Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 28.12.2020, potrivit art.133 alin. 1 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, Având în vedere:

-Adresa SC Transport Public SA Bacău înregistrată la Direcția de Asistență Socială a Municipiului Bacău sub nr. 18204 din 18.11.2020;

-Referatul nr. 19263 din 08.12.2020 al Direcției de Asistență Socială a Municipiului Bacău prin care se propune asigurarea resurselor financiare din bugetul local al municipiului Bacău pentru acordarea unor facilități pentru transportul urban cu mijloace de transport în comun elevilor precum și aprobarea regulamentului de acordare a acestor facilități;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr. 19265/08.12.2020;

-Raportul Direcției Juridice și Administrație Locală înregistrat cu nr. 581785/1/10.12.2020;

-Raportul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Bacău înregistrat cu nr. 581785/2/10.12.2020;

-Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 1353/28.12.2020 al Comisiei de specialitate nr. 1, nr. 1354/28.12.2020 al Comisiei de specialitate nr. 2, nr. 1355/28.12.2020 al Comisiei de specialitate nr. 3,nr. 1356/28.12.2020 al Comisiei de specialitate nr. 4 și nr. 1357/28.12.2020 al Comisiei de specialitate nr. 5;

-Prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 443/29.112019,privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 239/31.08.2016 prin care s-a aprobat tarifului lunar pentru transportul urban cu mijloace de transport în comun al elevilor, asigurarea resurselor financiare din bugetul local al municipiului Bacău pentru acordarea unor facilități de transport precum și aprobarea regulamentului de acordare a acestor facilități;

-Prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 448/19.12.2019 privind ajustarea tarifelor la titlurile de călătorie practicate de SC Transport Public SA Bacău începând cu 01.01.2020, prin indexarea cu indicele prețului de consum total;

-Prevederile art. 8, alin. 3 lit. (j) din Legea nr. 51 din 8 martie 2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată cu modificările și completările ulterioare;

-Prevederile art. 17, alin. 1 lit. (m) și (o) din Legea nr. 92 din 10 aprilie 2007 a serviciilor de transport public local, cu modificările și completările ulterioare;

-Prevederile art. 84, alin. 1 și alin. (1 Al), (1A2) și (1A3), art. 105 alin. 2 din Legea nr. 1 din 05.01.2011 a Educației Naționale, cu modificările și completările ulterioare;

-Prevederile Ordinului nr. 5.079 din 31 august 2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare si funcționare a unităților de învățământ preuniversitar;

-Prevederile Hotărârii Guvernului nr. 435 din 28 mai 2020 privind aprobarea procedurii de decontare a cheltuielilor de transport al elevilor, precum si pentru modificarea si completarea Normelor metodologice privind acordarea facilităților de transport intern feroviar si cu metroul pentru elevi si studenți, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 42/2017;

-Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

-Prevederile art. 140 alin. 1 și alin. 3, ale art. 154 alin. 1, ale art. 196 alin. 1 lit. ”a”, art. 197 alin. 1 și ale art. 243 alin. 1 lit. ”a” și ”b” din OUG nr. 57/ 2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

în baza dispozițiilor art. 129 alin. 2 lit. “d”, alin. 7 lit. “b” și art. 139 alin. 3 lit. ”a” și alin. 5 din OUG 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. I -Se aprobă subvenționarea 100% a transportului urban cu mijloace de transport în comun al elevilor din învățământul obligatoriu și liceal acreditat/autorizat de pe raza administrativ teritorială a municipiului Bacău care utilizează mijloace de transport în comun, pe tot parcursul anului calendaristic.

Art. 2 -In vederea asigurării gratuității prevăzute la art. 1, decontarea cheltuielilor se face de la bugetul de stat, prin transfer, către unitățile administrativ-teritoriale, în baza facturilor lunare emise de SC Transport Public SA Bacău.

Art. 3- (1) Transportul elevilor se va efectua în baza cârdului anual de transport personalizat și netransmisibil și a carnetului de elev, vizat de instituția de învățământ din municipiul Bacău pentru anul școlar în curs.

