HOTĂRÂREA NR. 36 DIN 28.02.2020 privind darea în folosință gratuită, pe o perioadă de 10 ani, a unui birou situat în clădirea Incubatorului de Afaceri din cadrul imobilului - Centrul de Afaceri și Expoziții Bacău către Asociația Militarilor Veterani și Veteranilor cu dizabilități "Sfântul Mare Mucenic Dimitrie -Izvorâtorul de Mir”

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 28.02.2020, potrivit art.l33(l) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ,

Având în vedere:

-Adresa înaintată de Asociația Militarilor Veterani și Veteranilor cu dizabilități "Sfântul Mare Mucenic Dimitrie - Izvorâtorul de Mir’’ Filiala Bacău, înregistrată la Primăria Municipiului Bacău cu nr. 17024/ 21.01.2020 prin care solicită acordarea cu titlu gratuit a unui spațiu pentru asociație;

-Referatul nr. 78074/ 17.02.2020 al Compartimentului Administrarea și Inventarierea Patrimoniului prin care se propune darea în folosință gratuită, pe o perioadă de 10 ani, a unui birou situat în clădirea Incubatorului de Afaceri din cadrul imobilului - Centrul de Afaceri și Expoziții Bacău către Asociația Militarilor Veterani și Veteranilor cu dizabilități "Sfântul Mare Mucenic Dimitrie Izvorâtorul de Mir”;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacau, înregistrată cu nr. 1506/20.02.2020; -Raportul Direcției Juridice și Administrație Locală, înregistrat cu nr. 1507/1/20.02.2020;

-Raportul Compartimentului Administrare si Inventarierea Patrimoniului, înregistrat cu nr. 1507/2/20.02.2020;

-Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 205/27.02.2020 al Comisiei de specialitate nr. 1, nr. 206/27.02.2020 al Comisiei de specialitate nr. 2, nr. 207/27.02.2020 al Comisiei de specialitate nr. 3, nr. 208/27.02.2020 al Comisiei de specialitate nr. 4 și nr. 209/27.02.2020 al Comisiei de specialitate nr. 5;

-Prevederile HG nr. 531/ 2017 privind recunoașterea Asociației Militarilor Veterani si Veteranilor cu Dizabilitati "Sfanțul Mare Mucenic Dimitrie Izvorâtorul de Mir" - AMVVD ca fiind de utilitate publică;

-Prevederile art. 874 (1) din Legea nr. 287/ 2009 privind Codul Civil, republicată, ulterior modificată și completată;

-Prevederile art. 108 lit. ”d”, ale art. 140 alin. (1) și (3), ale art. 154 alin. (1), ale art. 196 alin. (1), lit. ”a”, ale art. 197 (1), ale art. 243 alin. (1), lit. ”a” și ”b” și ale art. 349 - 353 din OUG nr. 57/ 2019 privind Codul Administrativ;

în baza dispozițiilor art. 129 alin. (2) lit. “c”, alin. (6) lit. „a” și art. 139 alin. 3 lit. ” g” și alin. 6 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

H O T Ă R ĂȘ T E:

ART. 1 (1) - Se aprobă darea în folosință gratuită, pe o perioadă de 10 ani, a unui birou situat în clădirea Incubatorului de Afaceri din cadrul imobilului - Centrul de Afaceri și Expoziții Bacău, cu datele de identificare precizate în Anexa nr. 1, parte integrantă din prezenta hotărâre, către Asociația Militarilor Veterani și Veteranilor cu dizabilități "Sfanțul Mare Mucenic Dimitrie - Izvorâtorul de Mir”, în vederea folosirii acestuia pentru desfășurarea activităților asociației.

 • (2) - Predarea - primirea imobilului se va face pe bază de proces - verbal ce va fi anexă la contractul de folosință gratuită în termen de 30 de zile de la data adoptării prezentei hotărâri.

 • (3) - Plata cheltuielilor de întreținere, a utilităților aferente pe parcursul întregii perioade vor fi suportate de Asociația Militarilor Veterani și Veteranilor cu dizabilități "Sfântul Mare Mucenic Dimitrie — Izvorâtorul de Mir”.

 • (4) “ Obligațiile Asociației Militarilor Veterani și Veteranilor cu dizabilități "Sfântul Mare Mucenic Dimitrie - Izvorâtorul de Mir”, modalitățile de angajare a răspunderii si sancțiunile sunt prevăzute în contractul de folosință gratuită - Anexa nr. 2, parte integrantă a prezentei hotărâri.

