privind aprobarea modificării HCL nr. 20 din 19.02.2020 prin care s-au aprobat Bugetul de

venituri si cheltuieli si Programul de investiții pe anul 2020, ale Consiliului Local al Municipiului Bacău

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 28.12.2020, potrivit art.133 alin. 1 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, Având în vedere:

-Referatul nr. 585081 din 22.12.2020 înaintat de către Direcția Tehnica care propune modificarea HCL nr. 20 din 19.02.2020 prin care s-au aprobat Bugetul de venituri si cheltuieli si Programul de investiții pe anul 2020, ale Consiliului Local al Municipiului Bacau;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr. 585087/22.12.2020;

-Raportul Direcției Juridice și Administrație Locală înregistrat cu nr. 585088/1/22.12.2020;

-Raportul comun al Direcției Tehnice și al Direcției Economice înregistrat cu nr. 585088/2/22.12.2020;

-Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 1418/28.12.2020 al Comisiei de specialitate nr. 1, nr. 1419/28.12.2020 al Comisiei de specialitate nr. 2, nr. 1420/28.12.2020 al Comisiei de specialitate nr. 3, nr. 1421/28.12.2020 al Comisiei de specialitate nr. 4 și nr. 1422/28.12.2020 al Comisiei de specialitate nr. 5;

-Prevederile art. 19 alin. 1 lit. ”a” din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările si completările ulterioare ;

-Prevederile Legii nr. 5/ 2020 privind bugetul de stat pe anul 2020;

-Prevederile Legii nr. 6/ 2020 privind asigurările sociale de stat pe anul 2020;

-Prevederile art.140 alin. 1 si alin. 3, art.154 alin.l, art.196 alin. 1 lit. ”a”, art.197 alin. 1, art. 243 alin. 1 lit. ”a” si lit. ”b” din OUG 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

în baza dispozițiilor art. 129 alin. 2 lit. “b“ alin. 4 lit. ”a” și art. 139 alin. 3 lit. ”a” și alin. 5 din OUG 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă modificarea HCL nr. 20 din 19.02.2020 prin care s-au aprobat Bugetul de venituri si cheltuieli si Programul de investiții pe anul 2020, ale Consiliului Local al Municipiului Bacău, conform Anexelor nr. IA, 1A1, 1A2 si a listelor de investiții 2A, 2B, 2C, 2D, 2E, 2F, 2G, 2H, 21, 2J, 2K, 2L, 2M, 2N, 20.

Art. 2. Celelalte prevederi ale HCL nr. 20/ 2020 sunt și rămân în vigoare.

Art. 3. Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Direcția Economica si Direcția Tehnica.

Art. 4. Hotărârea va fi comunicata Primarului Municipiului Bacău și Direcției Economice.

Art. 5. Prin grija Secretarului Geperal al Municipiului Bacau prezenta hotărâre se comunica in termen legal Instituției Prefectului- Județul Bacăq pentru verificarea legalității.


consilieri locâi^/ DINU CĂTĂLIN-MIHAIL /ffig LUPU GABRIEL STĂNiC


, CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE i ' secretarui/general al mun. bacău

NICO


E-OVIDIU POPOVICI


N.O.P., Z.M.,T.A./O.R.A./EX.l/DS.I-A-2

ROM AN IA


ANEXA I A LA HCL NR. 291 DIN 28.12.2020

JUDEȚUL BACAU

CONSILIUL LOCAL AL MUN. BACĂU

BUGETUL LOCAL PE ANUL 2020 SI «ȘTIMARI PENTRU ANII 2021-2021

Dat»: 22/12/2(129        Ti):

P»«:    1

mii lei-

Prevederi anuale buget 2029

Prevederi trimntriile buget 2020

Cod

Denumire indicator

TOTAL

di» Ore credite bugetare deiriatlc itingerii plăților restante

Trial 1

Trim.ll

Triia.iif

Trim.1V

Ertimari 2021

EiGmari 2022

Estimări 2023

A

B

)=J+4+S+*

2

3

4

5

6

7

8

9

CXKÎKjZ

TOTAL VENlTURI-BtlGET LOCAL

435 »«.n

126 105,13

97746.7)

120 144.13

91.766,11

42*. 1*1.31

42 .621,32

374 HH.9*

UOU2V2

L VENI (URI CURENTE

3V4.I2J.2U

97 232.23

16 4*1,74

119.192.64

•3.2)6.59

303 022.69

347.313.06

362 492.39

JKXHO’

A. VENITURI FI5CAI.fi

318 496.67

77,MhJlI

*6.2 Iu 0<>

103.6 «29

7o.»S6,»l

2X4 623.00

2%. 7 76. va

WJÎV39.1MI

QW4U*

A). IMPOZIT PE VENIT. PROFIT SI

CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

165 891.2?

4) WM.00

40 *95.00

4Lia.OO

42.7*7.27

176.596.00

(1- .741.1»

W) twv

03MW

A > - htpo/ji pe YCml. pofti si cam$un

<Jift CSpiUl <fc U PCTSIKKIC f

16S.89V7

41 101.00

40*95,00

4I.IO4.O0

42.7*7.27

176.596,00

IJ-.74I.0O

193 84U4M)

0302

IMPOZIT PE VENIT

562.06

153.00

155,00

155,00

97.00

5W.00

n’O.OO

651,00

OSOÎIM

ImpQ/Xd pe vcmlunk dur Lr*n$Xcrwi pfvpekWilc* imotnlc*! c din p^ncBcniwI pcrsOB^I

562.00

155.00

155.00

155,00

9?.W

$90 W

62W

«SI.00

0402

CUTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL

VENIT

105 336.27

40953.00

4H 74<Ț60

46.953.011

42.A9A 27

176 006 00

18- izt.at

P>3 1891*]

IH0201

Cote defalc din irnpoznul pe

«fWi

163 112.27

MW3ȚJQ

40 5U.WI

40.953.00

42 690.27

172 000 tio

ut> awMNi

IX96J0AMJ

040204

Sume «tocau dto etXek tlcfale»*.' din

impozitul pe teiul penuu cchilOxerta

bufttdtx letale

IU00

154.1X1

4.606.mi

. 521.00

0KIMU2

A J Impu/itc ai u.w pe proprivtaîc

4*975.9*

20.432.37

IU27S.W>

I5.KI5J4

2.45327

JQMf.UO

«M2

IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE

41.975,9»

2«432,37

IU.27.V«I

15*15.34

2 453’1

35.994.00

3: 479.00

07020!

Impută li taxa pe C ladm

32.tO3.26

I3.o56.ltu

7.711.00

11.507.99

52*27

25 «10.00

î'295.oii

29.35 7.00

«W02

Impoza ii taxapcKicn

t2J’>2.72

61136.37

1.M9J»

3 43X35

1.165.00

6.2OV.W

a. 350.00

6 35u.uo

O7V2O3

Taxe judfCiwe de timbru u alte taxe

detimlxu

2 245.00

muu

505. Wf

450,00

45V.W

3,190.00

3.24X1.00

5 JIMLW

07<1250

Alic impozilc » taxe pe ptoprittalt

1,735,00

$00.00

500,00

425,00

310.00

U4.0D

634.1X1

1.634.0»

) 90002

A4 Impozite n taxe pe bonuri » xeraicn

101.222,42

15 416,00

14 146,00

46 403,95

25.254.47

72 033 no

6-.556.OO

68 55 W

1102

SUME DEFALCATE CHN TVA

*1511,42

9 790.00

9 W>

3» 042,95

23 6*1.47

57.122.00

5 .«99.00

S2.IDLUO

H02O2

Sume dcfafcatc dwt taxa pe votarea adeugao pcwru finanta/CA chckuKbkM JfcKOwab-tau ta mielul comunckx ora«kj» muntcipiikx w sccR»rckf MumCdpmlut &ucurtsv

35 429.00

9 30J.W

> 705.1»

9*25.00

7 596.00

43.975.00

44.377.00

110206

Sume defalcau dan uu pe xaloarca adau^xa pentru ccMlthcuea bugctdo’ Exale

43 477.42

«O6.iF>

27 071.95

I5.S99.47

11.303 w

$ 577.1X1

5 3lS.ua

1WJ2M

Sume tfc Mc mc ilm iau pe % aloaxc adaoga» peiKAt r««Urc> im diamantului pinkutM p < celui ccnfcswnal

2 605.00

4*7.00

I.HG.W

4*6.00

1 945.1X3

1.945 W

1.945.00

1202

ALTE IMPOZITE SI TAXE GENERALE PE

SI SERVICII

15.00

9.00

€,U>

D»l»: 22llltlQlb________Tit:          paț: 2 ■ tnii ki-

Cod

Denumire indicator

Prevederi

■uale baget 2020

Prevederi trimeslriak buget 2020

Estimări 2021

Estimări 2022

Estimări 2023

TOTAL

din care eredile bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim 1

Tritn.ll

Triro.Hl

Tritn.IV

A

8

L-3M+5+6

2

3

4

5

6

7

8

9

J 20 2U 7

T«w Ixxciieie

9.(K

6.00

1502

TAXE PE SERVICII SPECIFICE

2%. oo

92.90

•XJ.MJ

61.00

53.00

3H,<®

327.00

343.UO

I5O2OI

ImjHV* pe «pccucok

K3.U0

52 .00

50.00

31.00

30.00

170,<*>

125.00

J76.W

150250

Alic laxe pe «mieii specifice

lîT.OO

40.00

40,00

30.00

23.00

Hi.OO

IS2J»

167.00

1602

TAXE PE UT!UZAREA

UHUZARIf BUNURILOR SAU PE

DE ACTIVITĂȚI

19 400.00

5.525.00

4<J>3,NI

1.300.1)0

I 522,0»

J 4.600.00

leJ30.no

16097.00

12.0202

Import pe mțjloxcle de trxnspor:

17.7*7,00

5.000.00

3.500,00

7.9OO.OO

1.317.00

I2.9SJ.W)

I'.. 717.00

14 414.00

Taxe si utifc pcwm clibctaie» de

Iwcmc st «uton/Jlii de funclwnwc

1.613,00

525,00

553,00

400,1»

1 613,00

613,00

1 613,00

110002

At ALTE IMPOZITE St TAXE FISCALE

2 400.00

«50.00

9W.00

201,00

359.M

I102

alte impozite si taxe fiscale

2.4IHI.OO

xsn.oo

9MMXI

291. ut)

359,00

IM250

Alte împo/»tc si krtc

2 400.00

*50.00

900,00

291.00

359.00

2900(1’

C Vcimuhi ncf*%«ic

75 626.53

t942S.*6

20*65.74

15.574J5

20.3605*

55399.0»

54 537.0»

5*55339

2WU02

C L Vcnihttl Uni proț»Ki»*c

M496.1M

mu?

3 0^o,«)

6.152.57

1 IC.00

12 D97.UO

12.705.60

13 740.00

31*12

VENITURI DIN PROPRIETATE

14 496.IM

3401.47

3.0303»

6»52J7

Li 92.00

12.097.1»

1;. ro.Mia

13 340.1»

300*01

Vawamlc dia profitul net *1 te jiilor

BvWftwne

57.32

15.00

42.32

31W2O5

Venituri din roncestuui n MKhirkri

14 33I.W

J 216.47

> 0003»

6 »5î>7

1.192,00

I2.097.UO

ÎL 705.00

13 740.00

jiwmsjo

Alte verutun din cooccuotii si indii-

ncn de cuc iamtuiulc publice

kî3Mm

3 216.47

6152,57

1 l!)2.W

I2.O97.UO

1l74i5.ua

13 >40.00

3<*>25o

AUc xcnriundin popriciuc

107/4

100,00

7.6*

330002

CZ Vmizv» (k buiwd x ten itn

61.130.49

16024.39

17.215.74

» 721.7»

l« I6*.5J

43.302,69

46.132.06

46 213.39

33«î

VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII SI

ACTIVITATl

9.205,02

2.455,00

X715.lt*

2 232,00

l.»«,00

9647.110

IO 130.00

10 6'7.00

33020*

Vcmwii dm      de «ntCH

2 336.02

2.072.00

2.405.02

2 017.1)0

1 642.1X»

9647.00

10 130,00

10637.00

3M210

Cowibwirj pjrintilot iau tmtUutonlor kțJt penuu wcimuea copiilor m

crew

451,00

150,00

150.00

100,00

51.00

33022*

Vcmlwi din recuperai o dxHmciitar de judecau» impANii» dcqwgubtn

63.00

33.no

IW»

to.oo

10.00

330250

Alte veni luei Jm jucslan de stnm

sidiCMIix itan

555.00

2(W.i»

150.00

105.00

100.00

3402

VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE.

ELIBERĂRI PERMISE

215.00

70.1X1

45.00

J5.<K)

340202

Tixr cxunjuJtoire de tnnbcu

215.00

70 no

65.00

45.00

33.00

3502

AMENZI. PENALITATI St CONFISCĂRI

K.461,fW

2.600,00

2 200,00

2.900.00

L46W

9.I1X.I®

9 574.00

UioSl.oo

350201

Vcnuun dm amen/j ii dtc xMKtmni

W0.M

«plicite pwriv 11 dispaiitidoe lejde

2 4«L0U

700,00

$<x>,no

400,00

3*0250

Alte «meuzi. persili mi si cwfueari

60(4.00

i

t 500.00

1 5P0JK1

12(4.00

lltLno

V.5 74,00

10 053.(10

Data ; 12/I2Q020_______Til:         paj: 3 - mii lei-

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale buget 2020

Prevederi trimestriale buget 2020

£>tîm»rî 2021

Etrurutri 2022

Estimări 2023

TOTAL

dia care credite bugetare dettinaie atingerii plătitor restante

Trim 1

Trim.li

Trim.111

Trîmal V

A

B

1-3M+5+6

2

3

4

5

i

7

a

9

1W2

INVERSE VENITURI

35.133.»

75M.0O

7331.11

4.444, n

15.657,49

24.537.69

2*.ux«i

25 523.39

3«i2<i6

T>w

17.762.00

6U0U.00

6 0011,1X1

î.ouo.tio

2.762,110

24.0*7,91

2:.«w.to

25314,01

1GO25U

Alle icmiun

17.371,3»

131X1,00

133LII

l 444,7$

12 195.49

449.7»

49».26

9.3»

3702

TRANSFERURI voluntare, altele decât

SUBVENȚIILE

0 t(W,09

J ÎW.39

4 704.6)

5.09

7702(11

Dumiii n sponsorizări

5.09

5.09

370203

Vareamum: din Mctiunca de lumttonarc

pcnuu finamvea secțiunii dc dcAolrarx

o bugetului local

-52 O2S.O6

.32 292.01

•5 475.39

u.ztvn

.9$75,»

310204

Vaisamintc d» tcctiuuca de fuacitanarc

$2 92».Wt

32 292,91

5.475,39

4.263.97

9.975.79

57O2$t)

Alte uansfcrvo 1 olunure

*104,00

3.399.3^

4 704.61

•uimo?

IV. Subvenții

26.2U5.73

11.556,59

6613.35

951.49

«4.32

4l.3M.i*>

ir.i6â.w»

2 239.33

42IXW2

Subccnutdc la ake unele ale

«damtiutiiej pubbcc

26 205.73

1> 556,59

661335

«1.49

M4J2

H.JWw

it.IU.96

2 239J3

«Rî

SUBVENȚII DE LA BUGETUL D£ STAT

26131.01

rt 556.59

6 577.»»

