(t/A

AA1 Jfjf/f f(/ AAA}<'<7,/ff/   AAr/ ^.frt/fff{/f/f

B?H^1gWmrMMMiiiflMWff.WFfrH         ■ I ■ .«—Ml ■                 ....... ■ ■

HOTĂRÂREA NR. 32 DIN 28.02.2020

privind transmiterea dreptului de concesiune prevăzut in unele contracte de concesionare

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 28.02.2020,potrivit art.l33(l) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ,

Având în vedere:

-Cererea d-lui Bârgu Ciprian-Ionuț, înregistrata la Primăria Municipiului Bacau sub nr. 16867/17.01.2020 prin care solicita preluarea contractului de concesionare nr. 68924/08.06.2015 de la dl. Ladaru Mihai;

-Contractul de Concesionare nr. 68924/08.06.2015 incheiat intre Municipiul Bacau si dl. Ladaru Mihai;

-Contractul de Vanzare autentificat sub nr. 570/16.07.2019 la Biroul Individual Notarial Mercaș Camelia-Maria;

-Cererea d-nei Pogar Nadîa, înregistrata la Primăria Municipiului Bacau sub nr. 17418/27.01.2020 prin care solicita preluarea Contractului de Concesionare nr. 68915/28.08.2012 de la d-nii Duma Mihai si Duma Daniela-Nicoleta;

-Cererea d-lui Duma Mihai, înregistrata la Primăria Municipiului Bacau sub nr. 17417/27.01.2020 prin care solicita cesionarea Contractului de Concesionare nr. 68915/28.08.2012 către d-na Pogar Nadia;

-Contractul de Concesionare nr. 68915/28.08.2012 incheiat intre Municipiul Bacau si d-nii Duma Mihai si Duma Daniela-Nicoleta;

-Contractul de Vanzare autentificat sub nr. 42/07.01.2020 la Biroul Individual Notarial Cristudor Elena;

-Cererea d-lui Dinu Constantin-Laurentiu - Administrator al S.C. LORIMAX ELECTRONICS S.R.L., înregistrata la Primăria Municipiului Bacau sub nr. 17652/28.01.2020 prin care solicita preluarea Contractelor de Concesionare nr. 8568/15.03.2000 si nr. 17783/31.05.2002, asa cum a fost modificat prin Actul Adițional nr. 69200/05.06.2019 de la BANCA TRANSILVANIA S.A.- SUCURSALA BACAU;

-Cererea d-lui Vasile Oprea, Director Sucursala Banca Tansilvania Bacau, înregistrata la Primăria Municipiului Bacau sub nr. 17651/28.01.2020 prin care solicita cesionarea Contractelor de Concesionare nr. 8568/15.03.2000 si nr. 17783/31.05.2002, asa cum a fost modificat prin Actul Adițional nr. 69200/05.06.2019 către S.C. LORIMAX ELECTRONICS S.R.L.;

-Contractele de Concesionare nr. 8568/15.03.2000 si nr. 17783/31.05.2002, asa cum a fost modificat prin Actul Adițional nr. 69200/05.06.2019 încheiate intre Municipiul Bacau si BANCA TRANSILVANIA - SUCURSALA BACAU;

-Contractul de Vanzare-Cumpărare autentificat sub nr. 2788/30.10.2019 la Biroul Individual Notarial Zaharia Elena, cu Actul Adițional autentificat sub nr. 2966. 21.11.2019 ;

-Cererea d-lor Duca Ștefan si Duca Adriana, înregistrata la Primăria Municipiului Bacau sub nr. 17305/23.01.2020 prin care solicita preluarea Contractului de Concesionare nr. 19376/09.05.2007 de la S.C. DUCADRA PROD S.R.L.;

-Rezoluția nr. 16530/05.11.2019 pronunțata in ședința din data de 05.11.2019 de Oficiul National al Registrului Comerțului - Oficiul Registrului Comerțului de pe langa Tribunalul Bacau in Dosar nr. 64762/04.11.2019 în baza Raportului de repartizare a activelor din data de 31.10.2019;

-Certificatul de Radiere emis de O.R.C. de pe langa Tribunalul Bacau in data de 06.11.2019; -Raportul de repartizare a activelor patrimoniale ale S.C. DUCADRA PROD S.R.L. din data de 31.10.2019;

-Cererea d-lui Ciohodaru Constantin-Codrin, înregistrata la Primăria Municipiului Bacau sub nr. 16423/13.01.2020, completata cu cererea nr. 17846/30.01.2020 prin care solicita preluarea Contractului de Concesionare nr. 69304/27.07.2018 de la dl. Ciohodaru Florinei; -Contractul de Concesionare nr. 69304/27.07.2018 încheiat intre Municipiul Bacau si dl. Ciohodaru Florinei;

-Contractul de Partaj Voluntar autentificat sub nr. 2936/23.12.2019 la Biroul Individual Notarial Olga-Aura Enăchescu;

-Cererea d-lui Aflorei Constantin, înregistrata la Primăria Municipiului Bacau sub nr. 18607/10.02.2020, prin care solicita preluarea Contractului de Concesionare nr. 20283/09.06.2004 de la S.C. CIM PROSAN S.R.L.;

