HOTARAREA NR.276 DIN 18.12.2020

privind aprobarea schimbului de locuințe pentru tineri, destinate închirierii, între Stoica Fanica și o locuință vacantă, între Lucaci Remus și o locuință vacantă, între Năstruț Agneza și o locuință vacantă și încheierea de contracte de închiriere

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință extraordinară la data de 18.12.2020, potrivit art.133 alin. 2 lit. ”a” din Ordonanța de Urgență nr. 57.2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, Având în vedere:

-Cererile nr. 580521/4.12,2020, 580522/4.12.2020, 582439/14.12.2020 înaintate de solicitanții schimburilor de locuințe;

-Procesul Verbal nr.582793/15.12.2020 al Comisiei Sociale pentru analizarea solicitărilor de locuințe pentru tineri prin care sunt aprobate schimburile de locuințe;

-Referatul nr.583041/15.12.2020 al Direcției Arhitect Șef prin care se propune aprobarea schimburilor de locuințe;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacau înregistrată cu nr.583048/15.12.2020;

-Raportul Direcției Juridice și Administrație Locală înregistrat cu nr. 583050/1/15.12.2020;

-Raportul Direcției Arhitect Șef înregistrat cu nr. 583050/2/14.12.2020;

-Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 1345/17.12.2020 al Comisiei de specialitate nr. 1, nr. 1346/17.12.2020 al Comisiei de specialitate nr. 2, nr. 1347/17.12.2020 al Comisiei de specialitate nr. 3, nr. 1348/17.12.2020 al Comisiei de specialitate nr. 4 și nr. 1349/18.12.2020 al Comisiei de specialitate nr. 5;

-Prevederile art. 8, alin. (2) și alin. (6) din Legea nr. 152/ 1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, modificată si completată;

-Prevederile art. 15, alin. (18) - (19) din H.G. nr. 962/ 2001 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicarea a prevederilor Legii nr. 152/ 1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, modificată si completată;

-Prevederile art. 868 alin. (2) ale art. 1763, art. 1777 și ale art. 1833 din Legea nr. 287/ 2009 - Codul Civil, modificată și completată;

-Prevederile art. 140 alin. (1) și (3), ale art. 196 alin. (1), lit. ”a”, ale art. 197 (1), ale art. 243 alin. (1) lit. ”a” și ”b” din OUG nr. 57/ 2019 privind Codul Administrativ, modificată și completată;

în baza dispozițiilor art. 129 alin (1), alin. (2) lit. ”c” și alin. (6) lit. ”a” și art. 139 alin. 3 lit ”g” și alin. 6 din OUG nr. 57/ 2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă schimburile de locuințe pentru tineri, destinate închirierii, după cum urmează:

(l)între doamna Stoica Fanica, în calitate de titular al contractului de închiriere nr. 145925/8.11.2016, ce are ca obiect locuința ANL situată în Bacău, str.Orizontului nr.34,sc.A,ap.5, cu locuința vacantă situată la adresa str.Făgăraș nr.8, sc.B, apt.20;

(2)între domnul Lucaci Remus, in calitate de titular al contractului de închiriere nr. 145659/11.02.2016, ce are ca obiect locuința ANL situată în Bacău, str. Orizontului nr.34, sc.A, apt.9, compusă dintr-o camera, cu locuința vacantă situată la adresa str.Făgăraș nr.4, sc.A, apt. 11,Bacău;

(3) între doamna Năstruț Agneza , in calitate de titular al contractului de închiriere nr. 145690/11.10.2016, ce are ca obiect locuința ANL situată în Bacău, str. Orizontului nr.34, sc.A, apt.35, compusă dintr-o camera, cu locuința vacantă situată la adresa str.Depoului nr.82, sc.B, apt. 10,Bacău.

Art.2. Se vor încheia contracte de închiriere cu noile suprafețele locative pentru doamnele Soica Fanica, Năstruț Agneza si domnul Lucaci Remus.

Art. 3. Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Arhitect Șef - Compartiment Evidență Contracte.

Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică Primarului Municipiului Bacău, structurii organizatorice Arhitect Șef - Compartiment Evidență Contracte și beneficiarilor, prin compartimentul menționat.

