășești,nr.98 (Piața Sud)

destinația:ext. sp. comercial

2008

14626

Domeniul privat al municipiului Bacău

1176

0

Teren concesionat

S=51mp,str.Energiei, nr.34 destinația:ext.sp.comercial

2007

46620

Domeniul privat al municipiului Bacău

1177

0

Teren concesionat

S=26mp,str. Mărășești, nr.98 Piața Sud - față destinațiaxxt.spxomercial

2007

23768

Domeniul privat al municipiului Bacău

1178

0

Teren concesionat

S=27,5mp,str.Iosif Cocea, nr.8 destinațiaigaraj

2002

11800

Domeniul privat al municipiului Bacău

1179

0

Teren concesionat

S=275,49mp,str.I.S.Sturza, nr.63A

Destinația:sediu

2007

251832

Domeniul privat al municipiului Bacău

1180

0

Teren concesionat

S=25,3mp,str.Tazlăului,nr.2

Destinațiaiext. sediu

2003

10856

Domeniul privat al municipiului Bacău

1181

0

Teren concesionat

S=18,66mp, str. Ștefan Cel Mare,

nr.38

destinația:ext.sediu firmă

2001

17058

Domeniul privat al municipiului Bacău

1182

0

Teren concesionat

S=39,32mp, str.Neagoe Vodă, nr.19 destinațiaxxt. salon înfrum.

2007

35943

Domeniul privat al municipiului Bacău

1183

0

Teren concesionat

S=26,6mp, str.Neagoe Vodă,nr.l9 destinația:ext.salon înfrum.

2006

24316

Domeniul privat al municipiului Bacău

1184

0

Teren concesionat

S=27,5mp,str.Bicaz,nr. 13 destinațiargaraj

1997

4489

Domeniul privat al municipiului Bacău

1185

0

Teren concesionat

S=300mp,str.Câmpului,nr. 1 destinația:locuință

2006

33580

Domeniul privat al municipiului Bacău

1186

0

Teren concesionat

S = 27,5mp, str. losif Cocea, nr.8 destinația:garaj

2002

11800

Domeniul privat al municipiului Bacău

1187

0

Teren concesionat

S=27,55mp,str.Ștefan cel Mare, nr.l 1 destinația:garaj

1999

25184

Domeniul privat al municipiului Bacău

1188

0

Teren concesionat

S=7mp,str.E.C.Pintea, nr.2 destinația:comerț

1997

6399

Domeniul privat al municipiului Bacău

1189

0

Teren concesionat

S=31mp,str.Ștefan cel Mare, nr.6 destinația:ext.cab.medical

2006

28338

Domeniul privat al municipiului Bacău

1190

0

Teren concesionat

S=28mp,str.Bicaz,nr. 13 desti nația :garaj

2003

4571

Domeniul privat al municipiului Bacău

1191

0

Teren concesionat

S=27,5mp,str.Bucegi, nr.l44 destinația:garaj

1999

4489

Domeniul privat al municipiului Bacău

1192

0

Teren concesionat

S=36,27mp,str.Florilor, nr.32 destinația:acces servitute

1999

33155

Domeniul privat al municipiului Bacău

1193

0

Teren concesionat

S=18mp,str.Tolstoi,bl.3,sc.C,

ap.4, destinația:ext.cab.medical

2007

7717

Domeniul privat al municipiului Bacău

1194

0

Teren concesionat

S=1 l,25mp,str.Mărășești,nr.l8 destinația:comerț

2001

10284

Domeniul privat al municipiului Bacău

1195

0

Teren concesionat

S=28,44mp,str.Mi lco v,nr. 7-9 destinația:garaj

1999

25998

Domeniul privat al municipiului Bacău

1196

0

Teren concesionat

S= 14mp,str.9Mai,nr.82-84 destinația:comerț

1995

12798

Domeniul privat al municipiului Bacău

1197

0

Teren concesionat

S=28,44mp,str.Milcov,nr.7-9 destinația:garaj

1999

25998

Domeniul privat al municipiului Bacău

1198

0

Teren concesionat

S=70mp,str.Tipografilor,nr. 12bis destinația:comerț+alim. pub.

1995

63989

Domeniul privat al municipiului Bacău

1199

0

Teren concesionat

S = 111,19 mp, str.Mioriței, nr.14 destinația:sp. comercial

2003

101641

Domeniul privat al municipiului Bacău

1200

0

Teren concesionat

S=300mp,str. Câmpului,

Lot.27, destinația:locuință

2007

33580

Domeniul privat al municipiului Bacău

1201

0

Teren concesionat

S=27,5mp,str. Victor Babeș,

nr. 27-29, destinația: garaj, carte funciară 83851, nr. cadastral 83851

2000

11800

Domeniul privat al municipiului Bacău

1202

0

Teren concesionat

S=27,08mp,str.22Decembrie,

nr.22, destinația:garaj

1997

11619

Domeniul privat al municipiului Bacău

1203

0

Teren concesionat

S=18mp,str.Milcov,nr.4 destinația :ext.locuință+ac

2008

16454

Domeniul privat al municipiului Bacău

1204

0

Teren concesionat

S=1 lmp,str.E.C.Pintea,

nr.2, destinația:cotă ind.locuință

1997

10055

Domeniul privat al municipiului Bacău

1205

0

Teren concesionat

S=9mp,str.E.C.Pintea,nr.2

destinația:cotă ind.locuință

2003

8227

Domeniul privat al municipiului Bacău

1206

0

Teren concesionat

S=27,5mp,str.Republicii,nr. 1 destinația:garaj

1998

25138

Domeniul privat al municipiului Bacău

1207

0

Teren concesionat

S=22,57mp,str.Ștefan cel Mare,nr.30 destinația:ext.sediu societate

2003

20632

Domeniul privat al municipiului Bacău

1208

0

Teren concesionat

S=30mp,str.Garofiței,nr. 1 destinația:garaj

2002

27424

Domeniul privat al municipiului Bacău

1209

0

Teren concesionat

S=155,29mp,str.Arcadie Septilici,nr.3 destinația:prest .serv.

2003

17382

Domeniul privat al municipiului Bacău

1210

0

Teren concesionat (contract reziliat)

S=31mp,str. Ștefan cel Mare,nr.l3 destinația:ext.cab.stomat.

2007

28338

Domeniul privat al municipiului Bacău

1211

0

Teren concesionat

S=300mp,str.Câmpului.nr.31 destinația: locuință

2005

33580

Domeniul privat al municipiului Bacău

1212

0

Teren concesionat

S=27,6mp, str. L. Tăutu, nr. 10-12, inters. 22 Decembrie 11 destinația:garaj

1997

11843

Domeniul privat al municipiului Bacău

1213

0

Teren concesionat

S=30,73mp,str.L.Tăutu,nr.5A

destinația:cotă ind.locuință

2006

13186

Domeniul privat al municipiului Bacău

1214

0

Teren concesionat

S=23mp,str.Primăverii,nr. 10

2008

9869

Domeniul privat al municipiului Bacău

1215

0

Teren concesionat

S=27,5mp,str.Bicaz, nr.13

2009

4489

Domeniul privat al municipiului Bacău

1216

0

Teren concesionat

S=27,6mp,str.L.Tăutu,nr. 10-12, inters. 22 Decembrie 11 destinația:garai

2002

11843

Domeniul privat al municipiului Bacău

1217

0

Teren concesionat

S= 16mp,str.9Mai,nr.82 destinațiazcotă ind.locuință

2001

14626

Domeniul privat al municipiului Bacău

1218

0

Teren concesionat

S=66,79mp,str.B-dul Unirii, nr.20 destinația:servitute

2000

61054

Domeniul privat al municipiului Bacău

1219

0

Teren concesionat

S=22,5mp,str.,B-dul Alexandru Cel

Bun nr.7

2009

20568

Domeniul privat al municipiului Bacău

1220

0

Teren concesionat

S=27,6mp,str.L.Tăutu nr.10-12, inters.

22 Decembrie 11 destinațiazgaraj

1998

11843

Domeniul privat al municipiului Bacău

1221

0

Teren concesionat

S=9mp,str. E.C. Pintea, nr.2, inters. 22

Decembrie 11

2011

8227

Domeniul privat al municipiului Bacău

1222

0

Teren concesionat

S=28,44mp,str.Milcov,nr.7-9 destinațiazgaraj

1999

25998

Domeniul privat al municipiului Bacău

1223

0

Teren concesionat

S=28,44mp,str.Milcov,nr.7-9 destinațiazgaraj

2007

25998

Domeniul privat al municipiului Bacău

1224

0

Teren concesionat

S=28,44mp,str.Milcov,nr.7-9 destinațiazgaraj

2007

25998

Domeniul privat al municipiului Bacău

1225

0

Teren concesionat

S=30mp,str.Digu Bâmat destinațiazgaraj

1997

12872

Domeniul privat al municipiului Bacău

1226

0

Teren concesionat

S=28,44mp,str.M i lcov,nr. 7-9 destinațiazgaraj

1999

25998

Domeniul privat al municipiului Bacău

1227

0

Teren concesionat

S=28,44mp,str.Milcov,nr.7-9 destinațiazgaraj

1999

25998

Domeniul privat al municipiului Bacău

1228

0

Teren concesionat

S=27,5mp,str.Prelungirea

Bradului,nr.l27 destinațiazgaraj

2000

11800

Domeniul privat al municipiului Bacău

1229

0

Teren concesionat

S=362,5mp,str.Vadu Bistriței destinațiazîmprejmuire+garaj

2001

331370

Domeniul privat al municipiului Bacău

1230

0

Teren concesionat

S=500mp,str.Vadu Bistriței destinațiazsediu asociație

1998

457062

Domeniul privat al municipiului Bacău

1231

0

Teren concesionat

S~75,52mp,str.Ștefan cel Mare, nr. 11 -

15, destinațiazext.sediu asociație

2002

69035

Domeniul privat al municipiului Bacău

1232

0

Teren concesionat

S=89,79mp,str.Ștefan cel Mare, nr.ll-

15, destinațiazext.sediu asociație

2002

82079

Domeniul privat al municipiului Bacău

1233

Teren concesionat (contract

S=4mp,str.B-dul Alex. Cel Bun,nr.l3

3656

Domeniul privat al

0

reziliat)

destinația:prest. serv.