ART. 2 - Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Direcția Economică și Compartimentul Administrarea și Inventarierea Patrimoniului.

ART. 3 Hotărârea va fi comunicată Primarului Municipiului Bacău, Direcției Economice, Compartimentului Administrarea și Inventarierea Patrimoniului și Asociației Militarilor Veterani și Veteranilor cu dizabilități ”Sfantul Mare Mucenic Dimitrie - Izvorâtorul de Mir”.

ART. 4 - Prin grija Secretarului General al Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.

PREȘEDINTE DE ȘJJMNȚĂ CĂTĂLIN- BOGDANCrWU


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE r SECRETARUL GENERAL AL MUN. BACĂU

ROMÂNIA

ANEXA NR. 1

LA HOTĂRÂREA NR. 36 DIN 28.02.2020


JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU

DATELE DE IDENTIFICARE ALE BUNULUI+IMOBIL PROPUS A FI TRANSMIS IN FOLOSINȚA GRATUITA ASOCIAȚIEI MILITARILOR ȘI VETERANILOR CU DIZABILITĂȚI «SFÂNTUL MARE MUCENIC DIMITRIE - IZVORATORUL DE MIR”

NR. CRT.

DENUMIREA BUNULUI/ ADRESA

DATE DE IDENTIFICARE

VALOAREA DE INVENTAR

1.

BIROUL 3.9/

STR.Calea Dr. Alexandru Safran nr.145

Birou 3.9 în suprafață utilă de 13,80mp, situat la etajul IU al imobilului Incubator de Afaceri, imobil ce are număr cadastral 84197-C1, C.F.84197-C2, Suprafața construită=498mp, Suprafață desfășurată=2756mp, Regim de inălțime S+P+4

42.0761ei

(valoarea totala a clădirii la

31.12.2017=8.403.015,8131ei)

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE f SECRETARUL GE

NICOLAE - 0VIDIU POPOVICI

DIRECTOR ADJUNCT CRISTINA BUZDUGAN

ROMÂNIA

ANEXA NR. 2

LA HOTĂRÂREA NR. 36 DIN 28.02.2020


JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU

CONTRACT DE COMODAT (FOLOSINȚA GRATUITĂ)

Nr............. din..................

 • I. PĂRȚILE CONTRACTANTE

între

Municipiul Bacau cu sediul in Bacau, str.Marasesti, nr.6, a vând contul 07TREZ06121A300530XXXX, deschis la Trezoreria Municipiului Bacau, CUI 4278337, reprezentat prin Primarul Municipiului Bacau COSMIN NECULA, denumit în continuare comodant

si

ASOCIAȚIA MILITARILOR ȘI VETERANILOR CU DIZABILITÂȚI "SFÂNTUL MARE MUCENIC DIM1TRIE - IZVORÂTORUL DE MIR", cu sediul în .................. având C.U.I.

................... reprezentată prin...................... denumit în continuare comodatar,

a intervenit în temeiul art.861 al.3 și art.874 din Codul Civil, al art. 108, art.129 alin.2 lit.c,, al in. 6 liLa, art.349-353 din O.U.G. nr..57/2019 privind Codul Administrativ șî al HCL nr. ....... din

................ privind darea în folosință gratuită a biroului 3.9 situat la etajul III din clădirea Incubatorul de Afaceri aferentă imobilului Centrul de Afaceri și Expozitional Bacău, din Bacău, str.Calea Alexandru Șafran nr.145, aflat în domeniul public al municipiului Bacău, prezentul contract

 • II. OBIECTUL CONTRACTULUI

 • 2.1 MUNICIPIUL BACAU dă in folosință gratuită către Asociația Militarilor și Veteranilor cu

Dizabiiități "Sfântul Mare Mucenic Dimitrie - Izvorâtorul de Mir biroul 3.9 situat la etajul III din clădirea Incubatorul de Afaceri aferentă imobilului Centrul de Afaceri și Expozitional Bacău, din Bacău, str.Calea Alexandru Safran nr.145, cu următoarele date de identificare................ precum și

spațiile comune aferente acestuia (casa scării, toalete, etc).

