privind înaintarea unei cereri Guvernului României de trecere a unui imobil situat în Bacău, str. Oituz nr. 29-31 din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Afacerilor Interne, prin Inspectoratul de Poliție Județean Bacău, în domeniul public al Municipiului Bacău și administrarea Consiliului Local al Municipiului Bacău

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 28.12.2020, potrivit art. 133 alin. 1 din Ordonanța de Urgență nr. 5 /. 2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, Având în vedere:

-Referatul nr. 583866/17.12.2020 al Compartimentului Administrare și Inventarierea Patrimoniului prin care se propune înaintarea unei cereri Guvernului României de trecere a unui imobil situat în Bacău, str. Oituz nr. 29-31 din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Afacerilor Interne, prin Inspectoratul de Poliție Județean Bacău, în domeniul public al Municipiului Bacău și administrarea Consiliului Local al Municipiului Bacău;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr. 584599/21.12.2020;

-Raportul Direcției Juridice și Administrație Locală înregistrat cu nr. 584603/1/21.12.2020;

-Raportul Arhitectului-Șef- Compartimentul Administrarea și Inventarierea Patrimoniului înregistrat cu nr. 584603/2/21.12.2020;

-Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 1386/28.12.2020 al Comisiei de specialitate nr. 1, nr. 1387/28.12.2020 al Comisiei de specialitate nr. 2, nr. 1388/28.12.2020 al Comisiei de specialitate nr. 3, nr. 1389/28.12.2020 al Comisiei de specialitate nr. 4 și nr. 1390/28.12.2020 al Comisiei de specialitate nr. 5;

-Prevederile art. 557 alin. 2 și ale art. 863 lit. ”f’ din Legea nr. 287/ 2009 -Codul Civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-Prevederile art. 140 alin. 1 și alin. 3, ale art. 196 alin. 1 lit. ”a”, ale art. 197 alin. 1, ale art. 243 alin. 1 lit. ”a” și ”b” , ale art. 292 alin. 1 și alin. 3 și ale art. 293 din OUG nr.57/ 2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

în baza dispozițiilor art. 129 alin. 1 și alin. 14 și art. 139 alin. 2 și alin. 5 din OUG 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

ART. 1. - Se aprobă înaintarea unei cereri către Guvernul României de trecere din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Afacerilor Interne, prin Inspectoratul de Poliție Județean Bacău, în domeniul public al Municipiului Bacău și administrarea Consiliului Local al Municipiului Bacău, a unui imobil situat în Bacău, str. Oituz nr. 29-31, în suprafață de 2378 mp, compus din două suprafețe de teren, unul de 1464 mp pe care sunt amplasate două construcții, înscris în CF nr. 66574 Bacău și altul de 914 mp, liber de construcții, înscris în CF nr. 66575 Bacău , identificat conform Anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART. 2.- Terenul prevăzut la art. 1 se declară ca fiind bun de interes public local.

ART. 3. - Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Compartiment Administrare și Inventariere Patrimoniu.

ART. 4 - Hotărârea va fi comunicată Primarului Municipiului Bacău, Direcției Economice, Compartimentului Administrare și Inventariere Patrimoniu si Guvernului României.

ART. 5 - Prin grija Secretarului General al Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică in termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.

CONSILIERI LOCÂLI*;-^®^ \ CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE DINU CĂTĂLIN-lftft&fe^^^ A / SECRETARUL GENERAL AL MUN. DACĂU

LUPU GABRIEL STANICE^,.


LAE - OVIDIU POPOVICI


N.O.P., B.S./O.R.A./EX.1/DS.I-A-2

privind înaintarea unei cereri Guvernului României de trecere a unui imobil situat în

Bacău, str. Oituz nr. 29-31 din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Afacerilor Interne, prin Inspectoratul de Poliție Județean Bacău, în domeniul public al Municipiului Bacău și administrarea Consiliului Local al Municipiului Bacău

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 28.12.2020, potrivit art.133 alin. 1 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, Având în vedere:

-Referatul nr. 583866/17.12.2020 al Compartimentului Administrare și Inventarierea Patrimoniului prin care se propune înaintarea unei cereri Guvernului României de trecere a unui imobil situat în Bacău, str. Oituz nr. 29-31 din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Afacerilor Interne, prin Inspectoratul de Poliție Județean Bacău, în domeniul public al Municipiului Bacău și administrarea Consiliului Local al Municipiului Bacău;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr. 584599/21.12.2020;

-Raportul Direcției Juridice și Administrație Locală înregistrat cu nr. 584603/1/21.12.2020;

-Raportul Arhitectului-Șef- Compartimentul Administrarea și Inventarierea Patrimoniului înregistrat cu nr. 584603/2/21.12.2020;

-Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 1386/28.12.2020 al Comisiei de specialitate nr. 1, nr. 1387/28.12.2020 al Comisiei de specialitate nr. 2, nr. 1388/28.12.2020 al Comisiei de specialitate nr. 3, nr. 1389/28.12.2020 al Comisiei de specialitate nr. 4 și nr. 1390/28.12.2020 al Comisiei de specialitate nr. 5;

-Prevederile art. 557 alin. 2 și ale art. 863 lit. ”f” din Legea nr. 287/ 2009 -Codul Civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-Prevederile art. 140 alin. 1 și alin. 3, ale art. 196 alin. 1 lit. ”a”, ale art.197 alin. 1, ale art. 243 alin. 1 lit. ”a” și ”b” , ale art. 292 alin. 1 și alin. 3 și ale art. 293 din OUG nr.57/ 2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În baza dispozițiilor art. 129 alin. 1 și alin. 14 și art. 139 alin. 2 și alin. 5 din OUG 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ș T E:

ART. 1. - Se aprobă înaintarea unei cereri către Guvernul României de trecere din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Afacerilor Interne, prin Inspectoratul de Poliție Județean Bacău, în domeniul public al Municipiului Bacău și administrarea Consiliului Local al Municipiului Bacău, a unui imobil situat în Bacău, str. Oituz nr. 29-31, în suprafață de 2378 mp, compus din două suprafețe de teren, unul de 1464 mp pe care sunt amplasate două construcții, înscris în CF nr. 66574 Bacău și altul de 914 mp, liber de construcții, înscris în CF nr. 66575 Bacău , identificat conform Anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART. 2.- Terenul prevăzut la art. 1 se declară ca fiind bun de interes public local.

ART. 3. - Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Compartiment Administrare și Inventariere Patrimoniu.

ART. 4 - Hotărârea va fi comunicată Primarului Municipiului Bacău, Direcției Economice, Compartimentului Administrare și Inventariere Patrimoniu si Guvernului României.

ART. 5 - Prin grija Secretarului General al Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică in termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.

CONSILIERI LOCALI:             CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE

DINU CĂTĂLIN-MIHAIL____________SECRETARUL GENERAL AL MUN. BACĂU

LUPU GABRIEL STĂNICĂ       NICOLAE - OVIDIU POPOVICI

N.O.P., B.S./O.R.A./EX.1/DS.I-A-2