1996

municipiului Bacău

1234

0

Teren concesionat

S=30mp,str.Narciselor, nr.10 destinația:comerț piese auto

2000

12872

Domeniul privat al municipiului Bacău

1235

0

Teren concesionat

S=38,7mp,str.Războieni, nr.21 destinația:locuință și împrej.

2004

35377

Domeniul privat al municipiului Bacău

1236

0

Teren concesionat

S=27,5mp,str.H.Berescu,nr.4

destinația :garaj

1999

11800

Domeniul privat al municipiului Bacău

1237

0

Teren concesionat

S=12mp,str. Avram Iancu, nr.l destinația :garaj

2002

10969

Domeniul privat al municipiului Bacău

1238

0

Teren concesionat

S=27,08mp, str.22Decembrie,

nr.22, destinația:garaj

1997

11619

Domeniul privat al municipiului Bacău

1239

0

Teren concesionat

S=32,2mp,str.M.Eminescu,

nr.25, destinația:ext. locuință

2007

29435

Domeniul privat al municipiului Bacău

1240

0

Teren concesionat

S=20mp,str.Oituz,nr. 1 destinația:garaj

1998

18282

Domeniul privat al municipiului Bacău

1241

0

Teren concesionat

S= 18,75mp,str.Mioriței,nr.78 destinația:salon înfrumusețare

2008

17140

Domeniul privat al municipiului Bacău

1242

0

Teren concesionat

S=215mp,str.Alecu Russo,nr.70 destinația:sediu firmă+comerț

2000

196537

Domeniul privat al municipiului Bacău

1243

0

Teren concesionat

S=27,5mp,str.Victor Babeș, nr.27-29 destinația:garaj

2007

11800

Domeniul privat al municipiului Bacău

1244

0

Teren concesionat

S=30mp,str.Milcov,nr.7-l 1 Destinația:garaj, carte funciară 80362 (21 mp), număr cadastral 80362

1997

27424

Domeniul privat al municipiului Bacău

1245

0

Teren concesionat

S=15,18mp,str.H.Berescu,nr.2

Destinația:ext.locuință

2003

6513

Domeniul privat al municipiului Bacău

1246

0

Teren concesionat

S=1 lmp,str.E.C.Pintea,nr.2 destinația:cotă ind.locuință

1996

10055

Domeniul privat al municipiului Bacău

1247

0

Teren concesionat

S=28,44mp,str.Miicov nr.7-9

2010

25998

Domeniul privat al municipiului Bacău

1248

0

Teren concesionat

S=10mp,str.E.C.Pintea,nr.2 destinația:cotă ind.locuință

1999

9141

Domeniul privat al municipiului Bacău

1249

0

Teren concesionat

S=27,5mp (măsurată: 23mp),str.Ștefan cel Mare, nr.50 bis, destinația: garaj,

1997

25138

Domeniul privat al municipiului Bacău

carte funciară 82937, nr. cadastral 82937

1250

0

Teren concesionat

S=27,5mp,str.Republicii,nr. 1 destinațiazgaraj

2007

11800

Domeniul privat al municipiului Bacău

1251

0

Teren concesionat

S=27,5mp,str.Republicii,nr. 1 destinațiazgaraj

2002

11800

Domeniul privat al municipiului Bacău

1252

0

Teren concesionat

S=22mp,str.9Mai,nr.31 desti națiazext. farmaci e

1997

20111

Domeniul privat al municipiului Bacău

1253

0

Teren concesionat

S=14,26mp,str.Șefan cel Mare, nr.30 destinați a:ext.cab. medical

2003

13035

Domeniul privat al municipiului Bacău

1254

0

Teren concesionat

S=764,01mp,str.Piața Revoluției, nr.l destinațiazservicii bancare

1997

698400

Domeniul privat al municipiului Bacău

1255

0

Teren concesionat

S=500mp,str.9Mai,nr.33 destinațiazsediu bancă

2002

457062

Domeniul privat al municipiului Bacău

1256

0

Teren concesionat (contract reziliat)

S= 13mp,str.Mărășești,nr.94

destinația:ext.sp.pt.acces

2002

11884

Domeniul privat al municipiului Bacău

1257

0

Teren concesionat

S=2.792mp,str.9Mai,nr.25 destinațiazsediu bancă

1994

2552235

Domeniul privat al municipiului Bacău

1258

0

Teren concesionat

S=168mp,str.Erou Gh. Rusu,nr.l2 destinațiazservicii bancare

1996

153573

Domeniul privat al municipiului Bacău

1259

0

Teren concesionat

S=250mp,str.9Mai,nr.33 destinațiazservicii bancare

2000

228531

Domeniul privat al municipiului Bacău

1260

0

Teren concesionat

S=260mp,str.9Mai,nr.33 destinațiazsediu bancă

2002

237672

Domeniul privat al municipiului Bacău

1261

0

Teren concesionat

S=392,78mp,str.9Mai,nr.33 destinațiazamenajare parc

2002

359050

Domeniul privat al municipiului Bacău

1262

0

Teren concesionat

S=23,13mp,str.Carpați,nr. 10 destinațiazgaraj

2006

21116

Domeniul privat al municipiului Bacău

1263

0

Teren concesionat

S=30mp,str.Garofiței,nr. 1 destinațiazgaraj

2000

27424

Domeniul privat al municipiului Bacău

1264

0

Teren concesionat

S=21 mp,str.Milcov,nr.4

destinația:ext.cab.psihologic

2001

19197

Domeniul privat al municipiului Bacău

1265

0

Teren concesionat

S=19,55mp,str.Pictor Aman, nr.94 D destinația:cotă indiv. locuiță

2002

17871

Domeniul privat al municipiului Bacău

1266

S=27,5mp,str.H.Berescu,nr.4

11800

Domeniul privat al

0

Teren concesionat

destinația:garaj

1998

municipiului Bacău

1267

0

Teren concesionat

S=27,5mp,str.Alecu Russo, nr.57 destinațiazgaraj

1999

25138

Domeniul privat al municipiului Bacău

1268

0

Teren concesionat

S=22,71mp,str. Miron Costin, nr.4 Destinațiazext.salon înfrum.

2004

20760

Domeniul privat al municipiului Bacău

1269

0

Teren concesionat

S=27,5mp,str.Prelungirea Bradului, nr.127, destinațiazgaraj

2003

11800

Domeniul privat al municipiului Bacău

1270

0

Teren concesionat

S=12,52mp,str.Digu Bâmat,nr.l deșt inația: ext. locu i nță

2002

5372

Domeniul privat al municipiului Bacău

1271

0

Teren concesionat

S=100mp, str. Pictor Aman,nr.94 destinația:sediu firmă

2000

91412

Domeniul privat al municipiului Bacău

1272

0

Teren concesionat

S=45,15mp, str. Pictor Aman,nr.94 destinațiazcomerț+prestserv.