(2) Costul cârdurilor anuale de transport pentru elevi va fi suportat din bugetul SC Transport Public SA Bacău.

Art. 4- Se aprobă regulamentul de acordare a facilităților la transportul urban cu mijloace de transport în comun elevilor din învățământul obligatoriu și liceal acreditat/autorizat de pe raza administrativ teritorială a municipiului Bacău, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 5 -Cu data prezentei hotărâri Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 180/31.08.2020 privind asigurarea resurselor financiare din bugetul local al municipiului Bacău pentru acordarea unor facilități pentru transportul urban cu mijloace de transport în comun precum și aprobarea regulamentului de acordare a acestor facilități, se abrogă.

Art. 6- Primarul Municipiului Bacău va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Direcția Economică.

Art. 7-Hotărârea va fi comunicată Direcției Economice, Inspectoratului Școlar al Județului Bacău, S.C. Transport Public S.A Bacău.

Art. 8- Prin grija Secretarului Municipiului Bacău, prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului Județului Bacău pentru verificarea legalității.

CONSILIERI LO

DINU CĂTÂLIN-MlMlLjy LUPU GABRIEL ST^NTcW

’k. I w. -/CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE SECRETARUL GENERAL AL MUN. BACĂU

NICdLAE - OVIDIU POPOVICI

N.O.P.. C.S./O.R.A./EX.I/DS.I-A-2

ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU

ANEXĂ LA HCL NR. 278 DIN 28.12.2020


REGULAMENT

de acordare a facilităților la transportul urban cu mijloace de transport în comun elevilor din învățământul obligatoriu și liceal acreditat/ autorizat

de pe raza administrativ-teritorială a municipiul Bacău

CAPITOLUL I - Dispoziții generale

Art. 1. Obiectul prezentului regulament îl constituie reglementarea cadrului general de decontare a facilităților la transportul urban cu mijloace de transport în comun pentru elevii din învățământul obligatoriu și liceal acreditat / autorizat de pe raza administrativ-teritorială a municipiului Bacău.

Art. 2. Prezentul Regulament este elaborat în conformitate cu:

 • - Prevederile art. 8, alin. 3 , lit. (j) din Legea nr. 51 din 8 martie 2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată cu modificările și completările ulterioare;

 • - Prevederile art. 17, alin. 1, lit. (m) și (o) din Legea nr. 92 din 10 aprilie 2007 a serviciilor de transport public local, cu modificările și completările ulterioare,

 • - Prevederile art. 26, alin. 1 din Ordinul nr. 272 din 12 decembrie 2007 al Președintelui ANRSC pentru aprobarea Normelor-cadru privind stabilirea, ajustarea și modificarea tarifelor pentru serviciile de transpon public local de persoane;

 • - Prevederile Ordinului nr. 972/03.10.2007 al Ministerului Transporturilor pentru aprobarea Regulamentului-cadru pentru   efectuarea transportului public local si a Caietului de

sarcini-cadru al serviciilor de transport public local;

 • - Prevederile art. 84, alin. 1 și alin. (IA1), (1A2) și (lA3), art. 105, alin. 2 din Legea nr. 1 din 05.01.2011 a educației naționale, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Prevederile Hotărârii Guvernului nr. 435 din 28 mai 2020 privind aprobarea procedurii de decontare a cheltuielilor de transport ai elevilor, precum si pentru modificarea si completarea Normelor metodologice privind acordarea facilităților de transport intern feroviar si cu metroul pentru elevi si studenți, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 42/2017;

 • - Prevederile Ordinului nr. 5.079 din 31 august 2016 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si funcționare a unităților de învățământ preuniversitar;

 • - Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

CAPITOLUL II- Tipuri de facilități la transportul urban cu mijloace de transport în comun acordate elevilor din învățământul obligatoriu și liceal acreditat / autorizat de pe raza administrativ-teritorială a municipiul Bacău

Art. 3. Elevii din învățământul obligatoriu și liceal acreditat / autorizat de pe raza administrativ-teritorială a municipiului Bacău care utilizează mijloace de transport în comun beneficiază pe tot parcursul anului calendaristic de subvenționarea 100% a transportului urban cu mijloace de transport în comun aparținând S.C. TRANSPORT PUBLIC S.A. Bacău.

