/a/

HOTĂRÂREA NR. 39 DIN 28.02.2020 privind acordarea acceptului de înființare pentru Consorțiul Școlar Sanity

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 28.02.2020, potrivit art. 133( 1) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ,

Având în vedere:

-Adresa nr. 65016/ 16.01.2020 a Școlii Sanitare Postliceale ”Sanity” Bacău prin care se solicită acordarea acceptului de înființare pentru Consorțiul Școlar Sanity;

-Referatul nr. 65016/ 10.02.2020 al Serviciului Cabinet Primar prin care se propune acordarea acceptului de înființare pentru Consorțiul Școlar Sanity;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău, înregistrata cu nr. 1124/ 10.02.2020;

-Raportul Direcției Juridice si Administrație Locala, înregistrat cu nr. 1125/1/10.02.2020;

-Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 220/27.02.2020 al Comisiei de specialitate nr. 1, nr. 221/27.02.2020 al Comisiei de specialitate nr. 2, nr. 222/27.02.2020 al Comisiei de specialitate nr. 3, nr. 223/27.02.2020 al Comisiei de specialitate nr. 4 și nr. 224/27.02.2020 al Comisiei de specialitate nr. 5; -Prevederile art. 62 din Legea nr. 1/2011 a educației naționale, actualizată;

-Prevederile art. 8 din Anexa la OMEN nr. 5488 din 29 septembrie 2011 privind aprobarea Regulamentului-cadru pentru organizarea si funcționarea consortiilor școlare;

-Prevederile art. 140 alin. (1) și (3), ale art. 154 alin. (1), ale art. 196 alin. (1), lit.”a”, ale art. 197 (1) și ale art. 243 alin. (1), lit. ”a” și ”b” din OUG nr. 57/ 2019 privind Codul administrativ;

în baza prevederilor art. 129 (2) lit. ”d” și alin. (7) lit. ”a” și art. 139 alin. 1 si alin. 5 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

ART. 1. - Se aprobă acordarea acceptului de înființare pentru Consorțiul Școlar Sanity începând cu anul școlar 2020 - 2021, format din următoarele unități de învățământ preuniversitar cu personalitate juridică: Școala Sanitară Postliceală ”Sanity” Bacău, Școala Postliceală ”Sanity” Onești și Școala Postliceală Sanitară ”Sanity” Comănești.

ART. 2. - Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Serviciul Cabinet Primar.

ART. 3.- Hotărârea va fi comunicată Primarului Municipiului Bacău, Serviciului Cabinet Primar, Școlii Sanitare Postliceale "Sanity” Bacău și Inspectoratului Școlar Județean Bacău.

ART. 4. - Prin grija Secretarului General al Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.

PREȘEDINTE DJ£<ȘEDH5fifĂ CĂTĂLIN- BQGDANhGR


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE / SECRETARUL GENERAL AL MUN. BACĂU NICOLAE - OVIDIU POPOVICI