HOTARAREA NR.271 DIN 18.12.2020

privind acordarea unui ajutor de urgență domnului Neculai Alexandru-Ionuț cu domiciliul în

Bacău, str. Pricopie Strat, nr. 26

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință extraordinară la data de 18.12.2020, potrivit art.133 alin. 2 lit. ”a” din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, Având în vedere:

-Cererea înregistrată sub nr. 13489 din data de 31.08.2020 a domnului Neculai Alexandru-Ionuț cu domiciliul în Bacău, str. Pricopie Strat, nr. 26, prin care solicită acordarea unui ajutor de urgență în bani;

-Ancheta socială nr. 13489 din 19.11.2020 efectuată de Biroul Beneficii Sociale din cadrul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Bacău;

-Procesul-verbal de ședință nr. 19220/1 din 08.12.2020 al Comisiei de analiză a solicitărilor de acordare a ajutoarelor de urgență în bani, desemnată prin Dispoziția Primarului nr. 1984/21.11.2016;

-Referatul nr. 19278 din 09.12.2020 al Direcției de Asistență Socială al Municipiului Bacău prin care se propune acordarea unui ajutor de urgență a domnului Neculai Alexandru-Ionuț cu domiciliul în Bacău, str. Pricopie Strat, nr. 26;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr. 19280/09.12.2020;

-Raportul Direcției Juridice și Administrație Locală înregistrat cu nr. 581781/1/10.12.2020; ;

-Raportul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Bacău înregistrat cu nr. 581781/2/10.12.2020;

-Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 1326/17.12.2020 al Comisiei de specialitate nr. 1, nr. 1327/17.12.2020 al Comisiei de specialitate nr. 4 și nr. 1328/16.12.2020 al Comisiei de specialitate nr. 5;

-Prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 112/29.04.2010 privind aprobarea criteriilor și modalități de acordare a ajutoarelor de urgență în bani conform art. 28 din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare;

-Prevederile Dispoziției Primarului nr. 1721/12.05.2010 privind aducerea la îndeplinire a Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 112/29.04.2010;

-Prevederile Dispoziției Primarului nr. 1984/21.11.2016 privind stabilirea Comisiei de analiză a solicitărilor de acordare a ajutoarelor de urgență în bani, conform art. 3 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 112.29.04.2010;

-Prevederile Legii nr. 292/2011 a asistenței sociale, cu modificările și completările ulterioare;

-Prevederile art. 28 alin. 2 din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat cu modificările și completările ulterioare;

-Prevederile art. 41 și art. 44 din Hotărârea de Guvern nr. 50/2011 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare;

-Prevederile Legii nr. 273 din 29.06.2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

-Prevederile art. 140 alin. 1 și alin. 3, ale art. 154 alin. 1, ale art. 196 alin. 1 lit. ”a”, ale art. 197 alin. 1 și ale art. 243 alin. 1 lit. ”a” și ”b” din OUG nr. 57/ 2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

în baza dispozițiilor art. 129 alin. 2 lit. “d” și alin. 7 lit. “b” și “c” și art. 139 alin. 3 lit. ”a” și alin. 6 din OUG 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. (1) Se aprobă acordarea unui ajutor de urgență în valoare de 22.000 lei, domnului Neculai Alexandru-Ionuț cu domiciliul în Bacău, str. Pricopie Strat, nr. 26, întrucât acesta se găsește într-o situație deosebită datorată stării de sănătate.

(2) Acest ajutor de urgență se acordă pentru acoperirea unei părți din cheltuielile privind costul intervenției chirurgicale, transportul, cazarea și controalele medicale.

Art. 2. Ajutorul de urgență prevăzut la art. 1 va fi acordat prin bugetul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Bacău Titlul VIII “Asistență socială”, cu suma menționată la art. 1.

Art. 3. Primarul Municipiului Bacău va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Direcția de Asistență Socială a Municipiului Bacău.

Art. 4. Hotărârea va fi comunicată Direcției de Asistență Socială a Municipiului Bacău și domnului Neculai Alexandru-Ionuț.

Art. 5. Prin grija Secretarului General al Municipiului Bacău, prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului Județului Bacău pentru verificarea legalității.


