Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință extraordinară la data de 18.12.2020, potrivit art. 133 alin. 2 lit. ”a” din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, Având în vedere:

-Procesele verbale nr. 578881/26.11.2020 și 581691/10.12.2020 ale Comisiei Sociale pentru analizarea solicitărilor de locuințe pentru tineri;

-Procesul verbal nr. 581584/10.12.2020 al Comisiei sociale de analiză a solicitărilor de locuințe sociale sau din fondul locativ de stat, administrate prin grija Consiliului Local al Municipiului Bacău;

-Procesul verbal nr. 581450.09.12.2020 al Comisiei pentru stabilirea gradului de afectare a apartamentelor avariate în urma incendiului produs la imobilul situat în municipiul Bacău, str. Orizontului, nr.34;

-Referatul nr. 582071/ 11.12.2020 al Arhitect Șef - Compartimentului Fond Locativ și îndrumare Asociații de Proprietari;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr. 582072/11.12.2020;

-Raportul Direcției Juridice și Administrație Locală înregistrat cu nr. 582078/1/11.12.2020;

-Raportul Arhitect Șef-Compartiment Fond Locativ și îndrumare Asociații de Proprietari înregistrat cu nr.582078 /2/11.12.2020;

-Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 1335/17.12.2020 al Comisiei de specialitate nr. 1, nr. 1336/17.12.2020 al Comisiei de specialitate nr. 2, nr. 1337/17.12.2020 al Comisiei de specialitate nr. 3, nr. 1338/17.12.2020 al Comisiei de specialitate nr. 4 și nr. 1339/16.12.2020 al Comisiei de specialitate nr. 5;

-Prevederile art. 2 lit. ”f’, ale art. 55 și ale art. 56 din Legea 114/ 1996 privind locuințele, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-Prevederile art. 20, art. 23, ale art. 24 și ale art. 25 din HG nr. 1275/ 2000 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii Locuinței nr. 114/ 1996, modificată și completată;

-Prevederile H.C.L. nr. 259/27.11.2020, privind constituirea Comisiei sociale de analiză a solicitărilor de locuințe sociale sau din fondul locativ de stat, administrate prin grija Consiliului Local ai Municipiului Bacău;

-Prevederile art. 140 alin. 1 și alin. 3, ale art. 196 alin. 1 lit. ”a”, ale art. 197 alin. 1 și ale art. 243 alin. 1 lit. ”a” și ”b” din OUG nr. 57/ 2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

în baza dispozițiilor art. 129 alin. 2 lit. ”c”, „d”, alin. 6 lit. ”a”, alin. 7 lit. „q” și art. 139 alin. 3 lit. ”g” și alin. 6 din OUG 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

ART.l.- Se declară drept locuințe de necesitate, următoarele locuințe libere aflate în fondul de locuințe sociale:

 • - Str. Henri Coandă, nr. 9, sc. A, ap. 5,

 • - Str. Henri Coandă, nr. 9, sc. A, ap. 40,

 • - Str. Mioriței, nr. 90, sc. A, ap. 1,

 • - Str. Mioriței, nr. 90, sc. A, ap. 24,

 • - Str. Mioriței, nr. 90, sc. A, ap. 28,

 • - Str. Tipografilor, nr. 16, sc. A, ap. 23,

ART.2. - Se aprobă repartizarea efectivă pe locații a persoanelor și familiilor în locuințele de necesitate pe perioadă determinată după cum urmează:

 • 1. Dârlea Ghenuța, persoană cu grad de handicap locomotor, în locația din str. Mioriței, nr. 90, sc. A, ap. 1, cu perioada contractuală de 4 luni de la data semnării contractului, cu posibilitatea de prelungire în funcție de durata reabilitării locației afectate precum și de îndeplinirea obligațiilor contractuale cu Municipiul Bacău, atât cele aferente imobilului din Str. Orizontului, nr. 34, cât și cele aferente noului contract încheiat pe perioadă determinată pentru locuința de necesitate;

