Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 28.12,2020, potrivit art, 133 alin. 1 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere:

-Nota Internă a Serviciului Tineret și Informare Cetățeni nr. 571386 din 28.10.2020 prin care se solicită transmiterea taxelor locale care constituie surse de venit ale bugetului local, altele decât cele reglementate prin Legea nr. 227/ 2015 - privind Codul fiscal pentru anul 2021;

-Referatul Direcției Piețelor nr. 584319/ 09.12.2020 cu propunerile de taxe pentru anul 2021;

-Referatul Direcției Administrare Baze Sportive nr. 571961/ 30.10.2020 cu propunerile de taxe pentru anul 2021;

-Referatul Direcției Publice de Evidență a Persoanelor a Municipiului Bacău nr. 227574/ 02.11.2020 cu propunerile de taxe pentru anul 2021;

-Referatul Direcției Economice- Impozite și Taxe locale nr. 571571/ 29.10.2020, cu propunerile de taxe pentru anul 2021;

-Adresa Teatrului Municipal ”Bacovia” nr. 571897/ 30.10.2020, cu propunerile de taxe pentru anul 2021;

-Referatul Serviciului Drumuri Rețele și Iluminat nr. 581247/ 09.12.2020 cu propunerile de taxe pentru anul 2021;

-Referatul Serviciului Administrație Publica Locala si Registrul Agricol nr. 571386/30.10.2020, cu propunerile de taxe pentru anul 2021;

-Referatul Compartimentului Autorizare Activitate Economica si Transport nr. 571386/16.11.2020, cu propunerile de taxe pentru anul 2021;

Referatul Compartimentului Administrare și Inventarierea Patrimoniului nr. 572000/14.12.2020 cu propunerile de taxe pentru anul 2021;

-Referatul Compartimentului Evidență Contracte nr. 571386/ 571955/ 30.10.2020 cu propunerile de taxe pentru anul 2021;

-Referatul Compartimentului Aprovizionare și 1T nr. 574835/ 12.11.2020 cu propunerile de taxe pentru anul 2021;

-Referatul Poliției Locale a Municipiului Bacău nr. 571867/ 30.10.2020 cu propunerile de taxe pentru anul 2021;

-Referatul Compartimentului Evidență Contracte nr. 571948/ 30.10.2020 prin care se propune indexarea taxelor anuale de concesionare, închiriere teren, cu indicele de inflație;

-Referatul Serviciului Tineret și Informare Cetățeni nr. 571386/ 09.12.2020 cu propunerile de taxe pentru anul 2021;

-Referatul Secției Bazin înot nr. 579382/ 01.11.2020 cu propunerile de taxe pentru anul 2021;

-Referatul Direcției Arhitect Șef nr. 572030/ 30.10.2020 cu propunerile de taxe pentru anul 2021;

-Nota de fundamentare nr. 582246 din 14.12.2020 și studiul de impact nr. 582248 din 14.12.2020;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr. 582245/14.12.2020;

-Raportul Direcției Juridice și Administrație Locală înregistrat cu nr. 582253/1/14.12.2020;

-Raportul comun al Direcției Piețelor, Poliției Locală a Municipiului Bacău, Direcției Publice de Evidență a Persoanelor a Municipiului Bacău, Direcției Salubrizare, Agrement, Parcuri, Direcției Economice- Impozite și Taxe Locale, Teatrului Municipal ”Bacovia”, Serviciului Drumuri, Rețele și Iluminat, Serviciului Administrație Publică Locală și Registrul Agricol, Compartimentului Administrare și Inventarierea Patrimoniului, Compartimentului Evidență Contracte, Compartimentului Autorizare

Activitate Economică și de Transport, Compartimentului Informații Publice și Organizări Alegeri înregistrat cu nr. 582647/2/14.12.2020;

-Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 1438/28.12.2020 al Comisiei de specialitate nr. 1, nr. 1439/28.12.2020 al Comisiei de specialitate nr. 2, nr. 1440/28.12.2020 al Comisiei de specialitate nr. 3, nr. 1441/28.12.2020 al Comisiei de specialitate nr. 4 și nr. 1442/28.12.2020 al Comisiei de specialitate nr. 5;

-Prevederile art. 7 alin. 2 și alin. 10 din Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administrația publică, republicată, modificată și completată;

 • - Prevederile art. 140 alin. 1 și alin. 3, ale art. 154 alin. 1, ale art. 196 alin. 1 lit. ”a”, ale art. 197 alin. 1 și ale art. 243 alin. 1 lit. ”a” și ”b” din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale modificată și completată, Anexa nr. 1, Capitolul II, lit. A, punctul 7;

 • - Amendamente formulate de domnul consilier Crețu Cătălin- Bogdan, domnul consilier Ghiorghe Huluță, precum și amendamentul formulat de domnul viceprimar Cristian Ghingheș, amendamente ce au fost adoptate;

în baza dispozițiilor art. 87 alin. 3, ale art. 129 alin. 2 lit. ”b” și alin. 4 lit. ”c” și art. 139 alin. 3 lit. ”c” și alin. 5 din OUG 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

 • A rt.l. - Se aprobă pentru anul 2021 taxele locale care constituie surse de venit ale bugetului local, altele decât cele reglementate prin Legea nr. 227/ 2015 - privind Codul fiscal, modificată și completată, astfel:

 • (1) Direcția Piețelor, conform Anexei nr. 1, parte integranta din prezenta hotărâre;

 • (2) Direcția Direcției Administrare Baze Sportive, conform Anexei nr. 2, parte integranta din prezenta hotărâre;

 • (3) Direcția Publică de Evidență a Persoanelor a Municipiului Bacău, conform Anexei nr. 3, parte integranta din prezenta hotărâre;

 • (4) Direcția Economică - Impozite și Taxe Locale, conform Anexei nr. 4, parte integrantă din prezenta hotărâre;

 • (5) Teatrul Municipal „Bacovia”, conform Anexei nr. 5, parte integrantă din prezenta hotărâre;

 • (6) Serviciul Drumuri Rețele și Iluminat, conform Anexei nr. 6, parte integranta din prezenta hotărâre;

 • (7) Serviciul Administrație Publică Locală și Registrul Agricol, conform Anexei nr. 7, parte integrantă din prezenta hotărâre;

 • (8) Compartimentul Autorizare Activitate Economică și Transport, conform Anexei nr. 8, parte integrantă din prezenta hotărâre;

 • (9) Compartimentul Administrare și Inventarierea Patrimoniului, conform Anexei nr. 9, parte integrantă din prezenta hotărâre;

 • (10) Compartimentul Evidenta Contracte, conform Anexei nr. 10, parte integranta din prezenta hotărâre;

 • (11) Compartimentul Evidenta Contracte, pentru prestări servicii către populație, conform Anexei nr. 11, parte integranta din prezenta hotărâre;

 • (12) Compartiment Aprovizionare și IT, conform Anexei nr. 12, parte integrantă din prezenta hotărâre;

 • (13) Poliția Locală a Municipiului Bacău, conform Anexei nr. 13, parte integrantă din prezenta hotărâre;

 • (14) Serviciul Tineret și Informare Cetățeni, conform Anexei nr. 14, parte integrantă din prezenta hotărâre;

 • (15) Secția Bazin înot, conform Anexei nr. 15, parte integrantă din prezenta hotărâre;

 • (16) Direcția Arhitect Șef, conform Anexei nr. 16, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Se aprobă indexarea Taxelor anuale de concesionare și închiriere teren, proprietatea Municipiului Bacău, prevăzute în contractele încheiate pentru persoanele fizice și juridice, cu rata inflației comunicată în luna noiembrie 2020 de către Institutul Național de Statistică.

