HOTARAREA NR.270 DIN 18.12.2020

privind creșterea transparenței cheltuirii banilor publici la nivelul Primăriei Municipiului Bacău și a instituțiilor publice de interes local, aflate în subordinea Consiliului Local Bacău

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință extraordinară la data de 18.12.2020, potrivit art. 133 alin. 2 lit. ”a” din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, Având în vedere:

-Referatul nr.576351/18.11.2020 al Serviciului Cabinet Primar prin care se propune aprobarea Regulamentului privind măsurile adoptate in vederea creșterii transparenței activității Primăriei Municipiului Bacău și a tuturor instituțiilor publice de interes local, aflate în subordinea Consiliului Local al Municipiului Bacău;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr.582239 13.12.2020;

-Raportul Direcției Juridice și Administrație Locală înregistrat cu nr.582240/1/13.12.2020;

-Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 1313/17.12.2020 al Comisiei de specialitate nr. 1, nr. 1314/17.12.2020 al Comisiei de specialitate nr. 2, nr. 1315/17.12.2020 al Comisiei de specialitate nr. 3, nr. 1316/17.12.2020 al Comisiei de specialitate nr. 4 și nr. 1317/16.12.2020 al Comisiei de specialitate nr. 5;

-Prevederile Legii nr. 52/21.01.2003 privind transparența decizională în administrația publică;

-Prevederile art. 140 alin. 1 și alin. 3, ale art. 196 alin. 1 lit. ”a”, ale art. 197 alin. 1, ale art.243 alin. 1 lit. ”a” și ”b” din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

în baza dispozițiilor art. 129 alin. 1 și alin. 14 și art. 139 alin. 1 și alin. 5 din OUG 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă Regulamentul privind măsurile adoptate în vederea creșterii transparenței activității Primăriei Municipiului Bacău și a tuturor instituțiilor publice de interes local, aflate în subordinea Consiliului Local al Municipiului Bacău, conform Anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2.- Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Directorii instituțiilor publice aflate sub autoritatea Consiliului Local Bacău.

Art. 3.- Hotărârea va fi comunicată Primarului Municipiului Bacău și persoanelor menționate la art. 2.

Art. 4.- Prin grija Secretarului General al Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică in termen legal Instituției Prefectului- Județul Bacău pentru verificarea legalității.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ \

ANA-MANUELA GROZA 3 ;


N.O.P., B.S .''O.R.A'EX.l/DS.bA-2


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE SECRETARUL GENERAL AL MUN. BACĂU NICOLAE - OVIDIU POPOV


ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL BACĂU

ANEXĂ

LA HOTĂRÂREA NR. 270 DIN 18.12.2020

Regulament privind măsurile adoptate în vederea creșterii transparenței activității Primăriei Municipiului Bacău și a tuturor instituțiilor publice de interes local, aflate în subordinea Consiliului Local al Municipiului

Art. 1. Pentru creșterea transparenței activității Primăriei Municipiului Bacău și a tuturor instituțiilor publice de interes local, aflate în subordinea Consiliului Local al Municipiului Bacău, pe pagina de interenet a Primăriei Municipiului Bacău (https://municipiulbacau.ro/) se va crea o secțiune distinctă numită "Cheltuielipublice", care să includă câte o subsecțiune separată cu link activ pentru fiecare instituție subordonată Consiliului Local Bacău și o subsecțiune pentru Primăria Municipiului Bacău.

Art 2 . Toate contractele încheiate cu terții, indiferent de tipul de contract, obiect, valoare sau modul de atribuire, acte adiționale, facturi și ordine de plată prin care s-au achitat obligațiile contractuale aferente fiecărui contract în parte, în care figurează ca Municipiul Bacău ca parte contractuală, se scanează și se postează în termen de maxim 10 zile de la data încheierii, emiterii sau efectuării plății pe pagina de internet a Primăriei Municipiului Bacău (https://municipiulbacau.ro/) in secțiunea,, Cheltuieli Publice ”, subsecțiunea "Primăria Bacău”. Datele cu caracter personal cuprinse in aceste documente vor fi anonimizate prin blurare.

Art 3 . Toate contractele încheiate cu terții, indiferent de tipul de contract, obiect, valoare sau modul de atribuire, acte adiționale, facturi și ordine de plată prin care s-au achitat obligațiile contractuale aferente fiecărui contract în parte, în care figurează Consiliul Local Bacău și instituțiile subordonate ca parte contractuală, se scanează și se postează în termen de maxim 10 zile de la data încheierii, emiterii sau efectuării plății pe pagina de internet a Primăriei Municipiului Bacău (https://municipiulbacau.ro/) in secțiunea,, Cheltuieli Publice ", subsecțîunea aferentă instiuției. Datele cu caracter personal cuprinse in aceste documente vor fi anonimizate prin blurare.

