HOTĂRÂREA NR. 287 DIN 28.12.2020

privind aprobarea documentației tehnico-economice faza Documentație de Avizare Lucrări de Intervenție pentru investiția „Modernizarea grupului de cogenerare de 14 MWe din cadrul SACET Bacău”

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 28.12.2020, potrivit art. 133 alin. 1 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, Având în vedere:

-Referatul nr.581639 din 10.12.2020 al Direcției Tehnice prin care se propune aprobarea documentației tehnico-economice faza Documentație de Avizare Lucrări de Intervenție pentru investiția „Modernizarea grupului de cogenerare de 14 MWe din cadrul SACET Bacău”;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr. 584418/21.12.2020;

-Raportul Direcției Juridice și Administrație Locală înregistrat cu nr. 584132.1/18.12.2020;

-Raportul Direcției Tehnice înregistrat cu nr. 584132/2/18.12.2020;

-Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 1396/28.12.2020 al Comisiei de specialitate nr. 1, nr. 1397/28.12.2020 al Comisiei de specialitate nr. 2, nr. 1398/28.12.2020 al Comisiei de specialitate nr. 3 și nr. 1399/28.12.2020 al Comisiei de specialitate nr. 5;

-Prevederile art. 44 alin. 1 din Legea nr. 273/ 2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

-Prevederile art. 5 alin. 1 lit. ”b” alin, (i) si art. 9 din HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si conținutul- cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectiveior/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

-Prevederile art. 140 alin. 1 și alin. 3, ale art. 196 alin. 1 lit. ”a”, ale art. 197 alin. 1 și ale art.243 alin. 1 lit. ”a” și ”b” din OUG nr. 57/ 2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

în baza dispozițiilor art. 129 alin. 2 lit. ”b”, alin. 4 lit. ”d” și art. 139 alin. 3 lit. ”a” și alin. 5 din OUG 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

ART. 1 - Se aprobă documentația tehnico-economică faza Documentație de Avizare Lucrări de Intervenție pentru investiția „Modernizarea grupului de cogenerare de 14 MWe din cadrul SACET Bacău”, conform anexei, parte integrantă la prezenta hotărâre.

ART. 2 - Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Direcția Tehnică.

ART. 3 - Hotărârea va fi comunicată Direcției Tehnice și Direcției Economice din cadrul Primăriei Municipiului Bacău.

ART. 4 - Prin grija Secretarului General al Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului-Județuk^cău pentru verificarea legalității.

CONSILIERI LODINU CÂTÂLIN-MIl^lU^R^r 1 ? LUPU GABRIEL STĂNICAx^


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE f SECRETARUL/GENERAL AL MUN. BACĂU NICOL — OVIDIU POPOVICI


N.O.P., C.S /O R.A /EX l/DS.I-A-2ANEXĂ

LA HCL NR. 287 DIN 28.12.2020 COMUNĂ CU PROIECTUL DE HOTĂRÂRE NR. 584415 DIN 21.12.2020 ȘI REFERATUL NR. 581639

DIN 10.12.2020

ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU

DOCUMENTAȚIE DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚII D.A.L.I

OBIECTIV DE INVESTIȚII

MODERNIZAREA GRUPULUI DE COGENERARE DE 14 Mwe DIN CADRUL SACET BACĂ

INVESTITOR -MUNICIPIUL BACĂU

BENEFICIAR- THERMOENERGY GROUP S.A. BACĂUrj


București, Str. Altoiului, nr. 21, sector 5

Certificat înmatriculare J40/2737/2018

Cod identificare fiscala RO39041111

Tel 0728249625

e-mail: office@neboconstruct.ro

ww.neboconstruct.ro


NEBO

Instaconstruct

DOCUMENTAȚIE DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚII D.A.L.I.

Obiectiv de investitii - MODERNIZAREA GRUPULUI DE COGENERARE DE 14 Mwe DIN CADRUL SACET BACAU.

Investitor-Municipiul Bacau


Beneficiar- Thermoenergy Group S.A. Bacau

FAZA DE PROIECT ARE-DALI


NR. PROIECT -12/2020

EX.I

NEBO

Instaconstruct


Nr. certificat: 7405

ISO 9001:2015

București, Str. Altoiului, nr. 21, sector 5

Certificat înmatriculare J40/2737/2018

Cod identificare fiscala RO39041111

Tel 0728249625

e-mail: officegjneboconstruct ro

www.neboconstruct.ro


DOCUMENTAȚIE DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚII >
D.A.L.L

MODERNIZAREA GRUPULUI DE COGENERARE DE 14

MWe DIN CADRUL SACET BACAU

NR. PROIECT -12/2020

CUPRINS

Fisa proiectului

 • A. PIESE SCRISE

 • 1. Informații generale privind obiectivul de investiții

 • 2. Situația existentă și necesitatea realizării lucrărilor de intervenții

 • 3. Descrierea construcției existente

 • 4. Concluziile expertizei tehnice și concluziile studiilor de diagnosticare de specialitate 12 5. Identificarea scenariilor/opțiunilor tehnico-economice și analiza detaliată a acestora 13 5.1. Soluția tehnică, din punct de vedere tehnologic, constructiv, tehnic, etc.

 • a) descrierea principalelor lucrări de intervenție pentru

Descriere scenariul 1: Turbina cu gaze 14 MWe TITAN 130S

Descriere scenariul 2: Grup turbogenerator 14 MWe nou

 • b) descrierea, după caz, si a altor categorii de lucrări

 • c) analiza vulnerabilităților cauzate de factori de risc

 • d) informatii privind posibile interferențe cu monumente istorice

 • e) Caracteristicile tehnice si parametrii specifici investiției rezultate

 • 5.2. Necesarul de utilități rezultate

 • 5.3. Durata de realizare și etapele principale

 • 5.4. Costurile estimative ale investiției

 • 6. Scenariul/Optiunea tehnico-economica optima recomandata

 • 6.1. Comparația scenariilor propuse, din punct de vedere tehnic, economic, financiar, al sustenabilității și riscurilor

 • 6.2. Valori de investiție

 • 6.3. Durata de execuție

 • 6.4. Analiza tenico-financiara a soluțiilor propuse

 • 6.5. Concluzii

 • 6.6. Selectarea și justificarea scenariului/opțiunii optim(e), recomandat(e)

 • 6.7. Principalii indicatori tehnico - economici aferenți investiției

 • 6.8. Prezentarea modului în care se asigură conformarea cu reglementările specifice 38 6.9. Nominalizarea surselor de finanțare a investiției publice

1141

 • 7. Urbanism, acorduri și avize conforme

  39


ANEXE:

 • 1. Grafic estimativ de realizarea investiției pentru scenariul 1

 • 2. Grafic estimativ pentru realizarea investiției pentru scenariul 2

 • 3. Deviz general scenariu 1

 • 4. Deviz general scenariu 2

 • 5. Deviz pe obiect scenariul 1

 • 6. Lista echipamente

 • 7. Fise tehnice echipamente

 • 8. Raport mentenanta din 29.06.2020

 • 9. Raport de activitate site din 26.06.2020

 • 10. Raport inspecție boroscopica turbina gaze din 29.06.2020

 • 11. Raport inspecție boroscopica reductor de turatie din 26.06.2020

 • 12. Prezentarea scenariului optim ales

 • B. PIESE DESENATE

 • a) plan de amplasare în zonă -A01

 • b) plan de situație-A02

d) plan de intervenție -1 01

FIȘA PROIECTULUI

Denumirea documentației: SERVICII DE PROIECTARE : DOCUMENTAȚIE DE AVIZAREA LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE, DOCUMENTAȚIE CU, DOCUMENTAȚII PENTRU OBȚINEREA AVIZELOR INDICATE IN CU, COD CPV CPV 79314000-8.

Obiectiv de investiții - MODERNIZAREA GRUPULUI DE COGENERARE DE 14 MWe DIN CADRUL SACET BACAU.

Beneficiar: Thermoenergy Group S.A. Bacau

Data eiaborării documentației - DECEMBRIE 2020

Proiectant general : S.C. NEBO INSTACONSTRUCT S.R.L. București, str. Altoiului, nr.21, sector 5, J40/3727/19.03.2018, CUI RO39041111, Tel: 0757953774, Email: office@neboconstruct.ro


Project Manager- Chițanu Nicoleta

Colectiv de proiectare

Arhitectura.................arh. Grigoriu Ral

Desenat.....................arh. Barsan Ion

Instalații....................ing. Mihai Ghitoi

Persoană operativă de contact - Chițanu Nicoleta, tel. +40 757953774.

A. PIESE SCRISE

 • 1. Informații generale privind obiectivul de investiții

  • 1.1. Denumirea obiectivului de investiții - MODERNIZAREA GRUPULUI DE COGENERARE DE 14 MWe DIN CADRUL SACET BACAU.

  • 1.2. Ordonator principal de credite/investitor - MUNICIPIUL BACAU

  • 1.3. Ordonator de credite (secundar/terțiar) - Thermoenergy Group S.A. Bacau

  • 1.4. Beneficiarul investiției - Thermoenergy Group S.A. Bacau - cu sediul in localitatea Bacau, str. Chimiei nr. 6, Județul Bacau, tel. 0234.585.050, fax: 0234.519.650, e-mail secretariat@thermoenerqy.ro

  • 1.5. Elaboratorul documentației de avizare a lucrărilor de intervenție - S.C. NEBO INSTACONSTRUCT S.R.L. București, str. Altoiului, nr. 21, sector 5, J40/3727/19.03.2018, CUI RO39041111, Tel: 0757953774, Email: office@neboconstruct.ro

 • 2. Situația existentă și necesitatea realizării lucrărilor de intervenții

  • 2.1. Prezentarea contextului:

Thermoenergy Group SA operează din anul 2014 grupul de cogenerare cu turbina cu gaze de 14Mwe, care a funcționat din anul 2008 pana in 2014.

In anul 2014 s-a efectuat o revizie majora ce a constat in înlocuirea turbinei cu gaze de 14 Mwe cu o alta turbina, intrandu-se in al doilea ciclu de funcționare al grupului de cogenerare.

In acest al doilea ciclu de funcționare, turbina cu gaze a înregistrat, de la revizia efectuata in decembrie 2014 si pana in prezent, un număr de 32.669 ore de funcționare, situandu-se in stadiul de finalizare a ciclului normal de ore de funcționare.

In cadrul activitatii de mentenanta planificata desfasurata in perioda 24-28 Iunie 2020, s-au efectuat lucrări specifice si verificări ale stării tehnice ale turbinei de către tehnicieni ai producătorului.

Cu aceasta ocazie s-au identificat defecțiuni in camera de ardere a turbinei, cu potențial major de risc al distrugerii totale a acesteia. Acestea sunt relevate in raportul tehnicienilor - Raport de mentenanta Solar Turbines din 29.06.2020, atașat prezentei documentatii. Riscurile identificate impun indisponibilizarea echipamentului.

 • 2.2. Analiza situației existente și identificarea necesităților și a deficiențelor

Pentru asigurarea in continuare a serviciului de producere si furnizare energie termica si electrica in cogenerare, este necesara exploatarea tuturor surselor de producere energie aflate in administrarea Thermoenergy, din care face parte si grupul de cogenerare TG3 de 14 Mwe, care funcționează ca sursa de baza in sezonul rece.

Astfel, se impune începerea următorului ciclu de funcționare (al treilea) al grupului de cogenerare cu o turbina cu gaze de 14 Mwe care sa asigure parametrii necesari unei bune funcționari.

 • 2.3. Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investiției publice

In acest scop s-a elaborat documentația de avizare a lucrărilor de intervenție asupra acestei instalatii care sa respecte prevederile HG 907/2016, respectiv:

 • - sa identifice si sa analizeze cel puțin doua soluții de intervenție,

 • - sa conțină recomandarea proiectantului asupra soluției optime din punct de vedere tehnico-economic,

 • - devizul general, devize pe obiect,

 • - lista echipamente, fise tehnice ale echipamentelor, descrierea acestora - indicatori tehnico-economici, etc.

Soluția recomandata trebuie sa conducă la imbunatatirea parametrilor tehnici de funcționare ai instalației de cogenerare si sa conducă la obținerea de beneficii economice viitoare.

Caracteristici, parametri si date tehnice specifice specifice

Turbina cu gaze:

o Tip TITAN 130S, producător Solar Turbines USA

o Tip combustibil: gaze naturale cu Pci = 8192,4 kcal/Nm3

o Nr. trepte compresor aer combustie: 14

o Putere nominala: 14 MWe

Obiectul documentației consta in realizarea investiției cu următoarele cerințe:

 • • Echiparea grupului de cogenerare cu o turbina cu gaze naturale care sa asigure parametrii necesari unei bune funcționari si sa fie compatibila cu amplasamentul, racordurile si celelalte echipamente existente, fara a necesita lucrări de modificare ale acestora.

 • • Imbunatatirea parametrilor tehnici de funcționare (performante si fiabilitate).

 • 3. Descrierea construcției existente

  • 3.1. Particularități ale amplasamentului:

 • a) descrierea succinta a amplasamentului propus

Grupul de cogenerare este amplasat in incinta Thermoenergy Group SA Bacau, pe un teren aflat la o altitudine de aprox. 180 m fata de cota marii.

Ampasamentul este fara incidența in realizarea lucrărilor de intervenție.

 • b) relațiile cu zone învecinate, accesuri existente și/sau căi de acces posibile

Accesul la grupul de cogenerare este asigurat pe poarta nr. 1 a incintei Thermoenergy Group SA din str. Chimiei nr. 6, Bacau

 • c) datele seismice și climatice

Nu este cazul

 • d) studii de teren

Nu este cazul

 • e) situația utilităților tehnico-edilitare existente

Amplasamentul grupului de cogenerare de 14 Mwe are asigurate toate utilitățile necesare.

 • f) analiza vulnerabilităților cauzate de factori de risc, antropic! și naturali, inclusiv de schimbări climatice ce pot afecta investiția;

Nu este cazul

 • g) informații privind posibile interferențe cu monumente istorice/de arhitectură sau situri arheologice pe amplasament sau în zona imediat învecinată; existența condiționărilor specifice în cazul existenței unor zone protejate.

Nu este cazul

 • h) condiționări constructive determinate de starea tehnica si de sistemul constructiv al unor construcții existente in amplasament, asupra carora se vor face lucrări de intervenții

Nu este cazul

 • i) reglementari urbanistice aplicabile zonei conform documentațiilor de urbanism aprobate

Nu este cazul

 • j) existenta do monumente istorice/de arhitectura sau situri arheologice pe amplasament sau in zona imediat invecinata; existenta condiționărilor specifice in cazul unor zone protejate sau de protecție

Nu este cazul

 • 3.2. Regimul juridic:

 • a) Imobilul este amplasat in incinta SC Thermoenergy Group SA, in str. Chimiei nr. 6,

7 |41

Oi Bacau, județul Bacau. Instalațiile grupului de cogenerare de 14 Mwe sunt proprietatea Municipiului Bacau si sunt in administrarea Thermoenergy Group SA Bacau, in baza Contractului de delegarea prin concesiune a gestiunii serviciului public de producere, transport, distribuție si furnizare a energiei termice produse in sistem centralizat in mun. Bacau nr. 2/69549/12.12.2014.

 • b) destinația construcției existente

Centrala de cogenerare TG3 cu turbina cu gaze de 14 Mwe.

 • c) includerea construcției existente în listele monumentelor istorice, situri arheologice, arii naturale protejate, precum și zonele de protecție ale acestora și în zone construite protejate, după caz

Nu este cazul

 • d) informații/obligații/constrângeri extrase din documentațiile de urbanism, după caz

Nu este cazul

 • 3.3. Caracteristici tehnice și parametri specifici:

 • a) categoria și clasa de importanță;

Nu se intervine asupra construcției.

 • b) cod în Lista monumentelor istorice, după caz;

Nu este cazul.

 • c) an/ani/perioade de construire pentru fiecare corp de construcție;

Construcția centralei de cogenerare de 14 Mwe cu turbina cu gaze a fost realizata in intervalul 2005-2007.

 • d) suprafața construită;

Nu se intervine asupra construcției.

8 |41

 • e) suprafața construita desfășurată;

Nu se intervine asupra construcției.

 • g) alți parametri, în funcție de specificul și natura construcției existente.

Nu este cazul.

 • 3.4. Analiza stării construcției, pe baza concluziilor expertizei tehnice și/sau ale auditului energetic, precum și ale studiului arhitecturalo-istoric în cazul imobilelor care beneficiază de regimul de protecție de monument istoric și al imobilelor aflate în zonele de protecție ale monumentelor istorice sau în zone construite protejate. Se vor evidenția degradările, precum și cauzele principale ale acestora, de exemplu: degradări produse de cutremure, acțiuni climatice, tehnologice, tasări diferențiate, cele rezultate din lipsa de întreținere a construcției, concepția structurală inițială greșită sau alte cauze identificate prin expertiza tehnică.

Nu este cazul

 • 3.5. Starea tehnică, inclusiv sistemul structural și analiza diagnostic, din punctul de vedere al asigurării cerințelor fundamentale aplicabile, potrivit legii.

In cadrul activitatii de mentenanta planificata desfasurata in perioda 24-28 Iunie 2020, s-au efectuat lucrări specifice si verificări ale stării tehnice ale turbinei de către tehnicieni ai producătorului.

Cu aceasta ocazie s-au identificat defecțiuni in camera de ardere a turbinei, cu potențial major de risc al distrugerii totale a acesteia. Acestea sunt relevate in rapoartele tehnicienilor:

 • • Raport mentenanta din 29.06.2020,

 • • Raport de activitate site din 26.06.2020,

 • • Raport inspecție boroscopica turbina gaze din 29.06.2020 si

 • • Raport inspecție boroscopica reductor de turatie din 26.06.2020,

atașate prezentei documentatii.

Riscurile identificate sunt compatibile cu indisponibilizarea echipamentului.

Fotografii prezentând vizualizare boroscopica a defecțiunii din camera de ardere a turbinei:

 • 3.6. Actul doveditor al forței majore, după caz.

Nu este cazul

 • 4. Concluziile expertizei tehnice și, după caz, ale auditului energetic, concluziile studiilor de diagnosticare de specialitate:

 • a) clasa de risc seismic;

Nu este cazul

 • b) prezentarea a minimum două soluții de intervenție;

-scenariul 1 - înlocuirea turbinei existente cu Turbina cu gaze 14 MWe TITAN

130S cu zero ore de funcționare, cu elemente componente imbunatatite la standardele actuale;

-scenariul 2 - Instalarea unui Grup turbogenerator 14 MWe nou.