9ULU

14.32

11 30H.W»

Ir.l6lt.96

2 239J3

42B2O1

Fiograraut Temtoficatc

4.652.76

4 652.76

42020101

Sume alocate de la bugetul de nat penuu Ptopanwl Tcmtoficarc

4.652,76

4 652.76

420214

Finanțarea unor chrituicli de capa al

ale wMtatiior de invaunuN

p«i*mcrciUr

4I,«J

4M”)

420120

Suin cutii de b bugetul de nai caut bufetele locale «cccsare lustruirii derulării peweklor finanțau dat ibndun externe naram bumbi le(FEN) perinde rare

133.29

151.69

X2.09

420134

SubieMii pentru acordarea ajutorului

peruni incalrirea locuinței cu (cnmc.

c^bum, canbwti bd pciidten

3.42

1.19

LÎ3

420265

Fnavuarca programului National de

Denolun Locala

l7.Oit.36

17 ol O

-K42.24

M2.J4

4JO2A9

Subxertu de la bugetul de nat caiac bugetele locale neceute lustirrerit derulam proiectelor finanme dm fonduri externe nerambur labile (FENl posuderue. aferente perioadei de programate 2014-2020

1 3*033

I33XJJ

6H.54

•«42.24

II.306.1»

ir.iu.96

2 239.37

42O2MO

Subiecții de la bugetul de Hal penuu decunuuca ebcltiueldor pentru coran lina

2.431,16

1 WWJS4

542.22

42O2«2

Sume slvcak pentru tumulcniul de lise

370.00

3?d,o0

4502

SUBVENȚII DE LA ALTE ADMINISTRAT!!

74.74

35,47

39,27

Data: 22/1272020 TR:         pag: 4- rad kt-

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale buget 2020

Prevederi trimestriale buget 2020

Estimări 2021

Estimări 2022

Estimări 2023

TOTAL

din care credite bugetare deinaite stingerii plăților restante

Trim i

Tritn.ll

TrttB.111

Trim.1V

A

B

i-3+4+S+6

2

3

4

s

0

7

8

9

430241

Sume alocau: pcomi cbclnxbk ataaiia de hrana si cv iadcmnizaiia de cazare peturv ptracealU d* teh ierte iwcuk publice afla in i/toUnc pre^cn nva h locul de munca

74.74

35.47

39.27

<501

SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI IN

CONTUL PLĂȚILOR EFECTUATE St

PREFINANTaRII

69055

690,55

450201

Fondul Eutotxa» 3c tkAoluue Rcgwiula

49045

490,55

4*02

SUME PRIMITE DE IA UE/ALTI DONATORI ÎN

CONTUL PLATILOR EFECTUATE SI

AFRENTE CADRULUI FINANCIAR 2014.2020

N 7Sl.lt

10117.01

4 001.117

4G5.1V

76 KJQXf!

ftU>Uo

9.J7934

4 Ml Ol

Fondul Europe an dc Denctarc RcgiooJalFEORj

II93RI*

S 064,4*

1 WtatO

465.20

76.7*7,12

6^119.30

9 379.24

4UU0IGI

Sume [Uimiic m tomul plauto» cfcciucic

*A MKil Cur Ctrl

11 714.65

i 1*4,4?

3 194.97

465.20

74787.12

42 lJ9.3O

9 379.24

4M3OICQ

Sume pmme tn cornul planta efcctuaic

in anw anteriori

2OÎ.5J

203,53

**0202

Fondul Socul EuropcanlFSE)

2*55.10

2252.53

602.57

43.50

4wa>2<n

Sume ponuic ia tomul planta efectuate

in anul cwenl

2.557,37

2 252.53

31M.S4

43.50

4R129W3

PicTintiaue

297.73

297.73

4V9U

VENITURI PROPRII

3W 502,69

*4 W3.«4

71 790,13

$1.149/0

67 53O.U3

2*2.900,69

2»“.4l4.«6

310.37439

5002

TOTAL CHELTUIELI

445.699.00

I94.763.59

% 0M4I

«9 *54.13

5S.0M.47

42» 161,31

42 62132

374.110.%

Vi

CHELTUIELI CURENTE

354 412.75

13* 761.61

tu 101.34

91 492.1*

44.057.62

396 *3931

3»:.O3232

137.521.%

10

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

70.724.1»

24304,44

2t 141,4#

19.263.70

5 924.57

61 644.00

61.35S.OO

42.l7l.Oii

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

109 573.41

50.970,05

31 522.69

17.3212*

9.741.41

109.445,00

129361.00

135 352.00

10

TITLUL III DOBÂNZI

2 744.69

Î.3S8.OO

2 56O.M

2.319.70

1.506.30

8 6M5.IX1

*M1.<W

5 *07,<ui

40

TITLUL IV SUBVENȚII

43232.41

5 500.00

26OJ1.95

H GG03t

5ft

HTLUL V FONDURI DE REZERVA

100.00

IM Oft

500,<W

500.00

500.00

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITA TI ALI

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

37 975.94

12.327.22

1139100

3J69JZ

Xtf'i.ot)

JLIOV.OO

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

23 75*05

10.9*3.11

4 345.6»

6 749.92

t 67VJ4

15.60o.no

J6t00,00

56

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

POSTADEJURE

* 925.91

LSI 5.55

2.674.05

471oJ)

44 24H.24

51 07*26

<7

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

24.H24.2O

12433.00

4.1*0.30

511*2.90

3.t2*.0O

io 31K»

li.00ft.no

58

TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN

EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE

FINANCIAR 20t4-2u2v

19 564.92

13 6*4.94

5 332.69

W2.55VJ17

760*6.44

12*23.70

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

69*9.11»

4416.10

136.%

1 557,90

2.97W

19911,00

3.W0.«t

Data: 22/12/2020 Tit:         pag: 5 * mii lei-

Cod

Denumire indicelor

Prevederi anuale buget 2620

Prevederi trimestriale buget 2026

Estimări 2021

Estimări i 022

Estimări 2023

TOTAL

din care credite bugetare deatiaalr stingerii plătitor restante

Trimi

Trim.ll

Ttim.111

Trta.1V

A

B

1-3+4+5+*

2

3

4

s

6

7

8

9

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

65 933,20

41.594,76

9 522.07

1.7114,93

6U31.45

71

TITLUL XIII ACTIVE NF.FINANCt ARE

65.933.2U

4» 594.76

9 322.07

1.784.92

6 ta 1.45

79

OPERAȚIUNI FINANCIARE

26225.00

7.655,60

6.797,00

6 797.00

4 975,40

31.322.1»

3ii.S8ti.OO

36.<I9,«U

tl

TTTLULXVII RAMBURS ĂRI DE CREDITE

26.22S.OO

7 <155.60

6 797.00

6.797.00

4 975,40

31,322.00

36 5W.01)

36589.00

14

Plan cfccteak m anii pmceiknli li

«(.«perne m cvrem

471.95

-241,31

-405.60

•217,97

«5

TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE (N ANII

PRECEDENT! SI RECUPERATE IN ANUL

-171.95

•248.31

-405.60

•217.97

3IOHO3

Partea La Servicii puhltre smerale

ti? *60,93

25.141,01

17 275,42

14 519.81

10 917.62

W.W3.29

62.215,00

bl o» 7,00

5102

AUTORITAT1 PUBLICE S) ACȚIUNI EXTERNE

5! 931.36

19.451.72

13 052,52

11.326,67

*100,45

49 016,29

4K0O0.00

48 200.00

ot

CHELTUIELI CURENTE

26.795.11

9.624.96

7.363.07

5.7U.X1

4.092.20

21190*

t&4H.<)0

1*61 l.un

10

TITLUL ICHELTUIELI DE PERSONAL

I7 3W.W

4 745.1»

4 455,00

4.435.00

3 715.00

I6..W.M

13 41 LUD

13 AH.DO

IOUI

Chehuudi talanste in bani

16 715.00

4 365.00

4.355.00

4.345.00

3 650.00

t7 230.oo

t7 m<u>

I723IU»

100101

SâJârn de bm

ISOTt.OO

3.M0JKI

3 940,00

3.940.00

3 271.1»

ti 676.1»

15676.110

15 676.00

incBI’

îndewin/^ni piftie um< petfOMK dea

a/ara uniuni

434.00

H53K)

HW

U5.00

414.00

414.00

•4S4.no

100113

drepturi dc dckjuc

10.00

10.00

IO.«>

10.00

-20.00

3Q.0C

30.00

30.00

100117

IndcmjiLzAiij de hf iha

6?0.<»

2I2,«I

iw.fio

jti.no

Kwl iu

Alic drepiun talanalr <n bani

510.1»

112,00

78.00

2jOJ®

330.1 Mi

Hltf»

3311,00

1002

CTkKvkIi tatmate m natura

200,00

210,00

2xo,ini

210,1»

210,1»

Vcmchcte de vacanta

260,1»

210,90

210.1»

210,0»

1W3

Conuibiim

375.00

hio.oo

100,«7

«5,00

380,(81

38O.UU

310.00

!l»3u7

Coembuli» aanuritoric pcr.iru munca

375.011

I1W.W

IW.IW

W.UJ

15,00

20

TITLUL 11 BUNURI SI SERVICII

5.85025

2.357,00

1 909,17

1.235,88

348.20

5.500,1»

>000.00

3WW,!»

2001

Bunuri ti servicii

3 633,02

1 242.09

1 267,16

800.16

323,00

200 Hi 1

Fwruiun de Ewcm

250,00

70.1»

IW»

50.00

2IW102

Marthale pcruni curățenie

40.00

ID.OU

to.w

la.Hu

10.00

200103

Incal/it. iluminai a Torta momea

314.19

IM.00

1)4.19

4U.I»

200 KM

Apa. canal ti tdubriliuc

40,00

IS.Ob

13.00

10.00

200100

Pierde tthunb

235.00

100.00

80,00

55 «0

200107

Transport

26,41

21.00

4.1»

0.41

200101

Prnu. ukcomw»c%ui« radio. h\

mlcnici

31S.00

315.00

65.00

11J0U

20013»

Alic bunuri ti tenuit pentru

mirtuiwc n lunciioairc

1149.42

511.W

571.67

609,75

3M2

Rcjuiaiii ciuxn w

50.00

100.06

-50.00

2(MM

McdKcmvnie »i unicitate tnnitare

13,10

•711,00

DcunfccUnt»

13.10

-7U.00

211)5

Bunuri de natura obiectelor de inventar

40.40

30,00

5.40

5.00

2«»3o

Alic otnccK de inventar

411.40

3V.00

SJO

5.00

Dala; 22/12/2010 Til; pag; 6 - «aii lei-

Cod

Denumire indiciilor

Prevederi anuale buget 2020

Prevederi trimestriale buget 2020

Estimări 2021

Estimări 2022

Estimări 2023

TOTAL

din care credite bMRettre destinate sdneerii plariler restante

Trim J

Teins.il

l'rim. IU

Trim. IV

A

B

»-J+«+S*6

1

4

S

6

7

8

0

2OJ6

(XpUseri, dmian. uatufcrin

21.00

25,1»

LI»

*5.00

2^)0 J

Dcptuan tMiCK. Oetiuri. iMtwfcrui

1*1,00

24,1»

-5.00

2006 IU

Dcpturri in nranautc

2.W

1.00

t.W

2011

Câni, publtctlii» «uterul:

(focvmcmarc

IOO0

15.00

15.00

-XDU

1012

Comuluau si cvpcnira

704,20

230.00

400,00

SO.DG

224.20

11113

Prcpltre profesionali

20.00

JO.OO

I0.MI

2011

Protetica muncii

25.31

5.00

2031

ÎO30

Alte dwbwcli

1 332.52

700.00

445,00

296.52

Redan» s< publiciuic

307.00

140,00

200,00

UO.OO

-213.00

2AJOO2

Prtxixoi 3» ftțxe/zsUMC

10.00

40. OU

UDUOI

Chirii

5-M.00

I5«.i»

110.00

110.00

134.00

2^5030

Alte cheltuieli eu bunuri 31 ScrxKrt

511.52

350.00

135.00

16.52

TITLULX PROIECTE CU FINANȚARE DIN

EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE

FINANCIAR 2014-2020

3 439.M

2 4X2.%

95o*X>

$9.29

5X02

PfOffjeme dra Fondul Soci ni European (Fit)

3.43V.M

2H2.%

956.911

59.29

5*0201

l'icuw arca niuooda

503 JW

300.31

J41W

tWI

5W2W

FiurAUrca extere» acrambioiibili

2J55JV

2041,73

1133*

<0.411

$$0203

Cbefiuidi nedijiMc

W.92

10.92

S9

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

155,00

42.00

42.UI

42.00

2^,oo

5W

Sume aferente pcnoiaclu cu hcndreip

nci«»0r»k-

155.00

42.OV

42,W

42.00

29.00

7U

CHELTU1EU DE CAPITAL

J.01M0

JJt&.IC

-115.21

31.05

71

TITLUL XI» ACTIVE NEfINANCiARE

3 01* tir

1.149.16

445.21

3U5

7101

Active fixe

3 01 «,«0

J.W9.14

-113.21

n.K$

710101

CoMOUctit

G00.00

027.00

* 2 7.00

TWWJ

Mobilier, apcrciure btroticiSi dht

XtitC CQqXHiic

96,50

10.00

)0.O0

76.50

710130

Alic active fixe

2 322.30

2. «2.14

-164.21

-43.4$

79

OPERAȚIUNI FINANCIARE

22.225.00

6 6SJ.M

5.797.00

5.797.00

3.975.40

27.122.00

31.5*9.00

Al 5X9.00

11

TITLUL XVI) RAMBURSĂRI DE CREDITE

22225.1»

6/.55.M)

5.797,00

5.797.00

3.975.40

27.12100

li. 5*9.00

31 5S9.0O

xuu

Rdtubotstn de credite ouerne

21225.00

6 655.40

5797.00

5.797.00

3.975.40

23.121.00

31.5*9.00

31 5119,00

110205

Ranbuniii dc cic&c aferente daunei

pubbcc interne kctlt

22 225.00

6 455.60

5 797.00

5.797.00

3.97140

27.1211 »>

5LSH9.W

31 W9.00

«4

Piui efectuate ia «M precedam si

rccupctate in anul turca

-I01J5

►107.55

15

TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANI)

PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL

-l»>5

-1073$

S<U1

Pîau cfcctmc m anii prvcederui m

Oaia : 22/1271020________Til:__pag: 7 - mii lei-

Cad

Denumire in dina tor

Prevederi anuale buget 2020

Prevederi Irimcrfriale buget 2020

Estimări 2021

Estimări 2022

Estimări 2023

TOTAL

di» care credite bugetare deshaate stingerii plăților restaaale

Tritn t

Tritn.ll

Trimill

Trim.IV

A

B

l-J+4+5+6

2

3

4

5

6

7

S

9

Kexjpeiau tn     curent

-107.55

•1O7.« '

tsuwi

Hau efeciueU i» anii proccJcsu st

recuperate ti» and curent in secțiunea

<k Kmtooatrc » bufOdni local

-107.55

• 107,55

51010)

Avtoruari csccMÎve s lețirlativc

5I9J1.M

10 451.72

13 012,52

11.326.67

K 100,45

49 016.2»

4 £400,00

■i£ 200.00

5HI2O1W

Aotoruao txccwur

SL93).X

19451,72

13052.52

11.326,67

1.100,45

49.016^9

at ooQ.ot)

U }O0,<ro

Ma2

ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

W5.77

3.077,29

1.642,10

870.51

1.283.8?

6.702,00

6W,00

01

CHELTUIELI CURENTE

OML42

3.056,01

1 672,03

870^1

1 2M.87

6 702,00

6 «0.00

1*1

TITLUL 1 CHELTUIELI UE PERSONAL

3.5)7,20

066.30

798.50

M7.70

954,70

1.372,00

3344 00

3ÎS6,«I

lOdi

Cbekukii Mlanale ut bani

3 W2.5O

i 77.60

770,40

800.10

935.40

I00IQI

Sdani <k boxa

3.103,10

798.1»

72kOO

754J5

824.85

mut)

Dreptun 4e tMegarc

5.IKJ

4.00

0.UI

41.X0

i.00

i«oii7

îndemnului de bfana

IM.40

5’40

52.60

U.70

6D.50

ItutM

Abe drepcun saUnak m bant

23.«O

27,95

49.05

IW12

ChchukJi «aktftk m natuia

71.40

60.(10

W

100306

VorrdKte de 'aconia

71.40

«9.60

I.MO

Coitobolri

73,30

40.10

10.10

17.60

17.50

100307

CoMnbiHta «ifiutafcMic penim munca

73.M

1710

1930

17/41

17.50

2o

TITLUL II BUNURI $1 SERVICII

1 «W.îî

1 262,71

344.53

163.81

128,17

I.OXM*

1 JuXl.lxr

J

21X1!

