HOTĂRÂREA NR. 286 DIN 28.12.2020

privind aprobarea Listei nominale cuprinzând solicitanții îndreptățiți să primească o locuință socială sau din fondul locativ de stat în anul 2021, în ordinea de prioritate, respectiv criteriilor de ierarhizare stabilite prin punctaj

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 28.12.2020, potrivit art. 133 alin. 1 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, Având în vedere:

-Procesul verbal nr. 583070/16.12.2020 al Comisiei speciale pentru analizarea solicitărilor de locuințe sociale și fond locativ;

-Referatul nr. 583399 din 16.12.2020 al Compartimentului Fond Locativ și îndrumare Asociații de Proprietari prin care se propune spre aprobare lista cu persoanele și familiile care vor primi repartiție pentru locuințele sociale sau din fondul locativ de stat;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr. 584138/19.12.2020;

-Raportul Direcției Juridice și Administrație Locală înregistrat cu nr. 584139/1/19.12.2020;

-Raportul Arhitectului- Șef- Compartimentul Fond Locativ și îndrumare Asociații de Proprietari înregistrat cu nr. 584139/2/19.12.2020;

-Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 1391/28.12.2020 al Comisiei de specialitate nr. 1, nr. 1392/28.12.2020 al Comisiei de specialitate nr. 2, nr. 1393/28.12.2020 al Comisiei de specialitate nr. 3,nr. 1394/28.12.2020 al Comisiei de specialitate nr. 4 și nr. 1395/28.12.2020 al Comisiei de specialitate nr. 5;

-Prevederile art. 2 lit. ”c”, ale art. 42, ale art. 43 și ale art. 44 din Legea nr. 114/1996 privind locuințele, cu modificările și completările ulterioare;

-Prevederile art. 22, ale art, 23 și ale art. 30 din HG nr. 1275/ 2000 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii Locuinței nr. 114/ 1996, modificată și completată;

-Prevederile HCL nr. 148 din 28.07.2020 privind aprobarea criteriilor de acces și a listei cu actele necesare în soluționarea cererilor de locuințe sociale sau fond locativ de stat;

-Prevederile H.C.L. nr.258/ 27.11.2020, privind constituirea Comisiei de analiză a solicitărilor de locuințe sociale sau din fondul locativ de stat, administrate prin grija Consiliului Local al Municipiului Bacău;

-Prevederile art. 140 alin. 1 și alin. 3, ale art. 196 alin. 1 lit. ”a”, ale art. 197 alin. 1 și ale art. 243 alin. 1 lit. ”a” și ”b” din OUG nr. 57/ 2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

în baza dispozițiilor art. 129 alin. 2 lit. „d”, alin. 7 lit. „q” și art. 139 alin. 3 lit. ”g” și alin. 6 din OUG 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă Lista nominală cuprinzând solicitanții îndreptățiți să primească o locuință socială sau din fondul locativ de stat în anul 2021, în ordinea de prioritate, respectiv criteriilor de ierarhizare stabilite prin punctaj, în număr de 52 (cincizeci și doi), conform Anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART. 2- In vederea emiterii repartițiilor pentru locuințele sociale și locuințe din fondul locativ de stat, solicitantul va reconfirma cu acte la zi situația prezentată anterior pentru care a fost punctat și admis în lista de priorități rămasă definitivă, conform H.C.L nr. 148/ 2020, în termen de 15 zile calendaristice de la data primirii înștiințării.

ART. 3 - Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Compartimentul Fond Locativ și îndrumare Asociații de Proprietari.

ART. 4 - Hotărârea va fi comunicată Primarului Municipiului Bacău și persoanelor prevăzute în prezenta hotărâre prin Compartimentul Fond Locativ și îndrumare Asociații de Proprietari.

ART. 5- Prin grija Secretarului General al Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.

CONSILIERI LOCALI DINU CĂTĂLIN-LUPU GABRIELCONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE I SECRETARUL GENERAL AL MUN. BACĂU NICOIĂE - OVIDIU POPOVICI

N.O.P., B.S./O.R.A./EX.1/DS l-A-2

ANEXĂ LA HCL NR. 286 DIN 28.12.2020

ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU

Lista cuprinzând solicitanții îndreptățiți să primească o locuință socială sau din fondul locativ de stat, în anul 2021, în ordinea de prioritate, respectiv criterii de ierarhizare stabilite prin punctaj

Nr.

