HOTĂRÂREA NR.273 DIN 18.12.2020 privind acordarea unui premiu în valoare de 5000 Iei doamnei Atuduri Aurora, care a împlinit vârsta de 100 de ani

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință extraordinară la data de 18.12.2020, potrivit art.133 alin. 2 lit. ”a” din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere:

-Cererea înregistrată la Direcția de Asistență Socială a Municipiului Bacău cu nr. 16573/20.10.2020 înaintată de domnul Atuduri Radu, fiul doamnei Atuduri Aurora, prin care solicită premiul pentru împlinirea vârstei de 100 de ani;

-Adresa nr. 227924/23.11.2020 înaintată de Serviciul de Evidență a Persoanelor înregistrată la Direcția de Asistență Socială a Municipiului Bacău cu nr. 18556/25.11.2020 prin care ni se transmite că numita Atuduri Aurora figurează cu aceleași date și este în viață;

-Referatul nr. 18562/25.11.2020 înaintat de Direcția de Asistență Socială a Municipiului Bacău prin care propune acordarea premiului de 5000 de lei pentru împlinirea vârstei de 100 de ani;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr. 18564/25.11.2020;

-Raportul Direcției Juridice și Administrație Locală înregistrat cu nr. 580948/1/08.12.2020;

-Raportul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Bacău înregistrat cu nr. 580948/ 2/08.12.2020;

-Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 1332/17.12.2020 al Comisiei de specialitate nr. 1, nr. 1333/17.12.2020 al Comisiei de specialitate nr. 4 și nr. 1334/16.12.2020 al Comisiei de specialitate nr. 5;

-Prevederile Legii nr. 5 din 6 ianuarie 2020 privind bugetul de stat pe anul 2020;

-Prevederile Legii nr. 273/ 2006, privind finanțele publice locale, actualizată;

-Prevederile HCL nr. 296/ 2007 privind acordarea unui premiu în bani, persoanelor din municipiul Bacău, care au împlinit vârsta de 100 ani;

-Prevederile OUG nr. 1 din 6 ianuarie 2020 privind unele masuri fiscal-bugetare si pentru modificarea si completarea unor acte normative cu modificările și completările aduse de OUG nr. 90 din 27 mai 2020;

-Prevederile art. 140 alin. 1 și alin. 3, ale art. 154 alin. 1, ale art. 196 alin. 1 lit. ”a”, ale art. 197 alin. 1 și ale art. 243 alin. 1 lit. ”a” și ”b” din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

în baza dispozițiilor art. 129 alin. 2 lit, “d” și alin. 7 lit. “b” și art. 139 alin. 3 lit. ”a” și alin. 6 din OUG 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

ART. 1. Se acordă un premiu în valoare de 5000 lei doamnei Atuduri Aurora din Bacău, care a împlinit vârsta de 100 de ani în data de 12.11.2020.

ART. 2. Acordarea acestui premiu se face în baza prevederilor Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 296/2007.

ART. 3. Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Direcția de Asistență Socială a Municipiului Bacău.

ART. 4. Hotărârea va fi comunicată Direcției de Asistență Socială Bacău și doamnei Atuduri Aurora.

ART. 5. Prin grija Secretarului General al Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului — Județul Bacău pentru verificarea legalității.N.O.P., LA. O R.A./EX.I/DS.1-A-2HOTARAREA NR.273 DIN 18.12.2020

privind acordarea unui premiu în valoare de 5000 lei doamnei Atuduri Aurora, care a împlinit vârsta de 100 de ani

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință extraordinară la data de 18.12.2020, potrivit art.133 alin. 2 lit. ”a” din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere:

 • - Cererea înregistrată la Direcția de Asistență Socială a Municipiului Bacău cu nr. 16573/20.10.2020 înaintată de domnul Atuduri Radu, fiul doamnei Atuduri Aurora, prin care solicită premiul pentru împlinirea vârstei de 100 de ani;

 • - Adresa nr. 227924/23.11.2020 înaintată de Serviciul de Evidență a Persoanelor înregistrată la Direcția de Asistență Socială a Municipiului Bacău cu nr. 18556/25.11.2020 prin care ni se transmite că numita Atuduri Aurora figurează cu aceleași date și este în viață;

 • - Referatul nr. 18562/25.11.2020 înaintat de Direcția de Asistență Socială a Municipiului Bacău prin care propune acordarea premiului de 5000 de lei pentru împlinirea vârstei de 100 de ani;

 • - Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr. 18564/25.11.2020;

 • - Raportul   Direcției Juridice și Administrație Locală   înregistrat cu   nr.

580948/1/08.12.2020;

 • - Raportul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Bacău înregistrat cu nr. 580948/ 2/08.12.2020;

 • - Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 1332/17.12.2020 al Comisiei de specialitate nr. 1, nr. 1333/17.12.2020 al Comisiei de specialitate nr. 4 și nr. 1334/16.12.2020 al Comisiei de specialitate nr. 5;

 • - Prevederile Legii nr. 5 din 6 ianuarie 2020 privind bugetul de stat pe anul 2020;

 • - Prevederile Legii nr. 273/ 2006, privind finanțele publice locale, actualizată;

 • - Prevederile HCL nr. 296/ 2007 privind acordarea unui premiu în bani, persoanelor din municipiul Bacău, care au împlinit vârsta de 100 ani;

 • - Prevederile OUG nr. 1 din 6 ianuarie 2020 privind unele masuri fiscal-bugetare si pentru modificarea si completarea unor acte normative cu modificările și completările aduse de OUG nr. 90 din 27 mai 2020;

 • - Prevederile art. 140 alin. 1 și alin. 3, ale art. 154 alin. 1, ale art. 196 alin. 1 lit. ”a”, ale art. 197 alin. 1 și ale art. 243 alin. 1 lit. ”a” și ”b” din OUG nr. 57/ 2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În baza dispozițiilor art. 129 alin. 2 lit. “d” și alin. 7 lit. “b” și art. 139 alin. 3 lit. ”a” și alin. 6 din OUG 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ș T E:

ART. 1. Se acordă un premiu în valoare de 5000 lei doamnei Atuduri Aurora din Bacău, care a împlinit vârsta de 100 de ani în data de 12.11.2020.

ART. 2. Acordarea acestui premiu se face în baza prevederilor Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 296/2007.

ART. 3. Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Direcția de Asistență Socială a Municipiului Bacău.

ART. 4. Hotărârea va fi comunicată Direcției de Asistență Socială Bacău și doamnei Atuduri Aurora.

ART. 5. Prin grija Secretarului General al Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ ANA-MANUELA GROZA


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE SECRETARUL GENERAL AL MUN. BACĂU NICOLAE - OVIDIU POPOVICI

N.O.P., I.A./O.R.A./EX.1/DS.I-A-2