Bunuri o icnieu

nu.«

277,01

15643

102.17

79,17

2l»!0t

Furaturi <k bkoo

90.M

22.41

11.Un

17,00

40,17

200102

Materiale pentru cuiucbk

4,00

2.W

2.00

200)03

Incakii. iluminat s (oda nxxctca

175^3

SM.50

71,03

î,«

3W1CM

Apa. canal ai uiubniaie

Jl.2t>

10.60

8.6U

5,«i

7,1»

200105

Carburanți li lubriOanti

7^0

15.00

-5,00

•7.50

200106

Fkk de «liimb

1.50

1.50

20010»

Fosa, tekcemunieaîii. radio. ir.

uHgnitl

43,10

16.00

16.00

1,11)

3,00

200109

Materiale si preaian de cmkii ca

funcțional

21.00

7.00

7,00

4 00

3.00

20<)f30

AUc bvnuft li servei pentru

inuxUncrc m ftmctwoare

240.47

KW.M

3H.90

70.57

23.00

wi

Reparat» curente

13.00

I3.i»

2M4

Mcd*camcaie st outcrialc aamwc

154»

15.00

20U404

DcrjnkcUMt)

15.00

15.1»

J<W$

Bunuri de natura obKCUk* de imcntar

4430

7>

4.50

33.00

2W5M

Ahc obiecu de insctxar

44.50

7.0C

4.50

33.00

200b

Dcptatan. dcusan. Uansktui

4.00

6.50

•LSC

-l.no

206601

Depi cran mseme. rfc talan. irarufcran

4.00

5,50

-0,50

-IjNl

2006(12

Deplarao in MrmnMjte

1.1X1

-l.w

Oaia: 22/12/2020 Tip. pag: 21 -mii lei-

...

Denumire indicator

Prevederi anuale buget 2020

Prevederi trimestriale buget 2020

Estimări 2021

Estimări 2022

Estimări 2023

TOTAL

din rare credite bugetare destinate stingerii platilar restante

Trim ]

Trim.il

Trua.lll

Tnm.IV

A

B

t-»4+5+6

2

3

4

5

6

7

$

9

2011

Cult, publicam fi materiale

dtxumciHwc

0,50

0.50

2012

Cciuulum* « opului

4,00

5.06

-1,1X1

1013

Prej^Hr pfcifaionah

2.00

3.00

-1.00

2014

boecțiu niDiKii

4.10

3,21»

O.M

050

2030

A.Ik chcltnxii

l I9T24

947.50

1(6.60

13.64

49.50

2O30UI

Rcdamasiptibltcaac

2.00

4.5»

2,10

.5.60

2O3OG1

Pretoctd n reprezenure

13.50

0.30

2O3OU1

Fnnw ik liigutMC nOD'* bu

3.00

1.00

2,tW

2A^0

Alte cheltuieli cu bunuri xi ser» teii

i I91J4

041,59

:»i.5o

19.34

49.50

50

TITLUL V FONDURI DE REZERVA

tăcu»

100.00

500.00

soo.no

5<W

Fond de       buclai a h <hsporii u

antonul dor k>c^C

toc, 00

tcc.ix»

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

) 200.00

6na.no

S20JIO

• I3O.00

200,00

1 2O03MI

I./OW

1 20U.C10

5<U|

A Tramfcniri inwme

J 200.00

6oo.no

52U.OD

’ 120.00

2uo.no

5SHU

Altcvutleiwi euronic inkrae

1.200.00

1WJMI

520,00

420.00

200,00

TITLUL XPROIECTE CU FINANȚARE DIN

EXTERNE HERaMOURSABILE AFERENTE

FINANCIAR 2BI-MU2»

IIT.OO

118JKJ

5801

Programe din Fondul European dc Dezvoltate

Regionala (FEDK)

118,110

1ILOO

MO IU

F'cuworta

17,70

17.70

3ga 102

Fiuanurea externa acrunburwbila

11X1.30

i?

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

W.l»

9.00

9,<W

9.00

3,00

W.W

30.00

$940

Sume alertate perwiaclw eu handicap

txiecddtatc

30.00

w

9.00

9,UD

3,00

XI

CHELTUIELI DE CAPITAL

26.19

26.19

?r

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE'

26.19

26.19

3101

Aclive fixe

26.19

26.19

riaiui

Coanrvcaii

5.00

5.00

lioijn

Aho «cmc fise

21.19

21.19

M

Plan cfcciuaie m an» precedam ai

rceupctac in anul curcnl

-RM

-4.91

-29.V3

*5

TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENT! SI RECUPERATE IN ANUL

-34.81

-4.91

•29.93

Plată cfeciuate in m paecodcnu st

iccupci&W io unul curcM

-34.M

•4.91

-29.93

>51110!

PI Mi clcehuu in anii paeecdcnti si itcupcrue m and tuleai in acelwnea de ruatluaiMea bugetului Iveai

-34.54

•4,91

-29.93

Dau: 22/1212020_______Tir:_________pag: 9 -miilei-

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale buget 21)20

Prevederi trimestriale buget 2020

Estimări 2021

Estimări 3022

Estimări 2023

TOTAL

din care credite bugetare destinate tragerii platilor restante

Trim I

Trtm.lJ

Trimiți

Trim.1V

A

B

1-3N4+5+6

2

3

4

5

6

7

â

9

540205

Fond de iezere* bofdv* 1* dispoziții

•mcwiUiik*

100.W

W.W

500.1)0

5(XMX)

5402(0

Sen kk ?uHkc cumuftiUrc de

cd&nu i persoanelor

3.190.33

1.077,39

Hi.in

GIW

761.2$

3 uto.w

3.374.00

3 3»l>.<»

54O2SO

Alte unicii publice generale

35X5,44

1X99,90

917,30

254)02

517,62

3. )42.OO

3 OHM»

3 OtXH®

5502

TRANZACȚII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI

ÎMPRUMUTURI

9.053A0

2619.00

2.5*0.30

2.322.70

1.531.50

X X4S.W

7 341,00

u ooîjm

0)

CHELTUIELI CURENTE

9053.10

2619.00

2.5S0.M

2 322.30

1 531.30

1 XX5.O0

7341.00

6 007.0G

20

TITLUL 11 BUNURI S! SERVICII

3O9.2Q

261.00

20.20

3.00

25.00

2W.00

200.00

2«>,on

2024

Comisioane $1 alic colturi afeteuie

imprwniimrikr

30920

261,00

20.20

3,00

25.00

2II24<H

Cdmisioane st alte costuri ;ifer<mte

mpcwnntiMTlof externe

221,54

jm.ru

1720

^nx»t

UC4O2

Comiaoanc st oUe coshtfi aferente

»mpcjmuwr>kx interne

«7.66

6.W

3,00

75.66

TITLUL III DOBÂNZI

X.744.60

2.35X.I»

2 560.60

2 3)9.70

1.506.»

1.615 JM

714MD

5«Q7.f®

3001

Dobânzi ofcrcNc daonci publice inicror

K 3««60

235«,00

2.313.66

2.319.70

1.327,30

300101

Dobânzi aft reale dnorici publice

interne Arcele

SlXl.MI

2.351,01

2.313.60

2.319,70

1.327,30

5002

Dobânzi (fCfCnir discnei potire

eterne

356.00

177,00

I79,W

3UO2OI

Duban/s, a fer cmc daUzrKÎpwbJice

externe dktxK

356,00

177.00

I7P.O0

MXX1W

Panel li-a Apmkc . ordine public* w

siguimt» Niion*l*

21.393.74

3 356.90

6 595,72

6.2U.M

229.30

13.925,00

I2W.W

12.760 00

6102

ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NATIONAL;

21.393,74

«356,90

6-595,72

feZI l.«2

229,30

13,025,00

12 tili.no

12 760.00

Oi

CHELTUIELI CURENTE

19 921,34

6 971.90

6 462.02

«265.12

22930

13.925,00

iiun.w

12.76UJMI

10

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

254.00

61.00

6l.«0

62.00

63.00

200.00

200.00

2W.O)

1001

Cheltuieli ubruk w> bni

241,00

61,60

39.00

60,W

61,00

UXHOI

Sitar» de bau

224.00

56.00

56.00

56.00

1MIIT

Indemnizații da tu«ia

16.00

4.00

3.00

w

5.00

1001»

Alte dreptun wlarule m beat

1.00

l.oo

1002

Cheltuirii illariik in natura

5.00

5.00

f 00206

Voire ha re de rjrenta

5.00

IM

CMftnbuHi

t.Oft

2.00

2.00

2.00

2,«r

J00M7

CotitnlXKi» Kttuzuoric pentru munci

MM

2.00

2.00

2.!»

20

TITLUL 11 BUNURI 51 SERVICII

6434.34

5*179.00

2.790. IZ

164.22

L00

2W.uO

212.00

220.00

>TiOl

ttwiufî si sen kti

573,99

5M0

515.W

1.00

1.00

200102

Materiile pe Mm euratetue

4.00

4,00

100103

local /it. ikminM s> forța motrka

30.00

LQ.W

Dala: îltil/ibli Tit:          pag: 10 • mii lei-

Cod

Denumire indicelor

Prevederi anuale bufet 2020

Prevederi trimestriale bnțtt 2PÎU

Estimări 2021

Estimări 2022

Estimări 2023

TOTAL

din care credite bufei are destinate stințerii plăților restante

Trin» 1

Trtm.ll

Trira.Hl

Trim.IV

A

B

3*34-4+5+6

2

3

4

S

6

7

S

9

2WIO4

Apa, caaai n uMmitie

UNt

I.OII

2uulu$

CtrWieti si tubrifium

i.lMi

13 iu

1.00

1,00

24XHU

KmU. (ck corn unic f*du>, H.

»n«mcf

6.U0

6.110

2IXH3O

Alte bonuri st KAK» pentru

nurci mere H fuMOOnxt

5)7.99

13.90

$04.00

2«t2

Repar lin ancele

53,30

53.30

21)02

Hrana

ni.or

i «135.1»

-243.97

200JU1

Hrana pentru oaincni

781.03

1.035,(10

-253.'»

2064

it materiale sattiufe

GJ6

0.10

JftHOl

Medicomerne

0.10

0.10

200$

Bunuri de Miwa obicudor de itncftw

K7.00

•7.6V

200530

Ahc Uwccte hm entar

M7.6C

87.V»

2»14

ftocraj* muncii

tot)

2.W

2O3u

Aht chelwreli

4 036.32

2.2W.40

2 529.00

KW.92

Alte cheltuieli cu Uimiri u servicii

♦ 034.22

2397.40

Wl.t»

W9.9Î

M

TITLUL VI TKANSP'EKUH! INTRE (JNfTATl ALI

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

(3 237.00

3.424.00

3 6Jo.no

6 tns jw

165.0(1

13 515.00

J1 600.U0

I2 34O.W

$101

Ti nasturi curtate

O 237,00

3424.OV

3 0)(I.W

6 W8.iKr

1654*1

ȘIOH)I

Transferuri cac insululiifc poblKc

13 237.00

3.424,00

3

6 Ol&.OO

165.00

w

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

3.00

<1.90

0.9(3

0,30

*940

Sume afererue persoanelor cu handicap

ncmcadiKc

3.00

O.W

U.90

0.30

>0

CHELTUIELI DE CAPITAL

1 5Uf70

1 385.00

133.70

71

TITLUL XIII ACTIVE NERNANCIARE

1 5I8.TO

1.385.00

133,70

7IUI

Active fixe

1 510.70

IM5.W

133.70

Construcții

50.00

50.»

7IOI2O

Alte Ktîvt {Ixc

1 458.70

I.33S.W

133,70

£4

Plan efectuare io anii pretedciUi si

recuperate in «nul cwcni

-53.30

-53.30

*5

TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENTI S! RECUPERATE IN ANUL

•53.30

-53. W

XSUI

Pbli efectuare in anii precedent! si

rccupcrUc mi anul oucth

•53.30

-5330

MSI JOI

PIMt efectuase ta anii precedent! n recuperau ia anul et*CM in secțiunea de flKKtKXIMC » bugetului local

-53.30

•53JO

6MJ2O3

Odmc pufchca

13237.00

3424.00

3.610.00

<038.00

I65.IK»

13.514.00

J1 660.00

U34i».«i

010203 W

poiiiK locala

13 237.00

X424JW

3610.00

6.O3I.OO

K5.00

13515.00

11 O.(X)

(.1020$

Frotcclk civih 11 pvoucu» conu*

Dala: 22/12/3020 Tit:         pag: II -miiUi.

Prevederi anunțe bufet 2»20

Prevederi trimestriale buget 2020

Cod

Denumire indica lor

TOTAL

din eare credite bugetare destinate stingerii platilor restante

Triat I

Trim.1»

Triimllt

Trim.IV

Estimări 2021

Estimări 0322

Estimări 2023

A

B

l-S+4+5+6

2

3

4

5

6

7

8

9

utccodiitor {protcettc eMIa

#,156.74

4.932.1W

2.9*5,72

173.82

64 JO

■HV.W

412.66

-ilu.oo

65OW2

Pxncâ 111-4 ChcbuKli îocwJ-ctiJtn/ife

164576.34

11.070.21

46 «0.04

34.227,31

9.211.7)

144.524,79

139 944,44

152.597.93

6$W

invatamant

3*052.59

17.432.57

5.792.47

ll.UOI.59

3,825.76

3S 461.06

48 3611.1»

6U702.W

Of

CHELTUIELI CURENTE

34 7'24.16

15.337.07

5 75) 67

9.4H.47

4 224.65

38.4*1.06

«.360,00

66792.06

ia

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

26.923.5»

11159,97

4154.70

7.656.43

2.253,19

35.911.0*1

4$.767.<W

iO 792,00

2001

Bunuri a tentcti

II 617,9$

9.656.50

3J96.65

4,171.49

1 193,31

200101

Fuma un de birou

IX. 10

52.00

21,00

3.00

5.10

2WI02

Materiale pentru cuiatcarc

803.51

Î5I.W

76,00

415.73

-3*22

2OOIO3

Incurii, iluminai ti foni moinei

H93I.M

7.791.50

7 411.2$

725.50

1003.63

J1X1104

Apa. etnii « talubnlale

1207.21

577.00

4205»

114.17

25.61

200107

Trânspon

61.69

37.00

33.1»

10.00

•11.31

2*1(0*

Posta. iclccoraruucaui. radio. ti.