 • c) soluțiile tehnice și măsurile propuse de către expertul tehnic și, după caz, auditorul energetic spre a fi dezvoltate în cadrul documentației de avizare a lucrărilor de intervenții;

-scenariul 1 - înlocuirea turbinei existente cu Turbina cu gaze 14 MWe TITAN 130S cu zero ore de funcționare, cu elemente componente imbunatatite la standardele actuale;

 • d) recomandarea intervențiilor necesare pentru asigurarea funcționării conform cerințelor și conform exigențelor de calitate.

Recomandarea intervențiilor necesare rezulta din Rapoartele întocmite de specialiștii furnizorului si anume:

 • • Raport mentenanta din 29.06.2020,

 • • Raport de activitate site din 26.06.2020,

12 |41

 • • Raport inspecție boroscopica turbina gaze din 29.06.2020 si

 • • Raport inspecție boroscopica reductor de tu rație din 26.06.2020, atașate prezentei documentatii.

In Raportul de inspecție boroscopica turbina cu gaze la paginile 80-84 apar fotografii cu defectul semnalat iar la paginile 151-152 sunt prezentate concluziile care conduc la necesitatea unei revizii majore a turbinei cu gaze, respectiv: Protecția ceramica a camerei de ardere a fost găsită deteriorata si in stare necorespunzatoare.

Luând in considerare numărul de ore de funcționare a turbinei (mai mult de 32.000 de ore), producătorul turbinei aduce la cunoștința operatorului turbinei ca aceasta nu se mai poate exploata in actualele condiții si se impune efectuarea unei revizii majore a turbinei cu gaze in cel mai scurt timp posibil.

 • 5. Identificarea scenariiior/opțiunilortehnico-economice (minimum două) și analiza detaliată a acestora

  • 5.1. Soluția tehnică, din punct de vedere tehnologic, constructiv, tehnic, funcțional-arhitectural și economic, cuprinzând:

 • a) Descrierea principalelor lucrări de intervenție pentru:

SCENARIUL PROPUS 1:

Turbina cu gaze 14 MWe TITAN 130S

 • 1. Generalități

Primul scenariu analizat consta in înlocuirea turbinei cu gaze din cadrul grupului turbogenerator instalat in cadrul Termoenergy Bacau, care are o durata de funcționare de 32.669 de ore, cu o turbina similara cu zero ore de funcționare.

Odata cu înlocuirea turbinei cu gaze se va înlocui si senzorul pentru monitorizarea camerei de ardere.

O revizie majoră a turbinei restabilește integritatea mecanică și performanțele la aceleași niveluri ca o turbina nou achiziționată. De asemenea, resetează ciclul Time Between Overhaul (TBO). O revizie a turbinei este esențială pentru continuarea performanțelor, disponibilității și fiabilității maxime a turbinei.

Turbina va fi reînnoita în cadrul unui program conceput pentru a reduce timpul de nefuncționare operațional. în cadrul acestui program, componentele majore ale turbinei sunt înlocuite in marea lor majoritate si o mica parte va fi reparata și apoi reinstalată. Când repararea componentelor originale este eliminată din procesul de revizie, procesul de revizie este optimizat. Componentele de schimb provin dintr-un grup de piese noi și recondiționate interschimbabile. Aceste piese de schimb se bazează pe cele mai recente îmbunătățiri de proiectare și tehnologice.

 • 2. Scopul livrării

  • 2.1. Revizia majora a turbinei

Componentele majore ale unei revizii a turbinei cu gaz Titan 130S sunt enumerate mai jos.

Obiectivul procesului de revizie majora este de a oferi o turbina care să îndeplinească aceleași standarde de calitate și performanță ca o turbina noua și să extindă următorul ciclu de funcționare pana la durata maxima de utilizare a acestuia. Configurațiile interne aerodinamice, termice și mecanice ale turbinei sunt actualizate la cele mai recente modele, care includ îmbunătățiri care sporesc fiabilitatea, durabilitatea, eficiența și mentenanța turbinei. Componentele care se pot folosi intr-un alt ciclu complet de funcționare înainte de următoarea revizie sunt readuse la toleranțele originale, care oferă fiabilitate la un cost rezonabil.

Schimbarea turbinei cu gaz la revizia majora

Turbina de schimb este compusa din componente noi și recondiționate. Se va certifica faptul că produsul finit a fost fabricat conform standardelor stricte de control al 14 |41 calității de către producător și că materialul livrat este conform cu toate specificațiile, desenele și condițiile impuse. în condiții normale de funcționare, clientul se poate aștepta ca turbina să funcționeze 30.000 de ore sau mai mult, în funcție de modelul turbinei și de starea acesteia, înainte de a avea nevoie de o altă revizie.

Procesul de revizie majoră este împărțit în următoarele faze:

 • • Demontarea turbinei:

 • - Inspecție

-Triajul componentelor

 • • Reconditionare / fabricare componente

 • • Asamblare

 • ♦ Testare

 • • Inspecția boroscopica

 • • Pregătirea pentru expediere

Demontarea turbinei

Procesul de revizie majora începe cu dezasamblarea turbinei cu gaz până la nivelul componentelor.

Se pregătește un raport de stare a echipamentului care oferă o imagine de ansamblu asupra stării turbinei în momentul în care aceasta a fost primita. Cumpărătorului sau reprezentantului desemnat al cumpărătorului i se oferă acces la facilitățile pentru revizii majore ale furnizorului pentru a observa dezasamblarea, pe bază de neintervenție și în conformitate cu programul furnizorului. La cerere, o analiză mai extinsă a componentelor defecte sau deteriorate poate fi efectuată la un cost suplimentar.

Inspecția

După ce piesele sunt curățate, acestea sunt verificate pentru toleranțe corecte și, după caz, sunt supuse testelor nedistructive (NDT). NDT este esențială pentru a determina imperfecțiunile de material de la suprafață și de la suprafață pe componentele critice, supuse unui stres ridicat ale turbomașinilor. Acest proces respectă Standardele de inspecție a reviziei capitale ale furnizorului. Domeniul de aplicare tipic pentru o revizie majoră include o serie de verificări vizuale și dimensionale, precum și metode NDT care includ, dar nu se limitează la:

 • • Inspecție penetrant magnetic (MP1)

 • • Inspecție penetrantă fluorescentă (FPI)

 • • Imagistica cu raze X

Triajul componentelor

în această fază, componentele inspectate ale turbinei sunt acceptate sau respinse pe baza criteriilor Standardelor de Inspecție la Reparația Majora ale furnizorului. Componentele acceptate sunt trimise către diverse facilitati ale furnizorului și / sau furnizori externi pentru reconditionare sau fabricare.

Reconditionare / fabricare componente

Toate componentele care pot fi refolosite sunt recondiționate până la limite stricte de acceptare, care sunt controlate de producător. Aceste limite de acceptare și revizuire sunt determinate de experiență furnizorului în refolosirea pieselor. Toate componentele sunt readuse la o stare nouă și au o fiabilitate similara cu fiabilitatea generală a turbinei.

Operațiunile includ, dar nu se limitează la:

 • • Prelucrare complexă

 • • Sudare TIG

 • • Brazare sub vid

 • • Control dimensional pe echipament de măsurare in coordonate CMM

 • • Sudare cu laser

 • ♦ Sudarea cu fascicul de electroni

 • • Brazare din aliaj compatibil

 • • Acoperiri

Procesul de revizie încorporează sistematic cele mai recente modificări de proiectare și proceduri de fabricație care îmbunătățesc fiabilitatea, durabilitatea, eficiența și mentenanța turbinei, toate acestea extinzând următorul ciclu de funcționare la lungimea sa maximă.

După finalizarea procesului de revizie, componentele sunt depozitate și utilizate după cum este necesar in asamblarea ulterioară a echipamentelor.

Asamblarea

Furnizorul aplică standarde de proiectare controlate de specialiștii acestuia asupra tuturor proceselor de asamblare pentru a asigura integritatea mecanică și performanța turbinei și a componentelor sale. Echipamentul de schimb este asamblat dintr-un grup de componente noi și / sau recondiționate.

Testarea

Testarea din fabrică se efectuează conform specificațiilor de testare a turbinei. Cumpărătorul sau reprezentantul desemnat al cumpărătorului are acces la instalațiile furnizorului de testare a producției pentru a observa testele de producție din fabrică, în conformitate cu programele de producție și testare ale furnizorului. Ca alternativă, este oferită observarea de la distanță a testului. Această opțiune utilizează o conexiune securizată la internet și o comunicare live printr-o întâlnire online cu echipa de testare a furnizorului.

Testul de acceptare pentru turbina se face pe un stand de testare a instalației în conformitate cu specificațiile furnizorului. Turbina acționează un dinamometru hidraulic sau un generator, care permite furnizorului să măsoare toate aspectele funcționării și performanței turbinei. Testul de acceptare include, în general, următoarele:

 • • Puterea turbinei și rata de transformare in energie termica (eficiență termică)

 • • Măsurători ale temperaturii turbinei

 • ♦ Niveluri și spectre de vibrații

 • • Nivelurile de emisii

 • • Puncte de referință de control SoLoNOx pentru funcționare cu noxe reduse

 • • Debite, presiuni și temperaturi ale uleiului lagărelor

 • • Etansarea fluxurilor de aer

 • • Presiunea de descărcare a compresorului turbinei

 • • Temperatura lagărelor

Datele testelor de acceptare sunt revizuite și aprobate de specialiștii furnizorului și de inginerul de produs. Raportul de testare certificat transmis clientului compară rezultatele reale cu specificațiile testului de acceptare al furnizorului.

17 |41

Inspecția boroscopica

După testul de acceptare, se efectuează o inspecție externă si o inspecție boroscopica pentru a se asigura că echipamentul este în stare optimă. O camera video miniaturala este introdusa în mai multe orificii ale turbinei pentru a examina paletele compresorului și secțiunile fierbinți ale turbinei și pentru a confirma că nu există scurgeri interne de ulei. Componentele externe, cum ar fi armăturile, conductele de combustibil, sondele și firele sunt, de asemenea, inspectate.

Pregătirea pentru expediere

Odată ce inspecția boroscopica a turbinei este completa, echipamentul suplimentar, cum ar fi Accesoriile Cuplajului, Reductorul sau Colectoarele, sunt instalate în turbina supusa reviziei majore. Cuplajele, capacele paletelor cu geometrie variabilă și izolația sunt, de asemenea, instalate în acest moment. Etichetele sunt create și instalate în unitățile reparate capital iar raportul de testare este atașat. La acest pas, specialiștii furnizorului se asigură că toate racordurile pentru utilitățile necesare sunt protejate. în plus, sunt incluse kiturile care conțin toate componentele hardware necesare pentru instalarea și conectarea turbinei. La final, turbina revizuită este ambalată si expediata.

Concluzie

După instalarea noii turbine cu gaze performantele grupului turbogenerator vor reveni la valorile inițiale; astfel producția de energie electrica va creste cu circa 4,92% fata de situația actuala si a eficientei electrice cu circa 0,91%.

Mai jos sunt prezentate aceste informatii centralizat:

putere electrica

eficienta electrica

Unitatea de măsură

[kW]

[%]

Performante actuale

13.373

33,63

Performante estimate

14.065

33,94

Diferența [%]

4,92

0,91

Nota: Datele de mai sus sunt in condiții locale

 • 2.2. Alte imbunatatiri

Următoarele imbunatatiri ale produsului sunt implementate la revizia majora:

 • • Palete Compresor Treapta 1 - reproiectarea si reralizarea paletelor treptei 1 ale compresorului in vederea îmbunătățirii rezistentei la potențialele probleme de rezonanta ale paletelor la anumite viteze de operare;

 • • Carcasa Lagărului 2 / 3 - imbunatatirea sistemului de etansare al carcasei lagărului #2 / #3 pentru reducerea pătrunderii gazelor fierbinți care pot cauza degradarea rapida a uleiului de ungere si posibila autoaprindere a uleiului de ungere rezultând opriri neplanificate;

 • • Etansarea Exterioara a Turbinei - Reproiectarea etansarii exterioare a duzei treptei 1 a turbinei pentru a preveni scurgerea aerului de răcire in traseul de evacuare, ocolind sistemul de ardere pentru a imbunatati emisiile si stabilitatea arderii si pentru a preveni posibilitatea suprasolicitării turbinei;

 • • Imbunatatirea statorului treptei 2 turbina - Reproiectarea treptei 1 si treptei 2 a secțiunii turbinei pentru imbunatatirea fiabilității generale a turbinei si extinderea duratei de viata a statorului treptei 2;

 • • Protecția interioara a carcasei compresorului - Proces îmbunătățit de acoperire a alezajului carcasei compresorului pentru a preveni contactul și blocarea paletelor cu geometrie variabila variabilă datorită coroziunii;

 • • Etansare labirint cu îmbinare dublă - Soluție îmbunătățită pentru etansare labirint care oferă o fiabilitate mărită a etansarii.

Concluzii

Implementarea acestor imbunatatiri va conduce, printre altele, la următoarele:

 • • Scăderea nivelului vibrațiilor in lagărele turbine; aceasta va conduce la marirea fiabilității si siguranței in exploatare pentru personal si instalație;

 • • Marirea perioadei de exploatare pana la inlocuirea uleiului;

 • • Micșorarea timpilor de opriri neprogramate care va duce la marirea disponibilității utilajului.

 • 2.3. Lucrări în site

 • • Desasamblarea elementelor containerului (acoperiș si pereți).

 • • Dezasamblarea traseului de gaze arse.

19 |41

 • • Dezasamblarea echipamentelor turbinei (traseu gaz, traseu ulei, IGV si motoarele vanelor, etc.).

 • • Pregătirea si instalarea dispozitivului FT200 de scoatere a turbinei.

 • • Scoaterea turbinei din container

 • • Mutarea turbinei si fixarea acesteia pe dispozitivul pentru demontare al clientului.

 • • Instalarea noii turbine cu gaze pe cărucior si mutarea in clădire.

 • • Montarea noii turbine cu gaz in container in poziția finala.

 • • Dezasamblarea dispozitivului FT200 de scoatere a turbinei din container.

 • • Instalarea inapoi a tuturor echipamentelor TG (vane gaz, IGV si motoarele vanelor, traseu gaz, traseu ulei).

 • • Instalarea traseului de gaze arse.

 • • Reasamblarea pereților si acoperișului.

 • • Pornirea turbinei; pregătire pentru operare.

 • • Probe tehnologice si teste; recepție

 • 2.4. Lucrări in sarcina beneficiarului

Următoarele lucrări cuprinse in devizul general sunt in sarcina beneficiarului:

 • • înlocuire ulei turbina cu gaz: 3700 I

 • • închiriere macara de 40 tf necesara pentru lucrările de demontare-montare

 • 3. Durata de implementare

 • • Livrarea turbinei se face in 15-20 de zile calendaristice de la îndeplinirea condițiilor contractuale;

 • • Lucrările din site dureaza circa 20 de zile calendaristice, conform Graficului atașat.

 • 4. Concluzii generale

 • • Implementarea variantei prezentate se poate face intr-un termen foarte scurt: 35-40 de zile calendaristice;

 • • Intrarea rapida in producția comerciala a echipamentului va aduce beneficiarului incasari din vanzarea de energie electrica termica si bonusul de cogenerare;

 • • La realizarea acestei variante se vor implementa si alte imbunatatiri disponibile.

 • • Costurile sunt mult mai scăzute decât achizionarea si instalarea unui grup turbogenerator nou;

SCENARIU PROPUS 2:

Grup turbogenerator 14 MWe nou

 • 1. Generalități

A doua varianta analizata consta in inlocuirea întregului pachet turbogenerator existent cu un grup turbogenerator nou ce urmeaza a fi fabricat.

Acesta va fi livrat si instalat in locația existenta.

Grupul turbogenerator va produce minimum 14 MWe.

Grupul se va monta racorda la echipamentele auxiliare si la instalațiile de utilitati existente.

 • 2. Scopul livrării

  • 2.1. Descrierea pachetului turbogenerator

Prezentare generală a pachetului de bază al generatorului cu turbină cu gaz

Setul generator pe bază de turbină cu gaz este un pachet complet integrat, complet funcțional, format dintr-o turbină cu gaz, generator și toate accesoriile și sistemele auxiliare necesare pentru funcționarea normală atunci când sunt instalate în instalații adecvate.

Conceput special pentru aplicatii industriale, grupul turbogenerator oferă o producție mare de energie electrica utilizând un spațiu minim pentru instalare. Grupul turbogenerator este un pachet complet integrat gata de instalare.

Greutatea totală aproximativă / dimensiunile sunt:

Greutate (fara fluide de lucru): ~ 108’000 kg

Lungime: -17,4 metri

Lățime: ~ 3,2 metri

înălțime (închisă) ~ 3,3 metri

Pachetul de generator de turbină cu gaz include:

 • • Cadru de bază din oțel greu, denumit skid, cu conexiuni externe pentru combustibil, ulei lubrifiant, aer și apă

 • • Turbină cu gaz industrială cu colector de admisie a aerului și difuzor de evacuare

 • • Generator și echipamente asociate

 • • Reductor de turatie

 • • Sistem de control Turbotronic cu panou de control cu ecran tactil

 • • Sistem de pornire directa cu turatie variabila

 • • Sistem (e) de alimentare

22 |41

 • • Sistem de ungere

Suprafețele de montare prelucrate pe cadrul de bază facilitează alinierea componentelor majore. Reductorul de turatie este înșurubat asamblat pe motor și este cuplat cu ajutorul unui arbore de antrenare cu interconectare, care elimină necesitatea alinierii in câmp a componentelor. Reductorul de turatie și generatorul sunt conectate prin intermediul unui cuplaj flexibil, cu disc uscat, de tip forfecare, încorporat într-o protecție de cuplare antiex.

 • 2.2. Instalare, punere in funcțiune si teste

Furnizorul echipamentului va asigura activitățile de supraveghere a instalării și de punere în funcțiune a echipamentelor furnizate.

Instalarea completă se află în sarcina clientului.

Testarea verificării performanței pe teren

Obiectivul testării amplasamentului este de obicei de a determina dacă echipamentul furnizat îndeplinește, cel puțin, performanța garantată susținută de producător. Procedurile de testare, includ de regula următoarele:

 • • Test de acceptare a turbinei cu gaz

 • • Testarea generatorului

 • • Testarea de acceptare a setului turbogenerator

Procedura de testare a verificării performanței pe teren

Performanța declarată a generatorului turbinei cu gaz și condițiile de referință asociate cu o astfel de performanță sunt demonstrate în timpul testării din fabrică și timpul testării după instalarea la locația finala.

