wn«t/un

CYY/YS

^/hi/iff/ ^c<y//c/Z  //ft ;t(Cf/tff(/f<( $(tcăf/

HOTĂRÂREA NR. 35 DIN 28.02.2020 privind modificarea Anexei nr. 1 la HCL nr. 391/2003 prin care s-a reglementat transportul public local de călători pe raza Municipiului Bacău

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 28.02.2020, potrivit art. 133(1) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ,

Având în vedere:

-Adresa nr. 189 din 13.02.2020, a S.C. Transport Public S.A., înregistrată Ia Primăria Municipiului Bacău sub nr. 19077 din 17.02.2020;

-Referatul nr. 1523 din 21.02.2020 al Compartimentului Unitatea Municipală pentru Monitorizare; -Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacau, înregistrată cu nr. 1525/21.02.2020;

-Raportul Direcției Juridice și Administrație Locală, înregistrat cu nr. 1579/1/21.02.2020;

-Raportul Compartimentului Unitatea Municipala pentru Monitorizare, înregistrat cu nr. 1579/2/21.02.2020;

-Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 200/27.02.2020 al Comisiei de specialitate nr. 1, nr. 201/27.02.2020 al Comisiei de specialitate nr. 2, nr. 202/27.02.2020 al Comisiei de specialitate nr. 3, nr. 203/27.02.2020 al Comisiei de specialitate nr. 4 și nr. 204/27.02.2020 al Comisiei de specialitate nr. 5;

-Dispozițiile art. 1 alin. (2) lit."h", ale art.7, alin.(l) și ale art.8 alin.(2) din Legea nr.51 din 8 martie 2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, cu modificările și completările ulterioare;

-Dispozițiile art. 1 alin.(4) lit.”!”, alin.6 lit."g", art. 17 alin.(l) lit."c" și ale art. 27 alin. (2) lit. "g" din Legea nr.92 din 10 aprilie 2007 a serviciilor de transport public local, cu modificările și completările ulterioare;

-HCL nr. 391/2003 privind reglementarea transportului public local de călători pe raza Municipiului Bacău ; -Dispozițiile art. 140 alin.(l) și alin.(3), ale art. 154 alin.(l), ale art. 196 alin.(l) lit.”a”, ale art. 197 alin.(l) și ale art. 243 alin.(l) lit.”a” și lit. ”b” din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, în baza dispozițiilor art. 129 alin.(2) lit.”d” și ale alin.(7) lit.”n” și art. 139 alin. 1 și alin. 5 din O.U.G. nr.

57/2019 privind Codul administrativ,

H O T Ă R ĂȘ T E:

Art.l. Se aprobă modificarea Anexei nr.l la HCL nr. 391/2003 privind reglementarea transportului public local de călători pe raza Municipiului Bacău la art. 13, astfel:

TRASEUL 18- TUR: F.N.C. - Aeroportul Internațional ”George Enescu”- Piața Sud- Piața Centrală-Oituz-Energiei-Gară;

-RETUR: Gară- Energiei-Oituz- Piața Centrală- Piața Sud- Aeroportul Internațional ”George Enescu”-F.N.C.

Art.2. Celelalte prevederi ale HCL nr. 391/2003 sunt și rămân în vigoare.

Art.3. Primarul Municipiului Bacău prin Compartimentul Unitatea Municipală pentru Monitorizare va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.4. Prezenta hotărâre va fi comunicată Compartimentului Unitatea Municipală pentru Monitorizare, S.C. Transport Public S.A. și R.A, Aeroportul Internațional ”George Enescu”.

Art.5. Prin grija Secretarului General al Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului- Județul Bacău pentru verificarea legalității.

PREȘEprNTE^^HfflțȚĂ


CATAF.I^B0<T4


TÎXTU

w. 1

I


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE I SECRETARUL X&ENERAL AL MUN. BACĂU nicola/- ovidiu popovici