privind aprobarea Programului obiectivelor de investiții in continuare, până la aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli si a Programului de investiții pe anul 2021, al Consiliului Local al Municipiului Bacău

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 28.12.2020, potrivit art.133 alin. 1 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare

Având în vedere:

-Referatul nr. 585100 din 22.12.2020, inaintat de Direcția Tehnica prin care se propune aprobarea Programului obiectivelor de investiții in continuare, pana la aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli si a Programului de investiții pe anul 2021, al Consiliului Local al Municipiului Bacau;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr. 585096/22.12.2020;

-Raportul Direcției Juridice și Administrație Locală înregistrat cu nr. 585098/1/22.12.2020;

-Raportul Direcției Tehnice înregistrat cu nr. 585098/2/22.12.2020;

-Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 1423/28.12.2020 al Comisiei de specialitate nr. 1, nr. 1424/28.12.2020 al Comisiei de specialitate nr. 2, nr. 1425/28.12.2020 al Comisiei de specialitate nr. 3, nr. 1426/28.12.2020 al Comisiei de specialitate nr. 4 și nr. 1427/28.12.2020 al Comisiei de specialitate nr. 5;

-Prevederile art.37 din Legea 500/2002, privind finanțele publice, actualizata;

-Prevederile art. 40 alin. 1 și alin. 2 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările si completările ulterioare ;

-Prevederile Legii nr. 5/ 2020 privind bugetul de stat pe anul 2020;

-Prevederile Legii nr. 6/ 2020 privind asigurările sociale de stat pe anul 2020;

-Prevederile art. 140 alin. 1 și alin. 3, ale art. 154 alin. 1, ale art. 196 alin. 1 lit. ”a”, ale art. 197 alin. 1 și ale art. 243 alin. 1 lit. ”a” și ”b” din OUG nr. 57/ 2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

în baza dispozițiilor art. 129 alin. 2 lit. ”b” și alin. 4 lit. ”a” și art. 139 alin. 3 lit. ”a” și alin. 5 din OUG 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aproba Programul obiectivelor de investiții in continuare, pana la aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli si a Programului de investiții pe anul 2021, al Consiliului Local al Municipiului Bacau, conform anexelor ce cuprind listele de investiții nr : IA, 1B, IC, 1D, IE, 1F, 1G, 1H, II, 1J, 1K, ÎL, IM, IN părți integrante ale prezentei hotărâri.

Art. 2. Prezenta hotărâre va fi adusa la îndeplinire de către Primarul Municipiului Bacău prin Direcția Economica si Direcția Tehnica.

Art. 3. Hotărârea va fi comunicata Primarului Municipiului Bacău, Direcției Economice si Direcției Tehnice.

Art. 4. Prin grija Secretarului General al Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunica in termen legal Instituției Prefectului- JudețuluLBacău pentru verificarea legalității.

CONSILIERI LOC1 CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE DINU CÂTÂLIN-bllI&AItW^ i i /  [SECRETARUL GENERAL AL MUN. BACĂU

LUPU GABRIEL                       NICOLAE-JjVIDIU POPOVICI

N.O.P.,C.S./O.R.A./EX.l/DS.l-A-2XV'f'.

ROMANIA

ANEXA NR. IA LA HCL NR. 292 DIN 28J2.2020


JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL AL MUN. BACĂU

Programul obiectivelor de investit» in continuare, pana la aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli si a Programului de investitii pe anul 2021, al Consiliului Local al Municipiului Bacau

............................     .............................  (lei, inclusiv TVA)

Denumire obiectiv

Valoare totala

Valoare totala actualizata

____________.............................................................................................. Plan 2021

Total

Plan 2021

col.5*col,13

---------------->------------------------------------------------------------________________________------------finanțat din:

Credite bancare interne cont 50.81 Titlul 56

Credite bancare interne cont 50.81 Titlul 71

Credite bancare externe

Alte surse constituite conform legii fond AFM

Fond cu destinație speciala cont

50.02.40 BL

Fond cu destinație speciala cont 50.02.40 BS

Excedent

Titlu 56

Excedent

Titlul 71

Total alocatii bugetare

col.14*col48

Program cu finanțare nerambursabi la Titlul 56

Program cu finanțare nerambursabi la la Titlul 58

din care:

Buget local

Titlul 71

Transferuri de la bugetul de stat

Transfer de la alte autor ita ti

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

TOTAL                 J 047 45561743 1 105 657.604.07   214.553.013,35          _0£0   O53.031J8 1^^100,00           MO          0.00           0,00           0,00   7.702.432,05 145.054.249.52   1,550,000.00  97.468.547,73

738 697.719,58   r 82.519,748,64    176.358.737,50            0,00   8.394.482,56  51.000.000.00            0.00            0,00            0,00            0.00   5.702.432.65 111.261.822,29    1.475.000,00  77.192.076,03

 • A. OBIECTIVE IN          1 029.386.752.29  1.087.585,738.93   196 508.248,21           0.00   8.828.941,18  52.342.400,00           0,00           Q.QQ           Q.QQ           0.00   7.702,432.65 127.634 474 38   1 4^6.000 00  90 794 713 24

CONTiNUARE              733.6U.419.58   782.436.448.64   176.302.537.50           0.00   8.394 482,56 51.000.000,00           0,00           0,00           0,00           0,00   5.702.432,65 111.205.622,20    1.475.000,00 77J9Z075763

 • B. OBIECTIVE NO!               83,300,00        83.300,00        56.200,00           0,00           0.00           0,00           0,00           Q.QQ           Q:QQ           qqq           q|Oo      56.200.00           0.00           0,00

83 300,00        83.300,00        56.200,00           0.00           0.00           0.00           0.00           0.00           0.00           0,00           0,00      56.200,00           0,00          ^00

 • C. ALTE CHELTUIELI DE J.7.988 565.14    I7.988.565.14    17.988.565.14          0.00      24.990.00          0,00          .0,00          0.00           0,00          Q.QQ          0>00 17.95357514      54 000 00   6673 934 49

INVESTIȚII                            0.00             0,00             0.00           0.00           0.00           0,00           0.00           0.00           0,00           0,00           0,00           0.00           0.00           0.00

33.348.90 i.29   II. 189.278,50      147.422,00

21.478.755.76  10.968.568.50     147.432,00

24.057.060,64  11.139.278.50     147.422.00

21.422.555,76 10.968.568.50     147 422,00

56.200.00           0.00           0,00

56.200,00           0,00           0.00

11.235 640.65           0,00           0.00

0.00            0.00           0.00

Din TOTAL, desfasurat potrivit clasificatiei bugetare:

CAPITOLUL 51 02

AUTORiTATl PUBLICE

4.325.988,32

4,325.988,32

3.574 425,00

0.00

0.00

0,00

0,00

0,00

0.00

0 00

0.00

3.574.425.00

0.00

3.284.171 00

290.254,00

0.00

0.00

TOTAL, din care:

399.247.05

399.247.05

0,00

0.00

0.00

0,00

0.00

0,00

0.00

0.00

0,00

0,00

0.00

0.00

0,00

0,00

0,00

A. OBIECTIVE IN CONTINUARE TOTAL, din care:

801.563.32

3997247,05

801.563.32

399.247.05

50.000,00

0,00

0^0 0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

50.000,00

0.00

0,00

0.00

0.00

0,00

50.000,00

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

1 Modernizare si reabilitare clădire (fosta Starea Civila)

801 563.32

399 247.05

801.563.32

399.247.05

50.000.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0,00

0.00

0,06

0.00

0.00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0.00

0.00

0.00

50.000 00

0,00

0.00

0.00

0.00

0,00

50.000 00

0,00

0.00

0,00

0,00

0.00

C. ALTE CHELTUIELI DE

3.524,425,00

3.524.425.00

3.524.425,00

0 00

0,00

0,00

0.00

0.00

0,00

0,00

0.00

3.524.425,00

0.00

3 284 171,00

240.254.00

0.00

0,00

InVESTitii

0.00

0.00

0.00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

0.00

0.00

0 30

0,00

0.00

0.00

0.00

CAPITOLUL 54 02

ALTE SERVICII PUBLICE

GENERALE

TOTAL, din care:

193.000,00

SO.000,00

193.000,00

50 000.00

193.000.00

50.000.00

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

0.00

0.00

0,00

0,00

0.00

0.00

0,00

0,00

0 00

193.000.00

50 000,00

O00

0,00

118 000,00

0,00

25^000.00

50.000,00

0.00

0,00

0,00

0.00

A. OBIECTIVE ÎN

50,000,00

50.000.00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

50.000,00

0.00

0.00

0.00

50.000,00

50.000.00

0 00

0.00

CONTINUARE

TOTAL, din care;

50.000,00

50.000.00

50.000.00

0,00

0.00

0.00

0,00

0.00

0.60

0,00

0.00

50.000.00

0.00

0.00

o.co

1 Imptementarea masuri ISU, pentru ciadirea din municipiul Bacau.

50.000,00

50000.00

50.000,00

50.000.00

50.000 00

50.000,00

,0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

_0^00

0.00

0.00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

50.000,00

50.000,00

0.00

0.00

000

0.00

50.000.00

50.000.00

0,00

0.00

0,00

0.00

strada Henri Coanda nr.2-DPEP

C. ALTE CHELTUIELI DE

143 000,00

143.000.00

143.000 00

o.,QQ

W

0.00

0^00

0,00

0.00

0.00

0.00

143 000.00

0.00

118.000.00

25.000 00

0.00

0.00

INVESTIȚII

0,00

0.00

0,00

0,00

0.00

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

0.00

0 00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

CAPITOLUL 61.02

POLITIA PRIMĂRIEI

50 000,00

50.000.00

50.000.00

00Q

0,00

0.00

0:00

0.00

0 00

000

0.00

50.000,00

0.00

000

50.000 00

0,00

0.00

0.00

MUNICIPIULUI BACAU

TOTAL, din care:

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

A. OBIECTIVE ÎN

50.000.00

50.000.00

50.000 00

0.00

0,00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

50.000,00

0.00

000

50.000 00

0.00

0,00

CONTINUARE

TOTAL, din care:

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

0,00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

Denumire obiectiv

Valoare totala

Valoare totala actualizata

..............          Plan 2021

Total Plan 2021 coL5 + coL13

Credite bancare interne cont 50.81 Titlul 56

Credite bancare interne cont 50.81 Titlul 71

Credite bancare externe

Alte surse constituite conform legii fondAFM

Fond cu destinație speciala cont 50.02.40 BL

Fond cu destinație speciala cont 50,02.40 BS

Excedent Titlu 56

Excedent Titlul 71

finanțat din:

Total alocatii

bugetare

c ol.14 + coL18

Program cu finanțare nerambursabi la Titlul 56

Program cu finanțare nerambursabi la la Titlul 58

din care:

Buget local Titlul 71

Transferuri de ia bugetul de stat

Transfer de la alte autoritati

_________________1________________

2

3

4

5

6

7

8

d

10

11

12

13

14

15

16

17

13

Denumire obiectiv

Valoare totala

Valoare totala actualizata

Plan 2021

Total Plan 2021 col.5 * col.13

-    -                                                                                    finanțat din:

Credite bancare interne cont 50,81 Titlul 56

Credite bancare interne cont 50.81 Titlul 71

Credite bancare externe

Alte surse constituite conform legii fond AFM

Fond cu destinație speciala cont

50.02.40 BL

Fond cu destinație speciala cont

50.02.40 BS

Excedent Titlu 56

Excedent Titlul 71

Total alocatii bugetare

col.14 4- col.18

Program cu finanțare nerambursabi la Titlul 56

Program cu finanțare nerambursabi la la Titlul 58

din care:

Buget local

Titlul 71

Transferuri de la bugetul de stat

Transfer de la alte autoritati

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

11 Amenajare grupuri

41.000,00

41,000,00

41.000 00

0,00

0.00

0.00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

41.000.00

000

0.00

0.00

41,000.00

0,00

sanitare Grădiniță nr.25

0.00

0,00

0.00

0,00

0.00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

0.00

0,00

0,00

12 Implementarea

50.000.00

50.000,00

50.000,00

0.00

0.00

0.00

ojo

0.00

0.00

0,00

0,00

50.000,00

0.00

0.00

50.000.00

0.00

0,00

masurilor ISU pentru obținerea Atonzatiei de Securitate la Incendiu pentru corpurile A si L - Colegiul Tehnic de Comunicații" N.V.

Karpen"

50,000,00

50.000.00

50.000.00

0.00

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

0.00

50.000.00

0.00

0,00

50.000,00

0.00

0.00

13 Lucrări de intervenție

92.820,00

92.820,00

92.820,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

0.00

0,00

0,00

92.820.00

o.oo

0.00

92.820,00

0,00

0,00

pentru creșterea

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

0.00

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

performantei energetice clădiri publice (Reabilitare termica} Colegiu! National "George Aposlu" Municipiul Bacau

C. ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII

1,191.053,90

0.00

1.191.053,90

0,00

1.191.053 90

0,00

0,00

0.00

0.00

0,00

0.00

0,00

0.00

0.00

0,00

0,00

£00 0.00

0.00

0,00

0,00

0.00

1.191.053,90

0.00

0,00

0.00

259.110,00

0,00

931.943,90

0.00

0,00

0.00

0.00

0,00

CAPITOLUL 66.02

SANATATE

174.218.238.24

232.417.224,88

18,779.637 21

0,00

5,094,482,56

0.00

0.00

£00

0.00

0,00

7.702.432.65

5.982.722.00

0,00

2.725.100,00

3110.200 00

0.00

147.422.00

TOTAL, din care:

72.940,998,69

116.763.027,75

15.904.337.21

0.00

5.094.482,56

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

5.702.432.65

5 107.422.00

0.00

2.300.000.00

2.660.000,00

0.00

147.422,00

A. OBIECTIVE IN

173.661.938.24

231.860.924,88

18,223.337 21

.0.00

5.094.482,56

0.00

0,00

0,00

0.00

0.00

7.702.432,65

5 426.422,00

0,00

2.599.000,00

2 680-000 00

0.00

147.422.00

CONTINUARE

72.940.998,69

116.763,027,75

15.904.337,21

0,00

5.094.482,56

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5.702.432,65

5.107.422.00

0,00

2.300,000,00

2.660.000,00

0,00

147.422,00

TOTAL, din care:

1 Construire Spital

160.492.350,00

218.691.336.64

14.744 337,21

0.00

5.094.482.56

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

7.702.432,65

1.947.422,00

0.00

0.00

0,00

1.800,000,00

0,00

147.422,00

Municipal Bacau

64.799.904.00

108.621.933,06

12.724,337,21

0.00

5.094.482,56

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

5.702.432,65

1.927.422.00

0,00

1 780 000.00

0,00

147.422,00

2 Construcție clădire cu

1.215.766.72

1.215.766.72

100.000.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

0.00

100.000,00

0.00

0.00

100.000,00

0.00

0,00

destinație spălătorie,

1.115.766,76

1,115.766,76

100.000.00

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

0.00

0.00

100.000,00

0.00

0.00

100.000.00

0.00

0.00

arhiva si birouri administrative

3 Construcție clădire

200.000.00

200.000,00

780.000.00

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

780.000.00

0.00

0,00

780.000,00

0,00

0.00

destinata pacienlrlor ce

200.000,00

200.000,00

780.000,00

0,00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

780.000,00

0.00

0.00

780,000.00

0.00

0.00

beneficiază de internare de zi si birouri administrativ

4 Modernizarea, dotarea

11.753 821,52

11.753.821.52

2.599.000^.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

0,00

0,00

2.599.000,00

0,00

2.599.000,00

£00

0.00

0.00

si extinderea corpurilor

6.825.327.93

6.825327,93

2.300.000.00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2.300.000.00

0.00

2.300.000.00

0,00

0,00

0.00

Ambulatoriului Spitalului de Pneumoftiziologie Bacau. aplicație POR axa 8.1

C. ALTE CHELTUIELI DE

556.300.00

556.300,00

556.300,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

556.300.00

0.00

126.100,00

430.200,00

0.00

0,00

INVESTIȚII

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0,00

0.00

0.00

0.00

0,00

CAPITOLUL 67.02

CULTURA, RECREERE SI

168.573.573,80

168.573.573,80

14.050.339 78

0,00

3.759.448,62

0.00

£00

0,00

.o.oo

0,00

0,00

10.290,891,16

0.00

8.904,897,21

1.385.993.-95

0.00

£Q0

RELIGIE

132.822.620,42

132.822.620,42

10.266 952,16

0.00

3.300.000,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

0.00

6.966.952,16

0,00

6.708.968,14

257.984,02

0,60

0.00

TOTAL, din care:

A. OBIECTIVE IN

167.655.735,50

167,655.735.50

13,132,501.48

0,00

3.734.458.62

0.00

0.00

0.00

£00

0.00

0,00

9.398.042.86

0.00

3.823.058,91

574.933.95

0.00

0,00

CONTINUARE

132.822.620,42

132.822.620,42

10 266 952,16

0.00

3.300.000,00

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

6.966.952,16

0,00

6.708.968.14

257.984,02

0,00

0,00

TOTAL, din care:

£

1 Lucrări de eliminare a

50.000.00

0.00

50.000,00

0.60

50.000,00

0,00

0,00

0.00

0.00

000

0.00

0.00

0.00

0.00

acumulărilor de gaze

naturale peste limitele

admisibile, in ansamblul

de locuințe ANL

Ghei aiesll

CAPITOLUL 65.02

INVATAMANT

37.576.067,01

37.576.067,01

4.579.223 90

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL, din care:

28.194.921,00

28.194.921.00

2.050.000,00

0.00

0.00

0.00

0.00

A. OBIECTIVE IN

36.385.013.11

36.385.013,11

3.383,170.00

0,00

0.00

0,00

0,00

CONTINUARE

28.194.921,00

28.194,921.00

2.050,000.00

0.00

0.00

0,00

0.00

TOTAL, din care:

1 Consolidare.

2.429.901.80

2.429,901.80

10.000,00

0.00

0,00

0.00

0.00

modernizare si

1.535.325,30

1.535.325.30

0,00

0,06

0,00

0 00

0,00

amenajare construcție sala de sport si ateliere la Liceul Sportiv

2 Construire corp nou si

251000,00

250.000.00

250 000.00

0,00

0,00

0.00

0.00

modernizare clădire

0,00

0.00

0.00

0.00

0,00

0,00

0.00

existenta Grădiniță nr.18 Municipiul Bacau, str, Gh. Vranceanu nr.40

3 Amenajare $t

1.800.000.00

1.800.000.00

1.800.000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

modernizare spatii cu

1.800.000,00

1.800.000.00

1.800.000,00

0.00

0.00

0,00

0,00

destinație de cresa in incinta Grădiniței nr.27

4 Construire grădiniță si

10.596.640.00

10.596.640,00

210.000.00

0.00

0.00

0.00

0,00

cresa - Colegiul Tehnic

8.231.972.00

8.231,972.00

150.000.00

0.00

0,00

0,00

0.00

de Comunicatii "N.V. Karpen"

5 Construire grădiniță si

15.149.181.84

15,149 181.84

293.300 00

0.00

0,00

0.00

0,00

cresa școala "Nicu

12.273.413,84

12.273.413,84

0.00

0 00

0,00

0,00

0.00

Enea*’. Calea Romanului nr.144

6 Construire șarpanta

51000,00.