 • 2.3. Excluderi

In devizul atașat nu s-au luat in considerare următoarele eventuale lucrări sau costuri:

 • • Toate lucrările civile, deasupra și de sub pământ in afara celor menționate

23 )41

 • • Verificarea stării cablării externe până la / de la limitele de alimentare ale grupului

 • • Verificarea stării conductelor externe până la / de la limitele de alimentare ale grupului

 • • Verificarea stației de reglare și măsurare a combustibilului

 • • Combustibili, electricitate, apă și alte utilități pentru montaj, punere în funcțiune și teste

 • • Facilitățile site-ului, adică birouri / camere sanitare / depozite etc., birou cu conexiune la internet

 • • Zonele de lucru curate și sigure, pregătirea amplasamentului, pregătirea căilor de acces etc. Eliminarea deșeurilor și a ambalajelor

 • • Securitatea site-ului (poartă de securitate, împrejmuire, înregistrare control, paznici 24/7)

 • • Autorizații locale și aprobări ale autorităților, daca este cazul

 • b) descrierea, după caz, si a altor categorii de lucrări

Nu este cazul

 • c) analiza vulnerabilităților cauzate de factori de risc

Investiția presupune modernizarea unei instalatii existente de pe amplasament și ca urmare nu se identifică factori majori de risc, antropici și naturali, inclusiv de schimbări climatice ce pot afecta intervențiile precizate prin proiect.

Factorii de risc ce pot să apară sunt legați în principal de perioada de implementare a investiției, respectiv în desfășurarea etapelor și activităților acestuia.

Posibilele criterii de risc sunt următoarele:

 • > riscurile procesului de achiziție publica: reluarea procedurilor, nerespectarea termenelor contractuale;

 • > riscuri financiare: disponibilitatea finanțării din partea Beneficiarului, apariția unor lucrări suplimentare legate de inlocuirea uleiului sau închirierea macaralei, riscurile prezentate de creșterea preturilor la achizițiile planificate a fi realizate, corectii fiscale, transferuri bancare intarziate/incorecte;

 • > riscuri privind execuția lucrărilor: nerespectarea termenelor contractuale, condiții meteo neadecvate executării lucrărilor;

 • > riscuri legislative: eventuale schimbări în structura de organizare și funcționare a Solicitantului (de exemplu subordonarea către alte instituții centrale/ministere, modificări ale legislației privind funcționarea, etc

Detaliere riscuri:

Nr.crt.

Risc identificat

Măsuri de atenuare a riscului

1

Organizarea procedurii de achiziție a serviciilor de proiectare și asistență tehnică

Realizarea documentațiilor de atribuire în concordanță cu legislația în vigoare; completarea tuturor informațiilor necesare finalizării procedurii și realizarea unui Plan de acțiune pentru situatii neprevăzute.

2

Nerespectarea termenelor contractuale (solicitări de prelungire)

Contractarea cu clauze specifice privind termenul de execuție;

3

Litigii privind respectarea termenelor și calitatea tehnică a execuției

Includerea în contract a clauzelor privind: termenele de execuție; modalitatea de soluționare a neconformitătilor, defectelor si neconcordanțelor apărute în fazele de execuție;

obligativitatea planificării lunare a activităților, necesarului anticipat de materiale și echipamente, volumului și structurii personalului necesar, inclusiv propuneri de măsuri;

răspunderea contractuală

4

întârzieri de plată

Planificarea judicioasa în bugetul propriu a resurselor financiare necesare.

5

Litigii privind calitatea tehnică a echipamentelor

Stabilirea caracteristicilor tehnice prin clauze contractuale;

Clauze contractuale care să stipuleze înlocuirea bunului sau remedierea pe propria cheltuială a

furnizorului a neconformitătilor si defectelor identificate;

Participarea furnizorului la recepția bunurilor;

Răspundere contractuală pentru viciile ascunse;

Utilizarea garanției de bună execuție;

 • d) informatii privind posibile interferențe cu monumente istorice

Nu este cazul

 • e) Caracteristicile tehnice si parametrii specifici investiției rezultate in urma realizării lucrărilor de intervenție

Sunt prezentate la punctul a) de mai sus.

 • 5.2. Necesarul de utilități rezultate, inclusiv estimări privind depășirea consumurilor inițiale de utilități și modul de asigurare a consumurilor suplimentare

Nu este cazul

 • 5.3. Durata de realizare și etapele principale corelate cu datele prevăzute în graficul orientativ de realizare a investiției, detaliat pe etape principale

Durata estimată de execuție a obiectivului de investiții, exprimată în luni.

Scenariul 1 - Livrarea turbinei se face in 15-20 zile calendaristice de la îndeplinirea condițiilor contractuale. Lucrările din site dureaza circa 20 zile calendaristice. Durata totala este de 1,5 luni.

Scenariul 2 - Livrarea grupului turbogenerator nou se face in 12-14 luni de la îndeplinirea condițiilor contractuale. Lucrările din site dureza circa 7 luni. Durata generala de implementare a Variantei 2 este de 17 luni.

Graficele orientative de realizare a investiției pentru cele doua scenarii se găsesc in anexele documentației.

 • 5.4. Costurile estimative ale investiției:

 • - costurile estimate pentru realizarea investiției, cu luarea în considerare a costurilor unor investiții similare, in cele 2 scenarii sunt prezentate in Devizele generale prezentate in continuare:

DEVIZ GENERAL

Privind cheltuielile necesare realizării obiectivului de investitii

Varianta 1: turbina cu gaze 14 Mwe TITAN 130s

Modernizarea grupului de cogenerare de 14 MWe din cadrul SACET Bacau"

Nr.

crt

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

Capitolul 1 Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0.000

0.000

0.000

1.2

Amenajarea terenului

0.000

0.000

0.000

1.3

Amenajări pt.protecția med.,si aduc, la starea inițiala

0.000

0.000

0.000

1.4

Cheltuieli pentru realocarea/protectia utilităților

0.000

0.000

0.000

Total cap.1

0.000

0.000

0.000

Capitolul 2 Cheltuieli pt. asiguararea utilităților necesare obiectivului de investitii

2.1

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

0.00

0.00

0.00

Total cap.2

0.00

0.00

0.00

Capitolul 3 Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

3.1

Studii de teren

0.000

0.000

0.000

3.1.1. Studii de teren

0.000

0.000

0.000

3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului

0.000

o.oool

0.000

3.1.3. Alte studii specifice

0.000

0.000

0.000

3.2

Documentatii - suport si cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si autorizatii

0.000

0.000

0.000

3.3

Expertizare tehnica

0.000

0.000

0.000

3.4

Certificarea performantei energetice si auditul energetic al clădirilor

0.000

0.000

0.000

3.5

Proiectare

37,367.000

7,099.730

44,466.730

3.5.1. Tema de proiectare

0.000

0.000

0.000

3.5.2. Studiu de prefezabilitate

0.000

0.000

0.000

3.5.3. Studiu de fezabilitate/ documentație de avizare a lucrărilor de intervenții si devizul general

12,167.000

2,311.730

14,478.730

3.5.4. Documentațiile tehnice necesare in vederea obținerii

avizelor/acordurilor/autorizatiilor

0.000

0.000

0.000

3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de execuție

3,000.000

570.000

3,570.000

3.5.6. Proiect tehnic si detalii de execuție

22,200.000

4,218.000

26,418.000

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

0.000

0.000

0.000

3.7

Consultanta

0.000

0.000

0.000

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investii

0.000

0.000

0.000

3.7.2. Auditul financiar

0.000

0.000

0.000

3.8

Asistentă tehnică

0.000

0.000

0.000

Total cap.3

37,367.000

7,099.730

44,466.730

Capitolul 4 Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

Construcții și instalatii

0.000

0.000

0.000

4.2

Montaj utilaje tehnologice

861,650.000

16,682.000

878,332.000

4.2.1. Lucrări in site

749,500.000

0.000

749,500.000

4.2.2. înlocuire ulei sau echivalent

68,850.000

13,081.500

81,931.500

4.2.3. Retur turbina veche

24,350.000

0.000

24,350.000

4.2.4. închiriere macara

18,950.000

3,600.500

22,550.500

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale cu montaj

15,094,800.0

00

0.000

15,094,800.0

00

4.3.1. Turbina pe gaze 14 Mwe TITAN 130s si senzor pentru monitorizarea camerei de ardere

15,094,800.0

00

0.000

15,094,800.0

00

4.4

Utilaje fără montaj și echipamente de transport

0.000

0.000

0.000

4.5

Dotări

0.000

0.000

0.000

4.6

Active necorporale

0.000

0.000

0.000

Total cap. 4

15,956,450.0 00

16,682.000

15,973,132.0 00

Capitolul 5 Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

0.000

0.000

0.000

5.2

Comisioane,cote, taxe, costul creditului

0.000

0.000

0.000

5.3

Cheltuieli diverse și neprevăzute

300,000.000

57,000.000

357,000.000

5.4

Cheltuieli pentru informare si publicitate

0.000

0.000

0.000

Total cap.5

300,000.000

57,000.000

357,000.000

Capitolul 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0.000

0.000

0.000

6.2

Probe tehnologice si teste

117,500.000

0.000

117,500.000

Total cap. 6

117,500.000

0.000

117,500.000

Total general

16,411,317.0 00

80,781.730

16,492,098.7

3

din care C+M ( 1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1 )

861,650.000

16,682.000

878,332.000

In preturi la data de: 08.12.2020

1 euro = 4.8733

DEVIZ GENERAL

Privind cheltuielile necesare realizării obiectivului de investitii

Varianta 2: grup turbogenerator nou -TITAN 130s

Nr.

crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

Capitolul 1 Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0.000

0.000

0.000

1.2

Amenajarea terenului

0.000

0.000

0.000

1.3

Amenajări pt.protecția med.,si aduc, la starea inițiala

0.000

0.000

0.000

1.4

Cheltuieli pentru realocarea/protectia utilităților

0.000

0.000

0.000

Total cap.1

0.000

0.000

0.000

Capitolul 2 Cheltuieli pt. asiguararea utilităților necesare obiectivului de investitii

2.1.

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

0.00

0.00

0.00

Total cap.2

0.00

0.00

0.00

Capitolul 3 Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

3.1

Studii de teren

0.000

0.000

0.000

3.1.1. Studii de teren

0.000

0.000

0.000

3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului

0.000

0.000

0.000

3.1.3. Alte studii specifice

0.000

0.000

0.000

3.2

Documentatii - suport si cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si autorizatii

0.000

0.000

0.000

3.3

Expertizare tehnica

0.000

0.000

0.000

3.4

Certificarea performantei energetice si auditul energetic al clădirilor

0.000

0.000

0.000

3.5

Proiectare

137,167.000

26,061.730

163,228.730

3.5.1. Tema de proiectare

0.000

0.000

0.000

3.5.2. Studiu de prefezabilitate

0.000

0.000

0.000

3.5.3. Studiu de fezabilitate/ documentație de avizare a lucrărilor de intervenții si devizul general

12,167.000

2,311.730

14,478.730

3.5.4. Documentațiile tehnice necesare in vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor

0.000

0.000

0.000

3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de execuție

3,000.000

570.000

3,570.000

3.5.6. Proiect tehnic si detalii de execuție

122,000.000

23,180.000

145,180.000

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

0.000

0.000

0.000

3.7

Consultanta

0.000

0.000

0.000

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investii

0.000

0.000

0.000

3.7.2. Auditul financiar

0.000

0.000

0.000

3.8

Asistentă tehnică

0.000

0.000

0.000

Total cap.3

137,167.000

2,311.000

139,478.730

Capitolul 4 Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

Construcții și instalatii

0.000

0.000

0.000

4.2

Montaj utilaje tehnologice

1,512,350.000

287,346.500

1,799,696.500

4.2.1. Demontare grup turbogeneratorT130s existent

585,000.000

111,150.000

696,150.000

4.2.2. Montaj grup turbogenerator T130s nou

465,000.000

88,350.000

553,350.000

4.2.3. Racordare la instalațiile existente

94,800.000

18,012.000

112,812.000

4.2.4. închiriere macara

367,550.000

69,834.500

437,384.500

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale cu montaj

25,940,000.000

0.000

25,940,000.000

4.3.1. Turbina pe gaze 14 Mwe TITAN 130s si senzor pentru monitorizarea camerei de ardere

29,440,000.000

0.000

29,440,000.000

4.3.2 Vanzare grup turbogenerator T130s vechi

-3,500,000.000

0.000

-3,500,000.000

4.4

Utilaje fără montaj și echipamente de transport

0.000

0.000

0.000

4.5

Dotări

0.000

0.000

0.000

4.6

Active necorporale

0.000

0.000

0.000

Total cap. 4

27,452,350.000

287,346.500

27,739,696.500

Capitolul 5 Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

0.000

0.000

0.000

5.2

Comisioane,cote, taxe, costul creditului

0.000

0.000

0.000

5.3

Cheltuieli diverse și neprevăzute

580,000.000

110,200.000

690,200.000

5.4

Cheltuieli pentru informare si publicitate

0.000

0.000

0.000

Total cap.5

580,000.000

110,200.000

690,200.000

Capitolul 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0.000

0.000

0.000

6.2

Probe tehnologice si teste

185,000.000

0.000

185,000.000

Total cap. 6

185,000.000

0.000

185,000.000

Total general

28,354,517.000

399,857.500

28,754,375.230

dincareC+M( 1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1 )

1,512,350.000

287,346.500

1,799,696.500

In preturi la data de: 08.12.2020

1 euro = 4.8733

 • 6. Scenariul/Optiunea tehnico-economica optima recomandata

  • 6.1. Comparația scenariilor propuse, din punct de vedere tehnic, economic, financiar, al sustenabilității și riscurilor

Descriere scenariul 1: Turbina cu gaze 14 MWe TITAN 130S

Prima varianta analizata consta in înlocuirea turbinei cu gaze din cadrul grupului turbogenerator instalat in cadrul Termoenergy Bacau, care are o durata de funcționare de 32.669 de ore, cu o turbina similara cu zero ore de funcționare.

Odata cu înlocuirea turbinei cu gaze se va inlocui si senzorul pentru monitorizarea camerei de ardere.

O revizie majoră a turbinei restabilește integritatea mecanică și performanțele la aceleași niveluri ca o turbina nou achiziționată. De asemenea, resetează ciclul Time Between Overhaul (TBO). O revizie a turbinei este esențială pentru continuarea performanțelor, disponibilității și fiabilității maxime a turbinei.

Turbina va fi reînnoita în cadrul unui program conceput pentru a reduce timpul de nefuncționare operațional. în cadrul acestui program, componentele majore ale turbinei sunt înlocuite, cu preponderenta decât reparate și apoi reinstalate. Când repararea componentelor originale este eliminată din procesul de revizie, procesul de revizie este optimizat. Componentele de schimb provin dintr-un grup de piese noi și recondiționate interschimbabile. Aceste piese de schimb se bazează pe cele mai recente îmbunătățiri de proiectare și tehnologice.

La revizia majora se vor implementa si alte imbunatatiri. Implementarea acestor imbunatatiri va conduce printre altele la următoarele:

 • a. Scăderea nivelului vibrațiilor in lagărele turbine; aceasta va conduce la marirea fiabilității si siguranței in exploatare pentru personal si instalație;

 • b. Marirea perioadei de exploatare pana la înlocuirea uleiului;

 • c. Micșorarea timpilor de opriri neprogramate care va duce la marirea disponibilității utilajului.

După instalarea noii turbine cu gaze performantele grupului turbogenerator vor reveni la valorile inițiale; astfel producția de energie electric va creste cu circa 4,92% fata de situația actuala si a eficientei electrice cu circa 0,91%.

Mai jos sunt prezentate aceste informatii centralizat:

putere electrica

eficienta electrica

Unitatea de măsură

[kW]

[%]

Performante actuale

13.373

33,63

Performante estimate

14.065

33,94

Diferența [%]

4,92

0,91

Descriere scenariul 2: Grup turbogenerator 14 MWe nou

A doua varianta analizata consta in înlocuirea intregului pachet turbogenerator existent cu un grup turbogenerator nou ce urmeaza a fi fabricat.

Acesta va fi livrat si instalat in locația existenta.

Grupul turbogenerator va produce minimum 14 MWe.

Grupul se va monta pe amplasamentul grupului existent si se va racorda la echipamentele auxiliare si la instalațiile de utilitati existente.

Setul generator pe bază de turbină cu gaz este un pachet complet integrat, complet funcțional, format dintr-o turbină cu gaz, reductor de turatie, generator și toate accesoriile și sistemele auxiliare necesare pentru funcționarea normală atunci când sunt instalate în instalatii adecvate, î

Conceput special pentru aplicatii industriale, grupul turbogenerator oferă o densitate mare de putere și, prin urmare, necesită spațiu minim pentru instalare. Grupul turbogenerator este un pachet complet integrat gata de instalare.

 • 6.2. Valori de investiție

Valoarea totală a obiectivului de investiții, exprimată în lei, cu TVA și, respectiv, fără TVA, din care construcții-montaj (C+M), în conformitate cu devizul general;

Scenariul 1

Nr.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare

(inclusiv TVA)

crt.

lei

Lei

lei

Total general

16,411,317.000

80,781.730

16,492,098.73

din care C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1 )

861,650.000

16,682.000

878,332.000

In preturi la data de:

08.12.2020      1 euro =      4.8733

Scenariul 2

Nr.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare

(inclusiv TVA)

crt.

lei

lei

lei

Total general

28,354,517.000

399,857.500

28,754,375.230

din care C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1 )

1,512,350.000

287,346.500

1,799,696.500

In preturi la data de:

08.12.2020      1 euro =      4.8733

 • 6.3. Durata de execuție

Durata estimată de execuție a obiectivului de investiții, exprimată în luni.

Scenariul 1

Livrarea turbinei se face in 15-20 zile calendaristice de la îndeplinirea condițiilor contractuale. Lucrările din site dureaza circa 20 zile calendaristice, conform Graficului atașat. Durata totala de implementare este de 1,5 luni.

Scenariul 2

Livrarea grupului turbogenerator nou se face in 12-14 luni de la îndeplinirea condițiilor contractuale. Lucrările din site dureza circa 7 luni. Durata generala de implementare a Variantei 2 este de 17 luni,

 • 6.4. Analiza tenico-financiara a soluțiilor propuse

  • 6.4.1. Date de intrare

Din analiza performantelor echipamentului după revizia majora propusa si pe baza informațiilor puse la dispoziție de către S.C. Termoenergy Bacau S.A., au rezultat următoarele date de intrare:

Tabel 1. - Date intrare

U.M.