ArL 4. Tariful lunar pentru transportul urban cu mijloace de transport în comun al elevilor, valabil pe toate traseele, este stabilit prin hotărâre de consiliu local.

ArL 5. In vederea asigurării gratuității transportului urban cu mijloace de transport în comun pentru elevii din municipiul Bacău, decontarea cheltuielilor se face de la bugetul de stat, prin transfer, către unitățile administrativ-teritoriale, în baza facturilor lunare emise de SC Transport Public SA Bacău

CAPITOLUL III - Criterii de acordare a facilităților la transportul urban cu mijloace de transport în comun

ArL 6. Elevii beneficiază de subvenționarea 100% a transportului urban cu mijloace de transport în comun. în condițiile în care sunt înscriși într-o unitate de învățământ obligatoriu sau liceal acreditată / autorizată de pe raza administrativ-teritorială a municipiului Bacău.

CAPITOLUL IV - Caracteristicile legitimațiilor de călătorie la transportul urban cu mijloace de transport în comun

 • I. Pentru primele 30 de zile ale anului școlar în curs elevii vor circula în baza unui abonament lunar, pus la dispoziție de S.C. Transport Public S.A. și care fi distribuit prin unitățile de învățământ;

 • 2. în această perioadă de o lună S.C. Transport Public S.A. va asigura imprimarea cârdurilor anuale de transport pentru elevi, care vor fi personalizate și netransmisibile;

 • 3. Cârdurile anuale de transport pentru elevi vor fi distribuite anual de către unitățile de învățământ;

 • 4. Perioada de valabilitate a cârdului de transport anual pentru elevi distribuit va fi corespunzător anului calendaristic în curs, exclusiv prima lună a anului școlar (când elevul va circula în baza unui abonament);

 • 5. Tariful lunar pentru transportul urban cu mijloace de transport în comun al elevilor, valabil pe toate traseele, este stabilit prin hotărâre de consiliu local.

CAPITOLUL V - Modalitatea de acordare a facilităților la transportul urban cu

mijloace de transport în comun

Art. 7. Fiecare unitate dc învățământ din municipiul Bacău va primi la începutul anului școlar de la S.C. Transport Public S.A. un număr de abonamente cu valabilitate de o lună (primele 30 de zile ale anului școlar în curs) pentru elevii care solicită această facilitate.

Art. 8. Aceste abonamente subvenționate 100% vor fi distribuite la cererea elevilor, în baza unor liste întocmite de unitățile de învățământ. Modelul listei nominale se constituite în anexa la prezentul regulament.

Art. 9. Până la data de 20 septembrie a anului școlar în curs listele nominale ale unităților de învățământ care cuprind elevii cărora li s-au eliberat abonamente la cerere, cu încadrarea în condițiile stabilite la art. 6 din prezentul regulament vor fi centralizate pe Fiecare centru bugetar și vor fi transmise către S.C. Transport Public S.A.

Art. 10. în perioada 20 septembrie - 10 octombrie S.C. Transport Public S.A. va avea obligația imprimării cârdurilor anuale de transport pentru elevi, care vor fi personalizate și netransmisibile.

Art. 11. Costul imprimatelor (abonamentelor) pentru prima lună din anul școlar în curs, precum și costurile cu achiziția și imprimarea cârdurilor anuale de transport pentru elevi vor fi suportate integral de S.C. Transport Public S.A. In cazul pierderii sau distrugerii din culpa posesorului, eliberarea unui nou cârd se va face in urma achitării sumei de 10 lei.

