Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință extraordinară la data de 18.12.2020, potrivit art.133 alin. 2 lit. ”a” din Ordonanța de Urgență nr. 57 2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere:

-Referatul nr. 582135 din 11.12.2020 al Unității Municipale pentru Monitorizare:

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr. 582141/11.12.2020;

-Raportul Direcției Juridice și Administrație Locală înregistrat cu nr. 582332/1/14.12.2020;

-Raportul Unității Municipale pentru Monitorizare înregistrat cu nr. 582332/2/14.12.2020;

-Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 1308/17.12.2020 al Comisiei de specialitate nr. 1, nr. 1309.17.12.2020 al Comisiei de specialitate nr. 2, nr. 1310/17.12.2020 al Comisiei de specialitate nr. 3, nr. 1311/17.12.2020 al Comisiei de specialitate nr. 4 și nr. 1312/16.12.2020 al Comisiei de specialitate nr. 5;

-Dispozițiile art. 64A3 din Ordonanța de Urgență nr. 109 din 30 noiembrie 2011 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice, actualizată;

-Dispozițiile art. 8 alin. 2 lit. ”a” din Legea nr. 325 din 14 iulie 2006, actualizata a serviciului public de alimentare cu energie termică;

-Dispozițiile art. 121 și ale art. 125 alin.l din Legea nr. 31 din 16 noiembrie 1990 privind societățile, republicata, cu modificările si completările ulterioare;

 • - Actul Constitutiv al Societății Thermoenergy Group SA Bacău aprobat prin HCL nr. 186 din 12.09.2014 a Consiliului Local al Municipiului Bacău, cu modificările ulterioare;

 • - Prevederile art. 140 alin. 1 și alin. 3, ale art. 154 alin. 1, ale art. 196 alin. 1 lit. ”a”, ale art. 197 alin. 1 și ale art. 243 alin. 1 lit. ”a” și lit. ”b” din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Propunerea domnului Viceprimar Miroșeanu Liviu-Alexandru;

în baza dispozițiilor art. 129 alin. 2 lit. ”a” și ale alin. 3 lit. ”d” și art. 139 alin. 1 și alin. 6 din OUG 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă modificarea art. 5 din HCL nr. 186/ 2014 privind aprobarea înființării societății "THERMOENERGY GROUP” SA Bacău, ca urmare a modificărilor legislative generate de aprobarea Ordonanței de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, astfel:

”Art.5 Municipiul Bacău este reprezentat în Adunarea Generală a Acționarilor la

Societatea Thermoenergy Group SA Bacău de către două persoane, una numită de către Consiliul Local potrivit dispozițiilor art.129 alin. (3) lit. ”d” din OUG nr. 57/2019, cealaltă persoană fiind Primarul Municipiului Bacău, reprezentant de drept, potrivit art. 132 din OUG nr. 57/2019.”

Art.2 Consiliul Local al Munipiului Bacău desemnează în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea Thermoenergy Group SA pe dl.consilier local BOGDAN-CĂTĂLIN CREȚU din partea Grupului P.N.L.-P.M.P.

Art.3. Odată cu intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, se abrogă HCL nr. 137/17.04.2018 și HCL nr. 373/7.10/2019 și orice alte prevederi contrare prezentei hotărâri.

Art.4. Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Unitatea Municipală pentru Monitorizare.

Art.5. Hotărârea va fi comunicată Unității Municipale pentru Monitorizare, persoanei nominalizate la art. 2 și Societății ”THERMOENERGY GROUP” SA Bacău.

Art.6. Prin grija Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.

