)z>             ■

C' t;ct(t q /f// ^3 </cw/ f/fft/<<//a/ O Mut/tri/uft/i/i    acchs

r^KKaaBKK^B^HK

HOTĂRÂREA NR. 38 DIN 28.02.2020

privind mandatarea împuterniciților Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor a Societății de Servicii Publice Municipale Bacău S.A*

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 28.02.2020, potrivit art.l 33(1) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, Având în vedere:

-Adresa nr. 3059/17.12.2019 a Societății de Servicii Publice Municipale Bacău SA, înregistrată la Primăria Municipiului Bacău sub nr. 42335/19.12.2019 însoțită de Planul de Administrare, Hotărârea nr. 1/5.11.2019 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, Hotărârea nr. 1/7.11.2019 a Consiliului de Administrație, Hotărârea nr. 1/16.12.2019 a Consiliului de Administrație;

-Referatul Compartimentului Unitatea Municipală pentru Monitorizare, înregistrat cu nr. 121/08.01.2020 pentru inițierea unui proiect de hotărâre privind mandatarea împuterniciților Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor a Societății de Servicii Publice Municipale Bacău S.A;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău, înregistrata cu nr. 123/08.01.2020;

-Raportul Direcției Juridice si Administrație Locală, înregistrat cu nr. 532/1/23.01.2020; -Raportul Compartimentului Unitatea Municipală pentru Monitorizare înregistrat cu nr. 532/2/23.01.2020;

-Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 215/27.02.2020 al Comisiei de specialitate nr. 1, nr. 216/27.02.2020 al Comisiei de specialitate nr. 2, nr. 217/27.02.2020 al Comisiei de specialitate nr. 3, nr. 218/27.02.2020 al Comisiei de specialitate nr. 4 și nr. 219/27.02.2020 al Comisiei de specialitate nr. 5;

-Dispozițiile art.2 pct.2 lit.”b” și pct.8, ale art.3 pct.2 lit.”f și ale art.30 alin.(l), (2), (4) și (6) ale OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice, modificată și completata;

-Prevederile Anexei 2 din HG nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice;

- Dispozițiile ari. 140 alin.(l) și alin.(3), ale art. 154 alin.( 1), ale art. 196 alin.( 1) lit”a”, ale art. 197 alin.(l) și ale art. 243 alin.(l ) lit.”a” și lit. ”b” din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ;

în baza dispozițiilor art. 129 alin.(2) lit.”d” și ale alin.(7) lit.”s” și art. 139 alin. 3 lit. ”a” și alin. 5 din din OUG nr. 57/ 2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se mandatează împutemiciții Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor a Societății de Servicii Publice Municipale Bacău SA în vederea negocierii și aprobării indicatorilor financiari și nefinanciari rezultați din Planul de Administrare. Art. 2. Primarul Municipiului Bacău va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin împutemiciții Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor a Societății de Servicii Publice Municipale Bacău SA și prin Consiliul de Administrație al Societății de Servicii Publice Municipale Bacău SA.

Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică Societății de Servicii Publice Municipale Bacău SA, Consiliului de Administrație al Societății de Servicii Publice Municipale Bacău SA, împutemiciților Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor a Societății de Servicii Publice Municipale Bacău SA și Compartimentului Unitatea Municipală pentru Monitorizare.

Art. 4. Prin grija Secretarului General al Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului- Județul Bacău pentru verificarea legalității.


CONTRASEMNZĂ PENTRU LEGALITATE r SECRETARUL^ ENERAL AL MUN. BACĂU NICO -----------------

— OVIDIU POPOVICI