^z t ornanta ^fst/t ((// ^3 ttcărt


o.

a/ Q ^-/uci/uaâa '96 I

HOTĂRÂREA NR. 37 DIN 28.02.2020

privind darea în folosință gratuită către Parohia Romano-Catolică "Sfântul Francisc de Assisi", a terenului în suprafață de 1298,12 mp aflat în domeniul privat al municipiului Bacău situat în str. înfrățirii, nr.2

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 28.02.2020, potrivit art.133(1) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ,

Având în vedere:

-Adresa nr. 21843/ 12.03.2019 emisă de Parohia Romano-Catolică "Sfântul Francisc de Assisi" din Bacău prin care se solicită darea în folosință gratuită a terenului în suprafață de 1298,12 mp, aflat în domeniul privat al municipiului Bacău și situat în str. înfrățirii, nr. 2;

-Referatul nr. 78056/ 06.02.2020 al Compartimentului Administrarea și Inventariere Patrimoniului prin care se propune darea în folosință gratuită a terenului în suprafață de 1298,12 mp, cu nr. cadastral 2543, C.F. 5255/N , aflat în domeniul privat al municipiului Bacău și situat în str. înfrățirii nr. 2;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacau, înregistrată cu nr. 1417/18.02.2020; -Raportul Direcției Juridice și Administrație Locală, înregistrat cu nr. 1418/1/18.02.2020;

-Raportul Compartimentului Administrarea si Inventarierea Patrimoniului, înregistrat cu nr. 1418/2/18.02.2020;

-Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 210/27.02.2020 al Comisiei de specialitate nr. 1, nr. 211/27.02.2020 al Comisiei de specialitate nr. 2, nr. 212/27.02.2020 al Comisiei de specialitate nr. 3, nr. 213/27.02.2020 al Comisiei de specialitate nr. 4 și nr. 214/27.02.2020 al Comisiei de specialitate nr. 5;

-H.C.L. nr. 430/ 2009 privind modificarea și completarea H.C.L. nr. 199/ 2003 prin care s-a însușit inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al muncipiului Bacău;

-H.C.L. nr. 4/ 2020 privind aprobarea valorilor reevaluate ale bunurilor ce aparțin domeniului privat al municipiului Bacău;

-Prevederile art. 874 alin. (1), ale art. 2146 și ale art. 2148 din Legea nr. 287/ 2009 privind Codul Civil republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-Prevederile art. 8 alin. (1) din Legea nr. 489/ 2006 privind libertatea religioasă și regimul general al cultelor, cu modificările și completările ulterioare;

-Prevederile art. 108 lit. „d”, ale art. 140 alin. (1) și alin. (3), ale art. 154 alin. (1), ale art. 196 alin. (1) lit. ”a”, ale art. 197 alin. (1), ale art. 243 alin. (1) lit. ”a” și lit. ”b”, ale art. 349 și ale art. 362 alin. (2) și (3) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ;

în temeiul art. 129 alin. (2) lit. „c” , alin. (6) lit. „b” și art. 139 alin. 3 lit. ” g” și alin. 6 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

H O T Ă R ĂȘ T E:

ART. 1 - Se aprobă darea în folosință gratuită, către Parohia Romano-Catolică "Sfântul Francisc de Assisi ", pe perioada existenței cimitirului bisericii, a terenului în suprafață de 1298,12 mp cu nr. cadastral 2543, C.F. 5255/N, aflat în domeniul privat al municipiului Bacău, situat în municipiul Bacău str. înfrățirii, nr. 2 , conform planului de amplasament și delimitare a imobilului - Anexa nr.l, parte integrantă a prezentei hotărâri.

ART. 2 - Se aprobă Contractul - Cadru de comodat (contract de folosință gratuită), conform Anexei nr. 2 , parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART. 3 -Predarea-primirii terenului se va face prin proces-verbal de predare primire între părțile interesate, în termen de 30 zile de la data adoptării prezentei hotărâri.

ART. 4 Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Compartimentul Administrarea și Inventarierea Patrimoniului.

ART.5 -Hotărârea va fi comunicată Primarului Municipiului Bacău, Compartimentului Administrarea și Inventarierea Patrimoniului și Parohiei Romano-Catolice "Sfântul Francisc de Assisi".

ART. 6 - Prin grija Secretarului General al Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE f SECRETARUL GENERAL AL MUN. BACĂU  NICOE/AE - OVIDIU POPOVICINr. cadastral

Suprafața măsurată a imobilului (mp.)

Adresa imobilului

2543

l 1298

str. înfrățirii, nr.2, mun. Bacau, jud. Badau


Nr. Carte Funciara

Unitatea Administrativ Teri ton a la (UAT)

Bacau


A.

Categoria de folosința

Suprafața [mp]

Mențiuni

t

A

1298

Teren împrejmuit parțial cu gard de plasa si gard de lemn

Total

1298

El. Date referitoare la construcții

Cod constr

Destinația

Suprafața construita la sol (mp)

Mențiuni

Total

Suprafața totala masurata a imobilului- 1298 m.p. Suprafața din act “ 1298 mp.

