Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 78 1? 2070. potrivit art 133 alin. 1 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulleiioaie,

Având în vedere-

-Referatul nr 582642 din 14 1? 7070 al Direcției Fconomice - Taxe și Impozite, cu propuneri privind nivelul taxei de salubrizare pentru anul 2021 în municipiul Bacău;

-Studiul de impact nr. 582645 din 14.12.2020 și nota de fundamentare nr. 582646 din 14.12.2020 ale Direcției Economice-Taxe și Impozite;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr. 582644 14.12.2020;

-Raportul Direcției Juridice și Administrație Locală înregistrat cu nr. 582647/1/14.12.2020;

-Raportul comun al Direcției Economice- Impozite și Taxe Locale și al Direcției Salubrizare, Agrement, Parcuri înregistrat cu nr. 582647/2/14.12.2020;

-Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 1433/28.12.2020 al Comisiei de specialitate nr. 1, nr. 1434/28.12.2020 al Comisiei de specialitate nr. 2, nr. 1435/28.12.2020 al Comisiei de specialitate nr. 3, nr. 1436/28.12.2020 al Comisiei de specialitate nr. 4 și nr. 1437/28.12.2020 al Comisiei de specialitate nr. 5;

-HCL nr. 426/ 2010 privind aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico- economici, precum și a Planului anual de evoluție a tarifelor și taxelor aferente proiectului “Sistem integrat de management al deșeurilor solide în județul Bacău” ;

-Adresa nr. 3310/ 10.12.2020 înregistrată la Primăria Municipiului Bacău cu nr. 582150 din 11.12.2020 prin care ni se reamintește conținutul Planului anual de evoluție al taxelor actualizat în anul 2018 ;

-Prevederile art. 6 alin. 1 lit. ”k” din Legea nr. 101/2006 - Legea serviciului de salubrizare a localităților, republicată, modificată și completată;

-Prevederile art. 30 alin. 1, alin. 2 și alin. 5 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, modificată și completată;

-Prevederile art. 7 alin. 1, alin. 2, alin. 4 și alin. 10 din Legea nr. 52/ 2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată;

-Prevederile art. 140 alin. 1 și alin. 3, ale art. 154 alin. 1, ale art. 196 alin. 1 lit. ”a”, ale art. 197 alin.l și ale art. 243 alin. 1 lit. ”a” și ”b” din OUG nr. 57/ 2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

- Amendamentele formulate de domnul Primar Lucian-Daniel Stanciu -Viziteu și de către domnul consilier Dorin Chirilescu, amendamente ce au fost adoptate;

în baza dispozițiilor art. 87 alin. 3, ale art. 129 alin. 2 lit. ”b” și alin. 4 lit. ”c” și art. 139 alin.

3 lit. ”c” și alin. 5 din OUG 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 .- Se stabilește taxa de salubrizare în municipiul Bacău, pentru anul 2021, așa cum rezultă din Anexele nr. 1,2 și 3 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Direcția Economică, Director adjunct-Impozite și Taxe Locale, Direcția Salubrizare Agrement Parcuri, Direcția Piețelor, Serviciul Juridic și Aplicarea Legilor Proprietății, Direcția Administrare Baze Sportive, Direcția Publică de Evidență a Persoanelor a Municipiului Bacău, Compartimentul Autorizare Activitate Economică și Transport, Compartimentul Administrarea și Inventarierea Patrimoniului, Registrul Agricol, Arhitectul Șef, Biroul Autorizații în Construcții și Urbanism, Serviciul Drumuri, Rețele și Iluminat, Compartimentul Evidență Contracte, Serviciul Stare Civilă, CIC, Poliția Municipiului Bacău.

Art. 3. - Prezenta hotărâre se va aplica începând cu data de 1 ianuarie 2021 si se va comunica Primarului Municipiului Bacău, tuturor direcțiilor din cadrul Primăriei Municipiului Bacău și va fi adusă la cunoștință publică în condițiile legii.

Art. 4. - Prin grija Secretarului General al Municipiului Bacău, prezenta hotărâre va fi adusa la cunoștința publica si se va comunica in termenul legal Instituției Prefectului -Județul Bacău.

