/7tâ -/ifa Q^r/fA 7f// ^33

'■■ct/ituAuf .33 c/ct'f/'/


HOTĂRÂREA NR. 30 DIN 28.02.2020

privind concesionarea directa a suprafeței de 20,52 m.p. teren proprietate privata a Municipiului Bacau

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 28.02.2020, potrivit art.l 33(1) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ,

Având în vedere:

-Cererea d-lor Asaftei Daniel si Asaftei Corina, înregistrata la Primăria Municipiului Bacau sub nr. 18088/03.02.2020, prin care solicita concesionarea suprafeței de 20,52 m.p. teren pentru realizarea unei extinderi (închidere cu tâmplarie si geam termopan) cu rampa de acces si platforma betonata pentru creare acces din exterior pentru persoana cu handicap locomotor;

-Extrasul de carte funciara pentru informare (Carte Funciara nr. 68616 Bacau) cu nr. 5701/28.01.2020 emis de O.C.P.I. Bacau;

-Adresa nr. 12414. OIEP/18.12.2019 a ADRNORD-EST;

-Adresa nr. 39479/09.01.2020 a Direcției Tehnice - Serviciul Tehnic Investiții din cadrul Primăriei Municipiului Bacau;

-Procesul-Verbal de Control   nr. 29/12.09.2001 intocmit de   Biroul   Disciplina in

Construcții din cadrul Primăriei Municipiului Bacau;

-Adresa nr. 18088/06.02.2020 a Serviciului Juridic si Aplicarea Legilor Proprietății;

-Certificatul nr. 693/13.04.2018 emis de Consiliul Județean Bacau - Comisia pentru Protecția Copilului Bacau;

-Referatul Arhitectului Sef al Municipiului Bacau înregistrat cu nr. 1360/17.02.2020; -Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău, înregistrată cu nr. 1362/ 17.02.2020; -Raportul Direcției Juridice și Administrație Locală, înregistrat cu nr. 1588/1/22.02.2020;

-Raportul comun al Arhitectului Șef și al Serviciului Juridic și Aplicarea Legilor Proprietății, înregistrat cu nr. 1588/2/21.02.2020 ;

-Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 167/27.02.2020 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 168/27.02.2020 al Comisiei de specialitate nr.2, nr.l69/27.02.2020 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr.l70/27.02.2020 al Comisiei de specialitate nr. 5;

-Hotararea Consiliului Local al Municipiului Bacau nr. 309/30.10.2006 prin care s-a aprobat Fisa de calcul a taxei minime anuale de concesionare - potrivit Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicata, actualizata;

-Prevederile art. 13(1), art. 15 lit. “e", art. 17 si art. 22 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicata, actualizata;

-Prevederile art. 108 lit. “b”, ale art. 129 alin. (2) lit. “c” si alin. (6) lit. “b” , ale art. 140, ale art. 196 alin. (1) lit. ”a”, ale art. 197, ale art. 242 alin.(l) si ale art. 243 alin. (1) lit. “a” si lit. “b” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

în temeiul prevederilor art. 362(1) și art. 139 alin. 3 lit. „g” și alin. 6 din OUG 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

ART. 1 - (1) Prin excepție de la prevederile Cap. II, pct. 10.2 alin. (10) din Regulamentul Local de Urbanism aferent Planului Urbanistic General al Municipiului Bacau, aprobat prin H.C.L. nr. 84/13.04.2012, se aproba concesionarea directa către d-nii Asaftei Daniel si Asaftei Corina, a suprafeței de 20,52 m.p , teren proprietate privata a Municipiului Bacau situat in intravilanul Municipiului Bacau, parte integranta din suprafața totala de 1.385.00 m.p. cu nr, cadastral 68616,înscrisa in cartea funciara 68616 UAT Bacau, pentru realizarea unei extinderi (închidere cu tamplarie si geam termopan) cu rampa de acces si platforma betonata pentru creare acces din exterior pentru persoana cu handicap locomotor, conform Planului Topografic - ANEXA NR 1 - parte integranta din prezenta hotărâre.