55.000.00

55.000.00

0.00

0,00

0.00

0,00

corp B - Colegiul

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

Economic ion Ghica

7 Obținere autorizație de

2.500,00

2.500.00

2.500 00

0,00

0.00

0,00

0.00

securitate la incendiu •

0.00

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

0,00

Colegiul Mihai Eminescu

8 Obținere. Autorizație

30.000.00

30.000,00

30..000.00

0.00

0,00

0.00

0,00

de securitate la

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

0.00

incendiu - COLEGIUL

NATIONAL 'VASILE

ALECSANDRI”- Corp 8

9 Obținere Autorizație de

50.000.00

50.000.00

50.000,00

0,00

0.00

0,00

0,00

securitate la incendiu -

50.000.00

50.000,00

50.000,00

0,00

0,00

0.00

0,00

Anghel Saligny - Corp Cantina

10 Modernizare si

5.837.969.47

5.837.969,47

503.550.00

0,00

_1QO

0.00

0,00

reabilitare Colegiul

4.254.209.86

4.254.209.86

0.00

0.00

0.00

0,00

0,00

Grigore Antipa. aplicație POR


0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

50.000.00

0,00

0.00

0.00

0,00

0.00

50.060,00

0.00

0.00

0.00

6.00

0.00

0,00

0,00

0,00

4.578.223.90

0.00

762.660,00

3.775.563.90

41.000.00

6.00

0.00

0.00

0,00

0,00

2.050.000,00

0,00

0.00

2.050.000,00

0.00

0,00

0.00

0.00

0,00

0,00

3.388.170,00

0,00

503.550.00

2.843.620,00

41.000.00

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

2.050.000.00

0.00

0.00

2.050.000,00

0.00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

10.000.60

0.00

0.00

10.000,00

0.00

0.00

0,00

6.00

0,00

0,00

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

6.00

0,00

0.0G

0,60

0,00

250.000,00

0.00

0.00

250.000.00

0.00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

_0.00

0.00

0,00

0,00

1 800.000,00

0.00

0.00

1.800.000,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

0.00

1.800 000.00

0.00

0,00

1 800.000,00

0.00

0.00

0,00

0.00

100

0,00

210.000,00

0,00

0,60

210.000,00

100

0,00

0,00

0.00

0.00

0,00

156.000.00

0,00

0.00

150.000,00

0.00

100

0,00

0.00

0,00

0,00

293.300,00

0,00

0.00

293.300.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

0.00

0.00

55.OOO.OO

0.00

6,00

55.000,00

0,00

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

2,500.00

0,00

0.00

2.500.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

0,00

0,00

0,00

0.00

30.000 00

0.00

0,00

30.000,00

0.00

000

0.00

0,00

0,00

0.00

6,00

0,60

0,00

0,00

0.00

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

50.000.60

0 00

0.00

-50 000.00

0.00

000

0.00

0.00

0,00

0,00

50.000.00

0,00

0,00

50.000.00

0.00

0,60

0.00

0.00

0.00

000

503.550.00

0.00

503 550,00

0.00

0,60

0.00

0.00

0,00

0,00

000

0,00

0.00

0,00

6.00

0.06

0.0'0


........................................................................ .......................................................................................................... (lei, inclus iv TVA)

Denumire obiectiv

Valoare totala

Valoare totala actualizata

......................................  Pla n 2021

Total

Plan 2021

coi.5 * col.13

-------------—___-finanțat din:

Credite bancare interne cont 50.81 Titlul 56

Credite bancare interne cont 50.81 Titlul 71

Credite bancare externe

Alte surse constituite conform legii fond AFM

Fond cu destinație speciala cont

50.02.40 BL

Fond cu destinație speciala cont 50.02.40 BS

Excedent

Titlu 56

Excedent Titlul 71

Total alocatii bugetare

col.14 -r col.18

Program cu finanțare nerambursabi la Titlul 56

Program cu finanțare nerambursabi la la Titlul 58

din care:

Buget local Titlul 71

Transferuri de la bugetul de stat

Transfer de la alte autoritati

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

1 Reabilitare si              50,417.117,00    50417.117.00      3.784,458,62            0,00    3.734,458,62            0,00            0,00            0,00           ££p            0.00            0,00      50.000,00            0.00

modernizare "Insula de 45.591.337,00    45.591.337,00     3.300.000 00           0,00   3.300.000,00           0,00           0,00           0,00           0,00           0,00           000           0 00           0 00

agrement" aplicație POR

2 Construire Baza           93.540.148,00    93.540148,00       146,459,95           0.00           0,00           Q.QQ           0 00           Q.QQ           0,00           Q OQ           Q gg     146.459,95           0 00

Sportiva • Sala             71.893.620,00    71,893.620.00              0,00            0,00            0,00           ~0*00            0,00            0.00            0,00            0,00            ilOCi            000            000

Polivalenta a Sporturilor

3 Consolidare si               J0£00£0       J0£00.00        10,000,00          £00           0.00          0,00          0 00          £W           0,00          0,00           0,00      10,000,00          q.qq

modernizare Stadion                0.00              0.00              0.00            0.00            0,00            0,00            0.00            0.00            0,00            0.00            0.00            0 00            0 00

"Municipal”

4 Reabilitare Parc                 5.000,00          5.000,00          5,000,00            0,00            0,00            0,00            0,00            Q.QQ            q.qq            o.qq            q.qq        5,000,00            0,00

Gheraiest!                          000              0,00              0,00            0,00            0.00            0.00            0,00            0.00            0,00            0,00            0.00            0,00            0.00

5 Imbunatatireacaiilatii        1.588.318.67     .1,588.318.67         35.000,00            0.00            Q.QQ            Q.QQ           £.00            0,00            0,00            q.qq                       35.000 00            0 00

vieții prin amenajarea        1.142.204.72      1.142.204,72         35.000.00           0,00            0,00            0.00            0,00            0.00            0,00            0,00            oîo      35.000 00            000

unui teren in zona Fagaras

6 Amenajare locuri de           86 660.97        86.660,97        70,000,00           0,00           0,00           Q.QQ           Q,oo           q.qq           q.qq           q.qq           q^q      70,000,00           o.OO

joaca in Mumopiui            40.693.37        40.693.37        40.693,37           0,00           O.OO           0.00           0.00           0.00           0,00           0.00           0,00      40.693 37           0 00

Bacau - Pam atedrala

7 Amenajare lowri de          530.582,26       530.582.26        11.000,00           0,00           0,00           Q.QQ           Q.QQ           Q.QQ           q.qq           qqq           qqq      11.000,00           0 00

joaca in Municipiul            225.580.26       225.580,26              0.00            0.00            0,00            0,00            0.00            0,00            0.00            0,00            0 00            0 00            0 00

Bacau - Parc Canciccv

8 Amenajare locuri de          184,802,03       184.802.03        11.000.00           0,00           0.00           Q.QQ           Q,OQ           q.qq           ££Q           q.qq           q.qq      11,000.00           q.qq

joaca in Municipiu!             89.783,95         89.783,95              0,00           0,00            0.00            0,00            0.00            0.00            0.00            0,00            0.00            0.00            000

Bacau - Str. Comisa-Bistritei

9 Amenajare locuri de           221.410.25       221.410.25         11.000,00           0,00            0,00            0,00            Q.QQ            q.qq            q.qq            q.qq            o.qq       11,000,00            q qq

joaca in Municipiul            116 603,60       116603.60             0.00           0,00           0.00           0.00           0.00           0,00           0.00           0 00           0 00           0 00           0 00

Bacau - Str, Toamnei

10 Amenajare ioc de joaca       186.057,50       186.057,50       161 762 00           0,00           0,00           0,00           0,00           Q.QQ           q.qq           0,00           q.qq     161.762.00           Q.QQ

copn ANL 32-46 (Loc          82.762.17        82.762,17       150.000.00           0,00           0,00           0.00           0,00           0.00           0.00           0,00           0,00     150.000.00           0 00

de joaca ANL 50 bis)

11 Amenajare loc de joaca        62.247,92        62.247,92        53 762 00           0,00           0,60           0,00           0,00           Q.QQ           q.qq           0,00           0,00      53,762.00           000

copil ANL 32-46 (Lelea         22.290,65        22.290,65        22.290,65           0.00           0,00           0,00           0,00           0 00           0 00           0 00           0 00      22 2°0 65           0 00

32)

12 Crearea unei              20.813.390,90    20.813.390,90     8.823 058 91           0.00           0,00           0.00           Q,OQ           0,00           o,oo           p.pp           ^gg   8 823.058.91           000

infrastructuri suport de      13.607.744,70     13.607.744,70      6.708.968,14            0.00            0.00            0.00            0,00            0.00            0,00            0.00            000   6 708 968 14            0 00

incubare a afacerilor ’Hub pentru tineret’ -Cinema Orizont, aplicație POR

13 Punct de alimentare cu         10.000,00         10.000,00         10.000 00           0.00            0,00            0,00            0,00            Q.QQ            Q.QQ            p,pp            q.oq       1Q.0Q0.GQ            O.QQ

energie electrică a             10,000,00         10.000.00         10.000.00            0.00            0.00            0.00            0.00            0.00            0.00            0,00            0,00       10.000,00            0 00

instalației de balizare pentru nocturna stadion municipal, str. Pictor Aman nr. 94

C, ALTE CHELTUIELI DE      917.838.30       917,838,30       917,838,30          0,00      24.990,00           0.00          O.QQ          Q.QQ           Q.QQ          p^pp           o.qq     892.848.30           OOO

INVESTIȚII                             0.00              0.00              0,00            0.00            0.00            0,00            0.00            0,00            0,00            0,00            0.00            0.00            0.00

CAPITOLUL 68.02

ASISTENȚA SOCIALA       10.532.303,38    10.532.303.38     4.772.378 06          0.00          0,00           0,00           Q.QQ          q.qq          p^          q qq          o qq   4.772,378 06           0.00

TOTAL, din care:            6.678.197.57     6.678.197.57     3 157.180,42           0.00           0,00           0,00           0,00           0,00           0.00           0.00           0.00   3.157.180,42           000

A, OBIECTIVE IN             10 280.303.38    10.280.303.38     4.520.378,06           0.00           0,00           Q.QQ           Q.QQ           0.00           Q.QQ           0,00           0.00   4 520.378 06           0 00

CONTINUARE                6,678.197,57     6.678.197,57      3,157.180.42           0,00           0.00           0,00           0,00           0,00           0.00           0,00           0.00   3.157.180.42           0,00

TOTAL, din care:

4

0.00      50.000.00           0.00           000

0.00            0.00            0.00            0.00

0,00     146.459,95          _0;00          AQ0

0,00            0.00            0,00            0.00

0.00      10,000,00           0,00          .000

0,00            0.00            0.00           0,00

0.00       5.000.00           0,00           0 00

0.00            0,00            0.00            0,00

0.00      35.000,00            0.00            0.00

0,00      35.000.00           0.00            0,00

0,00      70.000,00           0,00           0 00

0.00      40.693,37            0.00            0,00

0,00      11.000,00           0,00           0 00

0.00            0,00            0.00            0,00

0,00      11.000.00            0,00            0 GO

0.00            0.00            0.00            0.00

0.00      11,000.00           0,00           0,00

0.00            0.00            0.00            0.00

0,00     161.762,00            0.00            0.00

0.00     150.000.00            0,00            0.00

0,00      53.762.00            0.00            0,00

0.00      22.290.65            0.00            0,00

8.823.058,91            0,00            0,00            0.00

6.708.968,14            0,00            0.00            0,00

£,00      10.000.00           0.00           0.00

0.00      10.000.00            0,00            0.00

81.838,30     811.010,00          ££0          0,00

0.00            0,00            0.00            0.00

4,230 378,06     542.000 00           0,00           0.00

2.977.180,42     180.000.00            0.00            0.00

4,150.378,06     370.000.00          0,00          ££0

2.977.180,42     180.000,00           0.00           0,00

9

Denumire obiectiv

Valoare totala

Valoare totala actualizata

____________________________________________________________________________ Plan 20 21

Total Plan 2021

col.5 * col.13

----------------------—--------------------finanțat din:

Credite bancare interne cont 50.81 Titlul 56

Credite bancare

Interne cont 50.81 Titlul 71

Credite bancare externe

Alte surse constituite conform legii fond AFM

Fond cu destinație speciala cont

50.02.40 BL

Fond cu destinație speciala cont

50.02.40 BS

Excedent Titlu 56

Excedent Titlul 71

Total alocatii bugetare

cot.14*cal.18

Program cu finanțare nerambursabi fa Titlul 56

Program cu finanțare nerambursabi la la Titlul 58

din care:

Buget local Titlul 71

Transferuri de la bugetul de stat

Transfer de la alte autoritati

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

1 Reabilitare imobil strada Milcov, cu destinația de centru de cazare temporara a persoanelor fara Mapost. din Municipiul

1.775.125,00

1 130.123.00

1.775.125,00

1 130.123,00

1.000.00

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

0,00

0,00

0.00

0.00

0,00

0.00

0,00

0.00

0 00

0 00

0.00

0,00

1.000,00

0,00

0,00

0.00

0.00

0.00

1.000,00

0.00

_0LW 0.00

0.00

0.00

Bacau

2 Construire cresa

2.908.830,00

2.908.830,00

169.000.00

0.00

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

0.00

0.00

169.000.00

0.00

0.00

169.000,00

0.00

0,00

Centru Bugetar" Mihai Dracan"- școala G M.

2 000.000,00

2.000.000,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

Cancicov. str. Prieteniei nr.73

3

Reabilitare PT 33.

845.636,87

345.636,87

200.000,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0 00

0,00

200.000.00

0.00

0,00

2O£000^00

0,00

0J0

strada Aviatorilor, cu destinație de ‘Ciut al Pensionarilor”

570.894,15

570 894.15

180.000,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0.00

0.00

180,000.00

0.06

0,00

180.000.00

0.00

0.00

4

MODERNIZARE SI REABILITARE CRESA NR.3. aplicație POR

2.513.159,00

1.608.691,00

2.518.159,00

1.608.691,00

2.106.466,36

1.608.691,00

0.00

0.00

0,00

0,00

0.00

0.00

0,00

0,00

,0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

0,00

0.00

0,00

2.106.466,36

1.608.691.00

0.00

0.00

2.106.466,36

1.608.691.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

5

MODERNIZARE Si

2.232.552 51

2.232.552.51

2,043,911 70

0.00

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

2.043.911,70

0.00

2.043.91170

0,00

0,00

0,00

0.00

REABlU IARr CRESA NR. 9. aplicate POR

1.368.489.42

1.368.489,42

1.368.489,42

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

1.368.489,42

0.00

1.368.489.42

0,00

0.00

c.

ALTE CHELTUIELI DE

252.000,00

252.000,00

252,000 00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

252.000,00

0,00

80.000.00

172.000,00

0.00

0.00

INVESTIT»

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

0,00

CAPITOLUL 70.02

LOCUINȚE, SERVICII SI

104.933,335 75

104.938.335.75

53.051 296 75

0,00

0,00

_52.342.400.00

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

708 896 75

0.00

0.00

708.896,75

0.00

0,00

DEZVOLTARE PUBLICA TOTAL, din care;

92.226.269.00

92.226.269,00

51.000.000,00

0.00

0.00

51.000.000.00

0,00

0.00

0.00

0,00

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

A. OBIECTIVE IN

104.434.439,00

104.434,439,00

52.547,400,00

0.00

0.00

52.342.400,00

0,00

0.00

0.00

0,00

0.00

205.000,00

0,00

0.00

205.000.00

0,00

0,00

CONTINUARE

TOTAL, din care:

92.226.269,00

92.226.269,00

51.000.000,00

0.00

0,00

51.000.000.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

1

Consolidare imobil,

17,230.502,00

17.230.502,00

1.000,00

0.00

0,00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

1.000,00

0.00

0.00

1.000.00

0.00

0 00

strada Marasesti. nr.4

13.727.089,00

13.727 089,00

0,00

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2

Consolidare imobil.

strada Marasesti, nr.7

17.667.163.00

14.132.679.00

17.667.163.00

14.132 679,00

1.000,00

0.00

0,00

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

1.000,00

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

1.000,00

0.00

0,00

0.00

0,00

0.00

3

Consolidare imobil.

5.863.248.00

5.663.248,00

1.000.00

0.00

0,00

0,00

0.00

0.00

0.00

-£00

0.00

1.000 00

0.00

0,00

1.000,00

0.00

0,00

strada Marasesti. nr.9

4.469.721,00

4.469.721,00

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4

Consolidare imobil, strada Marasesti. nr. 10

.5,580.933.00

4.386.375,00

5 580.933.00

4.366.375,00

1.000,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.000,00

0.00

0,00

0.00

0,00

0.00

1.000,00

0,00

0.00

0.00

0,00

0,00

5

Consolidare imobil.

5 650193,00

5.650.193,00

1.000,00

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.000.00

0.00

0.00

1.000,00

0,00

0.00

0.00

strada Marasesti, nr.12

4.410.405.00

4.410,405.00

0.00

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

0.00

6

Modernizarea unei mari

52.442.400 00

52.442.400,00

52.342.400 00

0,00

0.00

_52342.400.00

0,00

0.00

0.00

0.00

0,00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

parii a sistemului de iluminat public stradal din Municipiu! Bacau

51.100.000.00

51.100 000.00

51.000.000.00

0.00

0.00

51.000.000,00

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

7

Amenajare interioara si

200.000.00

200.000,00

200.000.00

0,00

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

0,00

0.00

200.000.00

0.00

0.00

200.000.00

0.00

0.00

compartimentare Pavilion Expozitional Modul 1. din complexul Centrului de Afaceri si Expoziții Mir ce a Cancicov

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

C. ALTE CHELTUIELI DE INVESTIT!!

503 896,75

0.00

503.896.75

0,00

503.896.75

0.00

0.00

0,00

0.00

0,00

0,60

0.00

0.00

0,00

0,00

0.00

0.00

0,00

0 00

0,00

0.00

0.00

503.896,75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

503.896.75

0.00

0,00

0,00

0.00

Denumire obiectiv

Valoare totala

Valoare totala actualizata

.............     Plan 2021

Total

Plan 2021

col.5 * col.13

-------------------------------------------- .    ............... .................. finanțat din:

Credite bancare interne cont 50.81 Titlul 56

Credite bancare interne cont 50.81 Titlul 71

Credite bancare externe

Alte surse constituite conform legii fond AFM

Fond cu destinație speciala cont

50.02.40 BL

Fond cu destinație speciala cont

50.02.40 BS

Excedent Titlu 56

Excedent

Titlul 71

Total alocatii bugetare

col.14 -r coî.18

Program cu finanțare nerambursabi la Titlul 56

Program cu finanțare nerambursabi la ia Titlul 58

din care:

Buget local Titlul 71

Transferuri de la bugetul de stat

Transfer de la alte autoritati

1______________

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

CAPITOLUL 74.02

PROTECȚIA MEDIULUI

108.746.772,92

J 08.746.772.92

29.987.920 21

0.00

TOTAL, din care:

86.600.207.10

86600.207,10

22.967.649.50

0.00

CL BACAU

71,396.232.50

71.396.232,50

24.366.371 21

0 00

TOTAL, din cate.

54.525.409.00

54.525.409,00

17.709.478.50

0,00

A1.O8ÎFCTIVFIN

65.424.039,00

65 424 039.00

18 394 177 71

0 00

CONTINUARE

54.525.409,00

54.525.409,00

17.709.478,50

0.00

TOTAL, din care:

1 Construire, reabilitare

7_J66.000.00

7.366.000.00

7,366.000.00

0.00

bazin permeat si ape

7.366.000,00

7,366.000,00

7.366.000.00

0.00

pluviale din cadrul

Depozitului de deșeuri

Bacau

2 închidere celula 1 •

24 945.499.00

24.945.499.00

590.000.00

0,00

Depozit deșeuri

19.591.075,00

19.591.075.00

0.00

0.00

3 Rezerva de apa a

26.861.814,00

26.861.814.00

9.567.977,71

0,00

Municipiului Racau

22.329.394.00

22.329.394.00

9.498.278,50

0,00

4 Locuințe soc<aia

4.335.246.00

4.335,246.00

845.200,00

0,00

str.izvoare -ielele de

3.534.780.00

3,534.780.00

845.200.00

0.00

apa. canalizare si

refacere drum acces

5 Extindere rețea apa,

1-915.480,00

1.915,480,00

25.000,00

0.00

strada Chimiei

1.704.160.00

1.704.160,00

0.00

0,00

C1. ALTE CHELTUIELI

5.972.193.50

5.972,193,50

5.972.193,50

0.00

DE INVESTIT»

0,00

0,00

0,00

0,00

COMPANIA REGIONALA

37.350.540,42

37.350.540,42

5 621.549 00

0^00

DE APA BACAU

32.074.798,10

32.074.798,10

5.258.171,00

0.00

TOTAL, din care:

A2. OBIECTIVE IN

36.987.162,42

36.987.162,42

5.258.171.00

0,00

CONTINUARE

32.074,798.10

32.074.798,10

5,258 171.00

0,00

TOTAL, din care:

1 Realizarea stafiei de

31.423.094,28

31.423.094,28

591.000.00

0.00

demanganîzare

27.362.838.55

27.362 838,55

591.000,00

0.00

Gheraiesti Bacau si a

fronturilor de captare

2 Consolidare /amenajare

4.775.258.77

4,775.258.77

4.258.585.00

0,00

si punere in siguranța

3.934.468,21

3.934.468,21

4.258.585.00

0,00

a zonei de protecție a

conductei de aductiune

Valea Uzului Bacau.

zona Masotea, comuna

Ardeoani

3 înlocuire ansamblu

788.809,37

788.809.37

408 586 00

0.00

hidraulic existent in

777,491.34

777.491.34

408.586.00

0,00

camera vanelor de la

rezervoarele Barati

C2. ALTECHH.TUIELI

363.378,00

363,378.00

363.378.00

0.00

DE INVESTIT»

0.00

0,00

0.00

0.00

CAPITOLUL 81.02

COMBUSTIBILI SI

248 486.396.06

248.486.396.06

4.966 200 00

0.00

ENERGE

188.100.204.16

188.100.204.16

4,521.490.00

0.00

TOTAL, din care:


0,00

0.00

0.00

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

0.00

0,00

_O0

0.00

0.00

0,00

0,00

0.00

0 00

0.00

0,00

0.00

0.00

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0,00

0.00

0.00

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

0.00

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

0.00

0.00

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

0.00

0,00

0 00

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

JD.00

0.00

opo

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

0.00

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

0,00

0.00

0,00

0.00

0.00

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

AP.Q

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0,00

0.00

.0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

0.00

0,00

o.tw

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00


29.987.920,21

22.967.649,50

0,00

0,00

.0.00

0.00

20.689.641.71

13.669 371.00

9.298.278.50

9 298 278.50

0,00

0.00

24.366.371.21

0,00

0,00

15.068.092.71

9.298.278,50

000

17.709.478.50

O.UO

0.00

8 411 200,60

9.298.2/8,50

0.00

18.394.177,71

0.00

0,00

9.095.899,21

9.298.278,50

0.00

17.709.478.50

0.00

0,00

8.411.200.00

9.298.278.50

0.00

7.366.000.00

0;00

0.00

7.366.000.00

0,00

0.00

7.366.000,00

0.00

0,00

7.366.000.00

0,00

0.00

590 000 00

0.00

0 00

590.000 00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

9 567.977 71

0,00

0,00

269 699,21

9.298.278,50

0,00

9 498 278.50

0,00

0,00

200.000.00

9.298.278,50

0,00

845.200.00

pjo

0,00

845 200.00

0.00

0,00

845.200,00

0.00

a.oo

845.200,00

0.00

0,00

25.000,00

ojp

0.00

25.000 00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

5.972.193,50

0 00

0,00

5 972.193.50

0.00

0,00

0,00

0.00

0.00

6.00

0.00

0.00

5.621,549,00

0,00

0.00

5.621.549,00

0,00

0,00

5.258.171,00

0,00

0,00

5.258,171,00

0,00

0,00

5.258.171.00

0,00

0,00

5 258.171,00

0J0

0,00

5.258.171.00

0,00

0,00

5.258.171.00

0,00

0.00

591.000.00

0.00

0.00

591.000,00

0.00

0,00

591.000,00

0,00

0.00

591.000.00

0 00

0,00

4.258.585,00

0,00

0,00

4.258.585,00

0 00

0,00

4.258.585,00

0,00

0.00

4.258.585.00

0.00

0.00

408.586,00

o.oe

0,00

408.586,00

0,00

0,00

408.588.00

0.00

0.00

408 586,00

0,00

0.00

363.378,00

0,00

0.00

363.378,00

0,00

0,00

0.00

0.00

0.00

0,00

0,00

0.00

4.966.200.00

1.550,000.00

0,00

J.615.2PW

1.800.000.00

0,00

4.521.490.00

1.475.000.00

0.00

1.376.200.00

1.670.290,00

0.00


II


(tei, inclusiv TVA)

