.... .  _ -- _ *

HOTĂRÂREA NR. 288 DIN 28.12.2020 privind aprobarea premierii unor sportivi de la Sport Club Municipal Bacău care au obținut locul I la Campionatul Național Echipe — Liga Juniori — Lupte Greco-Romane și a antrenorilor acestora

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 28.12.2020, potrivit art. 133 alin. 1 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, Având în vedere:

-Adresa înregistrată Ia Primăria Municipiului Bacău cu nr. 572027/30.10.2020 înaintată de Sport Club Municipal Bacău prin care solicită premierea unor sportivi de la Sport Club Municipal Bacău și a antrenorilor acestora ;

-Referatul nr. 583706 din 17.12. 2020 al Serviciului Cabinet Primar prin care se propune aprobarea premierii unor sportivi de la Sport Club Municipal Bacău care au obținut locul I la Campionatul Național Echipe - Liga Juniori - Lupte Greco-Romane și a antrenorilor acestora;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr. 584977/22.12.2020;

-Raportul Direcției Juridice și Administrație Locală înregistrat cu nr. 584979/1/22.12.2020;

-Raportul comun al Direcției Economice și al Serviciului Cabinet Primar înregistrat cu nr. 584979/2/22.12.2020;

-Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 1400/28.12.2020 al Comisiei de specialitate nr. 1, nr. 1401/28.12.2020 al Comisiei de specialitate nr. 4 și nr. 1402/28.12.2020 al Comisiei de specialitate nr. 5;

-HCL nr. 147/ 2008 privind aprobarea sistemului de premiere pentru rezultatele deosebite ale sportivilor legitimați la cluburile sportive din municipiul Bacău, la concursurile și competițiile sportive naționale, europene, mondiale și olimpice, modificată și completată prin HCL nr. 231/ 2016;

-Prevederile art. 3 alin. 1 și ale art. 18'1 alin. 2 lit. ”f ” din Legea nr. 69/ 2000 a Educației fizice și Sportului, modificată și completată;

-Prevederile art. 36 alin. 4 din OUG nr. 114/ 2018 privind instituirea unor masuri in domeniul investițiilor publice si a unor masuri fi scai-bugetare, modificarea si completarea unor acte normative si prorogarea unor termene;

-Prevederile art. 140 alin. 1 și alin. 3, ale art. 196 alin. 1 lit. ”a”, ale art. 197 alin. 1 și ale art. 243 alin. 1 lit. ”a” și ”b” din OUG nr. 57/ 2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

în baza dispozițiilor art. 129 alin. 2 lit. “d” și ale alin. 7 lit. “f” și art. 139 alin. 3 lit. ”a” și alin. 6 din OUG 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

ART. 1. Se aprobă premierea unor sportivi de la Sport Club Municipial Bacău care au obținut locul I la Campionatul Național Echipe - Liga Juniori - Lupte Greco-Romane și a antrenorilor acestora conform Anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART. 2. Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Direcția Economică și Serviciul Cabinet Primar.

ART. 3. Hotărârea va fi comunicată Primarului Municipiului Bacău, Direcției Economice, Serviciului Cabinet Primar și Sport Club Municipal Bacău.

ART. 4. Prin grija Secretarului General al Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.

CONSILIERI LOCA. DINU CĂTÂLIN-MII1 LUPU GABRIEL STĂ^ONTRASEMNEAZÂ PENTRU LEGALITATE  ECRETARtfL GENERAL AL MUN. BACĂU NIC AE - OVIDIU POPOVICI


N.O.P.. B.S.O R.A/EX l.'DS.I-A-2

ROMÂNIA                             ANEXĂ LA HCL NR. 288 DIN 28.12.2020

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU

TABEL NOMINAL

cu sportivii și antrenorii Sport Club Municipal Bacău care au obținut locul 1 la Campionatul Național Echipe - Liga Juniori - Lupte Greco-Romane

Nr. crt.

Nume si prenume

Funcția

Suma

1.

Mihai Dcnis

Spot tiv

300 Euro

2.

Butucaru loan

Antrenor principal

300 Euro

3.

Răzvan Manolache

Sportiv

300 Euro

4.

Botez Irinel

Antrenor principal

300 Euro

5.

Igor Botez

Sportiv

300 Euro

6.

Botez Irinel

Antrenor principal

300 Euro

7.

Adrian Manolache

Sportiv

300 Euro

8.

Botez Irinel

Antrenor principal

300 Euro

9.

Daniel Bezman

Sportiv

300 Euro

10.

Matache Cătălin

Antrenor principal

300 Euro

11.

Vasile Cojoc

Sportiv

300 Euro

12.

Butucaru loan

Antrenor principal

300 Euro

13.

