HOTARAREA NR.275 DIN 18.12.2020

privind aprobarea organizării rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat și privat din Municipiul Bacău pentru anul școlar 2021 - 2022

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință extraordinară la data de 18.12.2020, potrivit art.133 alin. 2 lit. ”a” din Ordonanța de Urgență nr. 57 2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, Având în vedere:

-Adresa nr. 10598/ 10.11.2020 înaintată de Inspectoratul Școlar Județean Bacău ;

-Referatul nr.574879/26.11.2020 al Compartimentului învățământ Cultură Sănătate prin care se propune aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat și privat din municipiul Bacău pentru anul școlar 2021 - 2022;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr. 582461/14.12.2020;

-Raportul Direcției Juridice și Administrație Locală înregistrat cu nr. 582463/1/14.12.2020;

-Raportul Compartimentului învățământ, Cultură, Sănătate înregistrat cu nr. 582463/2/14.12.2020;

-Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 1340/17.12.2020 al Comisiei de specialitate nr. 1, nr. 1341/17.12.2020 al Comisiei de specialitate nr. 2, nr. 1342/17.12.2020 al Comisiei de specialitate nr. 3, nr. 1343/17.12.2020 al Comisiei de specialitate nr. 4 și nr. 1344/16.12.2020 al Comisiei de specialitate nr. 5;

-Prevederile art. 19, art.20, art.45 alin. 5, art.45 alin. 6, art.61din Legea nr. 1/ 2011 a Educației Naționale, actualizată;

-Ordinul MEC nr. 5599/21.09.2020 pentru aprobarea Metodologiei privind fundamentarea cifrei de școlarizare pentru învățământul preuniversitar de stat, evidența efectivelor de preșcolari și elevi școlarizați în unitățile de învățământ particular, precum și emiterea avizului conform în vederea organizării rețelei unităților de învățământ preuniversitar pentru anul școlar 2021-2022;

- Prevederile art. 140 alin. 1 și alin. 3, ale art. 154 alin. 1, ale art. 196 alin. 1 lit. ”a”, ale art. 197 alin. 1 și ale art. 243 alin. 1 lit. ”a” și ”b” din OUG nr. 57/ 2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

în baza dispozițiilor art. 129 alin. 2 lit. “d”, art. 129 alin. 7 lit. “a” și art. 139 alin. 1 și alin. 5 din OUG 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

ART. 1. - Se aprobă organizarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat și privat din Municipiul Bacău pentru anul școlar 2021 - 2022, conform Anexei, parte integrantă a prezentei hotărâri.

ART. 2. - Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Compartiment învățământ, Cultură, Sănătate.

ART. 3. - Hotărârea va fi comunicată Compartimentului învățământ, Cultură, Sănătate și Inspectoratului Școlar Județean Bacău.

ART. 4. - Prin grija Secretarului General al Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ!

ANA-MAN LAGROZÂ TN.O.P., C.S./O.R.A.. EX. l/DS.f-A-2


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE SECRETARUL GENERAL AL MUN.KM.ĂU NICOLAE - OVIDIU POPQVIGfâ-^

ROMANIA

JUDE UL BACĂU

ANEXĂ

LA HOTĂRÂREA NR. 275 DIN 18.12.2020


CONSILIUL LOCAL BACĂU

Proiectul reteiei școlare a unităților de invatamant preuniversitar de stat si particular din Muncipiul Bacau pentru anul școlar 2021 - 2022

Nr.

Crt

Unitatea de invatamant

Unitatea dc invaumam cu personal 11 a 1 e j undi ca ca reia ii aparține unitatea de invatamant

Statut (PJ)/AR

Adresa (loc.str.nr.)