< 2     "Executant:

ț   \ SC G OPOINT EXPERT SRL

 • V      \        PF Autorizata

 • V      \ng. Lucian DRAGOMIRESCU

\ Con hrnj țxecutairymasuraiorilor la teren, corectitudinea inlocmini documentației cadastrale siVobdrhpndcnta xefcteia cu realitatea din teren p ■ GA!\\X\. Sau y atu ra si st am pi 1 a

\ \V\\ Dat/ - august 2019

Inspector             |

Confirm introducerea imobilului in baza de date    •

integrata si atribuirea numărului cadastral

Semnătură si stampila                 /\

Data......................

Stampila RCPI


ROMÂNIA

ANEXA NR. 2

LA HOTĂRÂREA NR. 37 DIN 28.02.2020


JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU

CONTRACT CADRU DE COMODAT

(CONTRACT DE FOLOSINȚĂ GRATUITĂ)

NR................................

CAP. I. PĂRȚILE CONTRACTANTE

Municipiul Bacău, cu sediul în Bacău, str. Mârășești nr.6, județul Bacău, având contul 07TREZ06121A300530XXXX deschis la Trezoreria Municipiului Bacău, C.U.I. 4278337, reprezentat prin PRIMAR COSMIN NECULA, denumit în continuare comodant,

Și

Parohia Romano-Catolică „Sfântul Francisc de Assisi” din Bacău, cu sediul în Bacău, str.înfrâțiriî nr.4, reprezentată prin Paroh, Preot ADAM LUCIAN, denumit în continuare comodatar,

a intervenit în temeiul art.861 alin.3 și art.874 din Codul Civil, al art.l08,art.l29 alin.2 lit.c., alin.6 lit.a), art.349-353 din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ, al HCL nr......, prezentul contract.

CAP.II. OBIECTUL CONTRACTULUI

Art.2.1. Municipiul Bacău dă în folosință gratuită către Parohia Romano-Catolică „ Sfanțul Francisc de Assisi” din Bacău, terenul în suprafață de 1298,12 mp , aflat în incinta Cimitirului Catolic Izvoare din Bacău, str.înffățirii nr.4, nr.cadastral 2543, carte funciară nr.5255/N, cu valoare de inventar de 127140 lei.

CAP III. DESTINAȚIA BUNULUI DAT ÎN FOLOSINȚĂ GRATUITĂ

Art.3.1. Bunul prevăzut la art.2.1 este dat în folosință gratuită pentru a fi folosit cu destinația cimitir .

CAP. IV. DURATA CONTRACTULUI

Art.4.1. Prezentul contract se încheie pe durata existenței cimitirului.

CAP.V. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

Art.5.1. Drepturile și obligațiile comodantului

 • a)    să predea bunul menționat la art.2.1, prin proces-verbal de predare-primire;

 • b)    de a verifica periodic dacă comodatarul folosește bunul potrivit destinației,

 • c)    de a înceta folosința gratuită și restituirea bunului, atunci când interesul public legitim o impune.

Art.5.2. Drepturile comodatarului:

 • a) de a primi în folosință gratuită bunul prevăzut la art.2.1,

 • b) de a folosi bunul primit în folosință gratuită conform destinației specifice la art.3.1. Art.5.3. Obligațiile comodatarului

 • a) de a folosi bunul primit în folosință gratuită potrivit destinației acestuia,

 • b) de a conserva și utiliza bunul primit în folosință gratuită asemenea unui bun proprietar,

 • c) de a suporta din bugetul propriu toate lucrările și cheltuielile aferente generate de folosința imobilului referitor la întreținere, energie electrică, salubrizare, se va suporta integral de către comodatar precum și orice alte cheltuieli rezultate din folosința acestuia;

 • d) de a permite comodantului verificarea periodică a bunului primit în folosință gratuită;

 • e) de a nu schimba destinația bunului primit în folosință gratuită fără hotărâre a Consiliului Local Bacău;

 • f) comodatarul nu poate supune imobilul executării silite și nu poate constitui garanții reale asupra lui;

 • g) de a informa comondantul cu privire la orice tulburare adusă dreptului de proprietate privată, precum și de existența unor cauze sau iminența producerii unor evenimente de natură sa conducă la imposibilitatea exploatării bunului;

 • h) folosința dobândită în baza HCL nr........nu poate fi transmisă nici oneros și nici cu

titlu gratuit, unei alte persoane.

CAP. VI. RESTITUIREA BUNULUI

Art.6.1. Comodatarul va restitui bunul la termenul stabilit de părți prin contract, în starea în care a fost primit, cu eventualele îmbunătățiri efectuate pe durata desfășurării prezentului contract, liber de orice sarcini.

CAP.VII. ÎNCETAREA CONTRACTULUI DE COMODAT

Art.7.1. Raporturile contractuale încetează ia data stabilită prin prezentul contract sau prin acordul părților, prin restituirea bunului.

Art.7.2. Raporturile contractuale încetează dacă una dintre părți cesionează drepturile și obligațiile sale fără acordul celeilalte părți.