Cosmin Mihalache

Sportiv

300 Euro

14.

Matache Cătălin

Antrenor principal

300 Euro

15.

David Grigorean

Sportiv

300 Euro

16.

Tasca Sorin

Antrenor principal

300 Euro

17.

Teodor Chira

Sportiv

300 Euro

18.

Matache Cătălin

Antrenor principal

300 Euro

1

19.

Alexandru Tașcă

Sportiv

300 Euro

20.

Tasca Sorin

Antrenor principal

300 Euro

21.

TOTAL

6.000 Euro

ȘEF SERVICIUL CABINET PRIMAR

CONSILIERI LOCALlf"M i.cătălin-mihaiudiM^ 2.GABRIEL-STÂNu<^ Lt^^

Leon a rdJ^a^B^a^

\ CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE \ ZSECRETAR/JL GENERAL AL MUN.BACÂU j 1     NIC0LAE - OVIDIU POPOVICI

HQTARAREA NR. 288 DIN 28.12.2020

privind aprobarea premierii unor sportivi de la Sport Club Municipal Bacău care au obținut locul I la Campionatul Național Echipe - Liga Juniori - Lupte Greco-Romane și a antrenorilor acestora

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 28.12.2020, potrivit art.133 alin. 1 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, Având în vedere:

-Adresa înregistrată la Primăria Municipiului Bacău cu nr. 572027/30.10.2020 înaintată de Sport Club Municipal Bacău prin care solicită premierea unor sportivi de la Sport Club Municipal Bacău și a antrenorilor acestora ;

-Referatul nr. 583706 din 17.12. 2020 al Serviciului Cabinet Primar prin care se propune aprobarea premierii unor sportivi de la Sport Club Municipal Bacău care au obținut locul I la Campionatul Național Echipe - Liga Juniori - Lupte Greco-Romane și a antrenorilor acestora;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr. 584977/22.12.2020;

-Raportul Direcției Juridice și Administrație Locală înregistrat cu nr. 584979/1/22.12.2020;

-Raportul comun al Direcției Economice și al Serviciului Cabinet Primar înregistrat cu nr. 584979/2/22.12.2020;

-Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 1400/28.12.2020 al Comisiei de specialitate nr. 1, nr. 1401/28.12.2020 al Comisiei de specialitate nr. 4 și nr. 1402/28.12.2020 al Comisiei de specialitate nr. 5;

-HCL nr. 147/ 2008 privind aprobarea sistemului de premiere pentru rezultatele deosebite ale sportivilor legitimați la cluburile sportive din municipiul Bacău, la concursurile și competițiile sportive naționale, europene, mondiale și olimpice, modificată și completată prin HCL nr. 231/ 2016 ;

-Prevederile art. 3 alin. 1 și ale art. 18 1 alin. 2 lit. ”f ” din Legea nr. 69/ 2000 a Educației fizice și Sportului, modificată și completată;

-Prevederile art. 36 alin. 4 din OUG nr. 114/ 2018 privind instituirea unor masuri in domeniul investițiilor publice si a unor masuri fiscal-bugetare, modificarea si completarea unor acte normative si prorogarea unor termene;

-Prevederile art. 140 alin. 1 și alin. 3, ale art. 196 alin. 1 lit. ”a”, ale art. 197 alin. 1 și ale art. 243 alin. 1 lit. ”a” și ”b” din OUG nr. 57/ 2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În baza dispozițiilor art. 129 alin. 2 lit. “d” și ale alin. 7 lit. “f” și art. 139 alin. 3 lit. ”a” și alin. 6 din OUG 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ș T E:

ART. 1. Se aprobă premierea unor sportivi de la Sport Club Municipial Bacău care au obținut locul I la Campionatul Național Echipe - Liga Juniori - Lupte Greco-Romane și a antrenorilor acestora conform Anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART. 2. Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Direcția Economică și Serviciul Cabinet Primar.

ART. 3. Hotărârea va fi comunicată Primarului Municipiului Bacău, Direcției Economice, Serviciului Cabinet Primar și Sport Club Municipal Bacău.

ART. 4. Prin grija Secretarului General al Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.

CONSILIERI LOCALI:            CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE

DINU CĂTĂLIN-MIHAIL____________SECRETARUL GENERAL AL MUN. BACĂU

LUPU GABRIEL STĂNICĂ       NICOLAE - OVIDIU POPOVICI

N.O.P., B.S./O.R.A./EX.1/DS.I-A-2

ANEXA LA PREZENTA HOTĂRÂRE POATE FI CONSULTATĂ LA HOTĂRÂREA CU ACELAȘI NUMĂR POSTATĂ ÎN FORMAT NEEDITABIL