privind aprobarea dreptului de uz și servitute legală către Delgaz Grid S.A. asupra unor suprafețe de teren situate în Bacău, strada Chimiei nr.2 și str. Tazlăului nr.7k

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 28.12.2020, potrivit art. 133 alin. 1 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, Având în vedere:

-Adresele Delgaz Grid SA nr. 564335/ 10.11.2020, nr. 573565/06.11.2020 prin care solicită acordarea dreptului de uz și de servitute legală asupra unor suprafețe de teren situate în Bacău;

-Referatul comun nr. 581359/09.12.2020 al Direcției Drumuri Publice și Compartimentului Administrarea și Inventarierea Patrimoniului prin care se propune acordarea dreptului de uz și de servitute legală asupra unor suprafețe de teren situate în Bacău;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr. 584131/18.12.2020;

-Raportul Direcției Juridice și Administrație Locală înregistrat cu nr. 584132/1/18.12.2020;

-Raportul comun al Direcției Drumuri Publice și al Compartimentului Administrarea și Inventarierea Patrimoniului înregistrat cu nr. 584132/2/18.12.2020;

-Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 1350/28.12.2020 al Comisiei de specialitate nr. 2, nr. 1351/28.12.2020 al Comisiei de specialitate nr. 3 și nr. 1352/28.12.2020 al Comisiei de specialitate nr. 5;

-Prevederile art. 109 lit. ”a” și ”c”, ale art. 111 alin. 1 și ale art. 130 alin. 2 lit. “h” din Legea nr. 123/ 2012 a energiei electrice și a gazelor naturale, cu modificările și completările ulterioare;

-Prevederile art. 140 alin. 1 și alin. 3, ale art. 196 alin. 1 lit. ”a”, ale art.197 alin.l și ale art. 243 alin. 1 lit. ”a” și ”b” din OUG nr. 57/ 2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

în baza dispozițiilor art. 129 alin. 2 lit. ”c”, alin. 6 lit. ”a” și art. 139 alin. 3 lit. ”g” și alin. 6 din OUG 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

ART. 1 - Se aprobă dreptul de uz și servitute legală către DELGAZ GRID SA asupra :

 • (1) suprafeței de 73,60 mp teren aparținând Municipiului Bacău, aferentă lucrării "Extindere rețea și racord gaze presiune medie, pe str. Chimiei nr.2, Bacău, jud. Bacău”, necesară pentru realizarea lucrărilor de extindere a conductei de gaze naturale subterane presiune medie si amplasării unui branșament gaze naturale presiune redusă pe str. Chimiei din municipiul Bacău, delimitată conform planului de situație, Anexa nr. 1, parte integrantă a prezentei hotărâri.

 • (2) suprafeței de 50,40 mp teren aparținând Municipiului Bacău, aferentă lucrării "Extindere rețea și racord gaze presiune redusă, pe str. Tazlăului nr.7k, Bacău, jud. Bacău”, necesară pentru realizarea lucrărilor de extindere a conductei de gaze naturale subterane presiune redusă si amplasării unui branșament gaze naturale pe str. Tazlăului din municipiul Bacău, delimitată conform planului de situație, Anexa nr. 2, parte integrantă a prezentei hotărâri.

ART. 2 - Se aprobă Contractul - Cadru de constituire a dreptului de uz și de servitute legală, conform Anexei nr. 3, parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART. 3 - Dreptul de uz și de servitute legală se acordă sub condiția ca lucrările efectuate să nu afecteze carosabilul, iar execuția subtraversărilor de alei și străzi se va efectua prin foraj orizontal.

ART. 4 - După executarea lucrărilor, terenul ocupat temporar va fi adus la starea inițială prin grija constructorului.

ART.5- Titularii dreptului de uz, servitute și servitute legală prevăzuți la art. 1 sau, după caz, executanții lucrărilor, vor respecta întocmai prevederile HCL nr. 253/25.10.2012 privind aprobarea Regulamentului privind condițiile de execuție a lucrărilor pe domeniul public sau privat al Municipiului Bacău și de intervenție în caz de avarie la rețelele edilitare.

ART. 6- Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Direcția Drumuri Publice și Compartimentul Administrarea și Inventarierea Patrimoniului.