PREȘEDINTE DE .ȘEDINȚA ANA-MANUELA GROZA


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE

SECRETARUL GENERAL AL MUN. BACĂU NICOLAE - OVIDIU POPOVICI //

N.O.P., l.P./O.R.A./EX. l/DS.I-A-2

HOTARAREA NR. 269 DIN 18.12.2020

privind modificarea art. 5 din HCL nr. 186/ 2014 privind aprobarea înființării societății ”THERMOENERGY GROUP” SA Bacău

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință extraordinară la data de 18.12.2020, potrivit art.133 alin. 2 lit. ”a” din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere:

 • - Referatul nr. 582135 din 11.12.2020 al Unității Municipale pentru Monitorizare;

 • - Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr. 582141/11.12.2020;

 • - Raportul Direcției Juridice și Administrație Locală înregistrat cu nr. 582332/1/14.12.2020;

 • - Raportul Unității Municipale pentru Monitorizare înregistrat cu nr. 582332/2/14.12.2020;

 • - Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 1308/17.12.2020 al Comisiei de specialitate nr. 1, nr. 1309/17.12.2020 al Comisiei de specialitate nr. 2, nr. 1310/17.12.2020 al Comisiei de specialitate nr. 3, nr. 1311/17.12.2020 al Comisiei de specialitate nr. 4 și nr. 1312/16.12.2020 al Comisiei de specialitate nr. 5;

 • - Dispozițiile art. 64A3 din Ordonanța de Urgență nr. 109 din 30 noiembrie 2011 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice, actualizată;

 • - Dispozițiile art. 8 alin. 2 lit. ”a” din Legea nr. 325 din 14 iulie 2006, actualizata a serviciului public de alimentare cu energie termică;

 • - Dispozițiile art. 121 și ale art. 125 alin.1 din Legea nr. 31 din 16 noiembrie 1990 privind societățile, republicata, cu modificările si completările ulterioare;

 • - Actul Constitutiv al Societății Thermoenergy Group SA Bacău aprobat prin HCL nr. 186 din 12.09.2014 a Consiliului Local al Municipiului Bacău, cu modificările ulterioare;

 • - Prevederile art. 140 alin. 1 și alin. 3, ale art. 154 alin. 1, ale art. 196 alin. 1 lit. ”a”, ale art. 197 alin. 1 și ale art. 243 alin. 1 lit. ”a” și lit. ”b” din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Propunerea domnului Viceprimar Miroșeanu Liviu-Alexandru;

În baza dispozițiilor art. 129 alin. 2 lit. ”a” și ale alin. 3 lit. ”d” și art. 139 alin. 1 și alin. 6 din OUG 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. 1. Se aprobă modificarea art. 5 din HCL nr. 186/ 2014 privind aprobarea înființării societății ”THERMOENERGY GROUP” SA Bacău, ca urmare a modificărilor legislative generate de aprobarea Ordonanței de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, astfel:

”Art.5 Municipiul Bacău este reprezentat în Adunarea Generală a Acționarilor la

Societatea Thermoenergy Group SA Bacău de către două persoane, una numită de către

Consiliul Local potrivit dispozițiilor art.129 alin. (3) lit. ”d” din OUG nr. 57/2019, cealaltă

persoană fiind Primarul Municipiului Bacău, reprezentant de drept, potrivit art. 132 din OUG nr. 57/2019.”

Art.2 Consiliul Local al Munipiului Bacău desemnează în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea Thermoenergy Group SA pe dl.consilier local BOGDAN-CĂTĂLIN CREȚU din partea Grupului P.N.L.-P.M.P.

Art.3. Odată cu intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, se abrogă HCL nr. 137/17.04.2018 și HCL nr. 373/7.10/2019 și orice alte prevederi contrare prezentei hotărâri.

Art.4. Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Unitatea Municipală pentru Monitorizare.

Art.5. Hotărârea va fi comunicată Unității Municipale pentru Monitorizare, persoanei nominalizate la art. 2 și Societății ”THERMOENERGY GROUP” SA Bacău.

Art.6. Prin grija Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ      CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE

ANA-MANUELA GROZA        SECRETARUL GENERAL AL MUN. BACĂU

NICOLAE - OVIDIU POPOVICI

N.O.P., I.P./O.R.A./EX.1/DS.I-A-2