<■777777

<7/o /if7jh<7/7777/777 ^3 7777777

HOTĂRÂREA NR. 27 DIN 28.02.2020

privind alegerea “Președintelui de ședință” al Consiliului Local al Municipiului Bacău pentru ședința ordinară din 28.02.2020

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 28.02.2020, potrivit art. 133(1) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ,

Având în vedere:

-Constatarea faptului că, la începutul ședinței ordinare din data de 28.02.2020, domnul Președinte de ședință ales în condițiile art. 123 alin. 1 din OUG nr. 57/ 2019 lipsește din motive obiective;

-Prevederile art. 123 alin. (4), ale art. 138 alin. (6), (8), (9) și (10), ale art. 140 alin. (1) și (3), ale art. 154 alin. (1), ale art. 196 alin. (1) lit. ”a”, ale art. 197 (1) și ale art. 243 alin. (1) lit. ”a” și ”b” din OUG nr. 57/ 2019 privind Codul administrativ;

-Prevederile H.C.L. nr. 221/ 31.08.2006 prin care s-a aprobat Regulamentul de Organizare și Funcționare a Consiliului Local Bacău;

-Propunerea doamnei consilier Maria- Raluca Năstase, propunere care a fost adoptată;

In baza dispozițiilor art. 129 alin. (1) și (14) și art. 123 (3) din OUG nr. 57/ 2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. -Se aprobă alegerea “Președintelui de ședință” al Consiliului Local al Municipiului Bacău pentru ședința ordinară din 28.02.2020 în persoana domnului consilier local CĂTĂLIN- BOGDAN CRETU.

Art. 2. - Președintele de ședință, exercită atribuțiile prevăzute în Regulamentul de Organizare și Funcționare al Consiliului Local Bacău aprobat prin H.C.L. nr. 221/ 31.08.2006 și OUG nr. 57/ 2019 privind Codul administrativ.

Art. 3. - Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Serviciul Administrație Publică Locală și Registrul Agricol.

Art. 4.-Prezenta hotărâre se comunică Primarului Municipiului Bacău, Compartimentului Analiză și Relații Consiliul Local și persoanei menționată la art. 1 din prezenta hotărâre.

Art. 5. -Prin grija Secretarului General al Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului — Județul Bacău pentru verificarea legalității.


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE SECRETARUL GENERAL AL MUN. BACĂU NICOLAE 7 OVIDIU POPOVICI