Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 31.01.2020, potrivit art. 133(1) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ,

Având în vedere:

-Cererea d-nei Sava Maria, înregistrata la Primăria Municipiului Bacau sub nr. 16108/04.01.2019, completata cu cererea nr. 40278/20.11.2019, prin care solicita concesionarea suprafeței de 5,00 m.p. teren pentru construirea unui balcon la forma, dimensiunile si finisajele balcoanelor de la etajele superioare;

-Cererea d-lui Toderascu Bogdan-Mihai, înregistrata la Primăria Municipiului Bacau sub nr. 16106/04.01.2019, completata cu cererea nr. 40277/20.11.2019, prin care solicita concesionarea suprafețelor de 5,00 m.p. + 3,00 m.p. teren pentru construirea a doua balcoane la forma, dimensiunile si finisajele balcoanelor de la etajele superioare;

-Cererea d-lui Gradinaru Constantin-Florentin, înregistrata la Primăria Municipiului Bacau sub nr. 26275/02.05.2019, completata cu cererea nr. 40548/22.11.2019, prin care solicita concesionarea suprafeței de 5,00 m.p. teren pentru construirea unui balcon la forma, dimensiunile si finisajele balcoanelor de la etajele superioare;

-Cererea d-lui Cazacincu Claudiu, înregistrata la Primăria Municipiului Bacau sub nr. 41257/12.10.2017, completata cu cererea nr. 41455/06.12.2019, prin care solicita concesionarea suprafeței de 12,00 m.p. teren pentru construirea unui balcon la forma, dimensiunile si finisajele balcoanelor de la etajele superioare;

-Cererea d-lui Duma-Dombi Ioan, înregistrata la Primăria Municipiului Bacau sub nr. 25636/24.04.2018, completata cu cererea nr. 41349/04.12.2019, prin care solicita concesionarea suprafeței de 4,00 m.p. teren pentru construirea unui balcon la forma, dimensiunile si finisajele balcoanelor de la etajele superioare;

-Cererea d-lui Popa Comeliu, înregistrata la Primăria Municipiului Bacau sub nr. 38944/25.09.2018, completata cu cererea nr. 39742/12.11.2019, prin care solicita concesionarea suprafeței de 3,00 m.p. teren pentru construirea unui balcon la forma, dimensiunile si finisajele balcoanelor de la etajele superioare;

-Cererea d-lui Ciuhat Silviu, înregistrata la Primăria Municipiului Bacau sub nr. 37818/13.09.2018, completata cu cererea nr. 40331/20.11.2019, prin care solicita concesionarea suprafeței de 8,00 m.p. teren pentru construirea unui balcon la forma, dimensiunile si finisajele balcoanelor de la etajele superioare;

-Cererea d-lui Diac Ion, înregistrata la Primăria Municipiului Bacau sub nr. 43307/12.11.2018, completata cu cererea nr. 42077/16.12.2019, prin care solicita concesionarea suprafeței de 5,00 m.p. teren pentru construirea unui balcon la forma, dimensiunile si finisajele balcoanelor de la etajele superioare;

-Adresele Serviciului Juridic si Aplicarea Legilor Proprietății cu nr. 16108/28.01.2019, nr. 16106/28.01.2019, nr. 26275/15.05.2019, nr. 41257/11.12.2017, nr. 25636/09.05.2018, nr. 38944/23.10.2018, nr. 34798/05.09.2018 si nr. 43307/23.11.2018 din care rezulta ca terenurile solicitate pentru concesionare nu au fost identificate ca fiind revendicate in baza Legilor Proprietății;

-Referatul Arhitectului-Sef al Municipiului Bacau înregistrat cu nr. 364 din 16.01.2020; -Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr. 357/ 16.01.2020;

-Raportul Direcției Juridice și Administrație Locală înregistrat cu nr. 542/1/22.01.2020;

-Raportul comun al Arhitectului - Șef și al Serviciului Juridic și Aplicarea Legilor Proprietății înregistrat cu nr. 542/2/22.01.2020 ;

-Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 15/29.01.2020 al Comisiei de specialitate nr. 1, nr. 16/30.01.2020 al Comisiei de specialitate nr. 2, nr. 17/30.01.2020 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr. 18/29.01.2020 al Comisiei de specialitate nr. 5;

-Hotararea Consiliului Local al Municipiului Bacau nr. 309/30.10.2006 prin care s-a aprobat Fisa de calcul a taxei minime anuale de concesionare - potrivit Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicata, actualizata;

-Prevederile art. 13(1) art. 15 lit. “e”, art. 17 si art. 22 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicata, actualizata;

-Prevederile art. 108 lit. “b”, ale art. 129 alin. (2) lit. “c” si alin. (6) lit. “b”, ale art. 140, ale art. 196 alin. (1) lit. ”a”, ale art. 197, ale art. 242 alin. (1) si ale art. 243 alin. (1) lit. “a” si lit. “b” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

In temeiul prevederilor art. 362 (1) și art. 139 alin. 3 lit. ”g” și alin. 6 din OUG 57/2019 privind Codul administrative,

HOTĂRĂȘTE:

ART. 1 - (1) Se aproba concesionarea directa către d-na Sava Maria, a suprafeței de 5,00 m.p. teren proprietate privata a Municipiului Bacau situat in intravilanul Municipiului Bacau, nr. cadastral 85799, înscris in cartea funciara 85799 UAT Bacau, pentru realizarea unei extinderi - balcon ce va avea destinația de locuința, cu respectarea materialelor, formei, dimensiunilor, finisajelor, cromaticii si a raportului plin/gol identice cu a balcoanelor de la etajele superioare si cu interdicția de a executa usi de acces spre exterior, conform ANEXEI NR. 1 - parte integranta din prezenta hotarare.