Valori

Observatii

Energie electrica produsa înainte de revizie

MWh

13.373

in condiții locale

Energie electrica estimata a fi produsa după revizie

MWh

14.065

in condiții locale

Energie termica produsa |

Gcal/h

17.24

Consum de gaz natural

MWh

41.441

Durata implementare scenariul 1

luni

1.5

Durata implementare scenariul 2

iuni

17

Diferența de timp implementare intre scenariul 2 si 1

luni

15.5

Număr anual de ore de funcționare TG3 in varianta 1

ore

4440

Număr anual de ore de funcționare TG3 in varianta 2

ore

7824

Preț gaze naturale

RON/MWh

110

Preț mediu vanzare energie electrica

RON/MWh

185

realizat in 10 luni din 2020

Preț mediu vanzare energie termica

RON/Gcal

241

realizat in 10 luni din 2020

Bonus cogenerare

RON/MWh

184.65

livrat in SEN

Nota:

 • • preturile prezentate in tabelul de mai sus sunt exclusiv TVA

Numărul anual de ore de funcționare a fost calculat in varianta in care TG3 funcționează numai in perioada de iama, respectiv:

 • • funcționare grup de cogenerare cu turbina pe gaze (TG3) in intervalul 1.01 -

15.04 si 15.10-31.12 '

 • 6.4.2. Descriere metodologie de calcul

Pe baza datelor de intrare s-a efectuat calculul veniturilor anuale estimate in cele doua variante de operare a TG3, in regim numai de iama sau in regim normal pe toata durata anului.

Pentru a face mai facilila compararea celor doua scenarii analizate, elaboratorul studiului a analizat veniturile estimate a se realiza in perioada de timp dintre finalizarea implementării scenariului 2, achiziția unui grup turbogenerator nou si implementarea scenariul 2, revizia majora. Perioada rezultata este de 15 luni si jumătate.

Având in vedere necesitatea repornirii cat mai urgente a grupului TG3, ce se afla in operarea Termoenergy, s-a considerat, pentru ambele scenarii următoarele date:

 • • Data începere implementare: 01.02.2021

 • • Data finalizare implementare Varianta 1 in 15.03.2021

 • • Data finalizare implementare Varianta 2 in 30.06.2022

Pe baza acestor date si a numărului anual de ore de funcționare a TG3 in varianta de iarna, a rezultat numărul de ore de funcționare intre durata de implementare a scenariului 2 si perioada de implementare a scenariului 1, astfel:

 • • Perioada de funcționare in varianta de iarna a TG3:15.03-15.04.2021+15.10-15.04.2022= 7 luni, respectiv 5.184 ore

Desigur ca daca aceasta data se modifica calculele vor suferi unele modificări dar nu in asa fel incat sa afecteze foarte mult Concluziile finale.

Calculul veniturilor rezultate din vanzarea utilităților produse, energie electrica si termica, s-au efectuat prin multiplicarea numărului de ore de funcționare cu cantitatea de energie produsa si cu prețul unitar de vanzare.

Calculul costurilor cu combustibilul s-a făcut prin multiplicarea numărului de ore de funcționare cu consumul orar al turbogeneratorului si cu prețul de achiziție al gazului natural.

Calculul venitului din încasarea Bonusului de cogenerare s-a făcut prin multiplicarea numărului de MWh produși de TG 3 in cogenerare cu valoareabonusului in vigoare la data întocmirii studiului.

35 |41

In calculele legate de venituri nu s-a tinut cont de costurile de operare si mentenanta. astfel:

- Venturi anuale estimate in varianta 1 de funcționare Având in vedere situația din acest moment a TG3 este nefunctionala

 • 6.4.3. Venituri estimate

Venituri anuale estimate

A. Venituri anuale estimate in varianta funcționare TG3 iarna

producție / consum orar

nr. Ore

preț unitar utilitate [RON]

Total produs / consumat

Energie electrica produsa

14.065

4440

185.00

11,552,991.00

Bonus de cogenerare

14.065

4440

184.65

11,531,133.99

Energie termica

17.24

4440

241.00

18,447,489.60

Gaz consumat

-41.441

4440

110.00

-20,239,784.40

TOTAL VENITURI

21,291,830.19

Venituri estimate pentru perioada dintre implementarea scenariului 2 si scenariului 1 in varinata funcționarii TG3 iarna

B. Venituri estimate din funcționare TG3 iarna in perioada dintre implementarea Scenariului 2 si Scenariului 1

producție / consum orar

nr. Ore

preț unitar utilitate [R

Total produs / consumat

Energie electrica produsa

14.065

5184

185.00

13,488,897.60

Bonus de cogenerare

14.065

5184

184.65

13,463,378.06

Energie termica

17.24

5184

241.00

21,538,690.56

Gaz consumat

-41.441

5184

110.00

-23,631,315.84

TOTAL VENITURI

24,859,650.38

 • 6.5. Concluzii

 • • Exista o diferența mare de timp intre perioadele de implementare ale celor 2 scenarii, respectiv de 15 luni si jumătate.

 • • Având in vedere situația actuala a TG3, in toata aceasta perioada grupul turbogenerator existent nu poate asigura producția comerciala de energie electrica si termica; deasemenea, evident nici nu se incaseaza bonusul de cogenerare;

 • • Costurile de investiție pentru scenariul 2 sunt mult mai ridicate decât cele din scenariul; pentru implementarea scenariului 2 proprietarul instalațiilor trebuie sa caute soluții de finanțare care pot genera întârzieri majore in implementarea proiectului.

 • 6.6. Selectarea și justificarea scenariului/opțiunii optim(e), recomandat(e)

 • • In urma Analizei comparative rezulta ca scenariul 1 este scenariul optim in ceea ce privește situația actuala a TG3, valoare de investiție si durata de implementare.

 • • Durata estimata de recuperare a investiției in Scenariul 1 este de maxim 1 sezon de funcționare a turbogeneratorului TG3.

 • • Având in vedere ca in acest moment grupul turbogenerator TG3 nu funcționează, daca s-ar opta acum pentru Scenariul 2 aceasta ar presupune:

o O diferența de investiție intre Scenariul 2 si Scenariul 1 de 11.943.200,00 RON, exclusiv TVA

o Pierderea veniturilor ce se pot obține din exploatarea comerciala a TG3 in perioada pana Ia implementarea Scenariului 2, respectiv de 24.859.650,58 RON, exclusiv TVA;

 • • Astfel, impactul financiar pozitiv ca urmare a alegerii Scenariului 1 este de 36.802.850,58 RON, exclusiv TVA.

 • • Pentru finalul duratei de viata a grupului energetic, adica după patru cicluri de funcționare (1 ciclu - 32.000 ore de funcționare), sugestia elaboratorului prezentei documentatii ar fi ca eventuala implementare ulterioara a scenariului 2 sa se faca cu puțin timp inainte de necesitatea ultimei revizii majore a turbinei pe gaze aflata in funcțiune.

 • • Aceasta presupune ca Beneficiarul sa inceapa procedurile de achiziție a unui grup turbogenerator nou cu 1,5-2 ani inainte de data estimata a următoarei reparatii capitale a turbinei existente.

 • • In acest fel se asigura producția comerciala continua de energie electrica si termica, respectiv in casarea bonusul ui de cogenerare, cu efecte pozitive in cash-flow-ul si rezultatele finaciare ale Beneficiarului.

 • • Intre timp proprietarul instalațiilor poate cauta surse de finanțare, inclusiv din noul buget al fondurilor europene ce va fi disponibil in următorii ani.

 • 6.7. Principalii indicatori tehnico - economici aferenți investiției:

37 |41

 • a) indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectivului de investiții, exprimată în lei, cu TVA și, respectiv, fără TVA, din care construcții-montaj (C+M), în conformitate cu devizul general:

Valoare lei fara TVA

TVA

Valoare lei cu TVA

Total general

16,411,317.000

80,781.730

16,492,098.73

din care C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1 )

861,650.000

16,682.000

878,332.000

In preturi la data de: 08.12.2020             1 euro = 4.8733

 • b) indicatori minimali, respectiv indicatori de performanță - elemente fizice/capacități fizice care să indice atingerea țintei obiectivului de investiții - și, după caz, calitativi, în conformitate cu standardele, normativele și reglementările tehnice în vigoare:

- Capacitate fizica: Turbina cu gaze de 14 Mwe - 1 bucata.

 • c) durata estimată de execuție a obiectivului de investiții, exprimată în luni

Durata de execuție a scenariului 1 este de 1,5 luni;

Durata de execuție a scenariului 2 este de 17 luni.

 • 6.8. Prezentarea modului în care se asigură conformarea cu reglementările specifice funcțiunii preconizate din punctul de vedere al asigurării tuturor cerințelor fundamentale aplicabile construcției, conform gradului de detaliere al propunerilor tehnice

Nu este cazul

 • 6.9. Nominalizarea surselor de finanțare a investiției publice, ca urmare a analizei financiare și economice:

Alocații de la bugetul local.

 • 7. Urbanism, acorduri și avize conforme

  • 7.1. Certificatul de urbanism emis în vederea obținerii autorizației de construire

NU E CAZUL/NU SE APLICA.

 • 7.2. Studiu topografic, vizat de către Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară

NU E CAZUL/NU SE APLICA.

 • 7.3. Extras de carte funciară, cu excepția cazurilor speciale, expres prevăzute de lege

NU E CAZUL/NU SE APLICA.

 • 7.4. Avize privind asigurarea utilităților, în cazul suplimentării capacității existente

NU E CAZUL.

 • 7.5. Actul administrativ al autorității competente pentru protecția mediului, măsuri de diminuare a impactului, măsuri de compensare, modalitatea de integrare a prevederilor acordului de mediu, de principiu, în documentația tehnico-economică

NU E CAZUL/NU SE APLICA.

 • 7.6. Avize, acorduri și studii specifice, după caz, care pot condiționa soluțiile tehnice, precum:

 • a) studiu privind posibilitatea utilizării unor sisteme alternative de eficiență ridicată pentru creșterea performanței energetice;

NU E CAZUL/NU SE APLICA.

 • b) studiu de trafic și studiu de circulație, după caz;

39 |41

NU E CAZUL/NU SE APLICA.

 • c) raport de diagnostic arheologic, în cazul intervențiilor în situri arheologice;

NU E CAZUL/NU SE APLICA.

 • d) studiu istoric, în cazul monumentelor istorice;

NU E CAZUL/NU SE APLICA.

 • e) studii de specialitate necesare în funcție de specificul investiției.

NU E CAZUL/NU SE APLICA.

ANEXE:

 • 1. Grafic estimativ de realizarea investiției pentru scenariul 1

 • 2. Grafic estimativ pentru realizarea investiției pentru scenariul 2

 • 3. Deviz general scenariu 1

 • 4. Deviz general scenariu 2

 • 5. Deviz pe obiect scenariul 1

 • 6. Lista echipamente

 • 7. Fise tehnice echipamente

 • 8. Raport mentenanta din 29.06.2020

 • 9. Raport de activitate site din 26.06.2020,

 • 10. Raport inspecție boroscopica turbina gaze din 29.06.2020 si

 • 11. Raport inspecție boroscopica reductor de turatie din 26.06.2020

 • 12. Scenariul optim - varianta 1

 • B. PIESE DESENATE

 • a) plan de amplasare în zonă -A01

 • b) plan de situație-A02

d) plan de intervenție -1 01

PROIECTANT GENERAL,


SC NEBO INSTACONSTRUCT SRL, lonut-Bogdan LazarescuDEVIZ GENERAL

Privind cheltuielile necesare realizării obiectivului de investitii

Varianta 1: turbina cu gaze 14 Mwe TITAN 130s

Modernizarea grupului de cogenerare de 14 MWe din cadrul SACET Bacau"

Nr.

crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

Capitolul 1 Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0.000

0.000

0.000

1.2

Amenajarea terenului

0.000

0.000

0.000

1.3

Amenajări pt.protecția med.,si aduc, la starea inițiala

0.000

0.000

0.000

1.4

Cheltuieli pentru realocarea/protectia utilităților

0.000

0.000

0.000

Total cap.1

0.000

0.000

0.000

Capitolul 2 Cheltuieli pt. asiguararea utilităților necesare obiectivului de investitii

2.1.

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

0.00

0.00

0.00

Total cap.2

0.00

0.00

0.00

Capitolul 3 Cheltuieli pentru proiectare și asistenți

i tehnică

3.1

Studii de teren

0.000

0.000

0.000

3.1.1. Studii de teren

0.000

0.000

0.000

3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului

0.000

0.000

0.000

3.1.3. Alte studii specifice

0.000

0.000

0.000

3.2

Documentatii - suport si cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si autorizatii

0.000

0.000

0.000

3.3

Expertizare tehnica

0.000

0.000

0.000

3.4

Certificarea performantei energetice si auditul energetic al clădirilor

0.000

0.000

0.000

3.5

Proiectare

37,367.000

7,099.730

44,466.730

3.5.1. Tema de proiectare

0.000

0.000

0.000

3.5.2. Studiu de prefezabilitate

0.000

0.000

0.000

3.5.3. Studiu de fezabilitate/ documentație de avizare a lucrărilor de intervenții si devizul general

12,167.000

2,311.730

14,478.730

3.5.4. Documentațiile tehnice necesare in vederea obti nerii avizelor/acord u rilor/autorizatiilor

0.000

0.000

0.000

3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de execuție

3,000.000

570.000

3,570.000

3.5.6. Proiect tehnic si detalii de execuție

22,200.000

4,218.000

26,418.000

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

0.000

0.000

0.000

3.7

Consultanta

0.000

0.000

0.000

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investii

0.000

0.000

0.000

3.7.2. Auditul financiar

0.000

0.000

0.000

3.8

Asistență tehnică

0.000

0.000

0.000

Total cap.3

37,367.000

7,099.730

44,466.730

Capitolul 4 Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

Construcții și instalații

0.000

0.000

0.000

4.2

Montai utilaje tehnologice

861,650.000

16,682.000

878,332.000

4.2.1. Lucrări in site

749,500.000

0.000

749,500.000

4.2.2. înlocuire ulei sau echivalent

68,850.000

13,081.500

81,931.500

4.2.3. Retur turbina veche

24,350.000

0.000

24,350.000

4.2.4. închiriere macara

18,950.000

3,600.500

22,550.500

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale cu montaj

15,094,800.000

0.000

15,094,800.000

4.3.1. Turbina pe gaze 14 Mwe TITAN 130s si senzor pentru monitorizarea camerei de ardere

15,094,800.000

0.000

15,094,800.000

4.4

Utilaje fără montaj și echipamente de transport

0.000

0.000

0.000

4.5

Dotări

0.000

0.000

0.000

4.6

Active necorporale

0.000

0.000

0.000

Total cap. 4

15,956,450.000

16,682.000

15,973,132.000

Capitolul 5 Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

0.000

0.000

0.000

5.2

Comisioane,cote, taxe, costul creditului

0.000

0.000

0.000

5.3

Cheltuieli diverse și neprevăzute

300,000.000

57,000.000

357,000.000

5.4

Cheltuieli pentru informare si publicitate

0.000

0.000

0.000

Total cap.5

300,000.000

57,000.000

357,000.000

Capitolul 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0.000

0.000

0.000

6.2

Probe tehnologice si teste

117,500.000

0.000

117,500.000

Total cap. 6

117,500.000

0.000

117,500.000

Total general

16,411,317.000

80,781.730

16,492,098.73

din care C+M ( 1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1 )

861,650.000

16,682.000

878,332.000

1 euro = 4.8733

In preturi la data de: 08.12.2020

Investitor,

Municipiul Bacau

Beneficiar,

THERMOENERGY GROUP SA BACAU

întocmit,


Proiectant general, SC NEBO INSTACONSTRUCT

“MODERNIZAREA GRUPULUI DE COGENERARE DE 14MWe DIN CADRUL SACET BACAU,,

DEVIZ GENERAL

Privind cheltuielile necesare realizării obiectivului de investiții

Varianta 2: grup turbogenerator nou -TITAN 130s

Nr.

crt

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

Capitolul 1 Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0.000

0.000

0.000

1.2

Amenajarea terenului

0.000

0.000

0.000

1.3

Amenajări pt.protecția med.,si aduc, la starea inițiala

0.000

0.000

0.000

1.4

Cheltuieli pentru realocarea/protectia utilităților

0.000

0.000

0.000

Total cap.1

0.000

0.000

0.000

Capitolul 2 Cheltuieli pt. asiguararea utilităților necesare obiectivului de investitii

2.1.

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

0.00

0.00

0.00

Total cap.2

0.00

0.00

0.00

Capitolul 3 Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

3.1

Studii de teren

0.000

0.000

0.000

3.1.1. Studii de teren

0.000

0.000

0.000

3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului

0.000

0.000

0.000

3.1.3. Alte studii specifice

0.000

0.000

0.000

3.2

Documentatii - suport si cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si autorizatii

0.000

0.000

0.000

3.3

Expertizare tehnica

0.000

0.000

0.000

3.4

Certificarea performantei energetice si auditul energetic al clădirilor

0.000

0.000

0.000

3.5

Proiectare

137,167.000

26,061.730

163,228.730

3.5.1. Tema de proiectare

0.000

0.000

0.000

3.5.2. Studiu de prefezabilitate

0.000

0.000

0.000

3.5.3. Studiu de fezabilitate/ documentație de avizare a lucrărilor de intervenții si devizul general

12,167.000

2,311.730

14,478.730

3.5.4. Documentațiile tehnice necesare in vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor

0.000

0.000

0.000

3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de execuție

3,000.000

570.000

3,570.000

3.5.6. Proiect tehnic si detalii de execuție

122,000.000

23,180.000

145,180.000

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

0.000

0.000

0.000

3.7

Consultanta

0.000

0.000

0.000

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investii

0.000

0.000

0.000

3.7.2. Auditul financiar

0.000

0.000

0.000

3.8

Asistență tehnică

0.000

0.000

0.000

Total cap.3

137,167.000

2,311.000

139,478.730

Capitolul 4 Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

Construcții și instalatii

0.000

0.000

0.000

4.2

Montaj utilaje tehnologice

1,512,350.000

287,346.500

1,799,696.500

4.2.1. Demontare grup turbogenerator T130s existent

585,000.000

111,150.000

696,150.000

4.2.2. Montaj grup turbogenerator T130s nou

465,000.000

88,350.000

553,350.000

4.2.3. Racordare fa instalațiile existente

94,800.000

18,012.000

112,812.000

4.2.4. închiriere macara

367,550.000

69,834.500

437,384.500

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale cu montaj

25,940,000.000

0.000

25,940,000.000

4.3.1. Turbina pe gaze 14 Mwe TITAN 130s si senzor pentru monitorizarea camerei de ardere

29,440,000.000

0.000

29,440,000.000

4.3.2 Vanzare grup turbogenerator T130s vechi

-3,500,000.000

0.000

-3,500,000.000

4.4

Utilaje fără montaj și echipamente de transport

0.000

0.000

0.000

4.5

Dotări

0.000

0.000

0.000

4.6

Active necorporale

0.000

0.000

0.000

Total cap. 4

27,452,350.000

287,346.500

27,739,696.500

Capitolul 5 Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

0.000

0.000

0.000

5.2

Comisioane,cote, taxe, costul creditului

0.000

0.000

0.000

5.3

Cheltuieli diverse și neprevăzute

580,000.000

110,200.000

690,200.000

5.4

Cheltuieli pentru informare si publicitate

0.000

0.000

0.000

Total cap.5

580,000.000

110,200.000

690,200.000

Capitolul 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0.000

0.000

0.000

6.2

Probe tehnologice si teste

185,000.000

0.000

185,000.000

Total cap. 6

185,000.000

0.000

185,000.000

Total general

28,354,517.000

399,857.500

28,754,375.230

din care C+M ( 1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1 )

1,512,350.000

287,346.500

1,799,696.500

In preturi la data de: 08.12.2020

1 euro = 4.8733

DEVIZ OBIECT 1

Cheltuieli pentru investiția de baza


1 euro = 4.8733


Varianta 1: turbina cu gaze 14 Mwe TITAN 130s

Investitor,

Municipiul Bacau

Beneficiar,

THERMOENERGY GROUP SA BACAU


întocmit,Modernizarea grupului de cogenerare de 14 MWe din cadrul SACET Bacau"

Nr.

crt.