(2) Durata concesiunii este de 25 de ani.

ART. 2- Se aproba redeventa in suma de 35,1174 lei/m.p./an pentru terenul prevăzut la ari. 1, conform fisei de calcul ANEXA NR. 2 - parte integranta din prezenta hotarare.

ART. 3- Se aproba Contractul de concesionare cadru conform ANEXEI NR. 3, parte integranta din prezenta hotarare.

ART. 4 - Primarul Municipiului Bacau va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotarari prin Arhitectul Sef al Municipiului Bacau- Compartiment Evidenta Concesionari.

ART. 5- Se împuternicește Dl. Primar al Municipiului Bacau sa semneze contractul de concesionare cu persoanele menționate la art. 1 din prezenta hotarare.

ART. 6 - Prezenta hotarare va fi comunicata D-lui Primar al Municipiului Bacau, persoanelor nominalizate la art. 1, Compartimentului Administrarea si Inventarierea Patrimoniului, Arhitectului-Sef al Municipiului Bacau si Compartimentului Evidenta Concesionari.

ART. 7- Prin grija Secretarului General al Municipiului Bacau, prezenta hotarare va fi comunicata Instituției Prefectului- Județul Bacau, in vederea verificării legalității.


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE f SECRETARUL G ERAL AL MUN. BACĂU NICOLAE - IDIU POPOVICI


ANEXA NR. 1

LA HOTĂRÂREA NR. 30 DIN 28.02.2020>Pd.

Coordonata pct.de contur

Lungimi laturi

D(i,i+1)

Xim)

Y[m)

1

554005 549

647401,240

2 043

2

S64B88.173

047403185

0.298

3

584BB8.45B

«47403 094

0.750

4

584885.886

«47403 808

2.978

5

584807.585

647406 543

7.5991

6

584B94 B31

«47404.323

1.200

7

564B95.197

«47405.466

9.322

B

S84B8B320

«47408.311

1 200

9

504885.954

«47407,189

3 789

10

564884.604

847403 579

2.000

11,

8®48B4:1M.

647401 675

1424

1 z


NN C.F.nr.684V

TRU LEGALITATE AL MUN. B^CAU


ROMÂNIA

ANEXA NR. 2

LA HOTĂRÂREA NR. 30 DIN 28.02.2020


JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL BACĂU

FISA DE CALCUL

PRIVIND TAXA MINIMA ANUALA

STR. I.L. CARAGIALE

S - 20,52 m.p.

DURATA = 25 ANI

DESTINAȚIE = realizarea unei extinderi la apartamentul proprietate (închidere cu tamplarie si geam termopan) cu rampa de acces si platforma betonata pentru creare acces din exterior pentru persoana cu handicap locomotor

16

Tca= II VxIxKi

i=2

V = 0,0025 lei/m.pJan - preț unitar/m.p. la nivelul anului fiscal 1993

I = 161,7935 - coeficient de indexare stabilit pentru anul fiscal 2020, fata de 1993

K2 = 2,5 - municipiu zona A

K3 = 1,2 - drumuri publice modernizate

K4 = 1,2 - energie electrica - branșament

K5 = 1,1 - telefonie - branșament

IQ = 13 - apa - canal - branșament

K7 = 13 - gaze naturale - branșament

Ka = 1,4 - energie termica * branșament

K<j = 1,1 - telecomunicații - exista in localitate

K10 = 13 - servicii asigurate de municipalitate

Kh = 13 - perspective bune

K12 = 13 “ teren plat

K13 = 13 - fundare pe teren normal

K14 = 13 - rețele de transport in comun (aerian, rutier, cai ferate)