Art. 3.- Prezenta hotărâre va intra în vigoare la data de 1 ianuarie 2021.

Art. 4. - Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Direcția Piețelor, Poliția Locală a Municipiului Bacău, Direcția Publică de Evidență a Persoanelor a Municipiului Bacău, Direcția Salubrizare, Agrement, Parcuri, Direcția Economică - Impozite și Taxe Locale, Teatrul Municipal Bacovia, Serviciul Drumuri Rețele și Iluminat, Serviciul Administrație Publică Locală și Registrul Agricol, Compartimentul Autorizare Activitate Economică și Transport, Compartimentul Administrare și Inventarierea Patrimoniului, Compartimentul Evidenta Contracte, Direcția Arhitect Șef, Serviciul Tineret si Informare Cetățeni.

Art. 5. - Hotărârea va fi adusa la cunoștința publica in condițiile legii si va fi comunicată compartimentelor prevăzute in prezenta hotărâre.

Art. 6. - Prin grija Secretarului General al Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.

CONSILIERILE DINU CĂTĂLIN-M LUPU GABRIE^STĂ^CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE "SECRETARUI/GENERAL AL MUN. BACĂU nicolAe - OVIDIU POPOVICI

N.O.P., D.I./O.R.A./EX.l/DS.bA 2

ROMÂNIA                           ANEXA NR. 1 LA HCL NR. 294 DIN 28.12.2020

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL AL MUN. BACĂU

DIRECȚIA PIEȚELOR

Taxe pentru utilizarea temporară a locurilor publice, cu ocazia desfacerii produselor ce fac obiectul comerțului în piețele, bazarul și târgul auto din municipiului Bacău:

PIAȚA CENTRALĂ

 • a. Pentru vânzarea de legume-fructe, zarzavat:

Producători agricoli:

Cantități mai mici de lOKg, 10 buc

2 lei/mp/zi

10 lei/mp/zi

11 lei/mp/zi


Cantități mai mari de lOKg, 10 buc

Persoane juridice

 • b. Pentru alte produse alimentare și nealimentare:

Flori                                                          11 lei/mp/zi

Miere de albine și produse derivate, plante medicinale 11 lei/mp/zi Obiecte de ceramică, uz casnic,

căciuli din blană și articole din blană                            11 lei/mp/zi

Activități ocazionale pentru Crăciun, Anul Nou, 1 și 8 Martie ect.                      11 lei/mp/zi

Ciuperci și fructe din flora spontană                       11 lei/mp/zi

 • c. Pentru vânzarea de produse lactate în hala special amenajată:

Lapte, brânză de vaci, smântână, telemea, brânză frământată

13 lei/mp/zi

7 lei/buc/zi


188 lei/10


2 lei/mp/zi


 • d. Comercializarea mielor

 • e. Comercializarea brazilor

mp/zi

 • f. Expunere marfă spre vânzare, in fața spațiului utilizat:

  PIAȚA SUD

  • a. Pentru vânzarea de legume-frucute, zarzavat:

  Producători agricoli:

  Cantități mai mici de lOKg, 10 buc

  Cantități mai mari de 1 OKg, 10 buc

  Persoane juridice

  • b. Pentru alte produse alimentare și nealimentare:

  Floii

  Miere de albine și produse derivate, plante medicinale


  2 lei/mp/zi

  9 lei/mp/zi

  11 lei/mp/zi


  8 lei/mp/zi

  8 lei/mp/zi


  Obiecte de ceramică, uz casnic căciuli din blană și articole din blană

  Activități ocazionale pentru Crăciun, Anul Nou, 1 și 8 Martie ect,

  Ciuperci și fructe din flora spontană


  10 lei/mp/zi


  c.


  Pentru vânzarea de produse lactate în hala special amenajată:


  11 lei/mp/zi

  11 lei/mp/zi


  Lapte, brânză de vaci, smântână, telemea, brânză frământată d.     Comercializarea mielor

  e.     Comercializarea brazilor


  11 lei/mp/zi

  6 lei/buc/zi

  188 lei/10


mp/zi

f. Expunere marfa spre vânzare, în fața spațiului utilizat:                   2 lei/mp/zi

BAZAR

a. Comercializarea produselor industriale (uși, canapele, ferestre,

covoare, cauciucuri, biciclete):                                2 lei/mp/zi

b.

c.

d.

Comercializarea de diverse obiecte folosite:                      2 lei/mp/zi

Expunere marfă spre vânzare, în fața spațiului utilizat:                   2 lei/mp/zi

Taxă amplasare automat cafea                                       2 lei/mp/zi

PIAȚA DE GROS

a.

b.

c.

Taxă închiriere boxă hală (30 mp) pentru vânzări en gross;       48 lei/zi

Taxa amplasare Automat cafea                                      2 lei/mp/zi

Taxă comercializare din mijloacele de transport în parcarea comercială:

2 lei/mp/zi

d.

Taxă intrare pentru încărcare-descărcare:

Camion:                                                       5 lei

-

Camion cu remorcă                                  8 lei

-

Autoturism                                             2 Ici

Autoturism cu remorcă                                       4 lei

TÂRG AUTO - OBOR ȘERBĂNEȘTI

a.

b.

c.

Taxă acces auto/moto vehicule pentru comercializare:                   12 lei/zi

Taxă pierdere/deteriorare/neprezentare tichet                             75 lei

Taxă staționare                                         0,20 lei/oră după primele

12 ore

d. Taxă rezervare loc parcare                                             15

lei/loc/lună

e. f, g-h. i. j.

Comercializare obiecte folosite:                                          2 lei/mp/zi

Comercializare material lemnos:                                       8 lei/mc

Comercializare uși, ferestre, căzi etc:                                     4 lei/mp/zi

Comercializare canapele, birouri, fotolii etc;                             4 lei/mp/zi

Comercializare cauciucuri:                                             4 lei/mp/zi

Comercializare produse noi:                                    4 lei/mp/zi

k.