Art 4. Toate contractele aflate în derulare ale Municipiului Bacau sau ale instituțiilor subordonate Consiliului Local Bacău vor fi scanate si publicate pe pagina de internet a Municipiului Bacau respectiv a instituțiilor subordonate in termen de 60 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei hotărâri.

Art 5. Responsabilitatea ducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri aparține conducătorilor instituțiilor subordonate în cazul documentelor aferente acestor instituții, iar in cazul documentelor specificate aparținând Municipiului Bacău responsabilitatea aparține responsabililor contractelor respective.

Art 6. Nerespectarea termenelor si a prevederilor prezentei hotărâri constituie abatere disciplinara și se sancționează potrivit prevederilor legale in vigoare. în cazul constatării nerespectariî prevederilor prezentei hotărâri, Primarul Municipiului Bacau v-a aplica masurile de sancționare tn forma si procedura prevăzută de lege si va informa Consiliul Local Bacău cu privire la sancțiunile aplicate.

Art.7. începând cu data adoptării prezentei hotărâri, nici un contract încheiat de instituțiile menționate la art 1 si art 2 . nu va mai avea clauză de confidențialitate cu excepția situațiilor in care legea o prevede sau in cazul in care documentele intră sub incidența prevederilor legale privind domeniul apărării țării, ordinea publică și securitatea nașională

ȘEF SERVICIU CABINET PRIMAR LeonarCONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE

SECRETARUL GENERAL AL MUN. NICOLAE-OVIDIUprivind creșterea transparenței cheltuirii banilor publici la nivelul Primăriei Municipiului Bacău și a instituțiilor publice de interes local, aflate în subordinea Consiliului Local Bacău

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință extraordinară la data de 18.12.2020, potrivit art.133 alin. 2 lit. ”a” din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, Având în vedere:

-Referatul nr.576351/18.11.2020 al Serviciului Cabinet Primar prin care se propune aprobarea Regulamentului privind măsurile adoptate in vederea creșterii transparenței activității Primăriei Municipiului Bacău și a tuturor instituțiilor publice de interes local, aflate în subordinea Consiliului Local al Municipiului Bacău;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr.582239/13.12.2020;

-Raportul Direcției Juridice și Administrație Locală înregistrat cu nr.582240/1/13.12.2020;

-Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 1313/17.12.2020 al Comisiei de specialitate nr. 1, nr. 1314/17.12.2020 al Comisiei de specialitate nr. 2, nr. 1315/17.12.2020 al Comisiei de specialitate nr. 3, nr. 1316/17.12.2020 al Comisiei de specialitate nr. 4 și nr. 1317/16.12.2020 al Comisiei de specialitate nr. 5;

-Prevederile Legii nr. 52/21.01.2003 privind transparența decizională în administrația publică;

-Prevederile art. 140 alin. 1 și alin. 3, ale art. 196 alin. 1 lit. ”a”, ale art. 197 alin. 1, ale art.243 alin. 1 lit.

”a” și ”b” din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În baza dispozițiilor art. 129 alin. 1 și alin. 14 și art. 139 alin. 1 și alin. 5 din OUG 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. 1. - Se aprobă Regulamentul privind măsurile adoptate în vederea creșterii transparenței activității Primăriei Municipiului Bacău și a tuturor instituțiilor publice de interes local, aflate în subordinea Consiliului Local al Municipiului Bacău, conform Anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2.- Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Directorii instituțiilor publice aflate sub autoritatea Consiliului Local Bacău.

Art. 3.- Hotărârea va fi comunicată Primarului Municipiului Bacău și persoanelor menționate la art. 2.

Art. 4.- Prin grija Secretarului General al Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică in termen legal Instituției Prefectului- Județul Bacău pentru verificarea legalității.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

ANA-MANUELA GROZA


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE SECRETARUL GENERAL AL MUN. BACĂU

NICOLAE - OVIDIU POPOVICI

N.O.P., B.S./O.R.A./EX.1/DS.I-A-2

ANEXA LA PREZENTA HOTĂRÂRE POATE FI CONSULTATĂ LA HOTĂRÂREA CU ACELAȘI NUMĂR POSTATĂ ÎN FORMAT NEEDITABIL