HOTĂRÂREA NR. 296 DIN 28.12,2020

privind alegerea „Președintelui de ședință” al Consiliului Local al Municipiului Bacău pentru ședințele din luna IANUARIE 2021, FEBRUARIE 2021, MARTIE 2021 si APRILIE 2021

9

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 28.12.2020, potrivit art. 133 alin. 1 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, Având în vedere:

-Referatul nr. 584133/18.12.2020 al Secretarului General al Municipiului Bacău prin care propune alegerea "Președintelui de ședință” al Consiliului Local al Municipiului Bacău pentru ședințele din luna IANUARIE 2021 și FEBRUARIE 2021, desfășurate de Consiliul Local actual;

 • - Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr. 584135/18.12.2020;

 • - Raportul Direcției Juridice și Administrație Locală înregistrat cu nr. 584136 /18.12.2020;

 • - Avizul Comisiei de specialitate nr. 5 din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, înregistrat cu nr. 1448/28.12.2020;

 • - Prevederile art. 123 alin. 4, ale art. 138 alin. 6, alin. 8, alin. 9 și alin. 10, ale art.140 alin. 1 și alin. 3, ale art. 154 alin. 1, ale art. 196 alin. 1 lit. ”a”, ale art. 197 alin. 1 și ale art. 243 alin. 1 lit. ”a” și ”b” din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Propuneri formulate de domnul Primar Lucian-Daniel Stanciu- Viziteu, domnul viceprimar Liviu Miroșeanu, doamna consilier lonela-Cristina Breahnă-Pravăț și de către domnul consilier Ghiorghe Huluță;

în baza dispozițiilor art. 129 alin. 1 și alin. 14, art. 123 alin. 1 din OUG 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă alegerea "Președintelui de ședință” al Consiliului Local al Municipiului Bacău pentru ședințele din lunile IANUARIE 2021 și FEBRUARIE 2021 în persoana domnului consilier DANIEL-DRAGOȘ ȘTEFAN;

Art. 2. Se aprobă alegerea "Președintelui de ședință" al Consiliului Local al Municipiului Bacău pentru ședințele din lunile MARTIE 2021 și APRILIE 2021 în persoana domnului consilier GIGI- NUCU CANDET;

Art. 3. Președintele de ședință, exercită atribuțiile prevăzute în OUG 57/ 2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 4. Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Serviciul Administrație Publică Locală și Registrul Agricol.

Art. 5. Prezenta hotărâre se comunică Primarului Municipiului Bacău și persoanelor menționate la art. 1 și art. 2 din prezenta hotărâre.

Art. 6. Prin grija Secretarului General al Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.

CONSILIERI LOCALI:/; DINU CĂTĂLIN-MIH LUPU GABRIEL STĂ]JONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE  SECRETARUL GENERAL AL MUN. BACĂU  NICOLAU- OVIDIU POPOVICI


N.O. P., C.S./O.R.A./EX. I/DS.I-A-2

HOTĂRÂREA NR. 296 DIN 28.12.2020

privind alegerea ”Președintelui de ședință” al Consiliului Local al Municipiului Bacău pentru ședințele din luna IANUARIE 2021, FEBRUARIE 2021, MARTIE 2021 și APRILIE 2021

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 28.12.2020, potrivit art.133 alin. 1 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, Având în vedere:

 • - Referatul nr. 584133/18.12.2020 al Secretarului General al Municipiului Bacău prin care propune alegerea "Președintelui de ședință” al Consiliului Local al Municipiului Bacău pentru ședințele din luna IANUARIE 2021 și FEBRUARIE 2021, desfășurate de Consiliul Local actual;

 • - Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr. 584135/18.12.2020;

 • - Raportul Direcției Juridice și Administrație Locală înregistrat cu nr. 584136 /18.12.2020;

 • - Avizul Comisiei de specialitate nr. 5 din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, înregistrat cu nr. 1448/28.12.2020;

 • - Prevederile art. 123 alin. 4, ale art. 138 alin. 6, alin. 8, alin. 9 și alin. 10, ale art.140 alin. 1 și alin. 3, ale art. 154 alin. 1, ale art. 196 alin. 1 lit. ”a”, ale art. 197 alin. 1 și ale art. 243 alin. 1 lit. ”a” și ”b” din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Propuneri formulate de domnul Primar Lucian-Daniel Stanciu- Viziteu, domnul viceprimar Liviu Miroșeanu, doamna consilier Ionela-Cristina Breahnă-Pravăț și de către domnul consilier Ghiorghe Huluță;

În baza dispozițiilor art. 129 alin. 1 și alin. 14, art. 123 alin. 1 din OUG 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. l. Se aprobă alegerea ”Președintelui de ședință” al Consiliului Local al Municipiului Bacău pentru ședințele din lunile IANUARIE 2021 și FEBRUARIE 2021 în persoana domnului consilier DANIEL-DRAGOȘ ȘTEFAN;

Art. 2. Se aprobă alegerea ”Președintelui de ședință” al Consiliului Local al Municipiului Bacău pentru ședințele din lunile MARTIE 2021 și APRILIE 2021 în persoana domnului consilier GIGI- NUCU CANDET;

Art. 3. Președintele de ședință, exercită atribuțiile prevăzute în OUG 57/ 2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 4. Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Serviciul Administrație Publică Locală și Registrul Agricol.

Art. 5. Prezenta hotărâre se comunică Primarului Municipiului Bacău și persoanelor menționate la art. 1 și art. 2 din prezenta hotărâre.

Art. 6. Prin grija Secretarului General al Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.

CONSILIERI LOCALI:            CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE

DINU CĂTĂLIN-MIHAIL____________SECRETARUL GENERAL AL MUN. BACĂU

LUPU GABRIEL STĂNICĂ       NICOLAE - OVIDIU POPOVICI

N.O.P., C.S./O.R.A./EX.1/DS.I-A-2