privind aprobarea concesionarii directe a unor suprafețe de teren proprietate privata a Municipiului Bacau ce reprezintă cota indiviza aferenta imobilelor din Str. Izvoare, proprietatea persoanelor fizice

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 28.02.2020,potrivit art. 133( 1) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ,

Având în vedere:

-Prevederile art. 2 din Hotararea Consiliului Local al Municipiului Bacau nr.84/04.05.2015 privind acordarea, cu titlu gratuit, pe perioada construirii, a dreptului de folosința asupra terenului în suprafața de 2.000,00 m.p., situat in intravilanul Municipiului Bacau, str. Izvoare, f.nr.,către Asociația Habitat for Humanity Comanesti;

-Prevederile H.C.L. nr. 159/15.05.2017 privind darea in folosința gratuita a terenului in suprafața de 7.864.00 m.p. situat in intravilanul Municipiului Bacau, str. Izvoare, f.nr., către Asociația Habitat for Humanity Romania si aprobarea cesionarii dreptului de folosința gratuita asupra suprafeței de 2.000,00 m.p. teren, stabilit prin H.C.L. nr. 84/04.05.2015 de către Asociația Habitat for Humanity Comanesti către Asociația Habitat for Humanity Romania;

-Prevederile H.C.L. nr. 480/14.12.2018 privind dezlipirea terenului in suprafața de 9.864,00 m.p. situat in Bacau, str. Izvoare, nr. 127 - 129;

-Autorizațiile de Construire nr. 162/04.08.2017, nr. 163/04.08.2017 si nr.287/27.09.2018 eliberate de Primăria Municipiului Bacau;

-Procesele-Verbale de recepție la terminarea lucrărilor nr. 50/25.01.2018 si nr. 122/25.01.2019 eliberate de Primăria Municipiului Bacau;

-Certificatele de atestare a edificării construcțiilor nr. 27665/23.05.2018 si nr. 18426/21.02.2019, eliberate de Primăria Municipiului Bacau;

-Procesele-Verbale de predare-primire a construcțiilor cu destinația de locuința incheiate in data de 07.01.2020, 15.11.2019, 06.11.2019, 07.01.2020 si 21.10.2019, intre Asociația Habitat for Humanity Romania si d-nii Simion Dragos-Ciprian si Simion Mihaela, prin imputemicit Tomulescu Daniela, Alexandru Cristian-Marian si Alexandru Diana-Mihaela, Draghici Cătălină, prin imputemicit Roman Gheorghe, Mocanu Bogdan-Constantin si Mocanu Ionela, Hongu Eduard si Hongu Elena si Neacșu Lenuța;

-Contractele de Vanzare autentificate sub nr. 39/07.01.2020, nr. 3423/15.11.2019, nr.3347/06.11.2019, 35/07.01.2020, nr. 3174/21.10.2019 si nr. 3367/06.11.2019 la Biroul Individual Notarial Cristudor Elena;

-Cererile d-lor Simion Dragos-Ciprian si Simion Mihaela, prin imputemicit Tomulescu Daniela, Alexandru Cristian-Marian si Alexandru Diana-Mihaela, Draghici Cătălină, prin imputemicit Roman Gheorghe, Mocanu Bogdan-Constantin si Mocanu Ionela, Hongu Eduard si Hongu Elena si Neacșu Lenuța, înregistrate la Primăria Municipiului Bacau sub nr. 17100/21.01.2020, nr. 17604/28.01.2020, nr. 17560/28.01.2020, nr. 17564/28.01.2020, nr. 17813/30.01.2020 si nr.l8181/04.02.2020 prin care solicita concesionarea suprafețelor de teren proprietate privata a Municipiului Bacau ce reprezintă cota indiviza aferenta imobilelor proprietate din Str. Izvoare;

-Referatul Arhitectul ui-Sef al Municipiului Bacau înregistrat cu nr. 1354/17.02.2020; -Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău, înregistrată cu nr. 1356/ 17.02.2020;

-Raportul Direcției Juridice și Administrație Locală, înregistrat cu nr. 1586/1/21.02.2020;

-Raportul Direcției Arhitect Șef - Compartiment Evidenta Concesionari înregistrat cu nr. 1586/2/21.02.2020 ;

-Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr.l85/27.02.2020 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 186/27.02.2020 al Comisiei de specialitate nr.2, nr.l87/27.02.2020 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr.l88/27.02.2020 al Comisiei de specialitate nr. 5;

-Hotararea Consiliului Local al Municipiului Bacau nr. 309/30.10.2006 prin care s-a aprobat Fisa de calcul a taxei minime anuale de concesionare - potrivit Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicata, actualizata;