Forma de proprietate

Număr estimat dc

Ante preșcolari

Preșcolari

Elevi

i

Colegiul "Mihai Eminescu"

Colegiul “Mihai Eminescu"

P.I

Mihai Eminescu nr. 35

publica

0

0

898

2

Colegiul Economic

*’lon Ghica"

Colegiul Economic “Ion Ghica” Bacau

PJ

9 Mai nr.104

publica

0

0

1456

3

Colegiul National "Ferdinand 1"

Colegiul National “Ferdinand 1“

PJ

George Bacovia nr.45

publica

0

0

1116

4

Colegiul National "Gheorghe Vranceanu"

Colegiul National “Gheorghe Vranceanu”

PJ

Lucretiu Patrascanu nr.30

publica

0

0

960

5

Colegiul National "Vasilc Alccsandri"

Colegiul National **VasileAlecsandri”

PJ

Vasilc Alccsandri nr.37

publica

0

0

1189

6

Colegiul National Catolic “Sf.losif'

Colegiul National Catolic “Sf.Iosif’

PJ

Calea Moldovei nr.233

publica

0

0

471

7

Colegiul National de Arta “George Apostu” Bacau

Colegiul National de Arta “George Apostu” Bacau

PJ

Razboieni nr.24

publica

0

0

800

8

Grădiniță cu program prelungit nr. 12

Colegiul National de Arta "George Apostu" Bacau

AR

9 Mai nr.ll

publica

0

106

0

9

Grădiniță cu program normal “Spiru Haret"

Colegiul National de Arta "George Apostu" Bacau

AR

Ion Ghelu Desielnica nr.6

publica

0

30

0

10

Colegiul National Pedagogic “Ștefan cel Mare” Bacau

Colegiul National Pedagogic “Ștefan cel Mare” Bacau

PJ

Spiru Haret nr.6

publica

0

120

1501

11

Colegiul "N.V.Karpen"

Colegiul “N.V.Karpen

PJ

Mioriței nr.76

publica

0

190

2062

12

Grădiniță cu program saptamanal “Agricola"

Grădiniță cu program saptamanal “Agricola”

PJ

Calea Moldovei nr.53

Public-privau

0

115

0

13

Liceul cu program Sportiv

Liceul cu program Sportiv Bacau

PJ

Alexandru cel Bun nr.43

publica

0

0

435

14

Liceul Tehnologic "Anghel Saligny”

Liceul Tehnologic “Anghel Saligny

PJ

Vasilc Alccsandri nr. 18

publica

0

58

1144

15

Liceul Teoretic "Dumitru Mangeron"

Liceul Teoretic “Dumitru Mangeron"

PJ

Aeroportului nr.5

publica

0

0

1087

16

Grădiniță cu Program Prelungit "Lelea"

Liceul Teoretic “Dumitru Mangeron”

AR

Letca nr.24

publica

0

100

0

17

Școala Gimnaziala “Ion Luca"

Liceul Teoretic “Dumitru Mangeron”

AR

Alecu Russo nr.37

publica

0

47

285

18

Liceul Tehnologic ' Grigore Antipa"

Liceul Tehnologic “Grigore Antipa"

PJ

Henri Coanda nr.7

publica

0

0

891

19

Liceu! Tehnologic "Petru Rancs”

Liceul Tehnologic “Petru Rares”

PJ

Tecuciului nr.17

publica

0

0

494

20

Liceul Teoretic "Henri Coanda"

Liceul Teoretic “Henri Coanda

PJ

Condorilor nr.8

publica

0

0

680

21

Centrul Județean de Excelenta

Centrul Județean de Excelenta

PJ

George Bacovia nr.45

publica

0

0

0

22

Palatul Copiilor

Palatul Copiilor

PJ

Oituz nr.24

publica

0

0

0

23

Școala "Alecu Russo"

Școala “Alecu Russo”

PJ

Alecu Russo nr.5

publica

0

50

265

24

Gradima cu Program Prelungit nr.27

Școala "Alecu Russo"

AR

Alecu Russo nr.59

publica

0

165

0

25

Gradima cu Program Prelungit nr.30

Școala "Alecu Russo"

AR

Alecu Russo nr.23

publica

0

170

0

26

Școala Gimnaziala "Alexandru cel Bun”