2001

41273

Domeniul privat al municipiului Bacău

1273

0

Teren concesionat

S=23,13mp,str.Carpați,nr. 10 destinațiazgaraj

2002

21144

Domeniul privat al municipiului Bacău

1274

0

Teren concesionat

S=30mp,str.Garofiței,nr. 1 destinațiazgaraj

1999

27424

Domeniul privat al municipiului Bacău

1275

0

Teren concesionat

S=27,5mp,str.Prelungirea

Bradului,nr.127 destinațiazgaraj

1999

11800

Domeniul privat al municipiului Bacău

1276

0

Teren concesionat

S=27,5mp,str.Letea,nr.4-6 destinațiazgaraj

1999

11800

Domeniul privat al municipiului Bacău

1277

0

Teren concesionat

S = 125,5 mp, str. Nordului, nr. 2-4 destinația:ext.sediu asociație

1998

20486

Domeniul privat al municipiului Bacău

1278

0

Teren concesionat

S = 125,5mp, str.Nordului, nr.2-4, destinația.locuință

1998

20486

Domeniul privat al municipiului Bacău

1279

0

Teren concesionat

S=69,5mp,str.Izvoare nr.105 destinațiazsp.comercial

2006

7779

Domeniul privat al municipiului Bacău

1280

0

Teren concesionat

S=9mp,str.E.C.Pintea,nr.2

destinațiazcotă ind. locuință

1996

8227

Domeniul privat al municipiului Bacău

1281

0

Teren concesionat

S=25mp,str.Pieții,nr. 1 destinațiazprest. servicii

1999

22853

Domeniul privat al municipiului Bacău

1282

0

Teren concesionat

S=24,5mp,str.Mioriței,nr. 14 destinațiazgaraj

2002

22396

Domeniul privat al municipiului Bacău

1283

S=40,5mp,str.Aeroportului

17378

Domeniul privat al

0

Teren concesionat

destinațiarprest.servicii

1999

municipiului Bacău

1284

0

Teren concesionat

S=10,05mp, str. Aleea Ghioceilor, nr.19, sc.A, destinațiarext.cab.medical

2007

9598

Domeniul privat al municipiului Bacău

1285

0

Teren concesionat

S=27,06mp,str.L.Tăutu,nr. 10-12, inters. 22 Decembrie destinația:garaj

2005

11611

Domeniul privat al municipiului Bacău

1286

0

Teren concesionat

S=115,8mp,str.George Bacovia,nr.30 destinația:ext locuință

1997

105856

Domeniul privat al municipiului Bacău

1287

0

Teren concesionat

S=1 lmp,str.E.C.Pintea,nr.2 destinația:cotă ind. locuință

1999

10055

Domeniul privat al municipiului Bacău

1288

0

Teren concesionat

S= 18mp,str.Electricienilor, nr.3-5

destinația:garaj

1999

16454

Domeniul privat al municipiului Bacău

1289

0

Teren concesionat

S=27,6mp,str.L.Tăutu,nr. 10-12, inters. 22 Decembrie 11 destinația:garaj

1997

11843

Domeniul privat al municipiului Bacău

1290

0

Teren concesionat

S=23mp,str.Energiei,nr.27 destinația:ext.sediu

2004

21025

Domeniul privat al municipiului Bacău

1291

0

Teren concesionat

S=10,22mp,str.Ștefan cel Mare, nr.23 destinația :ext. 1 ocu i nță

2005

9342

Domeniul privat al municipiului Bacău

1292

0

Teren concesionat

S=32,25mp,str.Mihai Viteazu, nr.l destinația:alim. publică

2002

29481

Domeniul privat al municipiului Bacău

1293

0

Teren concesionat

S=16mp,str.9 Mai.nr. 82 destinațiarcotă ind.locuință

2001

14626

Domeniul privat al municipiului Bacău

1294

0

Teren concesionat

S=27,5mp, str. Prel.Bradului, nr.127 destinația:garaj

1999

11800

Domeniul privat al municipiului Bacău

1295

0

Teren concesionat

S=27,5mp,str.H.Berescu,nr.4 destinația:garaj

1998

11800

Domeniul privat al municipiului Bacău

1296

0

Teren concesionat

S=32mp,str.Gări i ,nr. 52 destinațiarprest.servicii

2000

29252

Domeniul privat al municipiului Bacău

1297

0

Teren concesionat

S=300mp,str.Siretului,nr.2bis desti nația: locuință

2005

33580

Domeniul privat al municipiului Bacău

1298

0

Teren concesionat

S=30mp,str.Digu Bâmat

Destinația:garaj

1997

12872

Domeniul privat al municipiului Bacău

1299

0

Teren concesionat

S=27,5mp,str.E.C.M.Hasan,

nr.14, destinațiazgaraj

1999

25138

Domeniul privat al municipiului Bacău

1300

0

Teren concesionat

S=28mp,str.Milcov,nr.7-9 destinațiazgaraj

1999

25595

Domeniul privat al municipiului Bacău

1301

0

Teren concesionat

S=28,44mp,str.Milcov,nr.7-9 destinația:garaj

1999

25998

Domeniul privat al municipiului Bacău

1302

0

Teren concesionat

S= 10,5mp,str.Mioriței,nr. 19

Destinațiazext.cab.medical

2003

9598

Domeniul privat al municipiului Bacău

1303

0

Teren concesionat

S= 12,8mp,str.L.Pătrășcanu,

nr.2, sc.E

destinația:ext.sp.comercial

2002

11701

Domeniul privat al municipiului Bacău

1304

0

Teren concesionat

S=3,55mp,str.L.Pătrășcanu, nr.2, sc.E destinația:cotă.ind.sp.com.

2002

3245

Domeniul privat al municipiului Bacău

1305

0

Teren concesionat

S= 13,04mp,str.Mărășești,nr.80 destinația:ext.farmacie

2001

11921

Domeniul privat al municipiului Bacău

1306

0

Teren concesionat

S=23,13mp,str.Carpați,nr. 10 destinațiazgaraj

1998

21116

Domeniul privat al municipiului Bacău

1307

0

Teren concesionat

S=38,57mp,str. Prieteniei destinațiazgaraj, carte funciară 83717, nr. cadastral 83717

1998

16550

Domeniul privat al municipiului Bacău

1308

0

Teren concesionat

S=24mp,str.Primăverii,nr. 10 destinațiazcotă ind. locuință

1998

10298

Domeniul privat al municipiului Bacău

1309

0

Teren concesionat

S=27,5mp,str.Bicaz,nr. 13 destinațiazgaraj

2007

4489

Domeniul privat al municipiului Bacău

1310

0

Teren concesionat

S=14mp,str.Primăverii.nr. 10 destinațiazcotă ind.locuință

1999

6007

Domeniul privat al municipiului Bacău

1311

0

Teren concesionat

S= 10,29mp,str.Bicaz,nr. 154 destinațiazext. locuință

2003

1680

Domeniul privat al municipiului Bacău

1312

0

Teren concesionat

S=28mp,str.L.Tăutu,nr. 10-12,inters.22

Decembrie destinațiazgaraj, Carte funciară 72376, Număr cadastral 72376

1997

12014

Domeniul privat al municipiului Bacău

1313

0

Teren concesionat

S=27,5mp,str.Nordului,nr.2 destinațiazgaraj

2000

4489

Domeniul privat al municipiului Bacău

1314

0

Teren concesionat

S=27,5mp,str.Victor Babeș, nr.27-29 destinația:garaj

2002

11800

Domeniul privat al municipiului Bacău

1315

0

Teren concesionat

S=27,5mp,str.H.Berescu, nr.4 destinația:garaj

1999

11800

Domeniul privat al municipiului Bacău

1316

0

Teren concesionat

S=27,08mp,str.22Decembrie, nr.22 destinația:garaj

2003

11619

Domeniul privat al municipiului Bacău

1317

0

Teren concesionat

S=16mp,str.9Mai, nr.82 destinațiarcotă ind. locuință

2001

14626

Domeniul privat al municipiului Bacău

1318

0

Teren concesionat

S=30mp,str.Milcov, nr.9-11 destinația:garaj

1997

27424

Domeniul privat al municipiului Bacău

1319

0

Teren concesionat

S=27,5mp,str. H. Berescu nr.4 destinația:garaj

2002

11800

Domeniul privat al municipiului Bacău

1320

0

Teren concesionat

S=27,6mp,str.L.Tăutu,nr. 10-12, inters.

22 Decembrie

1997

11843

Domeniul privat al municipiului Bacău

1321

0

Teren concesionat

S=30mp,str.Piața Centrală destinația:comerț prod.ag.

1999

27424

Domeniul privat al municipiului Bacău

1322

0

Teren concesionat

S=24mp,str.Piața Centrală destinația:ext. sp.com.

2001

21939

Domeniul privat al municipiului Bacău

1323

0

Teren concesionat

S=23,13mp,str.Carpați,nr. 10

Destinația:garaj

1998

21144

Domeniul privat al municipiului Bacău

1324

0

Teren concesionat

S=1 lmp,str.E.C.Pintea,nr.2

Destinația:cotă ind.locuință

1999

10055

Domeniul privat al municipiului Bacău

1325

0

Teren concesionat

S=10,3mp,str. Apusului,nr.6 Destinația:ext.sed. C.A.R.

2001

9415

Domeniul privat al municipiului Bacău

1326

0

Teren concesionat

S=28mp,str.Milcov,nr.7-9 destinațiaigaraj

1999

25595

Domeniul privat al municipiului Bacău

1327

0

Teren concesionat

S=17,l lmp, str.Energiei, nr.34

destinația :ext.sp.comercial

2000

15641

Domeniul privat al municipiului Bacău

1328

0

Teren concesionat

S=23,13mp,str.Carpați,nr. 10 destinația:garaj

1998

21116

Domeniul privat al municipiului Bacău

1329

0

Teren concesionat

S=19,43mp,str.Miron Costin, nr.l destinația:ext. sediu

2003

17761

Domeniul privat al municipiului Bacău

1330

0

Teren concesionat

S=18mp,str.Republicii,nr.3 destinațiaxomerț

1996

7723

Domeniul privat al municipiului Bacău

1331

0

Teren concesionat

S=8,55mp,str.Mioriței,nr. 17 destinația:ext.agenție imo.

2007

7816

Domeniul privat al municipiului Bacău

1332

0

Teren concesionat

S=30mp,str.Garofiței,nr. 1 destinațiargaraj

1999

27424

Domeniul privat al municipiului Bacău

1333

0

Teren concesionat

S=15,6mp,str.Erou Gh.Rusu, nr.4 destinația;ext.sediu C.A.R.

1999

14260

Domeniul privat al municipiului Bacău

1334

0

Teren concesionat

S=12mp,str.Pictor Aman, nr.94d,ap.24 destinațiaxotă ind.locuință

2002

10969

Domeniul privat al municipiului Bacău

1335

0

Teren concesionat

S=29,31mp,str.Pictor Aman, nr.94D, ap. 18

destinațiaxotă ind.locuință

2000

26793

Domeniul privat al municipiului Bacău

1336

0

Teren concesionat

S=189mp,str.HoItuluî,nr.84 destinația: locuință

1997

21155

Domeniul privat al municipiului Bacău

1337

0

Teren concesionat

S=30mp,str.Milcov,nr.9-l 1 destinația.garaj

1997

27424

Domeniul privat al municipiului Bacău

1338

0

Teren concesionat

S=6,7mp,str.Miron Costin,nr.3

destinația:ext.sediu

2004

6125

Domeniul privat ai municipiului Bacău

1339

0

Teren concesionat

S=3 OOm p, str .Sale iei destinația: locuință

2002

33580

Domeniul privat al municipiului Bacău

1340

0

Teren concesionat

S=600,43mp,str.Ioniță Sandu

Sturza,nr.63 a destinația:sediu

2007

548868

Domeniul privat al municipiului Bacău

1341

0

Teren concesionat

S=23,13mp,str.Carpați,nr. 10 destinația:garaj

2001

21116

Domeniul privat al municipiului Bacău

1342

0

Teren concesionat

S=123,88mp (măsurată 122 mp), str. 9 Mai, nr. 94 Bis, carte funciară 76036, nr. cadastral 76036, din care: S=73,7mp, destinațiaxotă ind.sp.com., S=5 0,16mp,destinația:ext.sp.alim .pub.