-Prevederile art. 40 alin. (2) si alin. (3) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicata, actualizata;

-Prevederile art. 108 lit. “b”, ale art. 129 alin. (2) lit. “c” si alin. (6) lit. “b”, ale art. 140, ale art. 196, alin. (1) lit.”a”, ale art. 197, ale art. 199 alin. (1) si alin. (2), ale art. 200, ale art. 242 alin. (1), ale art. 243 alin. (1) lit “a” si lit. “b” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

în temeiul prevederilor art. 362(1) și art. 139 alin. 3 lit. „g” și alin. 6 din OUG 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

ART. 1- (1.1.) Se aproba concesionarea directa către d-nii Simion Dragos -Ciprian si Simion Mihaela, prin împuternicit Tomulescu Daniela, a suprafeței de 108,11 m.p. teren proprietate privata a Municipiului Bacau situat in intravilanul Municipiului Bacau, str. Izvoare nr. 129 Bl, nr. cadastral 85073, intabulat in cartea funciara 85073 UAT Bacau, teren ce reprezintă cota indiviza aferenta locuinței cu număr cadastral 85073-C1-U1, conform anexei nr. 1 - parte integranta din prezenta hotarare.

(1.2.) Se aproba concesionarea directa către d-nii Alexandru Cristian-Marian si Alexandru Diana-Mihaela, a suprafeței de 81,44 m.p. teren proprietate privata a Municipiului Bacau situat in intravilanul Municipiului Bacau, str. Izvoare nr. 129 H4, nr. cadastral 85079, intabulat in cartea funciara 85079 UAT Bacau, teren ce reprezintă cota indiviza aferenta locuinței cu număr cadastral 85079-C1-U4, conform anexei nr. 2- parte integranta din prezenta hotarare. (13.) Se aproba concesionarea directa către d-na Draghici Catalina-Ioana, prin împuternicit Roman Gheorghe, a suprafeței de 55,14 m.p. teren proprietate privata a Municipiului Bacau situat in intravilanul Municipiului Bacau, str. Izvoare nr. 129 SI, nr. cadastral 85088, intabulat in cartea funciara 85088 UAT Bacau, teren ce reprezintă cota indiviza aferenta locuinței cu număr cadastral 85088-C1-U1, conform anexei nr. 3- parte integranta din prezenta hotarare. (1.4.) Se aproba concesionarea directa către d-nii Mocanu Bogdan-Constantin si Mocanu Ionela, a suprafeței de 107,56 m.p. teren proprietate privata a Municipiului Bacau situat in intravilanul Municipiului Bacau, str. Izvoare nr. 129 CI, nr. cadastral 85074, intabulat in cartea funciara 85074 UAT Bacau, teren ce reprezintă cota indiviza aferenta locuinței cu număr cadastral 85074-C1-U1, conform anexei nr. 4-parte integranta din prezenta hotarare.

(1.5.) Se aproba concesionarea directa către d-nii Hongu Eduard si Hongu Elena, a suprafeței de 82,08 m.p. teren proprietate privata a Municipiului Bacau situat in intravilanul Municipiului Bacau, str. Izvoare nr. 129 NI, nr. cadastral 85084, intabulat in cartea funciara 85084 UAT Bacau, teren ce reprezintă cota indiviza aferenta locuinței cu număr cadastral 85084-C1-Ul,conform anexei nr. 5- parte integranta din prezenta hotarare.

(1.6.) Se aproba concesionarea directa către d-na Neacșu Lenuța a suprafeței de 111,92 m.p. teren proprietate privata a Municipiului Bacau situat in intravilanul Municipiului Bacau, str. Izvoare nr. 129 A2, nr. cadastral 85072, intabulat in cartea funciara 85072 UAT Bacau, teren ce reprezintă cota indiviza aferenta locuinței cu număr cadastral 85072-C1-U2, conform anexei nr. 6-parte integranta din prezenta hotarare.

(2) Durata concesiunii este durata existentei construcției, taxa de concesionare urmând a fi achitata pentru o perioada de 25 de ani, începând cu data autentificării Contractelor de Vanzare nr.39/07.01.2020, nr. 3423/15.11.2019, nr. 3347/06.11.2019, 35/07.01.2020, nr. 3174/21.10.2019 si nr.3367/06.11.2019 la Biroul Individual Notarial Cristudor Elena.

ART. 2- Se aproba redeventa in suma de 2,079 lei/m.p./an pentru terenul prevăzut la art. 1, conform fisei de calcul anexa nr. 7 - parte integranta din prezenta hotărâre.