MUCOKt

301.96

I43.IW

117.06

M.10

<2,96

2*»|09

MUcnik u presuri de ten îmi cu

CMMlcr fimetlORd

*5,00

53.00

257.23

-14.25

2OO13U

Alte bun un si țcn<ii pciMru

muctmcrc li kncuonirv

3.725.5$

6I0.IW

-1S7.M

2.417.76

2«J2

Rcputlji curtMc

2 339.15

427.00

10,00

1.589.79

242.45

2WM

Mcdicmtcaic d niMcriale sanitare

651.01

3?MÎ

M^O

591.15

-7.34

2o»«)2

Mucnaic uniuni

W.M

412»

451.55

• I6.lt

2064(23

3.41

3,6(1

2.6*1

-1.52

2XXMW

Dczrtfcaarrti

142.W

132X4)

IW

2VUS

Bunuri de utinra obiectelor de inventar

2.031.56

VI5.S7

292,16

774.42

«79.47

2OO5Ot

Uniforme si echipament

w

10.00

-6,00

200 503

Lenjerie ii accesorii de pat

19.15

5,00

14.(5

200530

Alte oÎmccjc tfc im«Mx

2GGMI

9*5.57

277.10

774,42

571.32

2006

Depiasan, delasan, transfcnn

23.50

«6.W

9.06

-1.00

-0.50

2OO6OI

Deplasați interne. delăsări, transferări

2330

16,00

9,00

-1,00

41,50

201)

Câni, poWicaiii si materiale

docsmcmarc

2.«>

1.00

t.Oo

300

Pregătire pwfcfcOMh

124.01

40.00

63.05

0.03

21.00

200

Prolcco» muncii

1.60

5.00

4.00

.5.40

201»

Co<Hnt>uia ok Admimsu-AiMt paHke

locale l» realizarea unor lucian n

icnwu de mitrapublic local. ut bwa

mw cumcni» uu ccnvwic <k auxwrc

2.327.40

1 «t.w

737.70

331.10

222.90

2030

Alte dwltmdi

203.14

2.00

7.00

116 M

7,30

103030

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

203.14

2.*#

7.00

186.14

7,30

55

TITLUL Vil ALTE TRANSFERURI

3 6U5.W

517.00

416.00

t«60.54

471,46

Dat»: 22/12/2020       Tit:

p»g: 12 -

mii lei-

Prevederi unuitle buget 2020

Prevederi trioatriah buge< 2020

din care

Eitimari 2023

Cod

Denumire indicator

TOTAL

rredile bugetare de»tin»te stingerii plăților r «fante

Trira 1

Trim.ll

Trirn.lll

TriraiV

Estimari 2011

Eromari 2022

A

B

)=JU+5r4

1

3

4

5

6

7

S

9

SSoi

A. Traaitcnxi uhcrk

2605.00

<KL«1

4«4.l»

t.O6»34

471,46

Aht if iiMlenuri cuicwc inicnx

l«tw

-55,46

-14.54

550143

Finantaici im ouwiwmuIui pwiwwUr mu

confesional »«cdtut

2.605.00

457.00

4 8 6. CM}

I.I46.OO

416,00

57

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

552.00

14.1»

712.00

$702

AjiAearc wcialc

i san.oo

$52.00

M.D0

712.txt

570201

Ajutoare sociak w> numerar

1 294.1»

552,00

712.1»

$7020)

Twhcic de tresa uchcie vocia-e

pentru godtftMA

14,00

U.M

TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE WN

EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE

FINANCIAR ZOHJQ20

605.77

2hUW

594.97

2 5S(W

2.im»

SW|

Proxime din      European de Dc/rduvc

Rcyorut» (FEDR)

3*4.97

394.97

255O.M»

2 ¥93,00

5BMAI

Finanțarea naționala

59

59^5

352.50

43 W

SWH02

Finanțarea eaacma nciwnbw»!»)*

335.72

335.72

2 IW.5t»

2459/15

5*82

Piojitaic dm Fonda! Socul European (fSE)

2WJ0

2I0J0

5W2W

Fibâalvc» oMKnMtl»

31.70

5h7n

5W2O2

Fro«ni»rc ■ extern* nci Arnbw nbiii

179.10

179.10

5‘J

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

3.352,70

L7!>»2U

52.5U

t

5WI

Banc

3 075.50

1 575.5»

) .500,00

5922

Aciisni cataractei niimitk »

socHKulîwaî

273,90

219,40

XDQ

5230

CHELTUIELI DECAPITAI

3.260.51

2.lft>5.75

41.00

1.522,92

-395,5’7

7]

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

3.260,51

2 095.7»

41.00

1.522.92

-mx?

7101

Active fixe

3 240,51

2.095.7»

41.00

1.521^2

.30>l.W

710)01

Con$vvchi

2.054,62

1 75230

41.00

’W.OO

351.12

710)03

Mobilier, aparatura bwottca ti die

acute corporale

203,59

1 003,49

al.40ft.00

7)01)1)

Alte Mine Dec

172.70

343.25

9,4}

419,99

w

Plati efectuate in anii precedent! ai

recuperate in anul curent

-lui

A2R

•2.W

55

TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENT) SI RECUPERATE IN ANUL

A3«

-210

*50 J

Plăti efectuate in «»> precedent)ai

recuperate in ind curent

•5.0»

4.28

-2.K0

KSOHU

Pian efcciuau in anii paceedcnt)« ■ce operate in anul curant in acetranea <fc funcționare * bugetului local

•33»

51.25

-2,80

650203

lovaaanMt preKolar ti primar

13.157,79

5W.H

1 79G.4*

4 69233

L26I.M

Dai»: 22/12/2020 TU:         pag: IJ -trtiiki-

Cad

Denumire indicator

Prevederi anuale buget 2029

Prevederi trimestriale buget 2020

Estimări 2021

Estimări 2022

Fslîmwrt 1023

TOTAL

di» care credite bugetare destinate stingerii ptirt&r restante

Trim t

Trim.il

TrimJil

Trim.JV

A

B

1-3+4F5+F

2

3

4

5

6

7

K

9

65u2u3«l

IntMMnu* pfcttnlw

6.813,11

1754,01

1 015,20

2W7.92

l 015,98

6.WW

InvMMnMN prinsa*

1613.13

781.41

2 594,41

245,1-6

(l’U’lM

i«YM»qx«Dl XCuadar

24 611.(15

11 115,43

3 917,99

6 354,9?

7.572.66

3f.46t.IXi

4K6600U

14) M2.UC

GM121MM

JhvMMiLXni uc«n<hr mfcnof

/.orp,*;

2.467.23

730.32

199W

•187,91

3S.9I1.<X>

45.767.00

60.792.H0

6$O2lM(>2

tnvaunuM cecandar uiperior

17 961,80

9,046,05

3 MO 25

3.201, UI

1694.42

2J5O.OO

J.173.00

650211*13

tn> aumM profcxtoMl

m.n

301.15

117.43

159,07

66,15

G50ÎO5

luwumincpoaliMjl

161,75

79,00

44,00

39.75

6.0V

«50250

Alte chdutKli in doaneniu!

iniiiaruntufiu

b.oo

tui, oo

H.oc

-M.46

-14,54

<M2

SANATATE

26 0X0.5.»

12 757,65

7.699.06

1.534.00

3.019,12

11.220.04

W.2M.22

14.954.93

Ol

CHELTUIELI CURENTE

11 836.59

4 377.22

3.008.65

l%3.00

l 817.72

11.220.04

14 279 22

14 654.03

51

T11UIL VI TRANSFERURI INTRE UNITAT1 ALI

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

11 833.94

4 377,22

2 606 00

2 563.00

I 887,72

*141,00

iu 250.00

5iat

Tiuifcnxi curente

9292.00

2.566.30

2

265t.no

1.461.70

510103

ACUum dfc unaliw

9 292.00

15W.3O

2 oW.OO

2 6S».rxi

MbL70

5102

Trmtfcnin ik capiul

2J <11.94

I.IIO.9J

•W-00

426.02

$10212

Trantlcrun penii» (Instutca

in l ctiHiikv Ja ^itale

2.141.94

1810,92

-95.00

426.02

<5

TITLUL Vii ALTE TRANSFERURI

4.20

4.»

55O1

A Ttmjfcrwi wcmc

4*0

MO

5WJU

Alic unufcnxi curente interne

4.20

4.2(1

51

TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN

EXTERNE NERAMBURSABILE .AFERENTE

FINANCIAR 2UI-L2U2O

391.45

398.45

2.379.1M

4079.22

4 704.93

5801

Prugnmc 5* Fondul Eurapeen de Lkzxolure

Rcgtonrll (FEDR1

391.45

398.45

2.379.04

4079.12

4 704.93

58OI0I

Fin Maree ruttnrula

3.K

2J*

668.63

1.146.21

1 392.53

580102

FmaNnca externa ncrembuiMbiLi

6,48

6.41

1 56UJ2

2.674.49

3 249.23

51010)

Chdtutdt nceliRiWc

3S9.10

389.19

70

CHgLWIFLI DECAPITAU

14 248.14

1380,43

4 694.61

49,00

1 20110

71

TITLUL XHI ACTIVE NEFINANCIARE

14 248.14

t mu

4 694.61

-29.00

1 202.10

7101

Acare fixe

14 248,14

X3W.43

4 694.61

-29.00

1.20110

7101(11

Cominxu»

14 207.04

> 202.43

4 691.61

10,60

1 300 00

7«oiJi*

Alte acute fixe

41.10

178.00

^9.60

-97.W

14

Firii cfixuitlc » enu preccdcnltJt recupeme in mul curent

-4.20

KS

TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL

•4,20

•4.20

M5OÎ

Hau etwtuMe m țxc«4cnii fi

recuperate ut mul cutcni

•4.20

■4.211

Data : 22/12/2020________Tic:          pag: LI - mii ici-

Cod

Denumire indicator

Prevederi snusle buget 2020

Prevederi trimestriale buget 2020

Ls rima ri 2021

Estimări 2C22

Estimări 2023

TOTAL

din «oro credite bugetnre destinate stingerii plătitor reatinte

Trimi

Trim.lt

TriaD.ni

Trim.IV

A

U

1-344+5+6

2

3

4

5

6

7

8

9

(KlOt

PUo cfcclualc ai MII prwedcnli si recuperate in «nul coterii in secțiunea Oc runcuonetc a bufleiului local

8 Ofj

-4.20

<26206

Semen mcdiealc nviuitii asanare

cu pituri

26.030.53

13.579.65

7 G'^,06

Î.S73.o<i

3.178.83

11.220,04

I4 2W.22

14.954.93

66«206<n

SpAalc generate

26.030.53

12579,65

7.699.^

2 573,00

3.178,82

11.22O.II4

14 2»o+2

14 954.93

&»’S0

Atic cheltuieli in domeniul wnauâi

50.00

178,1»

*39»

+49.00

O6C25050

Alte KtsluMn a acliuni catulare

50.00

178.00

-39.00

4J9.O0

cnz

CULTURA. RECREERE SI RELIGIE

34 188.02

19 209.40

7 985,16

SJ1V*

1.363.84

41 759,60

25.095,22

24 851.00

Vt

CHELTUIELI CURENTE

31.223.68

13228.99

7993.31

4 726,88

3.274.50

41 750,60

25.00.5,23

24 851,00

10

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

4.663.00

1.772.60

1 451.1»

1.175.06

265 ^0

6000.00

G.W.04

om.w

Wt

Cheiluicli salariate >n ba»

4.358.00

1.532.09

1 421.00

L 145,1»

260.00

1MH3I

Sdbni de ba/J

3<7I.<M>

L35I.0O

1 27OJXI

LWW.OiJ

25O.MI

1011106

Alic (pofuri

30.00

to.oo

10.60

5.00

5,1X1

HWJM3

Crqxun de delegare

2 .nu

1.00

JJIO

0X1117

Indemnuatii 4c h>«n«

375.06

140.06

120»

120.00

-5.00

inuuo

Alee drepturi cala talc in bani

*0.00

30.0(1

30.00

20.00

Î0.00

inoi

Clchuidi salutate >n natura

190.00

IWJO6

Vouchacdc \Acanh

|9O,IM>

)IW3

Ccombutu

II 5.1»

5U.W

JlHW

3(MKI

5.1»

11» 39?

Contnbuu* uigutitonc penuu munca

115,00

5<UMl

Jti.no

JOJK»

5.410

TITLUL 11 BUNURI Sf SERVICII

8 446.80

-1.4W.49

2.047.31

1.477,40

7.3W.W

7.5O0.W

7 5UO,(W

2W|

Bakjho a penicti

5 WW

2.463.W

1.472.50

154.00

1 406,40

2OUI01

Fumiiuri de b*eu

23,1»

16.1»

5.w

1.1X1

13>o

21X1102

Materiale pcuini imacnK

85.00

70.00

12.00

3.00

2MUVI

IncdrH. ihanindi fi fcxu nxXnc4

1.057,00

747,00

|2l.(K>

• 100,60

2JW

21» 1(14

Apa. canal si salubritate

580.00

240.1»

120.1»

70,00

150.00

200105

Carburanți si lubnfiam

3.00

3.00

200106

Phtk de xhmb

161.00

85.t»

45.1»

+10.00

48.00

2OOIO7

Tramport

l.w

MIDI

Fond. kkcwHunitwn, tidio. u\

inîCtnel

10.50

4.00

3.50

2.00

1.00

2<WD0

Ahc bunuri ai ten ieri peru™

wUelnacre si funcționare

3.S7O.-1O

1 300.00

1 115.1»

IH.DO

%7«4W

21)02

Repusul curente

88821

935.39

35.1»

62.»

-145.00

Meihcuneale si tuateruk txmuuc

(tX.60

I36.W

52,(»

2/XM01

Mcd*c muc t tir

1.00

1.00

2004 02

Materiale samlue

060

IW>

2I«MO3

Rcacuh»

7.00

5.00

2.00

2IKMW

Dc/rnktltnu

UD.0O

J3^«)

Data:                     Tit:          P*g: 15 -miilei-

Cod

Denumire indicator

Prevederi «ouai* buget 2020

Prevederi trimestriale buget 2UZ0

Estimări 2021

Estimări 2322

Estimări 2025

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante

Triat 1

Trim.li

Trim.lH

Trim.IV

A

B

1-3+4+5+4

2

3

4

S

fi

7

S

9

2CMI5

Bunun de n*?w« obiectelor de «n cnt«

342.0(1

247.00

7.5.t>0

20O501

Unifetw si cchipment

10,00

10.00

21X1520

Abe oixKW de iuten+ar

332.W

247.00

10.00

75.00

20110

Deplasare. drlutn. vansfcran

1,00

1.00

200601

Dcplu«n interne,       trwta&n

1.00

1.00

20)3

hegatuc profesionala

3X00

31,00

1.00

2014

ftoUcl»i muacii

30Ț0

24.60

4.60

2030

Akcchchwti

1.466, «9

560.00

454,21

J07.4*

141.00

2O3J3O

Alte cbcluiieb cu bunuri si unicii

1 466,<9

549.00

45121

307.6»

NL00

51

TITLUL V) TRANSFERURI INTRE UNIT ATI At

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

13 305.00

4.526.0»!

4.46S.W>

2.797.50

1.516.50

1.5<W.IW

8 ^00.00

5101

Tiusfcnsri curente

13.305.00

4 526.00

4 465.1»

2.797.50

).516.50

510)01

Transferuri către insitutulc publice

13 305.01)

4.526.00

4.465.1»

2797.50

I 516.50

5M

TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN

EXTERNE NERAMBURS A BILE AFERENTE

FINANCIAR 201441120

2.350.50

2.350JM1

I» 072.+O

:.65.22

HUw

5W»

hoț/tme din Fondul European de Dc/ivdUK

<F£OR)

2 350.50

2 350,50

510101

FraUMMCS UKtCMll

1.021.65

1 024,65

510)02

Finanțare* extern* ncrsmbiujabih

«95,14

W5.I4

540103

Cheltuieli ncclițibik

426.71

426.71

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

2 4 54.34

2.140.00

30<>O

232.74

15.60

1.1117.110

2,w.tia

2 lUtl.OO

5911

Asociații si luuduii

1.452,71

I 650,00

102.7»

591 î

Susținere* culfetee

500.00

500.00

5'X0

Sume aferente persoanelor« huxLe ap

IKHICSdrMS

WS.GO

30.00

30.60

30,00

15.60

20

CHELTUIELI DE CAPITAL

2.WX.54

4 070. W

«4.41

-1.910.66

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

2971.54

4 070.79

«1,41

-010.64

7191

Acute Bxc

2.071.54

4 070.79

«1.41

.3.910,44

7)0101

Coasifuciiî

2 037.53

3 564.19

MJ/M)

>2 210.66

7)0130

Alte active fixe

<M LUI

506.40

134.41

300.00

u

Pian efectuate in anii ptcccdeau s*

rccupcrjH in anul cwcat

•14.20

•0.29

-X.îl

-5.70

8$

TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANI)

PRECEDENT! SI RECUPERATE IN ANUL

-1420

A19

*8.21

•5.7O

150)

Plan efectuate in anii precedenti si

KxvpttMt m anul iutctil

♦ N.20

-0.29

-4.21

-5.70

450101

Placi efectuau m uri precedent! si

ccccpciaw m anulewxmiîh extranea

de funcucnare a bugetului kcal

-14.20

-0.29

4.11

*5.70

Data : 2211112020_______Tic__pag: |6 -mii lei-

Prevederi anuale buget 2020

Prevederi trimestrial* buget 2420

Cod

Denumire indicator

TOTAL

din care credite bugetare destinate atingerii platilor restante

Tntal

Trim.ll

Trim.Ul

Trim.IV

Rsiimari 2021

Estimări 2222

Estimări 2021

A

B

I-J+4+S+6

î

3

4

5

6

7

B

9

670203

Sen leii cwhufik

7.016.56

2 4W.4*.

