HOTĂRÂREA NR.267 DIN 18.12.2020 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al fondului forestier proprietate publică a

Municipiului Bacău pentru anul 2020

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință extraordinară la data de 18.12.2020, potrivit art.133 alin. 2 lit. ”a” din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere:

-Adresa nr. 5217 21.07.2020 înregistrată la Primăria Municipiului Bacău cu nr. 547904/ 22.07.2020 înaintată de Direcția Silvică Bacău - Ocolul Silvic Traian prin care este înaintat bugetul de venituri și cheltuieli al fondului forestier proprietate publică a municipiului Bacău;

-Referatul nr. 570880/26.10.2020 al Compartimentului Managementul Calității, Protecția Muncii și Protecția Mediului prin care se propune aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr. 573737/06.11.2020;

-Raportul Direcției Juridice și Administrație Locală înregistrat cu nr. 573738/1/08.11.2020;

-Raportul Compartiment Managementul Calității, Protecția muncii și Protecția mediului înregistrat cu nr. 573738/2/06.11.2020;

-Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 1298/17.12.2020 al Comisiei de specialitate nr. 1, nr. 1299/17.12.2020 al Comisiei de specialitate nr. 2, nr. 1300/17.12.2020 al Comisiei de specialitate nr. 3, nr. 1301/17.12.2020 al Comisiei de specialitate nr. 4 și nr. 1302/16.12.2020 al Comisiei de specialitate nr. 5;

-Prevederile art. 3 alin. 1 și alin. 3, ale art. 12 și ale art. 14 alin. 1 și alin. 2 din Legea nr. 46/ 2008 -Codul Silvic, modificată și completată;

-Prevederile art. 140 alin. 1 și alin. 3, ale art. 196 alin. 1 lit. ”a”, ale art. 197 alin. 1 și ale art. 243 alin. 1 lit. ”a” și ” b” din OUG nr. 57/ 2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

în baza dispozițiilor art. 129 alin. 2 lit, ”b” și ale alin. 4 lit. ”a” și art. 139 alin. 3 lit, ”a” și alin. 5 din OUG 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli al fondului forestier proprietate publică a municipiului Bacău pentru anul 2020, conform Anexei - parte integrantă în prezenta hotărâre.

Art. 2. - Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Compartimentul Managementul Calității, Protecția Muncii și Protecția Mediului.

Art. 3. - Prezenta hotărâre se comunică Compartimentului Managementul Calității, Protecția Muncii și Protecția Mediului și Direcției Silvice Bacău.

Art. 4. Prin grija Secretarului General al Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.


N.O.P., C.S. O R.A. EX l/DS.I-A-2


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE SECRETARUL GENERAL AL MUN. BACĂU NICOLAE - OVIDIU POPOVIC


ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL BACĂU

ANEXĂ

LA HOTĂRÂREA NR. 267 DIN 18.12.2020

BUGET DE VENITURI ȘI CHELTUIELI CONTRACT DE ADMINISTRARE FOND FORESTIER MUNICIPIUL BACĂU

AN 2020

Nr.crt.

Denumire indicator

Valoare (lei)

I

VENITURI TOTALE, din care:

70,074,04

1

Exploatare masă lemnoasă pe picior

2

Exploatare masă lemnoasă fasonat - estimat pentru 350 mc

60.900.00

3

Exploatare masă lemnoasă fasonat - stoc an 2019

9,174.04

11

CHELTUIELI TOTALE, din care:

67,953.50

1

Cheltuieli cu paza pădurii 325 ha x 107 Jei/an/ha - fara TVA

34,775.00

2

TVA aferent servicii pază

6,607.25

3

Cheltuieli cu punerea în valoare a m.l„ elaborarea apv-urilor, emiterea autorizațiilor de exploatare, controlul și reprimirea parchetelor