Denumire obiectiv

Valoare totala

Valoare totala actualizata

Plan 2021

Total

Plan 2021

col.5 * col.13

.............  _.......   -..........................................................................         finanțat din:

Credite bancare Interne cont 50.81 Titlul

S6

Credite bancare interne cont 50.81 Titlul 71

Credite bancare externe

Alte surse constituite conform legii fond AFM

Fond cu destinație speciala cont

50.02.40 BL

Fond cu destinație speciala eoni

50.02.40 BS

Excedent Titlu 56

Excedent Titlul 71

Total alocatii bugetare

C0l.14v COL18

Program cu finanțare ne ram bursa hi la Titlul 56

Program cu finanțare nerambursabi la la Titlul 58

din care:

Buget local Titlul 71

Transferuri de la bugetul de stat

Transfer de la alte autoritati

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

CL BACAU

243,163096.06

248.163.096,06

4.670,000,00

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0,00

4.670.000,00

1.550.000.00

0,00

1.320.000,00

1.800.000.00

0,00

TOTAL, din care:

188.016.904.16

188.016.904,16

4.465.290.00

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0,00

4.465.290,00

1.475.000,00

0,00

1.320.000,00

1.670.290,00

0.00

A1. OBIECTIVE IN

248.109.096.06

248.109.096,06

A6J6.000 00

0.00

0.00

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

4.616.000.00

1.496.000.00

0.00

1,320.000,00

1.600.000.00

0.00

CONTINUARE

TOTAL, din caro:

188.016.904,16

188.016.904,16

4.465.290,00

0.00

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

0.00

0.00

4.465.290.00

1,475 000,00

0,00

1,320.000.00

1.670.290,00

0.00

1 Ciclu combinat 14

111.461.950.86

111.461,950,88

1 000.00

0,00

0.00

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

1'-000.00

1.000.00

0.00

0.00

0.00

0,00

MWT. cazane auxiliare si adaptarea schemei termcmecanice in CET 1. Chimiei Bacau. aplicație POS mediu

84.440.871,88

84.440.871.88

0.00

0,00

0.00

0.00

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

2 Reabilitarea rețelelor

113.256.000,00

113.256-00000

1.475,000.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

0J)0

1 475.000,00

1.475.000.00

0,00

0,00

0.00

0.00

termice secundare, din

85.800.000.00

85.800.000.00

1.475.000,00

0.00

0,00

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

0,00

1.475.000,00

1.475.000,00

0.00

0,00

0.00

0,00

Municipiul Bacau. etapa ÎI (iot 2)-PT25, PT 28. CT 3/2 Marasesli. CT 3/5 Dr. Aroneanu (parțial). CT 4/6 9 Mai, CT Primărie etapa II (iot 3)-PT115 PT 14. PT 43. PT4.PT 20; etapa II (lot 4)-PT21.PT 15. PT 18, PT 97. PT 29; etapa 3 (lot 5} - PT 9. PT11.PT 17. PT 19. PT 22, PT 27, PT 35. PT 62, PT 63. aplicație POIM faza! i POS Mediu

3 Gospodărie CLU in CET

18.157.312,40

18,157.312,40

20.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

20.000,00

20.000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1 Chimiei Bacau si

13.755.539,70

13,755,539.70

0,00

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0-00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

Gospodărie păcură si tratare ape uzate in CET 2 Letea Bacau. aplicație POS mediu

4 Dezvoltarea pieței de

4.233.832,78

4.233.832.78

2.120.000,00

AQP.

0,00

aoo

0,00

0,00

0,00

0,00

.0,00

2.120.000.00

0.00

0.00

320.000,00

1.800.000,00

0,00

energie termica- etapa

3.020.492.58

3.020.492.58

1.990.290,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0,00

0.00

1.990.290.00

0,00

0.00

320.000.00

1.670.290,00

0.00

Ht - Racordarea fa SACET a Spitalului Județean Bacau si a Colegiului Economic Racordarea Spitalului Județean Bacau

5 Modernizarea grupului

1.000.000.00

1 000,000,00

1.000.000.00

0.00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.000.000.00

0,00

0.00

1.000.000.00

0.00

0 00

de cogenerare de 14

1.000.000.00

1.000.000.00

1.000.000,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

0.00

1.000.000.00

0.00

0.00

1.000.000,00

0.00

0.00

MWe din cadrul SACET

Bacau

C1. ALTE CHELTUIELI

54-000,00

54,000,00

54.000 00

0,00

0,00

0.00

0 00

0,00

0.00

0.00

0.00

54.000,00

54,000,00

£00

0,00

0.00

0.00

DE INVESTIȚII

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0,00

0.00

0.00

0,00

0,00

0.00

0.00

0.00

0,00

THERMOENERGY

323.300,00

323.300,00

296.200 00

0,00

0,00

0 00

0,00

0.00

^£0

0.00

0,00

296.200.00

0.00

0,00

296.200.00

0.00

0.00

GROUP

83.300.00

83.300,00

56.200.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

56.200,00

0,00

0.00

56.200.00

0.00

0.00

TOTAL, din care:

B2. OBIECTIVE NOI

83.300,00

83.300.00

56.200 00

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0,00

56.200,00

0,00

0.00

55.200.00

0.00

0.00

TOTAL, din care:

83.300,00

83.300,00

56.200.00

0,00

0.00

0,00

0,00

0.00

000

0,00

0,00

56.200,00

0.00

0,00

56.200.00

0.00

0.00

(tel, inclusiv TVA)


Denumire obiectiv

Valoare totala

Valoare totala actualizata

Plan 2021

Total Plan 2021

col.5 * col.13

. -                                                                     ................................................. finanțat din:

Credite bancare interne cont 50.81 Titlul 56

Credite bancare interne cont 50.81 Titlul 71

Credite bancare externe

Alte surse constituite conform legii Ionel AFM

Fond cu destinație speciala cont 50,02.40 BL

Fond cu destinație speciala cont

50.02.40 BS

Excedent Titlu 56

Excedent Titlul 71

Total alocații bugetare

col.14 + col.13

Program cu finanțare nerambursabi la Titlul 56

Program cu finanțare nerambursabi la la Titlul 58

din care:

Buget local

Titlul 71

Transferuri de la bugetul de stat

Transfer de la alte autoritati

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18


5 Automatizare de

83.300.00

83.300.00

56.200.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

menținere constanta a presiunii in returul general de apa de termoficare urbana, prin modificarea debitului de apa de adaos, utilizând convertizoare de frecventa la etectropompele de apa adaos nr.1 si 2 din CET 1 Chimiei Bacau

83.300.00

83.300,00

56.200 00

0.00

0,00

0.00

0,00

0.00

C2. ALTE CHELTUIELI

240.000.00

240.000,00

240.000,00

0 00

0,00

0.00

0.00

0.00

DE INVESTIȚII

CAPITOLUL 84.02

0.00

0.00

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

0.00

TRANSPORTURI SI

189,817.941,95

189.817.941,95

80.548.592,44

0 00

0,00

0.00

0,00

0.00

COMUNICAȚII

TOiAL, din care:

130.685.054.59

130.685.054,59

66.441.128,21

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

CL «ACAU

185.168.176,70

185-168.176.70

,80.124.177.54

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

TOTAL, din care:

127.208.645,95

127 208.645.95

66.331.654.47

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

A1. OBIECTIVE IN

181.199.564,43

181.199.564.43

76.155.565.27

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

CONTINUARE

TOTAL, din care:

127.208.645.95

127.208.645,95

66.331.654.47

0,00

0,00

0.00

0.00

0.00

1 Construire strada

2.540,071.00

2.540.071,00

1.000.000.00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

Șiretului, et.U

2 076.000,00

2.076.000.00

1.000.000.00

0,00

0.00

0.00

0,00

0.00

2 Construire strada

1.000,00

1.000,00

1.000.00

0,00

0.00

0,00

0,00

0.00

Sălciei

0,00

0.00

0.00

0.00

o.oo

0,00

0.00

0.00

3 Traseu pentru deplasri

17.317.633,00

17.817.633,00

1.694.835.25

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

nemotorizate Sud: Centru - Aeroport, aplicație POR

8.121.335.00

8.121.335.00

779.624,22

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

4 Coridor pentru

39 531,452,00

39.531.452.00

17.026 373,37

0,00

0.00

0,00

o,oc

0.00

deplasări nemotorizate Parcul Cancicov -

Stadion - Bazin de înot - Universitatea Vasile

Alecsandri (Traseul tineretului si sportului)

32.890.759.00

32.890.759.00

15.000.000,00

0,00

0.00

0.00

0,00

0.00

5 Mcdernizatea stațiilor

12 787.700,00

12.787.700.00

12.202 33617

0,00

0.00

0,00

0,00

0.00

de transport public, aplicație POR

3.424.635.00

3.424.635.00

12.000.000.00

o.oo

0.00

0,00

0,00

0,00

6 Sistem de management

91.440394,35

„91.440.394,36

40.Q16.500.0O

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

at traficului pentru prioritizarea coridoarelor de transport public tocai si a deplasărilor cu bicicleta, aplicație POR

67.692.267.83

67 692 267.83

35.000.000.00

0,00

0,00

0.00

0.00

0.00


0.00

0.00

0.00

56.200.00

0,00

0.00

56.200 00

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

56.200.00

0,00

0,00

56.200.00

0,00

o.oo

0.00

0.00

0.0.0

240.000,00

0.00

0.00

240.000,00

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

0.00

0,00

0,00

0.00

80.548 592,44

0,00

77.443.441,46

3.105.150,98

0.00

0,00

0,00

0.00

0,00

66.441 128.21

0.00

65205.927.47

1.235.200.74

o.oo

0,00

0,00

o.oo

0.00

80.124 177,54

0 00

77.443,441.46

2680.736,08

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

66.331.654,47

0,00

65.205.927,47

1.125.727,00

0.00

0.00

0,00

0,00

0,00

76.155.565.27

0,00

74.713.726.27

1.436.839,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

66.331.654,47

0.00

65.205.927.47

1.125.727,00

0,00

0.00

0,00

0.00

0.00

1.000.000.00

0,00

0.00

1.000.000.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

1.000.000,00

o.oo

0.00

1000.000,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.000.00

0.00

0.00

1.000.00

0.00

0,00

0,00

o.oo

0.00

o.oo

0,00

0,00

0,00

0,00

9.00

O.00

0,00

0,00

1.894.835,25

0.00

1.694 835,25

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

779 624.22

0,00

779.624.22

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

17.026.373,37

0,00

.17,026,373,37

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

15.000.000,00

0.00

15.000,000.00

0,00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

_12.202.336.17

0.00

12.202.336.17

0.00

0,00

0.00

0.00

0 00

0.00

12.000.000.00

0.00

12.000 900.00

0,00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

40.016.500.00

0,00

40,016 500,00

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

âoo

35.000.000.00

0.00

35.000.000,00

0.00

0,00

0.00


Denumire obiectiv

Valoare totala

Valoare totala actualizata

Plan 2021

Total Plan 2021

COl.5 -r COl-13

finanțat din:

Credite bancare interne cont 50,81 Titlul 56

Credite bancare interne cont 50,81 Titlul

71

Credite bancare externe

Alte surse constituite conform legii fond AFM

Fond cu destinație speciala cont 50,02.40 BL

Fond cu destinație speciala cont 50,02.40 BS

Excedent

Titlu 56

Excedent Titlul 71

Total alocatii bugetare

col.14 + coi.18

Program cu finanțare nerambursab la Titlul 56

Program cu finanțare nerambursabi la ta Titlul 58

din care:

Buget local

Titlul 71

Transferuri de la bugetul de stat

Transfer de la alte autoritati

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

7 Coridor pentru             12 155 939 60    12.15593960     3.778.661.48           0,00           0 00           0.00           0,00           0,00           0.00           0 00           0.00   3 778.681.4S

deplasare nemotonzate    11435922.02    11.435922.02     2 426.303,25          000          0,00          000          0,00          0.00          0.00          0,00           0 00   2426.303,25

Centru Gara 0acau-CarlierCFR Saia Polivalenta CAExr Parc Industrial (CFR). aplicație POR

8 Traseu pentru biciclete

4.925 374 47

4 925.374.47

435839.00

0.00

000

0.00

0 00

0,00

0.00

0.00

0.00

435.339 00

- semicircular - Mioriței, aplicație POR

1.567.727 10

1.567 727 10

125.727,00

0.00

o.oo

o.oo

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

125.727 00

C1. ALTE CHELTUI EU

3.968.612 27

3 968 612.27

3 968612.27

0.00

000

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

3.968.612 27

DE INVESTIȚII

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0 00

0,00

SOCIETATEA DE

4 640 765 25

4.649 765 25

424 414 90

0 00

090

000

0.00

0.00

0 00

0,00

0.00

424.414 90

SERVICIi PUBLICE MUNICIPALE BACAU

TOTAL, din care:

3476 408.64

3.476 408.64

109473,74

0,00

o.oo

0.00

0,00

0 00

0.00

0,00

0,00

109.473,74

A2. OBIECTIVE IN

4.347 897 83

4 347.897 83

122.547 48

0 00

000

000

0 00

0 00

0 00

000

000

122.547 48

CONTINUARE

TOTAL, din care.

3.476 408.64

3.476,408 64

109.473,74

0,00

000

0.00

0,00

0 00

0.00

o.oo

000

109.473,74

1 Construire strada

1 400 000,00

1.400.000.00

5.000 00

0.00

0 00

0 00

0.00

000

0 00

0 00

0 00

5 000.00

Ulmilor

1 369 500,00

1 369 500.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0 00

0.00

0.00

0 00

ooo

2 Construire strada

946 000 00

946 000.00

67.547 48

0.00

0.00

Qpo

0,00

ooo

0.00

000

ooo

67.547 48

Corbului

930 000.00

930 000,00

59.473 74

0.00

0.00

0 00

0,00

0.00

0.00

0 00

000

59 473 74

3 Construire strada

2.001.897 83

2 001 897,83

50.000.00

0.00

0.00

0 00

0.00

000

0.00

0 00

ooo

50.000 00

Prelungirea Bradului nr.101-103

1 176 908,64

1 175 908,64

50 000 00

0.00

0.00

0.00

0,00

000

0.00

0.00

ooo

50.000.00

C2. ALTE CHELTUIELI

301 867,42

301.867.42

301.867.42

0.00

0.00

000

000

000

0 00

0.00

ooo

301.867 42

DE INVESTITM

000

0,00

000

0,00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0,00


0.00

0,00

3 778 681.48

2 426.303 25

ooo

0,00

000

000

ooo

0.00

0.00

0.00

435.839 00

0 00

ooo

ooo

0,00

125 727,00

0 00

ooo

0.00

2.724,715.19

1.243.897 08

000

0,00

ooo

0.00

0.00

0,00

0,00

ooo

0.00

424 414 90

OpO.

ooo

ooo

0.00

109473,74

0,00

0,00

0.00

0.00

122 547 48

0 00

ooo

0.00

ooo

109 473.74

0.00

0,00

0,00

ooo

5.000.00

ooo

pop

0.00

ooo

0 00

0.00

0,00

0,00

ooo

67 547 48

ooo

OOP

0,00

0.00

59.473.74

ooo

0.00

0,00

ooo

50 000 00

ooo

0.00

0.00

0,00

50.000.00

0.00

ooo

0.00

o.oo

301 867 42

ooo

ooo

0.00

0,00

0,00

ooo

0.00


CONSILIERI LO€A&f: LCĂTĂLIN-MIHAlj, BiN n 2.G A BRIE L-STĂNI    Up țCONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE  f SECRETARU1/GENERAL AL MUN. BACĂU

NICO - OVIDIU POPOVICI
ROMÂNIA                                                       ANEXA 1B LA HCL NR. 292 DIN 28.12.2020

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL AL MUN. BACĂU

PROGRAMUL DE INVESTIȚII

"Alte cheltuieli de investiții" defalcate pe categorii de bunuri

repartizate Consiliului Municipal Bacau in anul 2021

CONT 51.02 - AUTOR1TATI PUBLICE - CL BACAU

Cod

Nr.

Nominalizarea achizițiilor de bunuri si a altor

U.M.

Canti

Valoare                 Plati efectuate

indicator

crt

cheltuieli de investiții

tatea

Program cu finanțare ne rambursabila la Titlul 58

Buget local Nr.si data doc. Suma

Titlul 71

0

1

2

3

4

5

6               7            8

1. ACHIZIȚII DIVERSE - total, din care:

0,00

207.964,00

71.01.03

1

UPS SMART

buc

1

0.00

10.000,00

71 01.03

2

Monitor 4K - Dispecerat

buc

2

0.00

10.000,00

71 01.03

3

Sisteme complete PC

buc

3

0,00

6.000.00

71.01.03

4

Laptop

buc

8

0,00

4.064,00

Total 71.01.03

0,00

36.064,00

71.01.30

5

Centrala termica (inclusiv montaj) - “Centru pentru tineret", slr.

Vasile Alecsandn nr 10

0.00

50.000,00

71.01 30

6

Licența Microsoft Office

buc

60

0,00

45.000.00

71.01.30

7

Soft management rețea

buc

1

0,00

12.000.00

71.01.30

8

Licența Windows

buc

2

0,00

900,00

71.01.30

9

Server (inclusiv licențe) - DiTL

buc

1

0,00

70.000,00

Total 71.01.30

0,00

177.900,00

II. STUDII SI EXPERTIZE - total, din care:

3.284.171,00

32.290,00

Cod

Nr.

Nominalizarea achizițiilor de bunuri si a altor          M

Canti

Valoare                 Plati efectuate

indicator

crt

cheltuieli de investiții

tatea

Program cu finanțare nerambursabila la Titlul 58

Buget local Nr.si data doc. Suma Titlul 71

0

1

2                                    3

4

5

6              7            8

71.01.30

1

Crearea unui centru comunitar in cartierul Republica care sa ofere servicii sociale in conformitate cu nevoile populației -documentatii cadastrale, taxe OCPl. DALI/SF, expertiza tehnica, studii topo, geo, avize, acorduri, taxe, intocmire tema de proiectare, intocmire cerere de finanțare, etc, aplicație POR

0,00

6290.00

71.01.30

2

Modernizare si reabilitare clădire (fosta Starea Civila) - expertiza tehnica, DAM, studii topo, geo. audit energetic. doc CU, avize, acorduri, taxe etc.

0.00

1.000,00

71.01.30

3

Implementarea unei platforme informatice cu componente back oftice si front-offce ca măsură de simplificare administrativa si optimizare a furnizării serviciilor pentru cetateni la nivelul Municipiului Bacau

2.445.391,00

0,00

71.01.30

4

Servicii privind elaborarea fiselor de proiect si a cererilor de finanțare pentru proiectele din cadrul POR care vor fi depuse spre finanțare la Asociația GAL IDDD Bacau

0.00

5 000,00

71.01.30

5

Actualizare Plan Urbanistic General Municipiul Bacau

0,00

20 300,00

71.01.30

6

Reforma - Investiții pentru creșterea capacitatii instituționale si eficienta serviciilor administrației publice locale - POCA

838.780,00

0,00

ROMÂNIA                                                        ANEXA IC LA HCL NR. 292 DIN 28.12.2020

JUDEȚUL BACĂU
CONSILIUL LOCAL AL MUN. BACĂU

PROGRAMUL DE INVESTIT»

"Alte cheltuieli de investiții" defalcate pe categorii de bunuri repartizate Consiliului Municipal Bacau in anul 2021

CONT 54.02 - ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - CL BACAU

Total 71.01.30

TOTAL

TOTAL GENERAL (col 5 + col 6) / \

CONSILIERI LOCALâ:          1

i.cătălin-mihailId^u4^L^ / / l.GABRIEL-STĂNICÂLbPI/ n "i ' t« y - F

118.000,00       25.000,00

118.000,00       25.000,00

143.000,00

SEF SERVICIU, romicalucAn chîndrus

CONTRASEMNEAZĂ PENT RU LEGALIT AT E      ÎNTOCMIT,

[secretarulgeneral al mun. bacău     solotlucian

NICOLA^OVIDIU POPOVIC1

Cod indicator

Nr.

crt.

Nominalizarea achizițiilor de bunuri si a altor cheltuieli de investitii

U.M. Canti-ta te a

Valoare                 Plati efectuate

Program cu Buget local Nr.st data doc. Suma

finanțare        Titlul 71

nerambursabila

la Titlul 58

0

1

2

3      4

5

6               7            8

1. STUDII SI EXPERTIZE - total, din care:

118.000,00

25.000,00

71 01.30

1

întocmire documentație si obținere autorizație de securitate la incendiu, pentru clădirea din municipiul Bacau, strada Henri Coandanr.2-DPEP

0,00

5.000,00

71 01.30

2

TechRevolution - finanțai pnn programul Urbact III

118 000,00

0.00

71.01.30

3

Actuaiiare documentație SIDU si PMUD - Servicii de consultanta privind elaborarea cererii de finanțare, POCA- ADL

0,00

20.000,00

ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU
CONSILIUL LOCAL AL MUN. BACĂU


ANEXA 1D LA HCL NR. 292 DIN 28.12.2020


PROGRAMUL DE INVESTIT!!