Comercializare cereale din autovehicul:                                  12 lei/zi

1. Comercializare produse industriale sau agroalimentare din/lângă sau pe mașină sau remorca expusă la vânzare:                          15 lei/zi

ALTE TAXE

închiriere cântar electronic:                                                         4 lei/zi

Etichete preț produs                                                             0.75 lei/4

buc Taxă rezervare masă producători agricoli                                      75 lei/lună

Taxe de închiriere ce se percep în anul 2021 pentru spațiile, amplasamentele și terenurile de aparțin Direcției Piețelor, care se vor ocupa prin licitație publică deschisă:

Nr.crt. Destinația                                propus 2020

 • 1. Taxa spații (Al - A6):

sector produse industriale, sector mixt (produse alimentare și industriale), produse agroalimentare, flori             - Piața Centrală Terasa superioară-25 lei/mp/lună

 • 2. Taxa spații ( B1-B9, C1-C5):

produse alimentare, produse lactate, pește, produse din came, produse de panificație

 • - Piața Centrală - hală - 25 lei/mp/lună

 • 3. Taxă spații cu destinație depozit pentru produse agroalimentare Piața de Gros

Depozit de 35 mp                                     11 lei/mp/lună

Depozit de 70 mp                                       11 lei/mp/lună

Depozit de 107 mp                               10 lei/mp/lună

 • 4. Taxă amplasament flori și ornamente florale

- Piața Centrală Terasa superioară 68 lei/mp/lună

 • 5. Taxă amplasament produse industriale, alimentare preambalate, produse de farmacie Veterinară                              - Piața Centrală Terasa superioară 59

lei/mp/lună

 • 6. Taxă amplasament Fast food Piața Centrală platforma acoperită 84 lei/mp/lună

 • 7. Taxă amplasament Alimentație publică Piața Centrală platforma acoperită 36 lei/mp/lună

 • 8 .Taxă amplasament dozator lapte           - hala Piața Centrală 17 lei/mp/lună

 • - hala Piața Sud 13 lei/mp/lună

 • 9. Taxă teren pentru activități de intermedieri vânzări auto activități de xerox, contracte vânzare cumpărare auto și emitere polițe RCA. - Obor- 15 lei mp/lună

 • 10. Taxă teren pentru comercializare produse industriale . Obor            -         15

lei/mp/lună

Bazar Milcov - 29 lei/mp/lună

 • 11. Taxă teren amplasare Automat cafea                                       - 2 lei/mp/zi

 • 12 .Taxă teren alimentație publică                       - Obor - 15 lei'mp/lună

 • - Bazar Milcov - 29 lei/mp/lună

 • - Piața de Gros - 23 lei/mp/lună

 • 13. Taxă închirere masă, în suprafață de 2 mp, situată pe Terasa Superioară a Pieței Centrale pentru comercializare flori                        Piața Centrală - 11 lei/mp zi

ALTE TAXE

 • 1. Documentație de atribuire pentru participare la licitație pentru închiriere spații, amplasamente și terenuri ce aparțin de Direcția Piețelor, aflate în domeniul public al Municipiului Bacău

45 iei

 • 2. Taxă participare licitație             33 lei

  2.GABR1EL-SECONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE f SECRETARUI/GENERAL AL MUN. BACĂU NICOL.W - OVIDIU POPOVICI

SECȚIA BAZE SPORTIVE

Baza sportivă “ Lucrețiu Avram”**

Nr. crt

DENUMIRE

VALOARE TAXĂ

2021

1

Taxă acces teren fotbal (teren iarbă) pentru desfasurarea de activități sportive

115 lei ora

2

Taxă acces cantonament (vestiare, grupuri sanitare, dușuri) aferent unei închirieri a terenului de fotbal

68 lei

Complex Sportiv “Constantin Anghelache”**

Nr. crt

DENUMIRE

VALOARE TAXĂ

2021

1

Taxă acces teren fotbal (teren iarbă) pentru desfasurarea de activități sportive

135 lei'ora

2

Taxă acces cantonament (vestiare, grupuri sanitare,dușuri) aferent unei închirieri a terenului de fotbal

89 lei

3

Taxă acces baza sportivă - terenuri fotbal și cantonament (dormitoare, vestiare, grupuri sanitare, sală mese)

551 lei//zi

4

Taxa închiriere teren artificial

115 lei/ora

5

Taxa închiriere teren artificial cu nocturnă

167 lei/ora

6

Taxa închiriere sală sport

78 lei/ora

ȘTRAND LETEA

CONSILIERI l.CĂTĂLIN-MIHAJLD 2.GABRIEL-STĂN1GĂ1LNr. crt

Taxa intrare

Valoare taxă

2021, inclusiv TVA (19%)

1

Copii 0-6 ani

Gratuit

2

Copii

5 lei

3

Adulti

8 lei

4

închiriere șezlong                                         _

11 lei/buc/zi

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE

secretarul General al mun. bacău

NICOLA# - OV1DIU POPOVICI

DIRECȚIA PUBLICA DE EVIDENTA A PERSOANELOR A MUNICIPIULUI BACĂU

 • - taxă furnizări date din Registrul Național de Evidență a Persoanelor = 23 lei / persoană;

 • - contravaloarea cărții de identitate                    = 7 lei;

 • - contravaloarea cărții de identitate provizorie        = 1 leu;

 • - desfacerea căsătoriei pe cale administrativă         = 551 lei.

, \

CONSILIERI LOtțLK            CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE

LCĂTĂLIN-llniUWâtozWj. .    / SECRETARUL GENERAL AL MUN. BACĂU

2.GABRIEL-ȘTĂ^iM®K3^fc         NICOLAEttJVIDIU POPOVICI

DIRECȚIA ECONOMICĂ - IMPOZITE ȘI TAXE LOCALE

 • - Taxă specială pentru eliberarea de copii din arhiva fiscală 6 lei/paginâ

 • - Taxă specială pentru furnizare de informații și istoric de rol 6 lei/rol.

Sunt scutite de la plata acestor taxe, autoritățile administrației publice centrale sau locale, instituții publice sau alte entități juridice scutite conform legii, sau cu care există încheiate protocoale privind schimbul de informații in baza art.ll, alin. (3) și alin (6) din Legea 207/ 2015 privind Codul de procedură fiscală.

