HOTĂRÂREA NR. 289 DIN 28.12.2020

privind modificarea HCL nr.226/17.08.2016 prin care s-au modificat unele hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Bacău în care s-a stabilit componența organelor de conducere ale societăților comerciale, asociațiilor și instituțiilor la care Municipiul Bacău este acționar/asociat

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 28.12.2020, potrivit art.133 alin. 1 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, Având în vedere:

-Referatul nr. 584655 din 22.12.2020 al Serviciului Cabinet Primar prin care se propune modificarea art.10 din H.C.L. nr. 226/17.08.2016;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr. 585067/22.12.2020;

-Raportul Direcției Juridice și Administrație Locală înregistrat cu nr. 585068/1/22.12.2020;

-Raportul Serviciului Cabinet Primar înregistrat cu nr. 585068/2/22.12.2020;

-Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 1403/28.12.2020 al Comisiei de specialitate nr. 1, nr. 1404/28.12.2020 al Comisiei de specialitate nr. 2, nr. 1405/28.12.2020 al Comisiei de specialitate nr. 3, nr. 1406/28.12.2020 al Comisiei de specialitate nr. 4 și nr. 1407/28.12.2020 al Comisiei de specialitate nr. 5;

-Prevederile art. 59 alin. 1 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative, cu modificările și completările ulterioare;

-Prevederile art. 131, ale art. 140 alin. 1 și alin. 3, ale art. 196 alin. 1 lit. ”a”, ale art. 197 alin. 1 și ale art. 243 alin. 1 lit. ”a” și ”b” din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

-Amendament formulat de domnul primar Lucia-Daniel Stanciu-Viziteu, amendament ce a fost adoptat; în baza dispozițiilor art. 129 alin. 2 lit. „d”, alin. 7 lit. „s” și art. 139 alin. 1 și alin. 6 din OUG

57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

ART. 1- Se modifică art.10 din H.C.L. nr.226/17.08.2016, în sensul înlocuirii persoanelor nominalizate cu alte persoane, conform Anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART. 2- Celelalte prevederi din H.C.L. nr.226/17.08.2016 sunt și rămân în vigoare.

ART. 3- Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Serviciul Cabinet Primar.

ART. 4- Hotărârea va fi comunicată Primarului Municipiului Bacău, Serviciului Cabinet Primar și persoanelor prevăzute în prezenta hotărâre.

ART. 5 - Prin grija Secretarului General al Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.

CONSILIERI LO' DINU CĂTĂLINA^ LUPU GABRIEL S^ĂN<


N.O.P.. C.S./O.R.A./EX. 1 /DSJ-A-2CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE SECRETARUL GENERAL AL MUN. BACĂU NICQLAE - OVIDIU POPOVICI

ANEXĂ LA HCL NR. 289 DIN 28.12.2020


ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU

TABEL NOMINAL

cu persoanele desemnate a reprezenta Municipiul Bacău în Consiliul de Administrație al Asociației dc Dezvoltare Intcrcomunitară Zona Metropolitană Bacău

Nr. crt.

Nume si prenume

Funcția

1.

LUCIAN-DANIEL STANCIU-

VIZITEU

Primarul Municipiului Bacău

2.

LIVIU ALEXANDRU MIROȘEANU

Viceprimar al Municipiului Bacău

3.

CRISTIAN GHINGHEȘ

Viceprimar al Municipiului Bacău

4.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

Consilier local

5.

HULUȚĂ GHEORGHE

Consilier local

6.

STÎNGACIU DUMITRU

Consilier local

7.

DIACONU EUSEBIU4ANCU

Consilier local

8.

CANDET GIGI-NUCU

Consilier local

9.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

Consilier local

10.

URBAN VIOLETA

Consilier local

11.

CHIRILESCU DORIN

Consilier local

12.

MANOLACHE CRISTINEL

Consilier local

13.

MUNTEANU MIHAI-CĂTĂLIN

Consilier local

14.

CHICIU LAURENȚIU-NICOLAE

Consilier local

15.

DINU CĂTĂLIN-MIHAIL

Consilier local

16.

DINU IOANA-RALUCA

Consilier local

17.

GROZA ANA-MANUELA

Consilier local

18.

LUPU GABRIEL STĂNICĂ

Consilier local

19.

BITIRE DAN GABRIEL

Consilier local

20.