Școala Gimnaziala “Alexandru cel Bun”

PJ

l.S.Sturza nr.80

publica

0

0

520

27

Gradinta cu Program Prelungit nr. 17

Școala G imnaziala "Alexandru cel Bun"

AR

Oituz nr.85

publica

0

200

0

28

Școala Gimnaziala "AI.LCuza”

Școala Gimnaziala “AI.LCuza”

PJ

Oituz nr. 14

publica

0

0

1320

29

Gradima cu Program Normal nr26

Școala Gimnaziala "AI.LCuza"

AR

Cuza Vodă nr.6

publica

0

40

0

30

Gradima cu Program Prelungit nr, 18

Școala Gimnaziala "AI.LCuza"

AR

Gheorghe Vranceanu nr.40

publica

0

180

0

31

Școala Gimnaziala "Constantin Platon”

Școala Gimnaziala “Constantin Platon”

PJ

9 Mai nr.64

publica

0

0

612

32

Gradima cu Program Normal Violeta

Școala Gimnaziala “Constantin Platon”

AR

Valea Alba nr.4

publica

0

38

0

33

Gradima cn Program Prelungit nr.33

Școala Gimnaziala "Constantin Platon"

AR

Alexandru cel Bun

publica

0

157

0

34

Școala Gimnaziala "Domnita Mari a”

Școala Gimnaziala “Domnita Maria”

PJ

Bkaz nr. 126

publica

0

90

350

35

Școala Gimnaziala “Dr.Alexandru Safran"

Școala Gimnaziala “Dr. Alexandru Safran”

PJ

Henri Coanda nr.l

publica

0

75

650

36

Gradinta cu Program Prelungit nr.24

Școala Gimnaziala "Dr.Alexandru Safran"

AR

Aviatori nr.6

publica

0

200

0

37

Școala Gimnaziala "George Bacovia”

Școala Gimnaziala “George Bacovia"

PJ

Carpati nr.!2

publica

0

50

450

38

Gradima cu Program Prelungit nr.28

Școala Gimnaziala “George Bacovia”

AR

Carpati nr.8

publica

0

160

0

39

Școala Gimnaziala “Ion Creanga”

Școala Gimnaziala “Ion Creanga”

PJ

Tipografilor nr.l 1

publica

0

0

689

40

Gradinta cu Program Prelungit "Lizuca”

Școala Gimnaziala "Ion Creanga"

AR

Bucovinei nr.lOA

publica

0

200

0

41

Școala Gimnaziala “Mihai Dragan

Școala Gimnaziala “Mihai Dragau”

PJ

Logofăt Tautu nr.7

publica

0

0

745

42

Școala Gimnaziala "G.M.Cancicov"

Școala Gimnaziala "Mihai Dragon"

AR

Prieteniei nr.73

publica

0

75

662

43

Școala Gimnaziala

Nr.9

Școala Gimnaziala "Mihai Dragan"

AR

Calea Moldovei nr.l 3

publica

0

0

30

44

Gradima cu

Program Prelungii

Școala Gimnaziala "Mihai Dragau"

AR

Costache Negri nr.l

publica

0

180

0

"Raza de Soare"

45

Gradinta cu Program Prelungit nr.9

Școala Gimnaziala

“Mihai Dragan”

AR

Frunzei nr. I

publica

0

20

0

46

Școala Gimnaziala

"Mihail

Sadoveanu"

Școala Gimnaziala “Mihail Sadoveanu"

PJ

Vcnus nr. 16

publica

0

0

562

47

Gradinta cu Program Prelungit "Crai Nou"

Școala Gimnaziala

"Mihail Sadoveanu"

AR

Aprodu Purice nr. 11A

publica

0

206

0

48

Grad in ta cu Program Prelungit m.29

Școala Gimnaziala "Mihail Sadoveanu"

AR

Radu Negru nr.3

publica

0

225

0

49

Școala Gimnaziala “Miron Costin"

Școala Gimnaziala “Miron Cost in"

