26                 tustâ st ta

Q^tst/c/ts/ 2^3 acăfs ^vst^f/ffs/ ^toca/a/  /7ft St fCf/tffs/fti 26 I

csccrr/


CnDaKaBUmonCB

HOTĂRÂREA NR. 29 DIN 28.02.2020

privind asocierea Municipiului Bacău cu Asociația „Speranța Bunicilor", în vederea realizării în comun a evenimentului „Ziua internațională a femeii - 8 Martie"

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 28.02.2020, potrivit art. 133(1) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ,

Având în vedere:

-Adresa nr. 445 din 13.02.2020 înaintată de Asociația „Speranța Bunicilor", înregistrată la Primăria Municipiului Bacău sub nr. 1316 din 14.02.2020 și la Direcția de Asistență Socială a Municipiului Bacău sub nr. 3090 din 19.02.2020 prin care se solicită suportul financiar în vederea organizării evenimentului „Ziua internațională a femeii - 8 Martie”;

-Referatul nr. 3112/19.02.2020 înaintat de Direcția de Asistență Socială a Municipiului Bacău, prin care se propune asocierea Municipiului Bacău cu Asociația „Speranța Bunicilor”, în vederea realizării în comun a evenimentului „Ziua internațională a femeii -8 Martie”;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău, înregistrata cu nr. 3113/19.02.2020; -Raportul Direcției Juridice si Administrației Locale, înregistrat cu nr. 1589/1/21.02.2020;

-Raportul Direcției de Asistenta Sociala a Municipiului Bacau, înregistrata cu nr. 1589/2/21.02.2020; -Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 164/27.02.2020 al Comisiei de specialitate nr. 1, nr. 165/27.02.2020 al Comisiei de specialitate nr. 4 și nr. 166/27.02.2020 al Comisiei de specialitate nr. 5;

-Prevederile art. 23 din Legea nr. 74/1999 pentru ratificarea Cartei sociale europene revizuite, adoptată la Strasbourg la 3 mai 1996;

-Prevederile art. 140 alin . (1) și (3), ale art. 154 alin. (1), ale art. 196 alin. (1) lit. ”a”, ale art. 197(1) și ale art. 243 alin. (1) lit. ”a” și ”b” din OUG nr. 57/ 2019 privind Codul administrativ;

în baza dispozițiilor art. 129 alin. (2) lit. “d”, alin. (7) lit. “b” , alin. (9) lit. “a” și art. 139 alin. 3 lit. ”a” și lit.”f ” și alin. 5 din din OUG nr. 57/ 2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

ART. 1. Se aprobă asocierea Municipiului Bacău cu Asociația „Speranța Bunicilor", în vederea realizării în comun a evenimentului „Ziua internațională a femeii -8 Martie”, eveniment dedicat pensionarilor din municipiul Bacău, conform Contractului de Asociere- Anexă, parte integrantă a prezentei hotărâri.

ART. 2. Se aprobă alocarea de la bugetul local a Municipiului Bacău a sumei de 49.500 lei și participarea la selecționarea persoanelor care vor lua parte la eveniment, reprezentând contribuția ce revine Municipiului Bacău, în vederea realizării evenimentului prevăzut la art. 1 din prezenta hotărâre.

ART. 3. Alocarea celor 49.500 lei, reprezentând contribuția Municipiului Bacău, se va realiza de la bugetul local prin Direcția de Asistență Socială a Municipiului Bacău, iar decontarea cheltuielilor se va efectua din "Capitolul 68.02.50 Alte cheltuieli în domeniul asistenței sociale, Titlul. XI Alte cheltuieli, art. 59.11 Asociații și fundații" pe baza actelor doveditoare, conform prevederilor legale. ART. 4. Primarul Municipiului Bacău va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Direcția de Asistență Socială a Municipiului Bacău.