-Contractul de Concesionare nr. 20283/09.06.2004 încheiat intre Municipiul Bacau si S.C. CIM PROSAN S.R.L.;

-Contractul de Vanzare-Cumparare autentificat sub nr. 127/17.01.2020 la Biroul Individual Notarial Zaharia Elena;

-Cererea d-lui Iacobuta Mihai, înregistrata la Primăria Municipiului Bacau sub nr. 18793/12.02.2020 prin care solicita preluarea Contractului de Concesionare nr. 7691/15.03.2001 de la S.C. MANUSCRIPT S.R.L.;

-Rezoluția nr. 34/07.01.2020 pronunțata in ședința din data de 07.01.2020 de Oficiul National al Registrului Comerțului - Oficiul Registrul Comerțului de pe langa Tribunalul Bacau in Dosar nr. 149/06.01.2020 in baza Raportului de repartizare a activelor din data de 19.11.2019; -Certificatul de Radiere emis de O.R.C. de pe langa Tribunalul Bacau in data de 08.01.2020; -Raportul de repartizare a activelor patrimoniale ale S.C. MANUSCRIPT S.R.L. din data de 19.11.2019;

-Cererea d-iui Mafiei Mihai, înregistrata la Primăria Municipiului Bacau sub nr. 18817/12.02.2020 prin care solicita preluarea Contractului de Concesionare nr. 27757/31.10.1997 de la dl. Butacu Valentin;

-Cererea d-lui Butacu Valentin, înregistrata la Primăria Municipiului Bacau sub nr. 18818/12.02.2020 prin care solicita transmiterea dreptului de concesiune prevăzut in Contractul de Concesionare nr. 27757/31.10.1997 către dl. Mafiei Mihai;

-Contractul de Concesionare nr. 27757/31.10.1997 încheiat intre Municipiului Bacau si dl. Butacu Valentin;

-Contractul de Vanzare-Cumparare autentificat sub nr. 86/22.01.2020 la Biroul Individual Notarial Baisan Andrei-Hei ius;

-Referatul Arhitectului-Sef al Municipiului Bacau înregistrat cu nr. 1357/17.02.2020; -Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău, înregistrată cu nr. 1359/ 17.02.2020;

-Raportul Direcției Juridice și Administrație Locală, înregistrat cu nr. 1585/1/21.02.2020;

-Raportul Direcției Arhitect Șef - Compartiment Evidenta Concesionari înregistrat cu nr. 1585/2/21.02.2020;

-Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 180/27.02.2020 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 181/27.02.2020 al Comisiei de specialitate nr.2, nr. 182/27.02.2020 al Comisiei de specialitate nr.3, nr.l83/27.02.2020 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr.l84/27.02.2020 al Comisiei de specialitate nr. 5;

-Prevederile art. 41 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicata, ulterior modificata si completata;

-Hotararea Consiliului Local al Municipiului Bacau nr. 309/30.10.2006 prin care s-a aprobat Fisa de calcul a taxei minime anuale de concesionare - potrivit Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicata, actualizata;

-Prevederile art. 1.315 - 1.320 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil;

-Prevederile art. 108 lit. “b”, ale art. 129 alin. (2) lit. “c” si alin. (6) lit. “b”, ale art. 140, ale art. 196, alin. (1) lit.”a”, ale art. 197, ale art. 199 alin. (1) si alin. (2), ale art. 200, ale art. 242 alin. (1), ale art. 243, alin. (1) lit. “a” si lit. “b” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

în temeiul prevederilor art. 362(1) și art. 139 alin. 3 lit. „g” și alin. 6 din OUG 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

ART.l- (1) Se aproba transmiterea dreptului de concesiune prevăzut in Contractul de Concesionare nr. 68924/08.06.2015 încheiat pentru suprafața de 27,60 m.p. teren proprietate privata a Municipiului Bacau, de Ia dl. Ladaru Mihai la dl. Bârgu Ciprian-Ionuț.

(2) Se aproba transmiterea dreptului de concesiune prevăzut in Contractul de Concesionare nr. 68915/28.08.2012 încheiat pentru suprafața de 27,50 m.p. teren proprietate privata a Municipiului Bacau, de la d-niî Duma Mihai si Duma Daniela-Nicoleta la d-na Pogar Nadia. (3.1.) Se aproba transmiterea dreptului de concesiune prevăzut in Contractul de Concesionare nr. 8568/15.03.2000 încheiat pentru suprafața de 250,00 m.p. teren proprietate privata a Municipiului Bacau de la BANCA TRANSILVANIA S.A. - SUCURSALA BACAU la S.C.LORIMAX ELECTRONICS S.R.L.

(3.2.) Se aproba transmiterea dreptului de concesiune prevăzut in Contractul de Concesionare nr. 17783/31.05.2002, asa cum a fost modificat prin Actul Adițional nr.69200/05.06.2019, încheiat pentru suprafața de 260,00 m.p. teren proprietate privata a Municipiului Bacau de la BANCA TRANSILVANIA S.A. - Sucursala Bacău la SC LORIMAX ELECTRONICS S.R.L.