ART. 7 - Hotărârea va fi comunicată Primarului Municipiului Bacău, Direcției Drumuri Publice, Compartimentului Administrarea și Inventarierea Patrimoniului și Delgaz Grid SA.

ART. 8- Prin grija Secretarului General al Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE ' SECRETARUL GENERAL AL MUN. BACĂU

NICOLAEA OVIDIU POPOVICI

N.O.P.. C.S./O.R.A./EX. l/DS.I-A-2

ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL AL MUN. BACĂU


ie.7?


ANEXA NR. 1 LA HCL NR. 277 DIN 28.12.2020 I

----------—--------------   ---X--1 /


Nr. rtd WU45


Conduct» gte* cutanate putem fT«X        cui

>E ittjKtt-hM E^VWdM*5i*

•• - ■      ----- U5.W


Dn 83rf.Bnw,         L^n.00m.

tnont^f tttbt9f9n


EMNEAZA PENTRU LEGALITATE


CONSILIERI LOCALIOfe LCÂTĂLlN-MIHA|L4Ei® 2 .GA B RIF. L-STĂ N M,% LLW \ W


RUL GENERAL AL MUN. BACA IL A® - OVID1U POPOVICl


LEGENDA


i IMJTALATOR AUrOMCAr UuMH M          n

AuwAjaoi tv

O. A MRț£A- K Lat JMÂța.W! szZșirbMn


PRMp O

D 0 srr >L


CcAduoa gaze naturale presiune medic. OL, 04*. EXISTENTA IN EXPLOATARE

Conducta dislnlmtiegazt naturale presiune medie, dri PE țOO. SDR1I SR EN 12007/2’2012, Dn 63x5 Bmm,

PROPUSA L"17S-D0m montaj subteran

Branșament gaze nalurale presiuc medic, montaj subteran, din PEI00, SDR11,

PROPUS, D 32mm terminai Ja capat cu un post de reglare/măsurare

Pnsi de reglare-maiurare PROPUS

Dop din PE Dn 63x5.8nin)

Teu «dus dm OL, 04". 2"

Ftnmg de tranziție OL*PE. 02"* Dn 63x5 $mm


_ț®l_


DESENAT


PROIECTAT ^IFICAT


APROBAT


8X3. Twmo S*hmi C<XTX»ny S.R.L,


S.C.T«m» Sanftt Onptny SJLL


fnp. VAS1LACHI alexan; Ing VASILACHl AlEXANl In» VASHACHI AlEXAM


In» ERMLA LUCIANccr.ou^’ A •n”T= - îHî g^n.frl^iunT Wdif BRANȘAMENT SI POST DE REGLAFE/MASVRARE lfr»aa Loc.       24- Oinr, Xk. J, Jud. Umu

0E*iCFlClAn SC DCLGAZ OfUD SA     SC BAC DELPHI SA


SCARA || 1^00 'Jmta

2020


PLAN DE SITUAȚIE


PTH+DE


ANEXA NR. 3 LA HCL NR. 277 DIN 28.12.2020

ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU

CONTRACT - CADRU DE CONSTITUIRE A DREPTULUI DE UZ ȘI SERVITUTE

I . PĂRȚILE CONTRACTANTE

MUNICIPIUL BACAU cu sediul in Bacau, str.Marasesti, nr.6, avand contul 07TREZ0612IA300530XXXX, deschis la Trezoreria Municipiului Bacau, CUI 4278337. reprezentat prin Primarul Municipiului Bacau Lucian-Daniel Stanciu-Viziteu, denumit în continuare proprietar

Și

 • S.C. DELGAZ GR1D S.A., cu sediul în Tg. Mureș, Bulevardul Pandurilor, nr. 42, etaj IV, jud. Mureș, nr. înregistrare în Registrul Comerțului J26/326/200O, CUI ROI0976687, cod 1BAN ROI I BRDE 270S V275 4041 2700 deschis la BRD Tg. Mureș, reprezentată legai prin dl Ferenc Csulak - Director General și dl Radu Petre - Director General Adjunct, în calitate de BENEFICIAR

 • IL OBIECTUL CONTRACTULUI

Art.l. Obiectul contractului îl reprezintă constituirea cu titlu gratuit de către Proprietar în favoarea Beneficiarului, a dreptului de uz și servitute asupra terenului în suprafață de .................situat în

Bacău, str. ...................., aflat în proprietatea Proprietarului, conform Planului de situație ce

constituie Anexă la prezentul contract.