Denumirea capitolelor șt subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

OBIECT 1-SCENARIUL 1-RECOMANDAT

Capitolul 4 Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

Construcții și instalații

0.000

0.000

0.000

4.2

Montaj utilaje tehnologice

861,650.000

16,682.000

878,332.000

4.2.1. Lucrări in site

749,500.000

0.000

749,500.000

4.2.2. înlocuire ulei sau echivalent

68,850.000

13,081.500

81,931.500

4.2.3. Retur turbina veche

24,350.000

0.000

24,350.000

4.2.4. închiriere macara

18,950.000

3,600.500

22,550.500

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale cu montaj

15,094,800.000

0.000

15,094,800.000

4.3.1. Turbina pe gaze 14 Mwe TITAN 130s si senzor pentru monitorizarea camerei de ardere

15,094,800.000

0.000

15,094,800.000

4.4

Utilaje fără montaj și echipamente de transport

0.000

0.000

0.000

4.5

Dotări

0.000

0.000

0.000

4.6

Active necorporale

0.000

0.000

0.000

Total valoare Obiect 1

15,956,450.000

16,682.000

15,973,132.000

In preturi la data de: 08.12.2020          1 euro = 4.8733

rj

NEBO

Instaconstruct


Nr. certificat: 7405

ISO 9001:2015

București, Str. Altoiului, nr. 21, sector 5 Certificat inmatriculare J40/2737/2018

Cod identificare fiscala RO39041111

Tel 0728249625 e-mail: office@neboconstruct ro www.neboconstruct.ro


LISTA DE ECHIPAMENTE SCENARIU 1

TURBINA CU GAZE 14 MWe tip T130S

Nr.

Ctr.

Echipament

Preț [RON]

Observatii

1.

Turbina cu gaze TITAN 130S compusa din următoarele componente principale:

Turbina cu gaze axiala cu 3 trepte

Compresor axial cu rata de compresie de 16:1 si turatie de 11.197 rpm la 50Hz

Carcasa compresorului, inclusiv paletele de reglaj cu geometrie variabila

Camera de ardere inelara

Arzătoare combustibul 14 buc Sistem de reducere noxe tip SoLoNOx Accesorii: vane motorizate, senzori, izolație, etc.

15.075.470

Atașat fisa tehnica

2.

Senzor monitorizare camera de ardere

19.330

Total echipamente

15.094.800

Nota: Valorile sunt exclusiv TVA

PROIECTANT GENERAL,

SC NEBO INSTACO


ISTRUCTSRL


Investitor,

Municipiul Bacau

Beneficiar,

THERMOENERGY GROUP SA BACAU


întocmit,lonut-Bogda

GAS TURBINE GENERATOR PACKAGE


TITAN 130


TURBINE TYPE: TITAN 130 (T 20501)

Main data (ISO, no losses)


Electrical power:

MW

15.00

Heat rate:

kJ/kWE-hr

10'200

Fuel input:

MJ/s

42.6

Efficiency:

%

35.2

Exhaust gas flow:

kg/s

49.8

Exhaust gas temp.

°C

496

Fuel:

Start system:

NG/LF/LPG/LBTU

DC

Gen. Voltage:

kV

11

Comb. Syst. Avail.:

*

S/DLE

*S=standard combustion system; VW=water injection; DLE - SoLoNOx

Solar Turbines

A CltfrfiUtr CufUf

Solar Turbines Switzerland Sagl

Via Campagna 15 CH - 6595 Riazzino Switzerland


CUSTOMER SERVICES MAINTENANCE REPORT

CUSTOMER

THERMOENERGY GROUP S . BACAU

PACKAGE

10810T1

PACKAGE SOLAR PD

78641

ACTIV ITY

Maintenance

LEVEL

Level A+B (Once per Year)

ENGINE MODEL

TITAN 130

ENGINE SN

OHG14-L4279

RGB MODEL

E206850-104-10O

RGB SN

SEP14-89896

GENERATOR MANUFACTURER

LEROY ȘOMER

GENERATOR SN

601165-1

DATE (dd.mm YYYY)

29.06.2020

Date: 29.06.2020

Solar Turbines

Switze ignature


Customer SignatureSQL RBtNES SWITZERLAND SAGL

Vio Câmpogna *5 6595 R1AZZINO-S*«rerionil

Preparation - Job

!✓! Prepare the USB Memory Stick for HMI and Remote/Auxiliary PC virus/malware scanning

Shutdown ■ Job____________________________________________________________________________________

✓ Site Preparation - Toolbox Meeting - Obtain Permit to Work (If Required)

✓ Review WHA at Site / Check Applicable TRA/JSA's & Create If Necessary (WFM/SOJT) / Report any Incident or Unsafe Condition (INI)

0 Verify Consumables, tools and Field Tools (FT)

0 Site Preparation - LOTO

Shutdown - Control___________________________________________________________________________________

✓ Check Overspeed Backup System

0 OverSpeed Threshold Calibration Check - (                                              12105 Hz

✓ Check an make sure that the HMI & Logger Data are recorded, complete and functioning

✓ Check Control System Device Fans (If Applicable)

✓ Check Electrica! Cubicle and Panels Cleanliness. Electrica! connection visual inspection for cleanliness and security

✓ Check that Signals and Grounding Systems Electrica! Terminals are Tight in Package Control Room & Terminal Boxes, Plant Ground terminals,...

0 Check Air Conditioner Operation

0 Safety Functions Test

0 Instrument Air Pressure Switch

# Comment: 4.75 bar we have allarrn ✓ Emergency Stop Package

✓ Emergency Stop Control Cubicle

✓ Fire Extiguishing System 0 Gas Detection System Device

Check Redundancy between Auxiliary/REMOTE PC & HMI (If Applicable)

0 Checks of 400VAC Power Supply Panel

0 Restore and Measure the 400VAC Power Supply

397

VAC

g] Check 24VDC Battery Supply System (If Applicable)

✓ Verification cleanliness of terminal connection on each battery

✓ Battery #1

12.74 (0 min)

12.34 (15 min)

12.36 (30 min)

12.35 (45 min)

12.33 (60 min)

✓ Battery #2

12.79 (0 min)

12.40 (15 min)

12.41 (30 min)

12.40 (45 min)

12.38 (60 min)

✓ Battery #3

12.62(0 min)

12.32 (15 min)

12.35 (30 min)

12.34 (45 min)

12.33 (60 min)

✓ Battery #4

12.65(0 min)

12.31 (15 min)

12.35 (30 min)

12.34 (45 min)

12.33 (60 min)

0 Batteries Current

30.28 (0 min)

34.4 (15 min)

33.6 (30 min)

34.2 (45 min)

34.4 (60 min)

0 Battery Type

Enersys - -Powersafe

SBS 190

✓ Check 110VDC Battery Supply System (If Applicable)

✓ Verification cleanliness of terminal connection on each battery

0 Battery#!

13.39 (0 min)

12.77 (15 min)

12.46 (30 min)

12.45 (45 min)

12.47 (60 min)

0 Battery #2

13.35 (0 min)

12.78 (15 min)

12.47 (30 min)

12.39 (45 min)

12.43 (60 min)

0

Battery #3

13.33 (0 min)

12.76 (15 min)

12.45 (30 min)

12.37 (45 min)

12.41 (60 min)

0

Battery #4

13.35 (0 min)

12.76 (15 min)

12.44 (30 min)

12.38 (45 min)

12.41 (60 min)

0

Battery #5

13.34 (0 min)

12.72 (15 min)

12.42 (30 min)

12.41 (45 min)

12.43 (60 min)

0

Battery #6

13.34 (0 min)

12.77 (15 min)

12.46 (30 min)

12.40 (45 min)

12.44 (60 min)

0

Battery #7

13.33 (0 min)

12.77 (15 min)

12.47 (30 min)

12.39 (45 min)

12.42 (60 min)

0

Battery #8

13.35 (Omin)

12.79 (15 min)

12.48 (30 min)

12.40 (45 min)

12.43 (60 min)

0

Battery #9

13.12 (0 min)

12.55(15 min)

12.23 (30 min)

12.10 (45 min)

12.10 (60 min)

0

Batteries Current

0 (0 min)

0 (15 min)

0 (30 min)

0 (45 min)

0 (60 min)

✓ Battery Type

Oerlikon 12-CP25


✓ HMI restart and View Logger functional/operational review

Shutdown - Packaqe___________________________________________________________________

0 Check Quaiity of Air Assist (Verify No Liquids Present in Block) 0 Gas Detection System - General Tasks . Normally once per year, to do 2 times/year only where applicable

0 Gas Type (Methan, Propane, Butane, ...)                                                   Methan

0 Visual inspection and cleaning of the gas sensors

0 Site Thresholds Alarms 20 (Alămii)                              40 (Alarm 2)

Limits (Alarm / Shutdown)

0 Verify Waming/Alarm Limits of Gas Monitoring System (2 times/year only where applicable)

0

Alarm setting on Gas 20.1 (Alarm 1) Monitor Unit/HMI -1

20.1 (Alarm 2)

0

Gas Sensor 1 Serial Number

343448/201 8

-

0

Test Gas Sensor 1. Alarm activation threshold

20.1

% LEL

0

0

Test Gas Sensor 1. Shutdown activation threshold

Alarm setting on Gas 20.1 (Alarm 1)

Monitor Unit/HMI - 2

20.1 (Alarm 2)

40.3

% LEL

0

Gas Sensor 2 Serial Number

173070/200

6

-

0

Test Gas Sensor 2. Alarm activation threshold

20.1

% LEL

0

Test Gas Sensor 2. Shutdown activation threshold

40.3

% LEL

0 Check Enclosure Air Filters & Cleaning System (If Applicable) # Continent: Rcplaccd by client month ago

0 Check Combustion Air Filters (Air Inlet) & Cleaning System (If Applicable)

 • # Comment: Replaced by client month ago

0 Visual Inspection of Solenoid Valves & Pressure Switch Connections

 • # Comment: See comment in site activities report

0 Check Functionality of Enclosure Shutters (Opening command -> Feedback)

0 Review the good hardware condition and operation of all lifting pistons for gull wing doors

Shutdown - Starting______________________________________________________________________________

Check Carbon Brush of Starting Motor (If Applicable) # Comment: the brushes are generally in good condition, 90% are not damaged, but some cracks are present.

 • 3 Check Carbon Brush of Tachometer (If Applicable)

 • # Comment: the Tachometer brushes replaced during the last maintenance.

✓ Check Starter Motor Cooier System (Clean Air Filter If Applicable)

Shutdown - Fuel(s)

3 Replace GAS FUEL Filter & O-ring/Gasket (If Applicable)

Shutdown - Engine____________________________________________________________________

✓ Check Cleanliness of Turbine Compressor ✓ Visual inspection of the OFF-Line washing hardware (lance tip, water tank cleanliness,...) ✓ Visual inspection of the ON-Line washing hardware paying particular attention to the water wash nozzles ✓ Execute Off-line Wash ✓ Annual Borescope Inspection ✓ Bumer Acoustic Monitoring (BAM) System Checks (If Applicable) ✓ Ensure sensor is positioned correctly (see TL) 3 Ensure there are no heat stains/leaks on assy 0 Ensure green lights on Hardy Box Signal Conditioners

0 Replace Torch Igniter Spark Plug (2.4 mm electrode gap)

3 Visual Inspection of VGV Levers, Rod End & Arms Lubrication

0 Measure Proximilor Sensor GAPS, down/no-lube

✓ Gap IX Bearing

3.89

VDC

✓ Gap 1Y Bearing

3.77

VDC

✓ Gap 2X Bearing

4.72

VDC

✓ Gap 2Y Bearing

4.85

VDC

✓ Gap 3X Bearing

3.61

VDC

3 Gap 3Y Bearing

3.56

VDC

Shutdown - OII_____________________________________________________________________________

Replacement of Main Oii Filter & O-ring

3 Replacement of Oii Filter & O-ring of the 24VDC Emergency Pump OR 120VDC Pre/Post Lube Oii Pump

3 Replace Jacking Oii System Filter (If Applicable)

 • ✓ Check of the 40OVAC Pre-Post Lubrication Pump # Comment: Verification only with crank

 • ✓ Lube Oii Temperature

  36        C

  36         bar

  6.1 (W)


  27       C

  1.1           bar

  22       Amps


 • ✓ Lube Oii Pressure

0 Lube Oii Pump Current 6.3 (U)                     6.5 (V)

0 Check of the 24VDC Emergency Lubrication Pump OR 120VDC Pre/Post Oii Pump

0 Lube Oii Temperature

 • ✓ Lube Oii Pressure

 • ✓ Lube Oii Pump Current

  Check Jacking Oii Pump Pressure & Current # Comment: current mesure:

  1.5 A

  1.5 A

  1.5A


  @ Oii Demister Control

  ✓ Visual Inspection & Cleaning

  ✓ Belt Replacement (If Applicable)

  ✓ Fan's Electric Motor 3 (U)

  Current (if Applicable)


  3(V)


  2.9 (W)


  0 Oii Cooling System visual inspection & checks

  # Comment: Botton side of radiator look contaminated, suggested cleaning to the customer


  0 Main lank Oii Level Control (Level Switch/Level ’iransmitter) # Comment: waming 3100 L

  SD 2600 L


  ✓ Lube oii tank Heater

  ✓ Visual Inspection of components and cabling

  • ✓ Heater#! Current 5.7(U)

  • ✓ Take Oii Sample for Analysis

  # Comment: Take during the crank


  5.77 (V)


  5.1 (W)


  Shutdown - Generator__________________

  • ✓ Generator Inspection and Visual Checks

  • ✓ Check if Oii leakages are present

  • ✓ Inspect Generator Cooling System

  0 Check Generator Carbon Bnish on DE Side

  0 Generator Stand-by Heater

  0 Current

  • ✓ Vbltage


  3.8       Amps

  230      VAC


  Shutdown - Fire________________________________

  0 Visual Inspection of Fire Protection System # Comment: Done Complete test by Solar technician


  0 Verify the operation of each fire detector and smoke detector

  0 Verify the line interruption of each detector, push button, limit switch, weight switch

  0 Verify the line interruption of the extinguishing coil

  0 Verify the automatic system disabling when opening the enclosure door(s)

  0 Verify the manual system disabling with the key on the front of the panel

  0 Verify the horn and alarm light on enclosure

  0 Simulate the extinguishing by acting on fire detectors (aii doors closed)

  0 Simulate the extinguishing by pressing the extinguishing button (all doors closed)

  0 Verify alarm by activating Fire Detectors w/o consequent extiguishing agent discharge (door(s) open)


 • ✓ Verify correct sequence of air evacuation (shutters opening after CO2 discharge) # Comment: Shutters close after 45s.

 • ✓ Verify HMI indication of panel fault alarm

 • ✓ Verify HMI indication of fire detection waming

 • ✓ Verify HMI indication of Fire Extinguishing System disabled

 • ✓ Verify HMI indication of loss of extinguishing medium waming

 • ✓ Verify the HMI indication of Fire Extinguishing System Activated

Fire Extinguishing System backup Battery to replace

# Comment: battery status ok

battety 1 : 13.60VDC

battery 2 : 13.40VDC

■>/' Record Software version


TMA_EP7F -J1_EX_V1 ,1


Restart - Package______________________

✓ Check for Oii Leaks # Comment: Only done during the crank.

✓ Check for Air Leaks (Compressed Air; Engine Plugs, Flanges, T5 Thermocouples,...) # Comment: Only done during the crank.

 • ✓ Verify T7 Thermocouples Measurement # Comment: Only done during the crank.

0 Enclosure Ventilation motor fans current measure. CLOSE ALL DOORS prior completing this task

0

Inlet Motor current - #1

19 (U)

19 (V)

18.2 (W)

0

Inlet Motor current - #2

18.9 (U)

18.3 (V)

18 (W)

0

Outlet Motor Current -#1

19 (U)

18.3 (V)

18.1 (W)

0

Outlet Motor Current -

19.2 (U)

18.9 (V)

18.3 (W)

#2

Restart - Engine (Gas Fuel)

 • ✓ Package Starts

0 Package Hours

0 Turbine Starts

0 Turbine Hours

0 Gas Hours

 • ✓ RGB Hours

 • ✓ Generator Hours

Restart - Oii__________________

0 Check Lube Oii Tank Level

0 OilType

g| Oii Hours

844

62760

341

32669

32669

32669

62760


3500 lt

MOBIL DTE-832

32669


Any - Control________________________________________________________

✓ Save Configuration Files (CFG, DBM, RTB, & Govemor) & Document Version

✓ Check Remote Monitoring System (TSAT Connection/IIM Functionality)

Any - Recommendation____________________

✓ PARTS RECOMMENDED TO BE REPLACED

# Comment: Refer to site activities report

Solar Turbines

A Caterpillar Company

SITE ACTIVITY REPORT

Customer Name

THERMOENERGY GROUP SA

FE Name

Miodrag Miladinovic

Site Name

BACAU

W.O. Nr.

W1061513891

Contact Name

Florin Goga

W.O. Start / Finish

6/22/2020 to 6/26/2020

PO / Contract Nr.

Report Date

6/28/2020

Package Information

PD Number

Customer Tag

Package SN

Package Hours

Package Starts

Engine SN

Engine Hours

Engine Starts

78641

TG1

10810T1

62760

844

OHG14-L4279

32669

341

TABLE OF CONTENTS

 • SECTION 1 - PURPOSE OF VISIT

 • SECTION 2 - SUMMARY OF VISIT

 • SECTION 3 - RECOMMENDATIONS

 • SECTION 4 - TASK SU MMARY

 • SECTION 5 - DAILY SITE SUMMARY

SECTION 6-TIMESHEET

WO Number: W1061513891

Customer: THERMOENERGY GROUP SA | Site: BACAU

 • SECTION 1 - PURPOSE OF VISIT

Maintenance A+B;

Detailed borescopy;

Pending Jobs verification;

 • SECTION 2 - SUMMARY OF VISIT

As per Fleet Manager email communication on 26.06. Solar Turbines advise to do NOT operate the turbine in such conditions and plan the GT replacement (Overhaul) as soon as possible.