 • (2) Se aproba concesionarea directa către d-nii Toderașcu Bogdan-Mihai si Toderașcu Elena, a suprafețelor de 5,00 m.p., nr. cadastral 85806, inscris in cartea funciara 85806 UAT Bacau si 3,00 m.p., nr. cadastral 85920, inscris in cartea funciara 85920 UAT Bacau, terenuri proprietate privata a Municipiului Bacau situate in intravilanul Municipiului Bacau, pentru realizarea a doua extinderi -balcoane ce vor avea destinația de locuința, cu respectarea materialelor, formei, dimensiunilor, finisajelor, cromaticii si a raportului plin/gol identice cu a balcoanelor de la etajele superioare si cu interdicția de a executa usi de acces spre exterior, conform ANEXELOR NR. 2 SI NR. 3 - parti integrante din prezenta hotarare.

 • (3) Se aproba concesionarea directa către dl. Grădinara Constantin-Florentin, a suprafeței de 5,00 m.p. teren proprietate privata a Municipiului Bacau situat in intravilanul Municipiului Bacau, nr. cadastral 85802, inscris in cartea funciara 85802 UAT Bacau, pentru realizarea unei extinderi -balcon ce va avea destinația de locuința, cu respectarea materialelor, formei, dimensiunilor, finisajelor, cromaticii si a raportului plin/gol identice cu a balcoanelor de la etajele superioare si cu interdicția de a executa usi de acces spre exterior, conform ANEXEI NR. 4 - parte integranta din prezenta hotarare.

 • (4) Se aproba concesionarea directa către d-nii Cazacincu Claudiu si Cazacincu Viorica, a suprafeței de 12,00 m.p. teren proprietate privata a Municipiului Bacau situat in intravilanul Municipiului Bacau, nr. cadastral 85809, inscris in cartea funciara 85809 UAT Bacau, pentru realizarea unei extinderi - balcon ce va avea destinația de locuința, cu respectarea materialelor, formei, dimensiunilor, finisajelor, cromaticii si a raportului plin/gol identice cu a balcoanelor de la etajele superioare si cu interdicția de a executa usi de acces spre exterior, conform ANEXEI NR. 5 - parte integranta din prezenta hotarare.

 • (5) Se aproba concesionarea directa către dl. Duma-Dombi Ioan, a suprafeței de 4,00 m.p. teren proprietate privata a Municipiului Bacau situat in intravilanul Municipiului Bacau, nr. cadastral 85800, inscris in cartea funciara 85800 UAT Bacau, pentru realizarea unei extinderi -balcon ce va avea destinația de locuința, cu respectarea materialelor, formei, dimensiunilor, finisajelor, cromaticii si a raportului plin/gol identice cu a balcoanelor de la etajele superioare si cu interdicția de a executa usi de acces spre exterior, conform ANEXEI NR. 6 parte integranta din prezenta hotarare.

 • (6) Se aproba concesionarea directa către d-nii Popa Comeliu si Popa Lacramioara, a suprafeței de 3,00 m.p. teren proprietate privata a Municipiului Bacau situat in intravilanul Municipiului Bacau, nr. cadastral 85807, inscris in cartea funciara 85807 UAT Bacau, pentru realizarea unei extinderi - balcon ce va avea destinația de locuința, cu respectarea materialelor, formei, dimensiunilor, finisajelor, cromaticii si a raportului plin/gol identice cu a balcoanelor de la etajele superioare si cu interdicția de a executa usi de acces spre exterior, conform ANEXEI NR. 7 parte integranta din prezenta hotarare.

 • (7) Se aproba concesionarea directa către d-nii Ciuhat Silviu si Ciuhat Adina-Diana, a suprafeței de 8,00 m.p. teren proprietate privata a Municipiului Bacau situat in intravilanul Municipiului Bacau, nr. cadastral 85808, inscris in cartea funciara 85808 UAT Bacau, pentru realizarea unei extinderi - balcon ce va avea destinația de locuința, cu respectarea materialelor, formei, dimensiunilor, finisajelor, cromaticii si a raportului plin/gol identice cu a balcoanelor de la etajele superioare si cu interdicția de a executa usi de acces spre exterior, conform ANEXEI NR. 8 - parte integranta din prezenta hotarare,

 • (8) Se aproba concesionarea directa către dl. Diac Ion, a suprafeței de 5,00 m.p. teren proprietate privata a Municipiului Bacau situat in intravilanul Municipiului Bacau, nr. cadastral 85975, inscris in cartea funciara 85975 UAT Bacau, pentru realizarea unei extinderi - balcon ce va avea destinația de locuința, cu respectarea materialelor, formei, dimensiunilor, finisajelor, cromaticii si a raportului plin/gol identice cu a balcoanelor de la etajele superioare si cu interdicția de a executa usi de acces spre exterior, conform ANEXEI NR. 9 parte integranta din prezenta hotarare.