"Alte cheltuieli de investitii'' defalcate pe categorii de bunuri repartizate Consiliului Municipal Bacau in anul 2021

CONT 65.02 - INVATAMANT - CL BACAU

Cod indicator

Nr. crt

Nominalizarea achizițiilor de bunuri si a altor cheltuieli de investitii

U.M.

Cantitatea

Valoare                 Plăti efectuate

Program cu Buget local Nr.si data doc. Suma finanțare        Titlul 71

nerambursabila

la Titlul 58

0

1

2

3

4

5

6              7            8

1. ACHI3TII DiVERSE - total, din care:

0,00

616.276,00

71.01.03

1

Laptop (indusivlicenta) - Clasa Pregătitoare - Colegiul National de Aria "George Apostu"

buc

1

0,00

3.570,00

Total 71.01.03

0,00

3.570,00

71.01.30

2

Mașina de gătit - Colegiul Economic Ion Ghica

buc

1

0,00

70.000,00

71.01.30

3

Centrata termica (inclusiv montaj) - Școala Gimnaziala "Octavian Voicu"

buc

1

0,00

5.000,00

71.01.30

4

Mașina de gatiti (inclusiv montaj) - Grădiniță nr.17

buc

1

0,00

50.000.00

71.01.30

5

Mașina de spalat (inclusiv montaj) ■ Grădiniță nr.17

buc

2

0,00

7.000,00

71.01.30

6

Mașina de gătit- Școala Gimnaziala George Bacovia

buc

1

0,00

50.000.00

71.01.30

7

“Educație digitala in invatamantul preuniversitar din Municipiul Bacau"- Echipamente IT mobile si alte echipamente/dispoative electronice menite sa faciliteze desfasurarea activitatilor didactice in mediul on-line, Programul Operațional Competitivitate

buc

0,00

*19.306,00

71.01.30

S

Pompa drenaj - Școala Gimnaziala ’Won Costin"

buc

1

0,00

4.200,00

71.01.30

9

Multifuncțional - Școala Gimnaziala "Nicolae lorga”

buc

1

0,00

7.200,00

Total 71.01.30

0,00

612.706,00

Total 71.01.30

TOTAL

TOTAL GENERAL (col 5 + col 6)

CONSILIERI LOCALrî:             - \

LCĂTÂL1N-M1HAIL             o \

2.GABR1F.L-STĂNICÂ LEpuMS\^ 5

\                       {  /

3.284.171,00       32,290,00

3.284.171,00      240 254,00

3.524.425,00

SEF SEf&ICIU, ROMiCA      CHl NDRUS

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE «JlotluSan ’ SECRETARUL GENERAL AL MUN. BACĂU NICOLAE - OVIDIU POPOVICI

Cod indicator

Nr. crt

Nominalizarea achizițiilor de bunuri si a altor cheltuieli de investitii

0

1

2

11. STUDII St EXPERTIZE - total, din care:

71.01.30

1

Construire grădiniță si cresa - Colegiul Tehnic de Comunicatii "N.V. Karpen" - doc. cadastrala, taxe OCPI, SE, audit energetic, studii topo, geo, doc.CU, avize, acorduri, taxe etc., aplicație POR

71.01.30

2

Construire grădiniță si cresa școala “Nicu Enea", Calea Romanului nr.144- doc. cadastrala, taxe OCPI, SF, studiu topo, geo, doc.CU, avize, acorduri, taxe etc., aplicație POR

71.01.30

3

Amenajare si schimbare de destinație parțiala la corpul de clădire C2 cu destinație ateliere de instruire practica si laborator alimentație la ' Colegiul Grigore Antipa, Municipiu! Bacau"-expetîza tehnica, DALI, avize, acorduri, taxe etc.

71.01.30

4

Construire corp nou si modernizare clădire existenta Grădiniță nr.18 Municipiul Bacau, str, Gh. Vtanceanu nr,40-doc. cadastrala, taxe OCPI, expertiza tehnica, SF, auditenergetic, studii topo, geo. doc. CU, avize, acorduri, taxe etc.

71.01.30

5

Amenajare si modernizare spatii cu destinația de cresa in incinta Grădiniței nr.27 - documentație cadastrala, taxe OCPI, expertiza tehnica, DALI. studii topo. geo, avize, acorduri, ta® etc.

71.01.30

6

Modernizare si reabilitare Colegiul Grigore Antipa - doc. cadastrala, taxe OCPI, SF, audit energetic, studii topo. geo, doc.CU, avize, acorduri, taxe etc., intocmire cerere de finanțare, aplicație POR.

71.01.30

7

Modernizare si reabilitare Colegiul Tehnic de Comunicatii Nicoîae Vasilescu - Karpen - doc. cadastrala, taxe OCPI, SF. audit energetic, studii topo, geo, doc.CU, avize, acorduri, taxe etc., intocmire cerere de finanțare, aplicație POR.

71.01.30

6

Dezvoltarea centrului O școala pentru toti care conține si clase primare - fisa proiect, cerere de finanțare, DALI, studii de teren, avize, expertiza tehnica, audit energetic, documentatii tehnice

71.01.30

9

Educația o sansa pentru fiecare POCU (FSE) - Școala Octavian Voi cu

U.M.


3

tatea _

Program cu finanțare nerambursabila ia Titlul 58

Buget local Nr.si data doc. Toiul 71

Suma

4          5

6               7

3

259.110,00

315.667,90

0,00

4.538,90

0.00

11.400,00

0.00

1.000,00

000

20.000,00

0.00

4.935,00

48.310,00

0.00

0.00

5.000,00

Q.00

37.000,00

210.800,00

0,00


Pag


Cod

Nr.

Nominalizarea achizițiilor de bunuri si a altor

U.M Cant>"

Valoare                 Plăti efectuate

indicator

cri

cheltuieli de investitii

tatea

Program cu finanțare ne rambursa bila la Titlul 58

Buget local Nr.si data doc. Suma Titlul 71

0

1

2

3      4

5

6               7            8

71.01.30

10

Conslruire sala de sport - Școala Domnita Maria - documentatii cadastrale, taxe OCPI, SF , studiu topo, geo, avize, acorduri, taxe, etc.

0,00

1.000,00

71.01.30

11

Amenajare grupuri sanitare Grădiniță nr.25 - expertiza tehnica DALi, studii topo, geo, taxe avize, acorduri etc.

0,00

32.914,00

71.01.30

12

Obținere aviz, autorizație de securitate la incendiu - Sala de sport- Școala GM Cancicov- Centru Bugetar Mhai Dragan

0,00

15.000,00

71.01 30

13

Serviciu de Management de proiectpentru implementarea proiectului "Educație digitala in invatamantul preuniversitardin Municipiul Bacau"

0,00

35.700,00

71 01 30

14

Creșterea eficientei energetice a Scolii Gimnaziale "Alecu Russo", Municipiu) Bacau- expertiza tehnica, DALI. audit energetic, cerere de finanțare, documentație cadastrala, taxe OCPI, studii geo, topo, doc CU, avize, acorduri, taxe etc.

0.00

119.000,00

71.01 30

15

Lucrări de intervenție pentru creșterea performantei energetice clădiri publice (Reabilitare termica) Colegiul National "George Apostu" Municipiul Bacau - Documentatii tehnice in vederea obținerii avizelor/autonzabei; Taxe pentru avize

0 00

28.180,00

Total 71.01.30

259.110,00

315.667,90

TOTAL

259.110,00

931.943,90

TOTAL GENERAL (col 5 + col 6)

1.191.053,90

SEF SERVICIU,

CHINDRUS


CONSILIERI LOCALI:^ LCÂTĂL1N-MIHAIL UII!§J 2.GABRIEL-STÂNICĂ;LUi>ll^/ONTRASE MNE SECRETARUL

N1COROMIC,


ZĂ PENTRU LEGALITATE ENERAL AL MUN. BACĂU E -OVIDIU POPOVICIROMANIA

JUDEȚUL BACĂU
CONSILIUL LOCAL AL MUN. BACĂU

ANEXA IE LA HCL NR. 292 DIN 28.12.2020

PROGRAMUL DE INVESTIȚII

"Alte cheltuieli de investitii" defalcate pe categorii de bunuri repartizate Consiliului Municipal Bacau in anul 2021

CONT 66.02 - SANATATE - CL BACAU

Cod indicator

Nr. crt.

Nominalizarea achizițiilor de bunuri si a altor cheltuieli de investitii

U.M.

Cantitatea

Valoare                 Plăti efectuate

Program cu Buget local Nr.si data doc. Suma finanțare        Titiui 71

nerambursabila

la Titlul 58

0

1

2

3

4

5

6              7

8

I. ACHIZIȚII DIVERSE - total, din care:

0,00

339.100,00

71.01.30

1

Aparat radiologie cu preluare digitala a imaginii cu 10 paxuri (cofinantare) - Spitaluiu de Pneumofilizioiogie

buc

1

0,00

140.000,00

71.01.30

2

Camera termostat laborator de BK (cofinantare) - Spitalul de Pneumofitiziologie

buc

1

0,00

8 000,00

71.01.30

3

Analizor automat hematologie (spital) pentru dotarea in camera de urgenta (cofinantare) - Spitaluiu de Pneumofitiziologie

buc

1

0,00

5 000,00

71.01.30

4

Autoclav (cofinantare) - Spitalul de Pneumofitiziologie

buc

1

0,00

8 000,00

71.01.30

5

Centrifuga cu răcire (cofinantare) - Spitalul de Pneumofitiziologie

buc

1

0,00

3 500,00

71.01.30

6

Monitor funcții vitale (cofinantare) - Spitalul de Pneumofitiziologie

buc

10

0,00

18 000,00

71.01.30

7

Paturi electrice cu saltele antiexcarie (cofinantare) - Spitalul de

Pneumofitiziologie

buc

12

0,00

12.000,00

71.01.30

8

Paturi manuale (cofinantare) - Spitalul de Pneumofitiziologie

buc

12

0,00

6.000,00

71.01.30

9

Macara pacient (cofinantare) - Spitalul de Pneumofitiziologie

buc

2

0,00

2.000,00

71 01.30

10

Spiromeiru mobil (cofinantare) - Spitalul de Pneumofitiziologie

buc

3

0,00

1.200.00

71.01.30

11

Poligraf (cofinantare) - Spitalul de Pneumofitiziologie

buc

2

0,00

8 000,00

71.01.30

12

Nebulizator (cofinantare) - Spitalul de Pneumofitiziologie

buc

6

0.00

3 000,00

71.01.30

13

Aspirator pleural (cofinantare) - Spitalul de Pneumofitiziologie

buc

6

0.00

3 000,00

71.01.30

14

Defibrilator automat (cofinantare) - Spitalul de Pneumofitiziologie

buc

1

0,00

3 000,00

Pag.:

1

Cod indicator

Nr. Cit

Nominalizarea achizițiilor de bunuri si a altor cheltuieli de investitii

U.M.

Cantitatea

Valoare                 Plati efectuate

Program cu Buget local Nr.si data doc. Suma finanțare         Titlul 71

ne rambursa bila

la Titlul 58

0

1

2

3

4

5

6               7

8

71.01.30

15

Injectomat automat (cofinantare) - Spitalul de Pneumofitiziologie

buc

2

0,00

1.000,00

71.01.30

16

Analizor eiectroforeza (cofinantare) - Spitalul de Pneumofitiziologie

buc

1

0,00

5.500,00

71,01.30

17

Mdeobronhoscop cu imunoflorescenta cu achiziție de imagini (cofinantare) - Spitalul de Pneumofitiziologie

buc

1

0,00

42.000,00

71.01.30

18

Mașina de steri izatfibrobrohonscop (cofinantare) - Spitalul de Pneumofitiziologie

buc

1

0,00

11.000,00

71.01.30

19

Hota bactereologica (cofinantare) - Spitalul de Pneumofitizologie

buc

1

0,00

6.000.00

71.01.30

20

Plestimograf cu Kit transfer gazos (cofinantare) - Spitalul de Pneumofitiziolagie

buc

1

0,00

17.000,00

71.01.30

21

Analizor de gaze portabil (cofinantare) - Spitalul de Pneumofitiziologie

buc

1

0,00

3.300,00

71.01.30

22

Analizor de gaze (cofinantare) - Spitalul de Pneumofiliziologie

buc

1

0.00

4 500,00

71.01.30

23

Polisomnograf (cofinantare) - Spitalul de Pneumofitiziologie

buc

1

0,00

12.000,00

71.01.30

24

Aparat de dezinfectie pe cale aeriana (cofinantare) - Spitalul de Pneumofitiziologie

buc

1

0,00

16.400.00

Total 71.01.30

0,00

339.100,00

II. STUDII SI EXPERTIZE - total, din care;

126.100,00

91.100,00

71.01.30

1

imbunatatirea nivelului de competente al profesioniștilor din sectorul medical - finanțare proiect POCU/91/4/8

55.000,00

0,00

71.01.30

2

Relocare "Stafie Salvare", zona Milcov- Pompieri -documentație cadastrala, taxe OCPI, SF, studii topo, geo,doc. CU, avize, acorduri, taxe etc.

0,00

1--00,00

71.01.30

3

Modernizarea, dotarea si extinderea corpurilor Ambulatoriului

71.100,00

0.00

Spitalului de Pneumoftiziologie Bacau - documentație cadastrala, taxe OCPI, DALi, expertiza tehnica, studii topo, geo, avize, acorduri, alte taxe, Întocmire cerere de finanțare pe fonduri structurate si de coeziune, aplicație POR axa 8.1

Cod indicator

Nr. crt

Nominalizarea achizițiilor de bunuri st a altor        y M

cheltuieli de investitii

Cantitatea

Valoare                 Plati efectuate

Program cu Buget local Nr.si data doc. Suma finanțare        Titlul 71

ne rambursabila

la Titlul 58

0

1

2                                  3

4

5

6              7            8

71.01.30

4

Modernizare, reabilitare, consolidare si extindere clădiri Spital pavilioane tuberculoza si pneumologie - documentație cadastrala, (axe OCPI, expertiza tehnica, studiu SF, DALI alte taxe

0.00

50.000,00

71.01.30

5

Crerea unui centru integrat socio-medical care sa ofere servicii specializate in acord cu nevoile comunității - fisa proiect, cerere de finanțare. DA_I, studii de teren avize, expertiza tehnica, audit energetic, documentatii tehnice

0.00

39-000,00

71.01.30

6

Construire spatii necesare funcționarii S.MJU.R D., Serviciului de Ambulanta Județean Bacau, Dispeceratului Unic Integral si Centrului Județean de Coordonare si Conducere a Intervenției al Județului Bacau - doc.cadastrala , studii topo, geo, consultanta pentru întocmirea temei de proiectare, SF, doc.avtze, taxe OCPI, acorduri.

0.00

1.000,00

Total 71.01.30

126.100,00

91.100,00

TOTAL

126.100,00     430.200,00

556.300,00


TOTAL GENERAL (col 5 + col 6)

SEF SERVICIU, ROMICMJ^N CHINDRUS

CONSILIERI LOCAL I.CĂTĂLIN-MIHAIL D’W 2.GABR1 EL-STAN tCĂ ILUftl
ONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE  SECRETARUL GENERAL AL MUN. BACĂU

NICOLAE4OVIDIU POPOVICI

ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU
CONSILIUL LOCAL AL MUN. BACĂU


ANEXA 1F LA HCL NR. 292 DIN 28.12.2020


PROGRAMUL DE INVESTIT»

"Alte cheltuieli de investiții" defalcate pe categorii de bunuri repartizate Consiliului Municipal Bacau in anul 2021

CONT 67.02 - CULTURA, RECREERE SI RELIGIE - CL BACAU

Cod indicator

Nr. crt.

Nominalizarea achizițiilor de bunuri si a altor cheltuieli de investitii

U.M.

Cantitatea

Program cu finanțare nerambursabila la Titlu) 58

Valoare

Buget local Titlul 71

Plati efectuate

Credite Nr.si data doc. Suma bancare interne cont 50.81 Titlul 71

0

1

2

3

4

5

6

7                6

9

I. ACHIZIȚII DIVERSE - total, din care:

0,00

243.510,00

0,00

71.01.30

1

Instalare sistem control acces - Bazinul de înot

0,00

130.000,00

0,00

71.01.30

2

Sistem sonorizare Insula Agrement

buc

1

0,00

18.310.00

0,00

71.01.30

3

Sistem supraveghere video Insula Agrement

Total 71.01.30

buc

1

0,00

0,00

95.200,00

243.510,00

0,00

0,00

II. STUDII Si EXPERTIZE - total, din care:

81.838,30

567.500,00

24.990,00

71.01.30

1

Reabilitare si modernizare "Insula de agrement" -expertiza tehnica, acorduri, avize, consultanta, asistenta tehnica, publicitate si informare, audit etc -aplicație POR

0,00

45.000,00

24 990,00

Pdg

1

Cod Nr. indicator crt


Nominalizarea achizițiilor de bunuri si a altor U.M. cheltuieli de investitii


0

1

2                      3

71.01.30

2

Reabilitare Parc Gheraiesti - documentație cadastrala, taxe OCPI, DAU, studii topo, geo, avize, acorduri, taxe etc.

71.01.30

3

Consolidare si modernizare Stadion "Municipal" -expertiza tehnica, actualizare DALI, documentație cadastrala, taxe OCPI. obținere teren, studii geo, topo. doc.CU, avize, acorduri, taxe etc.

71.01.30

4

Amenajare loc de joaca copii • ANL 32-46 -documentație cadastrala, taxe OCPI, SF, studii topo, geo, doc.CU. avize, acorduri, taxe etc.

71.01.30

5

tmbunatatirea calitatii vieții prin amenajarea unui teren in zona Fagaras - SF, studii geo, topo, taxe avize etc.

71.01.30

6

Crearea unei infrastructuri suport de incubare a afacerilor "Hub pentru tineret" - Cinema Orizont -documentatii cadastrale, taxe OCPI, DALI/SF, expertiza tehnica, studii topo, geo, avize, acorduri, taxe, intocmire tema de proiectare, intocmire cerere de finanțare, etc, aplicație POR

71.01.30

7

Amenajare locuri de joaca in Municipiul Bacau -documentație cadastrala, taxe OCPI, SF, studii topo, geo, doc.CU, avize, acorduri, taxe etc.

71.01.30

8

Reabilitare Monument Istoric "Casa Ratai la" - DALI, taxe, acorduri, avize, etc.

71.01.30

9

Construire Stadion Municipal Bacau, str. General Ștefan Guse nr.2-4- Nota Conceptuala, Tema de Proiectare, SF, documentație cadastrala, taxe OCPI. studii geo, topo, doc.CU. avize, acorduri, taxe etc.

71.01.30

10

Construire Arena de Tenis, in Municipiul Bacau • SF, doc. cadastrala, studii topo, geo, taxe OCPI, avize , acorduri etc

71.01.30

11

Obținere Aviz, Autorizație de securitate la incendiu -Bazinul de înot


ta tea

Program cu

Buget tocat

Credite Nr.si data doc.

Suma

finanțare

Titlul 71

bancare

nerambursabila

interne cont

la Titlul 58

50 81 Titlul 71

4

5

6

7               8

9

0.00

5.000,00

0,00

0 60

5.000,00

0.00

0.00

5.000,00

0,00

0 00

1.000,00

0,u0

81.838,30

0.00

0 00

0.00

1.000,00

0.00

0,00

5.000,00

0.00

0.00

300.000,00

0,00

0.00

10.000.00

O.W

000

165.000,00

0 00


Cod Nr. Nominalizarea achizițiilor de bunuri si a altor U.M.

indicator cit                 cheltuieli de investitii

71 01 30   12


Amenajarea spatiilor publice din ZU Izvoare si ZD Letea inclusiv modernizarea iluminatului public - fisa proiect, cerere de finanțare, DALI, studii de teren, avize, expertiza tehnica, audit energetic, documentații tehnice

Total 71.01.30

Valoare

Plăti efectuate

Canti

ta tea

Program cu finanțare nerambursabila la Titlul 58

Buget local Titlul 71

Credite bancare interne cont 50.81 Titlul 71

Nr.si data doc.

Suma

4

5

6

7

8

9

0,00

25.500,00

0,00


81.838.30      567.500,00       24.090,00

TOTAL


TOTAL GENERAL (col 5 * col 7)


81.838,30

917.838,30


811.010,00       24.990,00


SEF SERVICIU, ROMIC^rtuq/N CHINORUS


CONSILIERI LOCALI LCĂTÂLIN-MIHAIL DINt 2.GABRIEL-STĂNICĂ LUP


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE ' SECRETARI^ GENERAL AL MUN. BACĂU NICOmE - OVIDIU POPOVICI

ROMANIA

JUDEȚUL BACĂU
CONSILIUL LOCAL AL MUN. BACĂU

ANEXA IG LA HCL NR. 292 DIN 28.12.2020

PROGRAMUL DE INVESTIȚII

"Alte cheltuieli de investitii" defalcate pe categorii de bunuri repartizate Consiliului Municipal Bacau in anul 2021

CONT 68.02 - ASISTENTA SOCIALA - CL BACAU

Cod indicator

Nr. crt

Nominalizarea achizițiilor de bunuri si a altor        y M

cheltuieli de investitii

Cantitatea

Valoare                 Plati efectuate

Program cu Buget local Nr.si data doc. Suma finanțare        Titlul 71

nerambursabila

la Titlul 58

0

1

2                                3

4

5

6              7            8

1. STUDII SI EXPERTIZE - total, din care:

80.000,00

172.000,00

71.01.30

1

Reabilitare PT 33, strada Aviatorilor, cu destinație de "Club al Pensionarilor" - expertiza tehnica, DALi, audit energetic, studii topo. geo, doc.CU, avize, acorduri, taxe etc.