CONSILIERI L( LCĂTÂLLN-MIHĂț 2.GABRIEL-STA"CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE f SECRETARUL GENERAL AL MUN. BACĂU NICOLAE - OVIDIU POPOVICI

ll


TAXE SI TARIFE PRACTICATE DE TEATRUL MUNICIPAL BACOVIA

SALA TEATRULUI MUNICIPAL BACOVIA - 499 Ron/ora, dar nu mai puțin de 2 ore* *ONG-urile care desfășoară activități culturale (spectacole de teatru și alte activități asemănătoare) plătesc 115 lei/ oră

SALA PETRU VALTER                 - 229 Ron/ora

TARIFE PENTRU BILETUL DE SPECTACOL:

 • - preșcolari, elevi studenți                          - 10 lei

 • - însoțitori preșcolari                                 - 15 lei

 • - adulți sala Teatru                                  - 35 lei

 • - adulți loje                                            - 40 lei

 • - pensionari                                            - 17 lei

 • - adulți sala Petru Valter                            - 22 lei

 • * Copilul cu handicap, precum și persoana care îl însoțește beneficiază de gratuitate.

**Adultul cu handicap grav sau accentuat, precum și persoana care îl însoțește beneficiază de gratuitate.

***Adultul cu handicap mediu și ușor beneficiază de bilete în aceleași condiții ca pentru elevi, studenți.

****Asociațiile persoanelor cu dizabilități reprezentative, în limita posibilităților și a calendarului Teatrului Municipal Bacovia, pot, o singură dată pe an, accesa acest imobil pentru desfășurarea unor activități, cu plata sumei de 115 lei.

CONSILIERI LOCA^<\j\j< CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE

l.CATALIN-MIHAILi)

2.GABRIEL-STĂNICĂ


SECRETARLTl GENERAL AL MUN. BACAU NICOdiE-OVIDIU POPOVICI

SERVICIUL DRUMURI, REȚELE ȘI ILUMINAT


Taxe locale care constituie surse de venit ale bugetului local, altele decât cele reglementate prin Legea nr. 227/ 2015

Taxă 2021

I. Taxa utilizare temporara a stâlpilor de iluminat public ca suport pentru rețele de telecomunicații, conf, HCL 356.' 2011

9.60

lei/ circuit/ st/ luna

II. Taxa pentru eliberarea autorizație de execuție (spargere) la lucrări subterane pe domeniul public si privat al municipiului Bacau executate la rețelele edilitare, conf. HCL nr. 253/2012

39.10

lei

III. Taxa adeverința poștala - atribuire număr, conf. HCL nr. 212' 1999

31.00

lei

- pt. monotub subteran cuprins intre 0 20 mm - 0 40 mm montat pe cheltuiala proprie a furnizorului

1.30

lei/ ml/ an/ monotub

- pt. monotub subteran cuprins intre 0 41 mm - 0 63 mm montat pe cheltuiala proprie a furnizorului

1.70

lei/ ml/ an/ monotub

- pt. monotub subteran cuprins intre 0 64 mm - 0 125 mm montat pe cheltuiala proprie a furnizorului

2.80

lei/ ml/ an/ monotub

- pt. monotub cu max 0 40 mm montat in canalizația Primăriei Bacau

2.90

lei/ml/an/ monotub

- pt. cămin montat pe cheltuiala proprie a furnizorului sau a Primăriei Bacau

4.10

lei/ ml/ an/ cămin

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE fSECRETARU^GENERAL AL MUN. BACĂU

NICOLAE - OV1DIU POPOVICI

SERVICIUL ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ LOCALĂ ȘI REGISTRUL AGRICOL

NR.

CRT.

TAXA

VALOARE TAXĂ

PENTRU ANUL 2021

1.

Pentru eliberarea de copii conform cu originalul sau copii simple după documentele aflate în cadrul serviciului sau în arhiva instituției (lei/pag)

6

2.

Pentru eliberarea de adeverințe referitoare la partida deschisă în Registrul Agricol (lei/ adeverință)

-

a) în format letric

6

b) în format electronic

0

3.

Pentru consultarea documentelor din arhiva instituției, altele decât cele de stare civilă (lei/consultare)

12

4.

Pentru eliberarea de copii simple de pe înscrisurile aflate în arhiva instituției, solicitate în baza Legii nr.544/2001 (lei/pag.)

0,3

5.

Pentru eliberarea de copii simple, solicitate în baza baza Legii nr. 544/ 2001 (lei/pag), transmise prin e-mail (lei/pag)

0

6.

Pentru eliberarea de copii după listele electorale, pe suport electronic (lei/CD)

113

' 5^

CONSILIERI LOCA l.CĂTĂLIN-MIHAl# 2.GABRIEL-SȚĂNK^

DIRECȚIA JURIDICA SI ADMINISTRAȚIE LOCALA COMPARTIMENTUL AUTORIZARE ACTIVITATE ECONOMICA SI TRANSPORT

1. Taxe pentru utilizarea temporară a locurilor publice din municipiului Bacău

Nr.

Crt.

Denumire taxă

Valoare taxă

2021

1

Taxă teren pentru comercializare carte, presă

60 lei/mp/luna

2

Taxă teren pentru activitati ocazionale (martisoare, flori, felicitări si altele similare) - cu excepția unităților de învățământ și ONG-urilor

23 lei/mp/zi

3

Taxă teren pentru desfășurarea de activități artistice ocazionale (circ, concerte, parc distracții, festivaluri)

3 lei/mp/zi Indiferent de suprafața ocupata

4

Taxă teren pentru comerț ambulant și alimentație publică în cadrul activităților ocazionale (festivaluri ș.a.)

14 lei/mp/zi Indiferent de suprafața ocupata

5

Taxă caravană publicitară fără sonorizare

111 lei/zi/vehicul

6

Taxa amplasare mijloace publicitare mobile de mici dimensiuni (0,5mx0,9m) pe model autorizat de Arhitectul Șef al Municipiului Bacău și aflate în fața spațiilor comerciale ce se află în deținerea solicitantului

150 lei/lună

7

Taxa postere/afise publicitare de mici dimensiuni (max.lm.p.) pentru circ, concerte, festivaluri, etc.

8 lei/poster.afiș

14 lei/poster,afiș

8

Taxă teren pentru comerț sezonier

 • - legume fructe in fata magazinului propriu

 • - aparate înghețată, vitrine frigorifice, dozatoare de cafea și alte aparate autorizate de alimentație publică, vehicule nemotorizate,etc

100 lei/mp/luna

10

Taxă distribuire material promoțional volant

11 lei/pers/zi

11

Taxă pentru amenajări de activități sezoniere (terase)

15 lei/mp/iună

12

Taxă ocupare teren extrasezon terase

4 lei/mp/lună

13

Taxă teren amplasare pavilion(prezentare produse, promovare activitati,etc.)

