Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 28.12.2020, potrivit art.133 alin. 1 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, Având in vedere:

-Procesul Verbal nr. 481/ 21.01.2020 al Comisiei de analiză a cererilor de cumpărare a locuințelor din fondul locativ de stat (apartamente vechi și case naționalizate);

-Referatul nr. 573239/ 05.11.2020 al Compartimentului Evidență Contracte prin care se solicită aprobarea vânzării locuinței din fondul locativ de stat, aflată în domeniul privat al Municipiului Bacău, situată în str. Bicaz nr. 164, sc. D, apt. 2, Bacău;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr. 575481 /14.11.2020;

-Raportul Direcției Juridice și Administrație Locală înregistrat cu nr. 575482/1/14.11.2020;

-Raportul Arhitectului- Șef - Compartimentul Evidență Contracte înregistrat cu nr. 75482/2/14.11.2020;

-Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 1366/28.12.2020 al Comisiei de specialitate nr. 1, nr. 1367/28.12.2020 al Comisiei de specialitate nr. 2, nr. 1368/28.12.2020 al Comisiei de specialitate nr. 3, nr. 1369/28.12.2020 ai Comisiei de specialitate nr. 4 și nr. 1370/28.12.2020 al Comisiei de specialitate nr. 5;

-H.C.L. nr. 157/ 2018 privind însușirea Inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al Municipiului Bacău;

-Raportul de evaluare proprietate imobiliară apartament str. Bicaz, nr.164, sc. D, ap. 2 întocmit de SC INTEL TRIM SRL Bacău;

-Prevederile art. 5, art. 21 din Decretul -Lege nr. 61/ 1990 privind vânzarea de locuințe construite din fondurile statului către populație;

-Prevederile Legii nr. 244 din 5.12.2011 pentru modificarea art. 16 din Legea nr. 85/1992 privind vânzarea de locuințe și spații cu altă destinație construite din fondurile statului și din fondurile unităților economice sau bugetare de stat;

-Prevederile art.l, art. 17 din Legea nr. 85/ 1992 privind vânzarea de locuințe și spații cu altă destinație construite din fondurile statului și din fondurile unităților economice sau bugetare de stat, cu modificările și completările ulterioare;

-Prevederile art. 292 alin. 2 lit. ”f’, pct. 4 din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal cu modificările și completările ulterioare;

-Prevederile art. 140 alin. 1 și alin. 3, ale art. 196 alin. 1 lit. ”a”, ale art. 197 alin. 1 și ale art. 243 alin. 1 lit. ”a” și ”b” din OUG nr. 57/ 2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

în baza dispozițiilor art. 129 alin. 2 lit. „c”, alin. 6 lit. „b” și art. 139 alin. 2 și alin. 6 din OUG 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

ART. 1 - Se aprobă vânzarea locuinței situată în municipiul Bacău , str. Bicaz, nr.164, sc. D, apt. 2, înscrisă în C.F. nr. 61879- CI - U44 Bacău, cu nr. cadastral 68179- CI - U44, suprafață utilă de 42,97 mp.

ART. 2 - (1) Prețul de vânzare al locuinței situate in municipiul Bacău , str. Bicaz nr.164, sc. D, apt.2 este de 21.900 de euro fără T.V.A. stabilit prin raportul de evaluare.

 • (2) La prețul de vânzare al locuinței se adaugă comisionul de 1,5% din valoarea locuinței,

costul documentației cadastrale, costul raportului de evaluare, costul actelor notariale pentru întocmirea contractului de vânzare- cumpărare și orice alte cheltuieli auxiliare care pot interveni cu ocazia vânzării. Acesta se va achita de cumpărător Ia cumpărarea locuinței.

 • (3) Vânzarea locuinței se va face cu plata prețului integral, achitat în lei, la cursul euro BNR

din ziua plății.

ART. 3 - (1) La data perfectării contractului de vânzare - cumpărare, cumpărătorul va prezenta următoarele documente:

 • a) Adeverință eliberată de asociația de proprietari/locatari din care să rezulte că nu are datorii față de aceasta;

 • b) Certificat fiscal eliberat de autoritatea locală din care să rezulte că nu are datorii față de bugetul local;

 • c) Declarație notarială pe proprie răspundere din care să rezulte ca titularul și membrii majori ai familiei sale nu dețin și nu au înstrăinat o locuință proprietate personală sau din fondul locativ de stat, după data de 1 ianuarie 1990 în nici una din localitățile țării.

(2) în cazul nedepunerii documentelor sus menționate în termen de 90 de zile de la data emiterii hotărârii, contractul de vânzare cumpărare nu va fi încheiat în forma autentică notarială.

ART. 4 - Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Compartiment Evidență Contracte.

ART. 5 -Hotărârea va fi comunicată Primarului Municipiului Bacău, Direcției Economice și Compartimentului Evidență Contracte.

ART. 6 - Prin grija Secretarului General al Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului Județul Bacău pentru verificarea legalității.