2004

111523

Domeniul privat al municipiului Bacău

1343

0

Teren concesionat

S=10,64mp,str.Erou Gh.Rusu, nr.2

destinația:ext.sediu

2002

9726

Domeniul privat al municipiului Bacău

1344

0

Teren concesionat

S=1.389,87mp,str.Aviatorilor nr.28

destinația:sp.comerț prod.

2006

596364

Domeniul privat al municipiului Bacău

1345

S= 11,1 mp,str.Florilor,nr. 1

10147

Domeniul privat al

0

Teren concesionat

destinația:acces din exterior

1998

municipiului Bacău

1346

0

Teren concesionat

S=10,55mp,str.Florilor,nr.l destinația:ext. farmacie

1999

9644

Domeniul privat al municipiului Bacău

1347

0

Teren concesionat

S=41mp,str.Ioniță Sandu Sturza, nr.3 destinația:ext.cab.medical

2002

37479

Domeniul privat al municipiului Bacău

1348

0

Teren concesionat

S=18,33mp,str.Electricienilor, nr.3-5

destinația:garaj

1999

7865

Domeniul privat al municipiului Bacău

1349

0

Teren concesionat

S=300mp, str.Câmpului destinația:locuință

1997

33580

Domeniul privat al municipiului Bacău

1350

0

Teren concesionat

S-300mp,str.Câmpului destinația: locuință

2000

33580

Domeniul privat al municipiului Bacău

1351

0

Teren concesionat

S=9,75mp,str.Oituz,nr. 1 destinația:ext.cab.stomat.

2005

8913

Domeniul privat al municipiului Bacău

1352

0

Teren concesionat

S= 16mp,str.9Mai,nr.82 destinația:cota ind.locuință

2001

14626

Domeniul privat al municipiului Bacău

1353

0

Teren concesionat

S=40mp,str.Stadionului,nr.28

destinația :comerț

1999

36565

Domeniul privat al municipiului Bacău

1354

0

Teren concesionat

S=20mp,str.E.C.Pintea,nr.2 destinația:comerț

1997

18282

Domeniul privat al municipiului Bacău

1355

0

Teren concesionat

S=9mp,str.E.C.Pintea,nr.2

destinația:cotă ind.locuință

1999

8227

Domeniul privat al municipiului Bacău

1356

0

Teren concesionat

S”27,5mp,str.B i caz,nr. 142 destinația:garaj

1999

4489

Domeniul privat al municipiului Bacău

1357

0

Teren concesionat

S=27,5mp,str.Republicii,nr.l destinația:garaj

1998

11800

Domeniul privat al municipiului Bacău

1358

0

Teren concesionat

S=30mp,str.Garofiței,nr. 1 destinația:garaj

1999

27424

Domeniul privat al municipiului Bacău

1359

0

Teren concesionat

S=30mp,str.Milcov,nr.9-l 1 destinația:garaj

2002

27424

Domeniul privat al municipiului Bacău

1360

0

Teren concesionat

S=28,44mp,str.Milcov,nr.7-9

destinația: garaj

2003

25998

Domeniul privat al municipiului Bacău

1361

0

Teren concesionat

S=27,5mp,str.Bicaz,nr. 13 destinația:garaj

1999

4489

Domeniul privat al municipiului Bacău

1362

S=200mp,str.Șoimului,nr.21

182825

Domeniul privat al

0

Teren concesionat

destinația:locuință P+l

2000

municipiului Bacău

1363

0

Teren concesionat

S=28,44mp,str.Milcov,nr.7“9 destinația:garaj

2002

25998

Domeniul privat al municipiului Bacău

1364

0

Teren concesionat

S=300mp,str.Câmpului destinația: locuință

1997

33580

Domeniul privat al municipiului Bacău

1365

0

Teren concesionat

S=24,5mp,str.Mioriței,nr. 14 destinația:garaj

1999

22396

Domeniul privat al municipiului Bacău

1366

0

Teren concesionat

S=28,44mp,str.Milcov,nr.7-9 destinația:garaj

1999

25998

Domeniul privat al municipiului Bacău

1367

0

Teren concesionat

S=1 lmp,str.E.C.Pintea,nr.2 destinația:cotă ind.locuință

1999

10055

Domeniul privat al municipiului Bacău

1368

0

Teren concesionat

S=21,78mp,str.Erou Gh.Rusu,

Nr.2, destinația:ext.cab. medical

2004

19910

Domeniul privat al municipiului Bacău

1369

0

Teren concesionat

S=27mp,str.Milcov,nr.l4

Destinația:comerț+prest.serv.

2000

24681

Domeniul privat al municipiului Bacău

1370

0

Teren concesionat

S=27,5mp,str.Ștefan cel Mare, nr.50 bis, destinația:garaj

1997

25138

Domeniul privat al municipiului Bacău

1371

0

Teren concesionat

S=6,48mp,str.ProgresuIui,nr. 12

Destinația.ext.locuință

2001

5924

Domeniul privat al municipiului Bacău

1372

0

Teren concesionat

S=3 Omp, str.Garofiței,nr. 1 destinația:garaj

1999

27424

Domeniul privat al municipiului Bacău

1374

0

Teren concesionat

S=27,5mp,str.Alecu Russo, nr.57 destinația:garaj

2004

25138

Domeniul privat al municipiului Bacău

1375

0

Teren concesionat

S=31,48mp,str.Decebal,nr. 1 destinația:ext.sp.ceramică

2001

28777

Domeniul privat al municipiului Bacău

1376

0

Teren concesionat

S=124mp,str.Pictor Andreescu, nr.21-

22, destinația:alim. publică

1999

113351

Domeniul privat al municipiului Bacău

1377

0

Teren concesionat (contract reziliat)

S=28mp, str.L.Tăutu,nr. 10-12, i nters.

22 Decembrie, destinația:garaj

1997

12014

Domeniul privat al municipiului Bacău

1378

0

Teren concesionat

S=30mp,str.Garofiței,nr. 1 destinația:garaj

1999

27424

Domeniul privat al municipiului Bacău

1379

0

Teren concesionat

S=6,8mp,str.Progresului,nr.l2 destinația:ext. locuință

2003

6216

Domeniul privat al municipiului Bacău

1380

0

Teren concesionat

S=27,5mp,str.Iosif Cocea,nr.8 destinația:garaj

2003

11800

Domeniul privat al municipiului Bacău

1381

0

Teren concesionat

S=27,08mp,str.22Decembrie,

Nr.22, destinația: garaj

2000

11619

Domeniul privat al municipiului Bacău

1382

0

Teren concesionat

S=27,6mp,str.L.Tăutu,nr. 10-12, inters.22 Decembrie destinația:garaj

2004

11843

Domeniul privat al municipiului Bacău

1383

0

Teren concesionat

S= 18mp,str.Electricienilor, nr.3-5, destinația:garaj

1999

16454

Domeniul privat al municipiului Bacău

1384

0

Teren concesionat

S=113,86mp,str.Milcov,nr.77 destinația:al im.publică

2004

104082

Domeniul privat al municipiului Bacău

1385

0

Teren concesionat

S= 18,9mp,str. Alecu Russo, nr.46 destinația:ext.sediu+acces

2000

17277

Domeniul privat al municipiului Bacău

1386

0

Teren concesionat

S=31,5mp,str.Mărășești,nr. 171 destinația:ext.sp.depozit

2001

28796

Domeniul privat al municipiului Bacău

1387

0

Teren concesionat

S=39mp,str.Luminii,nr.9

destinația:vestiar

2001

35651

Domeniul privat al municipiului Bacău

1388

0

Teren concesionat

S=6mp,str.Luminii,nr.3 destinația:acces sediu

2001

5485

Domeniul privat al municipiului Bacău

1389

0

Teren concesionat

S=6mp,str.9Mai,nr,78 destinația: acces sediu

2001

5485

Domeniul privat al municipiului Bacău

1390

0

Teren concesionat

S= 16mp,str.9Mai,nr.82 destinațiaxotă ind. locuință

2001

14626

Domeniul privat al municipiului Bacău

1391

0

Teren concesionat

S=27,6mp,str.L.Tăutu,nr. 10-12,inters.22 Decembrie destinația:garaj

1997

11843

Domeniul privat al municipiului Bacău

1392

0

Teren concesionat

S=28,44mp,str.Milcov,nr.7-9

destinația:garaj

1999

25998

Domeniul privat al municipiului Bacău

1393

0

Teren concesionat

S=27,5mp,str.H.Berescu,nr.4 destinația:garaj

2005

11800

Domeniul privat al municipiului Bacău

1394

0

Teren concesionat

S=12mp,str.Avram Iancu, nr.l destinația:garaj

2002

10969

Domeniul privat al municipiului Bacău

1395

0

Teren concesionat

S=28,44mp,str.Milcov,nr.7-9 destinația:garaj

1999

25998

Domeniul privat al municipiului Bacău

1396

0

Teren concesionat

S=23,45mp,str.Mărășești, nr.147 destinația: sp.depozitare

2003

21437

Domeniul privat al municipiului Bacău

1397

S=24,79mp,str.Mărășești,nr. 147

22662

Domeniul privat al

0

Teren concesionat

destinația:ext.sp. depoz it

2000

municipiului Bacău

1398

0

Teren concesionat

S=27,26mp,str.Panselelor,nr.2 destinațiaxab. notarial si

2006

24919

Domeniul privat al municipiului Bacău

1399

0

Teren concesionat

S=30mp,str.Digu Bârnat destinația:garaj

1997

12872

Domeniul privat al municipiului Bacău

1400

0

Teren concesionat

S=22,19mp,str.Mihai Viteazu, nr.2 destinația:ext.sp.comercial

2001

20284

Domeniul privat al municipiului Bacău

1401

0

Teren concesionat

S=30mp,str.Mioriței,nr. 12 destinația : comerț

1998

27424

Domeniul privat al municipiului Bacău

1402

0

Teren concesionat

S=13,6mp, str.B-dul AL cel Bun,nr.l3 destinația:ext.sp.comercial

1999

12432

Domeniul privat al municipiului Bacău

1403

0

Teren concesionat

S=5 0,5mp, str.L. Pătrășcanu, nr.2, destinațiaiext. sediu firmă

1999

46163

Domeniul privat al municipiului Bacău

1404

0

Teren concesionat

S= 13,16mp,str.L.Pătrășcanu, nr.2, destinația:ext.sediu firmă

1999

12030

Domeniul privat al municipiului Bacău

1405

0

Teren concesionat

S= 18,81 mp,Piața Centrală destinația:ext. sp.comercial

2002

17195

Domeniul privat al municipiului Bacău

1406

0

Teren concesionat

S=92mp, Piața Centrală destinațiaxomerț prod.ag.

