Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 28.12.2020. potrivit art.133 alin. 1 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, Având în vedere:

-Referatul nr. 584845 din 22.12.2020 al Serviciului Tineret și Informare Cetățeni prin care sunt propuse măsuri pentru reducerea birocrației și simplificarea procedurilor de obținere a diverselor documente eliberate de către Primăria Municipiului Bacău;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr. 584852/22.12.2020;

-Raportul Direcției Juridice și Administrație Locală înregistrat cu nr. 584854/1/22.12.2020;

-Raportul comun al Serviciului Tineret și Informare Cetățeni și al Compartimentului Fond Locativ și îndrumare Asociații de Proprietari înregistrat cu nr. 584854/2/22.12.2020;

-Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 1413/28.12.2020 al Comisiei de specialitate nr. 1, nr. 1414/28.12.2020 al Comisiei de specialitate nr. 2, nr. 1415/28.12.2020 al Comisiei de specialitate nr. 3, nr. 1416/28.12.2020 al Comisiei de specialitate nr. 4 și nr. 1417/28.12.2020 al Comisiei de specialitate nr. 5;

-Prevederile art. 59 alin. (1) și (2) din Legea nr. 24/ 2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, modificată și completată;

-Prevederile HCL nr. 180/ 2016 privind stabilirea cotei autorității publice locale aplicabilă pentru titularii de contracte care au împlinit vârsta de 30 de ani, la valoarea de înlocuire a locuinței, valabilă până la data de 31.12.2016, precum și aprobarea contractului cadru de închiriere pentru suprafețele locative cu destinația de locuință ANL;

-Prevederile HCL nr. 148/2020 privind aprobarea criteriilor de acces și a listei cu actele necesare în soluționarea cererilor de locuințe sociale sau din fondul locativ de stat;

-Prevederile art. 140 alin. 1 și alin. 3, ale art. 154 alin. 1, ale art. 196 alin. 1 lit. ”a”, ale art. 197 alin. 1 și ale art. 243 alin. 1 lit. ”a” și ”b” din OUG nr. 57/ 2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

în baza dispozițiilor art. 129 alin. 1 și ale alin. 14 și art. 139 alin. 1 și alin. 5 din OUG 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

ART. 1. Se modifică art. 14 din Anexa la HCL nr. 180/ 2016 și va avea următorul cuprins:

”Art. 14. Documentele justificative care însoțesc cererea de prelungire a duratei contractului de închiriere, sunt următoarele :

 • - Copie acte de identitate : titular și membrii familiei +original;

 • - Copie certificat de căsătorie +original;

 • - Copie certificat de naștere- copii minori -l-original;

 • - Adeverință de la Asociația de proprietari din care să rezulte achitarea la zi a cheltuielilor de întreținere ;

 • - Declarație notarială-titular si membrii majori- precum că nu ați deținut, nu dețineți și nu ați înstrăinat locuință proprietate personală și/sau altă locuință cu chirie, proprietate de stat, proprietatea unității administrativ-teritoriale sau a unității în care vă desfașurați activitatea, situată în municipiul Bacău sau în localitățile în care a fost extinsă cuprinderea teritorială;

 • - Alte acte doveditoare în caz de: divorț, deces, căsătorie, schimbare de domiciliu, etc.”

ART. 2. Se modifică lit. A Documente în original din Anexa nr. 2 la HCL nr. 148/ 2020 și va avea următorul cuprins:

”A. Documente în Original:

 • - Cererea depusă în nume propriu de solicitantul cu domiciliul stabil sau de reședință în municipiul Bacău;

 • - Declarație la notariat din partea tuturor membrilor familiei majori, precum că ”nu dețin în proprietate o locuință și nu au înstrăinat o locuință proprietate după 01.01.1990, nu au beneficiat de sprijinul statului în credite și execuție pentru realizarea unei locuințe și nu dețin, în calitate de chiriaș, o altă locuință din fondul locativ de stat”;

 • - Adeverințe de salariat cu punct de lucru municipiul Bacău sau pe o rază de 30 km cu venitul net al membrilor de familie majori, detaliat pe ultimele 12 luni, extras după REVISAL pentru ultimele 12 luni;

 • - Adeverință de la Agenția Națională de Administrare Fiscală cu veniturile nete realizate, pentru persoanele care realizează venituri din activități independente;

 • - Adeverință cu venitul net al membrilor de familie majori, detaliat pe ultimele 12 luni, de la instituțiile abilitate pentru persoanele cu invaliditate și pensionari.”

ART. 3. Eliminarea certificatului fiscal emis de Direcția Economică- Impozite și Taxe dintre documentele solicitate nu înlătură obligativitatea solicitantului de a avea achitate la zi taxele și impozitele locale.

ART. 4. Celelalte prevederi ale HCL nr. 180/ 2016 și ale HCL nr. 148/ 2020 sunt și rămân în vigoare. ART. 5. Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Serviciul Tineret și Informare Cetățeni și Direcția Arhitect Șef.

ART. 6. Hotărârea va fi comunicată Primarului Municipiului Bacău, Serviciului Tineret și Informare Cetățeni si Direcției Arhitect Sef.

ART. 7 - Prin grija d-lui Secretar General al Municipiului Bacău, prezenta hotărâre va fi comunicata la Instituția Prefectului-Județul-Bacău in vederea verificării legalității.

/.

