—h^m^—ww—w——agawcHMG—sMMBsaaaiRi fj j j  .J ?PiWr ni । HOTĂRÂREA NR. 279 DTN 28.12.2020

privind acordarea „Diplomei de Onoare” și plata unui premiu în valoare de 500 lei celor 71 de familii din municipiul Bacău care au împlinit 50 de ani de căsătorie și care au depus cerere până la data de 15.12.2020

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 28.12.2020, potrivit art. 133 alin. 1 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, Având în vedere:

-Cererile celor 71 de familii din municipiul Bacău care au împlinit 50 de ani de căsătorie și au depus cerere până la 15.12.2020;

-Referatul nr. 584126 /18.12.2020 al Compartimentului Proceduri Administrative și Organizări Alegeri prin care se propune acordarea premiului de 500 de lei pentru 71 de familii care au împlinit 50 de ani de la căsătorie;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr. 584128/18.12.2020;

-Raportul Direcției Juridice și Administrație Locală înregistrat cu   nr.

584129/1/18.12.2020;

-Raportul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Bacău înregistrat cu nr. 584129/2/18.12.2020;

-Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 1358/28.12.2020 al Comisiei de specialitate nr. 1, nr. 1359/28.12.2020 al Comisiei de specialitate nr. 4 și nr. 1360/28.12.2020 al Comisiei de specialitate nr. 5;

-Prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 12/2016 pentru aprobarea acordării "Diplomei de Onoare” și plata unui premiu în valoare de 500 de lei familiilor care au împlinit și depășit 50 de ani de la căsătorie și care au domiciliul în municipiul Bacău;

-Prevederile art. 140 alin. 1 și alin. 3, ale art.154 alin. 1 , ale art. 196 alin. 1 lit. ”a”, ale art. 197 alin. 1, ale art. 243 alin. 1 lit. ”a” și ” b” din OUG nr. 57/ 2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

în baza dispozițiilor art. 129 alin. 2 lit. “d”, alin. 7 lit. “b” și art. 139 alin. 3 lit. ”a” și alin. 6 din OUG 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă acordarea „Diplomei de Onoare” și plata unui premiu în valoare de 500 lei celor 71 de familii din municipiul Bacău care au împlinit 50 de ani de căsătorie și care au depus cerere până la data de 15.12.2020, conform Anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Se aprobă alocarea sumei de 4.260 lei Direcției de Asistență Socială a Municipiului Bacău în vederea organizării festivităților de înmânare a „Diplomei de Onoare” pentru cele 71 de familii din municipiul Bacău.

Art. 3. Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de către Primarul Municipiului Bacău care, prin intermediul Direcției de Asistență Socială și Direcției Economice, va efectua plata familiilor prevăzute în anexa atașată prezentei hotărâri.

Art. 4. Hotărârea va fi comunicată Direcției Economice, Direcției de Asistență Socială a Municipiului Bacău, Compartimentului Proceduri Administrative și Organizări Alegeri, precum și persoanelor din anexa atașată.

Art. 5. Prin grija Secretarului General al Municipiului Bacău, prezenta hotărâre se comunică Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.

CONSILIERI L

DINU CĂTĂLIN-I^lHĂ LUPU GABRIEL S^TĂCONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE ? SECRETARUL GENERAL AL MUN. BACĂU

NICOEAE - OVIDIU POPOVICI

N.O.P., C.S./O.R.A./EX.i/DS.I-A-2

ROMÂNIA

ANEXĂ LA HCL NR. 279 DLN 28.12.2020


JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU

LISTĂ NOMINALĂ

cu familiile din municipiul Bacău care au împlinit 50 de ani de la căsătorie și care au depus cerere până la data de 15.12.2020

Nr. crt.

Numele și prenumele soț + soție

Nr.și data de înregistrare a cererii

Data căsătoriei

1.

M ARCOCI CONSTANTIN MARCOCI ELENA

23345/26.05.2020

24.10.1970

2.