 • (9) Durata concesiunii este de 25 de ani.

ART. 2 - (1) Se aproba redeventa in suma de 35,1174 lei/m.p./an pentru terenurile prevăzute la ART. 1(1), (2), (4), (6), (7), conform fisei de calcul ANEXA NR. 10 - parte integranta din prezenta hotarare.

(2) Se aproba redeventa in suma de 28,0939 lei/m.p./an pentru terenurile prevăzute la ART. 1 (3), (5), (8), conform fisei de calcul ANEXA NR. 11 - parte integranta din prezenta hotarare. ART. 3 - Se aproba Contractul de concesionare-cadru conform ANEXEI NR. 12, parte integranta din prezenta hotarare.

ART. 4 - Primarul Municipiului Bacau va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotarari prin Arhitectul Sef al Municipiului Bacau - Compartiment Evidenta Concesionari.

ART. 5 - Se împuternicește Dl. Primar al Municipiului Bacau sa semneze contractul de concesionare cu persoanele menționate la ART. 1 din prezenta hotarare.

ART. 6 - Prezenta hotarare va fi comunicata D-lui Primar al Municipiului Bacau, persoanelor nominalizate la Art. I, Compartimentului Administrarea si Inventarierea Patrimoniului, Arhitectului-Sef al Municipiului Bacau si Compartimentului Evidenta Concesionari.

ART. 7 - Prin grija Secretarului General al Municipiului Bacau, prezenta hotarare va fi comunicata Instituției Prefectului - Județul Bacau, in vederea verificării legalității.


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE | SECRETARUlJGENERAL AL MUN. BACĂU - OVIDIU POPOVIC1


ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU


PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A IMOBILULUI

Scara 1.500


Nr. cadastral

Suprafața masurata a imobilului

(m.p.)

Adresa imobilului

■■

5

Aleea Parcului, nr.32, sc. B, mun. Bacau,j ud. Bacau


Nr. Carte Funciara

Unitatea Administrativ Teritoriala (UAT)

BacauNr.Cad 30526CONTRASEMNEA PENTRU LEGALITATE 1 SECRETARUL G ERAL AL MUN. BACĂU NICOLAEVOVIDIU POPOVICI


A. Date referitoare la teren

parcela

Categoria de folosința

Ma4

1

Cc

5

Teren neimjirejmuiT

-   -                    I —

Total

5

B. Date referitoare la construcții

Cod constr.

Destinația

Suprafața constanta la sol [mp]

Mențiuni

Total

...

ȘMj^sftata totatațin^rata a imobilului» 5 m.p. cEP^rafata dirtact’- 5,10 m.p.


Jitucfifi^î?^jriîfri dogUmentatief cadastrale g^^estcia eu/realitatea din teren XAG< tewV stampila brie 2019
s               Inspector xi

Confirm introducerea imobilului in

? integrata si atribuirea numărului cadastral

Semnătura si starifpila

Data..........-

Stampila BCPl
românia


JUDEȚUL bacău CONSILIUL LOCAL BACAU

PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A IMOBILULUI

Scara 1.500


Nr.Cadj50526


Aleea Parcuhii (asfalt’


DINȚA


CONTRASEMNE

| SECRETARUL GE NICOLAE-ENTRU LEGALITATE L AL MUN. BACĂU

DIU POPOVICI


parcela

foîosmta

Sugra^ta

itfenqufă

1

Cc

5

Teren neimprejmuit

Total

5

B. Date referitoare la construcții

Cod constr.

Destinația

Supra|âta^nșt^iita

Mențiuni

.                      .                                       a..                 ..

Total

’ i       >                           ** '■

Suprafața totala măsurată a imobilului** 5 m p>                .•

act-5,10m.p         - ,

\              Inspector

«Confirm introducerea imobilului" in baza de
Nr. cadastral

Suprafața măsurată a imobilului

(m.p.)

Adresa imobilului

■                              i

5

Aleea Parcului, nr.32, sc. B, mun. Bacau,j ud. Bacau

Nr. Carte Funciara

Unitatea Administrativ Teritoriala (UAT)

Bacau

ROMÂNIA JUDEȚUL BACĂU XWSiUULLQCALBACAU


PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A IMOBILULUI

Scara 1:500

Nr cadastral

Suprafața măsurată a imobilului

(m.p.)

Adresa imobilului

__

3

Aleea Parcului, nr.32, sc. B, mun. Bacau, jucLBacau


Nr. Carte Funciara

Unitatea Administrativ Teritoriala (UAT)

Bacau


Sistem de proiectte X

Sistem de referința al ti metric Marea Neagra CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE SECRETARUL GENERAL AL MUN. BAC AU

NICOL

Mențiuni

Teren neimprejmuit- proiecția la sol a balcoanelSk^e ^â^^&g^oare

Total


Cod constr.