Crt.

NUME și PRENUME

Numărul copiilor

Nr. Dosar/Data înregistrării

Punctaj

t

BREZEANU RODICA

-

28823/16.10.1996

120

2

CAJVAN ANCA M1HAELA

2

30650/10.09.2004

100

3

HERSCOVICI ION N1CU

1

16163/04.05.2004

81

4

CIOBANU REMUS

2

57533/03.12.2008

76

5

EPURE DANIELA

-

5791/16.02.2005

76

6

CERCEL OLENA

1

22241/26.01.2009

74

7

MOCANU RĂZVAN 1ONUȚ

-

33557/04.10.2004

71

8

ANTOCHI MĂRIA

46015/18.08.2008

64

.9

CHELARU VIZIR FLORIN LUCIAN

-

I6538/11.01.2010

63

10

CURCAN CONSTANTIN AUSTRIAN

-

34792/13.07.2010

63

11

MIHAI LUMINIȚA MARINELA

-

35974/27.07.2010

60

12

DUMBRAVĂ GENOV1CA

2

19821/27.02.2020

55

13

ANCHIDIN BENONE

2

21097/05.03.2018

48

14

ALEXA ANCUȚA IOANA

1

41237/18.10.2018

48

15

PLEȘCAN ANDREEA

1

547313/20.07.2020

48

16

BLÂNARU MAR1A

2

35990/23.09.2019

46

17

COVRIG ANA MAR1A

1

36515/21.08.2017

45

18

COTEANU ADRIAN

1

24909/23.06.2020

45

19

CANTARAGIU MARIA ANDREEA

I

17915/25.01.2018

44

20

OANCEA CLAUDIA

3

28303/26.04.2017

43

21

BOLOG PETRU CAROL

2

22768/12.05.2020

43

22

RUSU MARIANA

2

36601/01.10.2019

42

23

LĂCÂTUȘU ELENA

-

551526/05.08.2020

42

24

PETREA REMUS

1

31295/22.07.2019

41

25

IORGA ILIE IULIAN

1

40235/19.11.2019

41

26

COJANU CARMEN MARIANA

I

18804/12.02.2020

41

27

BOTÂRLAN COSTICÂ

19868/10.02.2015

41

28

PEPTINE ALINA ELENA

2

36061/23.08.2018’

40

29

FERARU RĂZVAN IONUȚ

1

31551/11.07.2019

40

30

ARUXANDREl VIOLETA

-

20577/16.02.2016

40

31

CIOINIAG IULIAN

17763/29.01.2020

40

32

BOSTAN LILIANA

1

43073/18.10.2016

39

33

PANCU NICOLETA DOINIȚA

I

36291/25.O9.2O19

39

34

PREPELIȚA MARIA

2

24361/12.06.2020

38

35

BUCUR LUCICA

-

35437/13.08.2018

38

36

CIORBĂ IOAN

-

44350/01.11.2016

36

37

DOROFTE MARCU IULIAN

-

28392/29.05.2019

36

38

RUSU MIHAELA

9

559984/10.09.2020

35

39

LICHI MARIAN

5

40316/20.11.2019

34

40

STOICĂ LIDIA PETRONELA

2

39276/22.09.2017

34

41

CECA FELICIA

2

19259/19.02.2020

34

42

JITARU ALINA FLORINA

-

33104/16.07.2018

34

43

SFARTZ FLORIN MARIUS

23045/20.05.2020

34

44

BOTEZ ROMINA MIHAELA

1

33794/21.08.2019

31

45

AZO1ȚEI ADELA

W

22855/16.03.2017

31

46

ROM1LĂ CĂTÂNEL

43164/08.11.2018

31

47

BALINT ADINA

-

20430/06.03.2020

31

48

MARIN PAMELA

6

30225/25.06.2019

29

49

LAZĂR VIOLETA LAURA

1

40368/20.11.2019

29

50

PEȘTE GEORGETA SIMONA

2

31338/20.06.2012

27

51

PAPUC IR1NA

3

550405/31.07.2020

24

"52—

M1HAI ZELA

-

25136/15.04.2019

18

Arhitect Șef

Diana Marin


CONSILIERI LOCALĂ 1 .CĂ 1ĂL1N-MIH A/L 2.GABRIEL-SCONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE  SECRETARUL GENERAL AL MUN. BACĂUNICOLA■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