1999

84099

Domeniul privat al municipiului Bacău

1407

0

Teren concesionat

S=13,6mp,Pasajul Revoluției, nr. 1, destinația:ext.sp.comercial

1999

12432

Domeniul privat al municipiului Bacău

1408

0

Teren concesionat

S=12,6mp,str.Mioriței,nr. 14 destinațiarext.sp.comercial

1999

11518

Domeniul privat al municipiului Bacău

1409

0

Teren concesionat

S=178,28,str.Aprodu Purice, nr. 13, destinația:ext.sp.alim.pub.

2005

76496

Domeniul privat al municipiului Bacău

1410

0

Teren concesionat

S=23,7mp,str.9Mai,nr.62 destinația:ext.farmacie

1998

21665

Domeniul privat al municipiului Bacău

1411

0

Teren concesionat

S=8,7mp,str.9Mai,nr.31 destinația:ext. sediu

2003

7953

Domeniul privat al municipiului Bacău

1412

0

Teren concesionat

S=28.44mp.str.Milcov,nr.7-9 destinația:garaj

1999

25998

Domeniul privat al municipiului Bacău

1413

0

Teren concesionat

S=1.750mp,str.Pictor Aman, nr.94, destinația: parcare auto

1999

1599718

Domeniul privat al municipiului Bacău

1414

0

Teren concesionat

S=4.406mp,str.Izvoare destinația:baza prod.+depozite

1995

493179

Domeniul privat al municipiului Bacău

1415

0

Teren concesionat

S=3.650mp,str.Pictor Aman, nr.2, destinația: parcare auto

1999

3336554

Domeniul privat al municipiului Bacău

1416

0

Teren concesionat

S=27,53mp,str.Pictor Aman, nr.94D

destinațiaxotă ind.locuință

2002

25166

Domeniul privat al municipiului Bacău

1417

0

Teren concesionat

S=25,91mp,str.Pictor Aman, nr.94D

destinațiaxotă ind.locuință

2002

23685

Domeniul privat al municipiului Bacău

1418

0

Teren concesionat

S=22,88mp,str.Pictor Aman,

nr.94D

destinațiaxotă ind locuință

2002

20915

Domeniul privat al municipiului Bacău

1419

0

Teren concesionat

S=27,78mp,str.Pictor Aman,

nr.94D

destinațiaxotă ind.locuință

2002

25394

Domeniul privat al municipiului Bacău

1420

0

Teren concesionat

S=13,18mp,str.Banatului,nr. 18 destinațiaxxt. birouri

2005

12048

Domeniul privat al municipiului Bacău

1421

0

Teren concesionat

S=34,65mp,str.Nicolae

Titulescu nr.21 destinațiaxxt. locuință

2002

31674

Domeniul privat al municipiului Bacău

1422

0

Teren concesionat

S=2,45mp,str.Frasinului,nr.4

destinația :ext.sp.prest

2006

2240

Domeniul privat al municipiului Bacău

1423

0

Teren concesionat

S=6,6mp,str.Mioriței,nr. 10 destinația:ext.sp.acces

2007

6033

Domeniul privat al municipiului Bacău

1424

0

Teren concesionat

S=6,16mp,str.Frasinului,nr.4 destinațiaiext.sp.prest.

2002

5631

Domeniul privat al municipiului Bacău

1425

0

Teren concesionat

S=28,44mp,str.Milcov 7-9 destinația:garaj

1999

25998

Domeniul privat al municipiului Bacău

1426

0

Teren concesionat

S=17,7mp,str.Livezilor,nr.4 destinațiaxxt.sediu firmă

2003

16180

Domeniul privat al municipiului Bacău

1427

0

Teren concesionat

S = 22,08mp, str. Ștefan cel Mare, nr.8 destinațiaxxt.salon înfrum.

2002

20184

Domeniul privat al municipiului Bacău

1428

0

Teren concesionat

S=27,08mp,str .22Decembr ie, nr.22, destinația:garaj

1997

11619

Domeniul privat al municipiului Bacău

1429

0

Teren concesionat

S=34,87mp,str. Ardealu 1 u i, nr .22 destinația:garaj

2001

31876

Domeniul privat al municipiului Bacău

1430

0

Teren concesionat

S=8,76mp,str.Bicaz,nr. 152 destinația:ext. sediu

2005

1430

Domeniul privat al municipiului Bacău

1431

0

Teren concesionat

S=27,5mp,str.Aviatori,nr.9 destinația:garaj

2000

11800

Domeniul privat al municipiului Bacău

1432

0

Teren concesionat

S=27,5mp,str.Republicii,nr.l destinația: garaj

1998

11800

Domeniul privat al municipiului Bacău

1433

0

Teren concesionat

S= 16mp,str.9Mai,nr.82 destinația:cota ind. locuință

2001

14626

Domeniul privat al municipiului Bacău

1434

0

Teren concesionat

S= 16mp,str.9Mai,nr.82 destinația:cotă ind. locuință

2001

14626

Domeniul privat al municipiului Bacău

1435

0

Teren concesionat

S=18,33mp,str.Electricienilor,

nr.3-5, destinația:garaj

1999

16756

Domeniul privat al municipiului Bacău

1436

0

Teren concesionat

S = 14,76mp, str.Ștefan cel Mare,nr.21 destinația:ext. sediu

2005

13492

Domeniul privat al municipiului Bacău

1437

0

Teren concesionat

S=8mp,str.Erou Gh.Rusu, destinația:prest. servicii

2005

7313

Domeniul privat al municipiului Bacău

1438

0

Teren concesionat

S=17,6mp,str.Erou Gh.Rusu, destinația:prest.servicii

2005

16089

Domeniul privat al municipiului Bacău

1439

0

Teren concesionat

S=30mp,str.Garofiței,nr.l destinația :garaj

1999

27424

Domeniul privat al municipiului Bacău

1440

0

Teren concesionat

S=23,13mp,str.Carpați,nr. 10 destinația:garaj

2000

21144

Domeniul privat al municipiului Bacău

1441

0

Teren concesionat

S=llmp, str. L. Pătrășcanu, nr. 2, destinația:     extindere     laborator

cofetărie, carte funciară 73361, nr. cadastral 73361

1997

10055

Domeniul privat al municipiului Bacău

1442

0

Teren concesionat

S=30mp, str. L. Pătrășcanu, nr. 2, destinația: comerț, carte funciară 73383, număr cadastral 73393

1994

27424

Domeniul privat al municipiului Bacău

1443

0

Teren concesionat

S=25mp, str. L. Pătrășcanu, nr.2, destinația: extindere spațiu comercial, carte funciară 70942, nr. cadastral 70942

1997

22853

Domeniul privat al municipiului Bacău

1444

0

Teren concesionat

S=12mp, str.Avram Iancu, nr.l destinația:garaj

1998

10969

Domeniul privat al municipiului Bacău

1445

0

Teren concesionat

S=27,5mp,str.Alecu Russo, nr.57, destinația:garaj

1999

25138

Domeniul privat al municipiului Bacău

1446

0

Teren concesionat

S= 14mp, str.N ufărulu i,nr.9 destinația: balcon

1998

12798

Domeniul privat al municipiului Bacău

1447

0

Teren concesionat

S=15,12mp,str.Miron Costin, nr.3, destinația:ext.cab.medical

1999

13822

Domeniul privat ai municipiului Bacău

1448

0

Teren concesionat

S=223,94mp,str.Pictor Aman, nr.94, destinația:sp.cazare grup

1997

204709

Domeniul privat al municipiului Bacău

1449

0

Teren concesionat

S=17,36mp,str.Carpați, nr.5 destinația:ext.sediu firmă

2002

15869

Domeniul privat al municipiului Bacău

1450

0

Teren concesionat

S=27,08mp,str.22Decembrie, nr.22 destinația:garaj

1997

11619

Domeniul privat al municipiului Bacău

1451

0

Teren concesionat

S=30mp,str.Milcov, nr.9-11 desti nația :garaj

1997

27424

Domeniul privat al municipiului Bacău

1452

0

Teren concesionat

S=27,5mp,str.H.Berescu, nr.4 destinația:garaj

2005

11800

Domeniul privat al municipiului Bacău

1453

0

Teren concesionat

S=27,08mp,str.22Decembrie,

nr.22, destinația: garaj

1997

11619

Domeniul privat al municipiului Bacău

1454

0

Teren concesionat

S=12mp, str. Avram Iancu, nr.l destinația:garaj

2003

10969

Domeniul privat al municipiului Bacău

1455

0

Teren concesionat

S=33,16mp,str.Luminii,nr.3bis destinația:ext.sediu firmă

2001

30312

Domeniul privat al municipiului Bacău

1456

0

Teren concesionat

S=15,6mp,str.Mărășești, nr.7 destinația:cota ind.sp.com.