Destinația


/5f>V             ‘’V ExeCUtanU'^’f. --T;

/ a. cERTiF|£4£E(^Q1NT JfpER-f

■T ...__'dc_. _ rfc'<


AUTORIZARE    Automata Aun \7A>

Seria RO-îMOfr     DRAUOMIRS8CU

îxccutaÂa maș ’* * a unocmirii documentației ldntț&esteia cuYcalitate^ ** Semnătura si stampila Data: octombrie 2019

Confirm jntroducerea imobilului in baza de date * i integrata sr atribuirea numărului cadastra’

11 ?

Semnătură si stampila •

/Data .77.;..-.............

' Stampila BCPIDQM1RS8CU iqiatorilor1 ftereiț, iWP mweren


ROMÂNIA

JUDEȚUL BACÂU

CONSILIUL LOCAL BACAU

PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A IMOBILULUI

Scara 1:500Nr. cadastral

Suprafața masurata a imobilului

(m.p.)

Adresa imobilului

|                 5

str. Venus nr 4, sc. A, jud.Bacau
Np-Carte F un dram

Unitatea Administrativ Teritoriala (UAT)

-A---1------

Bacau                           |


RASEMNE A PENTRU LEGALITATE SECRETARUL G ERAL AL MUN. BACĂU NICOLAE A'OVIDIU POPOV1CI
A. Date referitoare la teren

Nr. parcela

folosința

Sugrafjrta

1

Cc

5

teren neimprejmuit- proiecția Ja-d^bh^QAnwBf /

Total

5TotalSuprafața totala masurata^a imobilului- 5 m.p. Suprafața din/ct - 5 m.p.Inspector

Confirm introducerea imobilului in izalde date integrata si atribuirea numărului cadastral

Semnătură si ttsi&ipita Data...............

Stampila BCj3!


9

5664 0(©

ROMÂNIA     S

JUDEȚUL BACĂU _____

CONSILIUL LOCAL BACĂU

PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A IMOBILULUI

Scara 1.500


Nr cadastral

Suprafața măsurată a imobilului

(m.p.)

Adresa imobilului

12

str. Banatului, nr.l6,sc. A, mun. Bacau, jud BacauNr. 9srte*maiața

Unitatea Administrativ Teritoriala (UAT)

Bacau


SECRETARUL GENERAL AL MUN. B NICOLAE' - OVIDIU POPOVICI

A. Date referitoare la tepfn

Nr. parcela

Cateaoria de folosința

Suprafeta [mp]

'..........'..... " 1 -

Menthiot

1

Cc

12

Proiecția la sol a balcoanelor de ia eV^e

Total

12

B. Date referitoare la construcții


H-God Destinația Su onstr.

iprafata totala măsurată a imobilului- 12 m.p. Suprafața din act = 12 m.p.

-----p      --E--------


iflța acesteia

Senfrîatura si ățani Data. octombrie 2019


ROMÂNIA           _

JUDEȚUL BACĂU     „ g

CONSiLIUL LOCAL BACAU g


WJQQ

S

Sist<PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A IMOBILULUI

Scara 1:500


Nr. cadastral

Suprafața măsurată a imobilului

(m.p.)

Adresa imobilului

4

str. Bicaz, nr. 152, mun. Bacau, j ud. BacauNr. Carte Funciara

Unitatea Administrativ Teritoriala (U AT)

Bacau


SECRETARUL GENERAL AL MUN. BACAU

-OVIDIU POPOV1CI


"r Nr. parcela

Categoria de folosința

Suprafața [mPi

Mențiuni

1

Cc

4

Teren neimprejmuit- proiecția ia sol a bla’waftițiQt-de U^jele șriperitwre |

Total

4

~                          ------ -- T  --         ..-1    -

B Date referitoare la construcțiița totala măsurată a imobilului3 4 m.p. ț Suprafața din act * 4 m.p.


, _                        -■ s             •»

irit documentației cadastrale pnâerX acestEa;curealitatea din terenInspector

Confirm introducerea imobilului in baza de date

Semnal

Data...

Stampila B€Pt


I AC-

i turțrat stampilă'


ROMAN IA

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU


ANEXA NR. 7

LA HOTĂRÂREA NR. £

DIN 31.01.2020


PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A IMOBILULUI

Scara 1:S00

Nr. cadastral

Suprafața măsurata a imobilului (nt.p.)

Adresa imobilului

3

str. Mioriteii, nr.26. mun. Bacău, jud. Bacău

Nr. Carte Funciara

Unitatea Administrativ Teritoriala (UAT)

Bacflu


PENTRU LEGALITATE NERAL AL MUN* BACĂU OVIDIU POPOV1CI


I!


fil.

w

Su^rațta

Mentiuui

1

Cc

3

Teren neimpnjtnult"

Total

3

1. Dale referitoare Ia construcții

Coc consta

stinati»

Suprafața^      iriți

Mentiuni

Total

/       Suprafața totala măsurată a imobilului» 3 m.p.

/                 Supra&ta din act “ 2.7S m.p.