CONSILIERI LOCALI: 1HNU CĂTĂLIN-MIU^I LUPU GABRIECONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE SEX REl ARUL GENERAL AL MUN. BAC Ăl

NICQLAE - OVIDIU POPOVICI

N O P., T.C , I.D./O.R.A./EX. I/DS.I-A-2

ANEXA NR. 1 LA HCL NR. 293 DIN 28.12.2020

ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL AL MUN. BACĂU

Nivelul taxei de salubrizare în municipiul Bacău pentru anul 2021

Pit, / Seivkiul public de sulubiuaie luncționează iu cadrul Direcției de Servicii Publice cu activități ce sunt stabilite de către direcția respectivă prin Regulamentul de organizare și funcționare.

Pentru funcționarea acestui serviciu, se stabilește taxa specială denumită “taxă de salubrizare”.

Pct. 2 - Taxa de salubrizare se plătește pentru producerea de deșeuri menajere și nemenajere, pentru întreținerea și crearea de zone de agrement și spații verzi, precum și pentru curățenia pe drumurile publice pe raza municipiului Bacău.

Persoanele fizice care dețin locuințe pe raza municipiului, persoanele fizice autorizate, întreprinderile familiale, întreprinderile individuale, persoane fizice care desfășoară activități pe baza liberei inițiative la nivelul cabinetelor (medicale, de avocatură), birourilor (notariale, executorilor judecătorești, de expertiză) care au sediul, sedii secundare sub diferite forme (sucursale, agenții, filiale, punct de lucru) sau desfășoară activități în municipiul Bacău și persoanele juridice care au sediul,sedii secundare sub diferite forme (sucursale, agenții, filiale, punct de lucru), sau desfășoară activități în municipiul Bacău sunt obligate la plata taxei de salubrizare stabilită prin prezenta hotărâre.

Pct. 3 - Taxa se datorează de către toți posesorii de locuință din municipiul Bacau, precum și de către persoanele fizice din alte județe sau din alte state care dețin proprietăți sub forma unor locuințe pe teritoriul municipiului Bacau.

Pct. 4 - întreprinderile familiale au obligația de plată a taxei de salubrizare în funcție de numărul de membri.

întreprinderile individuale și persoanele juridice au obligația de plată a taxei de salubrizare în funcție de numărul de persoane angajate (indiferent de tipul de contract).

în cazul în care întreprinderea individuală sau persoana juridică nu are angajați, aceasta datorează taxa de salubrizare pentru reprezentanții legali ai acestora (administratori), pentru lunile in care desfasoara activitate.

Pct. 5 - Persoanele care desfășoară activități pe baza liberei inițiative la nivelul cabinetelor (medicale, de avocatură), birourilor (notariale, executorilor judecătorești, de expertiză), precum și persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale, întreprinderile familiale, datorează taxa de salubrizare.

Pct. 6 - Calculul taxei de salubrizare pentru persoanele fizice, persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale, întreprinderile familiale cât și pentru persoanele juridice se face pe baza declarației de impunere a acestora. Termenul de depunere al declarației privind taxa de salubrizare este 31.03.2021.

în cazul persoanelor juridice calculul taxei de salubrizare se face pentru persoanele angajate care desfășoară activitate minim 10 zile/lună, indiferent de numărul de ore lucrate.

La declarațiile de impunere, se vor putea face modificări în timpul anului prin declarații rectificative.

Termenul de depunere a declarației rectificative este de 30 de zile de la data modificării aparute.

Pct. 7 - în cazul nedepunerii declarației, obligația de plată se va stabili din oficiu de către organele de specialitate pe baza oricăror date și informații deținute de acestea (date și informații obținute în urma controalelor efectuate la alți contribuabili care au legături de afaceri cu plătitorul în cauză; din dosarul fiscal al plătitorului, de la asociațiile de proprietari, informații de la terți, etc.).

Pct. 8 - Nedepunerea declarației sau a declarației rectificative precum și depunerea acestora peste termen constituie contravenție și se sancționează cu amendă contravențională cuprinsă între 25 lei și 2500 lei, in conformitate cu dispozițiile O.G. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor.

Pct. 9 - Declarația de impunere este cea prevăzută de anexa nr. 3, anexă care face parte integrantă din prezenta hotărâre, constituind în același timp înștiințare de plată.

Pct. 10 - Cuantumurile taxei de salubrizare sunt următoarele:

Pentru persoanele fizice cuantumul taxei - 10 lei/luna/persoană.

Pentru luarea în evidență ca plătitori ai taxei de salubrizare, proprietarul imobilului depune o declarație de impunere inițială, pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicate faptei de fals în actele publice, conform anexei nr.2, în termen de 30 de zile de la aprobarea cuantumului taxei.