APOSTOL ION

APOSTOL VIORICA

555407/24.08.2020

13.09.1970

3.

PRALEA CONSTANTIN

PRALEA MARIA

554048/18.08.2020

09.09.1970

4.

PATRICHE EMIL

PATRICHE AURICA

556597/27.08.2020

26.08.1970

5.

MOȚOC GHEORGHE MOȚOC ELENA

554814/20.08.2020

17.02.1969

6.

CHIR1BĂU MIHAI

CH1R1BĂU GEORGETA-ECATERINA

557682/01.09.2020

28.08.1970

7.

MACOVEIIORDACHE MACOVEIT1NCA

553581/14.08.2020

07.08.1970

8.

GRUDINSCHI MIHAI

GRUDINSCHI VALENTINA

558547/03.09.2020

07.09.1970

9.

GRIGORAȘ MIHAI

GRIGORAȘ AURICA

558769/04.09.2020

25.09.1970

10.

SLEVOACĂ VALERIAN

SLEVOACĂ SILVIA

559124/07.09.2020’

27.08.1970

11.

LUCA CONSTANTIN

LUCA EUGENIA

559076/07.09.2020

07.09.1970

12.

BOLMOAGĂ DUMITRU BOLMOAGÂ ROD1CA

558981/07.09.2020

15.07.1970

13.

ASAVEIIOAN

560777/14.09.2020

13.09.1970

ASAVEI LUCIEA

14.

BURGHELEA VASILE

BURGHELEA RODICA

560461/11.09.2020

26.09.1970

15.

CLAPON IOAN

CLAPON PANSICA

560724/14.09.2020

12.09.1970

16.

IONICĂ MIHAI

IONICĂ AGLA1A

560755/14.09.2020

21.09.1970

17.

BOBOC GHEORGHE

BOBOC AURICA

561695/16.09.2020

04.10.1970

18.

MACIUC GEORGE

MACIUC ANA

561292/15.09.2020

12.01.1970

19.

BOLOGA GHEORGHE

BOLOGA VIORICA

562960/22.09.2020

27.08.1970

20.

BARBU STELIAN

BARBU SILVICA

562629/21.09.2020

26.10.1970

21.

CALAPOD PUIU

CALAPOD VITA

563245/23.09.2020

13.08.1965

22.

ANTOHI VASILE

ANTOHI MARIA

564190/25.09.2020

1.09.1968

23.

CIOBANU CONSTANTIN

CIOBANU MARIA

564086/25.09.2020

20.09.1970

24.

SIMION COSTACHE

SIMION ELENA

564347/28.09.2020

04.04.1970

25.

UNGUREANU MIHAI

UNGUREANU MARIA

565519/01.10.2020

21.10.1970

26.

SOHODOLEANU NECULAI

SOHODOLEANU AURORA

565746/02.10.2020

01.10.1970

27.

LUNGU NECULAI

LUNGU MARIA

565449/01.10.2020

10.10.1970

28.

P1NTEA TEODOR

PINTEA MARGARETA

565990/05.10.2020

05.10.1970

29.

BĂLUȚÂ EUGEN

BĂLUȚÂ VALERICA

566071/05.10.2020

22.11.1970

30.

GROSU VICTOR

GROSU MARIA

566063/05.10.2020

02.10.1970

31.

MORARU PETREA

MORARU PAULINA

566316/06.10.2020

10.10.1970

32.

GUȘĂ GHEORGHE

GUȘĂ ELENA

566808/07.10.2020

10.10.1970

33.

CRIHAN DUMITRU

CRIHAN MARIA

567766/12.10.2020

17.10.1970

34.

PARASCHIV GHEORGHE

PARASCHIV LENȚA

567773/12.1O.2O2O

05.09.1970

35.

CATANÂ GHEORGHE CATANĂ F1R1CA

567703/12.10.2020

08.10.1970

36.

MÂNÂ1LĂ TEODOR

MĂNĂ1LĂ VALER1A

567754/12.10.2020

16.07.1970

37.