CAP. VIII. REZILIEREA CONTRACTULUI DE COMODAT

Art.8.1. în caz de nerespectare a obligațiilor asumate prin prezentul contract de către comodatar, comodantul poate rezilia contractul de plin drept, fără trecerea vreunui termen, fără punere în întârziere și fără intervenția instanțelor de judecată,

Art.8.2. Comodantul nu poate solicita restituirea bunului înainte de împlinirea termenului pentru care s-a încheiat prezentul contract, cu excepția situației în care se modifică statutul juridic al bunului imobil;

Art.8.3. Comodantul își rezervă dreptul de a denunța unilateral contractul de comodat, în cel mult 15 zile de la apariția unor circumstanțe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului și care conduc în modificarea clauzelor contractuale în așa măsură încât îndeplinirea contractului respectiv ar fi contrară interesului public, prin notificare scrisă, fără punere în întârziere și fără intervenția unei instanțe de judecată.

CAPJX. CAZUL FORTUIT ȘI FORȚA MAJORĂ

Art.9.1.Cazurile de forță majoră sunt cele definite prin lege de natura incendiilor, inundațiilor, cutremurelor precum și a oricăror altor cazuri pe care reglementările legale Ie prevăd în mod expres.

Art.9.2. Nici una dintre părțile contractante nu răspunde de neexercitarea în termen sau/și de executarea în mod necorespunzător total sau/și parțial a oricărei obligații care îi revine, în baza prezentului contract, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligației respective a fost cauzată de forța majoră, așa cum este definită de lege.

Art.9.3. Partea care invocă forța majora este obligată să notifice în scris celeilalte părți în termen de 10 zile de la data producerii evenimentului și să ia toate măsurile posibile în vederea limitării Iui;

Art.9.4. Dacă în termen de 10 zile de la producerea evenimentului respectiv nu încetează, părțile au dreptul să-și notifice încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna dintre ele să pretindă daune interese.

CAP.X MODIFICAREA CONTRACTULUI

Art.10.1. Prevederile prezentului contract pot fi modificate, după o prealabilă notificare scrisă, cu acordul ambelor părți, prin act adițional.

Art.10.2. Prezentul contract va fi adaptat corespunzător reglementărilor legale ulterioare încheierii acestuia, care îi sunt aplicabile.

CAP.XL NOTIFICĂRILE ÎNTRE PĂRȚI

Art.11.1. în accepțiunea părților contractante, orice notificare adresată de una dintre acestea celeilalte este valabil îndeplinită dacă va fi transmisă la adresa/sediul prevăzut în partea introductivă a prezentului contract.

Art.11.2. în cazul în care notificarea se face pe cale poștală, ea va fi transmisă prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire și se consideră primită de destinatar la data menționată de oficiul poștal primitor pe această confirmare.

Art.l 1.3. Dacă notificarea se trimite de pe telefax, ea se consideră primită în prima zi lucrătoare după cea în care a fost expediată.

Art.l 1.4. Notificările verbale nu se iau în considerare de nici una dintre părți dacă nu sunt confirmate prin intermediul uneia dintre modalitățile prevăzute la alineatele precedente.

CAP.XII. LITIGII

Art. 12.1. Părțile au convenit că toate neînțelegerile privind validitatea prezentului contract sau rezultate din interpretarea, executarea sau încetarea acestuia să fie rezolvate pe cale amiabilă.

Art. 12.2. în cazul în care rezolvarea litigiilor nu este posibilă pe cale amiabilă, părțile se vor adresa instanțelor judecătorești competente.

CAP.XIIL DISPOZIȚII FINALE

Art. 13.1. Sancțiuni

Constituie contravenții, dacă nu sunt săvârșite în astfel de condiții încât să fie considerate potrivit legii penale, infracțiuni, încălcarea prevederilor art.5.3 din prezentul contract, care se sancționează conform prevederilor art.352 din OUG nr.57/2019.

Art.13.2. Prezentul contract de comodat intră în vigoare de la data semnării lui de către părțile contractante.

Art.13.3. Prezentul contract a fost încheiat în 4 (patru) exemplare, egal valabile și opozabile față de terți, ștampilate și semnate, în original câte 2 (două) exemplare pentru fiecare parte.

Art.13.4. Predarea primirea se va efectua în baza Procesului Verbal de Predare -Primire.

COMODANT,

COMODATAR,

Municipiul Bacău

Parohia Romano Catolică „Sfântul

Francisc de Assisi” Bacău

prin

prin

PRIMAR

COSMIN NECULA

PAROH

PREOT ADAM LUCIAN

DIRECȚIA JURIDICĂ

DIRECȚIA ECONOMICĂ

DIRECTOR EXECUTIV

MARIANA ZAMFIR

DIRECTOR EXECUTIV ADJ.

CRISTINA BUZDUGAN

Compartiment Administrare și Inventariere Patrimoniu Elena CiocluCONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE SECRETARUL GENERAL AL MUN. BACĂU NICOLAE# OVIDIU POPOVICI