Maintenance A+B has been done up to the turbine checks that requires ignition and load. Due to turbine condition it was not possible to complete these tests.

C omer has pointed on the measurement issue with the bearing #3 X,Y vibration HMI indication. With the TG stopped or in crank the measurements show high values of 15-20um. Photos of the vibration sensor equipment has been taken and it will be checked in the Office upon the end of the intervention.

Fleet Manager will send remaining maintenance reports (borescope, maintenance protocol) to the customer.

 • SECTION 3 - RECOMMENDATIONS

To order and replace carbon brushes on the starter motors. Currently 90% are ok but there are some cracks and it is recommended to replace them.

To replace PDSI3200 (p.n. 44120066), the existing one has broken connector point and it is fixed with scotch and cable ties.

To replace MV1515 connector (p.n. of complete MV1515 solenoid valve is 43320001), the existing one is not possible to tight. Probably screw thread is damaged;

To replace protective cover sheetand filters of the SFC coolingfans;

To replace buzzer HA247m4 {p.n. 13155002) on the control panel door;

To clean oii cooler radiators;

To procure new Water Pressure Cleaner "Karcher" orto repairthe existing one before next planned maintenance that r uires compressore washingl The existing one does not come up with the pressure.

 • SECTION 4 - TASK SUMMARY

Customer Tag: TG1

Package S/N: 10810T1

Task Name

Finish Date

Status

Borescope Inspection -T130

27/06/2020

Completed

Package - Maintenance - A

28/06/2020

Completed

Package - Maintenance - B

28/06/2020

Completed

 • SECTION 5 - DAILY SITE SUMMARY

Wednesday, June 24, 2020_________________________________________

Daily Site Summary_______________________________________________

Arrival at customer site;

Covid-19 entry protocol at customer gate (documentation and disinfection);

Solar Turbines acw'Cw —                 SITE ACTIVITY REPORT

WO Number: W1061513891

_______________________________________________________Customer: THERMOENERGY GROUP SA | Site: BACAU WHA, JSA; Tool box meeting with the customer; Preparation for the LOTO;

Verification of the consumables;

Verification of the tools;

Verification of the PJ;

Maintenance A+B activities: - offline compressor washing preparation and execution; Problem with the Karcher HD994 high pressure cleaner. It does not rise pressure anymore.

 • - borescopy preparation;

 • - replacement of consumables: gas filter and electrostatic filter belts;

 • - other activities according to the Solar protocol;_______________________________________________________________________ c

Thursday, June 25,2020_____________________________________________________________________________________ Daily Site Summary Maintenance A+B activities: - Electrostatic filter maintenance;

 • - Oii filters replacement;

 • - borescopy TG; - other activities according to the Solar protocol;

Other tasks: - special borescopy as requested from technical Office;

Friday, June 26, 2020______________________________________________

Daily Site Summary___________________________________________

Maintenance A+B activities:

 • - borescopy TG and RGB;

 • - other activities according to the Solar protocol;

Other tasks:

 • - special borescopy continued as requested from technical office; In

SB Stefano Bernasconi

© FW: THERMOENERGY • Turbine borescope inspecție n - Problem on combustor li net

T& Moreno Bongwvtvj        »g MUdncvic

C< • l«n * aoetb * Mauri TZTmxlb

flriartwti Poky Cat 24 Mori*         1*9(2                                                                                                     I41 ia

ni* Hgh wrortiw».

' 20062MtflZJPG

*181 xa

3

2OD625O16OJPG j 174 KB

2006250*77JPG 1*0 CB

Sent: Friday, June 26, 2020 2:49 PM

To: Goga Florin <fR0gafftherm9energy.ro>

Ce: fpavalffthermoenergy ro; valdeaffthermoenergv.ro; «ecretariatffthermoenergy.ro; ndimaffthennoenergv.ro; Emilio Barberls <Emilio Barberisffsolarturbines com>; Terence

Chopra <Terence Chopraffsolarturblnes.com>; Solar Turbines ENPS Technical Support ctechnical support ENPSffsolarturbines.com>

Subjact: THERMOENERGY - Turbine borescope Inspection - Problem on combustor llner

Importanca: High

Dear Florin,

Unfortunately Solar need to report that during borescope Inspection the combustor llner has been found damaged and in bad condltions.

For your Information I attached couple of plctures which explain the gravlty of the sltuation.

WO Number: W1061513891

________     ____________________Customer: THERMOENERGY GROUP SA | Site: BACAU

After having had an internai technical discussion and considering the actual GT operating hours (more than 32'000 Hours) Solar Turbine: strongly advise Thermoenergy to do NOT run the engine in such conditions and plan a GT replacement as soon as possible in order to protect your business.

The risk that some parts of combustor llner will come off and fly Into the turbine rotor blades causlng a catastrophic failura Is very high.

More than that, operate the turbine in such conditions would probably be not possible since Temperatura TS spread will start to deviate out of specification causlng a sooner GT trip.

We are sorry for such bad news and we remaln at your dlsposal in case of questions or clarificatlons that you may have.

Please note that our FSRs at site will finlsh the maintenance activities as per Solar protoco without any GT hot operation on gas.

Wlth the Best Regards.

Saturday, June 27, 2020_______________________

Daily Site Summary________________________

Maintenance A+B activities:

 • - Fire Fighting System Complete check;

 • - other activities according to the Solar protocol;

SolarTurbines

A CdnpUtir Cfspatr

WO Number: W1061513891

Customer: THERMOENERGY GROUP SA | Site: BACAU

Sunday, June 28, 2020

Daily Site Summary_________________________________________

Maintenance A+B activities: - finalization of the "cold" maintenance checks as per Solar protocol;

Work area cleaning;

Preparation of the tools for return;

Report preparation;

Travel from customer site to Bucharest;

Solar Turbines

A Caterpillar Company


Solar Turbines Incorporated - Customer Service Center 9330 Sky Park Court SAN DIEGO, CA, 92123-4304 U.S.A.

BORESCOPE INSPECTION REPORT


GAS TURBINE ENGINE

TITAN 130
COLD END DRIVE
Engine Serial Number
OHG14-L4279
Engine Rating
20501SA AXI
Engine Serviceable
No

Inspection Performed By

Miodrag MiIadinovic/Moreno Bongiorno

Inspection Date

Monday, June 29, 2020

Document Re Vision

Document Owner


BI R_T130_CED_Rev3

Customer Te c h n i c a I Services

This page intentionally left blank.

SolarTurbines

A Caterpillar Company

BORESCOPE INSPECTI

ON INFORMATION

Country

Romania

Inspection Date

6/29/2020

Customer Name

Thermoenergy Group SA

Inspection Performed By

Miodrag Miladinovic/Moreno

Bongiorno

Site Name

Bacau

Reason For Inspection

Routine Maintenance

District

PGES

Borescope Equipment

GE Mentor Visual IQ 6mm/ GE

Used (Brand/Model)

XLG3 4mm

WorkOrder#

W1061513891

Borescope Inspection

132

Procedure (WFM Task #)

P A C K A

GE INFORMATION

PD#

78641

Package S/N

10810T1

Unit Customer Tag

TG1

Package Hours

62760

Package Starts

844

E N G 1

NE INFORMATION

Engine GP1 P/N

EL051S-A0G00P00

Gas Fuel Hours

32669

Engine GP S/N

OHG14-L4279

Liquid Fuel Hours

N/A

Engine Rating

20501SAAXI

Total Hours

32669

CombustionType

SoLoNOx

Total Starts

341

Fuel Type

Gas

Next Planned Overhaul

30000

Running Hours

tnspection Last Date

Wednesday, September 04,

Gas Fuel Hours since last

5980

2019

inspection

Liquid Fuel Hours since last

N/A

inspection

Starts since last inspection

32

NOTES 1

Solar Turbines                        borescope inspection report

A Caterpillar Cempanp                           TITAN 130 CED / ENGINE SN OHG14-L4279

Borescope completed after Offline Compressor Wash.

BORESCOPE IN

S P E C T 1 0

N C H

E C K LIST

Step

Description2

Performed

Yes No

N/A

Initials & Date

1

Complete Task Risk Assessment.

s

MM

June 24, 2020

2

Complete Job Safety Analysis.

MM

June 24, 2020

3

Ensure the shutdown Gas Turbine engine is cool.

MM

June 24, 2020

4

Prepare the package for a Borescope Inspection.

s

MM

June 24, 2020

5

Perform Borescope Inspection (Record images, measurements and comments on the Borescope Inspection Report).

MM

June 24, 2020

6

Return Gas Turbine engine to service.

MM

June 24, 2020

7

Complete the Borescope Inspection Report (Borescope report sections populated correctly, FSR signature, Customer signature).

MM

June 24, 2020

8

Print/Scan the document as a PDF, Archive the document under the WFM associated Major Assembly / Field Attachments section.

SB

July 1, 2020

EQUIPMENT DATA PLATE

Gas Turbine


Reduction GearBox

Solar Turbînes o

o Solar Turbînes a


Solar Turbines

-- —___ * CATER.RUAR CGUPwr

A Cuttrpilfar Canatar                    w&*"*r

r                             SANCEGO.CA. WJ01

■                     <XMT*CT lUXftESfc

Ș<JAB TUȘIM;

'rtKC CB ETAÎMHB l M4*l GG5SEUCS, EE1SXA*

|~SEPl4-89896

| EPICYCLIC

17,4648 : 1

~22,200 HP

11197 RPM

1500 RPM

1.1_______________________________


GEAR UNIT

assembly

SERIAL

GEAR TYPE

RATIO

RATED POWER

RATEDINPUT SPEED

RATED OUTPUT SPEED

OVERLOAD FACTOR

MANUFACTURED IN USA 1034040-571

Solar Turbines


4 Caterpillar Compsny


BORESCOPE INSPECTION REPORT

TITAN 130 CED / ENGINE SN OHG14-L4279

BORESCOPE INSPECTION LOCATIONS


Externai Variable Guide Vanes

IGV

0 Stage VGV lst Stage VGV 2nd Stage VGV 3rd Stage VGV 4lh Stage VGV

Silencer

Air Inlet Duet

Air Inlet Screen

IGV

0 Stage Compressor Blades

0 Stage Compressor VGV

Compressor Ports lst Stage Compressor VGV lst Stage Compressor Blades 2nd Stage Compressor VGV 2nd Stage Compressor Blades


Compressor Ports 3rd Stage Compressor VGV 3rd Stage Compressor Blades 4th Stage Compressor Blades

Exhaust Port

3rd Stage Turbine Blades Exhaust Diffuser

Pyrometer Port lst Stage Turbine Blades 2nd Stage Turbine Nozzles

Solar Turbines

A Caterpillar Cempao/

B TITAN 130

ORESCOPE INSPECTION REPORT

CED /

ENGINE

SN

OHG14-L4279

BORESCOPE

1 N S P

E C T 1 0

N

S U M IVI A R Y

c

"râ

O

+-»

Q

Access Port Locatîon

Inspection for            |

z

o .£

S S

u 0) "O o

O > u

Comments

o

s

A      Silencer

a)Oxidation. Affected area          V

a)Potential FOD

b)Corrosive Pitting

A      Air Inlet Duet

c)Cracks

d)Excessive Fouling

*        Air Inlet

a)Potential FOD

Screen

bJCracks, damaged mesh

a)Nicks and dents, Qty and size

Minor

A igv

b)Excessive fouling

s

contamination as

c)Corrosive pitting. Affected area

well

a)Nicks and dents, Qty and size

OStg

b)Excessive fouling

A     Compressor

Blades

c)Corrosive pitting. Affected area

d)Tip rub width, curling

OStg

a)Nicks and dents, Qty and size

A     Compressor

b)Excessive fouling                 V

VGV

c)Corrosive pitting. Affected area

a)Nicks and dents, Qty and size

Ist Stg

b)Excessive fouling

B     Compressor

Contamination

Blades

c)Corrosive pitting. Affected area

d)Tip rub width, curling

Ist Stg

ajNicks and dents, Qty and size

B     Compressor

b)Excessive fouling

VGV

c)Corrosive pitting. Affected area

Solar Turbines

4 Caterpillar Company

BORESCOPE INSPECTION REPORT

TITAN 130 CED / ENGINE SN OHG14-L4279

Access Port Location

c          V

2 £   o    S     "

Inspection for                   .£             >       Comments

z o    S      o     (Jj

O       2

2nd Stg

B     Compressor

Blades

ajNicks and dents, Qty and size

bjExcessive fouling                           .                   Moderate

*                  contamination as

c)Corrosive pitting. Affected area                                   we||

d)Tip rub width, curling

2nd Stg

B     Compressor

VGV

ajNicks and dents, Qty and size

bjExcessive fouling                                             Contamination

cJCorrosive pitting. Affected area

3rd Stg

C     Compressor

Blades

a)Nicks and dents, Qty and size b)Excessive fouling

cJCorrosive pitting. Affected area dJTip rub width, curling

3rd Stg

c     Compressor

VGV

a)Nicks and dents, Qty and size

bjExcessive fouling                               S           Contamination.

cJCorrosive pitting. Affected area

4th Stg

C     Compressor

Blades

ajNicks and dents, Qty and size bJExcessive fouling

cJCorrosive pitting. Affected area dJTip rub width, curling

7th Stg

D     Compressor

Blades

ajNicks and dents, Qty and size bJExcessive fouling

cJCorrosive pitting. Affected area dJTip rub width, curling

7th Stg

D     Compressor

GV

ajNicks and dents, Qty and size

b) Excessive fou 1 i ng

cJCorrosive pitting. Affected area

Solar Turbînes

A Caterpillar Company

BORESCOPE INSPECTION REPORT

TITAN 130 CED / ENGINE SN OHG14-L4279

Access Port Location

c                <y

« .2    t     «     £

C 4-*       O          «-          JJ

Inspection for           |      .E             >       Comments

z o   S    o    S

8th Stg

D     Compressor

Blades

ajNicks and dents, Qty and slze b)Excessive fouling

cjCorrosive pitting. Affected area d)Tip rub width, curling

12th Stg Compressor Blades

ajNicks and dents, Qty and size

bJExcessive fouling

c)Corrosive pitting. Affected area dJTip rub width, curling

12th Stg Compressor GV

a)Nicks and dents, Qty and size b)Excessive fouling

cjCorrosive pitting. Affected area

13rd Stg Compressor Blades

a)Nicks and dents, Qty and size b)Excessive fouling

cjCorrosive pitting. Affected area dJTip rub width, curling

£     Compressor

-      Exit GV

a)Nicks and dents, Qty and size bJExcessive fouling

cjCorrosive pitting. Affected area

Injectors

aJPilot center erosion

bjFuel hole contaminated, blocked                           •/

cJCracks, Qty, size

djliquid: broken spoke

r-      Combustor

—       Interior

aJCracks, Qty, length, &

orientation                                                       Missing coating

bjThermal erosion                                        •/ an<^ dermed

îinerinthe whole

cjHot Spots                                                    circumference.

djBuckling or warpage

Access Port

Location

Inspection for

<Q E i. o z

c o

'e c o

k. o e îf

2 0» u o

o L. 0J > 0*

Comments

5


F

Torch Tube

a)Thermal erosion

a)Clamp ring separation at clamp

F

Clamp Ring

ring joint min 4 locations

Outer

b)Clock clamp ring separation if found

a)Missing thermal barrier

F

Clamp Ring

coating                         f

Inner

b)Cracks, Qty & size

a)Cracks, Qty, length &

Ist Stg

orientation

F

Turbine

bjThermal erosion. Depth &        S

Nozzles

Affected area

c)FOD, Affected a rea


a)Cracks, Qty, length & orientation


Ist Stg b)Thermal erosion. Depth & Turbine Blades Affected area

c)FOD, Affected area


d)Tip rub. Gap width


Crack location: blade platform. Minor blade tip wear is also present as well as minor hot (burn) spots.


2nd Stg Turbine Nozzles


a)Cracks, Qty, length & orientation

b)Thermal erosion. Depth &

Affected area

c)FOD, Affected area


a)Cracks, Qty, length & orientation


2nd Stg b)Thermal erosion. Depth & Turbine Blades Affected area

c)FOD, Affected area

d)Tip rub. Gap width


Blade tip.


Solar Turbînes

4 Caterpillar Company

TITAN

BORESCOPE INSPECTION REPORT 130 CED / ENGINE SN OHG14-L4279

Access Port

Location

Inspection for

Normal Condition

Minor

Moderate

Severe

Comments

H

3rd Stg Turbine Nozzles

ajCracks, Qty, length & orientation

bjThermal erosion. Depth & Affected a rea

c)FOD, Affected area

1

3rd Stg

Turbine Blades

ajCracks, Qty, length & orientation

bJThermal erosion, Depth & Affected area

c)FOD, Affected area

d)Tip rub. Gap width

Blade platform edge curl.