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE SECRETARUL GENERAL AL MUN. BACĂU

NICOLAE - OVIDIU POPOVICI

N.O.P.. I.A..O.R.A EX. I/DS.I-A-2

HOTARAREA NR.271 DIN 18.12.2020

privind acordarea unui ajutor de urgență domnului Neculai Alexandru-Ionuț cu domiciliul în Bacău, str. Pricopie Strat, nr. 26

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință extraordinară la data de 18.12.2020, potrivit art.133 alin. 2 lit. ”a” din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere:

-Cererea înregistrată sub nr. 13489 din data de 31.08.2020 a domnului Neculai Alexandru-Ionuț cu domiciliul în Bacău, str. Pricopie Strat, nr. 26, prin care solicită acordarea unui ajutor de urgență în bani; -Ancheta socială nr. 13489 din 19.11.2020 efectuată de Biroul Beneficii Sociale din cadrul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Bacău;

 • - Procesul-verbal de ședință nr. 19220/1 din 08.12.2020 al Comisiei de analiză a solicitărilor de acordare a ajutoarelor de urgență în bani, desemnată prin Dispoziția Primarului nr. 1984/21.11.2016;

 • - Referatul nr. 19278 din 09.12.2020 al Direcției de Asistență Socială al Municipiului Bacău prin care se propune acordarea unui ajutor de urgență a domnului Neculai Alexandru-Ionuț cu domiciliul în Bacău, str. Pricopie Strat, nr. 26;

 • - Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr. 19280/09.12.2020;

 • - Raportul Direcției Juridice și Administrație Locală înregistrat cu nr. 581781/1/10.12.2020; ;

 • - Raportul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Bacău înregistrat cu nr. 581781/2/10.12.2020;

 • - Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 1326/17.12.2020 al Comisiei de specialitate nr. 1, nr. 1327/17.12.2020 al Comisiei de specialitate nr. 4 și nr. 1328/16.12.2020 al Comisiei de specialitate nr. 5;

 • - Prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 112/29.04.2010 privind aprobarea criteriilor și modalități de acordare a ajutoarelor de urgență în bani conform art. 28 din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Prevederile Dispoziției Primarului nr. 1721/12.05.2010 privind aducerea la îndeplinire a Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 112/29.04.2010;

 • - Prevederile Dispoziției Primarului nr. 1984/21.11.2016 privind stabilirea Comisiei de analiză a solicitărilor de acordare a ajutoarelor de urgență în bani, conform art. 3 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 112/29.04.2010;

 • - Prevederile Legii nr. 292/2011 a asistenței sociale, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Prevederile art. 28 alin. 2 din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat cu modificările și completările ulterioare;

 • - Prevederile art. 41 și art. 44 din Hotărârea de Guvern nr. 50/2011 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Prevederile Legii nr. 273 din 29.06.2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Prevederile art. 140 alin. 1 și alin. 3, ale art. 154 alin. 1, ale art. 196 alin. 1 lit. ”a”, ale art. 197 alin. 1 și ale art. 243 alin. 1 lit. ”a” și ”b” din OUG nr. 57/ 2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În baza dispozițiilor art. 129 alin. 2 lit. “d” și alin. 7 lit. “b” și “c” și art. 139 alin. 3 lit. ”a” și alin. 6 din OUG 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. 1. (1) Se aprobă acordarea unui ajutor de urgență în valoare de 22.000 lei, domnului Neculai Alexandru-Ionuț cu domiciliul în Bacău, str. Pricopie Strat, nr. 26, întrucât acesta se găsește într-o situație deosebită datorată stării de sănătate.

 • (2) Acest ajutor de urgență se acordă pentru acoperirea unei părți din cheltuielile privind costul intervenției chirurgicale, transportul, cazarea și controalele medicale.

Art. 2. Ajutorul de urgență prevăzut la art. 1 va fi acordat prin bugetul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Bacău Titlul VIII “Asistență socială”, cu suma menționată la art. 1.

Art. 3. Primarul Municipiului Bacău va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Direcția de Asistență Socială a Municipiului Bacău.

Art. 4. Hotărârea va fi comunicată Direcției de Asistență Socială a Municipiului Bacău și domnului Neculai Alexandru-Ionuț.

Art. 5. Prin grija Secretarului General al Municipiului Bacău, prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului Județului Bacău pentru verificarea legalității.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ ANA-MANUELA GROZA


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE SECRETARUL GENERAL AL MUN. BACĂU

NICOLAE - OVIDIU POPOVICI

N.O.P., I.A../O.R.A./EX.1/DS.I-A-2