ART. 5. Hotărârea va fi comunicată Direcției de Asistență Socială a Municipiului Bacău. ART. 6. Prin .grija Sectarului Municipiului Bacău, prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Bfefectultri-ipdețuJui Bacău pentru verificarea legalității.

PREȘEDINTE DE CATAL1


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE ' SECRETARUL GENERAL AL MUN. BACĂU N1COLAE JDVID1U POPOVICI7/

y

ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU

ANEXĂ

LA HOTĂRÂREA NR. 29 DIN 28.02.2020


ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU MUNICIPIUL BACĂU

Nr._________din______________

ASOCIAȚIA

„Speranța Bunicilor"

Nr._________din______________

CONTRACT DE ASOCIERE

I. PĂRȚILE CONTRACTANTE

Municipiul Bacau, cu sediul în Bacau, str. Mărășești nr. 6, reprezentat de Primam! Municipiului Bacău. Cosmin Necula, prin Direcția de Asistență Socială a Municipiului Bacău, cu sediul în str. Ștefan cel Mare. nr. 17A. jud. Bacău, cod fiscal 15370567. tel. 0234/581643. fax 0234/586492. cont bancar nr. R.O38TREZ24A685050591100X deschis ia Trezoreria Municipiului Bacău reprezentată legal de d-na Diaconu Carmen-Mihaela.

si

Asociația „Speranța Bunicilor". în calitate de organizator, cu sediul în Bacau. str. Arcadie Șeptilici, nr. 5A. având contul nr. R.0................................ reprezentată prin Cucoranu Marinei, având

funcția de președinte

Au convenit in temeiul prevederilor

 • •   Art, 129 alin. (2) lit. ”d*'. alin. (7) lit. "b‘: și alin. (9) lit. ”a" din OUG nr. 57/ 2019 privind Codul Administrativ, ale ari. 1180, 1182, 1166, 1171, 1176, 1179, 1270 și următoarele Cod Civil:

 • •  Art 35 din Legea nr 273 /2006 privind Finanțele publice Locale cu modificările și completările ulterioare:

la încheierea prezentului Contract de partcncriat cu respectarea următoarelor clauze:

II- OBIECTUL CONTRACTULUI

Art. 1.     (1) Obiectul prezentului contract îl constituie asocierea părților in vederea realizării în

comun a evenimentului ..Ziua internațională a femei - 8 Martie".

(2) Valoare totala a bugetului proiectului este de 55.000 lei. din care Municipiul Bacău, prin Direcția de Asistență Socială a Municipiului Bacău alocă suma de 49.500 lei și participă la selecția persoanelor care vor lua parte la eveniment.

HI. DURATA CONTRACTULUI

Art 2. Prezentul contract se va derula de la data semnării de către părți, pana la dala realizării obiectului asocierii.

IV. OBLIGAȚIILE PÂRTILOR

Art 3. Municipiul Bacau se obliga sa aloce suma necesară realizării proiectul prevăzut la Art. 1(1) cu suma maxima de 49.500 lei.

Art 4. (1) Asociația „Speranța Bunicilor"se obligă :

 • •   Sa finanțeze proiectul prevăzut la Art. 1(1) din surse propni si atrase ca diferență cel puțin pana la acoperirea întregului buget (asa cum este prevăzut in Anexa la prezentul contract):

 • •  Sa răspundă de modul de utilizare a sumelor alocate.

 • •   Sa asigure toate informațiile necesare pentru realizare proiectului:

 • •   Sa înregistreze distinct in contabilitate sumele primite de la Municipiul Bacau si din alte surse de finanțare pentru realizarea proiectului:

 • •   Sa mențină evidenta tuturor datelor, corespondentei, registrelor contabile si a tuturor documentelor justificative., referitoare la proiect. conform prevederilor legale.

(2) Asociația „Speranța Bunicilor" iși asuma întreaga răspundere luandu-si obligația sa nu prezinte spre finanțare clemente de costuri care au fost sau urmeaza a fi finanțate prin alte proiecte / finanțări.