în cazul in care proprietarii persoane fizice dețin imobile rezidențiale/nerezidențiale ce sunt inchiriate către alte persoane fizice sau juridice în scopul desfășurării unor activități obligația de a depune declarația de impunere însoțită de o copie după contractul de Închiriere, comodat, sau orice alt act de dare în folosință etc. în vederea stabilirii creanțelor fiscale aparține atât proprietarului cât și chiriașului.

în caz de deces a titularului dreptului de proprietate asupra imobilului, obligația de depunere a declarației de impunere și de plată a taxei de salubrizare revine moștenitorului de drept al acestuia.

în situația în care contribuabilul- persoană fizică deține mai multe imobile, va depune o declarație pentru fiecare imobil.

Pentru imobilele rezidențiale proprietatea persoanelor fizice care sunt închiriate, în comodat, sau orice alt act de dare în folosință altor persoane fizice, obligația de a declara și achita taxa revine proprietarului.

Pentru imobilele rezidențiale proprietatea persoanelor juridice care sunt închiriate, în comodat, sau orice alt act de dare în folosință către persoane fizice, obligația de a declara și achita taxa revine proprietarului.

în situația imobilelor cu destinația de locuință aparținând statului sau unității administrativ teritoriale care sunt închiriate către persoane fizice ,obligația de depunere a declarației și de plată a taxei revine chiriașului.

Pentru persoanele fizice autorizate, întreprinderile familiale și întreprinderile individuale - 10 lei/persoană/lună

Pentru persoanele juridice - 12 lei/salariat/lună (indiferent de tipul de contract)

Instituțiile publice - 12 lei/salariat/luna (indiferent de tipul de contract)

Pct. 11 Sunt scutite de la plata taxei de salubrizare următoarele persoane fizice și juridice:

 • a) veteranii de război, văduvele de război și văduvele nerecăsătorite ale veteranilor de război;

 • b) persoanele fizice prevăzute la art. 1 din Decretul-lege nr. 118/1990, republicat, cu modificările și completările ulterioare;

 • c) instituțiile sau unitățile care funcționează sub coordonarea Ministerului Educațieiși Cercetării Științifice sau a Ministerului Tineretului și Sportului, cu excepția incintelor folosite pentru activități economice;

 • d) fundațiile înființate prin testament, constituite conform legii, cu scopul de a întreține, dezvolta și ajuta instituții de cultură națională, precum și de a susține acțiuni cu caracter umanitar, social și cultural;

 • e) organizațiile care au ca unică activitate acordarea gratuită de servicii sociale în unități specializate care asigură găzduire, îngrijire socială și medicală, asistență, ocrotire, activități de recuperare, reabilitare și reinserție socială pentru copil, familie, persoane cu handicap, persoane vârstnice, precum și pentru alte persoane aflate în dificultate, în condițiile legii;

 • f) persoanele cu handicap grav sau accentuat, persoanele încadrate în gradul I de invaliditate și reprezentanții legali ai minorilor cu handicap grav sau accentuat și ai minorilor încadrați în gradul I de invaliditate.

Pct. 12 - Taxa de salubrizare se datorează anual cu termen de plată în două rate egale, astfel:

31 martie, pentru lunile: ianuarie, februarie, martie, aprilie, mai, iunie;

30 septembrie inclusiv, pentru lunile: iulie, august, septembrie, octombrie, noiembrie, decembrie.

Neplata taxei la termenele stabilite atrage după sine calculul și plata majorărilor de întârziere precum și aplicarea măsurilor de urmărire și executare silită prevăzute de Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală.

Pct. 13 Pentru persoanele juridice se va recalcula taxa datorată, în situațiile în care vor proba cu documente justificative (concedii de orice tip, ordine de deplasare, state de plata disticte pentru punctele de lucru, sucursale, agentii) că au angajați care nu desfășoară activități pe raza municipiului Bacău. Pentru persoanele fizice se va recalcula taxa datorată în situațiile în care vor proba cu documente jusificative (adeverințe de la asociațiile de proprietari/locatari, etc) numărul de persoane. Pe baza declarației pe proprie răspundere recalcul taxei se va face începând cu data depunerii declarației.

Pct. 14 - Persoanele fizice și juridice care plătesc taxa de salubrizare cu anticipație pînă la 31 martie a anului, pentru tot anul în curs, vor beneficia de o bonificație de 10 %.

