)/> . -

qy'/zrZ St//

<}        ^oea/ct/   //f</iicf'/tft^/f/t     «(‘rff/

HOTĂRÂREA NR. 31 DIN 28.02.2020

privind aprobarea prelungirii duratei prevăzută in Contractul de concesionare nr. 5625 din 06.03.1995 încheiat intre Municipiul Bacău si di. Isvoranu Dumitru

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 28.02.2020,potrivit art.l33(l) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ,

Având în vedere:

-Cererea d-lui Isvoranu Dumitru, înregistrata la Primăria Municipiului Bacau sub nr. 18310/05.02.2020 prin care solicita reanalizarea in ședința Consiliului Local al Municipiului Bacau a documentației întocmită pentru prelungirea duratei prevăzută in Contractul de Concesionare nr. 5625/06.03.1995;

-Contractul de concesionare nr. 5625/06.03.1995, incheiat intre Municipiul Bacau si dl. Isvoranu Dumitru;

-Referatul Arhitectului-Sef al Municipiului Bacau - Compartiment Evidenta Concesionari înregistrat cu cu nr.1363 din 17.02.2020;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău, înregistrată cu nr. 1365/ 17.02.2020;

-Raportul Direcției Juridice și Administrație Locală, înregistrat cu nr. 1584/1/21.02.2020; -Raportul Arhitectului Șef înregistrat cu nr. 1584/2/21.02.2020 ;

-Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 175/27.02.2020 al Comisiei de specialitate nr.l,nr. 176/27.02.2020 al Comisiei de specialitate nr.2, nr. 177/27.02.2020 al Comisiei de specialitate nr.3, nr. 178/27.02.2020 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr. 179/27.02.2020 al Comisiei de specialitate nr. 5; -Prevederile Contractului de Concesionare nr. 5625/06.03.1995;

-Prevederile art. 22, alin. (1) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicata, cu modificările si completările ulterioare;

-Prevederile art. 108, lit. “b”, ale art. 129, alin. (2) lit. “c” si alin. (6) lit. “b”, ale art. 140, ale art. 196, alin. (1) lit.”a”, ale art. 197, ale art. 199, alin. (1) si alin. (2), ale art. 200, ale art. 242 alin. (1), ale art. 243 alin. (1) lit. “a” si lit. “b” si ale art. 327 alin. (1), lit. “a” si alin. (2) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

în temeiul prevederilor art. 362(1) și art. 139 alin. 3 lit. „g” și alin. 6 din OUG 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

ART. 1 - Se aproba prelungirea duratei prevăzută in Contractul de Concesionare nr. 5625/06.03.1995, incheiat intre Municipiul Bacau si dl. Isvoranu Dumitru pentru suprafața de 45,00 m.p. teren, proprietate privata a Municipiului Bacau, situat in intravilanul Municipiului Bacau, str. Lucretiu Patrascanu, nr. 2, pentru o perioada de 12 ani si 6 luni, incepand cu data de 06.03.2020.

ART. 2 Primarul Municipiului Bacau va aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari prin Direcția Arhitect-Sef al Municipiului Bacau - Compartiment Evidenta Concesionari.

ART. 3 - Se împuternicește Dl. Primar al Municipiului Bacau prin aparatul de specialitate sa întocmească si sa semneze Actul Adițional la Contractul de Concesionare nr. 5625/06.03.1995, cu persoana menționata la art. 1 din prezenta hotarare.

ART. 4 - Prezenta hotarare va fi comunicata D-lui Primar al Municipiului Bacau, persoanelor menționate la art. 1, Compartimentului Administrarea si Inventarierea Patrimoniului, Arhitectului-Sef al Municipiului Bacau si Compartimentuhi£&videQta Concesionari.

ART. 5 - Prin j^rija d-lui Secretar General al Municipiului Bacau, prezenta hotarare va fi comunicata " -r- " ' ■           *a... in vederea verificării legalității.


Instituției Prefectului -l^^țjțl Bjfcau,


fi

PREȘEDINTE DE ^EDI CĂTĂLIN- BOGDAN fi

/X'* / /

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE îSECRETARUL G

N1COLAE —0


kERAL AL MUN. BACĂU IDIU POPOVICI