0,00

5.000,00

71.01.30

Modernizare, dotare si reabilitare Cresa Nr.3 - - documentatii cadastrale, taxe OCPI, DALI/SF, expertiza tehnica, studiu topo, geo, avize, acorduri, taxe, intocmire tema de proiectare, întocmire cerere de finanțare, etc., aplicație POR

40.000,00

0 00

71.01.30

3

Modernizare si reabilitare Cresa Nr. 9 - - documentatii cadastrale, taxe OCPI, DALl'SF, expertiza tehnica, studiu topo, geo, awze, acorduri, taxe, intocmire tema de proiectare, intocmire cerere de finanțare, etc., aplicație POR

40.000,00

0.00

71.01.30

4

Construire cresa Centru Bugetar" Mihai Dragan"- școala G. M. Cancicov, str. Prieteniei nr.73 -doc. cadastrala, taxe OCPI, SF. studii topo, geo, doc. CU, avize, acorduri, taxe etc.

0.00

5.000,00

71.01 30

5

Imbunatatirea condițiilor de locuit pentru persoanele aliate in risc de sărăcie si excluziune sociala cu domiciliu in ZUM Izvoare si ZO Letea - fisa proiect, cerere de finanțare, DALI, studii de teren, avize, expertiza tehnica, audit energetic, documentatii tehnice

0.00

55.000,00

71.01.30

6

Primii pași spre educație, aplicație POCU 2019 - cerere de finanțare

0.00

53.500,00

Nr. crt


Nominalizarea achizițiilor de bunuri si a altor cheltuieli de investiții

0        1                                   2

71.01.30    7 Dezvoltare anteprescolara prin educație, aplicație POCU 2013 -

cerere de finanțare

Total 71.01.30

TOTAL

TOTAL GENERAL (col 5 + col 6*


CONSILIERI LOCALI: X 1 .CÂTĂLIN-MIHAIL DINI/ ' 2.GABRIEL-STĂN1CĂ

Par)

Canti

Valoare                 Plati efectuate

tatea

Program cu Buge: local Nr.si data doc. Suma finanțare       TIO 71

nerambursabila

la Titlul 58

4

5              6              7            8

0.00      53.500,00

80.000,00      172.000,00

80.000,00      172.000,00

252.000,00

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE /SECRETARUL GGWERAL AL MUN. BACĂU NICOLAE^OVIDIU POPOVICI

ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU
CONSILIUL LOCAL AL MUN. BACĂU

ANEXA 1H LA HCL NR. 292 DIN 28.12.2020

PROGRAMUL DE INVESTIT!!

"Alte cheltuieli de investitii" defalcate pe categorii de bunuri repartizate Consiliului Municipal Bacau in anul 2021

CONT 70.02 - LOCUINȚE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA - CL BACAU

Cod indicator

Nr. crt

Nominalizarea achizițiilor de bunuri si a altor cheltuieli de investitii

U.M.

Cantitatea

Valoare

Buget local Titlul 71

0

1

2

3

4

5

1. ACHIZIȚII DIVERSE - total, din care:

200.000,00

71.01.30

1

Sistem detecție, alarmare incendiu si sistem desfumare - Modul 1 CAEX

buc

1

100.000,00

71.01.30

2

Centrala telefonica digitala - Modul 1 CAEX

buc

1

100.000,00

Total 71.01.30

200.000,00

II. STUDII SI EXPERTIZE - total, din care:

303.896,75

71.01.30

1

Consolidare imobil, strada Marasesti, nr.10 - documentație cadastrala, taxe OCPI, expertiza tehnica, DALI, studii topo, geo, doc.CU, avize, acorduri, taxe etc.

1.000.00

71.01.30

2

Modernizarea unei mari parii a sistemului de iluminat public stradal din Municipiul Bacau - doc.cadastrala. taxe OCPI, SF/DALI, expertiza tehnica, studii topo geo, avize, acorduri, taxe etc.

60.000,00

71.01.30

3

Consolidare imobil, strada Marasesti, nr.4 - documentație cadastrala, taxe OCPI, expertiza tehnica, DALI, studii topo. geo, doc.CU, avize, acorduri, taxe etc.

1.000,00

71.01 30

4

Consolidare imobil, strada Marasesti, nr.7 - documentație cadastrala, taxe OCPI, expertiza tehnica. DALI, studii topo, geo, doc.CU, avize, acorduri, taxe etc.

1.000,00

Plati efectuate

Nr.si data doc. Suma

6            7

Cod

Nr.

Nominalizarea achizițiilor de bunuri si a altor

U.M.

Canti

Valoare

Plati efectuate

indicator

crt

cheltuieli de investitii

tatea

Buget local Titlul 71

Nr.si data doc. Suma

0

1

2

3

4

5

6            7

71 01.30

5

Consolidare imobil, strada Marasesti, nr.9 - documentație cadastrala, taxe OCPI, expertiza tehnica DALI, studii topo, geo. doc.CU, avize, acorduri, taxe ele.

1.000,00

71 01 30

6

Consolidare imobil, strada Marasesti, nr.12 - documentație cadastrala, taxe OCPI. expertiza tehnica, DALI, studii topo, geo, doc CU, avize, acorduri, taxe etc.

1.000,00

71.01 30

7

Construire locuințe pentru tineri, destinate inchirierii, Ansamblul Bucegt III C, etapa I • LTE - documentație cadastrala, taxe OCPI, studiu de prefezabilitate/SF, doc.CU, studii topo, geo, avize, acorduri, taxe ele.

15.322,75

71.01.30

8

Construire locuințe pentru tineri, destinate inchirierii, Ansamblul Bucegi III B - LTE - documentație cadastrala, taxe OCPI, studiu de prefezabilitate/SF, doc.CU, studii topo, geo, avize, acorduri, taxe etc.

1.000,00

71.01 30

9

Consultanta pentru elaborarea documentației necesara, in vederea demarării procedurii de delegare a gestiunii unor activitati din cadrul serviciului public de salubrizare, din Munucipiul Bacau

107.000,00

71.01.30

10

Expertize tehnice clădiri aflate in patrimoniul Municipiului Bacau

15.574.00

71.01.30

11

Amenajare interioara si compartimentare Pavilion Expozitional Modul 1, din complexul Centrului de Afaceri si Expoziții Mircea Cancicov -expertiza tehnica. DALI, audit energetic, studii topo. geo, doc.CU, avize, acorduri, taxe etc.

100.000,00

ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU
CONSILIUL LOCAL. Al. MUN. BACĂU


ANEXA II LA HCL NR. 292 DIN 28.12.2020


PROGRAMUL DE INVESTIȚII

"Alte cheltuieli de investiții" defalcate pe categorii de bunuri repartizate Consiliului Municipal Bacau in anul 2021

CONT 74,02 - PROTECȚIA MEDIULUI -CL BACAU

Cod indicator

Nr. crt

Nominalizarea achizițiilor de bunuri si a altor cheltuieli de investitii

U.M. Canti’ ta tea

Valoare

Buget local Titlul 71

Plăti efectuate

Nr.si data doc. Suma

0

1

2

3       4

5

6            7

1. ACHIZIȚII DIVERSE-total, din care:

5.479.216,00

71.01.30

1

Aspirator urban

10

397.974,00

71.01.30

2

Automaturatoare 2 mc

5

3.641.168,00

71.01.30

3

Automaturatoare 5 mc

1

940.074,00

Total 71.01.30

5.479.216,00

II. STUDII SI EXPERTIZE - total, din care:

492.977,50

71.01.30

1

Construire, reabilitare bazin permeal si ape pluviale din cadrul Depozitului de deșeuri Bacau - - DALI, studii lopo geo, doc.CU. avize, taxe, acorduri etc.

37.500,00

71.01.30

2

închidere celula 1 - Depozit deșeuri - DALI, studii lopo, geo, avize, acorduri, taxe etc.

53.200,62

71.01.30

3

Rezerva de apa a Municipiului Bacau- expertiza tehnica, consultanta. DALI, informare si publicitate, audit financiar, doc.CU, avize, acorduri, taxe etc.

39.000,00

71.01.30

4

Extindere infrastructurii tehnico-edilitare ZUM Izvoare si ZD Letea -fisa proiect, cerere de finanțare, DAU, studii de teren, avize, expertiza tehnica, audit energetic, documentatii tehnice

14.977,88

71.01.30

5

Locuințe sociale str.Izvoare - rețele de apa, canalizare si refacere drum acces - doc cadastrale, taxe OCPI, avize, acorduri, taxe, etc.

1.000,00

Total 71,01.30

TOTAL '               o \

CONS1 LI ERI                      |

l.CĂTĂlJN-MlHAiLțHNțW& ț ,

2. G AB RIEL-STĂ N Iț’Ă&U țO

__* i /

303.896,75

503.896,75

SEF SERVICIU, ROM CA kUQAN CHINDRUS

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE   soLOTLUQAN

l SECRETARUL GENERAL AL MUN. BACĂU        / .

NlCOLAE-^VIDIUPOPOVICl

Fag 3      V

71.01 30


71.01.30


71.01.30


Nr. cri


Nominalizarea achizițiilor de bunuri si a altor cheltuieli de investitii


Rețea de apa si canalizare, strada Capitan Vasile Menea si strada Constantin Platon - doc. cadastrale, taxe OCPl.SF, avize, acorduri, taxe, etc.

Sistematizare terenuri, in vederea construirii ansamblului de, locuințe pentru tineri, slr. Poligonului - LTE si Infrastructura Rutiera - studii geo, topo, doc. cadastrale, taxe OCPI, studii de soluție, doc.CU, SF, PUZ, studii de trafic, taxe, avize, acorduri etc.

Construire platforme subterane pentru colectarea selectiva a deșeurilor urbane si instalarea de sisteme inteligente de colectare selectiva a deșeurilor stradale - SF/DALI, studii topo, geo, doc.CU, avize, acorduri, alte taxe

Total 71.01.30


TOTAL


CONSILIERI LOCALI/ LCĂTÂL1N-MIHAIL D^t 2.GABRIEL-STĂNICĂ LuniU.NI. Când-

Plati efectuate


Valoare


tâ te 3

Buget local Titlul Nr.si data doc. Suma 71

3       4           S                6            7

100.000,00

25.000,00

222.299,00

492.977,50

5.972,193,50


CONTRASEMNEAZĂPENTRU LEGALITATE ^SECRETARUL GENERAL AL MUN. BACĂU

NICOLAE -JBV1DIU POPOV1CI

ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL AL MUN. BACĂU

ANEXA 1J LA HCL NR. 292 DIN 28.12.2020

PROGRAMUL DE INVESTIȚII

"Alte cheltuieli de investitii" defalcate pe categorii de bunuri repartizate Consiliului Municipal Bacau in anul 2021

CONT 74.02 - PROTECȚIA MEDIULUI - COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU


Cod indicator

Nr. crt

Nominalizarea achizițiilor de bunuri si a altor cheltuieli de investitii

U.M.

Cantitatea

Valoare

Buget local Titlul

Plati efectuate

Nr.si data doc. Suma

71

0

1

2

3

4

5

6            7


I. STUDII SI EXPERTIZE - total, din care:


363.378,00


71.01.30

71.01 30

71 01.30


 • 1 Sprijin pentru pregătirea aplicației de finanțare si a documentațiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din județul Bacau, in perioada 2014-2020

 • 2 înlocuire ansamblu hidraulic existent in camera vanelor de la rezervoarele Barati - expertiza tehnica, SF, doc.avize, taxe, acorduri etc

 • 3 Consolidare/amenajare si punere in siguranța a zonei de protecție a conductei de aductiune Valea Uzului Bacau, zona Masotea, comuna Ardeoani - documentație cadastrala, taxe, avize, acorduri, servicii de evaluare terenuri prin evaluator ANEVAR, servicii de cadastru in vederea exproprierii pentru cauza de utilitate publica, conform Legii 255/2010, etc.


Total 71.01,30


1.523,00

2.261,00

359.594,00

363.378,00363.378,00


SEF SERVICIU,


ROMICA


CHtNDRUS


CONSILIERI LOCAL

1 .CĂTĂLIN-MIHAIL bl NU KV yjj t

2.GABRIEL-STĂNICĂlUPujfc^5


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE


'SECRETARUL l N1COLAE


NERAL AL MUN. BACAU )VIDIU POPOV1CI


ÎNTOCMIT,


SOLOT LUCIAN


ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU
CONSILIUL LOCAL AL MUN. BACĂU

ANEXA 1K LA HCL NR.292 DIN 28.12.202(1

PROGRAMUL DE INVESTIȚII

"Alte cheltuieli de investitii" defalcate pe categorii de bunuri repartizate Consiliului Municipal Bacau in anul 2021

CONT 81.02 - COMBUSTIBILI SI ENERGIE - CL BACAU

Cod indicator

Nr. crt

Nominalizarea achizițiilor de bunuri si a altor cheltuieli de investitii

U.M

Cantitatea

Valoare

Program cu finanțare ne rambursa bila

Titlul 56

0

1

2

3

4

5

Plati efectuate

Nr.si data doc. Suma

6            7

I. STUDII SI EXPERTIZE - total, din care:

54.000,00


71.01.30


71.01.30


 • 1 Retehnologizarea sistemului de termoficare, din Municipiul Bacau, in vederea conformării la normele de protecția mediului, privind emisiile poluante in aer si pentru creșterea eficientei in alimentarea cu căldură urbana, aplicație POIM fazat/ POS Mediu- asistenta tehnica pentru managementul de proiect, supervizarea lucrărilor, promovare, publicitate si audit, avize, expertize, ele.

 • 2 Ciclu combinat 14 MWT, cazane auxiliare si adaptarea schemei termomecanice in CET 1 Chimiei Bacau - SF, avize, taxe etc., aplicație POS mediu


40.000,00


1.000,00


Nr. crt


Nominalizarea achizițiilor de bunuri si a altor cheltuieli de investitii


Valoare


Plati efectuate


0        1                                        2


U.M. Canti-

Program cu Nr.si data doc. Suma finanțare nerambursabila

Titlul 56 3       4           5                6            7


71 01.30


71 01.30


3 Reabilitarea rețelelor termice secundare, din Municipiul Bacau, etapa II (lot 2) - PT 25. PT 28, CT 3/2 Marasesti, CT 3/5 Dr. Aroneanu (parțial), CT 4/6 9 Mai, CT Primărie; etapa II (lot 3) - PT 115, PT 14. PT43, PT 4, PT20; etapa II (lot 4) - PT 21. PT 15, PT 18, PT 97, PT 29; etapa 3 (tot 5) - PT 9, PT 11, PT 17, PT 19, PT 22, PT 27, PT 35, PT 62, PT 63 - taxe, avize, acorduri etc., aplicație POIM fazat / POS mediu

4 Gospodărie CLU in CET 1 Chimiei Bacau si Gospodărie păcură si tratare ape uzate in CET 2 Lelea Bacau - taxe, avize, acorduri etc., aplicație POS mediu

Total 71.01.30


12.000,00


1.000,00


54.000,00


TOTAL


54.000,00


CONSILIERI LOCVL^ LCĂTĂLlN-MIHAILMj

2.GABR1 EL-STĂN IC
CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE /SECRETARUL GENERAL AL MUN. BACĂU

NICOLAW-OVIDIU POPOVICI


ROMÂNIA                                                       ANEXA 1L LA HCL NR. 292 DIN 28.12.2020

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL AL MUN. BACĂU

PROGRAMUL DE INVESTIT!! "Alte cheltuieli de investitii" defalcate pe categorii de bunuri repartizate Consiliului Municipal Bacau in anul 2021

CONT 81.02 - COMBUSTIBILI SI ENERGIE - THERMOENERGY GROUP

Cod

Nr.

Nominalizarea achizițiilor de bunuri si a altor

UM.

Canti

Valoare

Plati efectuate

indicator

crt

cheltuieli de Investiții

tatea

Buget local Titlul 71

Nr.si data doc. Suma

0

1

2

3

4

5

6            7

J. STUDII SI EXPERTIZE - total, din care:

240.000,00


71.01.30

1

Realizarea de noi sisteme de alimentare cu energie termica a consumatorilor racordati la 6 CT existente - actualizare SF

85.000,00

71 01.30

2

Reabilitarea rețelelor primare din sistemul de termoficare al municipiului Bacau - SF. taxe, avize, acorduri etc.

105 000,00

71 01.30

3

Dezvoltarea pieței de energie termica - Racordarea la SACET a Spitalului de Pneumoftiziologie Bacau - SF, documentație CU, documentație cadastrala, taxe, avize, acorduri, etc.

50 060,00

Total 71.01.30

240.000,00

240.000,00ROMICA


SEP SERVICIU,


CHINDRUS(/ONTRASEMNEA SECRETARULG N1COLAE


PENTRU LEGALITATE ERAL AL MUN. BACĂU VIDIU POPOVICIROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU
CONSILIUL LOCAL AL MUN. BACĂU


ANEXA IM LA IICL NR. 292 DIN 28.12.2020


PROGRAMUL DE INVESTI TU

"Alte cheltuieli de investiții" defalcate pe categorii de bunuri repartizate Consiliului Municipal Bacau in anul 2021

CONT 84.02 - TRANSPORTURI SI COMUNICAȚII -CL BACAU

Cod indicator

Nr. crt

Nominalizarea achizițiilor de bunuri si a altor        y M

cheltuieli de investitii

Cantitatea

Valoare                  Plati efectuate

Program cu Buget local Nr.si data doc. Suma finanțare        Titijl 71

ne rambursa bila

la Titlul 58

0

1

2                                   3

4

5

6               7            8

1. ACHIZIȚII DIVERSE «total, din care:

0,00

193.600,00

71.01.30

1

Sistem supraveghere video (inclusivmontaj) - Sens giratoriu Avion

0.00

24.200,00

71.01.30

2

Sistem supraveghere video (inclusivmontaj)-Sens giratoriu Liceul Economic

0.00

24.200.00

71.01.30

3

Sistem supraveghere video (inclusiv montaj) - Sens giratoriu Gheraiesti

0,00

24.200.00

71.01.30

4

Sistem supraveghere video (inclusivmontaj) - Sens giratoriu Pod Mărgineni

0.00

24.200,00

71.01.30

5

Sistem supraveghere video (inclusivmontaj) - Sens giratoriu Ștefan cel Mare

0.00

24.200,00

71.01.30

6

Sistem supraveghere video (inclusivmontaj) - Sens giratoriu Serba nes ti Autogara

0,00

24.200,00

71.01.30

7

Sistem supraveghere video (inclusiv montaj) - Sens giratoriu Serbanesti Petrom

0.00

24.200,00

71.01.30

8

Sistem supraveghere video (inclusiv montaj) - Sens giratoriu Serbanesti Calea Romanului

0,00

24.200,00

Total 71.01.30

0,00

193.600.00

II. STUDII SI EXPERTIZE - total, din care:

2.724.715,19

1.058.297,08

0

71.01.30

71.01.30

71.01.30

71.01.30

71.01.30

71.01.30

71.01.30

71.01.30

71.01.30

71.01.30

71.01.30

71.01 30


1                                     2

 • 1 Construire strada Sălciei - taxe OCPi, avize

 • 2 Construire strada Ulmilor - actualizare SF, studii topo. geo, doc.CU, avize, acorduri, taxe etc.

 • 3 Reamenajare intersecție in sistem giratoriu pentru străzile Calea Romanului - b-dul Unirii - expertiza tehnica, DALI, studii topo, geo, studiu de circulație, doc.CU, avize, acorduri, taxe etc.

 • 4 Construire strada Tineretului - documentație cadastrala, taxe OCPI, DALI, expertiza tehnica, doc.CU, studii topo, geo, avize, acorduri, taxe etc.

 • 5 Construire strada Gherghe Asachi - documentație cadastrala, taxe OCPI, DALI. expertiza tehnica, doc.CU, studii topo, geo. avize, acorduri, taxe etc.

 • 6 Construire strada Gherghe Sincai - documentație cadastrala, taxe OCPi, DALI, expertiza tehnica, doc.CU, studii topo, geo. avize, acorduri, taxe etc.

 • 7 Construire strada Pictor Nicolae Grigorescu- documentație cadastrala, taxe OCPI, DALI, expertiza tehnica. doc.CU, studii topo, geo. avize, acorduri, taxe etc.

 • 8 Construire strada Salcâmilor - documentație cadastrala, taxe OCPI, DALI, expertiza tehnica, doc.CU. studii topo, geo, avize, acorduri, taxe etc

 • 9 Construire strada Scânteii - documentație cadastrala, taxe OCPi, DALI, expertiza tehnica, doc.CU, studii topo, geo, avize, acorduri, taxe etc.

 • 10 Construire strada Timpului- documentație cadastrala, taxe OCPI. DALI, expertiza tehnica, doc.CU, studii topo. geo, avize, acorduri, taxe etc.

 • 11 Construire strada Trecatoarea islaz- documentație cadastrala, taxe OCPi. DALI, expertiza tehnica, doc.CU, studii topo, geo, avize, acorduri, taxe etc.

 • 12 Construire strada Viilor - documentație cadastrala, taxe OCPI, DALI, expertiza tehnica, doc.CU, studii topo. geo, avize, acorduri, taxe etc

  U.M.


  3

  ta te a

  Program cu finanțare nerambursabiia (a Titlul 58

  Buget local Nr.si data doc. TitkJ 71

  Suma

  4

  5

  fi                      7

  3

  0,00

  1-.500,00

  0,00

  13.000,00

  0.00

  - .000,00

  0.00

  43.641,65

  0.00

  17.200.00

  0,00

  16.100,00

  0,00

  10.000,00

  0,00

  5.536,24

  0.00

  6.536,24

  0,00

  26.700,00

  oco

  12.085,53

  0 00

  15.700,00


  0

  71.01.30

  71.01.30

  71.01.30

  71.01.30

  71.01.30

  71.01.30

  71.01.30

  71.01.30

  71.01.30


1                                       2

 • 13 Construire strada Xenopoi * documentație cadastrala, taxe OCPI, DALI, expertiza tehnica, doc.CU, studii topo, geo. avize, acorduri, taxe etc

 • 14 Construire strada Arinilor - documentație cadastrala, taxe OCPI, DALI, expertiza tehnica, doc.CU, studii topo, geo, avize, acorduri, taxe etc.