Art 5. (1) Asociația „Speranța Bunicilor" sc obliga sa prezinte Municipiului Bacau un raport tehnic si financiar, insolit de documente justificative legale.

 • (2) Documcntele justificative (Cl/BI) vor fi prezentate in original si copie cu mențiunea ..conform cu originalul"

 • (3) Asociația „Speranța Bunicilor" sc obliga sa completeze sau sa modifice la solicitarea Municipiului Bacău, documentele prezentate spre decontare in termen de 30 de zile lucratoare de la data solicitării:

 • (4) Daca Asociația „Speranța Bunicilor" nu furnizează Municipiului Bacău un raport confonn Art 5(3) si nu furnizează o explicație scrisa . acceplabila si suficienta asupra motivelor care l-au împiedicat sa-si îndeplinească aceasta obligație, Municipiul Bacau poate rezilia contractul si recupera sumele deja plătite si ncjustificatc;

 • (5) Municipiul Bacău, poate rezilia contractul. fara preaviz si fara sa plateasca compensații de orice fel. atunci când Asociația „Speranța Bunicilor":

 • •   nu isi îndeplinește fara justificare oricare din obligațiile care ii revin si, după ce a fost înștiințai in scris sa isi îndeplinească aceste obligații, persista inca in neonorarea lor sau nu furnizează explicații satisfacatoare in 5 zile de la trimiterea notificării:

 • •   este in stare de faliment sau pe cale de lichidare, arc afacerile administrate de catrc tribunal, a început proceduri de aranjamente cu creditorii, are activitatea suspendata sau este in orice situație analoga, provenind dintr-o procedura similara prevăzută in legislația si reglementările in vigoare:

 • •  a suferit condamnări definitive datorate unei conduite profesionale printr-o condamnare împotriva carcia nici un apel nu mai este posibil, sau este vinovat de grave greșeli profesionale care pot fi dovedite prin orice mijloace;

 • •  se angajeaza in orice act de frauda sau corupție sau este implicat in organizații criminale sau in alte aclivitati ilegale:

 • •   isi schimba personalitatea juridica, cu excepția cazurilor in care se incheic un act adițional in acest sens:

 • •   face declarații false sau incomplete sau furnizează raportări care nu corespund realității.

(7) In cazul rezilierii contractului din vina Asociația „Speranța Bunicilor", in cazurile specificate in Art 5 (5) din contract. Municipiul Bacău poale- solicita rambursarea parțiala sau integrala a sumelor deja plătite din finanțarea nerambursabila , corespunzător gravitații faptelor in cauza si după ce i s-a permis beneficiarului sa transmită observațiile sale;

Art. 6 Plățile se vor face, pentru întreaga suma alocata, prin ordin de plata in contul partenerului.

V. RAPUNDEREA PARTÎLOR

Art.7 Prezentul inscris servește interesul comun al pârtilor care se obliga sa-I execute întocmai si intru lotul cu buna stiinta.

Art.8 Părțile se obliga sa urmareasca si sa se informeze reciproc asupra derulării acestui contract.

Art. 9 Cu excepțiile prevăzute dc prezentul contract, nici o parte nu o poate modifica unilateral prezentul contract.Modificarea poate interveni numai prin acordul dc voința exprimat al pârtilor prin act adițional.

Art.10, Pentru neindeplimrea. îndeplinirea defectuoasa sau cu întârziere a obligațiilor asumate in acest contract partea in culpa va suporta daune.

Art 11. Asociația „Speranța Bunicilor" își va asuma inlrcaga responsabilitate cu privire la obligațiile fiscale si in raport cu ierte parii . inclusiv pentru daune dc orice natura aduse tortelor parii pc perioada desfășurării proiectului sau ca o consecința a desfășurării proiectului Asociația „Speranța Bunicilor"va exonera Municipiul Bacau de orice răspundere asociata cu orice cerere de despăgubire sau acțiune aparuta ca urmare a încălcării reglementarilor legale de către noi sau ca rezultat al încălcării drepturilor unei ierte pani.

