HOTĂRÂREA NR. 28 DIN 28.02.2020

privind aprobarea premierii unor sportivi de la Sport Club Municipal Bacău și a antrenorului acestora pentru performanțe deosebite obținute la Campionatele Naționale de Seniori, Iași 2020

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 28.02.2020, potrivit art. 133( 1) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ,

Având în vedere:

-Adresa înregistrată la Primăria Municipiului Bacău cu nr. 19339/ 20.02.2020 înaintată de Sport Club Municipal Bacău prin care solicită premierea unor sportivi de la Sport Club Municipal Bacău și a antrenorilor acestora;

-Referatul nr. 19339/ 20.02.2020 al Serviciului Tineret și Informare Cetățeni prin care se propune aprobarea premierii unor sportivi de la Sport Club Municipal Bacău și a antrenorului acestora pentru performanțe deosebite obținute la Campionatele Naționale de Seniori, Iași 2020 și alocarea de la bugetul local a sumei 7200 lei;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău, înregistrata cu nr. 1537/21.02.2020; -Raportul Direcției Juridice și Administrație Locala, înregistrat cu nr. 1538/1/21.02.2020;

-Raportul comun al Direcției Economice și al Serviciului Tineret si Informare Cetatenipnregi strat cu nr. 1538/2/21.02.2020;

-Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 268/27.02.2020 al Comisiei de specialitate nr. 1, nr. 269/27.02.2020 al Comisiei de specialitate nr. 4 și nr. 270/27.02.2020 al Comisiei de specialitate nr. 5; -HCL nr. 147/ 2008 privind aprobarea sistemului de premiere pentru rezultatele deosebite ale sportivilor legitimați la cluburile sportive din municipiul Bacău, la concursurile și competițiile sportive naționale, europene, mondiale și olimpice, modificată și completată prin HCL nr. 232/ 2008, HCL nr. 204/ 2011, HCL nr. 231/2016, HCL nr. 67/ 2019 și HCL nr. 337/ 2019;

-Prevederile art. 3 alin. (1) și ale art. 18A1 alin. (2) lit. ” f ” din Legea nr. 69/ 2000 a educației fizice și sportului, modificată și completată;

-Prevederile art. 36 alin. (4) din OUG nr. 114/ 2018 privind instituirea unor masuri in domeniul investițiilor publice si a unor masuri fiscal-bugetare, modificarea si completarea unor acte normative si prorogarea unor termene;

-Prevederile Legii nr. 273/ 2006, privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

-Prevederile Legii nr. 5/ 2020, privind bugetul de stat pe anul 2020; -Prevederile art. 140 alin. (1) și (3), ale art. 154 alin. (1), ale art. 196 alin. (1) lit. ”a”, ale art. 197 (1) și ale art. 243 alin. (1) lit. ”a” și ”b” din OUG nr. 57/ 2019 privind Codul administrativ;

-Amendamentul formulat de către domnul Primar Cosmin Necula, amendament ce a fost adoptat; în baza dispozițiilor art. 129 alin. (2) lit. “d” și ale alin. (7) lit. “f ” și art. 139 alin. 3 lit. ”a” și alin. 6 din din OUG nr. 57/ 2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

ART. 1. Se aprobă premierea sportivilor Sport Club Municipal Bacău, după cum urmează: Tudor Eric cu suma de 2.880 lei (echivalentul a 600 euro), Vicol Dumitru cu suma de 2.880 lei (echivalentul a 600 euro), pentru obținerea medaliei de aur la Campionatele Naționale de Seniori, Iași 2020 și a antrenorului acestora, Auraș Relu cu suma de 2.880 lei (echivalentul a 600 euro), potrivit sistemului de premiere.

ART. 2. Se aprobă alocarea de la bugetul local, potrivit sistemului de premiere, a sumei de 8.640 lei, pentru acordarea premiilor către persoanele nominalizate la art. 1.

ART. 3. Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Direcția Economică și Serviciul Tineret și Informare Cetățeni.

ART. 4. Hotărârea va fi comunicată Primarului Municipiului Bacău, Direcției Economice, Serviciului Tineret și Informare Cetățeni și Sport Club Municipal Bacău.

ART.5. Prin grija Secretarului General al Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.

PREȘEDINTE CATALIN-CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE ' SECRETARUL GENERAL AL MUN. BACĂU NICOLAE - IDIU POPOVICI