Art. 12. Unitățile de învățământ vor organiza distribuirea cârdurilor anuale de transport pentru proprii elevi, care solicită această facilitate, si care se încadrează în condițiile art. 6 din prezentul regulament. Cârdurile vor avea valabilitate pe toată durata anului calendaristic în curs, exclusiv prima lună a anului școlar (când elevul va circula în baza unui abonament).

Art. 13. Abonamentul lunar valabil în primele 30 de zile ale anului școlar în curs și cârdul anual de transport pentru elevi vor fi personalizate și netransmisibile și vor fi valabile numai însoțite de carnetul de elev vizat de instituția de învățământ din municipiul Bacău pentru anul școlar în curs.

Art. 14. Distribuirea abonamentelor se va efectua numai cu respectarea condițiilor stabilite în prezentul Regulament, respectiv obligativitatea elevului de a fi înscris într-o unitate de învățământ obligatoriu sau liceal acreditată / autorizată de pe raza administrativ-teritorială a municipiului Bacău. Responsabilitatea respectării acestor condiții revine unității de învățământ.

Art. 15. Eliberarea cârdurilor anuale de transport pentru elevi se va efectua în baza unor tabele nominale care vor trebui întocmite în dublu exemplar de fiecare unitate de învățământ în parte. Modelul acestor tabele este prevăzut în anexa nr, l care face parte integrantă din prezentul Regulament și vor cuprinde obligatoriu următoarele date: numele, prenumele, codul numeric personal, clasa, adresa de domiciliu, seria abonament/card, semnătură de primire.

Art. 16. După finalizarea distribuirii cârdurilor de transport pentru elevi un exemplar al tabelelor nominale centralizate pe fiecare centru bugetar, certificate de fiecare instituție de învățământ vor fi predate reprezentantului S.C. Transport Public S.A. până la data de întâi a lunii următoare, în format letric și electronic, în vederea facturării lunare a serviciului de transport public pentru elevi.

Art. 17. Lunar, până la daca de întâi a fiecărei luni, centrul bugetar va transmite S.C. Transport Public S.A. modificările intervenite în cursul lunii anterioare, fata de tabelele transmise la începutul anului școlar, cu privire la elevii beneficiari de transport public (ex.: elevi noi înscriși, elevi care nu mai aparțin unității de învățământ, modificarea domiciliului elevului, alte situații care conduc la modificarea situației inițiale și implicit a facturii din luna respectivă).

Art. 18. S.C. TRANSPORT PUBLIC S.A. Bacău, în baza tabelelor centralizate pe fiecare centru bugetar va emite factura fiscală și o va înainta acestora pentru decontare până la data de 5 a lunii în curs pentru luna precedentă. Factura fiscală va fi însoțită de situația centralizatoare și tabelele nominale primite de la unitățile de învățământ, în format letric și electronic.

Art. 19. Centrele bugetare din municipiul Bacau vor solicita Direcției Economice din cadrul Primăriei Municipiului Bacău aprobarea plății și deschiderea de credite bugetare în vederea efectuării viramentelor până la data de 25 a lunii următoare.

CAPITOLUL VI - Finanțarea cheltuielilor privind acordarea de facilități elevilor la transportul urban cu mijloace de transport în comun

Art. 20. Finanțarea cheltuielilor privind acordarea de facilități elevilor la transportul urban cu mijloace de transport în comun se realizează lunar, decontarea cheltuielilor se face de la bugetul de stat, prin transfer, către unitățile administrativ-teritoriale. în baza facturilor lunare emise de SC Transport Public SA Bacău.

CAPITOLUL VII - Responsabilități

Art. 21.

 • (1) Centrele bugetare din municipiul Bacău răspund administrativ, patrimonial și penal de corectitudinea datelor cuprinse în tabelele nominale și de respectarea condițiilor de distribuire a cârdurilor de transport pentru elevi.

 • (2) Centrele bugetare din municipiul Bacău răspund de distribuirea abonamentului aferent primelor 30 de zile ale anului școlar, cât și a cârdurilor anuale de transport către proprii elevi, in timp util.