ART. 3- Se aproba Contractul de concesionare-cadru conform anexei nr. 8, parte integranta din prezenta hotarare.

ART. 4 - Primarul Municipiului Bacau va aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari prin Arhitectul Sef al Municipiului Bacau-Compartiment Evidenta Concesionari.

ART. 5- Se imputemiceste Dl. Primar al Municipiului Bacau sa semneze contractul de concesionare cu persoanele menționate la art. 1 din prezenta hotarare.

ART. 6 - Prezenta hotarare va fi comunicata D-Iui Primar al Municipiului Bacau, persoanelor nominalizate la art. 1, Compartimentului Administrarea si Inventarierea Patrimoniului, Arhitectului-Sef al Municipiului Bacau si Compartimentului Evidenta Concesionari. ART. 7- Prin grija Secretarului General al Municipiului Bacau, prezenta hotarare va fi comunicata Instituției Prefectului -județul Bacau, in vederea verificării legalității.


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE f SECRETARUL GENERAL AL MUN. BACĂU NICOLAU- OVIDIU POPOVICI

PROPUNERE APARTAMENTARE - CI

Mun. Bacau str. Izvoare nr. 129

Scara 1: 100


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE ■ SECRETARUL GENERAL AL MUN. BACĂU NICOLAE - OwTDIU POPOVICI


Exterior


ANEXA NR. 2

LA HOTĂRÂREA NR. 33 DIN 28.02.


PROPUNERE APARTAMENT ARE - CI

Mun. Bacau str. Izvoare nr. 129

Scara 1: 100CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE SECRETARUL GENERAL AL MUN. BACĂU  NICOLAE flOVIDIU POPOVICISituații «ctuah (Înainte de derllpfrc )

Siiuath viitoare ( după dezlipire )

Nn c*d.

xttprifXa crunt mira Ja »c£ CI ( ni.p. i

Suprafața tataia uriîr nivel (m.p.J

descrierea imobilului

Nr, cad.

Jbuap (m.p.)

! Cota parte indlrfta din partite consune aferente Ui ( Cpc ) * raport

Con parte Indiviza teren aferente UI ( Cpi > • m.p-

Observații

85079-Ct

240

205,95

Casa tip cvadruplu ( P ) (fia Bacau str Izvoare «. 129

.......f  ’

UI 1         51,64

51,64^05,95

81.49

UI 2    ,   51.74

51,74/205.95

81,65

Uî3

50,M

50,9620$, 9 5

80.42

UI 4

5L61

51.61-20$ ,95

SI.44

T&ta. -

240

Î05.0S i

Total

203,95

i l

325

X-           Executant:

J-. S-C. CEO POINTJEXPERTS.RX.-Ce*. V          Autorizata •  - *

< \Wtjbg.Luclau DRAGOM1RESCU

Y\ yțavum exțtfutajM (pasunlonlftr»teren, .wAAr.luâyies ’nk*m*'*documentație»cadastale «> \ țAjMfrespofldcnia acestuia cu realitatea dtn.ter«i y* . i     \ Setnnatut* $i «arnpili

y\               Data: aprilie 2019

fnfptetOl*

Cocf>.m inEroiiccrea bnobilcho in baza de dare integra!» * atribuirea nr. cadastral

Seuiuacdra sî stampila

Una ...........PROPUNERE APARTAMENT ARE - CI

Mun. Bacau str. Izvoare nr. 129

Scara 1:100


Ă PENTRU LEGAI ERAL AL MUN. B NICOLAE -JDVIDIU POPOVICI
1 Situația actuala (înainte de dezlipire )

Situația viitoare (după dezlipire)

cad.

Suprafața construita la soi Ct (ni.p.)

Suprafața totala utile nivel ( m.p.)

Deșertare* iittebilutat

Nr. cad.

Mr, unitate tidîvidunla

Suprafața utila pe UI Suap (ni.p.)

Cota parte Indiviza ditt părțile comune aferente UI ( Cpc) - raport

Cota parte indiviza teren aferente Ui ( Cpt) -m.p.

Observații       i

p-ci

L_

118

101,22

Locuința sociala

( P ), casa tip triplex din Bacau str.

Izvoare nr. 129

sr^s-^

Uil

33,22

33,22/101,22

55,14

last-q

UI 2

34,35

34,35/101,22

57,01

SSJțH't!

UI 3

33,65

33,65/101,22

55,85

al

118

101,22

? ■AU’'*'

z-x

Total

.......