CONSILIERI LOCALI:         ] CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE

DINU CĂTĂLIN-MlâAlLffffiO 'J I SECRETARUL GENERAL AL MUN. BACĂU LUPU GABRIEL STANldA^^M^       NICOLAE - OVIDIU POPOVICI

N.O.P., D.MO.R.A./EX.l/DS l-A-2

privind instituirea unor măsuri pentru reducerea birocrației și simplificarea procedurilor de obținere a diverselor documente eliberate de către Primăria Municipiului Bacău

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 28.12.2020, potrivit art.133 alin. 1 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, Având în vedere:

-Referatul nr. 584845 din 22.12.2020 al Serviciului Tineret și Informare Cetățeni prin care sunt propuse măsuri pentru reducerea birocrației și simplificarea procedurilor de obținere a diverselor documente eliberate de către Primăria Municipiului Bacău;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr. 584852/22.12.2020;

-Raportul Direcției Juridice și Administrație Locală înregistrat cu nr. 584854/1/22.12.2020;

-Raportul comun al Serviciului Tineret și Informare Cetățeni și al Compartimentului Fond Locativ și Îndrumare Asociații de Proprietari înregistrat cu nr. 584854/2/22.12.2020;

-Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 1413/28.12.2020 al Comisiei de specialitate nr. 1, nr. 1414/28.12.2020 al Comisiei de specialitate nr. 2, nr. 1415/28.12.2020 al Comisiei de specialitate nr. 3, nr. 1416/28.12.2020 al Comisiei de specialitate nr. 4 și nr. 1417/28.12.2020 al Comisiei de specialitate nr. 5;

-Prevederile art. 59 alin. (1) și (2) din Legea nr. 24/ 2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, modificată și completată;

-Prevederile HCL nr. 180/ 2016 privind stabilirea cotei autorității publice locale aplicabilă pentru titularii de contracte care au împlinit vârsta de 30 de ani, la valoarea de înlocuire a locuinței, valabilă până la data de 31.12.2016, precum și aprobarea contractului cadru de închiriere pentru suprafețele locative cu destinația de locuință ANL;

-Prevederile HCL nr. 148/2020 privind aprobarea criteriilor de acces și a listei cu actele necesare în soluționarea cererilor de locuințe sociale sau din fondul locativ de stat;

-Prevederile art. 140 alin. 1 și alin. 3, ale art. 154 alin. 1, ale art. 196 alin. 1 lit. ”a”, ale art. 197 alin. 1 și ale art. 243 alin. 1 lit. ”a” și ”b” din OUG nr. 57/ 2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În baza dispozițiilor art. 129 alin. 1 și ale alin. 14 și art. 139 alin. 1 și alin. 5 din OUG 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ș T E:

ART. 1. Se modifică art. 14 din Anexa la HCL nr. 180/ 2016 și va avea următorul cuprins:

”Art. 14. Documentele justificative care însoțesc cererea de prelungire a duratei contractului de închiriere, sunt următoarele :

 • - Copie acte de identitate : titular și membrii familiei +original ;

 • - Copie certificat de căsătorie +original ;

 • - Copie certificat de naștere- copii minori +original ;

 • - Adeverință de la Asociația de proprietari din care să rezulte achitarea la zi a cheltuielilor de întreținere ;

 • - Declarație notarială-titular si membrii majori- precum că nu ați deținut, nu dețineți și nu ați înstrăinat locuință proprietate personală și/sau altă locuință cu chirie, proprietate de stat, proprietatea unității administrativ-teritoriale sau a unității în care vă desfășurați activitatea, situată în municipiul Bacău sau în localitățile în care a fost extinsă cuprinderea teritorială;

 • - Alte acte doveditoare în caz de: divorț, deces, căsătorie, schimbare de domiciliu, etc.”

ART. 2. Se modifică lit. A Documente în original din Anexa nr. 2 la HCL nr. 148/ 2020 și va avea următorul cuprins:

”A. Documente în Original:

 • - Cererea depusă în nume propriu de solicitantul cu domiciliul stabil sau de reședință în municipiul Bacău;

 • - Declarație la notariat din partea tuturor membrilor familiei majori, precum că ”nu dețin în proprietate o locuință și nu au înstrăinat o locuință proprietate după 01.01.1990, nu au beneficiat de sprijinul statului în credite și execuție pentru realizarea unei locuințe și nu dețin, în calitate de chiriaș, o altă locuință din fondul locativ de stat”;

 • - Adeverințe de salariat cu punct de lucru municipiul Bacău sau pe o rază de 30 km cu venitul net al membrilor de familie majori, detaliat pe ultimele 12 luni, extras după REVISAL pentru ultimele 12 luni;

 • - Adeverință de la Agenția Națională de Administrare Fiscală cu veniturile nete realizate, pentru persoanele care realizează venituri din activități independente;

 • - Adeverință cu venitul net al membrilor de familie majori, detaliat pe ultimele 12 luni, de la instituțiile abilitate pentru persoanele cu invaliditate și pensionari.”

ART. 3. Eliminarea certificatului fiscal emis de Direcția Economică- Impozite și Taxe dintre documentele solicitate nu înlătură obligativitatea solicitantului de a avea achitate la zi taxele și impozitele locale.

ART. 4. Celelalte prevederi ale HCL nr. 180/ 2016 și ale HCL nr. 148/ 2020 sunt și rămân în vigoare. ART. 5. Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Serviciul Tineret și Informare Cetățeni și Direcția Arhitect Șef.

ART. 6. Hotărârea va fi comunicată Primarului Municipiului Bacău, Serviciului Tineret și Informare Cetățeni si Direcției Arhitect Sef.

ART. 7 - Prin grija d-lui Secretar General al Municipiului Bacău, prezenta hotărâre va fi comunicata la Instituția Prefectului-Județul-Bacău in vederea verificării legalității.

CONSILIERI LOCALI:            CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE

DINU CĂTĂLIN-MIHAIL____________SECRETARUL GENERAL AL MUN. BACĂU

LUPU GABRIEL STĂNICĂ       NICOLAE - OVIDIU POPOVICI

N.O.P., D.I./O.R.A./EX.1/DS.I-A-2