K15 = 23 - durata = 25 ani

Ki6 = 1,0 - locuința

Taxa min/m.pJan = 0,0025 x 161,7935 x 23 x 1,2 x 1,2 x 1,1 x 13 x 1,2 x 1,4 x 1,1 x 13 x l>xl,2 x 13 x 13 x 23 x 1,0 = 35,1174 LEI RON/m.pJan


/ -

PREȘEDINTE DE

ARHITECT-SEF,

ARH. DIANA-MIHAELA MARIN


CĂTĂLIN - ^OGD


\r

CONTRASEMNEĂZÂJ^ENTRL LEGALITATE SECRETARUL GENERAL AL MUN. BACĂU


NI COL AE > OVIDIU POPOVICI

ROMÂNIA

ANEXA NR. 3

LA HOTĂRÂREA NR. 30 DIN 28.02.2020


JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU

CONTRACT DE CONCESIONARE

I. PĂRȚILE CONTRACTANTE

încheiat intre MUNICIPIUL BACAU, cu sediul in Bacau, slr. Marasesti, nr. 6, reprezentat prin DL. COSMIN NECULA - PRIMAR, in calitate de CONCEDENT, pe de o parte, si

_______________, cu doiniciliul/sediul in judelui____ Municipiul_____, Str._____________

legitimata cu_____/inamtriculata la Registrul Comerțului sub nr.

__________________, Cod Unic de înregistrare______, reprezentata de __, in calitate de CONCESIONAR, pe de alta parte,

In baza dispozițiilor ari. 13(1) si ari. 15, lit. “e” din Legea nr. 50/1991, republicata, actualizata si a Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacau nr.__din____2020, a

intervenit prezentul CONTRACT DE CONCESIONARE.

II. OBIECTUL CONTRACTULUI

Ari. 1 - Obiectul contractului il constituie cedarea si preluarea in concesiune a terenului proprietate privata a Municipiului Bacau, in suprafața de ________ m.p., situat in intravilanul

Municipiului Bacau,__, (CONFORM PLANULUI

TOPOGRAFIC - ANEXA LA PROCESUL-VERBAL DE PREDARE PRIMIRE), ce face parte integranta din suprafața totala de 1.385,00 m.p. teren inscris in cartea funciara nr. 68616/UAT Bacau, avand număr cadastral 68616.

Terenul in cauza va fi folosit de către concesionar pentru REALIZAREA UNEI EXTINDERI LA APARTAMENTUL PROPRIETATE (ÎNCHIDERE CU TAMPLARIE SI GEAM TERMOPAN) CU RAMPA DE ACCES SI PLATFORMA BETONATA PENTRU CREARE ACCES DIN EXTERIOR PENTRU PERSOANA CU HANDICAP LOCOMOTOR, pe terenul aflat in imediata vecinătate a proprietății concesionarului.

ArL 2 - Predarea - primirea terenului precizat la ART. 1 se face pe baza de proces-verbal de predare-primire.

III. TERMENUL CONTRACTULUI

ArL3Durata concesiunii este de 25 (douazecisicinci) ani, începând cu data intrării in vigoare a prezentului contract, respectiv ________________.

ArL 4 - Contractul de concesionare inceteaza de drept la expirarea perioadei pentru care a fost incheiat, respectiv_________________, in măsură in care părțile nu convin, in scris, prelungirea acestuia,

in condițiile legii.

Contractul de concesiune se poate prelungi pentru o perioada determinata, funcție de legislația in domeniu, cu acordul pârtilor.

In măsură in care porțile nu convin asupra unor noi condiții cu privire Ia prelungirea contractului de concesionare, acesta se va derula in condițiile stabilite inițial.

IV.PRETULCONCESIUNII

Art.5 - Redeventa concesiunii este de__lei/an, reprezentând taxa anuala de

concesionare.

Art. 6 - Redeventa se va indexa anual, conform indicelui de indexare stabilit prin Hotarare a Consiliului Local al Municipiului Bacau sau a legislației fiscale in vigoare, aplicabile la inceputul fiecărui an fiscal.