2001

14261

Domeniul privat al municipiului Bacău

1457

0

Teren concesionat

S=12,9mp,str.Banca Națională, nr.25 destinația:comerț

2000

11792

Domeniul privat al municipiului Bacău

1458

0

Teren concesionat

S=9mp, str .E.C .Pintea,nr.2 destinația:cotă in.locuință

1999

8227

Domeniul privat al municipiului Bacău

1459

0

Teren concesionat

S=108mp,str.Ștefan cel Mare,nr.l-3 destinația:ext.sp.comercial

2007

98725

Domeniul privat al municipiului Bacău

1460

0

Teren concesionat

S= 15,51 mp,str.Nordului, nr.2 destinația:ext.cab.medical

2005

6655

Domeniul privat al municipiului Bacău

1461

0

Teren concesionat

S=35mp,str.Ardealului, nr.22 destinația:garaj

1999

31994

Domeniul privat al municipiului Bacău

1462

S=17,58mp,str.Prieteniei,nr.3

7543

Domeniul privat al

0

Teren concesionat

destinația:ext.salon întruni.

2006

municipiului Bacău

1463

0

Teren concesionat

S=30mp,str.Digu Bâmat destinația:garaj

1998

12872

Domeniul privat al municipiului Bacău

1464

0

Teren concesionat

S=9mp,str.E.C.Pintea,nr.2

destinațiaxotă ind.locuință

1999

8227

Domeniul privat al municipiului Bacău

1465

0

Teren concesionat

S=24mp,str.Călugăreni,nr.5 destinația:ext.locuință

2006

10298

Domeniul privat al municipiului Bacău

1466

0

Teren concesionat

S=23,13mp,str.Carpați,nr. 10 destinația:garaj

2000

21144

Domeniul privat al municipiului Bacău

1467

0

Teren concesionat

S=18,33mp,str.Electricienilor,

nr.3-5, destinația:garaj

1999

16756

Domeniul privat al municipiului Bacău

1468

0

Teren concesionat

S=27,5mp,str.Bicaz,nr. 13 destinația:garaj

1997

4489

Domeniul privat al municipiului Bacău

1469

0

Teren concesionat

S=27,5mp,str.Victor Babeș, nr.27-29, destinațiatgaraj

2002

11800

Domeniul privat al municipiului Bacău

1470

0

Teren concesionat

S=16,1 mp,str.Mărășești,nr. 100 destî nația :ba Icon+acces

1998

14718

Domeniul privat al municipiului Bacău

1471

0

Teren concesionat

S=25 mp,str. L.Pătrășcanu, nr.2, destinația:ext.sp.com

1997

22853

Domeniul privat al municipiului Bacău

1472

0

Teren concesionat

S=35,86mp,str.Mioriței,nr.88 destinația: cabinet medical

2006

32781

Domeniul privat al municipiului Bacău

1473

0

Teren concesionat

S=28,44mp,str.Milcov,nr.7-9 destinația:garaj

1999

25998

Domeniul privat al municipiului Bacău

1474

0

Teren concesionat

S=30mpJstr.Garofiței,nr.l destinația:garaj

1999

27424

Domeniul privat al municipiului Bacău

1475

0

Teren concesionat

S=300mp,str.Sălciei destinația: locuință

1998

33580

Domeniul privat al municipiului Bacău

1476

0

Teren concesionat

S=3.000mp,str.Nicolae Lascar Bogdan destinația:centru regional

2006

335801

Domeniul privat al municipiului Bacău

1477

0

Teren concesionat

S=223,94mp,str.Ioniță         Sandu

Sturza,nr.63 A destinația:sediu administrativ

2001

204538

Domeniul privat al municipiului Bacău

1478

0

Teren concesionat

S=342,5mp,str.M.Eminescu, nr.2 7, destinația: parcare auto

2000

313088

Domeniul privat al municipiului Bacău

1479

S=30mp,str.Digu Bâmat

12872

Domeniul privat al

0

Teren concesionat

destinația:garaj

1997

municipiului Bacău

1480

0

Teren concesionat

S=30mp,str.Digu Bârnaț destinațiargaraj

2005

12872

Domeniul privat al municipiului Bacău

1481

0

Teren concesionat

S=27,5mp,str.Alecu Russo, nr.57 destinațiargaraj

1999

25138

Domeniul privat al municipiului Bacău

1482

0

Teren concesionat

S=20mp,str.Oituz,nr. 1 destinațiargaraj

1998

18282

Domeniul privat al municipiului Bacău

1483

0

Teren concesionat

S=27,5mp,str. Bicaz,nr.l42 destinațiargaraj

1999

4489

Domeniul privat al municipiului Bacău

1484

0

Teren concesionat

S=27,55mp,str. Ștefan cel Mare,nr.l 1 destinațiargaraj

1999

25184

Domeniul privat al municipiului Bacău

1485

0

Teren concesionat

S=16mp,str.9Mai,nr.82 destinațiarcotă ind.locuință

2001

14626

Domeniul privat al municipiului Bacău

1486

0

Teren concesionat

S= 10,2mp,str. Mărășești,nr. 7 destinațiarcotă in.sp.comer.

2001

9324

Domeniul privat al municipiului Bacău

1487

0

Teren concesionat

S=27,5mp, str. Nordului,nr.2 destinațiargaraj

2003

11800

Domeniul privat al municipiului Bacău

1488

0

Teren concesionat

S=27,6mp,str.L.Tăutu,nr. 10-12,inters.22Decembrie destinațiargaraj

1998

11843

Domeniul privat al municipiului Bacău

1489

0

Teren concesionat

S=6mp,str.9Mai,nr.3

destinațiarext.cab.medical

2006

5485

Domeniul privat al municipiului Bacău

1490

0

Teren concesionat

S=27,5mp,str.Alecu Russo, nr.57 destinațiargaraj

1999

25138

Domeniul privat al municipiului Bacău

1491

0

Teren concesionat

S=3,86mp,str.Milcov,nr. 108 destinațiarext. locuință

2004

3529

Domeniul privat al municipiului Bacău

1492

0

Teren concesionat

S= 16mp,str. 9Mai,nr. 82 destinațiarcotă ind.locuință

2001

14626

Domeniul privat al municipiului Bacău

1493

0

Teren concesionat

S=28,44mp, str.M i lcov,nr .7-9 destinațiargaraj

1999

25998

Domeniul privat al municipiului Bacău

1494

0

Teren concesionat

S=27,5mp,str.losif Cocea,nr.8 destinațiargaraj

2002

11800

Domeniul privat al municipiului Bacău

1495

0

Teren concesionat

S=30mp,str.Carpați,nr.5 destinațiarcomerț

2008

27424

Domeniul privat al municipiului Bacău

1496

S=3,37mp,str.Aleea Parcului,

3081

Domeniul privat al

0

Teren concesionat

nr.18, destinația:balcon

2001

municipiului Bacău

1497

0

Teren concesionat

S=27,5 mp, str.E.C .M .Hasan, nr.14, destinația:garaj

2001

25138

Domeniul privat al municipiului Bacău

1498

0

Teren concesionat

S=245mp,str.Oituz,nr.66 bis destinațiadocuință

2001

223960

Domeniul privat al municipiului Bacău

1499

0

Teren concesionat

S=24,5 mp, str.M ior iței,nr. 14 destinația:garaj

1999

22396

Domeniul privat al municipiului Bacău

1500

0

Teren concesionat

S=23,l 3mp,str.Carpați,nr. 10 destinațiaigaraj

2000

21144

Domeniul privat al municipiului Bacău

1501

0

Teren concesionat

S=18,33mp,str.Electricienilor,

Nr.3-5

destinațiaigaraj

1999

16756

Domeniul privat al municipiului Bacău

1502

0

Teren concesionat

S=9,76mp,str.Bucium,nr.3 destinația:ext.sp.comercial

1999

4188

Domeniul privat al municipiului Bacău

1503

0

Teren concesionat

S=300mp,str.Salciei destinația: locuință

2001

33580

Domeniul privat al municipiului Bacău

1504

0

Teren concesionat

S=12mp,str.Avram Iancu, nr.l destinația: garaj

2003

10969

Domeniul privat al municipiului Bacău

1505

0

Teren concesionat

S=40mp,str.Alecu Russo, nr.l7 destinația:prest. servicii

1997

36565

Domeniul privat al municipiului Bacău

1506

0

Teren concesionat

S=14,45mp,str.Nicolae Bălcescu, nr.l destinația:ext.sp.comercial

1999

13209

Domeniul privat al municipiului Bacău

1507

0

Teren concesionat

S=18mp,str.Dumbravei destinația:ext.sp.com.

2003

16454

Domeniul privat al municipiului Bacău

1508

0

Teren concesionat

S=13,83mp, str. Republicii,nr. 15 destinația:ext.sediu casier

2001

5934

Domeniul privat al municipiului Bacău

1509

0

Teren concesionat

S=1 l,47mp,str.Republicii,nr.l5 Destinația: sediu încasări

1999

4922

Domeniul privat al municipiului Bacău

1510

0

Teren concesionat

S=9,68mp,Piața Centrală destinația:comerț

1999

8849

Domeniul privat al municipiului Bacău

1511

0

Teren concesionat

S=49,23mp,str.9Mai,nr. 15 destinația:ext.sp.prest.srev.