Art. 2. Predarea - primirea obiectului contractului va fi consemnată în procesul verbal de predare — primire care se încheie la predarea amplasamentului în vederea....................................................

delimitat conform planului de situație Anexa nr.....parte integrantă a HCL nr...../................

 • IIL DURATA CONTRACTULUI

Art, 3. Prezentul contract se încheie pe durata existenței construcției, începând de la data punerii în funcțiune.

 • IV . UBLKjA | IILE FAR ț1LUK

Art. 4. Proprietarul se obligă:

 • a) să predea spre folosință cu titlu gratuit suprafața de ................. mp necesară pentru

realizarea lucrării;

 • b) să permită necondiționat și cu titlu gratuit accesul beneficiarului la imobilul care face obiectul prezentului contract în vederea efectuării reviziilor, reparațiilor și a tuturor operațiunilor curente, precum și a tuturor operațiunilor specifice și necesare exploatării și întreținerii ;

 • c) în caz de înstrăinare a imobilului, să comunice noilor proprietari prezentul contract.

Art. 5. Beneficiarul se obligă:

 • a) să folosească bunul potrivit destinației menționate la art. 2 din prezentul contract;

 • b) sâ solicite și să obțină toate autorizațiile și avizele necesare realizării lucrărilor pe cheltuiala proprie;

 • c) să efectueze reviziile, reparațiile curente de la data punerii în funcțiune pe propria cheltuială;

 • d) să exploateze și să întrețină........................pe propria cheltuială;

 • e) să execute , pe cheltuiala lor și fără nici o despăgubire din partea administratorului drumului, demolarea, mutarea sau modificarea acestora, în condițiile în care acest lucru este impus de construirea, modernizarea, modificarea, întreținerea sau exploatarea drumului public, precum și de asigurarea condițiilor pentru siguranța circuisției, în termen de 60 de zile de la primirea înștiințării,

 • f) să respecte condițiile stabilite în contract;

 • g) să întrețină bunul ca un bun gospodar și ca pe un bun al sau și să nu transmită către terți

drepturile pe care le are în urma acestui contract;

 • h) să predea proprietarului bunul în aceleași condiții în care i-a fost încredințat spre folosință, fără a avea vreo pretenție materială sau de alt gen asupra îmbunătățirilor ce eventual le va aduce acestuia;

 • i) să respecte întocmai prevederile HCL nr. 253/ 25.10.2012 privind aprobarea Regulamentului privind condițiile de execuție a lucrărilor pe domeniu) public sau privat al municipiului Bacău și de intervenție în caz de avarie la rețelele edilitare., asa cum a fost completat prin H.C.L. nr.407/29.10.2018.

 • V. ÎNCETAREA CONTRACTULUI

Art. 6. Prezentul contract încetează:

 • a) prin ridicarea, dezafectarea sau neîntrebuințarea......................;

 • b) prin reziliere, dar numai la cererea părții interesate, în cazul nerespectării obligațiilor de către cealaltă parte semnatară.

cj m cazul m care Beneficiarul roiosește bunul, obiect ai prezentului contract, in ait scop decât cei prevăzut la art. 2 din contract.

 • d) prin restituirea de către beneficiar a bunului care face obiectul contractului.

 • VI. FORȚA MAJORĂ

Art. 7. Așa cum este definită forța majoră exonerează Părțile de răspundere pentru neîndeplinirea obligațiilor lor contractuale. în scopul acestui Contract, forța majoră înseamnă un eveniment sau o împrejurare care e mai presus de controlul rezonabil al unei Părți și care face imposibilă îndeplinirea de către Partea respectivă a obligațiilor sale asumate prin prezentul Contract și include, dar fără a se limita la, război, revoluție, război civil, cutremur, incendiu, explozie, furtună, inundație sau alte condiții meteo nefavorabile, confiscare.