Executant

Sd CEO PO1NT EXPERT SRL PF Ăqtotint» fog/.KbdtJi DRAGOMIRESCU bnR/tW txShi&Zea măsurătorilor la teren* ctiftufinefl iutoemirii documentației cadastrale cprespon^țUa acesteia cu realitatea din teren Semn&țyr»si stampila Data octombrie 2019


ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU

PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A IMOBILULUI

Scara 1:500


Nr. cadastral

Suprafața masurata a imobilului (m.p)

Adresa imobilului

8

>tr Comisa Bistriței, nr.10, sc. A, mun. BațattJtri.Șacau


Nr Carte Funciara

Unitatea Administrativ Teritoriala (HAT)

BacauPț^EȘEDÎNTE DE ȘȘDțNȚÂ

I                     A - X

/


4 PENTRU LEGALITATE RAL AL MUN. BACĂU VIDIU POPOVICI


CONTRASEMNEA (SECRETARUL GI NICOLAE -
A. Date referitoare la teren

Nr. parcela

Categoria de folosința

Su^ra^ta

Mențiuni

1

Cc

8

Teren neimprejmutt- proiecția la sol a balcoanelor de la etajele superioare

Total

8

B. Date referitoare la construcții

Cod constr.

Destinația

Suprafața construita Ia sol Tmp]

Mențiuni

Total

- jt’fiti'pra^ta^SceJ^ măsurată a imobilului- 8 m p.

\             • • jr t^TiFtcStfprafi^a din act - 8,05 m.p.r/ la terejf, intuiții dobuntafl#|ieî1«Mastrale a țtsteia cu realitatea din teren Serpriatura si stampila r D^- octombrie 2019 lIRESCtk#*/


Inspector

Confirm introducerea imobilului in baza de date integrata si atribuirea numărului cadastral

Semnătură st stampilaj_

Data

Stampila BCP1
PLAN DE,AMPLASAMENT SI DELIMITARE A IMOBILUlĂJI

I                     Scara 1:500                                    I

Nr cadastral

Suprafața masurata a imobilului

(m.p.)

Adresa imobilului

5

mun. Bacau, str. Prelungirea Bradului nr. 102

Nr. Carte Funciara

Unitatea Administrativ Teritoriala (UAT)

Bacau


AE - OVIDIU POPOVICI


© str. Aprodu Purice (asfalt} referitoare la teren

____________________________________B. Date referitoare la construcții Cod Destinația Suprafața construita la sol [mp]CE%'£IC^G^POrN/

AUrQFzARE £PF j^6țbrizata'^E

c-M

HHW»

Seninatui’a.si stampilă

___     ’’ Data octombrie 2019

8


ANEXA NR. 10

LA HOTĂRÂREA NR. 3 DIN 31.01.2020

FISA DE CALCUL

PRIVIND TAXA MINIMA ANUALA

ALEEA PARCULUI, STR. BANATULUI, STR. MIORIȚEI, STR. CORNIȘA

BISTRIȚEI

S =_________m.p.

DURATA = 25 ANI

DESTINAȚIE = EXTINDERE SPAȚIU PROPRIETATE PENTRU

CONSTRUIRE BALCON CU DESTINAȚIA DE LOCUINȚA

16

Tca = II VxIxKi

i=2

V = 0,0025 lei/m.p7an - preț unitar/m.p. la nivelul anului fiscal 1993

I = 161,7935 - coeficient de indexare stabilit pentru anul fiscal 2020, fata de 1993

K2 = 2,5 - mrniripiîi zona A

K3 = 13 - drumuri publice modernizate

K» = 13 - energie electrica - branșament

Kj = 1,1 - telefonie - branșament

K$ = 1,3 - apa - canal - branșament

Kt»13 - gaze naturale - branșament

Kg = 1,4 - energie termica - branșament

K9 = 1,1 - telecomunicații - exista in localitate

K10 = 13 - servicii asigurate de municipalitate

Kn = 13 - perspective bune

K12 = 13 - teren plat

Kn = 13 - fundare pe teren normal

Km = 1,5 - rețele de transport in comun (aerian, rutier, cai ferate)

KÎS = 2,5 - durata = 25 ani

Kț$ = 1,0 - locuința


= 0,0025 x 161,7935 x 23 x 13 x 13 x 1,1 x 13 x 13 x 1,4 x

3 x 13 x 1,5 x 23 x 1,0 = 35,1174 LEI RON/m.pJan

ARHITECT-SEF,

ARH. DIANA-MIHAELA MARIN

i — —--

ÎNTOCMIT,

IONICA MIRELACONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE SECRETARUL GENERAL AL MUN. BACĂU NIC OL AC*OVIDIU POPOVICI

FISA DE CALCUL

PRIVIM) TAXA MINIMA ANUALA

STR. VENUS, SB1CAZ, STR. PREL. BRADULUI

S -______m.p.