 • (3) S.C. TRANSPORT PUBLIC S.A. Bacău răspunde de asigurarea transportului urban cu mijloace de transport în comun pentru elevii din municipiul Bacău, asigurarea numărului de

abonamente și a cârdurilor de transport necesare, de distribuirea acestora către unitățile de învățământ, precum și de centralizarea tabelelor nominale și întocmirea corectă a facturilor fiscale.


ÎNTOCMIT,

AXENTE IULIANCONSILIERI LOCALI: LCĂTÂLIN-MIHAIL DINU 2.GABRIEL-STĂNICĂ LICONTRASEMNE Â PENTRU LEGALITATE / SECRETARUL NERAL AL MUN. BACĂU NICOLAE'- OVIDIU POPOVICI
CENTRUL BUGETAR NR.

INSTITUȚIA DE INVATAMANT

ADRESA___________________________________

ANEXA

LA REGULAMENTUL DE ACORDARE A FACILITĂȚILOR LA TRANSPORTUL URBAN PENTRU ELEVI

TABEL NOMINAL CU ELEVII CARE BENEFICIAZĂ DE CÂRD ANUAL DE TRANSPORT PUBLIC CU MIJLOACE DE TRANSPORT IN COMUN

SITUAȚIE LUNA ANUL

Nr.

crt.

Nume si prenume

CNP

Clasa

Adresa de domiciliu

Serie abonament / cârd

Semnătură de primire

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

. ........

_ _____

Certificăm prin prezenta corectitudinea datelor cuprinse în tabelul nominal și respectarea condițiilor de acordare a facilităților la transportul urban cu mijloace de transport în comun al elevilor.

DIRECTOR,


CONSILIERI LOCALI

1.CĂTĂLIN-MIHAIL DIl\(u?

2.GABRIEL-STÂN1CĂ LUJ?(ÎNTOCMIT,


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE SECRETARUI^GENERAL AL MUN. BACĂU / N1COLAE - 0VID1U POPOVICI

HOTĂRÂREA NR. 278 DIN 28.12.2020

privind asigurarea resurselor financiare din bugetul local al Municipiului Bacău pentru acordarea unor facilități pentru transportul urban cu mijloace de transport în comun elevilor precum și aprobarea regulamentului de acordare a acestor facilități

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 28.12.2020, potrivit art.133 alin. 1 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, Având în vedere:

-Adresa SC Transport Public SA Bacău înregistrată la Direcția de Asistență Socială a Municipiului Bacău sub nr. 18204 din 18.11.2020;

-Referatul nr. 19263 din 08.12.2020 al Direcției de Asistență Socială a Municipiului Bacău prin care se propune asigurarea resurselor financiare din bugetul local al municipiului Bacău pentru acordarea unor facilități pentru transportul urban cu mijloace de transport în comun elevilor precum și aprobarea regulamentului de acordare a acestor facilități;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr. 19265/08.12.2020;

-Raportul Direcției Juridice și Administrație Locală înregistrat cu nr. 581785/1/10.12.2020;

-Raportul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Bacău înregistrat cu nr. 581785/2/10.12.2020;

-Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 1353/28.12.2020 al Comisiei de specialitate nr. 1, nr. 1354/28.12.2020 al Comisiei de specialitate nr. 2, nr. 1355/28.12.2020 al Comisiei de specialitate nr. 3,nr. 1356/28.12.2020 al Comisiei de specialitate nr. 4 și nr. 1357/28.12.2020 al Comisiei de

specialitate nr. 5;

-Prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 443/29.112019,privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 239/31.08.2016 prin care s-a aprobat tarifului lunar pentru transportul urban cu mijloace de transport în comun al elevilor, asigurarea resurselor financiare din bugetul local al municipiului Bacău pentru acordarea unor facilități de transport precum și aprobarea regulamentului de acordare a acestor facilități;

-Prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 448/19.12.2019 privind ajustarea tarifelor la titlurile de călătorie practicate de SC Transport Public SA Bacău începând cu 01.01.2020, prin indexarea cu indicele prețului de consum total;