Partea care invocă forța majoră are obligația să o aducă la cunoștința celeilalte părți în scris, în termen de 3 zile de la apariție, iar dovada forței majore se va comunica în 15 zile de la apariție.

Partea care invocă forța majoră este obligată să informeze cealaltă Parte în legătură cu încetarea acesteia în termen de 15 zile de la încetare.

In cazul în care evenimentul de forță majoră determină o suspendare a executării prezentului Contract pentru o perioadă care depășește 2 luni, oricare dintre Părți poate denunța unilateral Contractul. în acest caz, nici una dintre Părți nu are dreptul să pretindă despăgubiri de la cealaltă Parte, dar ele au datoria să-și îndeplinească obligațiile acumulate până la data respectivă.

 • VII. LITIGII

Art. 8. Părțile au convenit ca toate neînțelegerile privind validitatea prezentului contract sau rezultate din interpretarea, executarea ori încetarea acestuia să fie rezolvate pe cale amiabilă de reprezentanții lor.

Art. 9. în cazul în care nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părțile se vor adresa instanțelor judecătorești competente.

 • VIII, NOTIFICĂRILE ÎNTRE PĂRȚI

Art. 10. în accepțiunea părților contractante, orice notificare adresată de una dintre acestea celeilalte, este valabil îndeplinită dacă va fi transmisă la adresa/sediul prevăzut în partea introductivă a prezentului contract.

Art. 11. în cazul în care notificarea se face pe cale poștală, ea va fi transmisă prin scrisoare recomandată, cu confirmare de primire ți se consideră primită de destinatar la data menționată de oficiul poștal primitor pe această confirmare.

Art. iz. Daca cotinrmarea se trimite prin telex, teietaxsau e-maii, ea se considera primita m pruna zi lucrătoare după ce a fost trimisă.

Art. 13. Notificările verbale nu se iau în considerare de nici una dintre părți, dacă nu sunt confirmate prin intermediul uneia dintre modalitățile prevăzute la aliniatele precedente.

 • IX. CLAUZE FINALE

Art. 14. Modificarea prezentului contract se face numai prin act adițional semnat de părțile contractante.

Art. 15. Prezentul contract a fost încheiat în număr de 2 (două) exemplare, câte unui pentru fiecare parte.

Art. 16. Anexele cu Planul de încadrare în zonă și Planul de situație fac parte integrantă din prezentul contract.

PROPRIETAR

MUNICIPIUL BACĂU

PRIMAR

Lucian Daniel Stanciu-Viziteu

Direcția Juridică

Director Direcția Drumuri Publice

Maleuta Florin

Arhitect-Șef

Diana Mihaela Marin

Comp. Administrare și

Inventariere Patrimoniu /^/z \

CONSILIERI LpC^LI;.^®^-^

LCĂTĂLIN-MIHĂlEplM^^ x 2.GABRI EL-STĂN’iCA lU

BENEFICIAR

DELGAZ GRID SA

Radu Petre

Director General Adjunct

Liviu Man împuternicit DELGAZ GRID

ARHITECT ȘEF

DIANA MIHAELA MARIN —

CONTRASEMNEAZĂ p/^TRU LEGALITATE t SECRETARUL GENERAL AL MUN. BACĂU

NICOLAE - OMJDIU POPOVICI
HOTĂRÂREA NR. 277 DIN 28.12.2020

privind aprobarea dreptului de uz și servitute legală către Delgaz Grid S.A. asupra unor suprafețe de teren situate în Bacău, strada Chimiei nr.2 și str. Tazlăului nr.7k

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 28.12.2020, potrivit art.133 alin. 1 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, Având în vedere:

-Adresele Delgaz Grid SA nr. 564335/ 10.11.2020, nr. 573565/06.11.2020 prin care solicită acordarea dreptului de uz și de servitute legală asupra unor suprafețe de teren situate în Bacău;

-Referatul comun nr. 581359/09.12.2020 al Direcției Drumuri Publice și Compartimentului Administrarea și Inventarierea Patrimoniului prin care se propune acordarea dreptului de uz și de servitute legală asupra unor suprafețe de teren situate în Bacău;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr. 584131/18.12.2020;