MOCANU ADRIAN

Consilier local

21.

POPOVICI OVIDIU NICOLAE

Secretar general al municipiului Bacău

22

CIPRIAN OCTAVIAN PIȘTEA

Administrator Public

23

LEONARD IOAN BULAI

Șef Serviciu Cabinet Primar

24.

DIANA MIHAELA MARIN

Arhitect Șef

25.

CIPRIAN FANTAZA

Director Direcția Juridică și Administrație Locală

26.

MARIANA OLARIU

Director Direcția Tehnică

27.

MARIANA ZAMFIR

Director Direcția Economică

28.

FLORIN MATEUȚÂ

Director Direcția Drumuri Publice

29.

CRISTINEL DUMBRAVĂ

Director Direcția Piețelor

30.

ANDREEA ELENA COCHIOR

Inspector specialitate Serviciul Cabinet

Primar

31.

CLAUDIU MÂDĂLIN TUDOR

Inspector specialitate Serviciul Cabinet Primar

32.

IRINEL PETRUȚ TUDOR

Inspector specialitate Serviciul Cabinet Primar

CONSILIERI LOCALi^Sj^ CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE l.CÂTĂLIN-MIHA^           \ SECRETARUL/&ENERAL AL MUN. BACĂU

2.GABRIEL-STĂ^fiCĂ L^Pfe\          NICOL^E - OVIDIU POPOVIC1

HOTARAREA NR. 289 DIN 28.12.2020

privind modificarea HCL nr.226/17.08.2016 prin care s-au modificat unele hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Bacău în care s-a stabilit componența organelor de conducere ale societăților comerciale, asociațiilor și instituțiilor la care Municipiul Bacău este acționar/asociat

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 28.12.2020, potrivit art.133 alin. 1 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere:

  • - Referatul nr. 584655 din 22.12.2020 al Serviciului Cabinet Primar prin care se propune modificarea art.10 din H.C.L. nr. 226/17.08.2016;

  • - Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr. 585067/22.12.2020;

  • - Raportul Direcției Juridice și Administrație Locală înregistrat cu nr. 585068/1/22.12.2020;

  • - Raportul Serviciului Cabinet Primar înregistrat cu nr. 585068/2/22.12.2020;

  • - Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 1403/28.12.2020 al Comisiei de specialitate nr. 1, nr. 1404/28.12.2020 al Comisiei de specialitate nr. 2, nr. 1405/28.12.2020 al Comisiei de specialitate nr. 3, nr. 1406/28.12.2020 al Comisiei de specialitate nr. 4 și nr. 1407/28.12.2020 al Comisiei de specialitate nr. 5;

  • - Prevederile art. 59 alin. l din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative, cu modificările și completările ulterioare;

  • - Prevederile art. 131, ale art. 140 alin. 1 și alin. 3, ale art. 196 alin. 1 lit. ”a”, ale art. 197 alin. 1 și ale art. 243 alin. 1 lit. ”a” și ”b” din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

  • - Amendament formulat de domnul primar Lucia-Daniel Stanciu-Viziteu, amendament ce a fost adoptat;

În baza dispozițiilor art. 129 alin. 2 lit. „d”, alin. 7 lit. „s” și art. 139 alin. 1 și alin. 6 din OUG 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ș T E:

ART. 1- Se modifică art.10 din H.C.L. nr.226/17.08.2016, în sensul înlocuirii persoanelor nominalizate cu alte persoane, conform Anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART. 2- Celelalte prevederi din H.C.L. nr.226/17.08.2016 sunt și rămân în vigoare.

ART. 3- Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Serviciul Cabinet Primar.

ART. 4- Hotărârea va fi comunicată Primarului Municipiului Bacău, Serviciului Cabinet Primar și persoanelor prevăzute în prezenta hotărâre.

ART. 5 - Prin grija Secretarului General al Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.

CONSILIERI LOCALI:            CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE

DINU CĂTĂLIN-MIHAIL____________SECRETARUL GENERAL AL MUN. BACĂU

LUPU GABRIEL STĂNICĂ       NICOLAE - OVIDIU POPOVICI

ANEXA LA PREZENTA HOTĂRÂRE POATE FI CONSULTATĂ LA HOTĂRÂREA CU ACELAȘI NUMĂR POSTATĂ ÎN FORMAT NEEDITABIL