1 %7.00

L44MJO

1.242,40

6.90O.IH1

6.WU,tK)

6W1W

U71U0JM

Uxniufii p«Wkc tic spccioeok â

concerte

6.450,00

2.145.00

U9VW

LÎJ2.W

I.I9LW

6.51KW

fh’-WJ»

$5W,W

67070331)

Ake lerncti cuhur^k

566,56

257.46

72.00

192.70

44.40

400.1X1

400 JH)

670205

Servirii reeieali't si sporuw

25 S32.46

15.562,01

6.01 MO

4.134.19

117.44

J3J59.GO

17 05.22

<6.951,00

<17020X11

Sport

7.655.00

2 911,00

2.570.00

1.715,50

3000,00

3 400.00

J 1WD .00

67020X12

Tinetei

550,00

550.00

50U.IX)

5WJW

SWJW

«7020503

iMrclinere guduri publice, pacuri

zone verzi, buc cpoarc si de rgremeni

17 027.46

12.631,03

3.44M0

2.349,39

-201.06

JD.J50.GQ

13.451,00

670206

Servirii

300.00

500.00

500.00

jOO.OO

509.00

670250

Ake serviți* m donxnik «uhurii.

t«reeri h «cligici

1J9.W

155.00

4.00

$00.00

-HKUKI

$011.00

<>802

ASIGURAU SI ASISTENTA SOCIALA

66255.20

31 510,57

HW.2J

15.152.11

939.29

53077.15

53..WJK1

52 ooo.yo

0)

CHELTUIELI CURENTE

65 9<X>.42

31 169.34

11422.75

I5.265.M

439.29

53 077.15

52 aoo.oo

52 WIMW

i0

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

31 174.99

12119.14

11 069,9*

V496JN)

4110.13

2l.4<4.™

25 WI0.IKI

25 onn.tX)

1001

OxUridi xalwUk in fetru

11» 172.14

10,725,49

iokj^.ox

9.246,00

-«14.13

imoi

Sdani de but

26 272.97

V $07,49

9 $2cr.9l

*900.0(1

mo*

Sporuri peneu conddb de mw>e«

516.00

150.00

150.00

140 00

76.00

ÎQ0JD6

Alic sporuri

72,W

r«.«>

UJK)

JUKl

IK«>

HWlll

Drcptwi de <k le fire

•l.(»

1011117

larkmouatii de hiacra

2 755,17

949.1»

LfMn.iw

582,MJ

It4 J7

100)2»

Srimuknlul de tise

87.50

87,50

I9OI3O

Abcdrvfxwisduisk aibiw

4Mt,DV

390,00

to.oo

W.rt

x.vo

1002

Cheltuieli „I anale io oiisae

W1.65

1.145.65

-1^5,00

1110206

Vouchcie de vacanu

991,65

1.163.65

-165.06

(Oua

ConU'bftu

7CM.W

230.00

255.00

250,1»

-31.00

100)07

Contribuita iMgvJauxk pentru munca

7IM.00

230,00

255,00

250,00

•JW

20

TITLUL II BUHUR! SI SERVICII

7 036.17

4 015.13

3.161,99

1 114.33

-1 311.51

•3 000.00

10<M>.oO

2001

Bvnun si țerdeii

2 217.71

(.741.91

1.017.79

4131.12

200(01

FwniluO de b»ro«

214.01

l(M,29

101.79

51.00

-W.00

200192

Materiale pentru «omenie

90.00

21,00

23.no

12.06

27.0(1

100103

Încălzii, iluminat li fata mbuicj

771.91

4S6.00

435,00

«33

70J»

2OHW

Ap^ canal si «lubnuic

26*62

223,62

M.no

I5.M

17.00

200105

Carburwb w lubrifiant

|4,40

I0.M»

6.1 Kl

-(/•o

200 Ui6

hc3« <k xJwnab

14.00

11.00

ia cmi

to.oc

4Sa<M)

2tk)|D7

Trerupen

7.20

30.00

I0/K1

-32.10

Pon». te keomujMCd tL < adio, U.

internet

41A.G0

191.00

79.61)

2WH0Q

Materiale ii preturi de semen eu

cttMUT funcitonal

74.W

$4,00

S.W

5,60

Data: 22/12/2020 Tit:          pag: 7 - mii lei-

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale buget 2020

Prevederi trimestriale buget 2820

Estimări 202 J

Estimări 2922

Estimări 2023

TOTAL

din care credite bugetare dtMinAte stingerii (dărilor restante

Trim 1

Ițim.11

Trim. HI

Trim. IV

A

B

2

3

4

s

6

7

»

9

200130

A!u buaun u semen pcnini

BUCIBWir »i tuocuomrc

MU.W

624.00

âlS.lXr

-467.05

-tv.w

2002

Repitsln cin calc

105.00

40.W

Î3.W

3011)0

453,00

2003

Hrru>>

201.51

202.00

147.42

W.OI

-151.99

200301

Urau pentru oamcm

201,51

202.00

147,43

94.01

-ISt.W

’WM

KkdJtamc*<c ți matcmlc tanhiK

17t.to

62.22

«1.54

i.OO

5 Lite

2WM01

6.00

3,Olt

2.00

1.00

2OCUO2

M tunde cantore

31.00

24.51

40,00

200104

DezmCtcumi

7322

2».22

wno

4.00

11.00

2005

Hwutft ik JkiiixaobiccLckv da m^tncar

150,51

56.00

53.00

4M.3T

-360.79

20MO1

Unifocow ei edupmcnl

4.00

1.00

JflO

21X15 JQ

Alte obiele de in^nLM

1441.M

55.00

$0.00

401.37

-3W.?9

2M6

tkpliwn. dcusan. vuultan

I3.«>

2,(h>

1.00

-16.00

2trw.nl

IX piuați interne. dclwL umsfcrui

13.00

IM

Ki»

• 16.00

2011

Cam. publKtui m mttende

docuBKnure

5.00

10.00

iV.Wi

-U.IIO

2012

Caauilianu si expertiza

3.00

3 60

2013

f regiLire pofesioiulo

X00

H.00

48.m

2.00

-62.00

2014

PfMCOli* muncii

30.00

45.tX>

35.W

-StMW

2<i|9

Cotttribulri tic admiaitottrei publice

locilc It reilrzarcswure lucrări s»

unicii de interet puMw Jocal.» biet

unor cooceMii mu conUKK de awc urc

i.sw.oo

i 71X1,00

J «WDO

-545,00

2025

Cbdiuicli ludKitrc ei cxurpidicitre derit etedu» ulrtrai m> icpicrentuca rrwteeelrX perului, porniri dupocrlrdm kgaic

1.00

2030

AkcchdiBÎcH

30.20

30.00

10,20

4,00

203003

Fnmc de asigurare nen-xut»

5,00

H.Ofl

X<M>

■6.00

203004

Citirii

2.00

2.M)

203 MO

Ahc d*cUu«h cu bunuri w Kn<cu

2320

22.WI

7.20

-2.60

-4.W

ss

TIPUL VI! ALTE TRANSFERURI

4429

35.44

Ml

SMI

A Tnnifcnm miemc

44.29

35.45

a.«

550 HK

Aha ujnsfcw» cukuU intens

44,29

44 29

550173

Truataun tfacntc chckuKhki» cu eloct ii» de brut* pentru per ion aiul din serviciile sociale pritMc aHt* in izolare petunii'•>» locul dc munci

Î5.4»

-35.4»

57

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

23.3R>^0

11 «1.00

4.166.30

4.370,90

AIW.00

2O.3I2,«»

U.mxîjkj

li qoo.uo

57i>2

Ajutoue Soculc

Î3 5U2O

11.551,00

4 l«6.3l>

4 3 70.90

3.I2X.IX>

Dala: 22/1272020 Tal:_________pag: li -mii lei-

Cad

Denumire indicelor

Prevederi «nuni* buget 2420

Prevederi lrunr$lri«ie buj»?C 2020

Estimări 2021

Estimări 2®2

Estimări 2023

TOTAL

dia «are credite bugetare destinate stingerii platilor restante

Trim 1

Trim.ll

Trim-hi

Trim.lV

A

B

KH4+5+6

2

3

4

5

6

7

a

9

57V26I

Ajutoare xkmK' in auroerar

17 516,20

1*51.1»

4.166.30

4.370,90

121,00

570204

Tichric cadou acocdatc pentru

rtwltuicii «riale

6OU0.0O

3OWJU0

3 000.00

st

TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN

EXTERNE NEKAMBURSAB3LE AFERENTE

FINANCIAR 2014-2020

2.793,07

1793.07

l.3lt,)5

5*01

Propune din Fetidul European 4c Dezvoltare

Regionala (FEDR)

1.793,07

1793,07

5*0101

Finanțarea nanoaala

417,46

417,46

5IHU02

finanțarea cMema «rambursabila

2.365,61

1365.61

5*0103

CbcUukti «eligibile

10,00

I0.M

5V

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

731.00

39 MX»

It2.no

205eW

■47.10

1 Wll.no

l w.w

I.4MW.W

swi

A«c larii $i fundații

70.00

200.00

-130.00

^940

Soaie aferente persoanelor cu handicap

VKIftvâdfttC

66I.M»

191.00

1*2.00

205.00

83.00

70

CHELTUIELI DECAPITAU

395.30

449,50

•54.21)

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

395.30

449.50

-SUO

7J0J

Atliv € fi\$

395.30

449.50

‘54 20

7 HI 101

Construcții

221,00

22JJM*

7|ol3o

Aht kIivc frec

174.30

228,50

-.54.40

*4

Plan cfcctuow in anii precedent si recupeiaw in anul curent

48.27

4V54

31.71

*5

TITLUL XIX PLAT) EFECTUATE IN ANI)

PRECEDENT SI RECUPERATE IN ANUL

• 136,52

-31,27

-39.54

-,5*,?l

*50)

Plati electoare in anii peeccrfcrui ai

rccupctâK m mul ««KM

-136.52

-JU7

-39,54

•51,71

Huioi

Pieli efectuate in anii pteccdcati si recuperate in anul curent in secțiunea de funcționare a bu*aaiui lacăt

-136,51

.31.27

♦39^4

-5171

Apsunc»        pcrsoanckr îa vîjsu

6131.00

2305.00

1397,00

1.312.00

717.00

5.1UO,OG

5.100,00

5.100.00

6*0205

Asistenta «cula m caz do boli si

inohdiiMi

32.460.17

II.OcAOO

9 910.00

10441.00

979.87

3o.wo.oo

300011.00

6*020502

AMfknU kxuh in ciz dc «n

31460.17

11 060.00

9 9*0.00

10.441.00

97».*?

301)00.00

SOfW.OO

3OWO.O0

0*021t

Cresc

a (xm.m

4.7U37

2 03302

2.199*4

-354.79

6311.15

sm.011

5 «00.00

6*0215

Frc\ enitet excluderi» soâ*k

6 505.19

3251.00

116.10

Q.M9

3 12*00

2..W.W

2 MWJW

61021 ful

Ajutor social

6.505.19

3.25 i.no

11630

9.89

3.I2V.W

2 500.W

ș.jmi.ot»

2.MXJ.4W

tiMOiMl

Altccliclluieli «domeniul asisurarilor

si txisuma wchlc

12 493.50

9,07X00

4 *56,*9

1.1*9.40

•3330,79

9 i(4.W

9.W.0(»

9 -100,00

6*02 N>5»

Alte cbcltuich m domeniul ut stenici

sociale

12,493.50

9 978.1*0

4.156.19

a. 1*9.40

.3330.79

9JW.W

94X).OO

0*1»: 2HIU2620      T«:         pag: 19 -rotilei-

Prevederi «nuni» bufet 2020

Prevederi trimestriale buget 2020

Cod

Denumire indicator

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii ptatilor restante

Trim 1

Trim.ll

Trim.lll

Trim.1V

Estimări 2021

Estimări 2222

Estimări 2023

A

B

I-3+4+5+6

2

3

4

5

6

7

&

9

7W0O2

Pane» t V-a Servirii i> deziolurc

publica, locuințe, merit* x ape

93 193,71

17 125.50

10*75.53

14.7W.91

oi.iw.uu

«>.74100

(00,00

7uol

LOCUINȚE SERVICII SI DEZVOLTARE

14 933.66

5.W.57

3 2U3.<0

4.0<2.99

t 677.60

12.94 nur

15 542 .OU

IA 6o<i.»o

UI

CHELTUIELI CURENTE

14.016,74

1329. U

3 207.00

4 052.99

1.447,60

12.94100

tS.5*l<)0

15 6<m.W

to

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

s.moo

1.145.00

1 012,00

1 OOO.fltl

673,00

4 UOO.Otl

4 100.00

4 21X1.W

4IXJI

Chchuidi Mkjriak m Vani

3.642.00

3.017.00

917,00

977.OU

661,1X2

tnoiot

Salarii de baza

3.262.00

926.00

690,00

611.00

5W.0O

tuOllî

Drepturi d' dekjarc

3,00

2.00

1,00

loom

Indemtu/Jlii de liraj»

2u9.tW

69,00

<4,00

6X00

M.00

100130

Aht drepturi salarwk mbani

M.OO

20.00

28.00

26,01»

12,00

K»J

ChahuLIi saknak i» natura

103.90

103,00

10)206

Voucherv de ocanUi

103.00

103.00

KXJJ

CoftinbuUt

«5,00

2?00

25.0«)

2J.no

12,00

IOU3O7

Coavibuua uigurawnc neutru munca

15.00

25.00

IW

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

IU M6.74

4.166.15

2 >79 no

3 O37.W

761.60

<KX5.n0

lt.3Kj«>

1 1 34(1.1»

20(11

Bunuri li ten icii

7.439.60

2,332.30

2.146.60

tlllîft

nl 5,60

WIN

Fumuri de bw©u

101,00

»6J»

T.DO

6.00

2MJO2

Materiale pentru curățenie

44.00

20.00

14,00

to.no

IncAjzh. ilwnin«t» Avu tnaoc»

5.950.20

2013,90

L73»30

1 614.00

5811.04»

»mw

Apa, canalsi salubrilaic

226.00

6t,00

50.00

115.00

y»io5

Carburanți li lubrifiant}

9.W

14.00

5.W)

•».«1

KXIIWi

Piele de schimb

99,00

41.00

2LM)

30.00

200Jo?

Transpun

9,50

4.00

3.50

2,00

WIOÎ

Heux ukcanunicMiL r*iiv. i*.

internei

9,30

3,40

220

3.60

2<wi3i>

Alte bunuri li servicii pcntni

întreținere s futicuonsre

991.00

269.00

30<L50

330,50

65.«>

2002

Ctmnic

t .419.65

1013,95

•392.60

394,30

206.00

2004

Mcdiewwnte si materiale sanitare

2.59

2.50

200401

Medicamente

I.W

1,50

20040?