  • (4) Se aproba transmiterea dreptului de concesiune prevăzut in Contractul de Concesionare nr. 19376/09.05.2007, încheiat pentru suprafața de 9,76 m.p. teren proprietate privata a Municipiului Bacau, de la S.C. DUCADRA PROD S.R.L. la d-nii Duca Ștefan si Duca Adriana.

  • (5) Se aproba transmiterea dreptului de concesiune prevăzut in Contractul de Concesionare nr. 69304/27.07.2018 încheiat pentru suprafața de 5,00 m.p. teren proprietate privata a Municipiului Bacau, de la dl. Ciohodaru Florinei la dl. Ciohodaru Constantin-Codrin.

  • (6) Se aproba transmiterea dreptului de concesiune prevăzut in Contractul de Concesionare nr. 20283/09.06.2004 încheiat pentru suprafața de 21,78 m.p. teren proprietate privata a Municipiului Bacau, de la S.C. CIM PROSAN S.R.L. la dl. Aflorei Constantin.

(7.1.) Se aproba diminuarea suprafeței de teren prevăzută in Contractul de Concesionare nr. 7691/15.03.2001, incheiat intre Municipiul Bacau si S.C. MANUSCRIPT S.R.L. pentru terenul proprietate privata a Municipiului Bacau, de la 32,00 m.p., la 21,00 m.p., conform Planului de amplasament si delimitare a imobilului întocmit de P.F.A. SORIN-IOAN CERNAT, conform ANEXEI PARTE INTEGRANTA DIN PREZENTA HOTARARE.

(7.2.) Se aproba transmiterea dreptului de concesiune prevăzut in Contractul de Concesionare nr. 7691/15.03.2001, incheiat pentru suprafața de 32,00 m.p. teren proprietate privata a Municipiului Bacau, de la S.C. MANUSCRIPT S.R.L. la dl. Iacobuță Mihai.

(8) Se aproba transmiterea dreptului de concesiune prevăzut in Contractul de Concesionare nr. 27757/31.10.1997 incheiat pentru suprafața de 27,60 m.p. teren proprietate privata a Municipiului Bacau, de la dl. Butacu Valentin la d-nii Maftei Mihai si Maftei Genoveva.

ART. 2-Se împuternicește dl. Primar al Municipiului Bacau sa semneze contractele de concesionare cu proprietarii construcțiilor.

ART. 3- Primarul Municipiului Bacau va aduce la îndeplinire prezenta hotarare prin Arhitectul Sef al Municipiului Bacau- Compartiment Evidenta Concesionari.

ART. 4 - Prezenta hotarare va fi comunicata persoanelor nominalizate la art. 1, d-lui Primar al Municipiului Bacau, Compartimentului Evidenta Concesionari si Compartimentului Evidenta Incasari Debite.

ART. 5 - Prin grija d-lui Secretar General al Municipiului Bacau, prezenta hotarare va fi comunicata la Instituția Prefectului- Județul Bacau, in vederea verificării legalității.


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE

1 SECRETARUL GENERAL AL MUN. BACĂU NICOLAE-ZOVIDIU popovici

' ROMANIA JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU


ANEXĂ

_ LĂ HOTĂRÂREA NR.32 DIN 28.02.2020

Plan cte amplasament si ffeijgiftere a mobilului

Scs a ’i ■ 5W


Nf. vimIm bal

s\»p . teu ciMMfsyi c rnobiiuij!             ț

Atjf&t* iuiPb-Țtltf;

1 ’ - — * * “ 686Â9

344                      !

I.lun 3s-aw, st. Eforiei r ?3 ji'd. Bacă.

N . csrte fviKuart

Jnotiea AdnintstreSv r’er«orialîi ft’AT)

83£2B

3ACAJDE ȘEDINȚA CREȚE


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE r SECRETARUL GENERAL AL MUN. BACAU NICOLAE - O IU POPOVICIA Date referitoare )a teren

Hr. parcela

Categorie de folosința

Oupratata

Mențiuni

CC

844

-

fOTĂL

844

-

S. Bate referitoare Ia construcții

Cod

Desllnatla

Suprafața construi» te sot

-......(’T’P)

Mențiuni

C1

CAS

21

1WÂ3A IHBCHtâA cu regim de ineltimâ P, edufasla h anui2016.eu suprafețe construita <te*fa»uraia Sd=21 mp

TOTAL

21

-

Sujsnfata totala măsurată a Imobilului = 844 mp Suprafața dlnact k 844 mp


Confirm executarea măsurătorilor lajarei^, corectitudinea I Iiii documem^ii^cacfăs6^to^iîe^Irj^n^Ț

-6;ia /ÎQ-hp ' coJâ ■ “OtyN tofit-tltlMAT


Data'

---—_---inspector


Confiim Introducerea Imobilului In baza de date sl atribuirea numărului cadastral


Semnătura «I parafa


Data


Stampfta BCPI»