 • 15 Construire strada Frunzei - documentație cadastrala, taxe OCPI, DALI, expertiza tehnica, doc.CU, studii topo, geo, avize, acorduri, taxe etc.

 • 16 Reabilitare infrastructura urbana, zona Mioriței - 9 Mai - Vântului -Vadu Bistriței, aplicație POR - AVIZ ISU, doc. Urmărire in Timp

 • 17 Reabilitare infrastructura urbana, strada Ștefan cel Mare, aplicație POR - AVIZ ISU, doc. Urmărire in Timp

 • 18 Sistem de management al traficului pentru prioritizarea coridoarelor de transport public local si a deplasărilor cu bicicleta - Studiu de trafic, documentație cadastrala, taxe OCPI, DALI/SF, expertiza tehnica, studiu topo, geo, avize, acorduri, taxe, întocmire cerere de finanțare etc., aplicație POR

 • 19 Modernizarea stafiilor de transport public - Studiu de trafic, documentație cadastrala, taxe OCPI. DALI/SF, expertiza tehnica, studiu topo, geo, avize, acorduri, taxe, întocmire cerere de finanțare etc., aplicație POR

 • 20 Traseu pentru deplasări nemotorizate Sud: Centru - Aeroport -Studii de trafic, documentație cadastrala, taxe OCPI, DALI/SF, expertiza tehnica, studiu topo, geo, avize, acorduri, taxe, întocmire cerere de finanțare etc., aplicație POR

 • 21 Coridor pentru deplasări nemotorizate Centru - Gara Bacău -Cartier CFR - Sala Polivalentă - CAEX/ Parc Industrial (CFR) -Studiu de trafic, documentație cadastrala, taxe OCPI, DALI/SF, expertiza tehnica, studiu topo, geo. avize, acorduri, taxe, întocmire cerere de finanțare etc., aplicație POR

U.M. Canîi'

ta te a

Program cu finanțare ne ram bursa bila la Titlul 58

Buget ocal Nr.si data dcc. Titlu 71

Suma

3

4          5

6               7

8

0,00

16.400,00

0,00

67.000,00

0,00

50.504,00

0,00

10.500,00

0,00

5.500,00

451.100,00

10.384.02

513.644.69

7.224,45

604.726,78

1.242.56

146.673,45

1 683,07

0

71.01.30


71.01.30

71.01.30


71.01 30

71.01 30

71.01 30

71.01.30

71.01.30


1                                     2

 • 22 Coridor pentru deplasări nemotorizate Parcul Cancicov- Stadion -Bazin de înot- Universitatea „Vasile Alecsandri* (Traseul tineretului si sportului) - Studiu de trafic, documentație cadastrala, taxe OCPI, DALI/SF, expertiza tehnica, studiu topo, geo. avize, acorduri, taxe, întocmire cerere de finanțare etc., aplicație POR

 • 23 Traseu pentru biciclete - semicircular - Mioripei - documentatii cadastrale, taxe OCPI, DALI/SF, expertiza tehnica, studii topo, geo, avize, acorduri, taxe, întocmire tema de proiectare, întocmire cerere de finanțare, etc, aplicație POR

 • 24 (Re)amenajarea străzii Prieteniei din cartierul Miorița pe modelul “zona rezidențiala” ("home-zone") - documentatii cadastrale, taxe OCPI, DALI/SF, expertiza tehnica, studii topo, geo, avize, acorduri, taxe, întocmire tema de proiectare, întocmire cerere de finanțare, etc, aplicație POR

 • 25 Coridor pentru deplasări nemotorizate: Centru - Serbanesti -Studiu de trafic, documentație cadastrala, taxe OCPI, DALI/SF, expertiza tehnica, studiu topo, geo, avize, acorduri, taxe, intocmire cerere de finanțare etc., aplicație POR

 • 26 Coridor pentru deplasări nemotorizate pentru agrement: Centru -Insula de Agrement- Letea Veche (Traseu de agrement) - Studiu de trafic, documentație cadastrala, taxe OCPI. DALI/SF, expertiza tehnica, studiu topo, geo, avize, acorduri, taxe, intocmire cerere de finanțare etc., aplicație POR

 • 27 Construire parcare - "Statie Salvare", Str. 9 Mai - documentație cadastrala, taxe OCPI, SF, studii topo. geo , doc CU, avize, acorduri, taxe etc.

26 Servicii de consultanta in vederea intocmirii documentațiilor

29 Ameliorarea conectivității intre Bacau si Letea Veche prin crearea unei legaturi rutiere (inclusivpietonaie si cictabile) intre Str. Milcovsi rețea stradala Letea Veche • studii de teren, laxe OCPI, documentație cadastrala

M Canti-

ta tea

Program cu finanțare nerambursabila la Titlul 58

3uget local Titlul 71

Nr.si data doc.

Suma

3

4

5

S

7

8

897.115,27

1.072,43

111.455,00

9.063,35

0 00

9.780,31

0.00

10.383,50

0.00

5.559,73

0 00

5.000,00

0,00

0,00

83,000,00

120.000,00

Cod Ni.


indicator crt


Nominalizarea achizițiilor de bunuri si a altor cheltuieli de investitii

0        1                                   2

71.01.30    30 Parcare colectiva rezidențiala de tip "smart parking" in cartierul

Bistrița Lac - Resistematizare - documentație cadastrala, SF, taxe OCPI, studii topo. geo. doc. CU, avize, acorduri, alte taxe, intocmire tema de proiectare

7101.30    31 Parcare str.9 Mai - Bdul Unirii - Resistematizare - documentație

cadastrala, SF, taxe OCPI, studii topo, geo, doc. CU, avize, acorduri, alte taxe, intocmire tema de proiectare

Total 71.01.30

TOTAL

TOTAL GENERAL (col 5 + col 6)


CONSILIERI LOC LCÂTĂLIN-MIHAIlJ 2.GABRIEL-STÂNIC

Cantitatea

Valoare

Programei! Buget local finanțare         Titlul 71

ne rambursa bila

la Titlul 58

Plati efectuate

Nr.si data doc. Suma

3

4

5

6

7

8

0,00

225.000,00

0,00     225 000,00

2,724.715,19    1.050.297,08

2.724.715,19    1.243.897,08

3.968.612,27

CONTRASEMNEAZĂ CENTRU LEGALITATE fSECRETARUL GENERAL AL MUN. BACĂU

NICOLAE - QMDIU POPOVlCf

ROMÂNIA                                                        ANEXA IN LA IICL NR. 292 DIN 28.12.2020

JUDEȚUL BACĂU
CONSILIUL LOCAL AL MLN. BACĂU

PROGRAMUL DE INVESTIȚII "Alte cheltuieli de investitii" defalcate pe categorii de bunuri repartizate Consiliului Municipal Bacau in anul 2021

CONT 84.02 - TRANSPORTURI SI COMUNICAȚII - SOCIETATEA DE SERVICII PUBLICE MUNICIPALE BACAU

Cod indicator

Nr. crt

Nominalizarea achizițiilor de bunuri si a altor cheltuieli de investitii

U.M. Cetatea

Valoare

Buget local Titlul 71

Plăti efectuate

Nr.si data doc. Suma

0

1

2

3      4

5

6            7

I. STUDII SI EXPERTIZE - total, din care:

301.867,42

71.01.30

1

Construire strada Ulmilor - actualizare SF, studii topo, geo, doc CU, avize, acorduri, taxe etc.

1S.000.C0

71,01.30

3

Construire strada Tineretului - documentație cadastrala, taxe OCPI. DALI, expertiza tehnica, doc.CU, studii topo. geo, avize, acorduri, taxe etc.

43.641,65

71.01.30

4

Construire strada Gheorghe Asachi - documentație cadastrala, taxe OCPI. DALI, expertiza tehnica, doc CU, studii topo, geo, avize, acorduri, taxe etc.

17.200,00

71.01.30

5

Construire strada Gheorghe Sincai - documentație cadastrala, taxe OCPI, DALI, expertiza tehnica, doc.CU, studii topo, geo, avize, acorduri, taxe etc.

16.100,00

71.01.30

6

Construire strada Pictor Nicolae Grigorescu- documentație cadastrala, taxe OCPI, DAU, expertiza tehnica, doc.CU, studii topo, geo, avize, acorduri, taxe etc.

10.000, co

71.01.30

7

Construire strada Salcâmilor - documentație cadastrala, taxe OCPI, DALI, expertiza tehnica. doc.CU, studii topo, geo, avize, acorduri, taxe etc

8.536,24

71.01.30

ă

Construire strada Timpului- documentație cadastrala, taxe OCPI, DALI, expertiza tehnica, doc.CU, studii topo, geo, avize, acorduri, taxe etc.

26.700,C0

71.01.30


71.01.30


71.01.30


71.01.30


71.01.30


Nr. cit


10


11


12


13


Nominalizarea achizițiilor de bunuri si a altor cheltuieli de investitii


Construire strada Trecatoarea Islaz- documentație cadastrala, taxe OCPI. DALI, expertiza tehnica, doc.CU, studii topo, geo, avize, acorduri, taxe etc.

Construire strada Viilor - documentație cadastrala, taxe OCPI, SF, studii topo, geo, CU, avize, taxe ele.

Construire strada Xenopol - documentație cadastrala, taxe OCPI, DALI, expertiza tehnica, doc.CU, studii topo, geo, avize, acorduri, taxe etc

Construire strada Arinilor - documentație cadastrala, taxe OCPI, DALI, expertiza tehnica, doc.CU, studii topo, geo, avize, acorduri, taxe etc.

Construire strada Frunzei - documentație cadastrala, taxe OCPI.

DALI, expertiza tehnica, doc.CU studii topo, geo. avize, acorduri, taxe ele.

Total 71.01.30


TOTAL


CONSILIERI LOCALI: LCĂTĂLLN-M1HAIL DIN 2.GABRIEL-STĂN1CA LUPlati efectuate


Valoare


U.M. fetea

Buget local Titlul Nr.si data doc. Suma 71

3       4            5                6            7

12.035,53

15.730,00

16.430,00

67 000,00

50.504,00

301.867,42 301.867,42

SEF SEFp/ICIU,


ROMIG


IAN CHINDRUSCONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE ' SECRETARUL GENERAL AL MUN. BACĂU N1COLAE - IDIU POPOVICI


HOTARAREA NR. 292 DIN 28.12.2020

privind aprobarea Programului obiectivelor de investiții in continuare, până la aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli si a Programului de investiții pe anul 2021, al Consiliului Local al Municipiului Bacău

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 28.12.2020, potrivit art.133 alin. 1 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, Având în vedere:

 • - Referatul nr. 585100 din 22.12.2020, înaintat de Direcția Tehnica prin care se propune aprobarea Programului obiectivelor de investiții in continuare, pana la aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli si a Programului de investiții pe anul 2021, al Consiliului Local al Municipiului Bacau;

 • - Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr. 585096/22.12.2020;

 • - Raportul Direcției Juridice și Administrație Locală înregistrat cu nr. 585098/1/22.12.2020;

 • - Raportul Direcției Tehnice înregistrat cu nr. 585098/2/22.12.2020;

 • - Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 1423/28.12.2020 al Comisiei de specialitate nr. 1, nr. 1424/28.12.2020 al Comisiei de specialitate nr. 2, nr. 1425/28.12.2020 al Comisiei de specialitate nr. 3, nr. 1426/28.12.2020 al Comisiei de specialitate nr. 4 și nr. 1427/28.12.2020 al Comisiei de specialitate nr. 5;

 • - Prevederile art.37 din Legea 500/2002, privind finanțele publice, actualizata;

 • - Prevederile art. 40 alin. 1 și alin. 2 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările si completările ulterioare ;

 • - Prevederile Legii nr. 5/ 2020 privind bugetul de stat pe anul 2020;

 • - Prevederile Legii nr. 6/ 2020 privind asigurările sociale de stat pe anul 2020;

 • - Prevederile art. 140 alin. 1 și alin. 3, ale art. 154 alin. 1, ale art. 196 alin. 1 lit. ”a”, ale art. 197 alin. 1 și ale art. 243 alin. 1 lit. ”a” și ”b” din OUG nr. 57/ 2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În baza dispozițiilor art. 129 alin. 2 lit. ”b” și alin. 4 lit. ”a” și art. 139 alin. 3 lit. ”a” și alin. 5 din OUG 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. 1. Se aproba Programul obiectivelor de investiții in continuare, pana la aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli si a Programului de investiții pe anul 2021, al Consiliului Local al Municipiului Bacau, conform anexelor ce cuprind listele de investiții nr : lA, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, 1G, 1H, 1I, 1J, 1K, 1L, 1M, 1N părți integrante ale prezentei hotărâri.

Art. 2. Prezenta hotărâre va fi adusa la îndeplinire de către Primarul Municipiului Bacău prin Direcția Economica si Direcția Tehnica.

Art. 3. Hotărârea va fi comunicata Primarului Municipiului Bacău, Direcției Economice si Direcției Tehnice.

Art. 4. Prin grija Secretarului General al Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunica in termen legal Instituției Prefectului- Județului Bacău pentru verificarea legalității.

CONSILIERI LOCALI:            CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE

DINU CĂTĂLIN-MIHAIL____________SECRETARUL GENERAL AL MUN. BACĂU

LUPU GABRIEL STĂNICĂ       NICOLAE - OVIDIU POPOVICI

N.O.P., C.S./O.R.A./EX.1/DS.I-A-2

ROMANIA

JUDETUL BACAU

CONSILIUL LOCAL BACAU


Anexa nr.1A la HCL nr.292 din 28.12.2020


Programul obiectivelor de investitii in continuare, pana la aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli si a Programului de investitii pe anul 2021, al Consiliului Local al Municipiului Bacau

(lei, inclusiv TVA)

Denumire obiectiv

Valoare totala

Valoare totala actualizata

Plan 2021

Total

Plan 2021

col.5 * col.13

finantat din:

Credite bancare interne cont 50.81 Titlul 56

Credite bancare interne cont 50.81 Titlul 71

Credite bancare externe

Alte surse constituite conform legii fond AFM

Fond cu destinatie speciala cont

50.02.40 BL

Fond cu destinatie speciala cont

50.02.40 BS

Excedent Titlu 56

Excedent Titlul 71

Total alocatii bugetare

col.14 * col.18

Program cu finantare nerambursabi la Titlul 56

Program cu finantare nerambursabi la la Titlul 58

din care:

Buget local Titlul 71

Transferuri de la bugetul de stat

Transfer de la alte autoritati

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

TOTAL

1.047.458.617,43

1.105.657.604,07

214.553.013,35

0,00

8.853.931,18

52.342.400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7.702.432,65

145.654.249,52

1.550.000,00

97.468.647,73

35.348.901,29

11.139.278,50

147.422,00

738.697.719,58

782.519.748,64

176.358.737,50

0,00

8.394.482,56

51.000.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.702.432,65

111.261.822,29

1.475.000,00

77.192.076,03

21.478.755,76

10.968.568,50

147.422,00

A. OBIECTIVE IN

1.029.386.752,29

1.087.585.738,93

196.508.248,21

0,00

8.828.941,18

52.342.400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7.702.432,65

127.634.474,38

1.496.000,00

90.794.713,24

24.057.060,64

11.139.278,50

147.422,00

CONTINUARE

738.614.419,58

782.436.448,64

176.302.537,50

0,00

8.394.482,56

51.000.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.702.432,65

111.205.622,29

1.475.000,00

77.192.076,03

21.422.555,76

10.968.568,50

147.422,00

B. OBIECTIVE NOI

83.300,00

83.300,00

56.200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

56.200,00

0,00

0,00

56.200,00

0,00

0,00

83.300,00

83.300,00

56.200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

56.200,00

0,00

0,00

56.200,00

0,00

0,00

C. ALTE CHELTUIELI DE

17.988.565,14

17.988.565,14

17.988.565,14

0,00

24.990,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

17.963.575,14

54.000,00

6.673.934,49

11.235.640,65

0,00

0,00

INVESTITII

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Din TOTAL, desfasurat potrivit clasificatiei bugetare :

CAPITOLUL 51.02

AUTORITATI PUBLICE

4.325.988,32

4.325.988,32

3.574.425,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.574.425,00

0,00

3.284.171,00

290.254,00

0,00

0,00

TOTAL, din care:

399.247,05

399.247,05

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

A. OBIECTIVE IN

801.563,32

801.563,32

50.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50.000,00

0,00

0,00

50.000,00

0,00

0,00

CONTINUARE

TOTAL, din care:

399.247,05

399.247,05

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 Modernizare si

801.563,32

801.563,32

50.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50.000,00

0,00

0,00

50.000,00

0,00

0,00

reabilitare cladire

(fosta Starea Civila)

399.247,05

399.247,05

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

C. ALTE CHELTUIELI DE

3.524.425,00

3.524.425,00

3.524.425,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.524.425,00

0,00

3.284.171,00

240.254,00

0,00

0,00

INVESTITII

CAPITOLUL 54.02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ALTE SERVICII PUBLICE

193.000,00

193.000,00

193.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

193.000,00

0,00

118.000,00

75.000,00

0,00

0,00

GENERALE

TOTAL, din care:

50.000,00

50.000,00

50.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50.000,00

0,00

0,00

50.000,00

0,00

0,00

A. OBIECTIVE IN

50.000,00

50.000,00

50.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50.000,00

0,00

0,00

50.000,00

0,00

0,00

CONTINUARE

TOTAL, din care:

50.000,00

50.000,00

50.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50.000,00

0,00

0,00

50.000,00

0,00

0,00

1 Implementarea masuri

50.000,00

50.000,00

50.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50.000,00

0,00

0,00

50.000,00

0,00

0,00

ISU , pentru cladirea din municipiul Bacau, strada Henri Coanda nr.2-DPEP

50.000,00

50.000,00

50.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50.000,00

0,00

0,00

50.000,00

0,00

0,00

C. ALTE CHELTUIELI DE

143.000,00

143.000,00

143.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

143.000,00

0,00

118.000,00

25.000,00

0,00

0,00

INVESTITII

CAPITOLUL 61.02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

POLITIA PRIMARIEI

50.000,00

50.000,00

50.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50.000,00

0,00

0,00

50.000,00

0,00

0,00

MUNICIPIULUI BACAU

TOTAL, din care:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

A. OBIECTIVE IN

50.000,00

50.000,00

50.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50.000,00

0,00

0,00

50.000,00

0,00

0,00

CONTINUARE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL, din care:

Denumire obiectiv

Valoare totala

Valoare totala actualizata

Plan 2021

Total

Plan 2021

col.5 * col.13

finantat din:

Credite bancare interne cont 50.81 Titlul 56

Credite bancare interne cont 50.81 Titlul 71

Credite bancare externe

Alte surse constituite conform legii fond AFM

Fond cu destinatie speciala cont

50.02.40 BL

Fond cu destinatie speciala cont

50.02.40 BS

Excedent Titlu 56

Excedent Titlul 71

Total alocatii bugetare

col.14 * col.18

Program cu finantare nerambursabi la Titlul 56

Program cu finantare nerambursabi la la Titlul 58

din care:

Buget local Titlul 71

Transferuri de la bugetul de stat

Transfer de la alte autoritati

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

1 Lucrari de eliminare a

50.000,00

0,00

50.000,00

0,00

50.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

acumularilor de gaze

naturale peste limitele

admisibile, in ansamblul

de locuinte ANL

Gheraiesti

CAPITOLUL 65.02

INVATAMANT

37.576.067,01

37.576.067,01

4.579.223,90

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.579.223,90

0,00

762.660,00

3.775.563,90

41.000,00

0,00

TOTAL, din care:

28.194.921,00

28.194.921,00

2.050.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.050.000,00

0,00

0,00

2.050.000,00

0,00

0,00

A. OBIECTIVE IN

36.385.013,11

36.385.013,11

3.388.170,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.388.170,00

0,00

503.550,00

2.843.620,00

41.000,00

0,00

CONTINUARE

TOTAL, din care:

28.194.921,00

28.194.921,00

2.050.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.050.000,00

0,00

0,00

2.050.000,00

0,00

0,00

1 Consolidare,

2.429.901,80

2.429.901,80

10.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10.000,00

0,00

0,00

10.000,00

0,00

0,00

modernizare si amenajare constructie sala de sport si ateliere la Liceul Sportiv

1.535.325,30

1.535.325,30

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 Construire corp nou si

250.000,00

250.000,00

250.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

250.000,00

0,00

0,00

250.000,00

0,00

0,00

modernizare cladire existenta Gradinita nr.18 Municipiul Bacau, str, Gh. Vranceanu nr.40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 Amenajare si

1.800.000,00

1.800.000,00

1.800.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.800.000,00

0,00

0,00

1.800.000,00

0,00

0,00

modernizare spatii cu destinatie de cresa in incinta Gradinitei nr.27

1.800.000,00

1.800.000,00

1.800.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.800.000,00

0,00

0,00

1.800.000,00

0,00

0,00

4 Construire gradinita si

10.596.640,00

10.596.640,00

210.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

210.000,00

0,00

0,00

210.000,00

0,00

0,00

cresa - Colegiul Tehnic de Comunicatii "N.V. Karpen"

8.231.972,00

8.231.972,00

150.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

150.000,00

0,00

0,00

150.000,00

0,00

0,00

5 Construire gradinita si

15.149.181,84

15.149.181,84

293.300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

293.300,00

0,00

0,00

293.300,00

0,00

0,00

cresa scoala "Nicu Enea", Calea Romanului nr.144

12.273.413,84

12.273.413,84

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6 Construire sarpanta

55.000,00

55.000,00

55.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

55.000,00

0,00

0,00

55.000,00

0,00

0,00

corp B - Colegiul Economic Ion Ghica

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7 Obtinere autorizatie de

2.500,00

2.500,00

2.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.500,00

0,00

0,00

2.500,00

0,00

0,00

securitate la incendiu -

Colegiul Mihai Eminescu

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8 Obtinere, Autorizatie

30.000,00

30.000,00

30.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

30.000,00

0,00

0,00

30.000,00

0,00

0,00

de securitate la incendiu - COLEGIUL NATIONAL "VASILE ALECSANDRI"- Corp B

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9 Obtinere Autorizatie de

50.000,00

50.000,00

50.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50.000,00

0,00

0,00

50.000,00

0,00

0,00

securitate la incendiu -Anghel Saligny - Corp Cantina

50.000,00

50.000,00

50.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50.000,00

0,00

0,00

50.000,00

0,00

0,00

10 Modernizare si

5.837.969,47

5.837.969,47

503.550,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

503.550,00

0,00

503.550,00

0,00

0,00

0,00

reabilitare Colegiul Grigore Antipa, aplicatie POR

4.254.209,86

4.254.209,86

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Plan 2021

Denumire obiectiv

Valoare totala

Valoare totala actualizata

Total

Plan 2021

col.5 * col.13

finantat din:

Credite bancare interne cont 50.81 Titlul 56

Credite bancare interne cont 50.81 Titlul 71

Credite bancare externe

Alte surse constituite conform legii fond AFM

Fond cu destinatie speciala cont

50.02.40 BL

Fond cu destinatie speciala cont

50.02.40 BS

Excedent Titlu 56

Excedent Titlul 71

Total alocatii bugetare

col.14 * col.18

Program cu finantare nerambursabi la Titlul 56

Program cu finantare nerambursabi la la Titlul 58

din care:

Buget local Titlul 71

Transferuri de la bugetul de stat

Transfer de la alte autoritati

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

11 Amenajare grupuri

41.000,00

41.000,00

41.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

41.000,00

0,00

0,00

0,00

41.000,00

0,00

sanitare Gradinita nr.25

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12 Implementarea

50.000,00

50.000,00

50.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50.000,00

0,00

0,00

50.000,00

0,00

0,00

masurilor ISU pentru obtinerea Atorizatiei de Securitate la Incendiu pentru corpurile A si L - Colegiul Tehnic de Comunicatii " N.V.