Pct. 15 - Veniturile realizate din taxa de salubrizare și cheltuielile ocazionate de funcționarea serviciului creat sunt redate în anexa nr. 2 și 3.

ATRIBUȚIILE SERVICIULUI PUBLIC DE SALUBRIZARE

Serviciul public de salubrizare face parte din Direcția Salubrizare, Agrement, Parcuri, și are ca atribuții principale:

urmărește zilnic execuția lucrărilor cuprinse în contractele încheiate pentru salubrizarea municipiului, asigurând decontarea serviciilor executate;

 • - verifică starea tehnică a locurilor de depozitare a pubelelor și containerelor care sunt în administrarea asociațiilor de proprietari (locatari), și ia măsuri pentru a menține în permanență o curățenie exemplară;

urmărește respectarea de către toate unitățile de pe teritoriul municipiului a măsurilor de protecție a mediului natural ambiant, prevenirea poluării aerului și a apelor, propunând măsuri corespunzătoare;

 • - răspunde de aspectul estetic al străzilor, trotuarelor și piețelor, coșurilor pentru colectarea hârtiilor, precum și de alte dotări publice;

aplică prevederile legale referitoare la menținerea în condiții corespunzătoare a arterelor de circulație de către unitățile de construcții și transport care execută lucrări pe raza municipiului Bacău, stabilind modul de amenajare a acestor puncte de lucru, drumuri de acces și locurile de depozitare a pământului și moluzului, rezultate din săpături;

organizează periodic controale împreună cu organele de poliție pentru a constata starea de salubrizare a municipiului, luând măsuri legale;

verifică situațiile de plată pentru lucrările executate conform graficului de salubrizare; asigură menținerea și desfundarea racordurilor de canalizare precum și a gurilor de scurgere; asigură colectarea și transportul deșeurilor menajere și nemenajere;

efectuează zilnic maturatul manual și mecanic al căilor publice, trotuarelor, parcărilor și aleelor dintre blocuri;

asigură curățarea, spălarea și igienizarea ghenelor de gunoi;

întreține zilnic curățenia în zonele aglomerate și pe arterele principale;

depozitează zilnic resturile menajere și nemenajere în rampa ecologică Nicolae Bălcescu, efectuând și neutralizarea acestora;

efectuează prinderea câinilor comunitari de pe raza municipiului Bacău și transportul acestora la sediul de tratare și îngrijire;

efectuează cazarea câinilor comunitari în spații special amenajate;

procură și prepară hrana necesară câinilor comunitari;

asigură dezinfectarea și curățenia zilnică a padocurilor;

efectuează tratarea, castrarea și vaccinarea câinilor comunitari;

redă comunității exemplarele sănătoase care nu prezintă pericol pentru sănătatea publică;

asigură protecția spațiilor verzi prin confecționarea și montarea de împrejmuiri;

asigură protecția parcurilor prin procurarea substanțelor necesare aplicării tratamentelor;

asigură montarea și întreținerea băncilor din parcuri, zone de agrement și stradal.

Anexă la Regulament

JUDEȚUL__________________

CON IKIBUABIL______________

SEDIU________________________

TELEFON___________________

NR. REG. COM._______________


VERIFICAT DE_____________

(organ de specialitate)

Nr./Data înregistrării

Semnătura

Ștampila

ADRESĂ LOCUL DESFĂȘURĂRII ACTIVITĂȚII

JUDEȚ__________________

LOCALITATEA

STRADA_______________

NR._______

DECLARAȚIE privind stabilirea taxei de salubrizare pentru persoane fizice/juridice

conform H.C.L. nr.......din................

Subsemnatul C.L seria nr.cod

numeric personal eliberat de Poliția la data

Domiciliul: loc.jud.str.nr.bl. sc.ap.___ telefon /fax/e-mail

Declar pe proprie răspundere că mă oblig la plata taxei de salubrizare pentru persoane.

Persoane fizice

Nr.

crt.

Adresa clădirii

Nr.total de persoane

Persoane scutite

TOTAL

Persoane juridice

Nr. crt.

Perioada (luna) pentru care se declară nr. de salariați

Nr. salariați

Cuantum lei/lună/salariat

Suma datorată

OBLIGAȚII CONTRIBUABIL:

 • 1. Orice modificare privind datele înscrise în prezenta declarație va fi comunicată, în scris, la organul fiscal local respectiv Direcția Economică - impozite și taxe locale, din cadrul PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI BACĂU în termen de 30 zile de la data producerii acesteia în vederea operării.