PALAȘANU GHEORGHE PALAȘANU HARETA

568319/13.10.2020

09.10.1970

38.

HULUBEI IOAN

HULUBEI CARMINA

568851/15.10/2020

05.10.1960

39.

PUIU GHEORGHE

PUIU MARIA

569955/21.10.2020

07.09.1970

40.

GHERASIM ION

GHERASIM CATRINA

570207/22.10.2020

19.10.1970

41.

GOAGÂ CONSTANTIN

GOAGÂ ADRIANA

570446/23.10.2020

27.11.1970

42.

DASCĂLU VASILE DASCĂLU MARIA

570674/26.10.2020

24.10.1970

43.

OJOG GHEORGHE

OJOG TEODORA

571068/27.10.2020

16.10.1970

44.

POPA GHEORGHE

POPA MARIA

571077/27.10.2020

23.i6.1970

45.

VÎNĂU DUMITRU

VÎNĂU MARIA

571294/28.10.2020

14.10.1970

46.

LUNGU GHEORGHE

LUNGU LUCIA

571233/28.10.2020

23.10.1970

47.

ȚEAVĂ ALEXE

ȚEAVA TEREZA

571515/29.10.2020

30.11.1970

48.

PETRIU NECULAI

PETRIU MAGHIȚA

572265/02.11.2020

30.10.1970

49.

LOVIN CONSTANTIN

LOVIN GEORGETA

572191/02.11.2020

7.11.1970

50.

CÂMPANU CONSTANTIN

572065/02.11.2020

31.10.1970

CÎMPANU ELENA

51.

MIHAI NICOLAE

MIHAIANGELICA-TAMARA-

FLORICA

572726/03.11.2020

3.11.1970

52.

D1MA AUREL

D1MA RODICA

572634/03.11.2020

30.10.1970

53.

RUSU NECULALIOAN RUSU ELENA

573006/04.11.2020

12.11.1970

54.

STOLERU VIOREL

STOLERU MARIANA

573357/05.11.2020

6.11.1970

55.

TROFIN PAUL

TROFIN MAR1A

573585/06.11.2020

06.11.1970

56.

BOUARU VASILE

BOUARU EUGENIA

573258/05.11.2020

12.11.1970

57.

TILIBAN GHEORGHE

TILIBAN LENUTA

574645/11.11.2020

2.03.1968

58.

CHEȚA GHEORGHE CHETA MARI A

575282/13.11.2020

9.11.1970

59.

DIMOFTE GHEORGHE

DIMOFTE ANIȚA

575648/16.11.2020

16.11.1970

60.

VAS1LACHE CCST1CĂ

VASILACHE MARIA

575999/17.12.2020

12.11.1970

61.

NEGRUȚ IOAN

NEGRUȚ LIVIA

577387/23.11.2020

23.11.1970

62.

PUȘCAȘU DUMITRU

PUȘCAȘU ELENA

578202/25.11.2020

31.11.1970

63.

GUIDEA NECULAE

GUIDEA CORNELIEA

578896/26.11.2020

18.09.1970

64.

HRISCU DAN

HRISCU LUCUCA

579565/2.12.2020

7.12.1970

65.

CR1HANĂ IOAN

CR1HANÂ IULIANA

580753/7.12.2020

1.08.1970

66.

OLAN GHEORGHE

OLAN RODICA

579605/02.12.2020

8.11.1970

67.

VICOLEANU IOAN

VICOLEANU MAGDALENA

580492/4.12.2020

21.11.1970

68.

PĂSĂRICĂ AUREL

581441/9.12.2020

18.02.1970

PĂSĂRICĂ CLAUDIA

69.

OJOG VALENTIN

OJOG IUL1ANA

582314/14.12.2020

4.11.1970

70.

SA VIN VASILE

SAV1N VICTORIA

582377/14.12.2020

12.12.1970

71.