Art. 5. Prin grija Secretarului General al Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA ANA-MANUELÂ GROZĂ x


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE SECRETARUL GENERAL AL MUN. BACĂU

NICOLAE - OVIDIU POPOVICI

N.O.P., C.S.. A.M./EX. I/DS.I-A-2

HOTARAREA NR.276 DIN 18.12.2020

privind aprobarea schimbului de locuințe pentru tineri, destinate închirierii, între Stoica Fanica și o locuință vacantă, între Lucaci Remus și o locuință vacantă, între Năstruț Agneza și o locuință vacantă și încheierea de contracte de închiriere

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință extraordinară la data de 18.12.2020, potrivit art.133 alin. 2 lit. ”a” din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere:

-Cererile nr. 580521/4.12.2020,  580522/4.12.2020,  582439/14.12.2020 înaintate de solicitanții

schimburilor de locuințe;

-Procesul Verbal nr.582793/15.12.2020 al Comisiei Sociale pentru analizarea solicitărilor de locuințe pentru tineri prin care sunt aprobate schimburile de locuințe;

-Referatul nr.583041/15.12.2020 al Direcției Arhitect Șef prin care se propune aprobarea schimburilor de locuinte;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacau înregistrată cu nr.583048/15.12.2020;

-Raportul Direcției Juridice și Administrație Locală înregistrat cu nr. 583050/1/15.12.2020;

-Raportul Direcției Arhitect Șef înregistrat cu nr. 583050/2/14.12.2020;

-Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 1345/17.12.2020 al Comisiei de specialitate nr. 1, nr. 1346/17.12.2020 al Comisiei de specialitate nr. 2, nr. 1347/17.12.2020 al Comisiei de specialitate nr. 3, nr. 1348/17.12.2020 al Comisiei de specialitate nr. 4 și nr. 1349/18.12.2020 al Comisiei de specialitate nr. 5;

-Prevederile art. 8, alin. (2) și alin. (6) din Legea nr. 152/ 1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, modificată si completată;

-Prevederile art. 15, alin. (18) - (19) din H.G. nr. 962/ 2001 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicarea a prevederilor Legii nr. 152/ 1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, modificată si completată;

-Prevederile art. 868 alin. (2) ale art. 1763, art.1777 și ale art. 1833 din Legea nr. 287/ 2009 - Codul Civil, modificată și completată;

-Prevederile art. 140 alin. (1) și (3), ale art. 196 alin. (1), lit. ”a”, ale art. 197 (1), ale art. 243 alin. (1) lit. ”a” și ”b” din OUG nr. 57/ 2019 privind Codul Administrativ, modificată și completată;

În baza dispozițiilor art. 129 alin (1), alin. (2) lit. ”c” și alin. (6) lit. ”a” și art. 139 alin. 3 lit. ”g” și alin. 6 din OUG nr. 57/ 2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art.1. Se aprobă schimburile de locuințe pentru tineri, destinate închirierii, după cum urmează:

(1)între doamna Stoica Fanica, în calitate de titular al contractului de închiriere nr.145925/8.11.2016, ce are ca obiect locuința ANL situată în Bacău, str.Orizontului nr.34,sc.A,ap.5, cu locuința vacantă situată la adresa str.Făgăraș nr.8, sc.B, apt.20;

(2)între domnul Lucaci Remus, in calitate de titular al contractului de închiriere nr.145659/11.02.2016, ce are ca obiect locuința ANL situată în Bacău, str. Orizontului nr.34, sc.A, apt.9, compusă dintr-o camera, cu locuința vacantă situată la adresa str.Făgăraș nr.4, sc.A, apt.11,Bacău;

(3) între doamna Năstruț Agneza , in calitate de titular al contractului de închiriere nr.145690/11.10.2016, ce are ca obiect locuința ANL situată în Bacău, str. Orizontului nr.34, sc.A, apt.35, compusă dintr-o camera, cu locuința vacantă situată la adresa str.Depoului nr.82, sc.B, apt.10,Bacău.

Art.2. Se vor încheia contracte de închiriere cu noile suprafețele locative pentru doamnele Soica Fanica, Năstruț Agneza si domnul Lucaci Remus.

Art. 3. Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Arhitect Șef - Compartiment Evidență Contracte.

Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică Primarului Municipiului Bacău, structurii organizatorice Arhitect Șef - Compartiment Evidență Contracte și beneficiarilor, prin compartimentul menționat.

Art. 5. Prin grija Secretarului General al Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ ANA-MANUELA GROZA


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE SECRETARUL GENERAL AL MUN. BACĂU

NICOLAE - OVIDIU POPOVICI

N.O.P., C.S./A.M./EX.1/DS.I-A-2