5 lei/mp/lună


14

Taxă ocupare teren construcții provizorii în extrasezon

17 lei/mp/luna

15

Taxă ocupare teren organizare de șantier în baza autorizației de construire, cererii, schiței PF

27 lei/mp/Iună

16

Taxă ocupare teren organizare de șantier în baza autorizației de construire, cererii, schiței PJ

36 lei/mp/lună

17

Taxă de ocupare a terenului cu amenajări provizorii cu dimensiune maximă de 5 mp, amplasate în vederea strângerii de semnături și orice alte activități de propagandă electorală, pe perioada campaniilor electorale

326 lei/locație/lună sau fracție de lună

2. Al

te taxe

1

Taxă eliberare autorizație de funcționare și profil de activitate-valabilitate maxim un an-(lei)

100 iei

2.

Taxă eliberare autorizație de amplasare și profil de activitate-valabilitate maxim un an-(lei):

100 lei

3.

Taxă eliberare acord de publicitate-valabilitate maxim un an (lei)

100 lei

4.

Taxă eliberare autorizație de transport (lei):

300 lei

5.

Taxă eliberare copie conformă autorizație de transport valabila 5 ani (lei)

100 lei

6.

Taxă verificare anuală autorizație de transport(lei):

65 lei

7.

Taxă vizare autorizație de transport la termenul de 5 ani (lei)

100 lei

8.

Taxă viză anuală copie conformă autorizație de transport(lei):

39 lei

9.

Taxă eliberare autorizație de dispecerat taxi(lei):

331 lei

10.

Taxă viză anuală autorizație de dispecerat taxi(lei):

66 lei

11.

Taxă lunară ocupare locuri așteptare cliențî taxi(lei/luna/autoturism):

35 lei

12.

Taxă trimestrială stație îmbarcare-debarcare călători pentru microbuze (lei/statie/autovehicul):

94 lei

13.

Taxă trimestrială stație îmbarcare-debarcare călători pentru autobuze(lei/statie/autovehicul):

193 lei


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE ^ECRETARUL/GENERAL AL MUN. BACĂU NICOLAfi - OVIDIU POPOVICI

COMPARTIMENT ADMINISTRARE ȘI INVENTARIEREA PATRIMONIULUI

Nr.crt.

Destinația spațiului

Taxe 2021

1.

Taxă spații/terenuri pentru amanet, schimb valutar        -zonă centrală

-alte zone

=401ei/mp/lună =29lei/mp/lună

2.

Taxă spații/terenuri pentru activități comerciale           -zonă centrală

-alte zone

=40lei/mp/lună

=291ei/mp/lună

3.

Taxă spații/terenuri sector alimentație publică             -zonă centrală

-alte zone

=221ei/mp/lună = 181ei/mp/lună

4.

5.

Taxă spații/terenuri sector produse industriale             -zonă centrală

-alte zone

Taxă spații/terenuri sector mixt(produse alimentare și industriale)

-zonă centrală

-alte zone

=181ei/mp/lună =121ei/mp/lună

= 131ei/mp/lună = 11 lei/mp/lună

6.

Taxă spații/terenuri sector produse alimentare            -zonă centrală

-alte zone

=161ei/mp/lună = 11 lei/mp/lună

7.

Taxă spații/terenuri prestări servicii și librării              -zonă centrală

-alte zone

= 11 lei/mp/lună =81ei/mp/lună

8.

Taxă spații/terenuri depozitare mărfuri                    -zonă centrală

-alte zone

=5 lei/mp/lună

=4 lei/mp/lună

9.

Taxă spații/terenuri pentru sedii societăți comerciale      -zonă centrală

-alte zone

=5 lei/mp/lună

=4 lei/mp/lună

10.

11.

12.

Taxă spații/terenuri pentru activități producție             -zonă centrală

-alte zone

Taxă spații/terenuri pentru oficii poștale și activități de telecomunicații -zonă centrală -alte zone

Taxă spații/terenuri pentru servicii medicale (cabinete medicale)

-zonă centrală

-alte zone

=5 lei/mp/lună =4 lei/mp/lună

=5 lei/mp/lună

=4 lei/mp/lună

=5 lei/mp/lună =4 lei/mp/lună

13.

Taxă spații/terenuri pentru farmacii                       -zonă centrală

-alte zone

=5 lei/mp/lună =4 lei/mp/lună

14.

Taxă spații/terenuri pentru garaje                         -zonă centrală

-alte zone

=12 lei/mp/lună = 9 lei/mp/lună

 • 15. Taxă spații/terenuri pentru grădinițe, spitale, dispensare, sedii asociații și organizații nonprofit, sedii instituții bugetare, sedii asociații de proprietari/locatari, ori altele similare

-orice zonă        = 1 leu/mp/lună

 • 16. Taxă spații/terenuri pentru instituții de învățământ, cult, cultură, artă, etc

-orice zonă      =1 leu/mp/lună

17. Taxă spații/terenuri pentru desfacere presă                    -zonă centrală

-alte zone

=3 lei/mp/lună =2 lei/mp/lună

J8.Taxă teren desfășurare activități artistice sezoniere (circ, concerte, parc distracții, festivaluri)

—orice zonă

=3 lei/mp/lună

 • 19. Taxă ocupare domeniu public/privat terasă permanentă

 • 20. Taxa caiet sarcini licitație

 • 21. Taxa participare licitație

 • 22. Taxă amplasare automat cafea


- orice zonă


- orice zonă


= 12 lei/mp/lună

= 56 lei

= 113 Iei

= 4 lei/mp/ziCONSILIERI LOCALI: 1.CÂTÂLIN-MLHA1L\IJIN XGABRIEL-STĂI^Je^UPU,


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE fSECRETARUL GENERAL AL MUN. BACĂU NICOLAE-O WDIU POPOVICI


COMPARTIMENT EVIDENȚĂ CONTRACTE

Taxe referitoare la închirierea terenurilor, stabilite în funcție de destinația de utilizare a terenurilor


Nr. crt.

Destinația utilizării terenului

laxă 2021 lei mp/an

1

Alimentație publicâ

321

2

Comerț

160

3

Prestări servicii

88

4

Producție

55

5

Desfacere presă

55

6

Garaje

Persoane fizice

Autorizate

23

Neautorizate

40

Persoane juridice

Autorizate

34

Neautorizate

67

7

Copertine

Autorizate

12

Neautorizate

23

8

Balcoane

Locuință

36

Altă destinație (activitate ec.)

321

9

Spații pentru depozitare, căi de acces, s.a.

36

10

Mijloace publicitare (panouri)

112

11

Teren agricol

Zona A

12

Zona B

8

Zona C

4

Zona D

4

12

Teren curți construcții

36

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE /SECRETARUL GENERAL AL MUN. BACĂU NICOLAE - OVID1U POPOV1CI


COMPARTIMENTUL EVIDENTA CONTRACTE, PENTRU PRESTĂRI SERVICII CĂTRE POPULAȚIE

Nr. crt.