ArL 7 - Plata anuala a redeventei se poate face in 4 (patru) rate trimestriale, in termen de 10 (zece) zile de la expirarea fiecărui trimestru

ArL 8 - Pentru întârzierile ia pluta ratelor trimestriale se vor percepe majorări. Nivelul majorării de întârziere este de 1% din cuantumul obligațiilor neachitate la termen, calculata pentru fiecare luna sau fracțiune de luna, începând cu ziua imediat următoare termenului scadent si pana la data stingerii suinei datorate, inclusiv.

ArL 9 - Neexecutarea obligației de plata a redeventei sau a taxelor si impozitelor datorate pentru obiectul concesiunii, timp de 3 luni consecutiv, conferă concedentului dreptul sa solicite instanței rezilierea contractului de concesiune.

ArL 10 - Prezentul contract constituie titlu de creanța si titlu executoriu.

ArL 11 - Concesionarul arc obligația sa constituie in maximum 90 zile de la semnarea contractului de concesionare (termen limita____), garanția de concesionare in valoare de

___lei RON (laxa de concesionare stabilita si datorata pentru primul an al concesiunii).

ArL 12 - Taxa de concesionare pentru anul fiscal 2020 este indexata.

V. MODALITATEA DE PLATA

ArL 13 - Sumele prevăzute la ART. 5, se vor achita prin:

 • - virament, din contul concesionarului nr.__, deschis la___

__________________________ in contul concedentului, nr. RO 07 TREZ 06121A300530 XXXX, deschis la Trezoreria Municipiului Bacau;

 • - direct in numerar la casieria Consiliului Local al Municipiului Bacau.

VI. OBLIGAȚIILE PÂRTILOR

Art 14 - Concedentul are obligația sa predea terenul liber de orice sarcini.

ArL 15 - După perfectarea contractului de concesionare, concesionarul este obligat sa faca demersurile necesare in vederea obținerii certificatului de urbanism si a avizelor necesare pentru obținerea autorizației de construire.

ArL 16 - Concesionarul este obligat sa realizeze lucrări de curatare, amenajare sau degajare, după caz, a amplasamentului si/sau a terenurilor adiacente ocupate temporar pe durata execuției, odata cu încheierea lucrărilor de baza. Nerespectarea acestei clauze se sancționează conform legislației in vigoare.

ArL 17 - Concedentul are dreptul sa verifice modul in care concesionarul isi respecta obligațiile si sa notifice in scris acestuia cazurile de incalcare a legii si clauzele contractuale, precum si modul de intrare in legalitate prin grija Serviciului Disciplina in Construcții, Inspecție Comerciala si Protecția Mediului din cadrul Politiei Locale a Municipiului Bacau pentru modul de respectare a prevederilor Autorizației de Construire si prin grija Compartimentului Evidenta Incasari Debite, pentru modul in care concesionarul isi respecta obligațiile legate de achitarea redeventei,

ArL 18 - Concesionarul are obligația sa notifice concedentului schimbarea formei sale juridice, asocierea sau fuzionarea cu alta persoana juridica. Modificarea CAP. 1 - PĂRȚILE CONTRACTANTE - se va consemna prin Act Adițional semnat de parti si va constituie anexa prezentului Contract de Concesionare. Concesionarul nu poate subconcesiona bunul ce face obiectul concesiunii.

Art. 19 - Diversificarea sau schimbarea profilului de activitate al terenului concesionat, stabilita inițial, este permisa concesionarului numai cu acordul scris al concedentului (hotarare a Consiliului Local al Municipiului Bacau).

ArL 20 - Concesionarul are obligația sa administreze si sa exploateze obiectul concesiunii cu diligenta maxima pentru a conserva si dezvolta valoarea acestuia, pe toata durata concesiunii si sa-1 despăgubească pe concedent pentru pagubele produse din culpa sa. Daunele se plătesc in măsură in care nu sunt acoperite prin plata penalităților. Forța majora dovedita in condițiile legii, exonerează de răspundere.