Maicnalc «wU-’t

1.00

1,00

2005

Bwwrt de iwiufa obceUhr de îmcnw

33.00

32JN

23.00

-14,00

21W530

Alte obiecte de inventar

33.00

32.00

23.00

-24.00

DcpJwan.        o ins Cerat»

7,50

4.20

<00

•0,70

200601

Deplasări interne. deiaaari. transfera»

7.50

4.70

4,CM>

41,70

2012

Coasulum* $i erperu/A

60.00

$5.00

3,<®

30|)

PrejMiie profesionala

0,10

u.in

2014

Prntccua muncii

5.60

Î.IO

1.00

1.50

I.WI

2030

Alte cheltuieli

l 176.39

326.00

39O.UO

331.79

•91.00

2OJU01

Reclama si pubiicaute

o.yo

Loo

1.W

1.30

Data; 22/12/2020 Tic         pag; 20 - mii lei-

Cad

Denumire indicator

Prevederi anuale buget 2020

Prevederi trimestriale buget 2020

Estimări 2021

Estimare 2*22

Estimări ZQ23

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plati Iar restante

Triml

Trtm.il

Triml II

Trtm.lV

A

B

1-3+4+5+6

1

3

4

5

6

7

8

9

203003

Pnmcdc anjiaate oon-MUa

120.60

n.oo

27.1X1

21160

3U3WO

Alic cbehuvh cn b»wn xtucH

i.«57.49

332.40

-9I,M

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

6U.W

16.00

16. U0

I5.ou

IW

6U.W>

6O.4XJ

$940

$umc efctcnu pcnoancior cu Kanthcap

nciiicadriic

60.00

16.00

16.00

IS.00

13.00

n

CHELTUIELI DE CAPITAL

974.00

544,00

430.00

7)

1ITLUL XIII ACTIVE NEFIN ANCIARE

974.00

544,00

43U.0O

7101

Acaie fixe

074.00

544.00

430.Q0

710101

CoMlrudii

216,00

16.00

200.00

7IOI3O

Alic seine fixe

755.00

528.00

230.00

«4

PJait efeciuaic m anii prcccJcnU 91

recuperate m 3ou l cwcni

-77.W

•73.58

-3.50

85

TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENTI SI RECUPERATE !N ANUL

.37.01

•73.58

-3.50

«țoi

Piui efcciuate m aut prcccderm ci

recuperate m mw) curaH

.27.0»

•73.58

-3.50

ISO 101

PJMt ereciuiu m orb precodcnB si

rciupcroe ta anul ciacnt in jccuunc*

4c functiuMK a boțclului local

-75.35

-71.85

3.50

8SIIV2

PlaicfcelaMC u> util fwwcdeau 91

rccupcrilc m anal curca* in Kctwnci

4c dezioharc a buțciUut local

-1.73

• 1.73

700203

Locuințe

1829.62

757,62

523.70

385,30

163.00

2.1XKI.W

2 OUU.UP

2 QW.0U

7O0M33U

A lie cheltuieli ia domeniul kxuintctoc

1829,62

757.62

523.70

385.36

I63.<X)

2 000.1X1

xoto.ui»

îouo.t»

700206

Iluminat public n clean fiori

6638.00

2.522.00

1.250.00

2 too.no

766,00

5,500,1»

5,600.00

5 Tw.co

7W»$»

Alic Mr\Kii m dome hirte kMuuueUr,

icrvtci'lor w dtivdumt țxunimlc

6 466.04

2,519.95

1.429.10

1,567.69

948.60

$.445,1»

7.952,00

7 91X1.00

7402

PROTECȚIA MEDIULUI

78 260,05

44.607.20

13 5>22.OO

6 822.54

11908.31

4X752.00

* 1.190,00

51 100.00

01

CHELTUIELI CURENTE

51 457,20

22 836.83

H. U4>7

6 987.04

7.47i.U

4X 752.1»

; 1.190,00

51 200,00

10

TITLUL 1 CHELTUIELI l>E PERSONAL

8.618.00

3.34S.OO

2.140.00

2.H2M

0.500,00

9500,00

U 000.00

1061

CWhMcli ulanak in ban»

XJ23.no

2.04(1,00

2 085.00

2 067.00

I 031.00

IO0I01

Salarii de bo>A

7 199.00

2.639.00

i sw.no

M<KU*

960.00

100106

Atic iporun

65.1»

34,00

X4.no

12.00

4.D0

100113

Orepiun de dek^âte

4.00

1.00

1.00

1.00

LW

IWIIÎ

Indcmnuaui de hrana

740.00

230.00

230.1*

uo.no

MU>0

14X1130

Alte drepturi jalarnlc inimi

115,00

36.00

30.1X1

34.00

15.00

|M2

Cbdlueli calat ude in Mima

310.00

340.00

•30.00

100206

Voucbcrc de vocart*

310.00

340.00

-311.00

1<»3

CootnWut

185.00

65,00

55.1X1

55,00

lO.Oil

1110307

Contribuția asițuiatone pentru munca

IM/XI

65.W

$5.00

55.00

HU*

s>>


Dac» : 22/12/2020________T><:__________puț: 21 -tnii Iri-

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale buget 2020

Prevederi trimestriale buget 2020

Estimări 2021

Estimări 2922

Estimări 2023

TOTAL

din care credite bugetare destimtte stingerii platilor restante

TrimI

Trim.n

Trim.il 1

Trim.IV

A

B

1-3+4+5+6

2

3

4

5

fi

7

8

9

au

TITLUL 11 BUNURI SI SERVICII

2».<nxi9

10 673.50

8.MWÎ

3.293,0?

Saîit.ou

24 u52.4K>

26

^b4<m.w

2 Oul

Bunuo o temcu

21623.71

8 0041.50

7 775.95

2098.06

4.74

3W1IM

Fumilwtdc tww

10.00

S.tXl

5.W1

2t»102

Maunafe prutru curxcme

40.00

20.00

10.1»

10.00

2<wlul

Incitat.        d foni F*eUKa

784.23

495.511

1*2.75

96.00

W.l»

200104

Apa, când ai xdubnittc

2455,00

l.n 10.00

956.00

-533,4t>

) ©n.w

2MIO5

Carburanți si lubrifi«nti

1 135,00

400.00

4W.00

185,00

156.1»

2110106

Ptesc <te Ktirob

90.00

64.00

36.00

-33.00

25.00

20010»

Pana, telecsmiaucai*. radio, iv.

«kmct

»,00

3.00

2,00

2.00

!,00

21X1109

Mffenah u pctswri dc $«vkm cu

carxicr tune norul

WKJ.OQ

3U0.0P

2c».u»

50.00

sn.Otî

2OOI3O

Ake hnwn d tea pentru

mUtiMietc n fuactKMtfC

17 501.46

f 7O2.R0

6024.20

2.323.46

3 45I.M

2002

Kcpjwwn cucepte

( Hw.OO

K 50.00

2W0O

44.40

t.60

2003

Hrwu

30.00

7.50

7,50

7.50

7.5U

2OOJO2

Hrana penuo animate

M.no

7,50

7.50

7,50

7.50

21KM

StedKtmtnK si materiile uNUac

55.00

25.W

10.00

10,00

lu.oo

2fXM0)

Medicamente

25.00

iO.JK)

s.no

5.00

5.V0

2IXHIM

Ikuntecunli

30,00

I5.O0

5.00

5.00

5/0

21*13

Bwo denatura obiectelor de iftvchia/

42*1.00

3W.M1

50.1*0

21*15 30

AUc obiecte de mvenUr

4».W

3M,W

50.00

2013

P«(4lire profeaioasJ*

l«,00

2,1X1

8.1»

2014

Proton* onwcii

341,00

7.M>

7,50

7.50

7,50

2030

A kt cbetancli

3 755,48

14472.20

5*7.7’

1.121.56

MW

2O30OÎ

Prime de asigurare non^cuU

XLW

9.00

26.W)

15,00

20.00

293030

Alte chekwclt cu bunun u serveri

3 6*5,48

1.393.20

561.72

I.I06.56

r.jj.no

53

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

14 632.01

8 796.33

3 31W.0O

1.528.00

1.007.6*

14.4W.00

15.as3O.tW

15 <O0

5501

A Transfenai micmc

14 632.01

8 79633

3,300.00

1.528.1»

1.W17.M

550112

Investim »te nomter economici cu

capnd de wix

3.278.34

4 496.33

•1 117.99

ssoua

Alic Uartiferun curente interne

11.353.67

4.300.00

3 300.00

ls».*!

2.225.07

<9

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

174.1»

42.00

4R.0O

44.M)

4<UW

200,1»

.’CiO.CO

200 W

5'mo

Sume afcrciHc pcrwrttlo* cu handtcop

■e>ocadiate

174.00

42.00

44.1)0

40JX*

iu

CHELTUIELI DE CAPITAL

27.242.4*

2t.*79,*7

■67.02

î.429.63

îl

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

27.242.4*

21 *79.87

•67.03

5.429.63

mi

ActKc fi*e

27.242.4*

21 *79 .*7

-67.02

5.429A3

310101

CortstnKUr

21 225.30

20.522.17

100.00

6M. 13

7101)0

Alte acute fixe

6.017.1*

1357.70

• 167,02

4 I26.5V


D»u: 22/i2H020^^Tiu^^^p»£22-miii«-

Cod

Denumire indicai or

Prevederi inu»)e buget 24X0

Prevederi (rimesiriale birjei 2020

Estimări 2021

Estinuri 2022

Estimări 2023

TOTAL

din cere credite bugetare destituie stingerii pielilor eestenle

Trial

Triia.li

Triro.il I

Trina.tV

A

a

I=>+4+5+4

2

3

4

5

6

7

»

9

14

Pl*ii efcciurc in anii precede no î»

rttMpc«0 w aaui ci««M

-439-03

-129.50

-2)2.67

-97.4/1

»«

TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IM ANII

PRECEDENT! $1 RECUPERATE IN ANUL

-439.43

-129.50

-2)2.67

-97.46

1501

PUti efectuare in anii fwecduui st

tccupcralc in and curent

-439.63

.129.50

-2)2.67

-97.46

isoiul

PUI) efectuate u» anii preceJenli ti recuperate m turul «reni in xciiunca de luncnctiare 1 bugetului local

■4)9.4)

-129.50

•212.67

-97,44

ntanj

Salubritate si gcaitwwa âcsconlor

s: «o,-»

)1276.69

l2.9?2.0r>

7 462.51.

13 379.17

4-1.952,00

47.19<t,00

46 700.00

7402051) 1

SaJubnutc

3)1.120.15

6 742.00

5014.00

637.M

7.657.21

20 000 00

21.W.0O

22000.00

74O2O502

Colectarea. tratarea st di tinderea

<ksc«r^x

3I.W9.S7

II 554.69

7 isi.t»

G 124,92

5 721,96

24952HO

26400.00

24 700.W

7-«2^

CwwIump* si Uâlwca apekx rcz»dn*te

26 16943

26.33li.5t

950JM}

^UDZ

•47OJ6

J.WO.Ot)

4 tMO.M

4 500.00

mxkxu

Parte* V-* Aeiiuni ccn®c*ntec

9*674.21

29.7*1.63

14 951.13

34 021.59

1991X93

143411.25

(40 707,11

«0166 0)

*103

COMBUSTIBILI SI ENERGIE

<>7.160.91

9641,44

5.652.76

34.UU.5?

ttlMSJI

41.441 J 4

55JI01.M

56 071.26

Ol

CHELTUIELI CURENTE

57 43O.X9

1015.53

SJOIW

)6.3W,79

44.24». 24

$ojin,w

51.«7X36

■IU

TULUL IV SUBVENȚII

43 232.43

5 SuO.OO

26.071.95

11.660 4»

4003

Subx cnut periau ocopcriieji dtfc/cm<k)r de preț ti tarif

22 #1’2.72

5 500.00

15.024 JO

J 5a6>2

4UXJ

Alte «tbvoKti

21.139.71

11.045.75

IU 09).9h

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

$ 27235

999.91

4 2?2>7

5501

A . Transferuri interne

5.272,35

999.91

4.272.57

5501 12

firetul» ak agcnukx ecooorakî c* capiul de ax

«3.71

963.5)

JW.KI

5 >0111

Alte iransferun curente interne

4.MW

36,47

4 352.57

56

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

POSTADERARE

1 924.91

1.515.55

î 674.0$

4 73631

44.241.24

51 O7X.2G

sm

Programe din Fooduî de Coe?Amc (FC)

1925,91

1 515,55

367405

4 736JI

$60303

Chdtwclr «eligibile

1.925.91

1.515.55

2.674.05

4 77631

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

5.931.44

627.46

4652,76

o$ 1.42

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

5.931.64

627.46

4 652.7»

65132

7101

Active Axe

5 931.44

623.46

4 652.70

651.42

7)0101

CunM* uchi

5 93LM

6? 7.4/»

4

651.42

79

OPERAȚIUNI FINANCIARE

4.DW.0C

1.000.06

I 0011.00

l 000.00

l 000. OO

4.W.IÎ0

54M0.WJ

5 jw.mi

11

titlul xvii rambursa»! de credite

4 009.60

i

1000.00

l {MO 00

l.oon.oo

4 200.00

SOW.tHJ

5 IKXJ.UG

SKU

Rambursați de credite interni:

4 0W.«J

1.000.U0

1 OCW.tXf

l CKW.00

1IW05

Rambursări de credite afcreMc datoriei

pubUec interne locak

4.000,09

1.000,00

l.ciHi.oo

1 UDO,Ml

LOQOJJO

Dai»: 22/12/202» TU:         pag: 23 - mii Iți-

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale buget 2020

Prevederi trimestriale buget 2020

EsticnAri 202)

Estimări 2022

Estimări 2023

TOTAL

din rar» credit» bugeSHr» destinate stingerii plăților restante

Triml

Trint.ll

Trim.ill

Trim.IV

A

B

1-3+44S46

2

3

4

5

6

7

S

u

PlMt cRxU/Wc m Win pfCICtfcMj st

recuperate tn «nul turcit

-1.55

-1.55

85

TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENT! S! RECUPERATE IN ANUL

-1.55

-1.55

<5ot

Hai cicctustc in am ptcccdcnu ti

recuperate ia anul tutetlt

-1.55

-1.5$

«50102

Pbu efectuare in amt prcccdcnti u recuperate <n anul evrem « secliuaca de dCAdWe a bugetului local

•1.55

-1.55

1102%

Eoctgie termica

51.621.47

£336,47

l. 000.00

31.424,52

12.640.4*

4.200,00

s ooo.oo

5WtfW

«C2$0

Alte cheltuieli privind combustibili»

cacqp*

I5.739.il

3.104.97

4 W2.T<>

2PM.O5

$3»?. 23

44 Î4*.24

5t>U9*.X»

51.07*20

MO2

TRANSPORTURI

31.313.30

20.140,19

9 Wi.il

3.02

14M.72

•M.%2,99

24 717,77

0]

CHELTUIELI CURENTE

24 974.70

14.173.41

305.32

220.00

1.209.72

94 962 99

85609.00

24 787.77

IO

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

$97.00

234.00

154.1»)

53.0(1

7*5.«0

>00.00

(OH

CMiuktr salariate in bani

548.50

214.50

1500

152.00

52.C*

10QHH

Saluii de baza

512,»

190.50

131.110

IX'M

$5.00

ItKHM

Alte sporuri

2.00

4.00

3.W

100113

Drepturi de delegare

4.110

5.00

5.Ou

5.1)0

•tl.oo

100)17

Isdentncraiii de hrana

38,00

n.ott

11.Ml

H.ou

5.W

HWI3O

Alic drepturi Win ode in bani

7t0D

4.DO

3.00

JW2

Chchwvh sulariiJc in fuluri

14.50

14,50

HW206

Vouelacre de cucuta

14.50

14,50

1003

Contribuții

14,00

5.00

4.00

4.00

(jm

|t»BU7

Comntai» anxwauvK pentru munca

t4.«

5.00

4.M

4,00

Loo

20

TITLUL H BUNURI SI SERVICII

14493.43

« 203.00

5 502.IR»

6X00

6/6,45

16

16000.00

16000.00

2WÎ

Bunuri u servicii

1 210,43

ttuî.oo

255.00

42,00

165,45

200103

lactdzit, iluminat si faw moinei

31.50

ts.oo

KDO

2.50

200104

Apa. <*ai si salubritate

1,00

1,00

W5

Carburanți o kibriftanti

50,00

250,00

-150.00

• I00.M

M.W

Piese de schimb

6 00

o.no

-12,00

20010«

Foste. telecomunicații. radio. te.

tnurwci

2.00

Î.OO

LOO

200109

Materiale st picsiari de sen teii cu

caracter tuncliooal

249J»

24W.0O

50.00

4.«0

200130

Alte bunuri si cerneri pentru

jWCljncec si (uncuonMc

876JD

329.00

335.00

lOO.fal

112.93

2003

Reparații curente

13 212.00

6 250.00

J 392.00

570.1»

5W.0O

2005

Bwaun 6c *Murt obiectelor de cnttf

JU.OO

30.00

10.00

200530

Alic obiecte de i»ixmw

40.00

3o,l>0

îo,oo

D.I.: ilftimiO Til:        J»t: 24 • Mii ki-


CON1 RASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATESECRETARII MCO


ENERAL AL MUN. BACĂU

- OV1DIU POPOV1C1Cod

Denumire indicator

Prevederi «ouăle buget 2020

Prevederi trimestriale buget 2020

£31 iman Z02I

Estimat* 2&12

Estimări 2U23

TOTAL

din cure eredile bugetare destin*te stingerii piaftiar restante

Trim ]

TriiD.fl

Trim.IV

A

B

2

3

4

5

b

7

>

9

21

OeflB&Mi, deUUH.

i.oo

1,00

2UW4JI

OepllM» interne, dcuuri, u JAiicmn

].uv

L00

2«H

Ptfflrtlm HHMKtt

2.U0

2.00

2OS<»

Aixe cheltuieli

2IJW

6U.0O

-HM

2OÎMI5

Prun? de JBiputre »on>VMU

2I.W

»,w

24130»

AîlC chcluiicH cw bunuri UAicu

SW.00

4f.t»

.pito

54

TITLUL X PROIECTE CU FlNANlARE DIN

EXTERNE NERaMBURSABILE AFERENTE

FINANCIAR 2OI4-20»

t

îi 141J:

$47,N

74 >.77 4»

mosjw

7*P7.77

5*01

Pso^amc Ji* Fondul Eumptcn de Dc/volwrt

FU* iduli (FEDR)

0*5^7

5 72 W

1WJÎ

$4?^&

72.40 7. W

63 $03.52

7 510.51

5*»1M

Finanțat o «amaula

1 730.4$

1 112.07

5.U.2V

42.09

11 59649

IO7ÎS.77

5WJ02

Fituni^ei cuenu ftewfftwnabilj

* J2L7O

4 0I7.M

3 im.w>

4aU0

60.W0.lt

32 591.24

>941*4

5WM01

Cheltuieli wcîigitok

7 12

7,12

IStr.W

tlS,47

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

2S.«>

“CO

7.00

îmi

5‘AW

Sua»e ikrciMC pcrwaMka cu handicap

nemcadrue

25.00

7.00

7 Mi

7.00

4,00

70

CHELTUIEU DE CAPITAL

4)3S.U>

5966.5*

-222 94

595.00

?!