-Raportul Direcției Juridice și Administrație Locală înregistrat cu nr. 584132/1/18.12.2020;

-Raportul comun al Direcției Drumuri Publice și al Compartimentului Administrarea și Inventarierea Patrimoniului înregistrat cu nr. 584132/2/18.12.2020;

-Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 1350/28.12.2020 al Comisiei de specialitate nr. 2, nr. 1351/28.12.2020 al Comisiei de specialitate nr. 3 și nr. 1352/28.12.2020 al Comisiei de specialitate nr. 5;

-Prevederile art. 109 lit. ”a” și ”c”, ale art. 111 alin. 1 și ale art. 130 alin. 2 lit. “h” din Legea nr. 123/ 2012 a energiei electrice și a gazelor naturale, cu modificările și completările ulterioare;

-Prevederile art. 140 alin. 1 și alin. 3, ale art. 196 alin. 1 lit. ”a”, ale art.197 alin.1 și ale art. 243 alin. 1 lit. ”a” și ”b” din OUG nr. 57/ 2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În baza dispozițiilor art. 129 alin. 2 lit. ”c”, alin. 6 lit. ”a” și art. 139 alin. 3 lit. ”g” și alin. 6 din OUG 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ș T E:

ART. 1 - Se aprobă dreptul de uz și servitute legală către DELGAZ GRID SA asupra :

 • (1) suprafeței de 73,60 mp teren aparținând Municipiului Bacău, aferentă lucrării ”Extindere rețea și racord gaze presiune medie, pe str. Chimiei nr.2, Bacău, jud. Bacău”, necesară pentru realizarea lucrărilor de extindere a conductei de gaze naturale subterane presiune medie si amplasării unui branșament gaze naturale presiune redusă pe str. Chimiei din municipiul Bacău, delimitată conform planului de situație, Anexa nr. 1, parte integrantă a prezentei hotărâri.

 • (2) suprafeței de 50,40 mp teren aparținând Municipiului Bacău, aferentă lucrării ”Extindere rețea și racord gaze presiune redusă, pe str. Tazlăului nr.7k, Bacău, jud. Bacău”, necesară pentru realizarea lucrărilor de extindere a conductei de gaze naturale subterane presiune redusă si amplasării unui branșament gaze naturale pe str. Tazlăului din municipiul Bacău, delimitată conform planului de situație, Anexa nr. 2, parte integrantă a prezentei hotărâri.

ART. 2 - Se aprobă Contractul - Cadru de constituire a dreptului de uz și de servitute legală, conform Anexei nr. 3, parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART. 3 - Dreptul de uz și de servitute legală se acordă sub condiția ca lucrările efectuate să nu afecteze carosabilul, iar execuția subtraversărilor de alei și străzi se va efectua prin foraj orizontal.

ART. 4 - După executarea lucrărilor, terenul ocupat temporar va fi adus la starea inițială prin grija constructorului.

ART.5- Titularii dreptului de uz, servitute și servitute legală prevăzuți la art. 1 sau, după caz, executanții lucrărilor, vor respecta întocmai prevederile HCL nr. 253/25.10.2012 privind aprobarea Regulamentului privind condițiile de execuție a lucrărilor pe domeniul public sau privat al Municipiului Bacău și de intervenție în caz de avarie la rețelele edilitare.

ART. 6- Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Direcția Drumuri Publice și Compartimentul Administrarea și Inventarierea Patrimoniului.

ART. 7 - Hotărârea va fi comunicată Primarului Municipiului Bacău, Direcției Drumuri Publice, Compartimentului Administrarea și Inventarierea Patrimoniului și Delgaz Grid SA.

ART. 8- Prin grija Secretarului General al Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.

CONSILIERI LOCALI:

DINU CĂTĂLIN-MIHAIL____________

LUPU GABRIEL STĂNICĂ___________


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE SECRETARUL GENERAL AL MUN. BACĂU

NICOLAE - OVIDIU POPOVICI

N.O.P., C.S./O.R.A./EX.1/DS.I-A-2

ANEXELE LA PREZENTA HOTĂRÂRE POT FI CONSULTATE LA HOTĂRÂREA CU ACELAȘI NUMĂR POSTATĂ ÎN FORMAT NEEDITABIL