VI. FORȚA MAJORA

Art. 12 Prin forța majora părțile inteleg împrejurarea imprevizibila si de neinlaturat care face imposibila executarea obligațiilor asumate de către oricare parte si care exonerează de răspundere partea care o invoca, cu condiția ca aceasta sa fie lipsita de culpa.

Art. 13 (1) Forța majora apara de răspundere partea care o invoca. Forța majora are caracter bilateral astfel ca fiecare dintre parii, in caz de forța majora, poate renunța la executarea in continuare a contractului. Pentru ca forța majora sa înlăture răspunderea, partea care o invoca este obligata

 • a) sa comunice partenerului contractual in scris cazul de forța majora in termen de una zi de la apariție:

 • b) sa comunice in scris partenerului contractual in termen de cinci zile de la apariție dovada cazului de forța majora:

 • c) sa comunice in scris partenerului contractual încetarea cazului de Torta majora in termen de doua zile de Ia incetarc:

 • d) sa ia toate masurile necesare pentru a limita consecințele ce le generează cazul de Torta majora;

 • (2) Toate comunicările se vor Tace in scris, iar temenele de comunicare mai sus menționate vor curge de la data luării la cunoștința.

 • (3) Daca Torța majora depășește o durata de cinci zile, fiecare parte poate sa renunțe la executarea contractului in continuare. Tara ca sa poala cerc despăgubiri de la ccalalta.

Art.14 Cazul fortuit este un cvcmmemt imprevizibil si de ncinlarurat care ia naștere din natura. Tapta omului sau lucrul si care exclude culpa pârtii care il invoca. Cazul fortuit ca si Torta majora este exonerator de răspundere.

VII. LITIGII

Art.15 Eventualele litigii care s-ar putea ivi in legătură cu acest contract vor fi soluționate pe calc amiabila, iar daca părțile nu cad de acord, vor fi soluționate de instanțele de judecata competente.

Contractul a fost inchciat in doua exemplare originale, cate unul pentru fiecare parte contractanta.

Partener, Municipiul Bacău PRIMAR. COSMTN NEC LILA


Asociația „Speranța Bunicilor" ’ PREȘEDINTE

CUCORANU MARIN EL

Director Direcția de Asistență Socială a

Municipiului Bacău

DIACONU CARMEN-MIHAELA

Șef Serviciu Financiar, Contabilitate, Buget LORENAMAZILU

Vizat juridic

IULIAN AXENTE

Anexa la Contractul nr_______/____________

BUGETUL

Evenimentul: „Ziua internațională a femei - 8 Martie”

DENUMIRE INDICATORI

Um/Cantitate

Valoare

UM

(RON)

Finanțare Municipiului Bacau

Finanțare

Asociația „Speranța Bunicilor"

Total

1

2

3

4

5

6

Organizare eveniment: „Ziua internațională a femei - 8 Martie"

- Masă festivă

550

100

49.500 lei

5.500 lei

55.000 lei

I

TOTAL

49.500 lei

5.500 lei

55.000 lei

Partener,

Municipiul Bacău

PRIMAR

COSMIN NECULA


Asociația „Speranța Bunicilor" ’ PREȘEDINTE CUCORANU MARIN EL

Director Direcția de Asistență Socială a

Municipiului Bacău

DIACONU CARMEN-MIHAELA

Șef Serviciu Financiar, Contabilitate, Buget LORENA MAZILU

Vizat juridic

IULIAN AXENTE


ÎNTOCMIT.

OF1CIULJURID1C

HJLIAhKAXENJE^-
DIRECTOR D.A.S.,

DIACONU CARMEtoMIHAELA


ONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITAT I SECRETARUL GERAL AL MUN. BACĂU NICOLAE - OVIDIU POPOVICI