TITLUL XIII ACTIVE NE FINANCIARE

b «V*

$.9t>6.5s

-222.9*

JVS.OU

7HH

Actiie fixe

6 HM»

5%6,JK

-222.9*

595.W

! 7HHRI

CMUirucoi

4.7QLM

4.71M.H

?|OI7V

Alte aține Fixe

imn

t 2M >4

-aa.'i*

$95,mi

miw

Ti*rwpoa1 Mkr

19.131 19

L974.J7

-N7.9»

I 757,72

•M %2 W

*5 6tpj.au

24 747.77

MV2DWJ

5uau

29 715.30

19.171 19

4.974.3?

-14?.9*

1 717,72

9196Î.W

*5 Mrt.W

24 711.71

IW25D

Alic chdlu*eb in domeniul irut^Mnunlor

1 59k.W>

im.oo

331.00

151,00

I67.W

9*Xj2

EXCEDENT/DEHC1T

EXCEDENT/DEFICIT

-M.cșr Jo

' l Ăf 4

34 ?Ut.61

ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU
CONSILIUL LOCAL AL MUN. BACĂU

ANEXA 1A1 LA HCL NR. 291 DIN 28.12.2020


Data : 22/12/2020________Tit:__________pag: I - mii lei-

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2020

din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante

Trim 1

Trim.ll

Trim.ll 1

Trim.IV

A

B

l=3+4+5+6

2

3

4

5

6

000102

TOTAL VEN1TURLBUGET LOCAL

344 974,46

64.939,32

82.931,95

115.860,16

81.243.03

000202

1 VENITURI CURENTE

342.095,14

64.939,32

81.006,35

114.908.67

81 240,80

000302

A, VENITURI FISCALE

318.496.67

77.806,37

66.216.00

103.618.29

70.856.01

000402

Al. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI

CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

165.898,27

41.108,00

40.895.00

41.108.00

42.787.27

030002

A1.2 Impozit pe venit, profit si câștiguri din capital de ia persoane fizice

165.898.27

41 108.00

40.895.00

41.108.00

42 787.27

0302

IMPOZIT PE VENIT

562,00

155,00

155,00

155,00

97,00

030218

Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal

562,00

155,00

155,00

155.00

97,00

0402

COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL

VENIT

165.336,27

40 953,00

40 740.00

40.953.00

*-2 690.27

040201

Cote defalcate dm impozitul pe

venit

165.182,27

40 953.00

40 586,00

40.953,00

42 690,27

040204

Sume alocate din cotele defalcate din

impozitul pe venit pentru echilibrarea

bugetelor locale

154,00

154,00

070002

A3 Impozite si taxe pe proprietate

48.975,98

20.432,37

10.275,00

15.815,34

2 453,27

0702

IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE

48.975,98

20.432,37

10.275,00

15.815,34

2.453,27

070201

Impozit si taxa pe clădiri

32.803,26

13.056,00

7.711,00

i 1.507.99

528.27

070202

Impozit si taxa pe teren

12.192,72

6.036,37

1.559.00

3.432.35

l 165,00

070203

Taxe judiciare de timbru si alte laxe

de timbru

2.245,00

840,00

505,00

450.00

450,00

070250

Alte impozite si laxe pe proprietate

1.735.00

500,00

500,00

425.00

310,00

Data : 22/12/2020 Tit:__________pag: 2 - mii lei-

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2020

din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante

Trim 1

Trim.II

Trim.III

Trim.IV

A

B

l=3+4+5+6

2

3

4

5

6

I0OO02

Al Impozite si taxe pe bunuri si servicii

101.222.42

15.416.00

14 146,00

46.403,95

25.256.47

1 102

SUME DEFALCATE DIN TVA

81.511,42

9 790,00

9 997,00

38042,95

23 681,47

110202

Sume defalcate din taxa pe valoarea

adaugata pentru finanțarea cheltuielilor

descentralizate la nivelul comunelor.

orașelor, municipiilor si sectoarelor

Municipiului București

35.429.00

9 303.00

8.705.00

9.825.00

7.596.00

)10206

Sume defalcate dm taxa pe valoarea

adaugata pentru echilibrarea bugetelor

locale

43.477,42

806.00

27.071,95

15.599,47

110209

Sume defalcate din taxa pe valoare adaugata pentru finanțarea invatatnantului particular st a celui confesional

2.605.00

487,00

486,00

1.146,00

486.00

1202

ALTE IMPOZITE SI TAXE GENERALE PE

SI SERVICII

15,00

9,00

6,00

120207

Taxe hoteliere

15,00

9,00

6.00

1502

TAXE PE SERVICII SPECIFICE

296,00

92,00

90.00

61,00

53,00

150201

impozit pe spectacole

163.00

52.00

50.00

31.00

30.00

150250

Alte laxe pe servicii specifice

133,00

40.00

40.00

30,00

23.00

1602

TAXE PE UTILIZAREA

UTILIZĂRII BUNURILOR SAU PE

DE ACTIV1TATI

19 400.00

5.525,00

4 053.00

8.300,00

t.522.00

160202

Impozit pe mijloacele de transport

17 787.00

5.000,00

3 500,00

7 900,00

1.387,00

160203

Taxe si tarife pentru eliberarea de

licențe si autorizații de funcționare

1.613,00

525.00

553.00

400.00

135,00

Data : 22/12/2020________Tit;__________pag: 3 - mii lei-

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2020

din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante

Trim 1

Trim.l!

Trim.Ill

Trim.fV

A

B

1=3+4+546

2

3

4

5

6

1B0O02

A6.ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

2.400.00

850.00

900,00

291.00

359,00

1802

ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

2.400,00

850.00

900,00

291,00

359,00

180250

Alte impozite si laxe

2.400,00

850,00

900.00

291.00

359,00

290002

C Venituri nefiscale

23.598,47

-12.867,05

14 790,35

11.290,38

10384,79

3OOOO2

C1. Venituri din proprietate

14.496.04

3 401,47

3050,00

6.852.57

1.192.00

3002

VENITURI DIN PROPRIETATE

14.496,04

3.401,47

3 050.00

6.852.57

1.192,00

3OO2OI

Varsaniinte din profitul net al regiilor

autonome

57,32

15,00

42.32

3OO2OS

Venituri din concesiuni si închirieri

14.331.04

3 286,47

3.000,00

6.852,57

I 192,00

300250

Alte venituri din proprietate

107.68

100.00

7,68

330002

C2, Vanzari de bunuri si servicii

9.102.43

-16 268.52

11.740,35

4.437.8)

9 192.79

3302

VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII SI

ACTIVITAT)

9 205.02

2 455,00

2.715.02

2.232.00

1 803,00

330208

Venituri din prestări de servicii

8 136.02

2 072,00

2.405,02

2.017,00

1 642,00

330210

Contribuția părinților sau susținătorilor

legali pentru intretinetea copiilor in

crese

451,00

150,00

150,00

100,00

51,00

330228

Venituri din recuperarea cheltuielilor

de judecata, imputam st despăgubiri

63,00

33,00

10,00

10,00

10.00

330250

Alic venituri din prestări de servicii

si alic activitati

555,00

200,00

150,00

105,00

100.00

3402

VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE,

ELIBERĂRI PERMISE

215,00

70,00

65,00

45,00

35.00

340202

Taxe extrajudiciare de timbru

215,00

70,00

65.00

45,00

35.00

3502

AMENZI. PENAL1TATI SI CONFISCĂRI

8.468,00

2.600.00

2.200.00

2.000,00

1 668.00

Data : 22/12/2020 Tit:__________pag: 4 - mii lei-

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2020

din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante

Trim 1

Trirn.il

Trim.Ill

TrimJV

A

B

1—3+4+5+6

2

3

4

5

6

350201

Venituri din amenzi si alte sancțiuni

aplicate potrivit dispozițiilor legale

2 400,00

800.00

700,00

500.00

400,00

350250

Alte amenzi, penahtati si confiscări

6 068.00

1.800.00

1.500.00

1.500.00

1 268.00

3602

DIVERSE VENITURI

35 133,38

7.500.00

7.531,11

4.444.78

15.657,49

360206

Taxe speciale

17 762.00

6.000,00

6.000,00

3 000.00

2.762.00

360250

Alte venilun

17 371,38

1.500,00

1.531.11

1.444.78

12.895,49

3702

TRANSFERURI VOLUNTARE. ALTELE DECÂT

SUBVENȚIILE

-43.918.97

-28893,52

-770.78

-4.283,97

-9.970,70

370201

Donații si sponsorizări

5,09

5,09

370203

Varsaininte din secțiunea de funcționare

pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare

a bugetului local

-52.028,06

-32.292,91

-5.475,39

-4.283,97

-9.975,79

370250

Alte transferuri voluntare

8 104,00

3.399,39

4.704.61

410002

IV. Subvenții

2 879,32

1.925.60

951.49

2.23

420002

Subvenții de la alte nivele ale

administrației publice

2 879.32

1.925.60

951.49

2.23

4202

SUBVENȚII DE LA BUGETUL DE STAT

2 804.58

1.890.13

912,22

2,23

420234

Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibil petrolieri

3,42

1,19

2,23

420280

Subvenții de la bugetul de stat pentru decontarea cheltuielilor pentru carantina

2 431,16

1 888,94

542.22

420282

Sume alocate pentru stimulentul de risc

370,00

370,00

4302

SUBVENȚII DE LA ALTE ADMINISTRAȚII

74.74

35.47

39,27

430241

Sume alocate pentru cheltuielile cu

Data : 22/12/2020________Tit:__________pag: 5 - mii lei-

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2020

din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante

Trim I

Trim.il

TrimJll

Trim.1V

A

B

1-3+4+5+6

2

3

4

5

6

alocația de hrana st cu indemnizația de

cazare pentru personalul din serviciile

sociale publice aflai in izolare preven-

Itva fa locul de munca

74,74

35,47

39.27

5002

TOTAL CHELTUIELI

344.974,46

123.700,86

81 160.05

95.572,16

44.541.39

01

CHELTUIELI CURENTE

319.618,13

116.290,36

74 768.65

88.993.13

31565,99

10

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

70 724,19

24.394.44

21 141.48

19.263,70

5.924.57

1001

Cheltuieli salariate in bani

67 212,34

21.732,59

20651,38

18.792,10

3.036,27

100101

Salam de baza

59 555,57

19.207.99

18 339,98

16.905,75

5.101,85

100105

Sporuri pentru conduși de munca

516,00

150.00

150,00

140.00

76.00

100106

Alte sporuri

174,00

66.00

55,00

35,00

18,00

>00112

Indemnizații plutite unor persoane din

afara unitatu

434,00

115,00

115.00

115.00

89,00

100113

Drepturi de delegare

28,00

24.00

18.80

15.20

-30.00

100117

Indemnizații de hrana

5 048,27

1 643,60

1.736.60

1.213.70

454,37

100129

Stimulentul de risc

87.50

87.50

100130

Alte drepturi salariate m bani

I 369,00

526.00

236.00

279,95

327.05

1002

Clieltuteli salariate in natura

1 952,55

2.165.75

-213.20

100206

Vouchere de vacanta

1.952,55

2.165.75

-213,20

1003

Contribuții

1.559,30

496.10

490,10

471,60

101,50

100307

Contribuția astgurutone pentru munca

1.559,30

496,10

490,10

471,60

101,50

20

TITLUL H BUNURI SI SERVICII

109.573,43

50.979,05

31 522,69

17.323.28

9.748,41

2001

Bunuri si servicii

62.499,26

26.773,92

18 273,97

8.798,86

8.652,51

200101

Furnituri de birou

776.76

355.70

294,79

130.00

-3,73

200102

Materiale pentru curățenie

1.110.51

505.00

147.00

460,73

-2,22

Data: 22/12/2020 Tit:________ pag; 6 - mii lei-

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2020

din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante

Trim 1

Trim.il

Trim.III

TrimJV

A

B

l=3+4+5+6

2

3

4

5

6

2OOIO3

încălzit. iluminat si forța metrica

21.056,48

11.803,40

4 828.52

2.426,43

t 998.13

200104

Apa. canal si salubritate

4.81),10

2 139’2

1 584.10

-134,23

l 222,01

200105

Carburanți si lubrifianli

1.223,90

694.00

255.00

75.50

199.40

200106

Piese de schimb

609,50

308,50

205.00

38.00

58.00

200107

Transport

112.80

92,00

52.50

12.41

-44,11

200108

Posta, telecomunicații, radio, tv.

internet

1.817.46

682.40

592,70

230,80

311,56

200109

Materiale si prestări de servicii cu

caracter iunctionat

1 334,98

636.00

340,00

316,23

42,75

200130

Alte bunuri si servicii pentru

întreținere si funcționare

29.645.77

9 557,70

9.974,36

5 242.99

4 870.72

2002

Reparatii curente

19.180,31

10 127,24

5.279,40

3.221,62

552.05

2003

Hrana

1.102,54

1 244,50

-99.05

101,58

-144,49

200301

Hrana pentru oameni

1.072,54

1 237,00

-106.55

94,08

-151.99

200302

Hrana pentru animale

30,00

7,50

7,50

7,50

7,50

2004

Medicamente si materiale sanitare

1.104.8)