1

Exhaust

Diffuser

aJCracks, Qty, length & orientation

VGV

IGV

a)Cracks

bjLever arms bent

cJGrommet out of position on

unison ring

d)Corrosion

VGV

0 Stg VGV

a)Cracks

b)Lever arms bent

c)Grommet out of position on

unison ring

djCorrosion

VGV

Ist Stg VGV

a)Cracks

b)Lever arms bent

cJGrommet out of position on unison ring

djCorrosion

c

w

ra 5

4-»

CD

Access Port

Location

Inspection for

O C z 3

O c i

L. OJ ■o o s

> w

Comments

a)Cracks

VGV

2nd Stg VGV

b)Lever arms bent

c)Grommet out of position on unison ring

d)Corrosion

a)Cracks

VGV

3rd Stg VGV

b)Lever arms bent

c)Grommet out of position on unison ring

d)Corrosion

a)Cracks

VGV

4th Stg VGV

bjLever arms bent

c)Grommet out of position on unison ring

d)Corrosion

G

2nd Stage Disk Dam pers, Discouragers

 • a) Lift off;

 • b) Material degradation;

BORESCOPE I N S P ECT I O N PICTURES

Access location Description


Inspection for


Severity / Comments


SilencerNormal Condition


Access location Description

Ă”

Air Inlet Duet


Inspection for


Severity / CommentsNormal Condition

Not applicable


Access locatîon Description


Inspection for


Severity / CommentsNormal Conditîon

a)Potential FOD

Not applicable b)Cracks, damaged

mesh


A

IGVMinor

Dents, minor

Minor contamination as well


A Caterpillar CompanyAccess location

.                               Picture


Inspection for


Severity / CommentsA

OStg Compressor Bladesa)Nicks and dents, Qty and size

b)Excessive fouling c)Corrosive pitting. Affected a rea

d)Tip rub width, curling


Minor

Contamination, minor


A Caterpillar CompanyAccess location Description


Inspection for


Severity / CommentsA

OStg Compressor

VGV


Normal Condîtîon

Not applicable


Access location Description


Inspection for


Severity / CommentsAccess location Description

B

Ist Stg Compressor Blades


Inspection for


Severity / Commentsa)Nicks and dents, Qty and size

bJExcessive fouling c)Corrosive pitting. Affected area

d)Tip rub width, curii ng


Moderate

Not applicable

Contamination


100


B

Ist Stg Compressor

VGV


Minor


Contamination, minortoi

Solar Turbines


BORESCOPE INSPECTION REPORT

Inspection for


Severity / CommentsB

2nd Stg Compressor Bladesa)Nicks and dents, Qty and size

b)Excessive fouling c)Corrosive pitting. Affected a rea

d)Tip rub width, curii ng


Minor

Dents, minor

Moderate contamination as well.loh


Access location Description


Inspection for


Severity / CommentsB

2nd Stg Compressor VGVModerate


Not applicable


Contamination


Access location Description


Inspection for


Severity / CommentsC

3rd Stg Compressor Bladesa)Nicks and dents, Qty and size

b)Excessive fouling cJCorrosive pitting. Affected a rea

d)Tip rub width, curling


Minor

Contamination, minor


Access location Description


Inspection for Severity / CommentsC

3rd Stg Compressor

VGV


Moderate

Not applicable

Contamination.llt


Solar Turbines


BORESCOPE INSPECTION REPORT

A Caterpillar Company


TITAN 130 CED / ENGINE SN OHG14-L4279

Access location Description


Inspection for


Severity / Comments
a)Nicks and dents, Qty and size

b)Excessive fouling c)Corrosive pitting. Affected a rea

d)Tip rub width, curling

Minor

Contamination, minor


Solar TurbinesAccess location Description


Inspection for


Severity / CommentsD

7th Stg Compressor Bladesa)Nicks and dents,

Qty and size           Normal Condition

b)Excessive fou ling

Not applicable c)Corrosive pitting.

Affected a rea

d)Tip rub width, curling


Inspection for


Severity / Commentstu


Normal Condition

Not applicable


/2P

Access location Description


Inspection for


Severity / CommentsD

8th Stg Compressor Bladesa)Nicks and dents, Qty and size

b)Excessive fouling c)Corrosive pitting. Affected a rea

d)Tip rub width, curling


Minor

Contamination, minor


Access location Description


Inspection for Severity / CommentsE

12th Stg Compressor Bladesa)Nicks and dents, Qty and size

b)Excessive fouling c)Corrosive pitting. Affected a rea

d)Tip rub width, curling


Severe

Contaminatîon, severe


Access location Description


Inspection for


Severity/ Comments
Minor

Missing coatingInspection for


Severity / Comments


E

13rd Stg Compressor Bladesa)Nicks and dents,

Qty and size          Minor

bJExcessive fouling

Contamination, minor c)Corrosive pitting.

Affected a rea

d)Tip rub width, curling


(2.9

Solar TurbînesAccess location Description


Inspection for


Severity / Comments
Minor

Missing coating


Access location Description


Inspection for Severity / CommentsF

Injectorsa)Pilot center erosion

b)Fuel hole            Normal Conditîon

contaminated, blocked               Not applicable

c)Cracks, Qty, size

d)Liquid: broken spokel                 15-it


«,0

Access location

.                               Picture


Inspection for


Severity / CommentsF

Combustor

Interiora)Cracks, Qty, length, & orientation

b)Thermal erosion c)HotSpots d)Buckling or warpage


Severe

Cracks, severe

Missing coating and deformed liner in the whole circumference.


A Caterpillar Company4 Caterpillar Company


Access location Description


Inspection for


Severity / CommentsF

Torch TubeNormal Condition


Access location Description


Picture


Inspection for


Severity / CommentsF

Clamp Ring

Outer
ajClamp ring separation at clamp ring joint min4 locations

bJCIock clamp ring separation if found


Normal Condition

Not applicableI                    49 !153


Inspection for


Severity / CommentsF

Clamp Ring Innerng thermal coating


i, Qty & size


Normal Conditîon

Not applicable


Access location Description


Inspection for


Severity / Comments
a)Cracks,Qtv,l=ngth Norma|

& orientation

bjThermal erosion. Not applicable

Depth & Affected

a rea

c)FOD, Affected area

Inspection for


Severity / Comments
a)Cracks, Qty, length & orientation

b)Thermal erosion. Depth & Affected area

c)FOD, Affected area

d)Tip rub. Gap width

Minor

Cracks, minor

Crack location: blade platform. Minor blade tip wear is also present as well as minor hot (burn) spots.


Solar Turbines


BORESCOPE INSPECTION REPORT

A Caterpillar Cempany


TITAN 130 CED / ENGINE SN OHG14-L4279
a)Cracks, Qty, length & orientation

b)Thermal erosion. Depth & Affected area

c)FOD, Affected area


Minor

Burn spots


Access location Description


Inspection for


Severity / Comments
a)Cracks, Qty, length

& orientation

bJThermal erosion. Depth & Affected a rea

c)FOD, Affected a rea

d)Tip rub. Gap width


Minor

Erosion, minor

Blade tip.U4«


Inspection for


Severity / Comments
aJCracks, Qty, length & orientation

bJThermal erosion. Depth & Affected a rea

c)FOD, Affected a rea

Normal Condition

Not applicable


SolarTurbines                        borescope inspection report

A Caterpillar Company                           TITAN 130 CED / ENGINE SN OHG14-L4279


ajCracks, Qty, length & orientation

bjThermal erosion. Depth & Affected a rea

c)FOD, Affected area

d)Tip rub. Gap width


Minor

Other defects

Blade platform edge curl.


Inspection for


Severity / Comments
Normal Condition

aJCracks, Qty, length Not applicable & orientation

Access location Description


Inspection for


Severity / CommentsAccess location Description

VGV


Inspection for Severity / Comments


IGVa)Cracks

Normal Condition

b)Lever arms bent

c)Grommet out of Not applicable

position on unison ring

d)Corrosion


Access location Description

VGV


Inspection for Severity / Comments


0 Stg VGV


VGV

Ist Stg VGVa)Cracks

Normal Condition b)Lever arms bent

cJGrommet out of Not applicable

position on unison ring

djCorrosion


a)Cracks

Normal Condition b)Lever arms bent

c)Grommet out of Not applicable position on unison ring

djCorrosion


Access location Description

VGV


Inspection for Severity / Comments


2nd Stg VGV


VGV

3rd Stg VGVa)Cracks

Normal Condition b)Lever arms bent

c)Grommet out of Not applicable position on unison ring

dJCorrosion


a)Cracks

b)Lever arms bent

cjGrommet out of position on unison ring

d)Corrosion


Normal Condition

Not applicable


Access location Description


Inspection for


Severity / Comments


VGV

4th Stg VGVa)Cracks

bjLever arms bent

cjGrommet out of position on unison ring

d)Corrosion


Normal Condition

Not applicableNormal Condition


Not applicableIfcUUJun» LHI


Access location Description


Inspection for


Severity / CommentsCONCLUSION

Combustor liner has been found damaged and in bad conditions. For more details refer to the borescope photos of the cumbustor chamber interior.

R E CO M M E N D ATI O N

Considering the actual GT operating hours (more than 32'000 Hours), Solar Turbines advise to do NOT operate the turbine in such conditions and plan the GT replacement (Overhaul) as soon as possible.

Solar Turbines                        borescope inspection report

4 Caterpillar Compaq                          TITAN 130 CED / ENGINE SN OHG14-L4279

BORESCOPE INSPECTION OF GAS TURBINE ENGINE

GENERAL OBJ ECTI VES

The gas turbine borescope inspection is an internai inspection performed by a trained specialist who assesses the condition ofthe gas turbine components. This inspection is performed using an instrument specifically designed to examine the gas path, via the access ports positioned along the engine, from the air inlet to the exhaust.

These inspections are one ofthe primary diagnostic methods for maintaining turbo-machinery. Both rigid and flexible fiberscopes are used in conjunction with especialiy formed guide tubes to inspect the internai stationary and rotating components. Primary goals are to detect early signs of wear or impending failure. The major benefits of the inspection include equipment condition awareness and effective scheduling of any necessary maintenance interventions. In addition, greater reliability /longevity can be achieved through internai inspections, as well as reducing the potențial of severe equipment damage.

The operating gas turbine engine components, by design, are exposed to high thermal and mechanical constraints. Internai inspections are thus necessary to determine ifwear or thermal erosion has occurred. In addition, these inspections will quantify if anyforeign object damage (FOD) or corrosion has occurred, as well as assessing internai components for thermal deterioration, cracking or distortion.

While every ejfort is mode to examine alt accessible parts of the engine, some areas are not accessible through a borescope inspection. Therefore, a borescope inspection should not be considered to be the ultimate method to assess an engine's health.

This borescope inspection has been performed following a Hierarchical TaskAnalysis procedure exposed in TL 21.7/100.

SOLAR TURBINES INSPECTOR SIGNATURE / DATE

Inspector Name: Miodrag Miladinovic/Moreno Bongiorno

Inspector Email Address: miladinovic_miodrag@solarturbines.com

Inspector Phone Number:

Monday, June 29, 2020

Solar Turbines

A Caterpillar Company


Solar Turbines Incorporated - Customer Service Center 9330 Sky Park Court SAN DIEGO, CA, 92123-4304 U.S.A.

BORESCOPE INSPECTION REPORT


REDUCTION GEARBOX

TITAN 130
COLD END DRIVE
Reduction Gearbox Serial

Number

SEP14-89896

Reduction Gearbox Ratio

7.4648:1

Reduction Gearbox

Servicea ble

Yes

Inspection Performed By

Moreno Bongiorno

Inspection Date

Friday, June 26, 2020

Document Re Vision

Document Owner


BIR_RGB_T130_Rev4

Customer Tec h n ic al Services

This page intentionally left blank.

BORESCOPE INSPECTION INFORMATION

Country Customer Name Site Name District

Work Order #

Romania Thermoenergie Group S.A Bacau PGES

W1061513892

Inspection Date            6/26/202

0 longiorno Aaintenance

>r Visual iQ

Inspection Performed By Moreno E

Reason For Inspection       Routine fi

Borescope Equipment Used GE Ment<

(Brand/Model)

Borescope Inspection       132

Procedure (WFM Task #)

PD#

Unit Customer Tag

78641

TG1

PACKAGE IN

Package S/N              10810T1

Package Hours             62760

Package Starts             844

F 0

R

MATI

0

N

Engine GP3 P/N

Engine GP S/N Engine Rating Combustion Type

EL051S-A0G00P00 OHG14-L4279 20501SAAXI SoLoNOx

ENGINE IN

Fuel Type                 Gas

Gas Fuel Hours            32669

Liquid Fuel Hours

Total Hours               32669

Total Starts                 341

F 0

R

MATI

0

N

Reduction Gearbox P/N Reduction Gearbox S/N Reduction Gearbox Output Speed/Freq. Reduction Gearbox Ratio

RE D U

E206850-104-100 SEP14-89896 50Hz - 1500rpm

7.4648:1

CTION GEARBOX IN

Total Service hours         32669

Total Starts                 341

Hours since last inspection  5980

Starts since last inspection   32

Next Planned Overhaul     n/a

Service Hours

F 0

R

MATI

0

N

NOTES

BORESCOPE IN

S P E C T 1 0

N C H

E C K LIST

Step

Description4

Performed

Yes No

N/A

Initials & Date

1

Complete Task Risk Assessment.

MB

June 26, 2020

2

Complete Job Safety Analysis.

MB

June 26,2020

3

Ensure the shutdown Gas Turbine engine and RGB are cool.

MB

June 26, 2020

4

Prepare the package for a Borescope Inspection.

MB

June 26, 2020

5

Perform Borescope Inspection (Record images, measurements and comments on the Borescope Inspection Report).

MB

June 26, 2020

6

Return RGB and Gas Turbine engine to service.

MB

June 26,2020

7

Complete the Borescope Inspection Report (Borescope report sections populated correctly, FSR signature, Customer signature).

MB

June 26, 2020

8

Print/Scan the document as a PDF. Archive the document under the WFM associated Major Assembly / Field Attachments section.

MB

June 26, 2020

EQUIPMENT DATA PLATE

Gas Turbine


Reduction GearBox


BORESCOPE INSPECTION SUMMARY

Access Port        Location

C  "O c

« .2   « .2

p  4-*     M 4-»

Inspection for        E     g             Comments

Z O  ™ o

w  o w

.       Main Accessory Drive

™    Gear

alGearWear                 .

/         n/a

b)Teeth Damages

A      Accessory Idler Gear

a)Gear Wear v           n/a

b)Teeth Damages

.       Accessory Idler

—     Bearing

a)Rollers pitting b)lnner/Outer race pitting J           n/a

c)Rollers cage damages

*       Large Low Speed

—     Bearing

a)Rollers pitting

b)lnner/Outer race pitting                   n/a

c)Rollers cage damages

*       High Speed Pinion

—      Double Helical Gear

a)Gear Wear

▼           n/a

b)Teeth Damages

A      Ist Stage Star Gear

a)GearWear v           n/a

b)Teeth Damages

A      2nd Stage Star Gear

a)Gear Wear                  .

▼           n/a

b)Teeth Damages

A     Ring Gear

alGearWear

n/a

b)Teeth Damages

Caterpillar: Confidențial Green

Document Revision: BIR_RGB_T130_Rev4             Page 7 of 23

c nj O

■n c

<u o

Access Port

Location

Inspection for

O E

M n> ~ t c

Comments

z <3

5 o

O V

X

Otherl

TBD

n/a

X

Other2

TBD

n/a

X

Other3

TBD

n/a

Solar Turbines


BORESCOPE INSPECTION REPORT

A Caterpillar Compeny


REDUCTION GEARBOX / SN SEP14-89896

BORESCOPE INSPECTION PICTURES

Access location Description


Picture


Inspection for


Severity / CommentsNormal Condition

Not applicable

n/a

Access location Description


Picture


Inspection for


Severity / CommentsNormal Condition

Not applicable

n/a


Normal Condition

Not applicable

n/a

Access location DescriptionNormal Condition

Not applicable

n/a

Access location Description


Picture


Inspection for


Severity / CommentsA

High Speed Pinion Double Helical Gear


Normal Condition

Not applicable

n/a


Access location Description

PictureAccess location Description


Picture


Inspection for


Severity / Comments


A

Ist Stage Star

GearNormal Condition

Not applicable

n/a


Access location Description


PictureAccess location Description


CONCLUSION


The state of the gearbox, is in line with the hours of use.


RECOM M E N D ATIO N


n/a


BORESCOPE INSPECTION OF REDUCTION GEARBOX

GENERAL OBJECTIVES

The reduction gearbox borescope inspection is an internai inspection performed by a trained specialist who assesses the condition of the gearbox components. This inspection is performed using an instrument specifically designed to examine the reduction gearbox components, via the different access ports.

These inspections are one of the primary diagnostic methods for maintaining the equipment. Both rigid and flexible fiberscopes can be used to inspect the internai stationary and rotating components. Primary goals are to detect early signs of wear or impending failure. The major benefits of the inspection include equipment condition awareness and effective scheduling of any necessary maintenance interventions. in addition, greater reliability / longevity can be achieved through internai inspections, as weil as reducing the potențial of severe equipment damage.

While every effort is made to examine aii accessible parts of the reduction gearbox, some areas are not accessible through a borescope inspection. Therefore, a borescope inspection should not be considered to be the ultimate method to assess an reduction gearbox's heaith.

This borescope inspection has been performed following a Hierarchical Task Analysis procedare exposed in TL 21.7/100.

SOLAR TURBINES INSPECTOR SIGNATURE / DATE n/a

InspectorName: Moreno Bongiorno

Inspector Email Address: bongiorno_moreno@solarturbines.com

Inspector Phone Number: -

Sunday, June 28, 2020

CUSTOMER SIGNATURE / DATE n/a

Customer Name: Thermoenergy Bacau

Customer Email Address: n/a

Customer Phone Number: n/a

Sunday, June 28, 2020

NEBO

InstaconstructBucurești, Str. Altoiului, nr. 21, sector 5 Certificat înmatriculare J40/2737/2018

Cod identificare fiscala RO39041111

Tel 0728249625 e-mail: offjce@neboconstruct ro www.neboconstruct.ro

ANEXA 12

PREZENTAREA SCENARIULUI OPTIM ALES


SCENARIUL 1:


Turbina cu gaze 14 MWe TITAN 130S

 • 1. Generalități

Primul scenariu analizat consta in Înlocuirea turbinei cu gaze din cadrul grupului turbogenerator instalat in cadrul Termoenergy Bacau, care are o durata de funcționare de 32.669 de ore, cu o turbina similara cu zero ore de funcționare.

Odata cu înlocuirea turbinei cu gaze se va înlocui si senzorul pentru monitorizarea camerei de ardere.

O revizie majoră a turbinei restabilește integritatea mecanică și performanțele la aceleași niveluri ca o turbina nou achiziționată. De asemenea, resetează ciclul Time Between Overhaul (TBO). O revizie a turbinei este esențială pentru continuarea performanțelor, disponibilității și fiabilității maxime a turbinei.

Turbina va fi reînnoita în cadrul unui program conceput pentru a reduce timpul de nefuncționare operațional. în cadrul acestui program, componentele majore ale turbinei sunt înlocuite in marea lor majoritate si o mica parte va fi reparata și apoi reinstalată. Când repararea componentelor originale este eliminată din procesul de revizie, procesul de revizie este optimizat. Componentele de schimb provin dintr-un grup de piese noi și recondiționate interschimbabile. Aceste piese de schimb se bazează pe cele mai recente îmbunătățiri de proiectare și tehnologice.

 • 2. Scopul livrării

  • 2.1. Revizia majora a turbinei

Componentele majore ale unei revizii a turbinei cu gaz Titan 130S sunt enumerate mai jos.

Obiectivul procesului de revizie majora este de a oferi o turbina care să îndeplinească aceleași standarde de calitate și performanță ca o turbina noua și să extindă următorul ciclu de funcționare pana la durata maxima de utilizare a acestuia. Configurațiile interne aerodinamice, termice și mecanice ale turbinei sunt actualizate la cele mai recente modele, care includ îmbunătățiri care sporesc fiabilitatea, durabilitatea, eficiența și mentenanța turbinei. Componentele care se pot folosi intr-un alt ciclu complet de funcționare înainte de următoarea revizie sunt readuse la toleranțele originale, care oferă fiabilitate la un cost rezonabil.