Karpen"

50.000,00

50.000,00

50.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50.000,00

0,00

0,00

50.000,00

0,00

0,00

13 Lucrari de interventie

92.820,00

92.820,00

92.820,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

92.820,00

0,00

0,00

92.820,00

0,00

0,00

pentru cresterea performantei energetice cladiri publice (Reabilitare termica) Colegiul National "George Apostu" Municipiul Bacau

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

C. ALTE CHELTUIELI DE

1.191.053,90

1.191.053,90

1.191.053,90

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.191.053,90

0,00

259.110,00

931.943,90

0,00

0,00

INVESTITII

CAPITOLUL 66.02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

SANATATE

174.218.238,24

232.417.224,88

18.779.637,21

0,00

5.094.482,56

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7.702.432,65

5.982.722,00

0,00

2.725.100,00

3.110.200,00

0,00

147.422,00

TOTAL, din care:

72.940.998,69

116.763.027,75

15.904.337,21

0,00

5.094.482,56

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.702.432,65

5.107.422,00

0,00

2.300.000,00

2.660.000,00

0,00

147.422,00

A. OBIECTIVE IN

173.661.938,24

231.860.924,88

18.223.337,21

0,00

5.094.482,56

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7.702.432,65

5.426.422,00

0,00

2.599.000,00

2.680.000,00

0,00

147.422,00

CONTINUARE

TOTAL, din care:

72.940.998,69

116.763.027,75

15.904.337,21

0,00

5.094.482,56

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.702.432,65

5.107.422,00

0,00

2.300.000,00

2.660.000,00

0,00

147.422,00

1 Construire Spital

160.492.350,00

218.691.336,64

14.744.337,21

0,00

5.094.482,56

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7.702.432,65

1.947.422,00

0,00

0,00

1.800.000,00

0,00

147.422,00

Municipal Bacau

64.799.904,00

108.621.933,06

12.724.337,21

0,00

5.094.482,56

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.702.432,65

1.927.422,00

0,00

0,00

1.780.000,00

0,00

147.422,00

2 Constructie cladire cu

1.215.766,72

1.215.766,72

100.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100.000,00

0,00

0,00

100.000,00

0,00

0,00

destinatie spalatorie, arhiva si birouri administrative

1.115.766,76

1.115.766,76

100.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100.000,00

0,00

0,00

100.000,00

0,00

0,00

3 Constructie cladire

200.000,00

200.000,00

780.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

780.000,00

0,00

0,00

780.000,00

0,00

0,00

destinata pacientilor ce beneficiaza de

internare de zi si birouri administrativ

200.000,00

200.000,00

780.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

780.000,00

0,00

0,00

780.000,00

0,00

0,00

4 Modernizarea, dotarea

11.753.821,52

11.753.821,52

2.599.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.599.000,00

0,00

2.599.000,00

0,00

0,00

0,00

si extinderea corpurilor Ambulatoriului Spitalului de Pneumoftiziologie Bacau, aplicatie POR axa 8.1

6.825.327,93

6.825.327,93

2.300.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.300.000,00

0,00

2.300.000,00

0,00

0,00

0,00

C. ALTE CHELTUIELI DE

556.300,00

556.300,00

556.300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

556.300,00

0,00

126.100,00

430.200,00

0,00

0,00

INVESTITII

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CAPITOLUL 67.02

CULTURA, RECREERE SI

168.573.573,80

168.573.573,80

14.050.339,78

0,00

3.759.448,62

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10.290.891,16

0,00

8.904.897,21

1.385.993,95

0,00

0,00

RELIGIE

132.822.620,42

132.822.620,42

10.266.952,16

0,00

3.300.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6.966.952,16

0,00

6.708.968,14

257.984,02

0,00

0,00

TOTAL, din care:

A. OBIECTIVE IN

167.655.735,50

167.655.735,50

13.132.501,48

0,00

3.734.458,62

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9.398.042,86

0,00

8.823.058,91

574.983,95

0,00

0,00

CONTINUARE

132.822.620,42

132.822.620,42

10.266.952,16

0,00

3.300.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6.966.952,16

0,00

6.708.968,14

257.984,02

0,00

0,00

TOTAL, din care:

1

Reabilitare si

50.417.117,00

50.417.117,00

3.784.458,62

0,00

3.734.458,62

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50.000,00

0,00

0,00

50.000,00

0,00

0,00

modernizare ''Insula de agrement'', aplicatie POR

45.591.337,00

45.591.337,00

3.300.000,00

0,00

3.300.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2

Construire Baza

93.540.148,00

93.540.148,00

146.459,95

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

146.459,95

0,00

0,00

146.459,95

0,00

0,00

Sportiva - Sala

Polivalenta a Sporturilor

71.893.620,00

71.893.620,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Consolidare si

10.000,00

10.000,00

10.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10.000,00

0,00

0,00

10.000,00

0,00

0,00

modernizare Stadion "Municipal"

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4

Reabilitare Parc

5.000,00

5.000,00

5.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.000,00

0,00

0,00

5.000,00

0,00

0,00

Gheraiesti

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5

Imbunatatirea calitatii

1.588.318,67

1.588.318,67

35.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

35.000,00

0,00

0,00

35.000,00

0,00

0,00

vietii prin amenajarea unui teren in zona Fagaras

1.142.204,72

1.142.204,72

35.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

35.000,00

0,00

0,00

35.000,00

0,00

0,00

6

Amenajare locuri de

86.660,97

86.660,97

70.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

70.000,00

0,00

0,00

70.000,00

0,00

0,00

joaca in Municipiul Bacau - Parc Catedrala

40.693,37

40.693,37

40.693,37

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

40.693,37

0,00

0,00

40.693,37

0,00

0,00

7

Amenajare locuri de

530.582,26

530.582,26

11.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11.000,00

0,00

0,00

11.000,00

0,00

0,00

joaca in Municipiul Bacau - Parc Cancicov

225.580,26

225.580,26

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8

Amenajare locuri de

184.802,03

184.802,03

11.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11.000,00

0,00

0,00

11.000,00

0,00

0,00

joaca in Municipiul Bacau - Str. Cornisa-Bistritei

89.783,95

89.783,95

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9

Amenajare locuri de

221.410,25

221.410,25

11.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11.000,00

0,00

0,00

11.000,00

0,00

0,00

joaca in Municipiul Bacau - Str. Toamnei

116.603,60

116.603,60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10

Amenajare loc de joaca

186.057,50

186.057,50

161.762,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

161.762,00

0,00

0,00

161.762,00

0,00

0,00

copii ANL 32-46 (Loc de joaca ANL 50 bis)

82.762,17

82.762,17

150.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

150.000,00

0,00

0,00

150.000,00

0,00

0,00

11

Amenajare loc de joaca

62.247,92

62.247,92

53.762,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

53.762,00

0,00

0,00

53.762,00

0,00

0,00

copii ANL 32-46 (Letea 32)

22.290,65

22.290,65

22.290,65

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

22.290,65

0,00

0,00

22.290,65

0,00

0,00

12

Crearea unei

20.813.390,90

20.813.390,90

8.823.058,91

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8.823.058,91

0,00

8.823.058,91

0,00

0,00

0,00

infrastructuri suport de

13.607.744,70

13.607.744,70

6.708.968,14

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6.708.968,14

0,00

6.708.968,14

0,00

0,00

0,00

Denumire obiectiv

Valoare totala

Valoare totala actualizata

Total

Plan 2021

col.5 * col.13

Credite bancare interne cont 50.81 Titlul 56

Credite bancare interne cont 50.81 Titlul 71

1

2

3

4

5

6


Credite bancare externe

Alte surse constituite conform legii fond AFM

Fond cu destinatie speciala cont

50.02.40 BL

Fond cu destinatie speciala cont

50.02.40 BS

Excedent Titlu 56

Excedent

Titlul 71

7

8

9

10

11

12


Plan 2021


finantat din:

Total alocatii bugetare

col.14 * col.18

Program cu finantare nerambursabi la Titlul 56

Program cu finantare nerambursabi la la Titlul 58

din care:

Buget local

Titlul 71

Transferuri de la bugetul de stat

Transfer de la alte autoritati

13

14

15

16

17

18


incubare a afacerilor

"Hub pentru tineret" -Cinema Orizont, aplicatie POR

13 Punct de alimentare cu         10.000,00        10.000,00         10.000,00           0,00            0,00           0,00           0,00           0,00           0,00           0,00           0,00      10.000,00            0,00           0,00      10.000,00           0,00           0,00

energie electrică a             10.000,00        10.000,00         10.000,00           0,00            0,00           0,00           0,00           0,00           0,00           0,00           0,00      10.000,00            0,00           0,00      10.000,00           0,00           0,00

instalatiei de balizare pentru nocturna stadion municipal, str. Pictor Aman nr. 94

C. ALTE CHELTUIELI DE       917.838,30       917.838,30       917.838,30           0,00      24.990,00           0,00           0,00           0,00           0,00           0,00           0,00     892.848,30           0,00      81.838,30     811.010,00           0,00           0,00

INVESTIȚII                            0,00              0,00              0,00           0,00            0,00           0,00           0,00           0,00            0,00           0,00           0,00            0,00            0,00           0,00           0,00           0,00           0,00

CAPITOLUL 68.02

ASISTENTA SOCIALA

10.532.303,38

10.532.303,38

4.772.378,06

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.772.378,06

0,00

4.230.378,06

542.000,00

0,00

0,00

TOTAL, din care:

6.678.197,57

6.678.197,57

3.157.180,42

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.157.180,42

0,00

2.977.180,42

180.000,00

0,00

0,00

A. OBIECTIVE IN

10.280.303,38

10.280.303,38

4.520.378,06

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.520.378,06

0,00

4.150.378,06

370.000,00

0,00

0,00

CONTINUARE

6.678.197,57

6.678.197,57

3.157.180,42

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.157.180,42

0,00

2.977.180,42

180.000,00

0,00

0,00

TOTAL, din care:

1 Reabilitare imobil strada

1.775.125,00

1.130.123,00

1.775.125,00

1.130.123,00

1.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Milcov, cu destinatia de

centru de cazare

temporara a

persoanelor fara

adapost, din Municipiul

Bacau

2 Construire cresa

2.908.830,00

2.908.830,00

169.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

169.000,00

0,00

0,00

169.000,00

0,00

0,00

Centru Bugetar " Mihai Dragan"- scoala G. M. Cancicov, str. Prieteniei nr.73

2.000.000,00

2.000.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 Reabilitare PT 33,

845.636,87

845.636,87

200.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

200.000,00

0,00

0,00

200.000,00

0,00

0,00

strada Aviatorilor, cu destinatie de "Club al Pensionarilor"

570.894,15

570.894,15

180.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

180.000,00

0,00

0,00

180.000,00

0,00

0,00

4 MODERNIZARE SI

2.518.159,00

2.518.159,00

2.106.466,36

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.106.466,36

0,00

2.106.466,36

0,00

0,00

0,00

REABILITARE CRESA

NR.3, aplicatie POR

1.608.691,00

1.608.691,00

1.608.691,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.608.691,00

0,00

1.608.691,00

0,00

0,00

0,00

5 MODERNIZARE SI

2.232.552,51

2.232.552,51

2.043.911,70

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.043.911,70

0,00

2.043.911,70

0,00

0,00

0,00

REABILITARE CRESA NR. 9, aplicatie POR

1.368.489,42

1.368.489,42

1.368.489,42

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.368.489,42

0,00

1.368.489,42

0,00

0,00

0,00

C. ALTE CHELTUIELI DE

252.000,00

252.000,00

252.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

252.000,00

0,00

80.000,00

172.000,00

0,00

0,00

INVESTITII

CAPITOLUL 70.02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

LOCUINTE, SERVICII SI

104.938.335,75

104.938.335,75

53.051.296,75

0,00

0,00

52.342.400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

708.896,75

0,00

0,00

708.896,75

0,00

0,00

DEZVOLTARE PUBLICA

TOTAL, din care:

92.226.269,00

92.226.269,00

51.000.000,00

0,00

0,00

51.000.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

A. OBIECTIVE IN

104.434.439,00

104.434.439,00

52.547.400,00

0,00

0,00

52.342.400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

205.000,00

0,00

0,00

205.000,00

0,00

0,00

CONTINUARE

TOTAL, din care:

92.226.269,00

92.226.269,00

51.000.000,00

0,00

0,00

51.000.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 Consolidare imobil,

17.230.502,00

17.230.502,00

1.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.000,00

0,00

0,00

1.000,00

0,00

0,00

strada Marasesti, nr.4

13.727.089,00

13.727.089,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 Consolidare imobil,

17.667.163,00

17.667.163,00

1.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.000,00

0,00

0,00

1.000,00

0,00

0,00

strada Marasesti, nr.7

14.132.679,00

14.132.679,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 Consolidare imobil,

5.663.248,00

5.663.248,00

1.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.000,00

0,00

0,00

1.000,00

0,00

0,00

strada Marasesti, nr.9

4.469.721,00

4.469.721,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 Consolidare imobil,

5.580.933,00

5.580.933,00

1.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.000,00

0,00

0,00

1.000,00

0,00

0,00

strada Marasesti, nr.10

4.386.375,00

4.386.375,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 Consolidare imobil,

5.650.193,00

5.650.193,00

1.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.000,00

0,00

0,00

1.000,00

0,00

0,00

strada Marasesti, nr.12

4.410.405,00

4.410.405,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6 Modernizarea unei mari

52.442.400,00

52.442.400,00

52.342.400,00

0,00

0,00

52.342.400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

parti a sistemului de iluminat public stradal din Municipiul Bacau

51.100.000,00

51.100.000,00

51.000.000,00

0,00

0,00

51.000.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7 Amenajare interioara si

200.000,00

200.000,00

200.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

200.000,00

0,00

0,00

200.000,00

0,00

0,00

compartimentare Pavilion Expozitional Modul 1, din complexul Centrului de Afaceri si Expozitii Mircea Cancicov

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

C. ALTE CHELTUIELI DE

503.896,75

503.896,75

503.896,75

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

503.896,75

0,00

0,00

503.896,75

0,00

0,00

INVESTITII

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Denumire obiectiv

Valoare totala

Valoare totala actualizata

Total

Plan 2021

col.5 * col.13

Credite bancare interne cont 50.81 Titlul 56

Credite bancare interne cont 50.81 Titlul 71

1

2

3

4

5

6


Credite bancare externe

Alte surse constituite conform legii fond AFM

Fond cu destinatie speciala cont

50.02.40 BL

Fond cu destinatie speciala cont

50.02.40 BS

Excedent Titlu 56

Excedent

Titlul 71

7

8

9

10

11

12


Plan 2021


finantat din:

Total alocatii bugetare

col.14 * col.18

Program cu finantare nerambursabi la Titlul 56

Program cu finantare nerambursabi la la Titlul 58

din care:

Buget local

Titlul 71

Transferuri de la bugetul de stat

Transfer de la alte autoritati

13

14

15

16

17

18


CAPITOLUL 74.02

PROTECTIA MEDIULUI

108.746.772,92

108.746.772,92

29.987.920,21

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

29.987.920,21

0,00

0,00

20.689.641,71

9.298.278,50

0,00

TOTAL, din care:

86.600.207,10

86.600.207,10

22.967.649,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

22.967.649,50

0,00

0,00

13.669.371,00

9.298.278,50

0,00

CL BACAU

71.396.232,50

71.396.232,50

24.366.371,21

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

24.366.371,21

0,00

0,00

15.068.092,71

9.298.278,50

0,00

TOTAL, din care:

54.525.409,00

54.525.409,00

17.709.478,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

17.709.478,50

0,00

0,00

8.411.200,00

9.298.278,50

0,00

A1. OBIECTIVE IN

65.424.039,00

65.424.039,00

18.394.177,71

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

18.394.177,71

0,00

0,00

9.095.899,21

9.298.278,50

0,00

CONTINUARE

54.525.409,00

54.525.409,00

17.709.478,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

17.709.478,50

0,00

0,00

8.411.200,00

9.298.278,50

0,00

TOTAL, din care:

1 Construire, reabilitare

7.366.000,00

7.366.000,00

7.366.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7.366.000,00

0,00

0,00

7.366.000,00

0,00

0,00

bazin permeat si ape

7.366.000,00

7.366.000,00

7.366.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7.366.000,00

0,00

0,00

7.366.000,00

0,00

0,00

pluviale din cadrul Depozitului de deseuri Bacau

2

Inchidere celula 1 -

24.945.499,00

24.945.499,00

590.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

590.000,00

0,00

0,00

590.000,00

0,00

0,00

Depozit deseuri

19.591.075,00

19.591.075,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Rezerva de apa a

26.861.814,00

26.861.814,00

9.567.977,71

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9.567.977,71

0,00

0,00

269.699,21

9.298.278,50

0,00

Municipiului Bacau

22.329.394,00

22.329.394,00

9.498.278,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9.498.278,50

0,00

0,00

200.000,00

9.298.278,50

0,00

4

Locuinte sociale

4.335.246,00

4.335.246,00

845.200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

845.200,00

0,00

0,00

845.200,00

0,00

0,00

str.Izvoare - retele de

3.534.780,00

3.534.780,00

845.200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

845.200,00

0,00

0,00

845.200,00

0,00

0,00

apa, canalizare si refacere drum acces

5 Extindere retea apa,

1.915.480,00

1.915.480,00

25.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

25.000,00

0,00

0,00

25.000,00

0,00

0,00

strada Chimiei

1.704.160,00

1.704.160,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

C1. ALTE CHELTUIELI

5.972.193,50

5.972.193,50

5.972.193,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.972.193,50

0,00

0,00

5.972.193,50

0,00

0,00

DE INVESTITII

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

COMPANIA REGIONALA

37.350.540,42

37.350.540,42

5.621.549,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.621.549,00

0,00

0,00

5.621.549,00

0,00

0,00

DE APA BACAU

TOTAL, din care:

32.074.798,10

32.074.798,10

5.258.171,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.258.171,00

0,00

0,00

5.258.171,00

0,00

0,00

A2. OBIECTIVE IN

36.987.162,42

36.987.162,42

5.258.171,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.258.171,00

0,00

0,00

5.258.171,00

0,00

0,00

CONTINUARE

TOTAL, din care:

32.074.798,10

32.074.798,10

5.258.171,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.258.171,00

0,00

0,00

5.258.171,00

0,00

0,00

1 Realizarea statiei de

31.423.094,28

31.423.094,28

591.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

591.000,00

0,00

0,00

591.000,00

0,00

0,00

demanganizare Gheraiesti Bacau si a fronturilor de captare

27.362.838,55

27.362.838,55

591.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

591.000,00

0,00

0,00

591.000,00

0,00

0,00

2 Consolidare /amenajare

4.775.258,77

4.775.258,77

4.258.585,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.258.585,00

0,00

0,00

4.258.585,00

0,00

0,00

si punere in siguranta

3.934.468,21

3.934.468,21

4.258.585,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.258.585,00

0,00

0,00

4.258.585,00

0,00

0,00

a zonei de protectie a conductei de aductiune Valea Uzului Bacau, zona Masotea, comuna Ardeoani

3 înlocuire ansamblu           788.809,37       788.809,37       408.586,00           0,00            0,00           0,00           0,00           0,00           0,00           0,00           0,00     408.586,00            0,00           0,00     408.586,00           0,00

hidraulic existent in           777.491,34       777.491,34       408.586,00           0,00            0,00           0,00           0,00           0,00           0,00           0,00           0,00     408.586,00            0,00           0,00     408.586,00           0,00

camera vanelor de la rezervoarele Barati

C2. ALTE CHELTUIELI         363.378,00       363.378,00       363.378,00           0,00           0,00           0,00           0,00           0,00           0,00           0,00           0,00     363.378,00           0,00           0,00     363.378,00           0,00