CONSILIERI LOCALI


DINU CĂTĂLIN-M LUPU GABRIEL si


.CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE . ' SECRETARUL GENERAL AL MUN. BACĂU

,AE - OVIDIU POPOVICI

N.O. P., C.S./O. R.A./EX. 1 /DS. I-A-2

HOTARAREA NR. 281 DIN 28.12.2020

privind aprobarea vânzării și încheierii contractului de vânzare-cumpărare pentru locuința din fondul locativ de stat, aflată în domeniul privat al Municipiului Bacău, situată în str. Bicaz nr. 164, sc. D, apt. 2, Bacău

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 28.12.2020, potrivit art.133 alin. 1 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere:

-Procesul Verbal nr. 481/ 21.01.2020 al Comisiei de analiză a cererilor de cumpărare a locuințelor din fondul locativ de stat (apartamente vechi și case naționalizate);

-Referatul nr. 573239/ 05.11.2020 al Compartimentului Evidență Contracte prin care se solicită aprobarea vânzării locuinței din fondul locativ de stat, aflată în domeniul privat al Municipiului Bacău, situată în str. Bicaz nr. 164, sc. D, apt. 2, Bacău;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr. 575481 /14.11.2020;

-Raportul Direcției Juridice și Administrație Locală înregistrat cu nr. 575482/1/14.11.2020;

-Raportul Arhitectului- Șef - Compartimentul Evidență Contracte înregistrat cu nr. 75482/2/14.11.2020;

-Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 1366/28.12.2020 al Comisiei de specialitate nr. 1, nr. 1367/28.12.2020 al Comisiei de specialitate nr. 2, nr. 1368/28.12.2020 al Comisiei de specialitate nr. 3, nr. 1369/28.12.2020 al Comisiei de specialitate nr. 4 și nr. 1370/28.12.2020 al Comisiei de specialitate nr. 5;

 • -H.C.L. nr. 157/ 2018 privind însușirea Inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al Municipiului Bacău;

 • -Raportul de evaluare proprietate imobiliară apartament str. Bicaz, nr.164, sc. D, ap. 2 întocmit de SC INTEL TRIM SRL Bacău;

-Prevederile art. 5, art. 21 din Decretul -Lege nr. 61/ 1990 privind vânzarea de locuințe construite din fondurile statului către populație;

-Prevederile Legii nr. 244 din 5.12.2011 pentru modificarea art. 16 din Legea nr. 85/1992 privind vânzarea de locuințe și spații cu altă destinație construite din fondurile statului și din fondurile unităților economice sau bugetare de stat;

-Prevederile art.1, art.17 din Legea nr. 85/ 1992 privind vânzarea de locuințe și spații cu altă destinație construite din fondurile statului și din fondurile unităților economice sau bugetare de stat, cu modificările și completările ulterioare;

-Prevederile art. 292 alin. 2 lit. ”f”, pct. 4 din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal cu modificările și completările ulterioare;

-Prevederile art. 140 alin. 1 și alin. 3, ale art. 196 alin. 1 lit. ”a”, ale art. 197 alin. 1 și ale art. 243 alin. 1 lit. ”a” și ”b” din OUG nr. 57/ 2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

În baza dispozițiilor art. 129 alin. 2 lit. „c”, alin. 6 lit. „b” și art. 139 alin. 2 și alin. 6 din OUG 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ș T E:

ART. 1 - Se aprobă vânzarea locuinței situată în municipiul Bacău , str. Bicaz, nr.164, sc. D, apt. 2, înscrisă în C.F. nr. 61879- C1- U44 Bacău, cu nr. cadastral 68179- C1- U44, suprafață utilă de 42,97 mp.

ART. 2 - (1) Prețul de vânzare al locuinței situate in municipiul Bacău , str. Bicaz nr.164, sc. D, apt.2 este de 21.900 de euro fără T.V.A. stabilit prin raportul de evaluare.

 • (2) La prețul de vânzare al locuinței se adaugă comisionul de 1,5% din valoarea locuinței, costul documentației cadastrale, costul raportului de evaluare, costul actelor notariale pentru întocmirea contractului de vânzare- cumpărare și orice alte cheltuieli auxiliare care pot interveni cu ocazia vânzării. Acesta se va achita de cumpărător la cumpărarea locuinței.

 • (3) Vânzarea locuinței se va face cu plata prețului integral, achitat în lei, la cursul euro BNR din ziua plății.

ART. 3 - (1) La data perfectării contractului de vânzare - cumpărare, cumpărătorul va prezenta următoarele documente:

 • a) Adeverință eliberată de asociația de proprietari/locatari din care să rezulte că nu are datorii față de aceasta;

 • b) Certificat fiscal eliberat de autoritatea locală din care să rezulte că nu are datorii față de bugetul local;

 • c) Declarație notarială pe proprie răspundere din care să rezulte ca titularul și membrii majori ai familiei sale nu dețin și nu au înstrăinat o locuință proprietate personală sau din fondul locativ de stat, după data de 1 ianuarie 1990 în nici una din localitățile țării.

(2) În cazul nedepunerii documentelor sus menționate în termen de 90 de zile de la data emiterii hotărârii , contractul de vânzare - cumpărare nu va fi încheiat în forma autentică notarială.

ART. 4 - Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Compartiment Evidență Contracte.

ART. 5 -Hotărârea va fi comunicată Primarului Municipiului Bacău, Direcției Economice și Compartimentului Evidență Contracte.

ART. 6 - Prin grija Secretarului General al Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.

CONSILIERI LOCALI:               CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE

DINU CĂTĂLIN-MIHAIL______________ SECRETARUL GENERAL AL MUN. BACĂU

LUPU GABRIEL STĂNICĂ        NICOLAE - OVIDIU POPOVICI

N.O.P., C.S./O.R.A./EX.1/DS.I-A-2