229,42

186.78

704,95

-16.34

200401

Medicamente

33,60

15,60

7,00

6,00

5,00

200402

Materiale sanitare

605.82

32,60

90.78

458.55

23.89

200403

Reactivi

ÎO,48

8.00

4,00

-132

200404

Dezmfectanti

454,91

173,22

85.00

240.40

-43,71

2005

Bunuri de natura obiectelor de inventar

3.798,64

1.854.17

444,60

1.207,19

292,68

200501

Uniforme si echipament

18.00

1.00

23,00

-6.00

200503

Lenjerie si accesorii de pat

19,15

5,00

14,15

200530

Alte obiecte de inventar

3 761,49

1 853.17

416,60

1.207.19

284,53

2006

Deplasări, detasart, transferări

58.00

66.70

14,50

-0,70

-22,50

Data : 22/12/2020 Tit:          pag: 7 - mii lei-

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2020

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim 1

Trim.ll

Tri.Ti.llI

Trim.IV

A

B

l=>3+4+5+6

2

3

4

c

6

200601

Deplasări interne, delăsări, transferări

56.00

64,70

14.50

-0,70

-22,50

200602

Deplasări in străinătate

2,00

2.00

2011

Cârti, publicatii si materiale

documentare

15.50

26,50

25,00

2,00

-38,00

2012

Consultanta si expertiza

771.20

290.00

204.00

53.00

224,20

2013

Pregătire profesionala

190,18

100,iO

129.05

2,03

-41,00

2014

Proiecția muncii

132.81

91.40

77.81

10.00

-46,40

2019

Contribuții ale administrației publice

locale la realizarea unor lucrări si

servicii de interes public loca), in bazo

unor convenții sau contracte de asociere

6.282,40

2.828.00

2.437.70

1.338.80

-322,10

2024

Comisioane si alte costuri aferente

împrumuturilor

309,20

261.00

20,20

3.00

25.00

202401

Comisioane si alte costuri aferente

împrumuturilor externe

221,54

255,00

17.20

-50,66

202402

Comisioane si alte costuri aferente

împrumuturilor interne

87,66

6,00

3,00

3.00

75,66

2025

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare

derivate din acțiuni in reprezentarea

intereselor statului, potrivit

dispozițiilor legale

1,00

-1.00

2030

Alte cheltuieli

14 128,58

7.085,10

4 528.73

1.880.95

633.80

203001

Reclama si publicitate

309.70

165,50

204,10

153.10

-213.00

203002

Protocol si reprezentare

10.50

40,50

-30,00

203003

Prime ele asigurare non-viata

226.60

119,00

58,00

35.60

14.00

Data : 22/12/2020________Tit:__________pag: 8 - mii lei-

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2020

din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante

Trim 1

Trim.II

Trim.111

TrimJV

A

B

1=3+4+5+*

2

3

4

5

6

203004

Chim

506,00

150,00

110.00

110,00

136.00

203030

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

13.075,78

6.610,10

4 156.63

1.582,25

726.80

30

TITLUL 111 DOBÂNZI

8.744,60

2.358.00

2 560.60

2.319.70

1.506.30

3001

Dobânzi aferente datoriei publice interne

8 388,60

2.358,00

2 383.60

2.319,70

1.327,30

300101

Dobânzi aferente datoriei publice

interne directe

8.388,60

2.358,00

2 383,60

2.319,70

1.327.30

3002

Dobânzi aferente datoriei publice

externe

356,00

177,00

179,00

300201

Dobânzi, aferente datoriei publice

externe directe

356,00

177,00

179,00

40

TITLUL IV SUBVENȚII

43 232,43

5.500.00

26.071.95

11 660,48

4003

Subvenții pentru acoperirea diferentelor

de preț st tarif

22,092,72

5.500,00

15.026,20

1 566,52

4030

Alte subvenții

21.139,71

11.045.75

10 093,96

50

TITLUL V FONDURI DE REZERVA

100,00

100.00

5004

Fond de rezerva bugetara la dispoziția

autorităților locale

100,00

100,00

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITAÎI ALl

administrației PUBLICE

35.834,00

10.516,30

10.681,00

11 493,50

3.143,20

5101

Transferuri curente

35.834,00

10.516,30

10.681,00

11.493.50

3.143,20

510101

Transferuri către instituțiile publice

26 542,00

7.950,00

8.075,00

8.835,50

1.681,50

510103

Acțiuni de sanatate

9.292,00

2.566,30

2.606,00

2.658.00

1 461.70

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

19.596,20

5.523,47

4 345,68

6.829,92

2.897,13

5501

A Transferuri interne

19.596,20

5.523,47

4 345.68

6.829.92

2.897,13

550118

Alte transferuri curente interne

16 991,20

5 036,47

3 824.20

5.719,40

2.411.13

Data : 22/12/2020________Tit; pag: 9 * mii Iei-

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2020

din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante

Trim 1

Trîm.ll

Trim.Ill

Trim.iV

A

B

1-3+4+5+6

2

3

4

5

6

550163

Finanțarea invatamanlului particular sau

confesional acreditai

2605,00

487,00

4S6.00

1.146.00

486.00

550173

Transferuri aferente cheltuiel ilw cu

alocația de hrana pentru personalul din

serviciile sociale private aflat in

izolare preventiva ta locul de munca

35,48

-35,48

57

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

24.824.20

12.433,00

4.180,30

5.082,90

3.128,00

5702

Ajutoare sociale

24.824,20

12.433,00

4.180.30

5.082,90

3.128,00

570201

Ajutoare sociale in numerar

18.810.20

9.433,00

4 166.30

5.082.90

128.00

570203

Tichele de tresa si lichele sociale

pentru grădiniță

14,00

14.00

570204

Tkhete cadou acordate pentru

cheltuieli sociale

6 000.00

3 000,00

3 000.00

59

TULUL XI ALTE CHELTUIELI

6.989.08

4 486,10

336.90

608.18

1.557.90

5901

Burse

3.078,80

1 578,80

1.500,00

5911

Asoctalti si fundații

1.922,78

1 850,00

202.78

-130.00

5912

Susținerea cultelor

500,00

500,00

5922

Acțiuni cu caracter științific si

socio-culturai

273,90

219.40

2,00

52.50

5940

Sume aferente persoanelor cu handicap

neincadrate

1.213,60

337,90

334,90

352,90

187,90

79

OPERAȚIUNI FINANCIARE

26.225,00

7 655.60

6.797,00

6.797.00

4 975,40

81

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE

26 225,00

7 655,60

6.797,00

6.797,00

4 975,40

8102

Rambursări de credite interne

26.225,00

7 655.60

6.797,00

6.797.00

4 975.40

810205

Rambursări dc credite aferente datoriei

Data : 22/12/2020_______Th:         pag: 10 - mii lei-

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2020

din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante

Trim 1

Trim.II

Trim.lll

Trim.IV

A

B

l=3+4+5+6

2

3

4

5

6

publice interne locale

26.225.00

7.655,60

6.797,00

6.797,00

4.975.40

84

Plati efectuate in anii precedenu si

recuperate in anul curent

-868,67

-245,10

-405.60

-217.97

85

TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL

-868.67

-245.10

-405,60

-217.97

8501

Plati efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent

-868.67

-245,10

-405.60

-217.97

850101

Plati efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent in secțiunea

de funcționare a bugetului local

-868,67

-245,10

-405,60

-217,97

510002

Partea l-a Servicii publice generale

61.258,08

19.351,70

16.318.52

14.703,09

10.884,77

5102

AUTORiTATl PUBLICE SI ACȚIUNI EXTERNE

45.472,70

13.799,60

12.095,62

11.509.88

8.067,60

01

CHELTUIELI CURENTE

23.355,25

7.144,00

6.406,17

5.712,88

4.092,20

10

TITLUL l CHELTUIELI DE PERSONAL

17.350,00

4 745.00

4 455.00

4.435,00

3.715.00

1001

Cheltuieli salariale in bani

16.715,00

4 365,00

4 355,00

4.345.00

3.650.00

100101

Salarii de baza

15.091,00

3 940.00

3.940.00

3,940.00

3.271,00

100112

Indemnizații plătite unor persoane din

afara unitarii

434,00

115.00

115.00

115.00

89.00

100113

Drepturi de delegare

10,00

10,00

10,00

10,00

-20,00

100117

Indemnizații de hrana

670,00

188,00

212.00

190.00

80,00

100130

Alte drepturi salariate in bam

510.00

112,00

78,00

90,00

230.00

1002

Cheltuieli salariate in natura

260.00

280,00

-20.00

100206

Vouchere de vacanta

260,00

280.00

-20,00

1003

Contribuții

375,00

100.00

100.00

90.00

85.00

100307

Contribuția asiguratoric pentru munca

375,00

100,00

100,00

90.00

85,00

Data : 22/12/2020________Tit:__________pag: 11 - mii Iei-

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2020

din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante

Trim 1

Trim. 11

Trim.Ili

Trim.IV

A

B

l“3+4+5+6

2

3

4

5

6

20

TITLUL 11 BUNURI SI SERVICII

5 850,25

2.357,00

1 909.17

1.235,88

348.20

2001

Bunuri si servicii

3 633.02

1.242,00

1 267,86

800,16

323,00

20010)

Furnituri de birou

250.00

70.00

130.00

50.00

200102

Materiale pentru curățenie

40.00

10,00

10,00

10,00

10,00

200103

încălzit, iluminat si forța metrica

314.19

130.00

134.19

50.00

200104

Apa. canal si salubritate

40.00

15,00

15.00

10.00

200106

Piese de schimb

235.00

100,00

80.00

55.00

200107

Transport

26,41

21,00

5,00

0,41

200108

Posta, telecomunicații, radio, tv.

internet

878,00

315,00

315,00

65,00

183,00

200130

Alte bunuri st servicii pentru

întreținere si funcționare

1.849,42

581,00

578,67

609,75

80,00

2002

Reparații curente

50,00

100,00

-50,00

2004

Medicamente si materiale sanitare

13,80

83.80

-70.00

20O4O4

Dezinfectând

13,80

83,80

-70.00

2005

Bunuri de natura obiectelor de inventar

40.40

30,00

5,40

5.00

200530

Alte obiecte de inventar

40,40

30,00

5,40

5.00

2006

Deplasări, detasari. transferat!

21.00

25.00

1.00

-5.00

200601

Deplasări interne, detasari. transferări

19,00

24,00

-5.00

200602

Deplasări in străinătate

2,00

1,00

1,00

2011

Cârti, publicatii si materiale

documentare

10,00

15,00

15,00

-20.00

2012

Consultanta si expertiza

704.20

230,00

200.00

50,00

224,20

2013

Pregătire profesionala

20,00

10,00

10,00

2014

Proiecția muncii

25,31

5,00

20,31

Data ; 22/12/2020_______Ut;_________pag; 12 -mii lei-

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2020

din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante

Trim 1

Trim.il

Trim.lH

Trim.IV

A

B

l=3+4+5+6

2

3

4

5

6

2030

Alte cheltuieli

1 332,52

700,00

445,00

296.52

-109.00

203001

Reclama si publicitate

307,00

160,00

200,00

160,00

-213,00

203002

Protocol $i reprezentare

10,00

40,00

-30.00

203004

Chirii

504,00

150,00

110,00

i 10.00

134,00

203030

Alte cheltuieli cu bunuri st servicii

511,52

350.00

135.00

26.52

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

155,00

42,00

42,00

42,00

29,00

5940

Sume aferente persoanelor cu iiandicap

ne încadra te

155,00

42,00

42,00

42,00

29,00

79

OPERAȚIUNI FINANCIARE

22.225,00

6 655,60

5.797,00

5.797,00

3.975,40

Si

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE

22.225,00

6 055.60

5.797,00

5.797,00

3.975.40

8102

Rambursări de credite interne

22.225,00

6 655.60

5.797.00

S.797.00

3.975,40

810205

Rambursări de credite aferente datoriei

publice interne locale

22.225,00

6 655,60

5.797,00

5 797.00

3.975,40

84

Plan efectuate in anii precedenti st

recuperate in anul curent

-107,55

-107.55

85

TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL

-107,55

-107,55

8501

Plati efectuate in anii precedenti st

recuperate in anul curent

-107,55

-107,55

850101

Plati efectuate in anii precedenli si

recuperate in anul curent in secțiunea

de funcționare a bugetului local

-107,55

-107,55

5402

ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

6 731,58

2 933,10

1.642,10

870,51

1.285,87

01

CHELTUIELI CURENTE

6766.42

2 938,01

1.672,03

870.51

1.285,87

10

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

3.537.20

966,30

798,50

817.70

954,70

Data : 22/12/2020________Tit;__________pag: 13 - mii lei-

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program

2020

din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante

Trîml

Trim.il

Trim.IlI

TrimJV

A

B

1 "3+4+5+6

2

3

4

5

6

1001

Cheltuieli salariate in bani

3.392,50

877,60

779,40

800.10

935.40

100101

Salarii de baza

3 103.10

798,00

726.00

754.25

824.85

100113

Drepturi de delegare

5,00

4,00

0.80

-0.80

1.00

100117

Indemnizații de hrana

184,40

52,60

52,60

18.70

60,50

100130

Alte drepturi salariale tn bant

100,00

23,00

27,95

49.05

1002

Cheltuieli salariate in natura

71,40

69,60

1,80

100206

Vouchere de vacanta

71,40

69.60

1,80

1003

Contribuții

73,30

19,10

19,10

17.60

17,50

100307

Contribuția asiguratorie pentru munca

73,30

19,10

19,10

17,60

17,50

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

1 899,22

1.262,71

344,53

163,81

128.17

2001

Bunuri si servicii

614,88

277,01

156,53

102.17

79,17

200101

Furnituri de birou

90,58

22,41

11,00

17,00

40,17

200102

Materiale pentru curățenie

4,00

2,00

2,00

200103

încălzit, iluminai si torta motrica

175.53

94,50

78.03

3,00

200104

Apa. caruri si salubritate

31,20

10,60

8.60

5,00

7,00

200105

Carburanți si lubrifiant!

7.50

15.00

-5.00

-2.50

200106

Piese de schimb

1,50

1,50

200108

Posta, telecomunicații, radto. tv.

internet

43,10

16.00

16,00

8,10

3,00

200100

Materiale si prestări de servicii cu

caracter funcționai

21,00

7.00

7.00

4.00

3,00

200130

Alte bunuri si servicii pentru

întreținere si funcționare

240.47

108,00

38,90

70,57

23,00

2002

Reparații curente

13,00

13,00

2004

Medicamente si materiale sanitare

15,00

15.00

Data ; 22/12/2020_______TiC_________pag: 14 -mii lei-

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2020

din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante

Triml

Trim.ll

Trim.lll

Trăn.lV

A

B

|=3+4+5+6

2

3

4

S

6

200404

Dezinfectant!

15,00

15,00

2005

Bunuri de natura obiectelor de inventar

44,50

7.00

4,50

33,00

200530

Alte obiecte de inventar

44.50

7.00

4,50

33,00

2006

Deplasări, detasari, transferări

4,00

6.50

-1.50

• 1.00

200601

Deplasări interne, delăsări, transferări

4.00

5,50

-0.50

-1.00

200602

Deplasan tn străinătate

1,00

-1,00

2011

Cârti, publicații si materiale

documentare

0.50

0,50

2012

Consultanta si expertiza

4,00

5,00

-1,00

2013

Pregătire profesionala

2,00

3,00

-1,00

2014

Proiecția muncii

4,10

3,20

0.40

0.50

2030

Alte cheltuieli

1 197,24

947.50

186,60

n.o4

49,50

203001

Reclama si publicitate

2,00

4.50

3,10

-5,60

203002

Protocol si reprezentare

0.50

0,50

203003

Prime de asigurare non-viata

3,00

1,00

2,00

203030

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

1 191.74

941.50

181,50

19.24

49.30

50

TITLUL V FONDURI DE REZERVA

100,00

100,00

5004

Fond de rezerva bugetara la dispoziția

autoritarilor locale

100,00

100,00

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

1.200,00

600,00

520.00

-120,00

200,00

5501

A. Transferuri interne

1.200,00

600,00

520,00

-120.00

200.00

550118

Alte transferuri curente interne

1 200,00

600.00

520.00

-120.00

200.00

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

30,00

9.00

9,00

9,00

3,00

5940

Sume aferente persoanelor cu handicap

reîncadrate

30.00

9,011

9.00

9.00

3,00

Data : 22/12/2020 Tit:_________pag: ÎS -mii lei-

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2020

din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante

Trim I

Trim.H

Trim.Hl

Trim.1V

A

B

1=3+4+5+6

2

3

4

5

6

84

Plati efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent

-34,84

-4,91

-29.93

85

TITLUL XIX PLATI EFECTUATE ÎN ANII

PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL

-34,84

-4,91

-29,93

8501

Plati efectuate >n anii precedenti si

recuperate in anul curent

-34,84

<91

-29,93

85OIOI

Plati efectuate in anii precedenti st

recuperate in anul curent m secțiunea

de funcționare a bugetului local

-34,84

-4,91

-29,93

5502

TRANZACȚII PRIVIND DATORIA PUBLICA Si

ÎMPRUMUTURI

9053,80

2.619,00

2 580,80

2.322.70

1 531.30

01

CHELTUIELI CURENTE

9 053,80