2003

45002

Domeniul privat al municipiului Bacău

1512

0

Teren concesionat

S=23,73mp, str.Mărășești, nr. 165, destinația:farmacie

1999

21692

Domeniul privat al municipiului Bacău

1513

S=38,9mp,str.9Mai,nr.36

35559

Domeniul privat al

0

Teren concesionat

destinația:ext. birouri

2004

municipiului Bacău

1514

0

Teren concesionat

S=27,5mp,str.Bucegi,nr. 144 destinațiargaraj

1999

4489

Domeniul privat al municipiului Bacău

1515

0

Teren concesionat

S= 17,5mp,str.Războieni destinația:amplasare punct

2006

15997

Domeniul privat al municipiului Bacău

1516

0

Teren concesionat

S=7,5mp,str. N.Titulescu,nr.32 destinația:punct transformare

2006

6856

Domeniul privat al municipiului Bacău

1517

0

Teren concesionat

S=1 l,5mp,str.9Mai,nr.3,sc.D destinația:galerii artă

2007

10512

Domeniul privat al municipiului Bacău

1518

0

Teren concesionat

S=30mp,str. Ion iță Sandu Sturza,nr.3 destinația:ext.sediu agenție,

Carte funciară 72661,

Număr cadastral 72661

2001

27424

Domeniul privat al municipiului Bacău

1519

0

Teren concesionat (contract reziliat)

S=3,36mp,str.9Mai,nr.5 destinațiazext.sediu firmă

1999

3071

Domeniul privat al municipiului Bacău

1520

0

Teren concesionat

S=81 mp,str.9Mai,nr.23 destinația: sp.productie

2007

74044

Domeniul privat al municipiului Bacău

1521

0

Teren concesionat

S=7,5mp,str.Energiei, nr.36 destinațiaicomerț

1995

6856

Domeniul privat al municipiului Bacău

1522

0

Teren concesionat

S=17,09mp,str. Ștefan cel Mare,nr.6 destinația:ext.sediu firmă

2005

15622

Domeniul privat al municipiului Bacău

1523

0

Teren concesionat

S=18mp,Pasajul Revoluției,nr.3

destinația:sp.depozitare

1998

16454

Domeniul privat al municipiului Bacău

1524

0

Teren concesionat

S=18,36mp,Piața Centrală destinația:ext. sp.com.pt.

2001

16783

Domeniul privat al municipiului Bacău

1525

0

Teren concesionat

S=30mp,Piața Centrală destinațiaicomerț prod.ag.

1999

27424

Domeniul privat al municipiului Bacău

1526

0

Teren concesionat

S=57mp,str.9 Mai,nr.l7 destinația:ext.sediu societate

2006

52105

Domeniul privat al municipiului Bacău

1527

0

Teren concesionat

S=2mp,str.E.C.Pintea,nr.2 destinația:cotă ind. locuință

2006

1828

Domeniul privat al municipiului Bacău

1528

0

Teren concesionat

S=2,64mp,str.Erou Gh.Rusu, nr.4 destinația:ext.sp.com.

2001

2413

Domeniul privat al municipiului Bacău

1529

0

Teren concesionat

S=13,9mp,str.9 Mai,nr.35 destinația:acces și ceainar

2003

12706

Domeniul privat al municipiului Bacău

1530

0

Teren concesionat

S=30mp, str.Digu Bârnat nr. 1 destinația:garaj,

Carte funciară 77705,

Nr. cadastral 77705

1999

12872

Domeniul privat al municipiului Bacău

1531

0

Teren concesionat

S=30mp,str.Digu Bârnat destinația:garaj

2003

12872

Domeniul privat al municipiului Bacău

1532

0

Teren concesionat

S=183,77mp,B-dul Unirii,nr.18 destinația:servitute+anexe

2000

167989

Domeniul privat al municipiului Bacău

1533

0

Teren concesionat

S= 15,63mp,str.Carpați,nr.2 destinația:ext.cab.medical

2002

14288

Domeniul privat al municipiului Bacău

1534

0

Teren concesionat

S=27,6mp,str.L.Tăutu,nr. 10-12, inters. 22 Decembrie 11 destinația: garaj

2002

11843

Domeniul privat al municipiului Bacău

1535

0

Teren concesionat

S=21mp,str.Miron Costin, nr.4 destinația:ext. farmacie, Carte funciară 75460, Număr cadastral 75460

2000

19197

Domeniul privat al municipiului Bacău

1536

0

Teren concesionat

S=15,54mp,str.Prelungirea

Bradului,nr.ll0

deșt inația :ext.sediu

2003

6668

Domeniul privat al municipiului Bacău

1537

0

Teren concesionat

S=30mp,str.Garofiței,nr. 1 destinația:garaj

1999

27424

Domeniul privat al municipiului Bacău

1538

0

Teren concesionat

S=6mp,str.Energiei,nr.35 destinația :ext.sediu firmă

1999

5485

Domeniul privat al municipiului Bacău

1539

0

Teren concesionat

S= 123,52mp,str.I.L.Caragiale, nr.29, destinația:sediu firmă+com.

1997

112913

Domeniul privat al municipiului Bacău

1540

0

Teren concesionat

S=14mp,str.Ioniță Sandu Sturza,nr.27 destinația :ext. locuință

1997

12798

Domeniul privat al municipiului Bacău

1541

0

Teren concesionat

S=27,5mp,str.Prelungirea

Bradului,nr.l27 destinația:garaj

2002

11800

Domeniul privat al municipiului Bacău

1542

0

Teren concesionat

S=20mp, str.Republ ici i,nr.3 destinația:prest.serv.

1996

8582

Domeniul privat al municipiului Bacău

1543

0

Teren concesionat

S=8,54mp,str.Mioriței,nr. 19 destinația:ext.salon înfrum.

2002

7807

Domeniul privat al municipiului Bacău

1544

0

Teren concesionat

S= 12,5mp,str.Republicii,nr.3 destinația:ext.salon înfrum.

2007

5363

Domeniul privat al municipiului Bacău

1545

0

Teren concesionat

S=36mp,str.Iosif Cocea,nr.8 destinația:garaj

1998

16118

Domeniul privat al municipiului Bacău

1546

0

Teren concesionat

S=1 l,6mp,str.9Mai,nr.52 destinația:ext.salon înfrum.

2003

10604

Domeniul privat al municipiului Bacău

1547

0

Teren concesionat

S=15mp,str.9 Mai,nr.58 destinația:acces

2006

13712

Domeniul privat al municipiului Bacău

1548

0

Teren concesionat

S=27,5mp,str.H.Berescu,nr.4 destinația:garaj

1998

11800

Domeniul privat al municipiului Bacău

1549

0

Teren concesionat

S=38,57mp,str.Prieteniei destinația:garaj

2000

16550

Domeniul privat al municipiului Bacău

1550

0

Teren concesionat

S=24mp,str. Primăverii,nr. 10 destinația:cotă ind.locuință

1998

10298

Domeniul privat al municipiului Bacău

1551

0

Teren concesionat

S=83,27mp,str.Milcov,nr.74 destinația: alim. publică

2004

76119

Domeniul privat al municipiului Bacău

1552

0

Teren concesionat

S=7 mp, str .Letea,nr.5 destinația:ext. locuință

2002

3004

Domeniul privat al municipiului Bacău

1553

0

Teren concesionat

S=27,5mp,str. Victor Babeș,

Nr.27-29 destinația:garaj

2000

11800

Domeniul privat al municipiului Bacău

1554

0

Teren concesionat

S=30mp,str.Digu Bâmat destinația:garaj

1997

12872

Domeniul privat al municipiului Bacău

1555

0

Teren concesionat

S=18,6mp,str.Neagoe Vodă,nr.6 destinația:ext.locuință

2005

17003

Domeniul privat al municipiului Bacău

1556

0

Teren concesionat

S=16mp,str.9 Mai,nr.82 destinația:cotă. ind.locuință

2001

14626

Domeniul privat al municipiului Bacău

1557

0

Teren concesionat

S=52,96mp,str.Milcov,nr. 16 destinația:ext.sediu

2002

48412

Domeniul privat al municipiului Bacău

1558

0

Teren concesionat

S=3,4mp,str.Mihai Viteazu,nr.l2 destinația:acces la lab. psih.

2001

3108

Domeniul privat al municipiului Bacău

1559

0

Teren concesionat

S=27,5mp,str.Ștefan cel Mare,nr.50 bis, destinația:garaj

2002

25138

Domeniul privat al municipiului Bacău

1560

0

Teren concesionat

S=36mp,str.Iosif Cocea,nr.8 destinația:garaj

1998

15447

Domeniul privat al municipiului Bacău

1561

0

Teren concesionat

S=15,8mp,str.Alecu Russo, nr.3-5 destinația:ext.sp.com.

2004

14443

Domeniul privat al municipiului Bacău

1562

0

Teren concesionat

S=10,69mp,Piața Centrală destinațiaxomerț

1999

9772

Domeniul privat al municipiului Bacău

1563

0

Teren concesionat

S=54,2mp,str.9Mai,nr.5 destinația:ext.sp.amenaj .sed.