Denumirea serviciului prestat

Valoare taxă 2021

1

Copie contract vânzare-cumpărare apartament

9

2

Copie contract de închiriere (teren, locuință, etc.)

12

3

Copie proces-verbal predare-primire

7

4

Copie schiță apartament

16

5

Adeverință achitare integrală apartament

12

6

Copii diverse documente

10

7

Diverse adeverințe

10

8

Scoatere de sub ipotecă

11

9

Recalculare rate pentru achitarea integrală apartament

15

10

Adeverință cu diferența rate de achitat

15

11

Reactualizare contract închiriere apartament

7

12

Contract subînchiriere

12

13

Schimb locuințe

16

COMPARTIMENT ADMINISTRATIV ȘI IT TEATRUL DE VARĂ ”RADU BELIGAN”

 • 1. închiriere pentru Balul Bobocilor

  - 1500 lei/zi

  • - 6602 lei/eveniment (in limita a 4

  • - 12.000 lei/zi

  -2125 lei/eveniment (in limita a 4


 • 2. închiriere pentru traininguri/conferințe ore)

 • 3. închiriere pentru spectacole/concerte

 • 4. închiriere pentru evenimente caritabile ore)

Notă:

- Pentru contractele încheiate cu același organizator de spectacole/concerte pe parcursul unui an calendaristic, începând cu activitatea nr. 6 inclusiv, tariful de închiriere scade la 7000 lei/eveniment.

In eventualitatea în care pentru evenimentele de tip caritabil/training-uri/conferințe se depășește durata de 4 ore, fiecare oră sau fracțiune de ore suplimentară se va factura la un tarif de 1000 lei/oră.

Pentru închirierea spatiilor CAEx

1. Centrul de Afaceri si Expozitional (a doua clădire)

Sala Mare de Conferințe (360 locuri/ 357 mp)

371  lei/ora  inclusive  utilitati,  pentru  un

interval de 1 - 4 ore;

318  lei/ora  inclusive  utilitati,  pentru  un

interval de peste 4 ore.

Sala Mica de Conferințe (110 locuri/200 mp)

266 lei/ora inclusive utilitati, pentru un interval de 1 - 4 ore;

212 lei/ora inclusiv utilitati, pentru un interval de peste 4 ore.

Sala Workshop (31 -50 locuri/69.3 mp)

117 lei/ora inclusiv utilitati, pentru un interval de 1-4 ore;

95 lei/ora inclusiv utilitati, pentru un interval de peste 4 ore.

Sala Workshop (21 -30 locuri/42.1 mp)

85 lei/ora inclusiv utilitati, pentru un interval de 1 - 4 ore;

64 lei/ora inclusiv utilitati, pentru un interval de peste 4 ore.

Sala Workshop (10-20 locuri/cca 31.85 mp)

64 lei/ora inclusiv utilitati, pentru un interval de 1- 4 ore;

43 lei/ora inclusiv utilitati, pentru un interval de peste 4 ore.

Hol( parter/etaj)

191 lei/ora inclusiv utilitati, pentru un interval de 1- 4 ore;

15$ lei/ora inclusiv utilitati pentru un interval de peste 4 ore.

Bar(mobilier,spațiu aferent)( 165.7 mp)

212 lei/ora inclusiv utilitati, pentru un interval de 1- 4 ore;

180 lei/ora inclusiv utilitati, pentru un interval de peste 4 ore.

Terasa(473 mp)

212 lei/ora inclusiv utilitati

Birouri (suprafețe diferite)

20 lei/mp/luna+ utilitati, tariff licitație

 • 2. Incubatorul de Afaceri(prima clădire)

Tarif licitație birouri(suprafete diferite) - 18 lei/mp/luna+ utilitati

 • 3. Pavilion Expozitional (a treia clădire)

Tarif licitație (preț pornire) -11 lei/mp/luna + utilitati

Tarif inchiriere Pavilion - 4236 lei/zi + utilitati

 • 4. Taxa prestări servicii catering ( folosirea mobilierului, curățenie) - 212 lei/eveniment

 • 5. Tarif închiriere spațiu pentru ATM-uri/Tonomate, etc (Incubatorul de Afaceri/Centrul de Afaceri și Expozitional) - 314 lei mp/lună( utilități incluse) -tarif licitație.

 • 6. Tarif de 6 lei/mp/zi - parcare. închirierea este posibilă doar pe zile și nu pe ore.

Notă:

 • • tarifele de inchiriere se aplică si pentru instituțiile si serviciile publice

POLIȚIA LOCALĂ BACĂU PERMISE DE LIBERĂ TRECERE

Nr. crt.

Interval orar

Taxă conform HCL nr. 305/2018

Valoare pentru anul 2021

Observații

1.

7.00-9.00

în acest interval orar circulația vehiculelor este interzisă

-

-

2.

9.00-16.00

3,9 lei/to/zi

-

3.

16.00-18.00

în acest interval orar circulația vehiculelor este interzisă

-

-

4.

18.00-22.00

3,9 lei/to/zi

-

5.

22.00-7.00

2,2 lei/to/zi

-

6.

Abonament lunar (30 zile)

66 lei/to

Se vor respecta intervalele orare și tonajul conform Cap. V din HCL nr. 305/2018

7.

Abonament anual (365 zile)

595 lei/to

Se vor respecta intervalele orare și tonajul conform Cap. V din HCL nr. 305/2018

Notă: Tarifele conțin TVACONSILIERI L I.CĂTĂLIN-Mll I.GABRIEL-STĂ^^EUPUȚ


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE SECRETARUL GENERAL AL MUN. BACĂU nicolae/- OVIDIU POPOVICI


SERVICIUL TINERET ȘI INFORMARE CETĂȚENI

NR.

CRT

TAXA

TAXĂ 2021

1.

Pentru afișarea la sediul Primăriei Municipiului Bacău a documentelor cerute sau permise de legislația în vigoare, la solicitarea persoanelor fizice/societăților comerciale/ agenților economici, cu excepția instituțiilor publice (lei /zi /anunț)

3,00 LEI/ ZI


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE f SECRETAL GENERAL AL MUN. BACĂU

N1COUAE - OVID1L POPOVIC1


BAZINUL DE ÎNOT BACĂU

Nr.crt

Tarife

Taxa 2021 (lei)

1

Bilet intrare înot (ședința de 90 minute) -

adulti

21.00

copii, elevi și studenti

8.00

2

Acces inot + sauna (valabilitate 90 minute)

35.00

3

Bilet familie (2 adulti + 2 copii) sesiune de maxim 90 minute

50.00

4

Acces inot

adulti - 10 ședințe a maxim 90 minute / ședința

175.00

copii, elevi și studenți -10 ședințe a maxim 90 min/sedința

70.00

5

Abonament înot + sauna

250.00

10 ședințe a maxim 90 minute / ședința, inclusiv sauna

6

Abonament pentru inițiere inot cu instructorii primăriei/antrenori/alte entități sportive - ciclu de 10 ședințe a 60 minute/sedinta -abonament valabil pentru 45 zile