DURATA = 25 ANI

DESTINAȚIE = EXTINDERE SPAȚIU PROPRIETATE PENTRU CONSTRUIRE BALCON CU DESTINAȚIA DE LOCUINȚA

16

Tca= H Viufi

i-2

V = 0,0025 Ie</m.p./an - preț unitar/m.p. la nivelul anului fiscal 1993

I = 161,7935 - coeficient de i adexare stabilit pentru anul fiscal 2020, fata de 1993

K2 = 2,0 - municipiu zona B

K3 = 1,2 - drumuri publice modernizate

Kt = 1,2 - energie electrica - branșament

K$ = 1,1 - telefonie - branșament

K$ = 1,3 - apa - canal - branșament

K? = 13 - gaze naturale - branșament

K« = 1,4 - energie termica - branșament

K9 = 1,1 - telecomunicații - exista in localitate

Kw = 13 - servicii asigurate de municipalitate

Kn ~ L2 - perspective bune

Kn = 1,2 - teren plat

Ko = 13 - fundare pe teren normal

Ki4 = 1,5 - rețele de transport in comun (aerian, rutier, cai ferate)

K,5 = 2.5 - durata = 25 ani

K16 = 1,0 - locuințaARHITECT-SEF,

ARH. DIANA-MIHAELA MARINCONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE ' SECRETARUL GEN ERAL AL MUN. BACĂU


ÎNTOCMIT, <ICÂ MIRELA


NICOLAE / OVIDIU POPOVICI


te


CONTRACT DE CONCESIONARE

L PĂRȚILE CONTRACTANTE

Lichea: .mire MUNICIPIUL BACAU, cu sediul ia Bacau, str. Marasesti, nr. 6, reprezentat prm DL. COS'.VIXN XECULA - PRIMAR, in calitate de CONCEDENT, pe de o parte, si

_____, cu domiciliul/sediul in județul ____________, Municipiul _______________________ Str. _________________________________________________________

legitimata cu_________/inamtriculata la Registrol Comerțului sub nr.

__________________ Cod Unic de înregistrare _______________________, reprezentata de ____ in calitate de CONCESIONAR, pe de alta parte.

In baza dispozițiilor am 13(1) si art. 15, lit “e” din Legea nr. 50/1991, republicata, actualizata si a Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacau nr._________ din _____________2020, a

intervenit prezentul CONTRACT DE CONCESIONARE.

n. OBIECTUL CONTRACTULUI

Art 1 • Obiectul contractului il constituie cedarea si preluarea in concesiune a terenului proprietate privata a Municipiului Bacau, in suprafața de ________ m.p^ situat in intravilanul

Municipiului B -.cec______________, înscris in cartea funciara nr.

______JUaî Bacau, avanei număr cadastral_________.

Terenul in cauza va fi folosit de către concesionar pentru REALIZAREA UNEI EXTINDERI - BALCON CE VA AVEA DESTINAȚIA DE LOCUINȚA, CU RESPECTAREA MATERIALELOR, FORMEI, DIMENSIUNILOR, FINISAJELOR, CROMATICII SI A RAPORTULUI PLIN/GOL CU A BALCOANELOR DE LA ETAJELE SUPERIOARE SI CU INTERDICȚIA DE A EXECUTA USI DE ACCES SPRE EXTERIOR, pe terenul aflat in imediata vecinătate a proprietății concesionarului.

Art. 2 - Predarea - primirea terenului precizat la ART. 1 se face pe baza de proces-verbal de predare-primire.

IU. TERMENUL CONTRACTULUI

ArL3 - Durata concesiunii este de 25 (douazecisicind) ani, începând cu data intrării in

\rgoare a prezentv’vi contract. respect'v_____________.

Art 4 - Contractul de concesionare încetează de drept la expirarea perioadei pentru care a fost incheiat, respectiv______, in măsură in care părțile nu convin, in scris, prelungirea acestuia,

în condițiile legii.

Contractul de concesiune se poate prelungi pentru o perioada determinata, funcție de legislația in domeniu, cu acordul pârtilor.

In masam m care partale nu convin asupra unor noi condiții cu privire la prelungirea contractului de concesionare, acesta se va derula in condițiile stabilite inițial.

J.V.PRETULCONCESIUNII

Art.5 * Redeventa concesiunii este de _____________ lei/an, reprezentând taxa anuala de

concesionare.

Art. 6 - Redeventa se va indexa anual, conform indicelui de indexare stabilit prin Hotarare a Consiliului Local al Municipiului Bacau sau a legislației fiscale in vigoare, aplicabile la începutul fiecărui an fiscal.

Art 7 - Plata anuala a redeveutet se poate face in 4 (patru) rate trimestriale, in termen de 10 (zece) zile de la expirarea fiecărui trimestru.

Art. 8 I c.ua.             .. pla.a ratelor trimestriale se vor percepe majorări. Nivelul

majoram de întârziere este de 1% din cuantumul obligațiilor neachitate la termen, calculata pentru fiecare tuna sau î'raciiune de luna, începând cu ziua imediat următoare termenului scadent si pana la data stingerii sumei datorate, inclusiv.

Art. 9 - Neexecutarea oh igariei de p ata a redeventei sau a taxelor si impozitelor datorate pentru obiectul concesiunii, ’îir.p de 3 iun» consecutiv, conferă concedentului dreptul sa solicite instanței rezilierea contractului de concesiune.