MACOVEI GHEORGHE

MACOVE1 FLOR1CA

581315/9.12.2020

_____

11.12.1970


CONSILIERI LOCALI:*^ LCĂTĂLIN-MIHA1L DINI 2.GABRIEL-STĂN1CĂ LLPCCONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE 'SECRETARUL GENERAL AL MUN. BACĂU NICOLAE ZOVIDIU POPOVICI

HOTĂRÂREA NR. 279 DIN 28.12.2020

privind acordarea „Diplomei de Onoare” și plata unui premiu în valoare de 500 lei celor 71 de familii din municipiul Bacău care au împlinit 50 de ani de căsătorie și care au depus cerere până la data de 15.12.2020

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 28.12.2020, potrivit art.133 alin. 1 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, Având în vedere:

-Cererile celor 71 de familii din municipiul Bacău care au împlinit 50 de ani de căsătorie și au depus cerere până la 15.12.2020;

-Referatul nr. 584126 /18.12.2020 al Compartimentului Proceduri Administrative și Organizări Alegeri prin care se propune acordarea premiului de 500 de lei pentru 71 de familii care au împlinit 50 de ani de la căsătorie;

-Expunerea  de motive a Primarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr.

584128/18.12.2020;

-Raportul   Direcției Juridice și Administrație Locală   înregistrat   cu   nr.

584129/1/18.12.2020;

-Raportul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Bacău înregistrat cu nr. 584129/2/18.12.2020;

-Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 1358/28.12.2020 al Comisiei de specialitate nr. 1, nr. 1359/28.12.2020 al Comisiei de specialitate nr. 4 și nr. 1360/28.12.2020 al Comisiei de specialitate nr. 5;

-Prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 12/ 2016 pentru aprobarea acordării ”Diplomei de Onoare” și plata unui premiu în valoare de 500 de lei familiilor care au împlinit și depășit 50 de ani de la căsătorie și care au domiciliul în municipiul Bacău;

-Prevederile art. 140 alin. 1 și alin. 3, ale art.154 alin. l , ale art. 196 alin. 1 lit. ”a”, ale art. 197 alin. 1, ale art. 243 alin. 1 lit. ”a” și ” b” din OUG nr. 57/ 2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În baza dispozițiilor art. 129 alin. 2 lit. “d”, alin. 7 lit. “b” și art. 139 alin. 3 lit. ”a” și alin. 6 din OUG 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. l. Se aprobă acordarea „Diplomei de Onoare” și plata unui premiu în valoare de 500 lei celor 71 de familii din municipiul Bacău care au împlinit 50 de ani de căsătorie și care au depus cerere până la data de 15.12.2020, conform Anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Se aprobă alocarea sumei de 4.260 lei Direcției de Asistență Socială a Municipiului Bacău în vederea organizării festivităților de înmânare a „Diplomei de Onoare” pentru cele 71 de familii din municipiul Bacău.

Art. 3. Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de către Primarul Municipiului Bacău care, prin intermediul Direcției de Asistență Socială și Direcției Economice, va efectua plata familiilor prevăzute în anexa atașată prezentei hotărâri.

Art. 4. Hotărârea va fi comunicată Direcției Economice, Direcției de Asistență Socială a Municipiului Bacău, Compartimentului Proceduri Administrative și Organizări Alegeri, precum și persoanelor din anexa atașată.

Art. 5. Prin grija Secretarului General al Municipiului Bacău, prezenta hotărâre se comunică Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.

CONSILIERI LOCALI:             CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE

DINU CĂTĂLIN-MIHAIL____________ SECRETARUL GENERAL AL MUN. BACĂU

LUPU GABRIEL STĂNICĂ       NICOLAE - OVIDIU POPOVICI

N.O.P., C.S./O.R.A./EX.1/DS.I-A-2

ANEXA LA PREZENTA HOTĂRÂRE POATE FI CONSULTATĂ LA HOTĂRÂREA CU ACELAȘI NUMĂR POSTATĂ ÎN FORMAT NEEDITABIL