110.00

7

Abonament pentru inițiere înot cu instructor personal (instructorii primăriei), ciclu de 10 ședințe a 60 minute ședința - abonament valabil pentru 45 zile

250.00

8

Acces pentru sportivi legitimați - 22 intrări (45 zile /120 minute ocazie)

150.00

9

Taxa culoar al bazinului de inot timp de 60 minute, pentru:

activitati de antrenament, pregătire, recuperare sportivă și alte activitati

specifice pentru cluburile sportive din Bacău (maxim 12 persoane/ culoar)

15.00

activitati de antrenament, pregătire, recuperare sportivă și alte activitati specifice pentru instituții, instituții de învățământ, organizatii si alte organisme de drept public sau privat (maxim 12 persoane/ culoar)

100.00

10

Taxa bazin de sărituri timp de 60 minute, pentru:

activitati de antrenament, pregătire, recuperare sportivă și alte activitati

specifice pentru cluburile sportive din Bacău (grup de maxim 12 persoane)

15.00

activitati de antrenament, pregătire, recuperare sportivă și alte activitati specifice pentru instituții, organizatii si alte organisme de drept public sau privat (grup de maxim 12 persoane)

100.00

11

Taxa închiriere bazin competitii/evenimente sportive /zi

9000.00

12

Taxa bazin evenimente social-culturale, s.a (60min)

2300.00

13

Taxa spațiu destinat depozitării de aparate si echipamente sportive (mp/luna)

37.00

14

Taxa spatii pentru birouri antrenori/cluburi (mp/luna)

5.00

15

Taxa spatii pentru antrenamente/activitati si recuperare sportiva (mp/luna)

6.00

16

Taxa închiriere spațiu pe perioada desfășurării competițiilor oficiale găzduite de Bazinul de Inot (lei/mp/zi)

20.00

17

Garanție brățară magnetică/cartela magnetica de acces/cheie vestiar

30.00

* pentru persoanele cu handicap, inclusiv pentru însoțitorul acestuia, accesul si folosirea culoarelor pentru orele de inot este gratuit in baza documentelor doveditoare.

* sportivii din municipiul Bacău care au participat la campionatele naționale în perioada 2019-2020 la disciplinele inot si sărituri in apă, beneficiază de acces gratuit


CONSILIERI LCĂTĂLIN-M 2.GABRIEL-SfĂ$W


ONTRASEMNE Secretarul( nicolae/


2Ă PENTRU LEGALITATE ENERAL AL MUN. BACĂU OVIDIU POPOVICI

DIRECȚIA ARHITECT ȘEF

 • 1. taxa de uigeuță penti u emiterea Autorizațiilor de Construire (persoane fizice șl juridice) 1% din valoarea investiției. Taxa se încasează numai după verificarea și completarea documentației, iar termenul de eliberare a autorizației în regim de urgență este de 5 zile lucrătoare de la înregistrarea documentației complete.

 • 2. taxă de eliberare a Certificatului de Urbanism în regim de urgență - 500 lei, suma urmând a fi încasata, după verificarea și completarea documentației, iar termenul de eliberare fiind stabilit la 3 zile lucrătoare de la înregistrarea documentației complete.

 • 3. taxa pentru eliberarea Avizului de oportunitate - 50 de lei.

 • 4. taxa de analiză în Comisia Tehnică de Amenajare a Teritoriului și Urbanism / Comisia de Estetică Urbană - 50 de lei.

 • 5. taxa de emitere a Acordului Unic 50 de lei.

  CONSILIERI

  1 .CĂTĂLIN-MI HÂijpîN U

  2.GABRIEL-$TĂNl^|^PUCONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE f SECRETARUL GENERAL AL MUN. BACĂU N1CO1AE - OVTDIU POPOVICI

HOTARAREA NR. 294 DIN 28.12.2020

privind aprobarea pentru anul 2021 a taxelor locale care constituie surse de venit ale bugetului local, altele decât cele reglementate prin Legea nr. 227/ 2015 privind Codul fiscal, modificată și completată

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 28.12.2020, potrivit art.133 alin. 1 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere:

 • - Nota Internă a Serviciului Tineret și Informare Cetățeni nr. 571386 din 28.10.2020 prin care se solicită transmiterea taxelor locale care constituie surse de venit ale bugetului local, altele decât cele reglementate prin Legea nr. 227/ 2015 - privind Codul fiscal pentru anul 2021;

 • - Referatul Direcției Piețelor nr. 584319/ 09.12.2020 cu propunerile de taxe pentru anul 2021;

 • - Referatul Direcției Administrare Baze Sportive nr. 571961/ 30.10.2020 cu propunerile de taxe pentru anul 2021;

 • - Referatul Direcției Publice de Evidență a Persoanelor a Municipiului Bacău nr. 227574/ 02.11.2020 cu propunerile de taxe pentru anul 2021;

 • - Referatul Direcției Economice- Impozite și Taxe locale nr. 571571/ 29.10.2020, cu propunerile de taxe pentru anul 2021;

 • - Adresa Teatrului Municipal ”Bacovia” nr. 571897/ 30.10.2020, cu propunerile de taxe pentru anul 2021;

 • - Referatul Serviciului Drumuri Rețele și Iluminat nr. 581247/ 09.12.2020 cu propunerile de taxe pentru anul 2021;

 • - Referatul Serviciului Administrație Publica Locala si Registrul Agricol nr. 571386/30.10.2020, cu propunerile de taxe pentru anul 2021;

 • - Referatul Compartimentului Autorizare Activitate Economica si Transport nr. 571386/16.11.2020, cu propunerile de taxe pentru anul 2021;

Referatul Compartimentului Administrare și Inventarierea Patrimoniului nr. 572000/14.12.2020 cu propunerile de taxe pentru anul 2021;

 • - Referatul Compartimentului Evidență Contracte nr. 571386/ 571955/ 30.10.2020 cu propunerile de taxe pentru anul 2021;

 • - Referatul Compartimentului Aprovizionare și 1T nr. 574835/ 12.11.2020 cu propunerile de taxe pentru anul 2021;

 • - Referatul Poliției Locale a Municipiului Bacău nr. 571867/ 30.10.2020 cu propunerile de taxe pentru anul 2021;

 • - Referatul Compartimentului Evidență Contracte nr. 571948/ 30.10.2020 prin care se propune indexarea taxelor anuale de concesionare, închiriere teren, cu indicele de inflație;

 • - Referatul Serviciului Tineret și Informare Cetățeni nr. 571386/ 09.12.2020 cu propunerile de taxe pentru anul 2021;