101,22

1/1

168

Inspector0^- 20-/9

Confirm introducerea imobilului in baza de date integrata si

____atribuirea or, cadastral


ROMÂNIA                                             ANEXA NR. 4

JUDEȚUL BACĂU                                  LA HOTĂRÂREA NR. 33 DIN 28.02.2020

CONSILIUL LOCAL BACĂU

PROPUNERE APARTAMENT ARE - CI

•Muie Bacau str. Izvoare nr. 129


Scara 1: 100CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE SECRETARUL GENERAL AL MUN. BACĂU NICOLAE -OVIDIU POPOVICI


Exterior
Exterior


PROPUNERE APARTAMENT ARE - CI


Situația actuala (înainte de dezlipire)

Situația viitoare (după dezlipire)

Nr. cad.

Suprafața construita la sol Ci ( m.p.)

Suprafața totala utila nivel {m.p.)

Descrierea imobilului

Nr. cad.

Nr. unitate ndividuala

Suprafața utila pe UI Suap (m.p.)

Cota parte indiviza din părțile comune aferente UI (Cpc) - raport

Cota parte indiviza teren aferente UI (Cpt) - m.p.

Observații

85074-C1

149

131,33

Casa tip duplex ( P ) din Bacau str.

Izvoare nr. 129

UI 1

65,70

65,70/131,33

107,56

- .

Ut 2

65,63

65,63/131,33

107,44

Total

149

131,33

■ 1..*?**^

Total

131,33

l/l

215

^G^i

// i'f

^ctgwfcbea intoțrpt

C1AÎ

M&GWnu£st^£SGA

jirflețcyoten^tiei cadasnțJ&jșțtș,

cu lâlflatea din tereșY,V.țțS( turaji^tamb^         %

:a^ie2019<^-   \\

V-'*

f     £$                 Inspector

%\ /

\   -       /       Confirm introducerea imobilulu^tnțsl^f'de date integrata si                /y j

’ fl /                  W/4l

/                                 Semnaturi'sijj'țampila.J^^'* ' »• •jS'''"'' ■’ • -    ?* ttry.

Data.......................
PROPUNERE APARTAMENTARE - CI Mun. Bacau str. Izvoare nr. 129PREȘEDINȚEDE ȘfefilN < CĂTĂLIN - ‘ ANCREȚ4J’X


Scara 1: 100

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE f SECRETARUL GENERAL AL MUN. BACĂU  NICOLAE -0VIDIU POPOVICI117


<T> □. O


Exterior


PROPUNERE APARTAMENTARE - CI


Situația actuala ( înainte de dezlipire )

Situația viitoare ( dopa dezlipire )

'r. cad.

Suprafața construita la sol Ci ( m-P-)

Suprafața totala utila nivel

(m.p.)

Descrierea Imobilului

Nr. cad.

Nr. unitate ndividuala

Suprafața utila pe UI Suap (m.p.)

Cota parte indiviza din părțile comune aferente Ut ( Cpc ) - raport

Cota parte indiviza teren aferente UI ( Cpt) - m.p.

Observații

8tcci

120

103,47

Casa lip duplex ( P ) din Bacau str Izvoare nr. 129

UI 1

51,79

51,79/103,47

82,09

UI 2

51,68

51,68/103,47

81,91

'otal

120

■ « x

103,17-

Total

103,47

t/l

164

I nspcctor
,.................. .......,        . in tereiițv

recliludinea întocmirii documentației cadastrale si.


coresponden.lî’uecsteia cujeȘfiutrtti'dîA.ljțiert

St(rih;jțurais»slatnptîâ' [7atâ.'''aprilie 2019


Confirm introducerea imobilului in baza de date integrata si atribuirea nr. cadasjrai

r.       ^.1 f


Semnătura si stampila


Oaia.
PROPUNERE APARTAMENT ARE - CI

Muu. Bacau str. Izvoare nr. 129

Scara 1:100


ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACAU


Exterior[ctct- y .

PREȘEiQT CĂTĂLIN^


E ȘEDINȚĂ


CONTRASEMNEAZĂ FEȚ™U ^GALETATE SECRETARUL GENERAL AL MUN. BACAU NICOL - OVIDIU POPOVICIpraFati Bttruita sol CI Im.p.)


Suprataa totala utile nivel


Descrierea Imobilului


Nr. cad.

tem.


Vr. unitate ndlviduala


Suprafața utDapeUI Suap (m.p.)
waaci&e&W.....

"iții intfodțjrfțsȘț imobilului in baza de date integrata si ' "itjjbtiâea nr. cadastral


Cedestm ți Pubfcitț>i .cura si stampila


ZZ .. .!    &