ArL 21 - Pe terenul concesionat, concesionarul are obligația sa realizeze o investiție in valoare de minimum 1.060 lei RON/m.p.

ArL 22(1) - Concesionarul are obligația sa solicite emiterea autorizației de construire si sa inceapa construcția in termen de cel mult un an de la data încheierii prezentului contract de concesionare a terenului.

(2) In caz de incalcare a obligației prevăzute la alin. (1), concesionarea isi pierde valabilitatea.

ArL 23 - Concesionarul arc obligația de a executa integral lucrările la obiectivul de investiții pana la termenul prevăzut in autorizație

ArL 24 - Lucrările de construcție autorizate se considera finalizate daca s au realizat toate elementele prevăzute in autorizația de construire si daca s-a efectuat recepția la terminarea lucrărilor. Efectuarea recepției la terminarea lucrărilor este obligatorie pentru toate tipurile de construcții autorizate, inclusiv in situația realizării acestor lucrări in regie proprie. Recepția la terminarea lucrărilor se face cu participarea reprezentantului administrației publice locale din cadrul Politiei Primăriei Municipiului Bacau.

ArL 25 ~ Construcțiile executate fara autorizație de construire sau cu nerespectarea prevederilor acesteia, precum si cele care nu au efectuata recepția la terminarea lucrărilor, potrivit legii, nu se considera finalizate si nu pot fi intabulate in cartea funciara. In aceasta situație se aplica in continuare sancțiunile prevăzute de lege.

 • VII. ÎNCETAREA concesiunii

ArL 26 - Prezentul contract de concesionare inceteaza in următoarele situat!!:

 • a) la expirarea duratei stabilite in contract, daca părțile nu convin, in scris, prelungirea acestuia, in condițiile legii;

 • b) in cazul in care interesul național sau local o impune, prin denunțarea unilaterala de către concedent, cu plata unei despăgubiri juste si prealabile in sarcina concedentului;

 • c) in cazul nerespectarii obligațiilor contractuale de către concesionar, prin reziliere, cu plata unei despăgubiri in sarcina concesionarului;

 • d) in cazul nerespectarii obligațiilor contractuale de către concedent, prin reziliere, cu plata de despăgubiri in sarcina concedentului;

 • e) la dispariția, dintr-o cauza de forța majora a bunului concesionat sau in cazul imposibilității obiective a concesionarului de a-l exploata, prin renunțare, fara plata unei despăgubiri;

 • f) in cazul in care interesul național sau local o impune, prin rascumpararea unei concesiuni, care se poate face numai prin act administrativ al organului care a aprobat concesionarea, la propunerea concedentului, in acest caz se va intocmi o documentație tehnico-economica, in care se va stabili prețul răscumpărării. In aceasta situație de încetare a concesiunii, nu se percep daune;

 • g) alte cauze de încetare a contractului de concesionare, fara a aduce atingere cauzelor si condițiilor reglementate de lege.

ArL 27 - La încetarea contractului de concesionare prin ajungere la termen, concesionarul este obligat sa restituie concedentului, in deplina proprietate, bunurile de retur (terenul concesionat), in mod gratuit si libere de sarcini.

ArL 28 - La încetarea contractului de concesionare, concesionarul este obligat sa încheie cu concedentul un contract de vanzare-cumparare avand ca obiect bunurile de preluare, in privința cărora concedentul si-a manifestat intenția de a le dobândi. In lipsa acestei solicitări, se face aplicabilitatea ART. 27,

Bunurile vor fi repartizate după cum urmeaza :

 • - BUNURI DE RETUR - terenul concesionat in suprafața de________m.p. - se vor

reîntoarce in posesia concedentului Concesionarul nu va avea pretenții asupra lucrărilor executate;

 • - BUNURI PROPRII - bunuri a căror investiție a fost făcută de concesionar, altele decât cele inițiale pot reveni concedentului in măsură in care acesta isi manifesta intenția de a le prelua, in schimbul unei compensații bănești. In caz contrar, concesionarul isi va ridica bunurile.