 • - Referatul Secției Bazin înot nr. 579382/ 01.11.2020 cu propunerile de taxe pentru anul 2021;

 • - Referatul Direcției Arhitect Șef nr. 572030/ 30.10.2020 cu propunerile de taxe pentru anul 2021;

 • - Nota de fundamentare nr. 582246 din 14.12.2020 și studiul de impact nr. 582248 din 14.12.2020;

 • - Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr. 582245/14.12.2020;

 • -Raportul Direcției Juridice și Administrație Locală înregistrat cu nr. 582253/1/14.12.2020;

-Raportul comun al Direcției Piețelor, Poliției Locală a Municipiului Bacău, Direcției Publice de Evidență a Persoanelor a Municipiului Bacău, Direcției Salubrizare, Agrement, Parcuri, Direcției Economice- Impozite și Taxe Locale, Teatrului Municipal ”Bacovia”, Serviciului Drumuri, Rețele și Iluminat, Serviciului Administrație Publică Locală și Registrul Agricol, Compartimentului Administrare și Inventarierea Patrimoniului, Compartimentului Evidență Contracte, Compartimentului Autorizare

Activitate Economică și de Transport, Compartimentului Informații Publice și Organizări Alegeri înregistrat cu nr. 582647/2/14.12.2020;

-Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 1438/28.12.2020 al Comisiei de specialitate nr. 1, nr. 1439/28.12.2020 al Comisiei de specialitate nr. 2, nr. 1440/28.12.2020 al Comisiei de specialitate nr. 3, nr. 1441/28.12.2020 al Comisiei de specialitate nr. 4 și nr. 1442/28.12.2020 al Comisiei de specialitate nr. 5;

-Prevederile art. 7 alin. 2 și alin. 10 din Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administrația publică, republicată, modificată și completată ;

-Prevederile art. 140 alin. 1 și alin. 3, ale art. 154 alin. 1, ale art. 196 alin. 1 lit. ”a”, ale art. 197 alin. 1 și ale art. 243 alin. 1 lit. ”a” și ”b” din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

-Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale modificată și completată, Anexa nr. 1, Capitolul II, lit. A, punctul 7;

-Amendamente formulate de domnul consilier Crețu Cătălin- Bogdan, domnul consilier Ghiorghe Huluță, precum și amendamentul formulat de domnul viceprimar Cristian Ghingheș, amendamente ce au fost adoptate;

În baza dispozițiilor art. 87 alin. 3, ale art. 129 alin. 2 lit. ”b” și alin. 4 lit. ”c” și art. 139 alin. 3 lit. ”c” și alin. 5 din OUG 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art.l. - Se aprobă pentru anul 2021 taxele locale care constituie surse de venit ale bugetului local, altele decât cele reglementate prin Legea nr. 227/ 2015 - privind Codul fiscal, modificată și completată, astfel:

 • (1) Direcția Piețelor, conform Anexei nr. 1, parte integranta din prezenta hotărâre;

 • (2) Direcția Direcției Administrare Baze Sportive, conform Anexei nr. 2, parte integranta din prezenta hotărâre;

 • (3) Direcția Publică de Evidență a Persoanelor a Municipiului Bacău, conform Anexei nr. 3, parte integranta din prezenta hotărâre;

 • (4) Direcția Economică - Impozite și Taxe Locale, conform Anexei nr. 4, parte integrantă din prezenta hotărâre;

 • (5) Teatrul Municipal ”Bacovia”, conform Anexei nr. 5, parte integrantă din prezenta hotărâre;

 • (6) Serviciul Drumuri Rețele și Iluminat, conform Anexei nr. 6, parte integranta din prezenta hotărâre;

 • (7) Serviciul Administrație Publică Locală și Registrul Agricol, conform Anexei nr. 7, parte integrantă din prezenta hotărâre;

 • (8) Compartimentul Autorizare Activitate Economică și Transport, conform Anexei nr. 8, parte integrantă din prezenta hotărâre;

 • (9) Compartimentul Administrare și Inventarierea Patrimoniului, conform Anexei nr. 9, parte integrantă din prezenta hotărâre;

 • (10) Compartimentul Evidenta Contracte, conform Anexei nr. 10, parte integranta din prezenta hotărâre;

 • (11) Compartimentul Evidenta Contracte, pentru prestări servicii către populație, conform Anexei nr. 11, parte integranta din prezenta hotărâre;

 • (12) Compartiment Aprovizionare și IT, conform Anexei nr. 12, parte integrantă din prezenta hotărâre;

 • (13) Poliția Locală a Municipiului Bacău, conform Anexei nr. 13, parte integrantă din prezenta hotărâre;

 • (14) Serviciul Tineret și Informare Cetățeni, conform Anexei nr. 14, parte integrantă din prezenta hotărâre;

 • (15) Secția Bazin Înot, conform Anexei nr. 15, parte integrantă din prezenta hotărâre;

 • (16) Direcția Arhitect Șef, conform Anexei nr. 16, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Se aprobă indexarea Taxelor anuale de concesionare și închiriere teren, proprietatea Municipiului Bacău, prevăzute în contractele încheiate pentru persoanele fizice și juridice, cu rata inflației comunicată în luna noiembrie 2020 de către Institutul Național de Statistică.

Art. 3.- Prezenta hotărâre va intra în vigoare la data de 1 ianuarie 2021.

Art. 4. - Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Direcția Piețelor, Poliția Locală a Municipiului Bacău, Direcția Publică de Evidență a Persoanelor a Municipiului Bacău, Direcția Salubrizare, Agrement, Parcuri, Direcția Economică - Impozite și Taxe Locale, Teatrul Municipal Bacovia, Serviciul Drumuri Rețele și Iluminat, Serviciul Administrație Publică Locală și Registrul Agricol, Compartimentul Autorizare Activitate Economică și Transport, Compartimentul Administrare și Inventarierea Patrimoniului, Compartimentul Evidenta Contracte, Direcția Arhitect Șef, Serviciul Tineret si Informare Cetățeni.

Art. 5. - Hotărârea va fi adusa la cunoștința publica in condițiile legii si va fi comunicată

compartimentelor prevăzute in prezenta hotărâre.

Art. 6. - Prin grija Secretarului General al Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.

CONSILIERI LOCALI:            CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE

DINU CĂTĂLIN-MIHAIL____________SECRETARUL GENERAL AL MUN. BACĂU

LUPU GABRIEL STĂNICĂ       NICOLAE - OVIDIU POPOVICI

N.O.P., D.I./O.R.A./EX.1/DS.I-A-2

ANEXELE LA PREZENTA HOTĂRÂRE POT FI CONSULTATE LA HOTĂRÂREA CU ACELAȘI NUMĂR POSTATĂ ÎN FORMAT NEEDITABIL