 • 2. Termenul de plată a taxei de salubrizare este astfel:

 • - 31 martie, pentru lunile: ianuarie, februarie, martie, aprilie, mai, iunie;

 • - 30 septembrie inclusiv, pentru lunile: iulie, august, septembrie, octombrie, noiembrie, decembrie.

 • 2 .1. Plata se va face prin :

plată directă la caseria Direcției Impozite și Taxe Locale ;

plată prin virament în contul: RO89TREZ0621360206XXXXX deschis la Trezoreria Municipiului Bacău;

 • - încasare electronică - ghisul.ro.

 • 3. Neplata taxei la termenele stabilite atrage după sine, calculul și plata majorărilor de întârziere precum și aplicarea măsurilor de urmărire și executare silită conform Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală.

 • 4. Nedepunerea declarației sau a declarației rectificative precum și depunerea acestora peste termen constituie contravenție și se sancționează cu amendă contravențională cuprinsă între 25 lei și 2500 lei.

 • 5. Declarația de impunere constituie înștiințare de plată conform Legii, nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală.

Numele și prenumele declarantului

Semnătura

CONSILIERI LOC^LLvW^^X l.CĂTĂLIN-MIHAIE@fe^ă^ 2,GABRIEL-SrĂJ)HC^&?U

L W, \11

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE / SECRETARUL ^ENERAL AL MUN. BACĂU NICOLAE-OVIDIU POPOVICI
ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL AL MUN. BACĂU

VENITURI:

DIRECTOR ADJUNCT \ TIBERIU dOBANU


Nr Salariati/ Nr.persoan

Cuantum taxa

Total

Agenți economici

40,197

12.00

5,788,368

Persoane fizice,P.F.A., I.I., I.F., C.M.I., etc.

119,500

10.00

14,340,000

Subvenție obligatorie prin lege

2,524,080

Subvenție opționala (diferența cost fata de taxa)

23,867,385

TOTAL VENITURI

46,519,833

Subvențiile sunt pentru acoperirirea diferenței dintre prețul de cost si taxa, cat si pentru:

Categoria

Număr salariati

Cuantum taxa

Cat ar fi plătit daca nu erau scutiti

Persoane cu dizabilitati

3,250

10.00

390,000

Instituții publice

4,820

12.00

694,080

Alte categorii defavorizate si alte șcutiri

10,000

12.00

1,440,000

TOTAL:                       /

2,524,080

CONSIUEBțtfCAy                   CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE

l.CĂTĂLIN-MțflAlL                          /SECRETARUL GENERĂL AL MUN. BACĂU

2.GABRIEL-STĂNICĂWPU fa/                    NICOLAE -CWIDIU POPOVICI

ANEXA NR. 3 LA HCL NR. 293 DIN 28.12.2020

ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL AL MUN. BACĂU

SITUAȚIA CHELTUIELILOR PREVIZIONALE A SE EFECTUA DIN TAXA DE SALUBRIZARE PE ANUL 2021

TOTAL CHELTUIELI

46.519.833 lei

Din care:

 • 1. Precolectare, colectare și transport deșeuri municipale - 15.600.000 lei/ an

 • 2. Sortarea și depozitarea deșeurilor municipale, organizarea prelucrării, neutralizarea și valorificării deșeurilor - 14.400.000 lei/ an

 • 3. Contribuție la fondul de mediu - 1.900.000 lei/ an

 • 4. Dezinsecție terestră, deratizare - 600.000 lei/ an

 • 5. Dezinsecție - 590.000 lei/an

 • 6. Măturat, spălat, stropit și întreținut căi publice - 7.400.000 lei/ an

 • 7. Curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau îngheț - 5.158.000 lei/ an


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE ! SECRETARUL GENERAL AL MUN. BACĂU nicolae/ovidiu popovici

întocmit.