Art 10 - Pi eî'cm v.l contract ccitstinde titlu de creanța si titlu executoriu.

Art 11 - Concesionarul are obligația sa constituie in maximum 90 zile de la semnarea contractului de cor cesionare (termen Hmita_____________), garanția de concesionare in valoare de

_________________lei RON (taxa de concesionare stabilita si datorata pentru primul an al concesiunii).

Art. 12 - Taxa de concesionare pentru anul fiscal 2020 este indexata.

V MODALITATEA DE PLATA

Art. 13 - Sumele prevăzute la ART. 5, se vor achita prin:

- virament din contul concesionarului nr.______________________________ deschis Ia_________________

______________. in contul concedentului, nr. RO 07 TREZ 06121A300530 XXXX, deschis la Trezoreria Municipiului Bacau;

« direct in numerar la casieria Consiliului Local al Municipiului Bacau.

VL OBLIGAȚIILE PÂRTILOR

Art 14 - Concedentul are obligația sa predea terenul liber de orice sarcini.

Art 15 - După perfectarea contractului de concesionare, concesionarul este obligat sa faca demersurile necesare in vederea obținerii certificatului de urbanism si a avizelor necesare pentru obținerea autorizației de construire.

Art 16 — Concesionarul este obligat sa realizeze lucrări de curatare, amenajare sau degajare, după caz, a amplasamentului si/sau a terenurilor adiacente ocupate temporar pe durata execuției, odata cu încheierea lucrărilor de baza. Nerespectarea acestei clauze se sancționează conform legislației in vigoare.

Art. 17 - Concedentul are dreptul sa verifice modul in care concesionarul isi respecta obligatele si sa notifice in scris acestuia cazurile de încălcare a legii si clauzele contractuale, precum si modul de ‘ntrare in legalitate prin grija Serviciului Disciplina in Construcții, Inspecție Comerciala sx Protecția Mediul.! din cadrul Politiei Locale a Municipiului Bacau pentru modul de respectare a prevederilor Autorizației de Construire si prin grija Compartimentului Evidenta Incasari Debite, pentru modul in care concesionarul isi respecta obligațiile legate de achitarea redeventei.

Art. 18 - Concesionarul are obligația sa notifice concedentului schimbarea formei sale juridice, asocierea sau fuzionarea cu alta persoana juridica. Modificarea CAP. I - PĂRȚILE CONTRACTANTE - se va consemna prin Act Adițional semnat de parti si va constituie anexa prezentului Contract de Concesionare Concesionarul nu poate subconcesiona bunul ce face obiectul concesiunii.

Art. 19 •• Diversificarea sau schimbarea profilului de activitate al terenului concesionat, stabilita inițial, este permisa concesionarului numai cu acordul scris al concedentului (hotarare a Consiliului Local al Municipiului Bacau).

Art. 20 - Concesionaro! are obligația sa administreze si sa exploateze obiectul concesiunii cu diligenta maxima pentru a conserva si dezvolta valoarea acestuia, pe toata durata concesiunii si sad despăgubească pe concedent pentru pagubele produse din culpa sa. Daunele se plătesc in măsură m care nu sunt acoperite prin plata penalităților. Forța majora dovedita in condițiile legii, exonerează de răspundere.

Art 21 - Pe terenul concesionat, concesionarul are obligația sa realizeze o investiție in valoare de minimum 1.060 lei RON/m.p.

Art. 22(1) - Concesionarul are obligația sa solicite emiterea autorizației de construire si sa inceapa couĂrvi?:?. h          de cri mult un an de la data încheierii prezentului contract de

concesionare a terenului.

(2) In caz d* încălcare a obligației preva?.ute la alin. (1), concesionarea isi pierde valabilitatea. Art. 23 - Concesionarul are ooligatia de a executa integral lucrările la obiectivul de investiții

Art, 24 Lucrările de construcție autorizate se considera finalizate daca s au realizat toate elementele prevăzute in autorizația de construire si daca s-a efectuat recepția la terminarea lucrărilor. Efectuarea recepției la terminarea lucrărilor este obligatorie pentru toate tipurile de construcții autorizate, inclusiv in situația realizării acestor lucrări in regie proprie. Recepția la terminarea lucrărilor se face cu participarea reprezentantului administrației publice locale din cadrul Politiei Primăriei Municipiului Bacau.

Art 25 - Construcțiile executate fara autorizație de construire sau cu nerespectaiea prevederilor acesteia, precum si cele care nu au efectuata recepția la terminarea lucrărilor, potrivit legii, nu se considera finalizate si nu pot fi intabulate in cartea funciara. In aceasta situație se aplica in continuare sancțiunile prevăzute de lege.

vn. încetarea concesiunii

Art 26 - Prezentul contract de concesionare încetează in următoarele situații:

 • a) la expirarea duratei stabilite in contract, daca părțile nu convin, in scris, prelungirea acestuia, in condițiile legii;

 • b) in cazul in care interesul național sau local o impune, prin denunțarea unilaterala de către concedent, cu plata unei despăgubiri juste si prealabile in sarcina concedentului;