HO! ARAREA INK. 286 PUN 28.12.2020

privind aprobarea Listei nominale cuprinzând solicitanții îndreptățiți să primească o locuință socială sau din fondul locativ de stat în anul 2021, în ordinea de prioritate, respectiv criteriilor de ierarhizare stabilite prin punctaj

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 28.12.2020, potrivit art.133 alin. 1 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, Având în vedere:

 • - Procesul verbal nr. 583070/16.12.2020 al Comisiei speciale pentru analizarea solicitărilor de locuințe sociale și fond locativ;

 • - Referatul nr. 583399 din 16.12.2020 al Compartimentului Fond Locativ și Îndrumare Asociații de Proprietari prin care se propune spre aprobare lista cu persoanele și familiile care vor primi repartiție pentru locuințele sociale sau din fondul locativ de stat;

 • - Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr. 584138/19.12.2020;

 • - Raportul Direcției Juridice și Administrație Locală înregistrat cu nr. 584139/1/19.12.2020;

 • - Raportul Arhitectului- Șef- Compartimentul Fond Locativ și Îndrumare Asociații de Proprietari înregistrat cu nr. 584139/2/19.12.2020;

 • - Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 1391/28.12.2020 al Comisiei de specialitate nr. 1, nr. 1392/28.12.2020 al Comisiei de specialitate nr. 2, nr. 1393/28.12.2020 al Comisiei de specialitate nr. 3,nr. 1394/28.12.2020 al Comisiei de specialitate nr. 4 și nr. 1395/28.12.2020 al Comisiei de specialitate nr. 5;

 • - Prevederile art. 2 lit. ”c”, ale art. 42, ale art. 43 și ale art. 44 din Legea nr. 114/1996 privind locuințele, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Prevederile art. 22, ale art, 23 și ale art. 30 din HG nr. 1275/ 2000 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii Locuinței nr. 114/ 1996, modificată și completată;

 • - Prevederile HCL nr. 148 din 28.07.2020 privind aprobarea criteriilor de acces și a listei cu actele necesare în soluționarea cererilor de locuințe sociale sau fond locativ de stat;

 • - Prevederile H.C.L. nr.258/ 27.11.2020, privind constituirea Comisiei de analiză a solicitărilor de locuințe sociale sau din fondul locativ de stat, administrate prin grija Consiliului Local al Municipiului Bacău;

 • - Prevederile art. 140 alin. 1 și alin. 3, ale art. 196 alin. 1 lit. ”a”, ale art. 197 alin. 1 și ale art. 243 alin. 1 lit. ”a” și ”b” din OUG nr. 57/ 2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În baza dispozițiilor art. 129 alin. 2 lit. „d”, alin. 7 lit. „q” și art. 139 alin. 3 lit. ”g” și alin. 6 din OUG 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. 1 - Se aprobă Lista nominală cuprinzând solicitanții îndreptățiți să primească o locuință socială sau din fondul locativ de stat în anul 2021, în ordinea de prioritate, respectiv criteriilor de ierarhizare stabilite prin punctaj, în număr de 52 (cincizeci și doi), conform Anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART. 2- In vederea emiterii repartițiilor pentru locuințele sociale și locuințe din fondul locativ de stat, solicitantul va reconfirma cu acte la zi situația prezentată anterior pentru care a fost punctat și admis în lista de priorități rămasă definitivă, conform H.C.L nr. 148/ 2020, în termen de 15 zile calendaristice de la data primirii înștiințării.

ART. 3 - Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Compartimentul Fond Locativ și Îndrumare Asociații de Proprietari.

ART. 4 - Hotărârea va fi comunicată Primarului Municipiului Bacău și persoanelor prevăzute în prezenta hotărâre prin Compartimentul Fond Locativ și Îndrumare Asociații de Proprietari.

ART. 5- Prin grija Secretarului General al Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.

CONSILIERI LOCALI:            CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE

DINU CĂTĂLIN-MIHAIL____________SECRETARUL GENERAL AL MUN. BACĂU

LUPU GABRIEL STĂNICĂ       NICOLAE - OVIDIU POPOVICI

N.O.P., B.S./O.R.A./EX.1/DS.I-A-2

ANEXA LA PREZENTA HOTĂRÂRE POATE FI CONSULTATĂ LA HOTĂRÂREA CU ACELAȘI NUMĂR POSTATĂ ÎN FORMAT NEEDITABIL