3,000.00

4

Cheltuieli cu exploatarea masei lemnoase a 350 mc

12,250.00

5

Cheltuieli cu eliberarea documentelor pt. m.L valorificată

800,00

6

Cheltuieli cu autorizații de mediu

1,200.00

7

Cheltuieli cu fondul de mediu aferent masă lemnoasă

200.00

8

Cheltuieli cu fondul de conservare

4,700.00

9

Cheltuieli cu fondul extrabugetar de drumuri/accesibilizare

1,500.00

10

Cheltuieli cu profitul unității (0.05*cheltuieli 1-9)

2,921.25

III

REZULTAT FINANCIAR (PROFIT/PIERDERE)

2,120.54

COMPARTIMENT MANAGEMENTUL CALITĂȚII, PROTECȚIA MUNCII ȘI PROTECȚIA MEDIULUI ADINM*PTEZ


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE SECRETARUL GENERAL AL MUN. BACĂU NICOLAE-OVIDIU POPOV IHOTARAREA NR.267 DIN 18.12.2020

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al fondului forestier proprietate publică a Municipiului Bacău pentru anul 2020

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință extraordinară la data de 18.12.2020, potrivit art.133 alin. 2 lit. ”a” din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere:

-Adresa nr. 5217/ 21.07.2020 înregistrată la Primăria Municipiului Bacău cu nr. 547904/ 22.07.2020 înaintată de Direcția Silvică Bacău - Ocolul Silvic Traian prin care este înaintat bugetul de venituri și cheltuieli al fondului forestier proprietate publică a municipiului Bacău;

-Referatul nr. 570880/26.10.2020 al Compartimentului Managementul Calității, Protecția Muncii și

Protecția Mediului prin care se propune aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr. 573737/06.11.2020;

-Raportul Direcției Juridice și Administrație Locală înregistrat cu nr. 573738/1/08.11.2020;

-Raportul Compartiment Managementul Calității, Protecția muncii și Protecția mediului înregistrat cu nr. 573738/2/06.11.2020;

-Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 1298/17.12.2020 al Comisiei de specialitate nr. 1, nr. 1299/17.12.2020 al Comisiei de specialitate nr. 2, nr. 1300/17.12.2020 al Comisiei de specialitate nr. 3, nr. 1301/17.12.2020 al Comisiei de specialitate nr. 4 și nr. 1302/16.12.2020 al Comisiei de specialitate nr. 5;

-Prevederile art. 3 alin. 1 și alin. 3, ale art. 12 și ale art. 14 alin. 1 și alin. 2 din Legea nr. 46/ 2008 -Codul Silvic, modificată și completată;

-Prevederile art. 140 alin. 1 și alin. 3, ale art. 196 alin. 1 lit. ”a”, ale art. 197 alin. 1 și ale art. 243 alin. 1 lit. ”a” și ” b” din OUG nr. 57/ 2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În baza dispozițiilor art.129 alin. 2 lit. ”b” și ale alin. 4 lit. ”a” și art. 139 alin. 3 lit. ”a” și alin. 5 din OUG 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. 1. - Se aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli al fondului forestier proprietate publică a municipiului Bacău pentru anul 2020, conform Anexei - parte integrantă în prezenta hotărâre.

Art. 2. - Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Compartimentul Managementul Calității, Protecția Muncii și Protecția Mediului.

Art. 3. - Prezenta hotărâre se comunică Compartimentului Managementul Calității, Protecția Muncii și Protecția Mediului și Direcției Silvice Bacău.

Art. 4. Prin grija Secretarului General al Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ ANA-MANUELA GROZA


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE SECRETARUL GENERAL AL MUN. BACĂU

NICOLAE - OVIDIU POPOVICI

N.O.P., C.S./O.R.A./EX.1/DS.I-A-2

ANEXA LA PREZENTA HOTĂRÂRE POATE FI CONSULTATĂ LA HOTĂRÂREA CU ACELAȘI NUMĂR POSTATĂ ÎN FORMAT NEEDITABIL