 • 2. Vîntu Leonard Raj, în locația din str. Mioriței, nr. 90, sc. A, ap. 24, cu perioada contractuală de 4 luni de la data semnării contractului, cu posibilitatea de prelungire în funcție de durata reabilitării locației afectate precum și de îndeplinirea obligațiilor contractuale cu Municipiul Bacău, atât cele aferente imobilului din Str. Orizontului, nr. 34, cât și cele aferente noului contract încheiat pe perioadă determinată pentru locuința de necesitate;

 • 3. Roman Titi, în locația din str. Mioriței, nr. 90, sc. A, ap. 28, cu perioada contractuală de 4 luni de la data semnării contractului, cu posibilitatea de prelungire în funcție de durata reabilitării locației afectate precum și de îndeplinirea obligațiilor contractuale cu Municipiul Bacău, atât cele aferente imobilului din Str. Orizontului, nr. 34, cât și cele aferente noului contract încheiat pe perioadă determinată pentru locuința de necesitate;

 • 4. Cârlan Mariana, în locația din str. Tipografilor, nr. 16, sc. A, ap. 23, cu perioada contractuală de 4 luni de la data semnării contractului, cu posibilitatea de prelungire în funcție de durata reabilitării locației afectate precum și de îndeplinirea obligațiilor contractuale cu Municipiul Bacău, atât cele aferente imobilului din Str. Orizontului, nr. 34, cât și cele aferente noului contract încheiat pe perioadă determinată pentru locuința de necesitate;

 • 5. Stepanschi Sony Lenus, în locația din str. Henri Coandă, nr. 9, sc. A, ap. 5, cu perioada contractuală de 4 luni de la data semnării contractului, cu posibilitatea de prelungire în funcție de durata reabilitării locației afectate precum și de îndeplinirea obligațiilor contractuale cu Municipiul Bacău, atât cele aferente imobilului din Str. Orizontului, nr. 34, cât și cele aferente noului contract încheiat pe perioadă determinată pentru locuința de necesitate;

 • 6. Stoica Mia, în locația din str. Henri Coandă, nr. 9, sc. A, ap. 40, cu perioada contractuală de 4 luni de la data semnării contractului, cu posibilitatea de prelungire în funcție de durata reabilitării locației afectate precum și de îndeplinirea obligațiilor contractuale cu Municipiul Bacău, atât cele aferente imobilului din Str. Orizontului, nr. 34, cât și cele aferente noului contract încheiat pe perioadă determinată pentru locuința de necesitate.

ART.3. - Se aprobă subvenționarea în procent de 100% a chiriei lunare pe toată perioada în care sunt utilizate locuințele de necesitate pentru persoanele și familiile enumerate la art.2, în conformitate cu art. 25 alin. 1 din HG 1275/2000, obligația achitării utilităților revenind titularilor de contract.

ART.4.- în vederea întocmirii contractelor pentru locuințele de necesitate, persoanele și familiile enumerate la art. 2, vor fi înștiințate în scris și vor prezenta documente justificative la Compartimentul Evidență Contracte.

ART.5. Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Compartimentul Fond Locativ și îndrumare Asociații de Proprietari.

ART.6. - Hotărârea va fi comunicată Primarului Municipiului Bacău și persoanelor prevăzute în prezenta hotărâre prin Compartimentul Fond Locativ și îndrumare Asociații de Proprietari.