 • c) in cazul nerespectarii obligațiilor contractuale de către concesionar, prin reziliere, cu plata unei despăgubiri in sarcina concesionarului;

 • d) in cazul nerespectarii obligațiilor contractuale de către concedent, prin reziliere, cu plata de despăgubiri in sarcina concedentului;

 • e) la dispariția, dintr-o cauza de forța majora a bunului concesionat sau in cazul imposibilității obiective a concesionarului de a-1 exploata, prin renunțare, fara plata unei despăgubiri;

 • f) in cazul in care interesul național sau local o impune, prin rascumpararea unei concesiuni, care se poate face numai prin act administrativ al organului care a aprobat concesionarea, la propunerea concedentului, in acest caz se va întocmi o documentație tehnico-economica, in care se va stabili prețul răscumpărării. In aceasta situație de încetare a concesiunii, nu se percep daune;

 • g) alte cauze de încetare a contractului de concesionare, fara a aduce atingere cauzelor si condițiilor reglementate de lege.

Art 27 - La încetarea contractului de concesionare prin ajungere la termen, concesionarul este obligat sa restituie concedentului, in deplina proprietate, bunurile de retur (terenul concesionat), in mod gratuit si libere de sarcini.

Art 28 - La încetarea contractului de concesionare, concesionarul este obligat sa încheie cu concedentul un contract de vanzare-cumparare avand ca obiect bunurile de preluare, în privința cărora concedentul si-a manifestat intenția de a le dobândi. In lipsa acestei solicitări, se face aplicabilitatea ART. 27.

Bunurile vor fi repartizate după cum urmeaza:

- BUNURI DE RETUR - terenul concesionat in suprafața de_______m.p. - se vor

reîntoarce in posesia concedentului. Concesionarul nu va avea pretenții asupra lucrărilor executate;

• BUNURI PROPRII - bunuri a căror investiție a fost făcută de concesionar, altele decât cele inițiale pot reveni concedentului in măsură in care acesta tei manifesta intenția de a le prelua, in schimbul unei compensații bănești. In caz contrar, concesionarul isi va ridica bunurile.

Vm, RĂSPUNDERE A CONTRACTUALA

Art 29Nerespectarea de către părțile contractante a obligațiilor cuprinse in prezentul contract de concesionare, atrage răspunderea contractuala a pârtii in culpa.

Art 30 - La finalizarea construcției, concesionarul are obligația de a încheia proces-verbal de recepție a lucrărilor, precum si de a face dovada asigurării construcției la o unitate autorizata in acest scop.

Art 31 - La terminarea completa a lucrărilor de construire, concesionarul este obligat sa declare, in vederea impunerii, la organele financiare teritoriale sau la unitățile subordonate acestora, construcția realizata dar nu mai târziu de 15 zile de la data expirării termenului prevăzut in autorizația de construire.

li

Art 32 - Litigiile de orice fel ce decurg din executarea prezentului contract de concesionare, in măsură in care nu pot f» soluționate pe cale amiabila, sunt de competenta instanței judecătorești de drept comun.

In măsură in care părțile nu ajung la o soluție pe cale amiabila, soluționarea litigiilor de orice fel ce decurg din executarea prezentului contract de concesionare, se realizează potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 544/2004, cu modificările si completările ulterioare.

Art 33 * Pentru soluționarea eventualelor litigii, părțile pot stipula in contractul de concesionare, clauze compromisorii.

X. ALTE CLAUZE

Art 34 - Concesionarul are obligația de a respecta normele de protecția mediului si P.S.L

XL DISPOZIȚII FINALE

Art 35 - Dreptul de concesiune asupra terenului se transmite in caz de succesiune sau de înstrăinare a construcției pentru a cărei realizare acesta a fost constituit, numai cu acordul scris al concedentului. In aceleași condiții se transmite si autorizația de construire.

Actele vor fi transcrise prin grija pârtilor pe numele noului proprietar al construcției.

Art 36- Subconcesionarea, in tot sau in parte, unei alte persoane a obiectului concesiunii, este interzisa.

Art 37 - Orice înțelegere legala intre parti, survenita in perioada derulării contractului, se va consemna in scris prin act adițional, semnat de parti si va constitui anexa prezentului contract, fiind total supusa clauzelor economice si juridice conținute de acesta.

Art 38 * Concesionarul are obligația sa înscrie contractul de concesionare in evidentele de publicitate imobiliara in termen de 10 zile de la semnarea contractului de concesionare.

Art 39 « Procesul-verbal de predare-primire a terenului, împreuna cu planul de situație, fac parte integranta din prezentul contract de concesionare.

Art 40 * Prezentul contract privind concesionarea terenului situat in intravilanul Municipiului Bacau___________________, cu suprafața de________m.p., s-a încheiat astazi ___________________, la

sediul Consiliului Local al Municipiului Bacau, in 3 (trei) exemplare, din care un exemplar pentru concesionar si doua exemplare pentru concedent

CONCEDENT,               CONCESIONAR,

MUNICIPIUL BACAU

prin

PRIMAR,ARHITECT-SEF,

ARH. DIANA-MIHAELA MARIN