 • III. DESTINAȚIA BUNULUI DAT ÎN FOLOSINȚĂ GRATUITĂ

 • 3.1 Bunul prevăzut la punctul 2.1, este dat in folosință gratuită pentru desfășurarea tuturor activităților asociației.

 • IV. DURATA CONTRACTULUI

 • 4.1 Prezentul contract se incheie pentru o perioada de...............ani, începând cu data de................

până la data de.....................

 • 4.2 La expirarea termenului, contractul poate fi prelungit cu acordul părților, prin act adițional, pentru o perioadă stabilită de comun acord.

 • V. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

 • 5.1. Drepturile si obligațiile comodantului

 • a) să predea bunul menționai la punctul 2.1, cu datele de identificare de mai sus, în starea tehnică în care acestea se găsesc, prin Proces Verbal de predare-primire;

 • b) de a verifica periodic daca comodatarul folosește bunul potrivit destinației lor fara a le deterioara:

 • c) de a solicita încetarea folosinței gratuite și restituirea hunului, atunci când interesul public legitim o impune

5.2. Drepturile comoda tarului:

 • a) de a primi in folosință gratuită bunul prevăzut la punctul 2.1

 • b) de a folosi hunul primit in folosință gratuită conform destinației specificate la art.3.1

5.3 Obligațiile comodatarului

 • a) de a folosi bunul primit în folosință gratuită potrivit destinației acestuia,

 • b) de a conserva și utiliza bunul primit în folosință gratuită asemeni unui bun proprietar;

e) de a suporta din bugetul propriu toate lucrările și cheltuielile aferente generate de folosințu imobilului referitor la întreținere, energie electrică, termică, apă - canal, gaz, abonament telefon/interfon, internet, salubrizare, reparații, asigurarea bunului se va suporta integral de către comodatar precum și orice alte cheltuieli rezultate din folosința acestuia;

 • d) cheltuielile rezultate din efectuarea unor eventuale îmbunătățiri aduse imobilului vor fi suportate integral de comodatar;

 • e) de a permite comodantului verificarea periodică a bunului primit în folosință gratuită;

 • f) de a nu schimba destinația bunului primit în folosință fără hotărâre a Consiliului Local Bacau;

 • g) comodatarul nu poate supune imobilul executării silite și nu poate constitui garanții reale asupra lui;

 • h) de a prezenta anual un raport privind activitatea de utilitate publica desfășurată, gradul de implementare la nivelul colectivității, precum și prognoze și strategii pentru perioada următoare;

 • i) de a informa comodantul cu privire la orice tulburare adusă dreptului de proprietate publică, precum și de existenșa unor cauze sau iminența poducerii unor evenimente de natură să conducă la imposibilitatea exploatării bunului;

 • j) folosința dobândită în baza H.C.L.......din............nu poate fi transmisă, nici oneros și nici cu

titlu gratuit, unei alte persoane.

VI. RESTITUIREA BUNULUI

 • 6.1. Comodatarul va restitui bunul la termenul stabilit de părți prin contract, în starea în care a fost primit, cu eventualele îmbunătățiri efectuate pe durata desfășurării prezentului contract, liber de orice sarcini.

VIL ÎNCETAREA contractului de comodat

 • 7.1 Raporturile contractuale încetează la data stabilită prin prezentul contract sau prin acordul părților, prin restituirea bunurilor cel puțin în starea în care au fost primite.

 • 7.2 Raporturile contractuale încetează dacă una dintre părți cesionează drepturile si obligațiile sale fara acordul celeilalte parti.

VIII. REZILIEREA CONTRACTULUI DE COMODAT

 • 8.1 în caz de nerespectare a obligațiilor asumate prin prezentul contract de către comodatar, comodantul poate rezilia contractul de plin drept, fără trecerea vreunui termen, fără punere în întârziere și fără intervenția instanțelor de judecată;

 • 8.2 Comodantul nu poate solicita restituirea bunului înainte de împlinirea termenului pentru care s-a încheiat prezentul contract, cu excepția situației în care se modifică statului juridic al bunului imobil;

 • 8.3 Comodantul își rezervă dreptul de a denunța unilateral contractul de comodat, în cel mult 15 zile de la apariția unor circumstanțe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului Și care conduc la modificarea clauzelor contractuale în așa măsură încât îndeplinirea contractului respecctiv ar fi contrară interesului public, prin notificare scrisă, fără punere în întârziere și fără intervenția unei instanțe de judecată.