1999

49546

Domeniul privat al municipiului Bacău

1564

0

Teren concesionat

S=34652mp, Ștrandul Tineretului destinația:parc distracții

2006

31677212

Domeniul privat al municipiului Bacău

1565

0

Teren concesionat

S=16,25mp,str.lMai, nr.5 destinația:ext.sediu+acces Carte funciară 77643

Nr. cadastral 77643

2000

14855

Domeniul privat al municipiului Bacău

1566

0

Teren concesionat

S=27,6mp,str.L.Tăutu,       nr. 10-12,

inters. 22 Decembrie destinația:garaj

1997

11843

Domeniul privat al municipiului Bacău

1567

0

Teren concesionat

S=28mp,str.Bicaz,nr. 13 destinația:garaj

1997

4571

Domeniul privat al municipiului Bacău

1568

0

Teren concesionat

S=8,75mp,str.Letea,nr.30 destinația:extlocuință

2000

3754

Domeniul privat al municipiului Bacău

1569

0

Teren concesionat

S=300mp,str.Câmpului,nr.45 destinația: locuință

2001

33580

Domeniul privat al municipiului Bacău

1570

0

Teren concesionat

S=4mp,str.E.C.Pintea,nr.2

Destinația:comerț

1997

3656

Domeniul privat al municipiului Bacău

1571

0

Teren concesionat

S=300mp,str.Câmpului destinanția: locuința

1997

33580

Domeniul privat al municipiului Bacău

1572

0

Teren concesionat

S=30mp,str.Digu Bâmat destinația:garaj

2003

12872

Domeniul privat al municipiului Bacău

1573

0

Teren concesionat

S=25,68mp,str.Prieteniei,nr.3 destinația:ext.sediu

2006

11019

Domeniul privat al municipiului Bacău

1574

0

Teren concesionat

S=22,89mp,str.Aprodu Purice,nr.7 destinația:ext. sp.com., carte funciară 74337, nr. cadastral 12760

2006

9822

Domeniul privat al municipiului Bacău

1575

0

Teren concesionat

S=9mp,str.E.C.Pintea,nr.2 destinațiaxota ind.locuință

1999

8227

Domeniul privat al municipiului Bacău

1576

S= 19,3mp,str.Florilor,nr.7

17643

Domeniul privat al

0

Teren concesionat

destinația:ext.cab.medical

2003

municipiului Bacău

1577

0

Teren concesionat (contract reziliat)

S=105mp,str.9Mai,nr.35 destinația:ext.sediu

2006

95983

Domeniul privat al municipiului Bacău

1578

0

Teren concesionat

S=30mp,str.Milcov, nr.7-11 destinația: garaj

2005

27424

Domeniul privat al municipiului Bacău

1579

0

Teren concesionat

S=27,6mp,str.L.Tăutu,nr. 10-

12, inters.22Decembri e destinația:garaj

1997

11843

Domeniul privat al municipiului Bacău

1580

0

Teren concesionat

S=1 lmp.str.L.Pătrășcanu, nr.2, destinația:ext.sp.com.

2005

10055

Domeniul privat al municipiului Bacău

1581

0

Teren concesionat

S=12mp,str.L.Pătrășcanu,

nr.2, destinația:cotă ind.sp.com.

2005

10969

Domeniul privat al municipiului Bacău

1582

0

Teren concesionat

S=23,l 3mp,str.Carpați,nr. 10 destinația:garaj

2002

21144

Domeniul privat al municipiului Bacău

1583

0

Teren concesionat

S=23,13m p, str .Carpați ,nr. 10 destinația:garaj

1998

21144

Domeniul privat al municipiului Bacău

1584

0

Teren concesionat

S=16mp,str.9Mai,nr,82 destinația:cotă ind.locuință

2001

14626

Domeniul privat al municipiului Bacău

1585

0

Teren concesionat

S=3 5 mp,str.9Mai,nr.3 3 destinația:cotă ind.locuință

1998

31994

Domeniul privat al municipiului Bacău

1586

0

Teren concesionat

S=27,5mp, str .Nordului, nr.2 destinațiargaraj

2000

4489

Domeniul privat al municipiului Bacău

1587

0

Teren concesionat

S=23 mp, str.Pri măveri i,nr. 10 destinația:cotă ind.locuință

1998

9869

Domeniul privat al municipiului Bacău

1588

0

Teren concesionat

S=193,6mp, str. Florilor, nr. 38 destinația:locuință P+l, carte funciară 84009, nr. cadastral 84009

2000

176974

Domeniul privat al municipiului Bacău

1589

0

Teren concesionat

S=300mp,str.Salciei destinația: locuință

1998

33580

Domeniul privat al municipiului Bacău

1590

0

Teren concesionat

S=28,44mp, str .Mi 1 cov,nr .7-9 destinația:garaj

1999

25998

Domeniul privat al municipiului Bacău

1591

0

Teren concesionat

S=40,68mp, str.Pictor Aman, nr.94D destinația:cotă ind.locuință

2000

37187

Domeniul privat al municipiului Bacău

1592

S=27,5mp,str.Bucegi,nr. 144

4489

Domeniul privat al

0

Teren concesionat

destinația:garaj

1999

municipiului Bacău

1593

0

Teren concesionat

S=7,95mp,str.Mărășești,nr. 193 desti nația :ext. 1 ocu i nță

2005

7267

Domeniul privat al municipiului Bacău

1594

0

Teren concesionat

S=27,5mp,str.Iosif Cocea,nr.8 destinația:garaj

2003

11800

Domeniul privat al municipiului Bacău

1595

0

Teren concesionat

S=24mp,str.9Ma i,nr.29 desti nația :ext.sp.com.

1999

21939

Domeniul privat al municipiului Bacău

1596

0

Teren concesionat

S=68,8mp,str.9 Mai,nr.29 desti nația :comerț

1998

62892

Domeniul privat al municipiului Bacău

1597

0

Teren concesionat

S=300mp,str.Salciei destinația: locuință

2002

33580

Domeniul privat al municipiului Bacău

1598

0

Teren concesionat

S=30mp,str.Digu Bâmat destinația:garaj

2002

12872

Domeniul privat al municipiului Bacău

1599

0

Teren concesionat

S=14,37mp, str. Mărășești, nr. 100 destinația:garaj

2008

13136

Domeniul privat al municipiului Bacău

1600

0

Teren concesionat

S=34,87mp,str. Ardealului, nr.

22, destinația:garaj

2006

31876

Domeniul privat al municipiului Bacău

1601

0

Teren concesionat

S=12,85mp,B-dul Al.cel Bun,

nr.2, destinația:ext.cab.medical

2003

11746

Domeniul privat al municipiului Bacău

1602

0

Teren concesionat

S=27,5mp,str.Bicaz,nr. 13 destinația:garaj

2006

4489

Domeniul privat al municipiului Bacău

1603

0

Teren concesionat

S=27,5mp,str.Victor Babeș, nr.27-29

destinația:garaj

2000

11800

Domeniul privat al municipiului Bacău

1604

0

Teren concesionat

S=12,6mp,str.Mioriței,nr.76 destinația:ext.sp.com.

2003

11518

Domeniul privat al municipiului Bacău

1605

0

Teren concesionat

S=300mp,str.Holtului,nr.58 destinația: locuință

1999

33580

Domeniul privat al municipiului Bacău

1606

0

Teren concesionat

S=27,5mp,str.E.C.M.Hasan,

nr.14, destinația:garaj

1999

25138

Domeniul privat al municipiului Bacău

1607

0

Teren concesionat

S=27,5mp,str.E.C.M.Hasan,

nr.14, destinația:garaj

1999

25138

Domeniul privat al municipiului Bacău

1608

0

Teren concesionat

S=300mp,str.Câmpu lu i destinația: locuință

1997

33580

Domeniul privat al municipiului Bacău

1609

S=44,lmp, str. Ioniță Sandu Sturza,

40221

Domeniul privat al

0

Teren concesionat

nr.90, destinația:servitute

2000

municipiului Bacău

1610

0

Teren concesionat

S=30mp,str.Digu Bâmat destinația:garaj

1997

12872

Domeniul privat al municipiului Bacău

1611

0

Teren concesionat

S=28,44mp,str.Milcov,nr.7-9 destinația:garaj

1999

25998

Domeniul privat al municipiului Bacău

1612

0

Teren concesionat

S=200mp,str.Pictor Aman destinațiarsediu adminis.

1996

182825

Domeniul privat al municipiului Bacău

1613

0

Teren concesionat

S=18,33mp,str.Electricienilor,

nr.3-5, destinația:garaj

2006

16756

Domeniul privat al municipiului Bacău

1614

0

Teren concesionat

S=300mp,str.Câm pu lu i destinația: locuință

1997

33580

Domeniul privat al municipiului Bacău

1615

0

Teren concesionat

S=6,96mp,str.9 Mai,nr.52 destinația:ext.birou notar

2003

6362

Domeniul privat al municipiului Bacău

1616

0

Teren concesionat

S=3,37mp,str.Al.Parcului,nr. 18 destinația:coloana balcoane

2006

3081

Domeniul privat al municipiului Bacău

1617

0

Teren concesionat

S=36mp,str.Iosif Cocea,nr.8 destinația:garaj

2004

15447

Domeniul privat al municipiului Bacău

1618

0

Teren concesionat

S=2,19mp,str.Bucegi,nr. 10

destinația:ext.cab.teh.dentar

2005

357

Domeniul privat al municipiului Bacău

1619

0

Teren concesionat

S=30mp,str.Milcov,nr.9-l 1 destinația:garaj

1997

27424

Domeniul privat al municipiului Bacău

1620

0

Teren concesionat

S=28,44mp,str.Milcov,nr.9“l 1 destinația:garaj

2005

25998

Domeniul privat al municipiului Bacău

1621

0

Teren concesionat

S=30mp,str.Milcov,nr.9-l 1 destinația:garaj

1997

27424

Domeniul privat al municipiului Bacău

1622

0

Teren concesionat

S=48,56mp,str.Panselelor destinația: birou notarial

2003

44390

Domeniul privat al municipiului Bacău

1623

0

Teren concesionat

S=32,2mp,str.Mărășești,nr.98 destinația:ext.sp.prod.br

2004

29436

Domeniul privat al municipiului Bacău

1624

0

Teren concesionat

S=100mp,str.George Bacovia, nr.l 1 destinația:ext.cab.medical

2004

91412

Domeniul privat al municipiului Bacău

1625

0

Teren concesionat

S=1 lmp,str.E.C.Pintea,nr.2 destinația:cotă ind.locuință

1996

10055

Domeniul privat al municipiului Bacău

1626

0

Teren concesionat

S= 16mp,str.9Mai,nr.82 destinația:cotă ind.locuință

2001

14626

Domeniul privat al municipiului Bacău

1627

0

Teren concesionat

S= 16mp,str.9Mai,nr.82 destinația:cotă ind.locuință

2001

14626

Domeniul privat al municipiului Bacău

1628

0

Teren concesionat

S=27,08mp,str.22Decembrie,

nr.22, destinația:garaj

1997

11619

Domeniul privat al municipiului Bacău

1629

0