[RECTOR EXECUTIV

HOTARAREA NR. 293 DIN 28.12.2020

privind stabilirea taxei de salubrizare pentru anul 2021 în municipiul Bacău

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 28.12.2020, potrivit art.133 alin. 1 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, Având în vedere:

-Referatul nr. 582642 din 14.12.2020 al Direcției Economice - Taxe și Impozite, cu propuneri privind nivelul taxei de salubrizare pentru anul 2021 în municipiul Bacău;

-Studiul de impact nr. 582645 din 14.12.2020 și nota de fundamentare nr. 582646 din 14.12.2020 ale Direcției Economice-Taxe și Impozite;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr. 582644/14.12.2020;

-Raportul Direcției Juridice și Administrație Locală înregistrat cu nr. 582647/1/14.12.2020;

-Raportul comun al Direcției Economice- Impozite și Taxe Locale și al Direcției Salubrizare, Agrement, Parcuri înregistrat cu nr. 582647/2/14.12.2020;

-Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 1433/28.12.2020 al Comisiei de specialitate nr. 1, nr. 1434/28.12.2020 al Comisiei de specialitate nr. 2, nr. 1435/28.12.2020 al Comisiei de specialitate nr. 3, nr. 1436/28.12.2020 al Comisiei de specialitate nr. 4 și nr. 1437/28.12.2020 al Comisiei de specialitate nr. 5;

-HCL nr. 426/ 2010 privind aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico- economici, precum și a Planului anual de evoluție a tarifelor și taxelor aferente proiectului “Sistem integrat de management al deșeurilor solide în județul Bacău” ;

-Adresa nr. 3310/ 10.12.2020 înregistrată la Primăria Municipiului Bacău cu nr. 582150 din 11.12.2020 prin care ni se reamintește conținutul Planului anual de evoluție al taxelor actualizat în anul 2018 ;

-Prevederile art. 6 alin. 1 lit. ”k” din Legea nr. 101/2006 - Legea serviciului de salubrizare a localităților, republicată, modificată și completată;

-Prevederile art. 30 alin. 1, alin. 2 și alin. 5 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, modificată și completată;

-Prevederile art. 7 alin. 1, alin. 2, alin. 4 și alin. 10 din Legea nr. 52/ 2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată;

 • -Prevederile art. 140 alin. 1 și alin. 3, ale art. 154 alin. 1, ale art. 196 alin. 1 lit. ”a”, ale art. 197 alin.1 și ale art. 243 alin. 1 lit. ”a” și ”b” din OUG nr. 57/ 2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Amendamentele formulate de domnul Primar Lucian-Daniel Stanciu -Viziteu și de către domnul consilier Dorin Chirilescu, amendamente ce au fost adoptate;

În baza dispozițiilor art. 87 alin. 3, ale art. 129 alin. 2 lit. ”b” și alin. 4 lit. ”c” și art. 139 alin. 3 lit. ”c” și alin. 5 din OUG 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. 1 .- Se stabilește taxa de salubrizare în municipiul Bacău, pentru anul 2021, așa cum rezultă din Anexele nr. 1, 2 și 3 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Direcția Economică, Director adjunct-Impozite și Taxe Locale, Direcția Salubrizare Agrement Parcuri, Direcția Piețelor, Serviciul Juridic și Aplicarea Legilor Proprietății, Direcția Administrare Baze Sportive, Direcția Publică de Evidență a Persoanelor a Municipiului Bacău, Compartimentul Autorizare Activitate Economică și Transport, Compartimentul Administrarea și Inventarierea Patrimoniului, Registrul Agricol, Arhitectul Șef, Biroul Autorizații în Construcții și Urbanism, Serviciul Drumuri, Rețele și Iluminat, Compartimentul Evidență Contracte, Serviciul Stare Civilă, CIC, Poliția Municipiului Bacău.

Art. 3. - Prezenta hotărâre se va aplica începând cu data de 1 ianuarie 2021 si se va comunica Primarului Municipiului Bacău, tuturor direcțiilor din cadrul Primăriei Municipiului Bacău și va fi adusă la cunoștință publică în condițiile legii.

Art. 4. - Prin grija Secretarului General al Municipiului Bacău, prezenta hotărâre va fi adusa la cunoștința publica si se va comunica in termenul legal Instituției Prefectului -Județul Bacău.

CONSILIERI LOCALI:            CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE

DINU CĂTĂLIN-MIHAIL____________SECRETARUL GENERAL AL MUN. BACĂU

LUPU GABRIEL STĂNICĂ       NICOLAE - OVIDIU POPOVICI

N.O.P., T.C., I.D./O.R.A./EX.1/DS.I-A-2

ANEXELE LA PREZENTA HOTĂRÂRE POT FI CONSULTATE LA HOTĂRÂREA CU ACELAȘI NUMĂR POSTATĂ ÎN FORMAT NEEDITABIL