privind asistarea în Căminul pentru Persoane Vârstnice a Municipiului Bacău cu titlu de excepție, pe perioadă determinată, a d-nei Budău-Petrea Veronica - persoană marginalizată social aflată în situație de risc ce necesită servicii de îngrijire și asistență medicală permanentă

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință extraordinară la data de 18.12.2020, potrivit art.133 alin. 2 lit. ”a” din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere:

-Ancheta socială nr. 16423 din 26.11.2020 efectuată de Biroul Persoane Vârstnice și cu Handicap din cadrul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Bacău;

-Referatul nr. 18774 din 23.11.2020 al Direcției de Asistență Socială a Municipiului Bacău prin care se propune asistarea în Căminul pentru Persoane Vârstnice a Municipiului Bacău cu titlu de excepție, pe perioadă determinată, a d-nei Budău-Petrea Veronica - persoană marginalizată social aflată în situație de risc ce necesită servicii de îngrijire și asistență medicală permanentă;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr. 18776/27.11.2020;

-Raportul Direcției Juridice și Administrație Locală înregistrat cu nr. 580935 '1/08.12.2020;

-Raportul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Bacău înregistrat cu

nr. 580935/2/08.12.2020;

-Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 1329/17.12.2020 al Comisiei de specialitate nr. 1, nr. 1330/17.12.2020 al Comisiei de specialitate nr. 4 și nr. 1331/16.12.2020 al Comisiei de specialitate nr. 5;

-Prevederile art. 35 alin. 1, art. 36 alin.l, art. 39 lit. ”c”, art. 52 alin. 5, art. 56 alin. 1, art. 57, art. 58 alin. 1 și art. 60 alin. 1 din Legea nr. 292 din 20.12.2011 a asistenței sociale;

-Prevederile art. 140 alin. 1 și alin. 3, ale art. 154 alin. 1, ale art. 196 alin. 1 lit. ”a”, ale art. 197 alin. 1 și ale art. 243 alin. 1 lit. ”a” și ”b” din OUG nr. 57 2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

în baza dispozițiilor art. 129 alin. 2 lit. “d” și alin. 7 lit. “b” și art. 139 alin. 3 lit. ”a” și alin. 6 din OUG 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art l.Se aprobă asistarea în Căminul pentru Persoane Vârstnice a Municipiului Bacău, cu titlu de excepție, pe perioadă determinată până la ameliorarea stării de sănătate doamnei Budău-Petrea Veronica - persoană marginalizată social aflată în situație de risc, cu vârstă sub 65 de ani care necesită servicii de îngrijire și asistență medicală permanentă.

Art. 2. Internarea persoanelor nominalizate la art. 1 se va face după întocmirea dosarului de internare în Căminul pentru Persoane Vârstnice al Municipiului Bacău.

Art. 3. Finanțarea serviciilor acordate acestor categorii de persoane vor fi suportate din bugetul local al Municipiului Bacău.

Art. 4. Primarul Municipiului Bacău va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Direcția de Asistență Socială a Municipiului Bacău.

Art. 5. Hotărârea va fi comunicată Direcției de Asistență Socială a Municipiului Bacău și Căminului pentru Persoane Vârstnice a Municipiului Bacău.

Art. 6. Prin grija Secretarului General al Municipiului Bacău, prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului Județului Bacău pentru verificarea legalității.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA


ANA-MANUEI


6ROZA


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE SECRETARUL GENERAL AL MUN. BACĂU NICOLAE - OVIDIU POPOVICI


N.O.P., 1.A./O.R.A..EX. I/DS.1-A-2

HOTARAREA NR. 272 DIN 18.12.2020

privind asistarea în Căminul pentru Persoane Vârstnice a Municipiului Bacău cu titlu de excepție, pe perioadă determinată, a d-nei Budău-Petrea Veronica - persoană marginalizată social aflată în situație de risc ce necesită servicii de îngrijire și asistență medicală permanentă

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință extraordinară la data de 18.12.2020, potrivit art.133 alin. 2 lit. ”a” din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere:

  • - Ancheta socială nr. 16423 din 26.11.2020 efectuată de Biroul Persoane Vârstnice și cu Handicap din cadrul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Bacău;

  • - Referatul nr. 18774 din 23.11.2020 al Direcției de Asistență Socială a Municipiului Bacău prin care se propune asistarea în Căminul pentru Persoane Vârstnice a Municipiului Bacău cu titlu de excepție, pe perioadă determinată, a d-nei Budău-Petrea Veronica - persoană marginalizată social aflată în situație de risc ce necesită servicii de îngrijire și asistență medicală permanentă;

  • - Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr. 18776/27.11.2020;

  • - Raportul Direcției Juridice și Administrație Locală înregistrat cu nr. 580935/1/08.12.2020;

  • - Raportul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Bacău înregistrat cu

nr. 580935/2/08.12.2020;

  • - Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 1329/17.12.2020 al Comisiei de specialitate nr. 1, nr. 1330/17.12.2020 al Comisiei de specialitate nr. 4 și nr. 1331/16.12.2020 al Comisiei de specialitate nr. 5;

  • - Prevederile art. 35 alin.1, art. 36 alin.1, art. 39 lit. ”c”, art. 52 alin. 5, art. 56 alin.1, art. 57, art.

58 alin. 1 și art. 60 alin. 1 din Legea nr. 292 din 20.12.2011 a asistenței sociale;

-Prevederile art. 140 alin. 1 și alin. 3, ale art. 154 alin. 1, ale art. 196 alin. 1 lit. ”a”, ale art. 197

alin. 1 și ale art. 243 alin. 1 lit. ”a” și ”b” din OUG nr. 57/ 2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

În baza dispozițiilor art. 129 alin. 2 lit. “d” și alin. 7 lit. “b” și art. 139 alin. 3 lit. ”a” și alin. 6 din OUG 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. 1.Se aprobă asistarea în Căminul pentru Persoane Vârstnice a Municipiului Bacău, cu titlu de excepție, pe perioadă determinată până la ameliorarea stării de sănătate doamnei Budău-Petrea Veronica - persoană marginalizată social aflată în situație de risc, cu vârstă sub 65 de ani care necesită servicii de îngrijire și asistență medicală permanentă.

Art. 2. Internarea persoanelor nominalizate la art. 1 se va face după întocmirea dosarului de internare în Căminul pentru Persoane Vârstnice al Municipiului Bacău.

Art. 3. Finanțarea serviciilor acordate acestor categorii de persoane vor fi suportate din bugetul local al Municipiului Bacău.

Art. 4. Primarul Municipiului Bacău va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Direcția de Asistență Socială a Municipiului Bacău.

Art. 5. Hotărârea va fi comunicată Direcției de Asistență Socială a Municipiului Bacău și Căminului pentru Persoane Vârstnice a Municipiului Bacău.

Art. 6. Prin grija Secretarului General al Municipiului Bacău, prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului Județului Bacău pentru verificarea legalității.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ ANA-MANUELA GROZA


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE SECRETARUL GENERAL AL MUN. BACĂU NICOLAE - OVIDIU POPOVICI

N.O.P., I.A./O.R.A./EX.1/DS.I-A-2