PJ

Miron Costin nr.64

publ ica

0

0

nu

50

Gradinta cu Program Prelungit nr.23

Școala Gimnaziala "Miron Cosun”

AR

Mire ea El iade nr.6

publica

0

159

0

51

Școala Gimnaziala “Ntcolae lorga"

Școala Gimnaziala “Nicolae lorga”

PJ

Bicaz nr.3

publica

0

153

734

52

Școala Gimnaziala "Nicu Enea”

Școala Gimnaziala “Nicu Enea”

PJ

Calea Romanului nr.!44

publica

0

40

151

53

Gradinta cu Program Normal nr.25

Școala Gimnazialii "Nicu Enea”

AR

Calea Romanului nr.24

publica

0

40

0

54

Școala Gimnaziala “Octavian Voicu”

Școala Gimnaziala “Octavian Voicu”

PJ

Bicaz nr. 17

publica

0

140

369

55

Școala Primara nr.l

Școala Gimnaziala “Octavian Voicu"

AR

Ciprian Porumbescu nr.5

publica

0

14

11

56

Gradinta cu Program Normal nr.34

Școala Gimnaziala “Octavian Voicu”

AR

Republicii nr.45

publica

0

15

0

57

Școala Gimnaziala "Spira Haret”

Școala Gimnaziala “Spini Haret”

PJ

Vasile Alecsandri nr.l4

publica

0

33

646

58

Școala Gimnaziala nr. 10

Școala Gimnaziala nr.10

PJ

Pictor Ion Andreescu nr. 1

publica

0

0

973

59

Gradinta cu Program Prelungit nr.2l

Școala Gimnaziala nr.10

AR

Pictor Ion Andreescu nr.5

publica

0

160

0

60

Grădiniță "Arm

Kids Education

Grădiniță "Ami Kids Education"

PJ

Vasile Alecsandri nr.6

privat

0

54

0

61

Grădiniță "Pinochio"

Grădiniță “Pinochio”

PJ

Prelungirea Bradului nr.S

privat

0

61

0

62

Gradinta cu Program Normal si Prelungit "Benihal"

Gradinta cu Program Normal si

Prelungit “Benthal”

PJ

Vasile Alecsandri nr.4l

privai

5

33

0

63

Grădiniță cu Program Prelungit "Magic English"

Grădiniță cu Program Prelungit “Magic English"

PJ

.Mihai Emtnescu nr.l4

privat

0

85

0

64

Grădiniță cu Program Prelungit "Oblio"

Grădiniță cu Program Prelungit “Oblio”

PJ

Miron Costin nr.l 1

privat

0

53

: 0

!

65

Grădiniță cu

Program Prelungit "Roza Venerini"

Grădiniță cu Program Prelungit “Roza Venerini”

PJ

Digu Bamat nr.6

privat

0

150

0

66

Grădiniță cu Program Prelungit "Dweet Dreams Kindergarten”

Grădiniță cu

Program Prelungit “Dweet Dreams Kindergarten"

PJ

Florilor nr. 12

privat

4

35

0

67

Grădiniță cu Program Prelungit "Casuta Veverițelor”

Grădiniță cu Program Prelungit “Casuta Veverițelor"

PJ

Ana Ipatescu nr.48

privat

0

60

0 ।

68

Liceul Teoretic "Constantin

Liceul Teoretic “Constantin

PJ

Vasile Alecsandri nr.25

privat

0

0

479

Brancoveanu”

Brancuveanu"

69

Școala Postliceaia

F.E.G. Barau

Școala Postiiceala

F.E.G. Bacau

PJ

Mioriței nr.28 C

privat

0

0

141

70

Școala Posiliccala Sanitara "Centrul European de Studii European"

Școala Postiiceala Sanitara "Centrul European de Studii European"

PJ

Spini Haret nr.6

privat

0

0

8S

71

Școala Primara Romano-A ine ricana

Școala Primara Rom ano-America na

PJ

LS.Sturra nr.77B

privat

10

0

72

Școala Postliceala

Sanitara "Sanrty”