ART.7. - Prin grija Secretarului General al Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE SECRETARUL GENERAL AL MUN. BACĂU NICOLAE - OVIDIU POPOVICI


N.O.P., R.TvO.R.A.rEX.l/DS.l-A-2

HOTARAREA NR.274 DIN 18.12.2020

privind declararea ca locuințe de necesitate a unor locuințe sociale libere și repartizarea nominală pe locații a persoanelor și familiilor din municipiul Bacău care vor primi o locuință de necesitate

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință extraordinară la data de 18.12.2020, potrivit art.133 alin. 2 lit. ”a” din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, Având în vedere:

 • - Procesele verbale nr. 578881/26.11.2020 și 581691/10.12.2020 ale Comisiei Sociale pentru analizarea solicitărilor de locuințe pentru tineri;

 • - Procesul verbal nr. 581584/10.12.2020 al Comisiei sociale de analiză a solicitărilor de locuințe sociale sau din fondul locativ de stat, administrate prin grija Consiliului Local al Municipiului Bacău;

 • - Procesul verbal nr. 581450/09.12.2020 al Comisiei pentru stabilirea gradului de afectare a apartamentelor avariate în urma incendiului produs la imobilul situat în municipiul Bacău, str. Orizontului, nr.34;

 • - Referatul nr. 582071/ 11.12.2020 al Arhitect Șef - Compartimentului Fond Locativ și Îndrumare Asociații de Proprietari;

 • - Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr. 582072/11.12.2020;

 • - Raportul Direcției Juridice și Administrație Locală înregistrat cu nr. 582078/1/11.12.2020;

 • - Raportul Arhitect Șef-Compartiment Fond Locativ și Îndrumare Asociații de Proprietari înregistrat cu nr.582078 /2/11.12.2020;

 • - Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 1335/17.12.2020 al Comisiei de specialitate nr. 1, nr. 1336/17.12.2020 al Comisiei de specialitate nr. 2, nr. 1337/17.12.2020 al Comisiei de specialitate nr. 3, nr. 1338/17.12.2020 al Comisiei de specialitate nr. 4 și nr. 1339/16.12.2020 al Comisiei de specialitate nr. 5;

 • - Prevederile art. 2 lit. ”f”, ale art. 55 și ale art. 56 din Legea 114/ 1996 privind locuințele, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Prevederile art. 20, art. 23, ale art. 24 și ale art. 25 din HG nr. 1275/ 2000 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii Locuinței nr. 114/ 1996, modificată și completată;

 • - Prevederile H.C.L. nr. 259/27.11.2020, privind constituirea Comisiei sociale de analiză a solicitărilor de locuințe sociale sau din fondul locativ de stat, administrate prin grija Consiliului Local al Municipiului Bacău;

 • - Prevederile art. 140 alin. 1 și alin. 3, ale art. 196 alin. 1 lit. ”a”, ale art. 197 alin. 1 și ale art. 243 alin. 1 lit. ”a” și ”b” din OUG nr. 57/ 2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În baza dispozițiilor art. 129 alin. 2 lit. ”c”, „d”, alin. 6 lit. ”a”, alin. 7 lit. „q” și art. 139 alin. 3 lit. ”g” și alin. 6 din OUG 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ș T E:

ART.1.- Se  declară drept locuințe de necesitate, următoarele locuințe libere aflate în fondul

de locuințe sociale:

 • - Str. Henri Coandă, nr. 9, sc. A, ap. 5,

 • - Str. Henri Coandă, nr. 9, sc. A, ap. 40,

 • - Str. Mioriței, nr. 90, sc. A, ap. 1,

 • - Str. Mioriței, nr. 90, sc. A, ap. 24,

 • - Str. Mioriței, nr. 90, sc. A, ap. 28,

 • - Str. Tipografilor, nr. 16, sc. A, ap. 23,

 • A RT.2. - Se aprobă repartizarea efectivă pe locații a persoanelor și familiilor în locuințele de necesitate pe perioadă determinată după cum urmează:

 • 1. Dârlea Ghenuța, persoană cu grad de handicap locomotor, în locația din str. Mioriței, nr.