VIII. RĂSPUNDEREA CONTRACTUALA

ArL 29 - Nerespectarea de către părțile contractante a obligațiilor cuprinse in prezentul contract de concesionare, atrage răspunderea contractuala a pârtii in culpa.

ArL 30 - Iji finalizarea construcției, concesionarul are obligația de a încheia proces-verbal de recepție a lucrărilor, precum si de a face dovada asigurării construcției la o unitate autorizata in acest scop.

ArL 31 - La terminarea completa a lucrărilor de construire, concesionarul este obligat sa declare, in vederea impunerii, la organele financiare teritoriale sau la unitățile subordonate acestora, construcția realizata dar nu mai târziu de 15 zile de la data expirării termenului prevăzut in autorizația de construire.

IX.LITIGI1

ArL 32 - Litigiile de orice fel ce decurg din executarea prezentului contract, de concesionare, in rnasura in care nu pol fi soluționate pe cale amiabila, sunt de competenta instanței judecătorești de drept comun.

In măsură in care părțile nu ajung la o soluție pe cale amiabila, soluționarea litigiilor de orice fel ce decurg din executarea prezentului contract de concesionare, se realizează potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 544/2004, cu modificările si completările ulterioare.

ArL 33 - Pentru soluționarea eventualelor litigii, părțile pot stipula in contractul de concesionare, clauze compromisorii.

X. ALTE CLAUZE

ArL 34 - Concesionarul are obligația de a respecta normele de protecția mediului si P.S.I.

XI. DISPOZIȚII FINALE

ArL 35 - Dreptul de concesiune asupra terenului se transmite in caz de succesiune sau de instrainare a construcției pentru a cărei realizare acesta a fost constituit, numai cu acordul scris al concedentului. In aceleași condiții se transmite si autorizația de construire.

Actele vor ft transcrise prin grija pârtilor pe numele noului proprietar al construcției.

ArL 36- Subconcesionarea, in tot sau in parte, unei alte persoane a obiectului concesiunii, este interzisa.

ArL 37 - Orice înțelegere legala intre parti, survenita in perioada derulării contractului, se va consemna in scris prin act adițional, semnat de parti si va constitui anexa prezentului contract, fiind total supusa clauzelor economice si juridice conținute de acesta.

ArL 38 - Concesionarul are obligația sa înscrie contractul de concesionare in evidentele de publicitate imobiliara in termen de 10 zile de la semnarea contractului de concesionare.

ArL 39 - Procesul-verbal de predare-primire a terenului, împreuna cu planul de situație, fac parte integranta din prezentul contract de concesionare.

ArL 40 - Prezentul contract privind concesionarea terenului situat in intravilanul Municipiului Bacau___________________, cu suprafața de________m.p., s-a încheiat astazi ___________________, la

sediul Consiliului Local al Municipiului Bacau, in 3 (trei) exemplare, din care un exemplar pentru concesionar si doua exemplare pentru concedent.

CONCEDENT,               CONCESIONAR,

MUNICIPIUL BACAU prin PRIMAR,

COSMIN NECULA

DIRECȚIA ECONOMICA,

DIRECTOR, EX. EC. TIBERIU CIOBANU__

COMPARTIMENT EVIDENTA

INCASARI DEBITE,

DIRECȚIA JURIDICA, VJZ^T LȘCrĂJ^jATEA, ÎNTOCMIT, IONICA ' ‘ ‘PREȘEDINTE DE SfcDIN CĂTĂLIN - BOGDAN CARHITECT-SEF,

ARH. DIANA-MIHAELA MARIN


’RU LEGALITATE GE^ERĂL AL MUN. BACĂU ^OVIDIU POPOVICIÎNTOCMIT, IONICA MiREL