DE INVESTIȚII                         0,00              0,00              0,00           0,00            0,00           0,00           0,00           0,00            0,00           0,00           0,00            0,00            0,00           0,00           0,00           0,00

CAPITOLUL 81.02

COMBUSTIBILI SI

248.486.396,06

248.486.396,06

4.966.200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ENERGIE

188.100.204,16

188.100.204,16

4.521.490,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL, din care:


0,00           0,00           0,00   4.966.200,00    1.550.000,00

0,00           0,00           0,00   4.521.490,00    1.475.000,00


0,00   1.616.200,00   1.800.000,00           0,00

0,00   1.376.200,00   1.670.290,00           0,00


Denumire obiectiv

Valoare totala

Valoare totala actualizata

Plan 2021

Total

Plan 2021

col.5 * col.13

finantat din:

Credite bancare interne cont 50.81 Titlul 56

Credite bancare interne cont 50.81 Titlul 71

Credite bancare externe

Alte surse constituite conform legii fond AFM

Fond cu destinatie speciala cont

50.02.40 BL

Fond cu destinatie speciala cont

50.02.40 BS

Excedent Titlu 56

Excedent Titlul 71

Total alocatii bugetare

col.14 * col.18

Program cu finantare nerambursabi la Titlul 56

Program cu finantare nerambursabi la la Titlul 58

din care:

Buget local Titlul 71

Transferuri de la bugetul de stat

Transfer de la alte autoritati

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

CL BACAU

248.163.096,06

248.163.096,06

4.670.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.670.000,00

1.550.000,00

0,00

1.320.000,00

1.800.000,00

0,00

TOTAL, din care:

188.016.904,16

188.016.904,16

4.465.290,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.465.290,00

1.475.000,00

0,00

1.320.000,00

1.670.290,00

0,00

A1. OBIECTIVE IN

248.109.096,06

248.109.096,06

4.616.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.616.000,00

1.496.000,00

0,00

1.320.000,00

1.800.000,00

0,00

CONTINUARE

TOTAL, din care:

188.016.904,16

188.016.904,16

4.465.290,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.465.290,00

1.475.000,00

0,00

1.320.000,00

1.670.290,00

0,00

1 Ciclu combinat 14

111.461.950,88

111.461.950,88

1.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.000,00

1.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

MWT, cazane auxiliare si adaptarea schemei termomecanice in CET 1, Chimiei Bacau, aplicatie POS mediu

84.440.871,88

84.440.871,88

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 Reabilitarea retelelor

113.256.000,00

113.256.000,00

1.475.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.475.000,00

1.475.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

termice secundare, din Municipiul Bacau, etapa II (lot 2) - PT 25, PT 28, CT 3/2 Marasesti, CT 3/5 Dr. Aroneanu (partial), CT 4/6 9 Mai, CT Primarie; etapa II (lot 3) - PT 115, PT 14, PT 43, PT 4, PT 20; etapa II (lot 4) - PT 21, PT 15, PT 18, PT 97, PT 29; etapa 3 (lot 5) - PT 9, PT 11, PT 17, PT 19, PT 22, PT 27, PT 35, PT 62, PT 63, aplicatie POIM fazat / POS Mediu

85.800.000,00

85.800.000,00

1.475.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.475.000,00

1.475.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 Gospodarie CLU in CET

18.157.312,40

18.157.312,40

20.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20.000,00

20.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 Chimiei Bacau si Gospodarie pacura si tratare ape uzate in CET 2 Letea Bacau, aplicatie POS mediu

13.755.539,70

13.755.539,70

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 Dezvoltarea pietei de

4.233.832,78

4.233.832,78

2.120.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.120.000,00

0,00

0,00

320.000,00

1.800.000,00

0,00

energie termica- etapa III - Racordarea la SACET a Spitalului Judetean Bacau si a Colegiului Economic "Racordarea Spitalului Judetean Bacau

3.020.492,58

3.020.492,58

1.990.290,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.990.290,00

0,00

0,00

320.000,00

1.670.290,00

0,00

5 Modernizarea grupului

1.000.000,00

1.000.000,00

1.000.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.000.000,00

0,00

0,00

1.000.000,00

0,00

0,00

de cogenerare de 14 MWe din cadrul SACET Bacau

1.000.000,00

1.000.000,00

1.000.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.000.000,00

0,00

0,00

1.000.000,00

0,00

0,00

C1. ALTE CHELTUIELI

54.000,00

54.000,00

54.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

54.000,00

54.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

DE INVESTITII

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

THERMOENERGY

323.300,00

323.300,00

296.200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

296.200,00

0,00

0,00

296.200,00

0,00

0,00

GROUP

TOTAL, din care:

83.300,00

83.300,00

56.200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

56.200,00

0,00

0,00

56.200,00

0,00

0,00

B2. OBIECTIVE NOI

83.300,00

83.300,00

56.200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

56.200,00

0,00

0,00

56.200,00

0,00

0,00

TOTAL, din care:

83.300,00

83.300,00

56.200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

56.200,00

0,00

0,00

56.200,00

0,00

0,00

Denumire obiectiv

Valoare totala

Valoare totala actualizata

Total

Plan 2021

col.5 * col.13

Credite bancare interne cont 50.81 Titlul 56

Credite bancare interne cont 50.81 Titlul 71

1

2

3

4

5

6


Credite bancare externe

Alte surse constituite conform legii fond AFM

Fond cu destinatie speciala cont

50.02.40 BL

Fond cu destinatie speciala cont

50.02.40 BS

Excedent Titlu 56

Excedent Titlul 71

7

8

9

10

11

12


Plan 2021


finantat din:

Total alocatii bugetare

col.14 * col.18

Program cu finantare nerambursabi la Titlul 56

Program cu finantare nerambursabi la la Titlul 58

din care:

Buget local Titlul 71

Transferuri de la bugetul de stat

Transfer de la alte autoritati

13

14

15

16

17

18


5 Automatizare de               83.300,00        83.300,00         56.200,00           0,00            0,00           0,00           0,00           0,00           0,00           0,00           0,00      56.200,00            0,00           0,00      56.200,00           0,00           0,00

menținere constanta a         83.300,00        83.300,00        56.200,00           0,00            0,00           0,00           0,00           0,00           0,00           0,00           0,00      56.200,00            0,00           0,00      56.200,00           0,00           0,00

presiunii in returul general de apa de termoficare urbana, prin modificarea debitului de apa de adaos, utilizand convertizoare de frecventa la electropompele de apa adaos nr.1 si 2 din CET 1 Chimiei Bacau

C2. ALTE CHELTUIELI

240.000,00

240.000,00

240.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

240.000,00

0,00

0,00

240.000,00

0,00

0,00

DE INVESTITII

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CAPITOLUL 84.02

TRANSPORTURI SI

189.817.941,95

189.817.941,95

80.548.592,44

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

80.548.592,44

0,00

77.443.441,46

3.105.150,98

0,00

0,00

COMUNICATII

130.685.054,59

130.685.054,59

66.441.128,21

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

66.441.128,21

0,00

65.205.927,47

1.235.200,74

0,00

0,00

TOTAL, din care:

CL BACAU

185.168.176,70

185.168.176,70

80.124.177,54

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

80.124.177,54

0,00

77.443.441,46

2.680.736,08

0,00

0,00

TOTAL, din care:

127.208.645,95

127.208.645,95

66.331.654,47

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

66.331.654,47

0,00

65.205.927,47

1.125.727,00

0,00

0,00

A1. OBIECTIVE IN

181.199.564,43

181.199.564,43

76.155.565,27

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

76.155.565,27

0,00

74.718.726,27

1.436.839,00

0,00

0,00

CONTINUARE               127.208.645,95   127.208.645,95    66.331.654,47           0,00            0,00           0,00           0,00           0,00            0,00           0,00           0,00 66.331.654,47            0,00 65.205.927,47   1.125.727,00           0,00           0,00

TOTAL, din care:

1

Construire strada

2.540.071,00

2.540.071,00

1.000.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.000.000,00

0,00

0,00

1.000.000,00

0,00

0,00

Siretului, et.II

2.076.000,00

2.076.000,00

1.000.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.000.000,00

0,00

0,00

1.000.000,00

0,00

0,00

2

Construire strada

1.000,00

1.000,00

1.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.000,00

0,00

0,00

1.000,00

0,00

0,00

Salciei

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Traseu pentru deplasri

17.817.633,00

17.817.633,00

1.694.835,25

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.694.835,25

0,00

1.694.835,25

0,00

0,00

0,00

nemotorizate Sud: Centru - Aeroport, aplicatie POR

8.121.335,00

8.121.335,00

779.624,22

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

779.624,22

0,00

779.624,22

0,00

0,00

0,00

4

Coridor pentru

39.531.452,00

39.531.452,00

17.026.373,37

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

17.026.373,37

0,00

17.026.373,37

0,00

0,00

0,00

deplasari nemotorizate Parcul Cancicov -Stadion - Bazin de Inot - Universitatea Vasile Alecsandri (Traseul tineretului si sportului)

32.890.759,00

32.890.759,00

15.000.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15.000.000,00

0,00

15.000.000,00

0,00

0,00

0,00

5

Modernizarea statiilor

12.787.700,00

12.787.700,00

12.202.336,17

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12.202.336,17

0,00

12.202.336,17

0,00

0,00

0,00

de transport public, aplicatie POR

3.424.635,00

3.424.635,00

12.000.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12.000.000,00

0,00

12.000.000,00

0,00

0,00

0,00

6

Sistem de management

91.440.394,36

91.440.394,36

40.016.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

40.016.500,00

0,00

40.016.500,00

0,00

0,00

0,00

al traficului pentru prioritizarea coridoarelor de transport public local si a deplasarilor cu bicicleta, aplicatie POR

67.692.267,83

67.692.267,83

35.000.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

35.000.000,00

0,00

35.000.000,00

0,00

0,00

0,00

7

Coridor pentru deplasare nemotorizate Centru - Gara Bacau-Cartier CFR - Sala Polivalenta CAEX/ Parc Industrial (CFR), aplicatie POR

12.155.939,60

11.435.922,02

12.155.939,60

11.435.922,02

3.778.681,48

2.426.303,25

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.778.681,48

2.426.303,25

0,00

0,00

3.778.681,48

2.426.303,25

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8

Traseu pentru biciclete

4.925.374,47

4.925.374,47

435.839,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

435.839,00

0,00

0,00

435.839,00

0,00

0,00

- semicircular - Mioritei, aplicatie POR

1.567.727,10

1.567.727,10

125.727,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

125.727,00

0,00

0,00

125.727,00

0,00

0,00

C1.

ALTE CHELTUIELI

3.968.612,27

3.968.612,27

3.968.612,27

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.968.612,27

0,00

2.724.715,19

1.243.897,08

0,00

0,00

DE INVESTITII

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

SOCIETATEA DE

4.649.765,25

4.649.765,25

424.414,90

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

424.414,90

0,00

0,00

424.414,90

0,00

0,00

SERVICII PUBLICE MUNICIPALE BACAU

TOTAL, din care:

3.476.408,64

3.476.408,64

109.473,74

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

109.473,74

0,00

0,00

109.473,74

0,00

0,00

A2.

OBIECTIVE IN

4.347.897,83

4.347.897,83

122.547,48

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

122.547,48

0,00

0,00

122.547,48

0,00

0,00

CONTINUARE

TOTAL, din care:

3.476.408,64

3.476.408,64

109.473,74

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

109.473,74

0,00

0,00

109.473,74

0,00

0,00

1

Construire strada

1.400.000,00

1.400.000,00

5.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.000,00

0,00

0,00

5.000,00

0,00

0,00

Ulmilor

1.369.500,00

1.369.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2

Construire strada

946.000,00

946.000,00

67.547,48

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

67.547,48

0,00

0,00

67.547,48

0,00

0,00

Corbului

930.000,00

930.000,00

59.473,74

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

59.473,74

0,00

0,00

59.473,74

0,00

0,00

3

Construire strada

2.001.897,83

2.001.897,83

50.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50.000,00

0,00

0,00

50.000,00

0,00

0,00

Prelungirea Bradului nr.101-103

1.176.908,64

1.176.908,64

50.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50.000,00

0,00

0,00

50.000,00

0,00

0,00

C2.

ALTE CHELTUIELI

301.867,42

301.867,42

301.867,42

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

301.867,42

0,00

0,00

301.867,42

0,00

0,00

DE INVESTITII

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Denumire obiectiv

Valoare totala

Valoare totala actualizata

Total

Plan 2021

col.5 * col.13

Credite bancare interne cont 50.81 Titlul 56

Credite bancare interne cont 50.81 Titlul 71

1

2

3

4

5

6


Credite bancare externe

Alte surse constituite conform legii fond AFM

Fond cu destinatie speciala cont

50.02.40 BL

Fond cu destinatie speciala cont

50.02.40 BS

Excedent Titlu 56

Excedent Titlul 71

7

8

9

10

11

12


Plan 2021


finantat din:

Total alocatii bugetare

col.14 * col.18

Program cu finantare nerambursabi la Titlul 56

Program cu finantare nerambursabi la la Titlul 58

din care:

Buget local Titlul 71

Transferuri de la bugetul de stat

Transfer de la alte autoritati

13

14

15

16

17

18


CONTRASEMNEAZA PENTRU LEGALITATE

SECRETARUL GENERAL AL, MUNICIPIULUI BACAU

CONSILIERI LOCALI:                                                                               NICOLAE-OVIDIU POPOVICI

 • 1 CATALIN-MIHAIL DINU

 • 2 GABRIEL-STANICA LUPU

SEF SERVICIU, ROMICA LUCIAN CHINDRUS

INTOCMIT, LUCIAN SOLOT

Denumire obiectiv

Valoare totala

Valoare totala actualizata

Total

Plan 2021

col.5 * col.13

Credite bancare interne cont 50.81 Titlul 56

Credite bancare interne cont 50.81 Titlul 71

1

2

3

4

5

6


Credite bancare externe

Alte surse constituite conform legii fond AFM

Fond cu destinatie speciala cont

50.02.40 BL

Fond cu destinatie speciala cont

50.02.40 BS

Excedent Titlu 56

Excedent Titlul 71

7

8

9

10

11

12


Plan 2021


finantat din:

Total alocatii bugetare

col.14 * col.18

Program cu finantare nerambursabi la Titlul 56

Program cu finantare nerambursabi la la Titlul 58

din care:

Buget local Titlul 71

Transferuri de la bugetul de stat

Transfer de la alte autoritati

13

14

15

16

17

18


ROMANIA

JUDETULBACAU

CONSILIUL LOCAL AL MUN. BACAU

PROGRAMUL DE INVESTITII

"Alte cheltuieli de investitii" defalcate pe categorii de bunuri repartizate Consiliului Municipal Bacau in anul 2021

CONT 51.02 - AUTORITATI PUBLICE - CL BACAU

Cod indicator

Nr. crt.

Nominalizarea achizitiilor de bunuri si a altor cheltuieli de investitii

U.M.

Cantitatea

Valoare

Plati efectuate

Program cu finantare nerambursabila la Titlul 58

Buget local Titlul 71

Nr.si data doc.

Suma

0

1

2

3

4

5

6

7

8

A

I. ACHIZIȚII DIVERSE - total, din care:

0,00

207.964,00

B

71.01.03

1

UPS SMART

buc

1

0,00

10.000,00

71.01.03

2

Monitor 4K - Dispecerat

buc

2

0,00

10.000,00

71.01.03

3

Sisteme complete PC

buc

3

0,00

6.000,00

71.01.03

4

Laptop

buc

8

0,00

4.064,00

Total 71.01.03

0,00

30.064,00

B

71.01.30

5

Centrala termica (inclusiv montaj) - "Centru pentru tineret", str. Vasile Alecsandri nr.10

0,00

50.000,00

71.01.30

6

Licenta Microsoft Office

buc

60

0,00

45.000,00

71.01.30

7

Soft management retea

buc

1

0,00

12.000,00

71.01.30

8

Licenta Windows

buc

2

0,00

900,00

71.01.30

9

Server (inclusiv licente) - DITL

buc

1

0,00

70.000,00

Total 71.01.30

0,00

177.900,00

A

II. STUDII SI EXPERTIZE - total, din care:

3.284.171,00

32.290,00

B

Cod indicator

Nr. crt.

Nominalizarea achizitiilor de bunuri si a altor cheltuieli de investitii

U.M.

Cantitatea

Valoare

Plati efectuate

Program cu finantare nerambursabila la Titlul 58

Buget local Titlul 71

Nr.si data doc.

Suma

0

1

2

3

4

5

6

7

8

71.01.30

1

Crearea unui centru comunitar in cartierul Republica care sa ofer servicii sociale in conformitate cu nevoile populatiei -documentatii cadastrale, taxe OCPI, DALI/SF, expertiza tehnica, studii topo, geo, avize, acorduri, taxe, intocmire tema de proiectare, intocmire cerere de finantare, etc, aplicatie POR

3

0,00

6.290,00

71.01.30

2

Modernizare si reabilitare cladire (fosta Starea Civila) - expertiza tehnica, DALI, studii topo, geo, audit energetic, doc.CU, avize, acorduri, taxe etc.

0,00

1.000,00

71.01.30

3

Implementarea unei platforme informatice cu componente back-office si front-office ca masura de simplificare administrativa si optimizare a furnizarii serviciilor pentru cetateni la nivelul Municipiului Bacau

2.445.391,00

0,00

71.01.30

4

Servicii privind elaborarea fiselor de proiect si a cererilor de finantare pentru proiectele din cadrul POR care vor fi depuse spre finantare la Asociatia GAL IDDD Bacau

0,00

5.000,00

71.01.30

5

Actualizare Plan Urbanistic General Municipiul Bacau

0,00

20.000,00

71.01.30

6

Reforma - Investiții pentru creșterea capacitatii instituționale si eficienta serviciilor administratiei publice locale - POCA

838.780,00

0,00

Total 71.01.30

3.284.171,00

32.290,00

C

TOTAL

3.284.171,00

240.254,00

TOTAL GENERAL (col 5 + col 6)

3.524.425,00

CONSILIERI LOCALI:

1 CATALIN-MIHAIL DINU

2 GABRIEL-STANICA LUPU


CONTRASEMNEAZA PENTRU LEGALITATE SECRETARUL GENERAL AL, MUNICIPIULUI BACAU NICOLAE-OVIDIU POPOVICI

SEF SERVICIU, ROMICA LUCIAN CHINDRUS


INTOCMIT, SOLOT LUCIAN

ROMANIA

JUDETUL BACAU

CONSILIUL LOCAL AL MUN. BACAU

PROGRAMUL DE INVESTITII

"Alte cheltuieli de investitii" defalcate pe categorii de bunuri repartizate Consiliului Municipal Bacau in anul 2021

CONT 54.02 - ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - CL BACAU

CONSILIERI LOCALI:

 • 1 CATALIN-MIHAIL DINU

 • 2 GABRIEL-STANICA LUPU


CONTRASEMNEAZA PENTRU LEGALITATE SECRETARUL GENERAL AL, MUNICIPIULUI BACAU NICOLAE-OVIDIU POPOVICI


SEF SERVICIU, ROMICA LUCIAN CHINDRUS


INTOCMIT, SOLOT LUCIAN


Cod indicator

Nr. crt.

Nominalizarea achizitiilor de bunuri si a altor cheltuieli de investitii

U.M.

Cantitatea

Valoare

Plati efectuate

Program cu finantare nerambursabila la Titlul 58

Buget local Titlul 71

Nr.si data doc.

Suma

0

1

2

3

4

5

6

7

8

A

I. STUDII SI EXPERTIZE - total, din care:

118.000,00

25.000,00

B

71.01.30

1

Intocmire documentatie si obtinere autorizatie de securitate la incendiu, pentru cladirea din municipiul Bacau, strada Henri Coanda nr.2-DPEP

0,00

5.000,00

71.01.30

2

TechRevolution - finantat prin programul Urbact III

118.000,00

0,00

71.01.30

3

Actualiare documentație SIDU si PMUD - Servicii de consultanta privind elaborarea cererii de finantare, POCA - ADL

0,00

20.000,00

Total 71.01.30

118.000,00

25.000,00

C

TOTAL

118.000,00

25.000,00

TOTAL GENERAL (col 5 + col 6)

143.000,00

ROMANIA

JUDETUL BACAU

CONSILIUL LOCAL AL MUN. BACAU

PROGRAMUL DE INVESTITII

"Alte cheltuieli de investitii" defalcate pe categorii de bunuri repartizate Consiliului Municipal Bacau in anul 2021

CONT 65.02 - INVATAMANT - CL BACAU

Cod indicator

Nr. crt.

Nominalizarea achizitiilor de bunuri si a altor cheltuieli de investitii

U.M.

Cantitatea

Valoare

Plati efectuate

Program cu finantare nerambursabila la Titlul 58

Buget local Titlul 71

Nr.si data doc.

Suma

0

1

2

3

4

5

6

7

8

A

I. ACHIZIȚII DIVERSE - total, din care:

0,00

616.276,00

B

71.01.03

1

Laptop (inclusiv licența) - Clasa Pregătitoare - Colegiul National de Arta "George Apostu"

buc

1

0,00

3.570,00

Total 71.01.03

0,00

3.570,00

B

71.01.30

2

Masina de gatit - Colegiul Economic Ion Ghica

buc

1

0,00

70.000,00

71.01.30

3

Centrala termica (inclusiv montaj) - Scoala Gimnaziala "Octavian Voicu"

buc

1

0,00

5.000,00

71.01.30

4

Masina de gatiti (inclusiv montaj) - Gradinita nr.17

buc

1

0,00

50.000,00

71.01.30

5

Masina de spalat ( inclusiv montaj) - Gradinita nr.17

buc

2

0,00

7.000,00

71.01.3