Schimbarea turbinei cu gaz la revizia majora

Turbina de schimb este compusa din componente noi și recondiționate. Se va certifica faptul că produsul finit a fost fabricat conform standardelor stricte de control al calității de către producător și că materialul livrat este conform cu toate specificațiile, desenele și condițiile impuse. în condiții normale de funcționare, clientul se poate aștepta ca turbina să funcționeze 30.000 de ore sau mai mult, în funcție de modelul turbinei și de starea acesteia, înainte de a avea nevoie de o altă revizie.

Procesul de revizie majoră este împărțit în următoarele faze:

 • • Demontarea turbinei:

 • - Inspecție

-Triajul componentelor

 • • Reconditionare / fabricare componente

 • • Asamblare

2 |10

 • • Testare

 • • Inspecția boroscopica

 • • Pregătirea pentru expediere

Demontarea turbinei

Procesul de revizie majora începe cu dezasamblarea turbinei cu gaz până la nivelul componentelor.

Se pregătește un raport de stare a echipamentului care oferă o imagine de ansamblu asupra stării turbinei în momentul în care aceasta a fost primita. Cumpărătorului sau reprezentantului desemnat al cumpărătorului i se oferă acces la facilitățile pentru revizii majore ale furnizorului pentru a observa dezasamblarea, pe bază de neintervenție și în conformitate cu programul furnizorului. La cerere, o analiză mai extinsă a componentelor defecte sau deteriorate poate fi efectuată la un cost suplimentar.

Inspecția

După ce piesele sunt curățate, acestea sunt verificate pentru toleranțe corecte și, după caz, sunt supuse testelor nedistructive (NDT). NDT este esențială pentru a determina imperfecțiunile de material de la suprafață și de la suprafață pe componentele critice, supuse unui stres ridicat ale turbomașinilor. Acest proces respectă Standardele de inspecție a reviziei capitale ale furnizorului. Domeniul de aplicare tipic pentru o revizie majoră include o serie de verificări vizuale și dimensionale, precum și metode NDT care includ, dar nu se limitează la:

 • • Inspecție penetrant magnetic (MPI)

 • • Inspecție penetrantă fluorescentă (FPI)

 • • Imagistica cu raze X

Triajul componentelor

în această fază, componentele inspectate ale turbinei sunt acceptate sau respinse pe baza criteriilor Standardelor de Inspecție la Reparația Majora ale furnizorului. Componentele acceptate sunt trimise către diverse facilitati ale furnizorului și / sau furnizori externi pentru reconditionare sau fabricare.

Reconditionare / fabricare componente

Toate componentele care pot fi refolosite sunt recondiționate până la limite stricte de acceptare, care sunt controlate de producător. Aceste limite de acceptare și revizuire sunt determinate de experiență furnizorului în refolosirea pieselor. Toate componentele sunt readuse la o stare nouă și au o fiabilitate similara cu fiabilitatea generală a turbinei.

Operațiunile includ, dar nu se limitează la:

 • • Prelucrare complexă

 • • Sudare TIG

 • • Brazare sub vid

 • • Control dimensional pe echipament de măsurare in coordonate CMM

 • • Sudare cu laser

 • • Sudarea cu fascicul de electroni

 • • Brazare din aliaj compatibil

 • • Acoperiri

Procesul de revizie încorporează sistematic cele mai recente modificări de proiectare și proceduri de fabricație care imbunatatesc fiabilitatea, durabilitatea, eficiența și mentenanța turbinei, toate acestea extinzând următorul ciclu de funcționare la lungimea sa maximă.

După finalizarea procesului de revizie, componentele sunt depozitate și utilizate după cum este necesar in asamblarea ulterioară a echipamentelor.

Asamblarea

Furnizorul aplică standarde de proiectare controlate de specialiștii acestuia asupra tuturor proceselor de asamblare pentru a asigura integritatea mecanică și performanța turbinei și a componentelor sale. Echipamentul de schimb este asamblat dintr-un grup de componente noi și / sau recondiționate.

Testarea

Testarea din fabrică se efectuează conform specificațiilor de testare a turbinei. Cumpărătorul sau reprezentantul desemnat al cumpărătorului are acces la instalațiile furnizorului de testare a producției pentru a observa testele de producție din fabrică, în conformitate cu programele de producție și testare ale furnizorului. Ca alternativă, este oferită observarea de la distanță a testului. Această opțiune utilizează o conexiune securizată la internet și o comunicare live printr-o întâlnire online cu echipa de testare a furnizorului.

Testul de acceptare pentru turbina se face pe un stand de testare a instalației în conformitate cu specificațiile furnizorului. Turbina acționează un dinamometru hidraulic sau un generator, care permite furnizorului să măsoare toate aspectele funcționării și performanței turbinei. Testul de acceptare include, în general, următoarele:

 • • Puterea turbinei și rata de transformare in energie termica (eficiență termică)

 • • Măsurători ale temperaturii turbinei

 • • Niveluri și spectre de vibrații

 • • Nivelurile de emisii

 • • Puncte de referință de control SoLoNOx pentru funcționare cu noxe reduse

 • • Debite, presiuni și temperaturi ale uleiului lagărelor

 • • Etansarea fluxurilor de aer

 • • Presiunea de descărcare a compresorului turbinei

 • • Temperatura lagărelor

Datele testelor de acceptare sunt revizuite și aprobate de specialiștii furnizorului și de inginerul de produs. Raportul de testare certificat transmis clientului compară rezultatele reale cu specificațiile testului de acceptare al furnizorului.

Inspecția boroscopica

După testul de acceptare, se efectuează o inspecție externă si o inspecție boroscopica pentru a se asigura că echipamentul este în stare optimă. O camera video miniaturala este introdusa în mai multe orificii ale turbinei pentru a examina paletele compresorului și secțiunile fierbinți ale turbinei și pentru a confirma că nu există scurgeri interne de ulei. Componentele externe, cum ar fi armăturile, conductele de combustibil, sondele și firele sunt, de asemenea, inspectate.

Pregătirea pentru expediere

Odată ce inspecția boroscopica a turbinei este completa, echipamentul suplimentar, cum ar fi Accesoriile Cuplajului, Reductorul sau Colectoarele, sunt instalate în turbina supusa reviziei majore. Cuplajele, capacele paletelor cu geometrie variabilă și izolația sunt, de asemenea, instalate în acest moment. Etichetele sunt create și instalate în unitățile reparate capital iar raportul de testare este atașat. La acest pas, specialiștii furnizorului se asigură că toate racordurile pentru utilitățile necesare sunt protejate. în plus, sunt incluse kiturile care conțin toate componentele hardware necesare pentru instalarea și conectarea turbinei. La final, turbina revizuită este ambalată si expediata.

Concluzie

După instalarea noii turbine cu gaze performantele grupului turbogenerator vor reveni la valorile inițiale; astfel producția de energie electrica va creste cu circa 4,92% fata de situația actuala si a eficientei electrice cu circa 0,91%.

Mai jos sunt prezentate aceste informatii centralizat:

putere electrica

eficienta electrica

Unitatea de măsură

[kW]

[%]

Performante actuale

13.373

33,63

Performante estimate

14.065

33,94

Diferența [%]

4,92

0,91

Nota: Datele de mai sus sunt in condiții locale

 • 2.2. Alte imbunatatiri

Următoarele imbunatatiri ale produsului sunt implementate la revizia majora:

 • • Palete Compresor Treapta 1 - reproiectarea si reralizarea paletelor treptei 1 ale compresorului in vederea îmbunătățirii rezistentei la potențialele probleme de rezonanta ale paletelor la anumite viteze de operare;

 • • Carcasa Lagărului 2 / 3 - imbunatatirea sistemului de etansare al carcasei lagărului #2 / #3 pentru reducerea pătrunderii gazelor fierbinți care pot cauza degradarea rapida a uleiului de ungere si posibila autoaprindere a uleiului de ungere rezultând opriri neplanificate;

 • • Etansarea Exterioara a Turbinei - Reproiectarea etansarii exterioare a duzei treptei 1 a turbinei pentru a preveni scurgerea aerului de răcire in traseul de evacuare, ocolind sistemul de ardere pentru a imbunatati emisiile si stabilitatea arderii si pentru a preveni posibilitatea suprasolicitării turbinei;

 • • Imbunatatirea statorului treptei 2 turbina - Reproiectarea treptei 1 si treptei 2 a secțiunii turbinei pentru imbunatatirea fiabilității generale a turbinei si extinderea duratei de viata a statorului treptei 2;

 • • Protecția interioara a carcasei compresorului - Proces îmbunătățit de acoperire a alezajului carcasei compresorului pentru a preveni contactul și blocarea paletelor cu geometrie variabila variabilă datorită coroziunii;

 • • Etansare labirint cu îmbinare dublă - Soluție îmbunătățită pentru etansare labirint care oferă o fiabilitate mărită a etansarii,

Concluzii

Implementarea acestor îmbunătățiri va conduce, printre altele, la următoarele:

 • • Scăderea nivelului vibrațiilor in lagărele turbine; aceasta va conduce la marirea fiabilității si siguranței in exploatare pentru personal si instalație;

 • • Marirea perioadei de exploatare pana la înlocuirea uleiului;

 • • Micșorarea timpilor de opriri neprogramate care va duce la marirea disponibilității utilajului.

 • 2.3. Lucrări in site

 • • Desasamblarea elementelor containerului (acoperiș si pereți).

 • • Dezasamblarea traseului de gaze arse.

 • • Dezasamblarea echipamentelor turbinei (traseu gaz, traseu ulei, IGV si motoarele vanelor, etc.).

 • • Pregătirea si instalarea dispozitivului FT200 de scoatere a turbinei.

 • • Scoaterea turbinei din container

 • • Mutarea turbinei si fixarea acesteia pe dispozitivul pentru demontare al clientului.

 • • Instalarea noii turbine cu gaze pe cărucior si mutarea in clădire.

 • • Montarea noii turbine cu gaz in container in poziția finala.

 • • Dezasamblarea dispozitivului FT200 de scoatere a turbinei din container.

 • • Instalarea inapoi a tuturor echipamentelor TG (vane gaz, IGV si motoarele vanelor, traseu gaz, traseu ulei).

 • • Instalarea traseului de gaze arse.

 • • Reasamblarea pereților si acoperișului.

 • • Pornirea turbinei; pregătire pentru operare.

Probe tehnologice si teste; recepție

 • 2.4. Lucrări in sarcina beneficiarului

Următoarele lucrări cuprinse in devizul general sunt in sarcina beneficiarului:

 • • înlocuire ulei turbina cu gaz: 3700 I

 • • închiriere macara de 40 tf necesara pentru lucrările de demontare-montare

 • 3. Durata de implementare

 • • Livrarea turbinei se face in 15-20 de zile calendaristice de la îndeplinirea condițiilor contractuale;

 • • Lucrările din site dureaza circa 20 de zile calendaristice, conform Graficului

atașat.

 • 4. Concluzii generale

 • • Implementarea variantei prezentate se poate face intr-un termen foarte scurt: 35-40 de zile calendaristice;

 • • Intrarea rapida in producția comerciala a echipamentului va aduce beneficiarului incasari din vanzarea de energie electrica termica si bonusul de cogenerare;

 • • La realizarea acestei variante se vor implementa si alte imbunatatiri disponibile.

 • • Costurile sunt mult mai scăzute decât achizionarea si instalarea unui grup turbogenerator nou;

 • 5. Costurile estimative ale investiției:

 • - costurile estimate pentru realizarea investiției, cu luarea în considerare a costurilor unor investiții similare sunt prezentate in continuare:

DEVIZ GENERAL

Privind cheltuielile necesare realizării obiectivului de investitii

Varianta 1: turbina cu gaze 14 Mwe TITAN 130s

Modernizarea grupului de cogenerare de 14 MWe din cadrul SACET Bacau"

Nr.

crt

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

Capitolul 1 Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0.000

0.000

0.000

1.2

Amenajarea terenului

0.000

0.000

0.000

1.3

Amenajări pt.protecția med.,si aduc, la starea inițiala

0.000

0.000

0.000

1.4

Cheltuieli pentru realocarea/protectia utilităților

0.000

0.000

0.000

Total cap.1

0.000

0.000

0.000

Capitolul 2 Cheltuieli pt. asiguararea utilităților necesare obiectivului de investitii

2.1

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

0.00

0.00

0.00

Total cap.2

0.00

0.00

0.00

Capitolul 3 Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

3.1

Studii de teren

0.000

0.000

0.000

3.1.1. Studii de teren

0.000

0.000

0.000

3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului

0.000

0.000

0.000

3.1.3. Alte studii specific

0.000

0.000

0.000

3.2

Documentatii - suport si cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si autorizatii

0.000

0.000

0.000

3.3

Expertizare tehnica

0.000

0.000

0.000

3.4

Certificarea performantei energetice si auditul energetic al clădirilor

0.000

0.000

0.000

3.5

Proiectare

37,367.000

7,099.730

44,466.730

3.5.1. Tema de proiectare

0.000

0.000

0.000

3.5.2. Studiu de prefezabilitate

0.000

0.000

0.000

3.5.3. Studiu de fezabilitate/ documentație de avizare a lucrărilor de intervenții si devizul general

12,167.000

2,311.730

14,478.730

3.5.4. Documentațiile tehnice necesare in vederea obținerii

a vizelor/aco rd urilor/a utorizatiilor

0.000

0.000

0.000

3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de execuție

3,000.000

570.000

3,570.000

3.5.6. Proiect tehnic si detalii de execuție

22,200.000

4,218.000

26,418.000

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

0.000

0.000

0.000

3.7

Consultanta

0.000

0.000

0.000

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investii

0.000

0.000

0.000

3.7.2. AudituI financiar

0.000

0.000

0.000

3.8

Asistență tehnică

0.000

0.000

0.000

Total cap.3

37,367.000

7,099.730

44,466.730

Capitolul 4 Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

Construcții și instalații

0.000

0.000

0.000

4.2

Montaj utilaje tehnologice

861,650.000

16,682.000

878,332.000

4.2.1. Lucrări in site

749,500.000

0.000

749,500.000

4.2.2. înlocuire ulei sau echivalent

68,850.000

13,081.500

81,931.500

4.2.3. Retur turbina veche

24,350.000

0.000

24,350.000

4.2.4, închiriere macara

18,950.000

3,600.500

22,550.500

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale cu montai

15,094,800.0

00

0.000

15,094,800.0

00

4.3.1. Turbina pe gaze 14 Mwe TITAN 130s si senzor pentru monitorizarea camerei de ardere

15,094,800.0

00

0.000

15,094,800.0

00

4.4

Utilaje fără montaj și echipamente de transport

0.000

0.000

0.000

4.5

Dotări

0.000

0.000

0.000

4.6

Active necorporale

0.000

0.000

0.000

Total cap. 4

15,956,450.0 00

16,682.000

15,973,132.0 00

Capitolul 5 Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

0.000

0.000

0.000

5.2

Comisioane,cote, taxe, costul creditului

0.000

0.000

0.000

5.3

Cheltuieli diverse și neprevăzute

300,000.000

57,000.000

357,000.000

5.4

Cheltuieli pentru informare si publicitate

0.000

0.000

0.000

Total cap.5

300,000.000

57,000.000

357,000.000

Capitolul 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0.000

0.000

0.000

6.2

Probe tehnologice si teste

117,500.000

0.000

117,500.000

Total cap. 6

117,500.000

0.000

117,500.000

Total general

16,411,317.0 00

80,781.730

16,492,098.7

3

din careC+M( 1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1 )

861,650.000

16,682.000

878,332.000

1 euro = 4.8733

In preturi la data de: 08.12.2020

1

GP stands for "Gas Producer".

2

For detailed step instructions, please refer to the Solar Turbines WFM (Work Force Management) internai procedure mentioned in the Equipment Information section.

3

GP stands for "Gas Producer".

4

For detailed step instructions, please refer to the Borescope Inspection Procedare (Work Force Management Task) mentioned in the Borescope Inspection Information section.

amanta

HOTARAREA NR. 287 DIN 28.12.2020 privind aprobarea documentației tehnico-economice faza Documentație de Avizare Lucrări de Intervenție pentru investiția „Modernizarea grupului de cogenerare de 14 MWe din cadrul SACET Bacău”

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 28.12.2020, potrivit art.133 alin. 1 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, Având în vedere:

-Referatul nr.581639 din 10.12.2020 al Direcției Tehnice prin care se propune aprobarea documentației tehnico-economice faza Documentație de Avizare Lucrări de Intervenție pentru investiția „Modernizarea grupului de cogenerare de 14 MWe din cadrul SACET Bacău”;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr. 584418/21.12.2020;

-Raportul Direcției Juridice și Administrație Locală înregistrat cu nr. 584132/1/18.12.2020;

-Raportul Direcției Tehnice înregistrat cu nr. 584132/2/18.12.2020;

-Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 1396/28.12.2020 al Comisiei de specialitate nr. 1, nr. 1397/28.12.2020 al Comisiei de specialitate nr. 2, nr. 1398/28.12.2020 al Comisiei de specialitate nr. 3 și nr. 1399/28.12.2020 al Comisiei de specialitate nr. 5;

-Prevederile art. 44 alin. 1 din Legea nr. 273/ 2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

-Prevederile art. 5 alin. 1 lit. ”b” alin. (i) si art. 9 din HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si conținutul- cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

-Prevederile art.140 alin. 1 și alin. 3, ale art. 196 alin. 1 lit. ”a”, ale art. 197 alin. 1 și ale art.243 alin. 1 lit. ”a” și ”b” din OUG nr. 57/ 2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În baza dispozițiilor art. 129 alin. 2 lit. ”b”, alin. 4 lit. ”d” și art. 139 alin. 3 lit. ”a” și alin. 5 din OUG 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ș T E:

ART. 1 - Se aprobă documentația tehnico-economică faza Documentație de Avizare Lucrări de Intervenție pentru investiția „Modernizarea grupului de cogenerare de 14 MWe din cadrul SACET Bacău”, conform anexei, parte integrantă la prezenta hotărâre.

ART. 2 - Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Direcția Tehnică.

ART. 3 - Hotărârea va fi comunicată Direcției Tehnice și Direcției Economice din cadrul Primăriei Municipiului Bacău.

ART. 4 - Prin grija Secretarului General al Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului-Județul Bacău pentru verificarea legalității.

CONSILIERI LOCALI:            CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE

DINU CĂTĂLIN-MIHAIL____________SECRETARUL GENERAL AL MUN. BACĂU

LUPU GABRIEL STĂNICĂ       NICOLAE - OVIDIU POPOVICI

ANEXA LA PREZENTA HOTĂRÂRE POATE FI CONSULTATĂ LA HOTĂRÂREA CU ACELAȘI NUMĂR POSTATĂ ÎN FORMAT NEEDITABIL