IX. CAZUL FORTUIT Șl FORȚA MAJORĂ

 • 9.1 Cazurile de forță majoră sunt cele definite prin lege de natura incendiilor, inundațiilor, cutremurelor precum și a oricăror altor cazuri pe care reglementările legale le prevăd în mod expres:

 • 9.2 Nici una dintre părțile contractante nu răspunde de neexecutarea in termen sau/si de executarea in mod necorespunzator total sau/si parțial a oricărei obligații care ii revine, in baza prezentului contract, daca neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a obligației respective a fost cauzala de forța majora, asa cum este definita de lege.

 • 9.3 Partea care invoca forța majora este obligata sa notifice in scris celeilalte parti in termen de 10 zile de la data producerii evenimentului si sa ia toate masurile posibile in vederea limitării lui;

 • 9.4 Daca in termen de 10 zile de la producerea evenimentului respectiv nu inceteaza, părțile au dreptul sa-si notifice încetarea de plin drept a prezentului contract, fara ca vreuna dintre ele sa pretindă daune-interese.

X MODIFICAREA CONTRACTULUI

 • 10.1 Prevederile prezentului contract pot fi modificate, după o prealabilă notificare scrisă, cu acordul ambelor părți, prin act adiționai.

 • 10.2 Prezentul contract va fi adaptat corespunzător reglementărilor legale ulterioare încheierii acestuia, care îi sunt aplicabile.

XI. NOTIFICĂRILE INTRE PARTI

 • 11.1. In accepțiunea pârtilor contractante, orice notificare adresata de una dintre acestea celeilalte este valabil îndeplinita daca va fi transmisa la adresa/sediul prevăzut in partea introductiva a prezentului contract.

 • 11.2. In cazul in care notificarea se face pe cale poștala, ea va fi transmisa prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire (AR) si se considera primita de destinatar la data menționata de oficiul postai primitor pe aceasta confirmare.

 • 11.3. Daca notificarea se trimite de pe telefax, ea se considera primita in prima zi lucratoare după cea in care a fost expediata.

 • 11.4. Notificările verbale nu se iau in considerare de nici una dintre parti daca nu sunt confirmate prin intermediul uneia dintre modalitățile prevăzute la alineatele precedente.

XII. LITIGII

 • 12.1 Părțile au convenit ca toate neînțelegerile privind validitatea prezentului contract sau rezultate din interpretarea, executarea sau încetarea acestuia să fie rezolvate pe cale amiabilă.

 • 12.2 în cazul în care rezolvarea litigiilor nu este posibilă pe cale amiabilă, părțile se vor adresa instanțelor judecătorești competente.

c)

 • XIII. DISPOZIȚII FINALE

13.1 Sancțiuni

Constituie contravenții, dacă nu sunt săvârșite în astfel de condiții încât să fie considerate potrivit legii penale, infracțiuni, încălcarea prevederilor art.5.3 din prezentul contract, care se sancționează conform prevederilor art.352 din O.U.G. nr.57/20I9.

 • 13.2 Prezentul contract de comodat intră în vigoare de la data semnării iui de către părțile contractante.

 • 13.3 Prezentul contract a fost incheîat in 2 (două) exemplare, egal valabile și opozabile față de terți, ștampilate și semnate, în original câte 1 (unul) exemplar pentru fiecare parte.

 • 13.4 Predarea primirea se va efectua in baza Procesului Verbal de Predare - Primire,

  COMODANT

  MUNICIPIUL BACAU

  reprezentat prin

  PRIMAR


COMODATAR

Asociația Militarilor și Veteranilor cu Dizabîlități

"Sfântul Mare Mucenic Dimitrie - Izvorâtorul de Mir"

reprezentat prin

PREȘEDINTE

COS M IN NECULA

DIRECȚIA ECONOMICA MARIANA ZAMFIR

DIRECȚIA JURIDICĂ

RESPONSABIL URMĂRIRE CONTRACT

ȘEF BIROU APROVIZIONARE ȘI 1T FLORIN CIBOTARU

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT CRISTENA BUZDUGAN

Compartiment Administrare și Inventariere Patrimoniu

Daniela Nastase


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

\rogdan cretu

; _>] CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALIT / SECRETARUL GENERAL AL MUN. BAC NICOLAE - OVIDIU POPOVICI
IRECTOR ADJUNCT

ristina buzdugan


IO