90, sc. A, ap. 1, cu perioada contractuală de 4 luni de la data semnării contractului, cu posibilitatea de prelungire în funcție de durata reabilitării locației afectate precum și de îndeplinirea obligațiilor contractuale cu Municipiul Bacău, atât cele aferente imobilului din Str. Orizontului, nr. 34, cât și cele aferente noului contract încheiat pe perioadă determinată pentru locuința de necesitate;

 • 2. Vîntu Leonard Raj, în locația din str. Mioriței, nr. 90, sc. A, ap. 24, cu perioada contractuală de 4 luni de la data semnării contractului, cu posibilitatea de prelungire în funcție de durata reabilitării locației afectate precum și de îndeplinirea obligațiilor contractuale cu Municipiul Bacău, atât cele aferente imobilului din Str. Orizontului, nr. 34, cât și cele aferente noului contract încheiat pe perioadă determinată pentru locuința de necesitate;

 • 3. Roman Titi, în locația din str. Mioriței, nr. 90, sc. A, ap. 28, cu perioada contractuală de 4 luni de la data semnării contractului, cu posibilitatea de prelungire în funcție de durata reabilitării locației afectate precum și de îndeplinirea obligațiilor contractuale cu Municipiul Bacău, atât cele aferente imobilului din Str. Orizontului, nr. 34, cât și cele aferente noului contract încheiat pe perioadă determinată pentru locuința de necesitate;

 • 4. Cârlan Mariana, în locația din str. Tipografilor, nr. 16, sc. A, ap. 23, cu perioada contractuală de 4 luni de la data semnării contractului, cu posibilitatea de prelungire în funcție de durata reabilitării locației afectate precum și de îndeplinirea obligațiilor contractuale cu Municipiul Bacău, atât cele aferente imobilului din Str. Orizontului, nr. 34, cât și cele aferente noului contract încheiat pe perioadă determinată pentru locuința de necesitate;

 • 5. Stepanschi Sony Lenus, în locația din str. Henri Coandă, nr. 9, sc. A, ap. 5, cu perioada contractuală de 4 luni de la data semnării contractului, cu posibilitatea de prelungire în funcție de durata reabilitării locației afectate precum și de îndeplinirea obligațiilor contractuale cu Municipiul Bacău, atât cele aferente imobilului din Str. Orizontului, nr. 34, cât și cele aferente noului contract încheiat pe perioadă determinată pentru locuința de necesitate;

 • 6. Stoica Mia, în locația din str. Henri Coandă, nr. 9, sc. A, ap. 40, cu perioada contractuală de 4 luni de la data semnării contractului, cu posibilitatea de prelungire în funcție de durata reabilitării locației afectate precum și de îndeplinirea obligațiilor contractuale cu Municipiul Bacău, atât cele aferente imobilului din Str. Orizontului, nr. 34, cât și cele aferente noului contract încheiat pe perioadă determinată pentru locuința de necesitate.

ART.3. - Se aprobă subvenționarea în procent de 100% a chiriei lunare pe toată perioada în care sunt utilizate locuințele de necesitate pentru persoanele și familiile enumerate la art.2, în conformitate cu art. 25 alin. 1 din HG 1275/2000, obligația achitării utilităților revenind titularilor de contract.

ART.4.- În vederea întocmirii contractelor pentru locuințele de necesitate, persoanele și familiile enumerate la art. 2, vor fi înștiințate în scris și vor prezenta documente justificative la Compartimentul Evidență Contracte.

ART.5. - Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Compartimentul Fond Locativ și Îndrumare Asociații de Proprietari.

ART.6. - Hotărârea va fi comunicată Primarului Municipiului Bacău și persoanelor prevăzute în prezenta hotărâre prin Compartimentul Fond Locativ și Îndrumare Asociații de Proprietari.

ART.7. - Prin grija Secretarului General al Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ ANA-MANUELA GROZA


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE SECRETARUL GENERAL AL MUN. BACĂU NICOLAE - OVIDIU POPOVICI

N.O.P., R.T./O.R.A./EX.1/DS.I-A-2