-Prevederile art. 8, alin. 3 lit. (j) din Legea nr. 51 din 8 martie 2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată cu modificările și completările ulterioare;

-Prevederile art. 17, alin. 1 lit. (m) și (o) din Legea nr. 92 din 10 aprilie 2007 a serviciilor de transport public local, cu modificările și completările ulterioare;

-Prevederile art. 84, alin. 1 și alin. (1A1), (1A2) și (1A3), art. 105 alin. 2 din Legea nr. 1 din 05.01.2011 a Educației Naționale, cu modificările și completările ulterioare;

-Prevederile Ordinului nr. 5.079 din 31  august 2016 privind aprobarea Regulamentului de

organizare si funcționare a unităților de învățământ preuniversitar;

-Prevederile Hotărârii Guvernului nr. 435 din 28 mai 2020 privind aprobarea procedurii de

decontare a cheltuielilor de transport al elevilor, precum si pentru modificarea si completarea Normelor metodologice privind acordarea facilitaților de transport intern feroviar si cu metroul pentru elevi si studenți, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 42/2017;

-Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

-Prevederile art. 140 alin. 1 și alin. 3, ale art. 154 alin. 1, ale art. 196 alin. 1 lit. ”a”, art. 197 alin. 1 și ale art. 243 alin. 1 lit. ”a” și ”b” din OUG nr. 57/ 2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În baza dispozițiilor art. 129 alin. 2 lit. “d”, alin. 7 lit. “b” și art. 139 alin. 3 lit. ”a” și alin. 5 din OUG 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. l -Se aprobă subvenționarea 100% a transportului urban cu mijloace de transport în comun al elevilor din învățământul obligatoriu și liceal acreditat/autorizat de pe raza administrativ teritorială a municipiului Bacău care utilizează mijloace de transport în comun, pe tot parcursul anului calendaristic.

Art. 2 -In vederea asigurării gratuității prevăzute la art. 1, decontarea cheltuielilor se face de la bugetul de stat, prin transfer, către unitățile administrativ-teritoriale, în baza facturilor lunare emise de SC Transport Public SA Bacău.

Art. 3- (1) Transportul elevilor se va efectua în baza cardului anual de transport personalizat și netransmisibil și a carnetului de elev, vizat de instituția de învățământ din municipiul Bacău pentru anul școlar în curs.

(2) Costul cardurilor anuale de transport pentru elevi va fi suportat din bugetul SC Transport Public SA Bacău.

Art. 4- Se aprobă regulamentul de acordare a facilităților la transportul urban cu mijloace de transport în comun elevilor din învățământul obligatoriu și liceal acreditat/autorizat de pe raza administrativ teritorială a municipiului Bacău, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 5 -Cu data prezentei hotărâri Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Bacău nr.

180/31.08.2020 privind asigurarea resurselor financiare din bugetul local al municipiului Bacău pentru acordarea unor facilități pentru transportul urban cu mijloace de transport în comun precum și aprobarea regulamentului de acordare a acestor facilități, se abrogă.

Art. 6- Primarul Municipiului Bacău va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Direcția Economică.

Art. 7-Hotărârea va fi comunicată Direcției Economice, Inspectoratului Școlar al Județului Bacău, S.C. Transport Public S.A Bacău.

Art. 8- Prin grija Secretarului Municipiului Bacău, prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului Județului Bacău pentru verificarea legalității.

CONSILIERI LOCALI:

DINU CĂTĂLIN-MIHAIL____________

LUPU GABRIEL STĂNICĂ___________


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE SECRETARUL GENERAL AL MUN. BACĂU

NICOLAE - OVIDIU POPOVICI

N.O.P., C.S./O.R.A./EX.1/DS.I-A-2

ANEXA LA PREZENTA HOTĂRÂRE POATE FI CONSULTATĂ LA HOTĂRÂREA CU ACELAȘI NUMĂR POSTATĂ ÎN FORMAT NEEDITABIL