Școala Postliceala

Sanitara "Sanity”

PJ

Mihai Eminescu nr.33

privat

0

0

609

73

Grădiniță

"Micul Lord"

Grădiniță

"Micul Lord"

PJ

privat

0

0

74

Grădiniță

"Casuta Magica”

Grădiniță “Casuta

Magica"

PJ

Mioriței nr.39

prîw

n

50

0CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE SECRETARUL GENERAL AL MUN. BACĂU NICOLAE-OVIDIU POPOVI


Compartiment Invatamant Cu insp. de spcc. Caleap


ra Sanatate arin


HOTARAREA NR.275 DIN 18.12.2020

privind aprobarea organizării rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat și privat din Municipiul Bacău pentru anul școlar 2021 - 2022

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință extraordinară la data de 18.12.2020, potrivit art.133 alin. 2 lit. ”a” din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere:

  • - Adresa nr. 10598/ 10.11.2020 înaintată de Inspectoratul Școlar Județean Bacău ;

  • - Referatul nr.574879/26.11.2020 al Compartimentului Învățământ Cultură Sănătate prin care se propune aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat și privat din municipiul Bacău pentru anul școlar 2021 - 2022;

  • - Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr. 582461/14.12.2020;

  • - Raportul Direcției Juridice și Administrație Locală înregistrat cu nr. 582463/1/14.12.2020;

  • - Raportul Compartimentului Învățământ, Cultură, Sănătate înregistrat cu nr. 582463/2/14.12.2020;

  • - Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 1340/17.12.2020 al Comisiei de specialitate nr. 1, nr. 1341/17.12.2020 al Comisiei de specialitate nr. 2, nr. 1342/17.12.2020 al Comisiei de specialitate nr. 3, nr. 1343/17.12.2020 al Comisiei de specialitate nr. 4 și nr. 1344/16.12.2020 al Comisiei de specialitate nr. 5;

  • - Prevederile art. 19, art.20, art.45 alin. 5, art.45 alin. 6, art.61din Legea nr. 1/ 2011 a Educației Naționale, actualizată;

  • - Ordinul MEC nr. 5599/21.09.2020 pentru aprobarea Metodologiei privind fundamentarea cifrei de școlarizare pentru învățământul preuniversitar de stat, evidența efectivelor de preșcolari și elevi școlarizați în unitățile de învățământ particular, precum și emiterea avizului conform în vederea organizării rețelei unităților de învățământ preuniversitar pentru anul școlar 2021-2022;

  • - Prevederile art. 140 alin. 1 și alin. 3, ale art. 154 alin. 1, ale art. 196 alin. 1 lit. ”a”, ale art. 197 alin. 1 și ale art. 243 alin. 1 lit. ”a” și ”b” din OUG nr. 57/ 2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În baza dispozițiilor art. 129 alin. 2 lit. “d”, art. 129 alin. 7 lit. “a” și art. 139 alin. 1 și alin. 5 din OUG 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ș T E:

ART. 1. - Se aprobă organizarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat și privat din Municipiul Bacău pentru anul școlar 2021 - 2022, conform Anexei, parte integrantă a prezentei hotărâri.

ART. 2. - Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Compartiment Învățământ, Cultură, Sănătate.

ART. 3. - Hotărârea va fi comunicată Compartimentului Învățământ, Cultură, Sănătate și Inspectoratului Școlar Judetean Bacău.

ART. 4. - Prin grija Secretarului General al Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

ANA-MANUELA GROZA


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE SECRETARUL GENERAL AL MUN. BACĂU

NICOLAE - OVIDIU POPOVICI

N.O.P., C.S./O.R.A./EX.1/DS.I-A-2

ANEXA LA PREZENTA HOTĂRÂRE POATE FI CONSULTATĂ LA HOTĂRÂREA CU ACELAȘI NUMĂR POSTATĂ ÎN FORMAT NEEDITABIL